Had. I EN! r I jNiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. 16099 irt 1926 65* Jaargang itten 9 FEUILLETON. i MUt'l. hAag r 1 NEN’S krieken KVEER. FSTE i waarde. i DE MAANSTEEN 415 ir Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercape nieuwerkerk, OUDERKERK, OUDEWA^ER, reeuwijk, schoonhoven, stolwijk, waddinxveen, zevenhuizen, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagei ahandeling. 3D, DAT HET KELEN KAN TOG’S GIST- □MUM AAN GIST EN END IN DE Vrijdag 12 Mdai HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, enz. ttüïwngewone zitting van den Volkenbon^ j Een incident in dén Duitschen Rijksdag. ter eeuw. 4 10 ff 'i 0« tijd ih In Frankrijk is men er echter nog niet 150 73 moet le (Wordt vervolgd). t EN NEEMT L' GEVOELT U olgende 5 Minuten 30 34 morgens tot 's avonds bespat met zijn grena or de an Je uk «e re ik te. >t 1765 - van dankbare i Naar verluidt zou deze geheime zitting vr(j gunstige resultaten hebben opgeleveid en zou met name Chamberlain de rol van bemiddelaar met succes gespeeld hebben. Spannend romantisch verhaal van. WILKIE COLLINS. 15 drttegenzegge- >p langen en kor- 172390 8, ROTTERDAM. De. er netelige aantal r V. De heilige gloed van den arbeid is als een louterend vuur, waarin alle gloed verteerd wordt en waaruit een heldere, heilige vlam omhoog schiet. GOIIMHE101 HAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstreken (bahooranda tot don besorgkring) 1—5 regels ƒ1.80, elke regal moer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bexorgkring 1—5 regels 1 55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentie» in hot Zateniagnummer 20 bijslag op don prijs. I jefdadigheidiadvertentifen de helft van don prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels ƒ2.06, elke regel moer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel in gen bij contract tot zeer goroducoer- den prijs. Groota letters on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkeant van Bollede Boekhan delaren, Advertentiebureau! on onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing tan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. „Godfrey zeide zij, „gij krankzinnig zijn. „Ik heb nooit verstandiger gespro ken, liefste, in uw belang zoowel als in het mijne. Denk aan de toekomst. Moet uw geluk o-pgeofferd worden aan een man. die nooit geweten heeft welk gevoel gij voor hem koestert, en dien gij besloten hebt, nimmer terug te óen Is het geen piiöht jegens u zelf, die verkeerd! geplaatste genegenheid te overwinnen En kunt gij vergetel- heid vinden in het leven, dat gij thans leidt Gij hebt het reeds beproefd, en tot is u te zwaar gevallen. Wijd u aan hoogere belangen dan die der we reld. Beproef het me<t de vertroosting, welke is te vinden in een hart, dat u lief heeft en vereert, in de zoete plichten en de stille genoegens van Frederik de Groote, die bij Torgau van ’s 8 met bloed en modder d meevocht en daardoor de monarchie redae. Voor my licht de monarchie thans dood op de baar. Bij deze woorden van den minister stak er rechts een storm van protest op en de monstratief verlieten d< Duitsch-nationalen de zaal. Nadat dr. Külz zyn rede beëindigd had, keerden zij terug en dienden bij monde van graaf Westarp een motie van wantrou wen tegen den minister in. Het lijdt geen twijfel, dat deze motie met groote meerderheid vari stemmen zal wor den verworpen, want natuurlijk zullen ook de sociaal-democraten er tegen stemmen. BUITENUANDSCH nieuws. ENGELAND. Het rapport der Steenkoolcom missie. Geen invloed op de beurs. Eén con ferentie tusschen Herbert Smtih en Baldwin. Ofschoon het rapport van de steenkolen commissie voor de geheele Britsche indus trie van het hoogste belang wordt geacht, heeft de publicatie van dit rapport de Lon- densche beurs in het geheel niet beïnvloed. Baldwin verklaarde in het Lagerhuis, dat hjj de leden van het Kabinet heeft verzocht, het rapport zeer nauwgezet te bestudeeren, opdat men tot een definitief besluit zal kun nen