btioiiili )EK irtikelenll .Ons Genoegen” N, Westhiven 66 .OEMEN NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, couderak, haastrecht, moordrecht, moércapeli.e, Vrijdag 5 Maart 1928 Mo. 18093 8S« Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen oen ezond. FEUILLETON. nkellor*. briek kom pond li fains istelling ken 'jgji/rt 'ifan de R.I.A. Maart a.s. en aanwezig. DE MAANSTEEN Het verdrag met België. II. r Hl 493 M mijn gedach- dan waarvoor erzuime U niet mijn voor (Wordt vervolgd). ik en )E 14 on*t«lllnS> geld iteld. De lia ar -AUTOMOBIELEN ie verstrekt. ai 67) - „bat behoeft niet. Uw niet in deze zaak gemengd BUITENU ANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Groote Brand bij Citroen. Een groote brand is gisteren uitgebroken in een groep gebouwen van de Citroen-fa brieken aan den Quai Javel. De brand brak uit op de vernis-afdeeling ‘op de derde étage. Een der gebouwen stond weldra geheel in vlammen. Gelukkig was er b'yna geen personeel aanwezig. Vijftien ar beidsters, die aan het werk waren geble ven en zich door de vlammen omringd za gen, konden nog bijtijds langs de daken ont snappen. Door den sterken wind br«dde de brand zich snel uit en was het voor de uitgerukte brandspuiten moeilijk het vuur onder be dwang te krijgen. Aangezien de groote voor raden mazout bedreigd werden, moest de 300 kub. meter brandspuit uitrukken. De stad Parijs bezit er hiervan slechts een. Deze brandspuit haalde het water direct uit de. Seine en thans gelukte het het vuur meester te worden. De schaiie bedraagt een millioen francs. VEREENIGDE STATEN. Een bond ter voorkoming van echtscheidingen. Hulp aan jonge paartjes. De veelvuldige en in aantal toenemende echtscheidingen, die, met al de daaraan ver bonden tragische gevolgen, thans in Ame- iika voorkomen, hebben menschlievend^ op de huwelijkszee meer bevaren burgers van *die stad Trenton, in New Jersey, er toé ge bracht, een soort adviesbureau voor jonge paartjes te stichten. Zij meenen, dat tact volle raad in het eerste moeilijke jaar van e n huwelijk verleend, méér op zijn plaats isllan een gang naar den formeelen rechter die met zijn koele woorden het hart van de gehuwden niet raakt. Dit adviesbureau draagt den zoowel toepasselijken als hoop- gevenden naam „The First Year Club", die Uit Stockholm wordt gemeld, dat Zweden zich alleen zal verzetten tegen uitbreiding van het aantal permanente zetels op dit oogenblik doch dat het geen bezwaar zal maken tegen het toekennen van een tjjde- Ijjken zetel aan Polen, indien Stresemann daarmede instant. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. kamer en voor naar ropa en de taal van de wereld. Naar gelang zij daarin slagen, zullen zjj alle moeilijkheden te boven komen. Dit heeft men by de gevoerde debatten te wei nig erkend. Sommige factoren geven aan leiding tot een somberen kijk op de situatie. Maar de besprekingen van de vertegenwoor digers der landen, die zich bijna uitsluitend met deze kwesties bezighouden, geven moed dat de toestand zal opklaren. Alle gehouden redevoeringen van Briand, Luther en van de minister van Italië, België en Polen leve ren bewijzen van het ernstig verlangen, om tot overeenstemming te komen. De Britsche regeering betreurt het even eens, dat de kwestie van de samenstelling 13-45 - GOUDA 1F. INT. 910 m GOllkSUIE <01ISAM Beschouw het leven van anderen als een supplement ten goede van uw eigen leven. Minister Chamberlain aan het woord. Een tijdelijke zetel voor Polen? Het is niet zonder ernstige ongerustheid, zoo zeide de Britsche minister van Buiten- landsche Zaken, Chamberlain, dat ik de ont wikkeling van de internationale controverse op het punt van den Volkenbondsraad heb gadegeslagen. Wie bewijzen wil aanvoeren voor of tegen een bepaalde politiek ten aan zien van de samenstelling van den Volken bond, met de bedoeling de een of andere partij binnen den Bond te versterken, be grijpt den Bond niet en brengt den geest, die daar heerschen moet, in