Blad. ra p - fg 4 i H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. 18102 Dinsdag 16 Maart 1926 65"Jaargang o i'l h t h< DE MAANSTEEN. XTEL deken 6 fl. 11.- 12 611 40 Den Haag. tot de Volkenbond komen te WW wener ont- FEUILLETON. o u (Wordt vervoted). (kaatste gestellen wikkend; schenkt Wachten is niet anders dan den tijd overwinnen. rer- i de dan be- tuH tige ge- nlc- iza. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. 550 dat U in alle ge telijke uitputting ii. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BELG1B. Mgr. Ernest van Roey, tot dusver Vicaris- Generaal van hef Aartsbisdom benoemd tot Aartsbisschop van Mechelen. Zyne heiligheid Paus Pius XI heeft be- puemd tot ^krtst»8»ehop .van Mecheten. mgr. Ernest van Roey, huisprelaat van Z. H., tot dusver vicaris-generaal van het aartsbisdom. (Monseigneur van Roey, de nieuwe aarts bisschop van Mechelen, werd in 1874 gebo ren te Vorsselaer, een klein Kempisch dorp in de omgeving van Turnhout, dat niet ver van de Nederlandsche g^ens is. gelegen. Afkomstig uit een zeer godsdienstige landbouwers-familie bezit mgr. van Rpeyal de eigenschappen van 't kerngezonde ras; bezadigdheid, gezond verstand, vastberaden heid en een kalm maar doelbewust optre den. Zijn tachtigjarige vader, die het nieuws der hooge benoeming van zijn zoon met ontroering vernam, woont nog te Vorsse laer, waar hij liefderijk wordt verpleegd door de oudste zuster van den primaat. De moeder van mgr. 'Roey overleed eind 1914 te ’s Hertogenbosch, waarheen zij bij het uitbreken van den oorlog gevlucht was. Haar stoffelijk overschot kon daar van daan naar Vorsselaer worden overgebracht nog vóór de Duitschers het dorp hadden be zet. Zijn eerste onderricht kreeg monseigneur in de dorpssehoo,! die bestuurd werd door broeders van de heiligen Jozef Calazans. Men zegt, dat een van Roey tot de stichters dezer congregatie behoorde. vaardiging ervan op« de hoogte was sommige landen van beteekenis, die lid van den Volkenbond zijn, zoowel tegen uitbrei ding van ’t aantal vaste als 't aantal nlet- permanente netels is. Bovendien noemde Stresemann het toewijzen van niet-vaste zetels het soevereine recht der algemeene vergadering. Een en ander vulde hjj nog aan door op te merken: „iWanneer Duitschland, nog voordat net in den Bond is opgenomen zich ten aanzien dezer kwestie zou vastleggen en misschien bizondene verbintenissen aangaan met som mige bondsleden, dan zou Duitschland in niet onaanzienlijke mate de rechten der Volken bondsleden gezamenlijk aantasten en zoo doende van ’t begin af aan in een scheeve verhouding staan.” In het bovenstaande is .we} in hoofdzaak het iDuitsche standpunt samengevat, het welk Briaiul en andere gedelegeerden tot dusver vruchteloos aan ’t wankelen hebben trachten te brengen. Intusschen dringen verschillende Berljjn- sche bladen w.o. „Vorwarts” er met klem op aan, dat de Duitsche delegatie te Genève haar goedkeuring zal hechten aan het Zweedsche voorstel. Het blad 'betoogt, dat de principieele opvatting van de Duitschers te Genève de overwinning heeft behaald. Zjj zouden het Zweedsche voorstel niet kun nen verwerpen zoneten de correcte en logi sche houding, die zjj tot dusver ingenomen hebben, op te geven. Het komt er immers, «•«t aan of Polen eerst in September of reeds in Maart in den Volkenboderaad komt. Dit ia een quaestie van zoo luttele ‘beteekenis, dat de Duitsche delegatie er geen twistpunt van kan maken, zonder zich zelve in het onge lijk te stellen. ■Minister Baldwin heeft dte conferentie der vjjf mogendheden geopend, die op intiatief der Britsche regeering te Londen is bijeen gekomen om de mogelijkheid van een ge meenschappelijke ratificatie van de conven tie van Washington nopens den acht-uren- dag te overwegen. Baldwin zeide in zijn openingsrede oun.: De groote massa der arbeidersklasse gaat zwaar gebukt onder de vrees dat zij na ver schrikkelijke jaren te hébben doorgemaakt en ten slotte te boven te zijn gekomen, zal worden teruggebracht in een economischen toestand, welke slechter zou zijn dan die