,EN JT EN! NÏEUWS- BJN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude,Bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEtWERKERK, OUDERKERK, ÜUDEWATER, REED WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 16096 stten De Volkenbond in de afgeloopen maand. t FEUILLETON. in 1»E MAANSTEEN Dinsdag 8 1826 8B« Jaargang fiOIDSQIE COURANT. Dit Mad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen zer eeuw. I a 10 laten ee 380 150 00. 460, is wederthi LSTREKEN (Wordt vervolgd). iten iller uit MARKT 11, GOLjDA Administrate Tai. IM. 82; mtrle Miat". DEN HAAG drogisten. 575-120 [BEL TE AM EN NËEMT U J GEVOELT U BAAR MET SR MAAND5 ondervinding, wi van wien ook i Gij, noeh ik, HOOFDSTUUK IV. Het teekenen van het testament ging ger en tenslotte onontwarbaar worde». jr ontegenzegge- hoogd. itraties, alsmede i van dankbare SN, maanden tijd in 15 15 uur i maandelijksche Spannen^ romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. •CHOONHEIO QCZONOHIUa Vuistje» MUIDZIEKflMl ther in zijn Hamburgsche rede heeft onder streept, te weten; ten eerste, dat Duitseh- land onmiddellijk in den Raad zal worden opgenomen; ten tweede, dat Duitschland alleen zal worden opgenomen en ten derde, dat Duitschland zich ten aanzien Van de opneming van andere mogendheden niet zal bindlen voor en aleer het gedegenheid heeft gehad als permanent lid van den Raad' de consequenties eener dergelijke uitbreiding te overwegen. aangenomen. Maar waarom zou hij dai; de eerste zijn in het auis, alle pogingen aanwendxie om steen terug te befcomlen Gij Tot president van de Vergadering werd gekozen Augusto da Costa, ex-minister van Buitenlandsche Zaken van Portugal. De val van het Fransche Kabinet en de bedenkelijke daling daardoor van de franc houdt de gemoederen in Frankrijk maar ook daarbuiten bezig. Wie zal leider zy'n van het nieuwe kabi net? Deze vraag wordt allerwege, zooals te begrijpen valt, gesteld, doch het is na tuurlijk ondoenlijk hierop een positief ant woord te geven. Wel kan worden gezegd, dat de naam van Herriot als premier op ve ler 'lippen is en in beginsel is het dan ook niet onmogelijk, dat Doumergue, de presi dent der republiek, die vandaag de bespre kingen begint, zich tot den voorzitter der Kamer wendt met het verzoek om te trach ten een nieuw ministerie samen te stellen. Wie echter ook premier moge worden Briand zelf schijnt er niet voor te voelen op nieuw aan het hoofd van een kabinet te staan algemeen wórdt er echter voor ge pleit, dat Briand in een nieuw ministerie op nieuw zal worden belast met buitenlandsche zaken. Want als zoodanig heeft hy buiten gewoon goed voldaan en het zou voor den gang van zaken in Europa stellig niet slecht zijn, wanneer Briand in het te vor men ministerie opnieuw de portefeuille van buitenlandsche zaken kreeg; immers in dat geval zou er de waarborg zijn, dat de Fran- pche buitenlandsche politiek, die duidelijker Wijze op verzoening aanstuurt, wordt voort gezet. Naar het schijnt, is de kans groot, dat Briand inderdaad in een nieuw kabinet terug zal keerengelijk het Berliner Tage- blatt zeer juist heeft opgemerkt, heeft de Fransche Kamer Zaterdagochtend niet den minister van buitenlandsche zaken ten val wilden brengen, maar wel den minister-pre sident, die zich solidair had verklaard met den minister van financiën Doumer, welke laatste volgens sommige berichten misschien zal worden vervangen door Caillaux. De president der Gauche Radicale”, Péret, die voorstander is van een concen tratie naar rechts verklaarde tegenover journalisten, die Briand opwachten by zyn terugkeer uit Genève, dat de 'beste oplossing zou zijn dat Briand opnieuw een kabinet vormt, hetgeen men hem op de knieën zou moeten vragen .liever dan den toestand er- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda m omscrekan (bahooroodo tot den baxorgtafa») 1-5 regels 120, elke NgW meer fOM. Van buiten Gouda en den baaoxgfcriag. 