komen. De premier sprak de hoop uit, dat de betrokken partijen zich niet over het rapport zullen uitlaten plvoren^ zij het zorg vuldig hebben bestudeerd. Onverwacht anal hee^k-de- aaijnwerkersf e- deratie op het rapport gereageerd door in haar heden gehouden vergadering te beslui ten, dat de leider der mijnwerkers, Herbert Smith, nog gisteravond de quaestie met Baldwin zou bespreken. De premier heeft zich bereid verklaard, hem te ontvangen. De werkgevers hebben den geheele dag over het rapport beraadslaagd. Enkele lei ders van beide partijen staan zeer critisch tegenover de voorstellen, maar zjj uiten zich toch eveneens buitengewoon voorzichtig. De leiders der arbeiders hebben zich verplicht, geen verklaring in het openbaar af te leg gen, zoolang het rapport nog wordt onder zocht. Het voorstel om de Iconen in enkele mij nen te verlagen, heeft de leiders der mijn- werfcersfederatie zeer verontrust. Zij zijn voornemens, dit voorstel op alle mogeljjke wijzen te bestrijden. FRANKRIJK. Om een miniatuurtje. De galante rechter. Voor het Assisenhof van Surrey heeft een 29-jarige Russische barones terechtge staan, beschuldigd van het stelen van een miniatuurportret ter waarde van 500 pond ten nadeele van een Engelsch edelman uit diens buitenverblijf te Seisey. De edelman had haar zijn kostbaarheden getoond en daarbij had zij het miniatuurportret opge- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /2J25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per Week 22 cent, overal waar de bezorging per loqpqr geschiedt! Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT >1, GOUDA, bfj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Tal. Redactie; Tel. 83. 0 1 1 euiBTjea. muioziucMA een tehuis, dat u eiken dag dierbaar der wordt. Ik vraag u niet om liefde. Ik stel mij tevreden, met uwe gene genheid en achting. Zij begon reeds toe te geven. wat moet zij een verkeerde opvoeding hebben gehad o, hoe geheel anders zou 'ik in haar plaats gehandeld neb ben. ..Stel mij niet op de proef, God frey sprak zuj. „Ik ben al ellerviig en onverschillig gemoeg. Probeer niet, mijn toestand nog erger te maken. „Eén vraag Kachel. Hebt gij per soonlijk iets op mij tegen?-’ ..Ik Ik heb altijd van u gehouden. Na hetgeen gij mij daareven gezegd hebt, zou ik wel zeer ongevoelig moe ten/zijn, indien ik geen eerbied en bewondering tevens voor u koester de.” ..Kertt gij vele vrouwen, die haar mannen eerbiedigen en bewonderen En toch kunnen zijn en hare echtge- nooten tyet zeer goed samen vinden. O. geloof mij en handel niet tegen u zelf. Op uw leeftijd en met uwe be valligheden kunt gij u toch niet ver- oordvelen tot een ongehuwd leven. Verlaat u op mijn wereldkennis: nieis is ónmogelijker. Het is slechts een vraag van tijd. Gij kunt eenig ander man huwen, jaren lateir. Of gij kunt oen man kuwen, die aan uwe voeten ligt, liefste, en uw eerbied en uwe oewoniuéring hooger schèt dan de iiei- de van elke andere vrohw ter we reld. „Zwijg Godfrey. Gij stelt- mij iets in het hoofd, waar ik nooit aan ge dacht heb. Gij bekoort mijn oog met een nieuw vooruitzicht, terwijl ik reeds met alles meende te hebben at- ik ben om hu- gerekend. Ik herhaal het u ellendig en wanhopig genoeg, u op uw eigen voorwaarden te wen, indien gij nog langer aandringt. Luiste” naar mijn» waarschuwuig eui ga heen.” „Ik sta zelfs niet op. voor gij ja hebt gezegd. Indien ik dat doe. zal het u laat berouwen.” „Wij zullen beiden dezen dag zege nen, lieve, toen ik aanhield en gij toegaaft.” „Gelooft gij zelf in hetgeen gij zegt? ..Gij moogl zelf oordeelen. Ik spreek uit ondervinding, bij mijn eigen fami lie. Wat denkt gij #van het huishou den te Frizinghall Leven mijn vader en moeder ongelukkig te zamen ..Verre van daar.” ..Toen mijn moeder nog jong was. Rachel, (het is geenk-geheim in de fa milie), beminde zij iemand, die harer onwaardig bleek te rijn. Zij huwde met mijn vader en uw eigen oog en kunnen het gwolg zien. Ligt daarin geen aanmoediging voor u en voor ven op, dat