gevaar. Indien de iBond aan invloed wil winnen, dan moe ten de afgevaardigden, als zjj bijeenkomen, niet alleen hun eigen taal spreken, maar zooals Briand heeft gezegd, de taal van Eu- zyn ten ^inde ewi ministerorisis in Polen te vermijden. Ven Ier wordt gemeld, dat Warschau en Parys beide van meening zijn, dat de Duit sche Rüksdag, die zich krachtig verzet te gen uitbreiding van den Raad, van houding Zal veranderen, nu men voornemens is Stre semann aan de discussie over deze quaestie als gelijkgerechtigde te laten deelnemen. Natuurlijk zou een dergelijke overeen komst reeds moeten worden getroffen, tij dens het week-end dat aan de zitting van de Vergadering van den Volkenbond^ voor afgaat. van het grootste gewicht zijnde waterstaats werken, oa. dienende om de dikwijls sterke diepe stroomen van onze dijken af te hou den, zullen op last van België eenvoudig kunnen worden opgeruimd. Verzet Neder land zich tegen de eischen van België, dan wordt de schuld van het eerste het beste scheepsongeval dat plaats vindt, geschoven op het onwillige Nederland. Aanvaarden wij alles of .bijna alles van wat België -van ons verlangt, dan zal het ons èn schatten gelds kosten èn ons tot zondebok maken van de grilligheid der Zeeuwsche stroomen. Maar ook ten aanzien van andere bepa lingen inzake de Schelde geldt: België krijgt en Nederland geeft zonder er iets voor in de plaats te ontvangen. Onze Neder- landsche haven Temeuzen heeft de Belgi sche spoorwegen noodig voor haar ontwik keling; boen in 1914 de gunst van de uitzon- deringstarieven werd ingetrokken, werd aan Terneuzen een zware slag toegebracht. Maar in het verdtrag, waarin aan de Belgi sche havens een haast ni^t te overziene rij van economische voordeelen wordt toege zegd te onzen koste, Was blijkbaar geen plaats om Terneuzen terug te bezorgen wat het gedurende veertig jaren heeft bezeten. Daarenboven vindt in het tractaat een nieuwe .eveneens geheel onredelijke bevoor- deeling van België plaats, doordat het de bepaling bevat, dat de loodsgelden voor de reis vanuit volle zee tot Antwerpen en om gekeerd niet meer mogen bedragen dan dde, welke geheven worden voor de reis vanuit volle zee tot Rotterdam en omgekeerd. Maar deze loodsgelden mogen wel lager zijn! Ook deze bepaling teekent den geest, waarin het geheele verdrag is opgesteld. Is het wonder, dat het nieuwe verdrag het rechtsgevoel van het Nederlandsche volk niet bevredigt, maar beleedigt? Ik heb u toch geen verdriet daan. wel (Moet men medelijden hebban met iemand, wier zedelijk gevoel zoodanig was verstokt, dat zij zulk een vraag kon doen, of moet men haar veroor deelen Als christin neigde ik tot net eerste.) De druppels hadden geholpen. Mijn arme tante had haar natuurlijke kleur teruggekregen. ,.Neen, neen, kind.” antwoordde zij. ,.Ga heen en vermaak u met pwe vriendinnen.” Haar dochter kuste haar Ik had het venster verlaten en stond bij de deur, toen Rachel er uit wilde gaan. Weer aag ik verandering in haar zij had tranen in de oogen Ik stelde belang in de kortstondige ver loedering van dat verstokte hart en was op het punt eenige ernstige woorden tot haar te richten Helaas mijn welgemeende sympathie scheen slechts afkeer te wekken. ..Houd uw medelijden maar u”. zeide tjij scherp op fluisterenden toon. ..Ziet gij niet, hoe vroolijk ik ból Ik ga naar de bloemententoon stelling, Clark, en ik heb het mooiste hoedje in Londen.” De Schelde. Wat de Schelde betreft, was de leidende gedachte, die by de in 1839 getroffen rege ling heeft voorgezeten, dat aan die vaart van Antwerpen jiaar zee geen onnoodige hindernis mocht worden in den weg gelegd. Wij zorgen dan ook naar ons beste weten voor een behoorlijke betonning en bebake- ning van de vaargeulen, voorzoover zjj op ons grondgebied liggen. Dit is niet zoo ge makkelijk als het Ijjkt; in de Westerschelde met haar geweldige oppervlakten over stroomde verdronken landen, bevinden zich betrekkeljjk smalle kronkelende vaargeulen; door de gety-beweging en