van vóór den oorlog. Wjjj allen vertegenwoordigen vooruitstre vende landen en wij verheugen ons over de weldaden van grooten socialen vooruitgang. Indien wij eensgezind ■zijn, kan dit belang rijke voordeelen opleveren voor de Euro- peesche beschaving. De Duitsche minister Braun hield een rede, waarin hjj verklaarde, dat het Duit- BUITENLANBSCH NIEUWS. f DUITSCHLAND. Steun aan de wijngaardeniers. Er wordt honger geleden. Het amok maken door de wijngaardeniers I in Moezel- en .Saargebied tegen de hooge belastingen, welke bovendien met groote onverbiddelijkheid niettegenstaande de in hun vak heerschende malaize werd geind, heeft, zooals gemeld is reed» geleid tot een actie van de finantieele commissie met den Rijksdag om te komen tot belastingvermin dering voor de betrokkenen. Thans wordt uit Koblenz gemeld, dat volgens mededee- lingen van den „Óberprasident” van de Rijnprovincie dezen 1.600.000 M. uit de op brengst der mijnbelasting ter beschikking zijn gesteld om daaruit dadelijk credieten te verleenen aan daartoe in de termen val len wijngaardeniers, die te lijden hébben gehad onder de door het hooge water aan gerichte schade. Deae credieten worden op langen termijn en «onder rente of andere kasten verstrekt tegen een eenvoudige schuldbekentenis. Bovendien heeft d^^ „Oberpuüsident” een rrmnif^m uitg^vaotUffy* Wrlll - WfWÜft 'IWWT* gespoord tot het drinken van Duitsche in plaats van buitenlandsche wijnen. De actie van de financieele commissie heeft in het wijngebied groote voldoening gewekt. Algemeen ziet men in deze tege moetkomende houding een goed teeken voor de verbetering van ‘den economischen toe stand. De correspondent van de „Voss. Z.” te Koblenz wijst nog eens met klem op den geweldigen omvang van de malaise, waar van niet ter plaatse aanwezige personen zich moeilijk een oordeel kunnen vormen. Wanneer, zoo schrijft hij, gezegd wordt dat de kleine wijngaardeniers honger lij den dan moet dat woordelijk zoo worden opgevat. De schadeloosstelling van de gewezen vorsten. Te Berlyn hebben thans in het geheel 1.091.684 kiezers de referendumlijsten ge- teekend. Dit is meer dan 25 pet. va» het voor het geheele rijk noodige aantal. Het aantal kiezers, dat Zondag de lijsten tee- kende bedroeg 217-277. Het is thans in elk geval zeker, dat de 4 millioen stemmen bijeen zullen komen. Zooals te verwachten was hebben ook tal van aanhangers van rechts zich voor het referendum uitgesproken. Een frappant Hij liet het hooid op de borst zin ken, als wanhoopte hij eraan dit vraagstuk op te lossen. Ik troostte hem en steldé hem ge rust mot een paar zusterlijke woor den. Zijn vreugde was verrassend om te zien. Hij vergeleek zich zelf bij een man, die plotseling van de duis ternis in het licht treedt. Nu ik mij borg stelde voor eén bartelijke ont vangst in onze Vereeniging, liep zijn hart over. Hij bracht mijn hand aan zijn lippen en fluisterde woorden van dank en genegenheid, welke mij int tranen toe ontroerden. Keerlijn oogen blik, dat echter plotseling werd afge uoenje tónen, met een boea op m.jn knieén. Mijn tante zat voor het ven ster. Mijnheer Ablewhite s»ond' in het midden van het vertrek. Zijn kaal hoofd zag er rooder uit dan ooit, toen bij op zijn vriendelijkste manier het woord tot zijn nicht rictotte. ,4Rachei”, zoo begon hij, „Ik heb vreemd nieuws gehoord van Godfre». en ben hier gekomen om er iets na ders over te vernemen. Gij hebt een eigen zitkamer in diit huis wilt gij mij daarheen voor te gaan Rachel bewoog zich niet. Of zij de zaak tof een crisis wilde brengen, dan wel, of mijnheer Bruff haar in het ge heim een teeken gaf, wee' ik niet. „Wat gij mij, wenscht te zeggen gaf zij ten antwoord, „kunt gij doen De buitengewone zitting van den Volkenbond. De zitting van de Assenblee verdaagd. De arbeiderscónferentie. De particuliere besprekingen en offici- eele vergaderingen van den Raad van den Volkenbond duren onverminderd voort, een oplossing van de crisis brachten zij nog niet. Toch hoopt men nog altijd op een uitweg om tot een goed einde te komen en daar om