J r I .nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, ’gOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIJE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN", M| LEMAN Mo. 18107 Maandag 22 Maart 1926 BS^'Jaargang enz. ?1 1 FEUILLETON. I Papier s ti ontbieden. V Gouda, r< en van DE MAANSTEEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen <fen. telplaat», begint E KRUIS» BUITENLANIWCH NIEUWS. er een 708 500 van raevfouw wie er naaf ge- lB z< (W»rdt vervolitd). De vrouwen zijn het zenuwstelsel van de menschheid; de mannen de spierbun dels. een M contract tot veer gereducMr A*r plaatsruimte. clenkomst van «oliede Boekhan- meten daag» vóór de plaatatof versekerd to zijn. t. Y Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. met** O’» Ur een dkg ouder ben”, zeide ik. Daarna keerde ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreode tot den beaorgkrinpr 1--5 regels ƒ1.80, elke regel moer 0.25. Van buiten Gouda en don bezorgfrring 15 regels 1 56, elke regel moer ƒ0.80. Advertentièn in hot Zatordagnummer M bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertoatüin de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke mg«l >Mer 0^0. Op 'ie voorpagina 50 hoogar. Gewone advertontiSn en ingosonden modedoolingen don prijs. Groots lotton on randen worden berekend Advertentiën kunnen worden ingezonden door turn de laren, Advertentiebureaus en onze Agenten en i aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam* gekomen, acht ik net fbren- t^ta- len [uk ten ïi Deze Meyer heeft zich thans gemeld en deelt mede, dat hij indertijd aan het hoofd bureau van politie te München alles had gezegd, wat hij van de zaak wist. Door de politie-ambtenaren werd hem echter geant woord, dat men met alles reeds lang bekend was en de zaak düs als afgedaan beschouwd kon worden. De cliehé’s waren vernietigd en valsche biljetten waren nooit in omloop geweest. Hiermede staat dus als een feit vast, dat de beweringen van de „Neue Zei- tung” juist zijn. Van een vervolging der valsche munters is tót dusver echter niets bekend gewqrden. DENEMARKEN De Koningin-Moeder van Denemarken overleden. De Koningin-mpeder Louise van (Dene marken, prinses van Zweden en Noorwegen is overleden. Zy was SI October 1851 ge boren, en was te Stockholm op 28 Juli 1869 getrouwd met Koning l'rederik VIII, die 14 Med 1912 te Hamburg overleden is. BELGIë. Prins Karei naar Afrika. Men meldt ons uit Brussel, dat prins'Ka- rel van België voornemens is binnenkort deel te nemen aan een wetenschappelijke expeditie naar het gebied van Tanganyika en de bronnen van den Nyl. Deze expeditie zou ten doel hebben het leven van sommige zeldzame diersoorten kinema to grafisch op te nemen en enkele exemplaren, tot deze soorten behoorend, levend te vangen. Een twaalftal personen zullen aan deze expedi tie, welke einde Mei uit Engeland vertrekt, in Afrika, gebruik zal maken van zeswieli- ge auto’s, deelnemen. RUSLAND. Ruslands economische toestand. Toenemende ontevredenheid. De Sovjet-regeering heeft besloten den Oppersten Economisehen Raad geheel en al te reorganiseeren. Als reden daarvoor wordt officieel opgegeven, dat de raad tot nu toe zijn bemoeiingen concentreerde op het aan den gang houden der staatsondernemingen, doch dat op het oogenblik deze kwestie van ondergeschikt belang is geworden. Het vita le probleem is thans Jioe de machinerieën van de staatsbedrijven, die voor het groot ste deel versleten en verbruikt, %yn, weer vernieuwd kunnen worden. Het besluit tot de reorganisatie is gevolgd op de jongste verklaring van Dzjenzjinsky, dat over het algemeen de machines in de fabrieken der staasbedrijven geheel verouderd zyn, en dat het onmogeijk is het industneele leven te handhaven, zonder een algemeene vernieu wing. De toenemende kosten voor levensonder houd in Rusland veroorzaken groote onte vredenheid onder de arbeiders, ten gevolge van de weigering van de staatsbedrijven om de loonen dienovereenkomstig te verhoogen. Bovendien zijn talrijke arbeiders ontslagen. De alge- ie veroorlooft b pden van het vas- •r 'Zontlagsarbeid ge- VER. STATEN. Ontploffing in een staalfabriek. Uit Birmingham (Allabama) wordt ge meld ,dat er 9 mannen zjjn gedóod en ver- scheidenen gewond by een ontploffing in de plaatselijke staalfabriek. De slachtoffers konden niet ontsnappen wegens de damp van het gesmolten staal. De ontduiking van het drankverbod. Handel in recepten. Van overheidswege is de aanhouding ge last van 27 geneesheeren, 6 apothekers en 4 handelaars in whisky te New York, ter wijl er nog meer bevelschriften van dezen aard verwacht worden. De tenlasteleggingen houden verband met de bepaling