van eenaoplossing van de kwestie der uitbreiding vanpiet raadszetels nog ge|n Sprake is. Tegen vermeerdering yan !t'aantal raids- 1«* - tenzij' dan dooft opneming wan Dniiathland H in den Raa«W- zoowel, laatstgenoemd lan^Ws Zweien. H.iJfmag er ter gd) huidje j zitting slechts spfct verieeping vin een zetel aq alle jbidere Aanspraken diei— heid .té gorden afgewezen. Spênje ere thans ook Brpiilië nmatsen zich op een dnverzoenljjk standpunt e(n blij ven voor zichutjok een zetel apeischen. Span je heeft reeds gedreigd den Bond te 'verla ten indien raen geèn rekening houdt met zijn wensch, Brazilië zal zoo zegt hetlleslist tegen den Duitschen zetel stemmen jnndien men aan zijn Wenschen geen gehoor -schenkt., Brapi^e en Spanje blokkeeren dus op dit oogenbllk de Duitsche intrede in Raad en Bond. iJ 1 l Aan t|en anderen kant bljjft Zweden on- verzettê|i)k ®n blokkeert derhalve de aan spraken! van Brazilië en Spanje. Gisteren is op de bijeenkomst -van perma nente eö niet-permanente leden van den Volkenbondsraad, die bij sir Eric Drum mond, den secretaris-generaal der Volken bond, plaats vond, zeer uitvoerig van ge dachten gewisseld over het vraagstuk der uitbreiding vgp het raads|eteltal, doch eens is men het niet kunnen worden. De positie van Chamberlain is door drt alles lang niet gemakkelijk, te meer niet, daar Spanje zich beroept op een overeen komst tusschen verschillende mogendheden van 1921, waarmee ook Engeland moet heb ben ingestemd, .zoodra er sprake zou zjjn van veranderingen in de samenstelling van den Volkenbondsraad. Nu het voornemen bestaat, Duitschland in den raad op te ne men, is, naar het Spaansche inzicht, het oogenblik aangebroken om aan dfe Spaan sche verlangens tegemoet te komen. De vindingrijk van Chamberlain heeft in dit alles nog geen uitweg kunnen, vinden. Alle hoop is nu gevestigd op Briand. Gistermiddag is de Raad in geheime zit ting bijeengekomen met Briand, teneinde het onderzoek te hervatten van het politieke probleem, dat de geesten bezig houdt. De toestand, gelijk deze zich b(j den terugkeer van Briand voordoet, is, zegt Havas, buiten gewoon samengesteld en in zekere mate verontrustend. noifien. De gastheer had toen zjjn hand op de hare gelegd en daarbjj iets gezegd in het Engelsch, welke taal zy slechts zeer onvu. doende verstond en waaruit zjj opmaasre, dat hy „Voor u” had gezegd. „Voor mij”, had zij in het Fransch geantwoord en later had zy den edelman nog eens in het En- geLpch bedankt. Omdat haar echtgenoot zoo jaloersch was had zy hem het miniatuurtje niet laten zien, maar wel had zy het bij ver schillende gelegenheden gelagen. Toen haar man het later toch eens’zag en naar de herkomst vroeg, had zij lachend gezegd, dat mannen geen vragen moesten stellen. Tegenover anderen had zij gezegd, dat het een souvenir was van haar laatste flirta tion Zy werd van diefstal van het miniatuur portret beschuldigd, doch gisteren vrijge sproken, zeer tot haar vreugde, waaraan zij levendig uiting gaf, nadat de rechter tot de jury had gezegd, dat het geen aangename taak voor haar was om over een vrouw vonni» te vel Jen en'dat deze taak er niet aangenamer op werd wanneer het een vrouw betrof van gbede reputatie en met een aar dig uiterljjk. Het noodweer. De >Petit Parisden” verneemt uit Marseil le: Na een korte rustpoos woedt de noord wester storm opnieuw met hevigheid in de haven, waardoor alle scheepvaart ónmoge lijk wordt. De bruggen, die de verschillende havenbassins verbinden, moesten worden gesloten. De wind veroorzaakte verschillend® onge- vallfti}, gelukkig echter geen ernstige. RUSLAND. De hervorming van de landhouw-belasting. Zooals bekend, is de landbouwbelasting zeer impopulair in Rusland. De Sovjet-re- geering heeft daarom besloten de belasting te wijzigen in de hoop, dat daardoor het ver zet van de boeren zou verminderen. De land- bouwbelasting zal een soort inkomstenbe lasting' worden. Belastbaar zijn alle inkom sten uit den landbouw, veeteelt en tot op zekere hoogte uit