is de zitting van de Assemblee tot mor gen verdaagd. Naar men weet is het wachten thans op het antwoord uit Zweden, dat zal beslissen op het voorstel om de zetel van Zweden ter beschikking te stellen van Polen. Verwacht wordt evenwel dat Zweden zal wei geien aan het verzoek te voldoen, omdat de Zweedsche Ryksdag van meening is <lat Zweden in den loop van het jaar nog een belangrijke taak in den Volkenbondsraad te vervullen heeft. Het zal trouwens de vraag zijn of ook deze oplossing de Duitsche afgevaardigden zou voldoen, want reeds verklaarde Dr. Strese- mann dat indien alléén Zweden hetwelk thans onder sterke Fransche pressie staat, zou wijken ten gunste van Polen, hij dit niet zou kunnen aanvaarden. Daaruit wordt nu de conclusie getrokken, dat verschillende uittredingen uit den Raad hem aannemelijk zouden zijn, omdat de Raadsvemieuwing dan niet uitsluitend in Poolschen en dus Franschen zin zou geschie den. Mocht Zweden een der uittreders zijn, dan zou vervangig waarschijnlijk moeten geschieden door een der noordelijke neutra len en bestaat kans, dat Nederland in aan merking zou komen. Polen' zou dan bij voor det Fiwte- Volgens een ander bericht zou iStrese- mann verklaard hebben, dat een compromis als de resignatie van Zweden ten bate van Polen de openbare meening in Duitschland Wel is waar niet zou bevredigen, maar dat dit toch een van de vele mogelijke oplossin gen zou zijn. Naar Stresemann heeft laten uitkomen, is Duitschland noch krachtens het Volken- bondspact noch uit hoofde van «enigerlei verbintenis die het heeft aanvaard, verplicht aan de geuite wenschen tegemoet te komen. Ook vindt de Duitsche minister van buiten landsche zaken, dat een voorafgaande toe stemming van Duitschland te dezer zake in- druischte tegen den geest van den Volken bond: Duitschland wilde volgens hem een aangelegenheid van den Volenbond niet tot een Duitsche belangen regeling maken. Let terlijk gaf Stresemann in dit verband te kennen: „Voor de regeling eener groote en prin cipieele aangelegenheid als de uitbreiding van ’t aantal vaste of niet-bestendige raads- zetels, een zaak, die alle leden van den Vol kenbond ten nauwste aangaat, mag geen kwestie beslissend zijn, die het belang 'be treft van twee of drie leden.” Voorts wees Stresemann er nog op, dat de Duitsche af- 76) - ik weet niet, waarom ik juffrouw Verinder ten huwelijk gevraagd' heb. Ik weet niet, waarom ik mijn l;eve damies zoo lang schandelijk verwaar loosd heb. Ik weet niet, waarom ik afvallig ben geworden van de Moe- dérs-tkleine-kinder-kjeeren- v ereeniging Gij zegt tot het kind waarom, rijt gij stout geweest En dé kleine dreu- ®ds steekt een vingertje inden mond en antwoordt niet. Geheel mijn ge- val, juffrouw Clack. Ik zou het aan een ^ander niet willen zeggen; ik voel gedrongen, het aan u te beken hen.” Ik begon mij zelf te herstellen. Hier as gelegenheid voor arbeid, voor in- spanning, voor overwinning misschien. „Bttrte vriendin”, hervatte hij. „Laat JaLve™tan<* spreken en help mij. Hoe n* het. dat mijn huwelijksplannen thans voorkomen als iets in een aroom? ABONNEMENTSPRIJS: per kwart**! /IL25, par waak 17 cant, mat Zondagsblad par kwartaal 2.90, par waak 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 8.80. Abenaementen wonden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bfj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. lat 82; Redactie, Tel. 88. Ik had mijn vermoedens, doen mijl) tijd niet verspillen met zuuegi eihan ier spoeuig moeten.” Na mij een weinig hersteld te neb ben, ging ik naar beneden om te ont bijten, zeer verlangend1 te weten, hoe Rachel na het gebeurde te moede was Het scheen mij toe. dat het terugver krijgen harer vrijheid haar wederom dien anderen man in de gedachte had gevoerd! en dat rij boos was op zich zelf, een gevoel niet te kunnen be- heersoben. waarover zich zich in het geheim schaamde. Wie was die man wil die mede te deel en. Den volgenden dag kwam mijnheer Ablewhite senior aan tot mijn verwondering bijna onmiddel- lijk gevolgd door mijnheer Brult. „Dit is