stormvloeden werden millioenen kubieke meters zand verplaatst met het gevolg, dat ook de vaar geulen zich verleggen. Nimmer sedert 1839 is aan België geweigerd om ten behoeve van den scheepvaartweg van Antwerpen naar zee de baggerwerken te verrichten, die onze naburen wenschelyk achtten, terwijl toch die vaargeulen strekken alleen ten behoeve van Antwerpen, niet van onze havens. Het nieuwe verdrag gaat echter verder: wy zullen de onderhoudswerken zelf ifit- voeren en die betalen op den koop toe. Ne derland zal zich dus verantwoordelijk stel len voor het in goeden staat houden van een uiterst onbetrouwbaar vaarwater, dat al zeer weinig geschikt is om den toegangs weg te Normen tot een haven van den rang van Antwerpen. JDe groote Engelsche en Amerikaansche wereldhavens zullen in de toekomst vaardiepten van 130 d.M. bieden Antwerpen zal uiteraard niet achter willen blyven. De Belgen zullen dus op onze Schel de een nauwlettend toezicht uitoefenen; wat hen betreft kan de baggermolen nooit genoeg draaien, te meer waar die korten voor hen toch geen rol spelen. Zelfs de voor het behoud van de Zeeuwsche landen Kachel depd haar best om tot daren te komen. Zij ging naar i moeder. „Zij komen om mij te halen voor de bloemententoonstelling”, zeide zij „Eén woord nog. moeder, eer ik ga aange- nel papier terug gaf. „Ik vrees, Godfrey, dat ik u tot nu toe niet altijd recht heb doen wedervaren in mijn gedach ten. Gij zijt minder zelfzuchtig. gij zijt een beter mensch, ik u gehouden heb. Zij stak hem haar hand toe. Hij vatte ze aan en o. ik erger mij. dat ik het moet zeggen van een man als mijnheer Godfrey,. hij had de zwakheid er eert kus op te drukken Eer er nog een ‘woord meer had kunnen gesproken worden, schrikten wij allen op door een hevig geklop op de straatdeur. Ik keek door net venster en zag de Wereldsohe Ijdel heid, verpersoonlijikt in een koets met paarden, een gepoederden lakei en drie der opzichtigst gekleede vrouwen, die ik ooit in mijn leven ontmoet had. op straat wachten. zjj zette ue Kroon op aan naar on gevoelige spotternij uoor mij een xus- hand toe te wuiven, en veriie. het vertrek. Terwijl ik naar tante terug keerde, zag ix mijnheer .Goüirey hier en daar in de kamer ron Igaan, of hij .ets zocht voor ik .ton aanbieden, hem te helpen, had hij gevonden, wat hij noodig had. Hij kyvam op ons toe met de geschreven vetkiaring zijner onschuid in de e2»iie en een doosje met lucilers in de anlere hand. „Lieve tante, een kleine samenzwe- r.ng zeide hij. „Waprue juffrouw Claek, een v’oom bedrog, waartegen zelfs gij me. uwa pnkreakbare begin selen niets kunt hebben. Wij zullen Rachel in den waan laten, dut ik naar zelfopoffering! heb aangenomen. En gij zult getuigd zijn, dat ik dit papier vernietig, voor ik het huis verlaat.” Hij streek een lucifer aan en liet net stuk op een blaadje tot asch verbran den. Welke» kHeine onaangenaamheden ik ook moge te verduren hebben. ging Ipj voort ,.zij beleef enen niet* bij her bewustzijn, een dierbaren naam voor de on'heiligen Ie aanraking der wereld te hebben bewaard'. Thans is ft mets van overgebleven (fan een onschadeiiik hoopje akch, en onze ii«u ve Rachel zal nimmer weten wat wij gedaan hebben Hij zag mil aan met zijn «tra'enden grm-’adi. H!’ s'ak een hand uit naar ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en onucrekan (behooreade tot den b»zorgkrin>! 1--6 regels 1.30, elke, regel meer /0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regels 1 55, «Ike regel moer 0.80. Adrortentiën in hot Zaterdagnummer 29 ■ijslag op don prtjs. Liefdadigheido-advortentifa do helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel moer 0.50. Wi de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingon bjj contract tot teer goreduceer den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóér de plaatsing het Bureau zijn ingokomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, mot Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, hij onze