niet-landbouw-bedryven. De belasting wordt berekend in verband met het aantal leden, waaruit een gezin bestaat. Deze belasting zal het volgende jaar 250 millioen roebel moeten opbrengèn. Waarom de Sovjet-regeering denkt, dat de boeren, die systematisch weigeren de oude belastin gen te betalen, dit niet zouden doen met de nieuwe landbouwbelasting, is een raadsel. W ITALIË. De strijd tegen de malaria. Sanitaire maatregelen. De Italiaansche regeering in het algemeen en het Romeinsche stadsbestuur in het bij zonder voeren een zeer energieken stryd te gen de malaria. Nog steeds woedt 's zomers deze ver schrikkelijke ziekte in den Agro Romano en zelfs dacht bij de stad. Senator Cremonesi, dien men als een mo del van een stadshoofd kan beschouwen, heeft gisteren een manifest uitgevaardigd, waarin hij tot den strijd tegen alle malaria- gevaar, door stilstaande wateren veroor zaakt, aanspoort. Verder moeten van 31 Maart af alle eige naars van fonteinen, bronnen en vochtige terreinen bepaalde voorgeschreven sanitaire maatregelen nemen'. Van alle in den Agro Romano staande hui- zen en arbeiderskwartieren moeten de ven sters met fijn metaalglag worden voorzien en de muren en daken njocten wit gelakt zyn. De aangifte van' malaria-gevailen wordt streng verplichtend gesteld. De zieken wor den kosteloos van staatswege verpleegd. Mien hoopt op deze wjjze de malaria steeds meer meester te worden. VER. STATEN. Stakende studenten weggestuurd. Niet minder dan acht en tachtig studen ten of een vierde deel van alle studenten van St Stophen’s College, een kleine, maar def tige onderwijsinrichting te New-York, zijn door den -president der instelling, dr. Bell, weggezonden wegens insubordinatie. Aan leiding tot dit wegzenden op groote schaal was een staking, welke drie dagen duurde^ van een groot deel der studenten, uit onte vredenheid over het feit, dat het toezicht op hetgeen de studenten buiten hun eigen lijke studie om deden, in handen was ge steld van de faculteit in plaats van, zooals tot voor kort, van een studentenraad. BlNiW^yAND. Het huwelijk v|»n Gouvemeur-Generaal Fock. Gisterochtend; is ten stadhuize te s-Gravenhage l|et huwelijk voltrokken van den gouverneur-generaal van Ned Indiö, mir. D. rock, met mevrouw A F. J. Diemont.' Als gevolmachtigde van mr. hoek -trad op de vice-admi- raal C. Fock. óomnuandaint der Marine te Helder. In de trouwkamer hadden zich vele belangstel lend en vereenigd, terwijl ook velen rich in de gang van het stad huis en daarbuiten hadden opgesteld .Do huwelijksstoet arriveerde half 12 in een aantal auto’s. De huwelijksvol trekking had plaats ten overstaan van mr. I. M. J. van Rossem, ambtenaar van den burgerlijken stand. Nadat de formaliteiten waren ver vuld en de huwelijksakte was voorge lezen, hield de heer Van Rossem de volgendb toespraak ..Mekrouw Fock. met de ondertee- kening uwer huwelijksakte is deze plechtigheid beëindiigd'. Het zij mij ech ter vergund evenals bij andere huwe lijksvoltrekkingen enkele woorden te spreken. En dan richt ik mij niet al leen tot u. mevrouw Fock. maar ook penevn. up uat oogenoliK eeoter Kionk ue stem van den bediende op de trap. ue toon was die van iemand, die ten zeerste ontsteld is. „julirouw Kachel riep hij „Juffrouw Rachel, waar rijt gij?’’ Zij snelde naar de deur. De knecht kwam juist beneden. Zijn gezicht was doodsbleek. ..Wees zoo goed, beneden te komen, juffrouw* zeide hij. „Mevrouw is m onmacht gevallen en wij kunnen haar niet bijbrengen. Even daarna was ik alleen en vrij om naar bededen te gaan, zonder door iemand te worden opgemerkt. Mijnheer Godfrey kwam mij in de gang voorbij, terwijl hij naar buiten snelde om den dokter te halen. ..Ga naar binnen en help hen zei de hij, naar de kamer wijaende. Ik vond Rachel op haar knieën voor de sofa liggen met het hoofd van haar moeder tegen haar aangeleund. Eén blik op het gelaat mijner tante, be kend als ik was met haar toestand, was genoeg om mij de vreeselijke waarheid te onthullen. Ik hield ech ter mijn