een aangename verrassing, mijnheer”, sprak mijnheer Ablewnite met gemaakte beleeffriifoeid tot den rechtsgeleerde. .,Toen ik gisteren uw kantoor verliet, kon ik niet vermoe den de eer te z/ullen hebben, u van daag te Brighton te ontmoeteh. „Ik heb nog eens over ons1 gesprek nagedhcht”, antwoordde Bruff. En het kwam mij voor, dit jk misschien bij deze gelegenheid van eenig nut zou kunnen rijn. Ik had nog juist den tijd om in den trein te stappen, maar kon niet gewaar worden in welk n;- tuig gij plaats had genomen. Na die woorden zette hii richrutost Rachel. Ik ging bescheiden in* een en mij om1 zich dien ander uit het hoofd te zetten. Wat een monstera'chfige verbintenis zou dat zijn. O, hemel, wat een mon sterachtige verbintenis. Zoodanig wa ren mijn gedachten juffrouw Clack, op mijn weg naar Brighton. Ik kom 'bij Rachel met het gevoel van een misdadiger, die zijn vonnis zal hooren. Wanneer ik tóe. dat ook zij van meening' is veranderd, onder vind ik een gewaarwording van ver lichting, als ik nooit gekend heb. Een maand gelendien kende ik geen geThk dan bij haar thans is dat ge heel anders geworden. Het schijnt ón mogelijk, en toch die fe’ten rijn, gelijk ik ze u heb voorgeeteld. Kunt gij er u rekenschap van geven, beste vriendin? Ik tóe er geen mogelijkheid toe.” broken door een stoornis van de bui- tenwereid. In d|e gang hoorde men een gekletter van messen en vorken en de bedienden kwamen binnen om de tafel Ie dekken. Mijnheer Godfrey sprong op en Keek iddd DJDLD. lekte genezen, die U t een last maakt. Die jeuken dat branden* lat verdwijnen. Vele en einde raad waren, ID; reeds genezen, er baai bij vinden. f2 80 (proefilacoa eskrachtige D.DJX» B(j apotheken au e, neerslachtigheid, den, hypochondrie tis brochure van Frahkenstraat 79. 1158 18 sche volk in een sfeer van verzoeningspoli tiek wenscht te arbeiden en dat deze con ferentie als een IdSne Volken/bond moet worden beschouwd. J Het werk der conferentie vordert slechts langzaam daar de gedelegeerden zich van vier verschillende talen bedienen, zoodat iedere redevoering verscheidene malen moet worden vertaald. voorbeeld hiervan is hetgeen in de gemeente Radmühl, in het district Gelnhausen, is ge schied. Daar werden bij de jongste Verkie zingen voor het rjjkspresidentschap 108 stemmen uitgebracht op Hindenburg, 8 op Marx en 1 op den communist Thaelmann. Thans hebben echter op een enkelen dag ai de kiezers dezer gemeente de referendum- Ijjsten geteekend. In de zeer katholieke stad Fulda hebben 13 pct. van alle kiezers zich voor het referendum uitgesproken, hoewel het centrum dit had af geraden, en in de ge meente Hersfeld, waar de Duitsch-natioma- len zeer machtig zijn, bleken 25 pet. der kiezers voorstanders van het referendum. Gravin Bothmer. Geëischt negen maanden gevan genisstraf en M. 300 boete. 'De officier van justitie bij de rechtbank te Potsdam heeft tegen gravin Bothmer een gevangenisstraf van negen maanden als mede een geldboete van 300 mark geëischt. Tot twee maanden en veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld. Een later Wolffbericht uit Bérlijn meldt, dat gravin Bothmer wegens valschheid in geschriften en bedrog, tweemaal gepleegd, tot een gevangenisstraf van twee maanden en veertien dagen is veroordeeld. Van de overige beschuldigingen werd zjj vrijge sproken. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstrek» (buhoorunde tot den bozorgkrtnjrr 1—5 regels 1.86, elke regul meer /0J25. Van buiten Gouda en den bezoigkring 15 regel* 1-56, elke regel meer ƒ0.80. Advertantiën in Hbt Zaterdagnummer 20 bijslag op dan prtje. Liefdadigheide-advertantitn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke mgel meer ƒ9.