1—5 regels ƒ155, elke regel meer ƒ0.80. AdvertentiBn in hot Zateidagnummer SB ti> bijslag op dan prijs. Idefdadigheids-advertentiin do helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.05, elke regal moer /iM. O> de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentifai en ingezonden mededeelingeon bfl contract tot rear geroduceer den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomet van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Ie heeft men togen. ehandèling. GD, DAT HET KELEN KA\ VING’S, GIST- XIMUM AAN i GIST EN LEND IN DE 1 volgende 5 Minuten Men zou minder vreezen, wanneer men n>oar meer op zichzelf en minder op an- dtren zag. zien. Ik vergat naar juffrouw Verinder te vragendie was zeker nog op een (con.cert of bestig met de een ot ande re ijdele vermakelijkheid na te jagen Ik maakte van de gunstige oelegen- heid gebruik om op plaatsen, die mij daarvoor t meest geschikt voorkwa men, eenige tractaatjes neder te leg gen. Juist trad ik de voorkamer binnen, toen ik aan de straatdeur hoorde klop pen. Voor ik de boekerij weep «on bereiken, was de bediende toegesneld om to openen. In den tegenwoordige» toestand' mijner tante, ztouden er toch geen bezoekers toegelaten worden, dacht ik. Tot mijn ontsteltenis en ver- baaing echter, bleek er met dezen bezoeker een uitzondering te worden gemaakt. Ik hoorde duidelijk Samuel’s stem beneden mij zeggen .,Ga naar boven, als het u belieft, mijnheer.” Het wplgende oogenb^k hoorde ïR een manAde gezelschapskamer nade ren. Wie®on het zijn? Wel. de dok ter natuurlijk. Als het een ander was. zou ik er niet omgeven, daar in d^t vertrek gevonden te worden. Vrijwel onopgemerkt js de verjaardag van den Volkenbond voorbijgegaan; anders had men kunnen vaststellen, hoe in de zes jaren ’die zyn verstreken sinds in 1920 de Volkenbond officieel in het leven werd ge roepen, het zwakke plantje zich tot wijd vertakten boom heeft ontwikkeld. Te Genève vergaderden in de 'laatste weken subcommissies van de Commissie voor Ver keer en Doorvoer; juristen uit alle hoeken van de wereld beraamden plannen tot ver dere codificatie van het volkenrecht en 13 Regieringen verschaften den Secretaris- Generaal materiaal voor de bestudeering van de interpretatie van de bij het Korfoe- geséhil ter sprake gekomen artikelen van het Volkenbondsverdrag. Ook de filialen van den Volkenbond buiten Genève waren in actiein Pary.s de opening van het Instituut voor Intellectuee'le sa menwerking, in Den Haag zitting van het Internationale Gerechtshof, ter 'behandeling van de door 'Duitschland) tegen Polen inge stelde vordering, wegens beweerde schen ding van Duitsche belangen in het Roolsche Opper-Silezië. Terwy'l er aldus in Den Haag voor het Hof wordt gesproken, is er aan de andere zijde van den Oceaan veel gesproken over H HoL De Amerikaansche Senaat heeft wwtöijk gehoor gegeven aan den Presiden tiele Boodschap van by na 3 jaar geleden en fich uitgesproken voor toetreding. De Amerikaansche toetreding tot het Hof mag echter allerminst worden uitgelegd als een eerste stap naar het Lidmaatschap van den Bond. Intusschen zonder Lid te zyn of Lid te willen worde», kan Amerika belang stelling toonen voor het werk van Genève. Dit bleek nog by twee gelegenheden. Nadat het Secretariaat van den Volkenbond on langs het 1000e verdrag had mogen regis- treeren, werd het Secretariaat dezer dagen yerraet met de mededeeling, dat de Ver- eenigde Staten, weliswaar de door hen ge sloten verdragen niet wilden laten regis- treeren te Genève, maar berei^J waren hun verdragen aan den Secretaris-Generaal op te zenden, opdat deze zouden kunnen wor den gepubliceerd in de verzameling, waarin alle by den Volkenbond geregistreerde ver dragen worden gepubliceerd. Van meer belang was de bereidverklaring van Amerika om deel te nemen aan de voor bereidende Commissie van de Ontwape ningsconferentie. Het scheen aanvankelijk met die den kunt antwoorden, dal hij zulks deed om op sluwe wijze elke verdenking van zich zelr aii te wenden. Ik zeg daarop, dat fiij zulks niet noiodig