gedachten voor mij, tot de dokter kwam. Hij verscheen al spoe dig, zond Rabbel de kamer uit en zei de toen aan ons, dat mevrouw Verin- der opgehouden had te leven. [•schillende berickten uit Gepèple gerust pp en de alarmeerende berichtöijj __i j j_ i parlementaire kringen, waar men vreest, dat ook de buitenlandsche toestand vda, Frapkryk plotseling zal worden veyer- gpbd, ongerqsthëid verwekt. In de wandöl- gimgen van de Fransche Kamer spreekt men vandaag sJechts over den Volkenbond schynt men Frankryks financieel© zorgen vergeteity De leiders gaven uiting aan pessi mistische gevoelens. m Ex-minister Marin, president vaA de Fransch-Poolsche Vereeniging, verklaar de, dat iden aan Briand liever moest ver'f- zoeken af te zien, Van. de overeenkomsten van Locarno, dan toe te staan, dat de the*- lating van Polen tot den Raad van dbn Volkenbond werd üitgesteld. Ex-minister Franklirj^Bouillon, president van de parle mentaire commissie voor Buitenlandsche Zaken, yerzekerde dat de meerderheid van dejfe commissie er thans de voorkeur aan zoü geven alle quaesties van toelating in haar geheel uit te stellen. Hy zóu in dezen geest naar Genève telegrafeeren. De „Temps” bevat bittere beschouwingen. Het blad klaagt erover, dat Duitschland te Genève manoeuvreert door neutrale bemid deling, zooals het gedurende den geheelen oorlog door bemiddeling van neutralen heeft gemanoeuvreerd, en eindigt zyn beschou wingen met te zeggen, dat de crisis wel eens doodeljjk voor den Volkenbond zou kunnen worden. Indien Briand er niet in slaagt, in achtenveertig uren een verzoening te be werkstelligen, zal men tot de meening moe ten komen, dat de heele vredespolitiek in gevaar verkeert en dat de wereld nog niet rijp is, noch voor de politiek van Genève, noch voor den geest van Locarno. „uij dringt, met op spoed aan, God- irey ..mijd i*jd zal de uwe zijn. „Gij vraagt mij niet meer dan ik kan geven. „Engel, ik verlang niets van u dan u zelf. ..Neeui' mij. Met deze twee woorden nam zij zijn aa nzoek aan Ik verwachtte thans adleen nog maar dat zij arn» m armi zojuden heengaan om op staanden voet te trouwen, zoo geheel eens schenen zij het met elkan der te rijn. Er was echter, gelijk bleek uit mijn heer Godfrey's volgende woorden nog een kleine formaliteit te vervullen. Hij nam plaats naast haar rijde en vroeg. ..Zal ik niet uw moeder spreken, liefste, of wilt gij ijet doen Zij sloeg beide voorstellen af. „Laat moeder er mets van weten, W zij beter is”, zeide rij. „Het moet yooreerst nog een geheim blijven, Godfrey. Ga nu heen en kom van lavond1 terug.” Zij stond op en trad op de kleiné kamer toe, waarin ik mij bevond. ..Wie heeft die gordijnen toegetrok ken r’ riep zij uit. „Het is al warm genoeg in dit vertrek, zonder de lucht er nog buiten te houden.” Zij sloeg de hand reeds aan de ora- Gisteren is het in den Duitschen Rijksdag bij de behandeling der begrooting van bin- nenlandsche zaken tot een incident gekomen. De Völksche afgevaardigde Kube hield een heftige rede, waarin hy tegen alles en iedereen van leer trok. Ten slotte begon hij een rede voor te lezen die de minister van binnenlandsche zaken dr. Külz jaren gele den in zyn qualiteit van majoor ter gele genheid van den verjaardag des keizers had gehouden. Onmiddellijk daarna betrad de minister het spreekgestoelte. Nooit, zeide hy, heb ik myn vroegere monarchistische gevoelens onder stoelen of banken gestoken. Maar als een keizer, die van millioenen Duitschers heeft verlangd, dat zij hun leven voor de monarchie geven, op het oogenblik, waarop de historie dit voor de eerste maal van hem zelf eischt, naar Nederland vlucht, dan zyn daarmede alle banden verbroken. Het graf van de monarchie staat niet op Duitsche bodem, maar op den weg naar Nederland. De mo narchistische gedachte zou wellicht zyn her leefd, indien de keizer had gehandeld als raads- g Ivan kanten iicH i mpt name fenheid' van de zijnf yap de Duitschland; met ^es^iat- lat. 4-#

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1