agenten en loopers, den boekhandel ee do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—fi uur. Administrati» Tel. Int 82; Redactie, Tel. 83. De berichten uit Genève aan de bladen bevatten niets dat in strijd is met de ver klaring van Chamberlain en stemmen ook onderling overeen, zoodat men mag aanne men, dat zij den toestand van het oogenblik op juiste wijze weergeven. Volgens deze berichten zal men Zaterdagavond of Zondag het volgende plan aan Stresemann voorleg gen: Eerst zal de Raad aan de Vergadering van den Volkenbond de toelating van Duitschland als lid van den Volkenbond en als permanent lid van den Raad aanbevelen- Een tweede bijeenkomst van <len Raad, waaraan Duitschland dan zal deelnemen, zou daarop aan de Vergadering van den Volkenbond" de toelating van een enkel nieuw tijdelyk lid tot den Raad voorstellen, zoodat Stresemann aan de bespreking" in den Raad over deze quaestie officieel zou kunnen deel nemen. De Volkenbon-lsvergadering zou vervolgens Polen als nieuw tiideliik lid aan bevelen onder voorwaarde, (lat in overeen stemming met het Britsche voorstel een bij zondere commissie wordt benoemd, die» tij dens den zomer de quaestie der reorganisa tie van den Raad zou hebbne te onderzoe ken en die daarover in September rapport zou uitbrengen. Tot de toelating van Polen zou men bereid tante en ca-n naar mij. Ik waa te zeer aangedaan dcor zijn edelmoedig ge drag om ter kunneh «prehen. Ik sloot de oogen en verdiepte mij in de za ligheid van deze schoone stonde. Toen ik weer opzag. wa< het. of ik uit den heimei op aarde nedcrdaaikle. Hij was heengegaan, en ik bevond mij mei tante alleen in de kamer. Thans nam ik de gelef'enheid waar om me. me- c yrpuw Verinder over hare gezondheid te spreken. Haar antwoord verbaasde mij. „Drussillazeide zij (ik heb u nog niet medegedeeld, dat mijn voornaam L'rusilla is. en haastmij dus om dat verzuim goed te maken) „gij roert naam mag oD1 worden. Raar s^aat hij te hoog voor. „Mijn naam viel zij schamper la chende uit. „Maar, ik ben beschul digd, Godfrey, éven goed als gij. De baste detective in Engeland verklaart, d&t ik mijn eigen diamant heb‘gesto len. Vraag hem, wat hij ervan denkt, en hij zal u ajntwoorden, dat ik den steen heb verpand om mijn geheime scnui- den te betalen."’ Zij liep dwars door de wierp zich op de kniefai moeder. „O, mama, mama. Ik moet wel krankzinnig zijn, niet waar, dat ik thans de waarheid! nog niet aan het hcht breng.” Zij was te opgewonden, °m te zien, in welk een toestand naar moeder verkeerde. In een oogenblik van den Raad by deze gelegenheid is gere zen en thans behandeld zou moeten worden. Na iedere Assemblée is de kwestie van de samenstelling van den Raad opnieuw onder de oogen igezien ert de thans gestelde eischen zyn ook reeds vroeger Ingediend en bespro ken. Maar Chamberlaiij vond het natuurlyk„ dat de landen, die vroeger teleurgesteld zijn, thans hun eischen opnieuw laten hooren. De vrees, die bij de Britsche publieke opinie is ontstaan in verband met deze kwestie is, dat het aan de orde stellen van deze kwestie de resultaten van Locarno in gevaar zou kunnen brengen. In dit opzicht verwees de minister naar de jongste rede van Stlese- mann, die bewijst, dat daarvoor van die zij de geen .gevaar bestaat. De politiek, dïe Groot-Brittannië voortgaat te voeren is er in de eerste plaat» opgericht, de wereld te beschermen tegen een herhaling van de na- deelen en de gevaren, waarvan zij juist aan het herstellen is. En’voor dat doel moet de medewerking van den vroegeren vyand ver zekerd worden, moet voortdurend gearbeid worden aan een verzoeningsgezinde hou ding, en aan vrinedschappeljjke relatios. Daarom heeft de regeering mjj, aldus Cham berlain, naar Locarao gezonden, en dat is de politiek, welke’ in het verdrag van Lo carno is belichaaïnd. Het werk van Locarno moet worden voort gezet, de geest van Löcamo moet overheer- schen en de verzoening, waarmede een aan vang is gemaakt, moet worden voortgezet tot het