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertantiën en ingezonden mededeelingen by contract tot seer geredueeer den prfjs. Groote lettere en randen worden berebsnd naar plaatsruimte. Advertentün kunnen worden ingezonden door tusechenkomet van Bollede Boekhan delaren, Advertentiebureaux «n onze Agenten en moeten daagt vóór de plaatatef aan het Bureau zün ingekoman, teneinde van opname verzekerd te rijn. op de pendiule. „Wat vliegt de tijd om in uw ge zelschap”, zeide haj. „Ik kan nog nau welijks den trein halen. Ik vroeg hem. waarom hij zulk een haast had om te vertrekken. ,,Ik heb gehoord, diat mijn vader van plan is. van avond of morgen hier te komen. Ik moet hem meededen, wat er tussohen Rachel en mij is voorgevallen. Ik vrees, dat hij het at- brekien der verloving niet goed' zal opnemen, want hij had1 zijn hart op dit huwelijk gezet. Beste vriendin, wij Waarom begrijp ik nu op eens, uat mijn wezenlijk geluk ligt in het bij staan mijner lieve dames, in het ver vullen .van mijn eenvoudige, maar nut tige taak, in het spreken op onze ver gaderingen, waarneer de gelegenheid zich voordoet Waartoe heb ik een positie noodig Ik bezat een positie. Waarom zou ik een inkomen tracnten te verwerven Ik heb genoeg voor mijn eenvoudige behoeften. Waarom zou ik trachten naar het bezit van juffrouw Verinder’s hand Zij heeti mij met haar eigen mond verteld, dat zij een ander man lief heeft slechts zou gehuwd hebben, ih tegenwoordiger van mijne betrek kingen en (hier zag zij mijnheer Brutf aan) van den ouden vriend mijner moeder.” „Juist, gelijk gij verkiest”, zeide mijnheer Ablewhite. De anderen za gen hem in ha’ gelaat, alsof zij daar de waarheid oo dtaohten té lezen. Ik keek naar de kruin van zijn kaai hooM, daar ik bij ondervinding wist, dat dé warmtegraad van rijn gevoel tóch daar het eerst zou openbaren. De jonge van Roey, die zich onderscheidde door een groote intelligentie, vervolgde zijn studiën in het bisschoppelijk college van Herenthals, waar hij op schitterende wyze zijn humaniora deed en zich de intellectaeele luxe veroorloven mocht eerste te zjjn in al de klassen, dat hem bij het verlaten van het verlaten van 't college den titel van primus Na priester te zjjn gewijd, ging hjj op bevel van zijne overste naar de univeraiteit van Leuven, om er verder te studeeren in de godgeleerdheid. Onderwijl (1897) gaf hij les in de wijsbegeerte in de schola minor van het Amerikaansch college. Na zes jaren univeraiteit verwierf hij den graad van doctor in dc godgeleerdheid, met den titel van magister. Dit doctoraat werd korten tijd daarna ge volgd door een professoraat aan de Leu ven sche alma mater. In dien tyd was wijlen kardinaal Mercier rector van het hooger instituut voor wijs begeerte volgens St. Thomas te Leuven. Hij ontdekte in van Roey een man naar zijn hart en waardeerde vooral zijn enorme geleerdheid op wijsgeerig en theologisch gebied. Het duurde dan ook niet lang, of profes sor Mercier aartsbisschop geworden, riep van Roey naar Mechelen (1997); benoemde hem tot kanunnik en bezorgde hem nog geen jaar later een prelatuur, terwijl hij hem als vicaris-generaal aan het aartsbisdom ver bond. Zooals men weet, werd deze functie door mgr. van Roey waargenomen tot op den dag dat hij op den aartsbisschoppelijken zetel *HH''lMftNel«n werd verheven. Een Belgisch-Nederlandsch Soc. Democr. Conferentie. Zaterdag had op ultnioodigimg van de, S. D.A.P. te Antwerpen in "t Volkshuis n bijeenkomsï plaats van Belgische en Nederlandsche soc.-denu. delegaties, ter bespreking van de in Nederland.' gere zen bezwaren tegen het Belgisch-Ne- derlandsoh verdrag. Aan de bespreking namen van Bel gische zijde deel Baltharer uit Gent, van Belle uit Luik, De Brouchère en Eeckelers uit Antwerpen en de partij* secretaris. Van Nederlandsche #ijde Albarda. Ankersmit, Brautigam, Schaper, Vlie gen, v. d Waerden en' Werkhoven. Do heer Sannes was door ongesteld heid verhinderd. De besprekingen, op voorstel van de Belgen, door den heer Vliegen ge- oresid^erd. nanven aldus Het Volk, een zoo vlot verloop, dat zij reeds Zaterdag laat in deni namiddag be ëindigd konden, worden. De vertegenwoordigers van beide 'partijen kwamen op een groot aantal punten tot eenstemmigheid. Omtrent een belangrijk punt zal nog nader overlegd worden. (lOUISCH E101 It 1 \T. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIjE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1