der wet-Volstead, volgens wel ke doctoren alcohol mogen voorschrijven voor hun patiënten. Onlangs werd ontdekt dat de verkoopen door apothekers te New York meer dan het dubbele bedroegen van de maximum-hoeveelheid, die de doctoren te New York voor zieken mogen voorschrijven Er wordt n.l. een zeer winstgevende handel gedreven in blanco receptformuliaren ter wijl er ook op andere wijze met de recepten geknoeid wordt. Ruim 400 bladen zijn bezig een referen- (lOI DM IIE COURANT. weUe ;k nie„ kon verantwoorden, noch ik deed het. Mijnheer Smalley aarzel de niet langer. Hij onderwierp zich en noemde nnj den naam* van zijn lastgever. Mijnheer Godfrey Abiewhite. Dat was mij genoeg. Tot zoover noodig den lezer op de hoogte te gen van den inhoud van het 1 ment. Laat het dan in korte wool gezegd zijn, dat Radhel perseed geen aanspraken op het vermogen doen gelden, dan wat de inkomt ervan betreft Haar verstandige n der, (voorgelicht door mijn onder ding), had haar van alle verantwi delijkheid willen ontheffen en naar vrijwaren voor het gevaar, in de toe komst misschien het slaohtoffer te wor den van een verkwistend en beginsel loos echtgenoot. Zij noch haar man. indien zij trouwde, konden een stui ver opnemen evenmin op het roeren de als op het onroerende goed. Zij zouden de huiizen in Londen en Yorks hire hebben om in te wonert en een rijk inkomen, dat was alles. Zoodra ik mijn ontdekking gedaan had. was ik in de grootste verlegen heid, hoe verder te handelen. van jaren. jiet was mei voor den zo mer van 1848, dut ik in de gelegen heid kwant het nogmaals te moeten inzien onder zeer treurige omstandig heden. Omstreeks dim tijd spraken de doctoren een oordeel uit over mevrouw Verinder s gezondiheiidteiiroestand, het welk in letterlijken zin een doodvon nis Was. Ik was de eerste, dien zij van haar toestand op de hoogte stel de, waarbij zij liaair verlangen te ue i- nen gaf, nogmaals het testament me. mij in te zien. Het w.as ónmogelijk, verbetering te brengen in de bepalin gen, die betrekking hadden op de toe komst harer dochter. Doch na verloop van tijd had zij haar meening gewij zigd betredende eenige legaten aan sommige nabestaanden. Er* werden dientengevolge twee of drie aanhang sels aan het oorspronkelijk stuk toe gevoegd. Daarna stelde jk mevrouw voor, deze veranderde bepalingen sa men te vatten in een geheel nieuw testament, om aldus onmoedige herha lingen en verwarring tei voorkomen. Dit was het opmaken van die uiter ste wilsbeschikking, beschreven door juffrouw Clack, die er getuige van was. Wat betreft Rachel Verinder s geldelijke belangen, geleek dit stuk woord voor woord1 op het vorige. De eenige verandering had betrekking op het benoemen van een voogd en op zekere voorwaarden rakende die be- Chamberlain terug. Een executie te wachten. Deconferentie over den arbeidstijd. beerd en er zelfmoord mede gepleegd. Op recht gesproken, zeide MacDonald verder, ben ik niet volkomen zeker, dat de Volken bond dgzen slag van Genève zal overleven. En waardoor ie deze internationale organi satie, gebouwd op het bloed van de besten van de huidig® Europeesche generatie, in gevaar gebracht? Niet door de weigering van Brazilië om voor Duitschland te stem men. Daar zou de Volkenbond wel overheen komen. De oorzaak is, dat vjjf of zes heeren den Volkenbond vergétan hebben en getracht hebben de aangelegenheden van den Bond te regelen zonder den Bond erin te kennen. Het onderlinge loven en bieden, de ge heime diplomatie, het pleiten van een „vrye hand”, op het oogenblik, dat deze achter den rug reeds was gebonden, al die dingen hebben den ernstigen s^g aan den Bond toe gebracht. In de mannen die zich daaraan hebben schuldig gemaakt kan Europa geen vertrouwen meer hebben. De commissie, die de voorwaarden voor de hervorming van den Raad zal bestudeeren, zal niet moeten bestaan uit de lieden, die de zaken in Genève in de war hebben gebracht. Die commissie zal onpartijdig moeten zijn. Wij w.nschen een nieuw begin. Wy wen- schen ,dat Europa zal voeden, dat de geor ganiseerde raad als onpartydigen, recht vaardigen internationalen geest van den Volkenbond zal weerspiegelen, een geest zooals die Bood zal moeten hebben, wil hy ons vertrouwen waardig zijn. De Britsche draadlooze dienst meldt het volgende omtrent de punten der door de te Londen gehouden internationale confe rentie nopens den arbeidstijd getroffen overeenkomst. De spoorwegen vallen on der de conventie. De officieele mededee- ling zegt weliswaar niet uitdrukkelijk, dat zy niet vallen onder de categorie der conti nubedrijven, voor welke 56 uur is toege staan, maar dit ligt er in opgesloten. Aan de moeilijkheid van eene