had. daar nie mand hem verdacht. Uwe stelling >s onhoudbaar, juffrouw. Na hetgeen nier vandaag tussdnen ons beinen bespro ken is, wordt de duisternis dichter dan ooix. Rachel s onscüiulcli .s boven allen twijfel verheven. Mijnheer Able- white ip evenmin, ypiedepd dhtig, anders zpu juffrouw Vwinder niet zoo voor nem in de bres' zijn gesprongen. En tegen hetgeen ik straks ten gunste van mijn heer Blake heb aangeveerd', kan niets ingebracht worden. Aan -dt^i anderen kant is het zeker, dat iemahd den diamant naar Londen heeft gebracht en mijnheer Luker of zijn bankier den steen oip dit ©ogen blik in bezit heeft. Wat vermag mijn yat vermag de ervaring ty een1 geval als dit noch iemand' anders kunnen er iets van begrijpen. Ik wikte nog iets antwoorden, toen de bediende kwam' aankondigen, dat de dokter vertrokken was en mevrouw ons wachtte. veeu viugger in zijn werk dan ik had Kunnen voomen. Samuel, de huis knecht, werd gehaaid, om al» tweede getuige te dienen, waarna de pen ter stond aan mijn tante in handen werd gegeven. Zoodra de anderen warén vertrokken en ons alleen hadden ge laten, leunde mi.jn tante achterover op de sofa en begon met iets als verle genheid in den toon hater stem over netgeen ons daar straks bezig had ge houden. „Ik hoop, dat gij u zelf niet veron- gelijk| zult achten, Druealla”, zeide zij. ,,Ik stel mij voor, u uw klein le gaat met eigen handen te geven. ■Ik verzekert ie mijn tante, dat de hoogere belangen barer z’el op dit oogehblik het eenige voorwerp mijner verlangens uitmaakten, en na een der traktaatjes, die ik steeds bij mij neb tusschen de kussens van de canape op een goed in het oog vallende plaats te hebben gedoken, bij haar zakdoek en haar reukflesdhje, nam ik afscheid van mijn tante. Een weinig na twee uur den vol genden da£ was ik weer aan de deur van mevrouw Veriprter. om naar hare gezondheid te vragen. Tante had een slechten nacht gehad. Zij bevond zich m dezelfde kamer, waar het testa ment was onderteekend, op de sofa, trachtende een weinig te slapen. Ik zeide. dat ik in de boekeri j zou wach ten, in de hoop, haar later te zullen Oa buitengewone zitting van den Volkenband. De Kabinetscrisis in Frankrijk. Over de Bitting van den Volkenbondsraad te Genève, welke gisteren reeds vroeg in den middag eindigde, is geen enkele officieele mededeeling uitgegeven. Van betrouwbare z»le verluidt echter, dat 'Chamberlain, Scialoja en Vandervelde de overige raadsleden op de hoogte brach ten van de voornaamste besprekingen met de Duitsche gedelegeerden. In verband daarmede werd de regeling over de opneming van Duitschland in dien Volkenbond besproken. Daarbij werd spe ciaal aandacht gewijd aan een bepaling in art. I van het convenant, waarin de vraag behandeld wordt of de militaire toestand van een land by zijn toetreding tot den Bond beantwoordt aan de vereischten van de be staande internationale overeenkomsten. Teneinde hierin een beslissing te nemen, zal de Raad evenals indertijd bij de opneming van Bulgarye, Oostenrijk en Hongarije het rapport van de permanente militaire com- missie van den Volkenbond vragen, welke 'commissie harerzijds zich voor het geven van haar meening tot de ambassadeurscon- ferentie zal wenden. Daar Briand eerst Woensdag in Genève terugkeert, heeft de comhrissie die rapport moet uitbrengen daartoe den tyd tot Woens dagmorgen en nu meent men dat dan reeds Woensdagmiddag over deze aangelegenheid gestemd zal kunnen worden. Chamberlain heeft echter verklaard dat, met het oog op de belangrijkheid van de quaestie, niet kan word^^, gezegd of de be slissende stemming in den Raad van den Volkenbond Woensdag of Vrijdag zal plaats hebben’. Naar verluidt zou Spanje zich van' alle stemmen in den Raad verzekerd hebben; het staat echter vast, dat Zweden «;ich tegen de toelating zal blijven verzetten. De „Manchester Guardian” noemt het optreden van Spanje „politieke chantage”. Het blad zegt dat Spanje steeds tegen Po- len heeft gestemd totdat de Poolsche re- geering