einddoel, dat wij ons hebben voor gesteld. De politiek van de Britsche regee ring te Genève moet zijn, dat het Duitach- land niet op het laat.rtfc-pogenbhk ónmoge lijk wordt gemaakt tot den Bond toe te tre den. Duitschland moet aan de wereld de verzekering kunnen geven van zyn vrede lievende 'bedoelingen. De Bond is er om moeilijkheden op te los sen en de Britsche regeering zal er zich rooit toe leenen, om binnen den Volken bondsraad tegengestelde partijen te schep pen. Wat de kwestie van de uitbreiding van den Raad aangaat, daarpver is, zoo zeide Óhamberlain nog reeds meer dan vier jaar geleden gesproken in den Volkenbondsraad. Dit waren evenwel besprekingen van parti culieren aard en de minister rfieende geen vrijheid te hebben iets te zeggen aangaan de de toen door de verschillende mogendhe den aangenomen houding. De Britsche re geering heeft toen evenwel de aanspraken van Spanje gesteund en er is geen reden voor de Britsche regeering thans in princi pe een ander standpunt in te nemen. Het zou den minister verbazen te hooren, dat eeni'ge Britsche regeering zou willen zeg gen, dat <le Spaansche aanspraken niet waard waren overwogen te worden of dat zij alleen gestaan zou hébben bij een verwer ping. De Duitsche gezant, zoo zeide Chamber- lain ten slotte, was bij hem geweest omme- sprong zij weer op en trad nogmaais, op mijnheer Godfrey toe. „Ik wil een onschuldig man niet doen lijden oni mijnentwil. Indien gij niet met mij voor een rechtbank wilt gaan, schrijf dan een verklaring uwer onschuld öp een papier, en ik aal jje teekenen. L'oe het, Godfflpy, ot zend een stuk in aan de bladen a laat het in de straten uittoepen. Mijnheer Godfrey, toegeven’d als al- lijd, deed volgens haar verlangen. Zij teekende in koor teachtige haast. „Laat het overal ®ien. Spaar mij niet,” aeide zij, terwijl zij hem nel de zij, „dat slechts bekend was ■mijn zuster, mevrouw Abdewhite aan mijn notaris, mijnheer gruff, kiyi mij op hunne bescheidenheid ver laten en ben zeker, dat gij evenmin misbruik «uit maken van mijn e ver trouwen. wanneer ik u allee- verhaald heb. Is uw tijd erg bezet, Drusilla Of kunt gjj mij nog een uurtje gezel schap jiou 'en daar, onwetend natuurlijk, pijnlijk onderwerp aan. Ik stond oogenblikkóijk op. Mijn gevoel van kiesehheid het mij niet toe fanger te blijven. Mevrouw Ver wider echter verzocht mi' wederom te gaan zitten. „Gij hebt een geheim1 ontdekt”, lei en Ik de te deelen, dat de Duitsche regeering gaar ne zou zien, dat een onderhoud zou plaats hebben tusschen Duiteche en Britsche ver tegenwoordigers en die van de andere lan den, die by de besprekingen te Ixxarno zijn betrokken geweest, voor de Volkenbonds raad zyn besprekingen begint. Chamberlain antwoordde, dat hy dit voorstel met genoe gen aanvaardde en hy beschouwde het als absoluut noodzakelijk dat voor de bespre kingen in den Volkenbondsraad, een onder houd plaats heeft, zooals door Duitschland voongesield, waar de vrye en vriendschap pelijke meeningsuitingen van Locarno kun neh worden voortgezet. Na de woorden van de Minister verklaar de Minister Baldwin nog dat er geenerlei verschil van meening was tusschen Cham berlain en de andere regeering. Het belanjn-ykste was te verzekeren, dat Dudtschand lid wordt van den Volkenbond met 'n zetel in„den Raad. Britannië wenscht Duitschland zonder voorwaarden te zien toe treden. Wy zouden ons, aldus Baldwin, er allen over verheugd hébben, als dat het eenige punt van behandeling zou geweest zijn maar zou iemand zeggen, dat als alle naties te Genève met inbegrip van Duitschland het over eenig punt eens waren, Britannië moest weigeren eenige andere zaak te be handelen dan de verkiezing van Duitsch land? Hij beschouwde het als onmogelijk Chamberlain door instructie® te binden. Chamberlain kende de meening van het land, de meening van de regeering en van het Lagerhuis. De regeering vaardigde Chamberlain in het volste vertrouwen af. 37SW

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1