de verbeurdverklaarde bezittingen v®n een Oostenrykschen aartshertog, een fa- milie-lid van den koning van Spanje, te ruggaf. - Men noemt het zeer opmerkelijk dat de Zweed Inden een weinig buiten de 'bespre kingen wordt gehouden. De stevige houding van Zweden zal echter, zoo oordeelt men, elk compromis, dat gericht is op uitbreiding van den Raad met andere mogendheden dan Duitschland waardeloos maken. De houding van Zweden zal, indien de quastie in de Ver gadering wordt gesteld, zonder twijfel wor den gesreund door de Nederlandsche dele gatie, daar Nederland, dat zich steeds tegen uitbreiding van den Raad heeft verzet, trouw blijft aan zyn principieel© houding. Blijkens 'berichten uit Berlijn zal de Duit sche delegatie onder alle omstandigheden vasthouden aan de drie punten, die dr. Lu- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De regeling met de vorsten. De kwestie van het referendum. Te Berlyn hebben zich tot gisteren 307,293 kiezers voor het referendum inzake de ont eigening der gewezen regeerendeihuizen uit gesproken. Óver den stand in de proving nog weinig betrouwbare inlicht FRANKRIJK. Een ontploffing in een oorlogskerkhof. Draadloos wordt uit Amiens gemeld, dat een ploeg wegwerkers, die bezig waren met den aanleg van een weg by Thiepval, een ijzerdraad in den grond opmerkten, dien zij er wilden uittrekken. Eensklaps ontplofte een 'blijkbaar uit oorlogstijd dateerende mijn in het nabjj gelegen kerkhof, waardoor on geveer honderd graven van Britsche solda ten werden vernield en een diepe krater werd gevormd. De arbeiders kregen geen letsel, doch de schade wordt op 100.000 francs geschat. Vijf maal uit het bagno ontsnapt. De president der republiek heeft op ver zoek van den minister van justitie het von nis van den oud-galeiboef ChantecaiHe levenslange verbanning veranderd in twintig jaar verbod van verblijf in Frank rijk. Zoodat ChantecaiHe nu in Frankrijk kan blijven, daar zijn vonnis reeds ouder dan twintig jaar is. Toen Honoré Chantecaijle 21 jaar was werd hij wegens diefstal' tot vijf iaar dwang arbeid veroordeeld en naar Koenië (lie des Pins) in Nieuw-Caledonië verbannen. Na vier jaren wast hij te ontvluchten, werd ech ter in Liverpool gepakt en naar Saint- Laurent-du-Maroni in Guyana gedepor teerd. Twee keer na elkaar ontvluchtte hij weer, maar werd in Nederl. Guyana opge pikt. Een nieuwe poging stelde hem in staat Venezuela te bereiken ,waar hij afcht jaar leefde en groote achting genoot. Toen hij het waagde naar Parijs terug te keeren en het vak van krantenverkooper op te vatten, werd hy herkend en ingerekend. Nogmaals verbannen nogmaals ontvlucht... wederom naar Venezuela, waar hij in dienst trad bij den heer De Lima, Nederlandsch con sul in Coro-Estando-Falcon. In 1918, bij den wapenstilstand, werd hy als eenige Fransch- marf toegejuicht en de gouverneur van den staat Falcon gaf hem de accoulade. Toen werkte hy met eere, toog daarop weer naar Frankrijk, vestigde zich in Puy- moyen, huwde er en kreeg twee kinderen. Hij leed echter an zenuwoverspanning en f ging zich, eenigen tijd geleden zelf verraden. 'De president der republiek is hem échter goedgunstig geweest, zoodat hij in Frank rijk kan blijven wonen. dende Commissie zoo goed te gaan: Locar- na was op 1 December geteekend, op 12 December bepaalde de Volkenbondsraad den datum van' samenkomst op 15 Februari. Maar plotseling wenschte „men” uitstel van de Conferentie, hoewel ieder der betrokke nen zich haastte te verklaren, dat niet 'hij het was die dit wenschte. Ten slotte heeft de Fransche Regeering, een deel der in ternationale opinie trotseerende, teza men met enkele andere Raadsleden aange drongen op uitstel. Voorloopig geldt als da tum „in ieder geval niet later dan 15 Mei.” Naar alle waarschijnlijkheid zal dan Duitschland als Lid aanwezig kunnen zyn: de van den aanvang af in de neutrale lan den verkondigde wensch, dat ook Duitsch land deel zou uitmaken van den Bond, een wensch, die langzamerhand in ruimeren kriiièr werd geuit, tot het ten slotte werd een eisch van de zijde der vroegere Gealli eerden en een door Duitschland te Locarno aanvaarde verplichting, nadert thans zijn verwezenlijking. Het laten wÖ hopen laatste strui kelblok voor dezen belangrijken stap op den v/eg naar de universiteit schijnt te zyn de verdeeling van de Raadszetels. Het probleem van de samenstelling van den Raad iö piet eenvoudig: het raakt aan de juridische ge lijkheid en de politieke ongelijkheid van de Staten. Toen in 1922 het aantal Raadslede* van 8 op 10 werd gebracht, liet Nederland een waarschuwende stem eri tevens een eenzame stem tegen hooren, o.a. omdat, gelijk Prof. Struycken betoogde, de Vergade ring moet zyn het orgaan, waarin alien zijn vertegenwoordigd, terwijl het bestuurscolle ge, de Raad op een zekere selecte moet be rusten. Thans rijst opnieuw de vraag van de samenstelling van den Raad, wat niet alleen beteekent hoeveel en welke perma nente en niet-permanente Raadsleden men wenscht, maar waarby indirect ook over de verhouding van Raad en Vergadering wordt beslist. In de Septembervergadering is de ver kiezing der Raadsleden altijd iets, dat groo te beroering wekt: niet zonder reden is het traditie geworden dit agendapunt eerst op den allerlaatsten dag aan de orde "te stellen. Het is te hopen, dat by de a.s. besprekingen hierover, te midden van de nationale aspi raties in dezen strijd om een zetel, de ®ui- ver internationale vraag by welke oplossing het belang van de/i Volkenbond wordt ge- de voorbereiding van deze voorberei- diend niet in het gedrang zal komen. ziaxen in nanaen en moet u verzieKe- ren, dat uijna al zijn scfluldeiscners, wetende dat vader rijk is, genoe gen nemen met den interest van nun geld en hem uitstel geven, zoo lang nij verkiest. Dit is het eerste bezwaar hetwelk reeds niet gemakkelijk te weerleggen is. Het tweede is nog minder uit den weg te ruimen. Ik weet het van mevrouw Verinder zeif, dait haar dochter bereid was met mijn heer Franklin Blake te huwen, voor die vervloekte diamant in huis kwam. Zij had hem aangenroedigd en weer afgestooten met de behaagzucht van een- jong meisje. Doch aan haar moe der had zij bekend', dlat zaj haar neef bemrnde, en mevrouw Verinder had Franklin het geheim, toevektrouwd. Zoo stonden de zaken, juffrouw Clack?* de schuldeischers gaven uitstel en mijn heer Blake had het bijna zekere voor- uitz’dht van een jerfdochter te zullen huwen. Beschouw hetn nu als den grootsten zohurk. die er loopt m^ar zeg mij, als het u belieft, waarom zou hij dien Maansteen steden - „H-et menschel! jk hart is omfoor- grondelijk”. antwoordde ik. .,Wie zal het peilen „In andere woorden, juffrouw, hoewel er niet de minste aanleiding voor hem1 bestond om den diamant» weg te nemen, kan' hij het gedaan hebben uit een natuurlijke bedorven heid van aanleg. Goed ook dat eens ABONNBMI^TSPBUS: par kwartaal ƒ126, par'waak 17 eant, mat Zondagsblad I* kwartaal ƒ2.90, par waak 22 cent, otaral wpu da baxorpnr par loopar aaachiadt fnaeo par poet par kwartaal ƒ8.15, mat Zondagsblad ƒ8,80. Abonnementen worden d^tjka aangenomen aan on* Bureau: 1 4 onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfr dagelflka geopend van 9—6 uur. Redactie, Tel. 83. 70a - „Het gaat niet, juffrouw Clack, we- »hijk, het gaat niet. Franklin Blake 18 een vriend van mij, gelijk gij wel 2Ult weten. Maar dat komt er niet op a®1*- Ik zal ditmaal uwe opinie eens Wemesnen. Gij hebt gelijk ik neb yijnheer Ablewhite verdachtop gron- welke aanleiding kunnen geven, pinkeer Blake eveneens voor schul- huX? tloix^'en- Goed laten wij hen ver<ieïlk^n. Hij is er zeer goed m staat, zullen wij zeggen, den 8®n*een te stelen. De eenige vraag ï-LweUi belane had ui OT W” ^Mijnheer Franklin Blake heeft sriiuï- merkte ik op». „Dat weet ieder- ee“ m de familie.” ,,hn die van mijnheer Ablewhite en nog lnD twee bezwaren, welke in W€^ staan, jub frouw Clack. Ik heb mijnheer Blake s

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1