strikte handha ving der 48-urige werkweek op de spoorwe gen wordt naar het oordeel der conferentie tegemoet gekomen door verschillende bepa lingen inzake uitzonderingen en overwerk waaronder een, betrekking hebbend op „voorbereidend en aanvullend weik” en een, betreffende „buitengewone gevallen van overlading van werk.” De gewone post- telegraaf- en telefoondienst valt buiten de conventie doch bouw- en herstellingswerk- zaamheden in verband met dezen dienst valt er onder. Het bouwbedrijf valt onder de be palingen van art. 5 der conventie, wélke be paalt, dat bij besluit der regeering de 48- urige werkweek van t(jd tot tijd mag wor den verlengd zoolang over de bepaalde in dat besluit der regeering vastgesteld de Be middelde wekelijksche -werktijd de 48 uur niet overschrijdt.” I „Ja. Mijnheer Smalle^ van de hmra Skipp en Smalley. Het testament nog niet in de groote folioregisters ingeschrevenEr bleef dus mets an ders over dan hep» het oorspronkelij ke document te toonen. HM» zag het molt aandacht in eri mao“e eenige aanteekeningen in zijn zakboekje. Kunt gij gissen, wat hij er mede noo dig had?” Ik schudde het hootó. .Ik zjal het weten, eer ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ225, per week 17 cent, met Zondags hl an per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt franco per post pet kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boeldiandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 aur. Administratie Tei. Int. 82; Redactie, Tel. 83 modellen ISM ,e" 7WJI nt» koopt (uitjesloten m IS tot 31 MAART «baar. 705-30 - GOUDA Hocming, we*k« op mijn raad werden iiitgolascht. Ongeveer drie weken na mevtouw Verindier’s dood, voor zoover ik mij kan herinneren kreeg ik Je eerste waarschuwing, Mat er ie s om ging, achter mijn rug. „Wat denkt gij, dat ik dezen mor gen in Doctor’s f Commons gehoord heb Er heefl iemand naar mevrouw Verinder’s ‘estamienl gevraagd en Hel ingezien.” (Pit ston l ieder vrij, die Shilling voor over had). Ik verwonderde mij niet weinig over hqt gehoorde. Er stond niets n het stuk, dai betwist kon worden, en er was nienmud. voor zoo ver ik wist, die het geringste belang bij zulk een omterzoek kon hebben. „Hebt gij gehoord. vraagd heelt 81; - Zij» bezittingen waren zijn eigen beschikking en van tweeürlei aard, eigendom in land en eigendom in, geld. In andere gevallen zou ik het mijn plicht geacht hebben, mijn client te verzoeken, nog eens over zijn testa ment na te denken. Daar ik echter mevrouw Verinder Jcende als een da me, öie zeker zou beantwoorden aan het vertrouwen, hetwelk haam man, in haar stelde, sprak ik er niet AFder over. Binnen tien minuten waWtnet stuk opgesteld en geteekend en|Bttie Sir John zijn onderbroken sluigyng voort. Al spoedig na den doocfwvan naar echtgenoot maakte mevrouw Ve- inder eveneens haar testament en zorg-_ de aldus op voorzichtige en verstandi-’ ge wijze voor de toeikomst harer doch ter. Dit testament bleef berusten in mijn brandkast gedurende een reeks Minister Chamberlain ia Zaterdag te Lon den teruggekeerd uit Genève en aan het station door een groote menigte begroet. Dinsdag zal de Minister in het Lagerhuis zyn verklaringen over Genève afleggen. Daaj' hij dan, zoo zeide hy, toch geëxecuteerd zou worden wilde hy lie ver wachten, „tot hy het schavot be treden had.” Van Lloyd George zal het doodelyk schot wel niet komen, deze toch verweet in een rede die hy dezer ilagen hield, de Engelsche Regeering dat zij steeds de gewoonte heeft, om de dingen op zyn beloop te laten, totdat alles op het punt staat uit te barsten gelijk ook nu in Ge nève. De regeering wachtte, zoo zeide hy, totdat een reeks van naties, van Zweden tot Brazilië, van de pool tot over den evenaar, in een algemeenen twist en in hevige opwin ding waren geraakt. Daarna, schamperde Lloyd George, kwam die regeering byeen en deed iets, wat zij „de vnye-hand-geven’ noemde, hetgeen er echter op wees, dat zij geen schaduw van een idee had, wat zij ver der doen moest. Het resultaat is geweest verwarring en af breken en bijna had zij, aldus Lloyd Geor ge, den Volkenbond vernietigd Na ^yn rede in het Lagerhuis, vóór mi nister Chamberlain naar Genève vertrok, zou men verwacht hebben, dat hy, wel ver re van de regeering om haar „laissez-aller” te laken, haar zou beschuldigen reeds ih Locarno een al te definiteiven stap te heb ben gedaan, door zich op die een of andere wyse te binden tegenover Polen. De debat ten van morgen zullen daarop in ieder ge val meer licht werpen. Lloyd George’s vertrouwen in den Vol kenbond is evenwel niet geschokt. Op een interruptie van een der aanwezigen in de vergadering 'zeide hij A«t grooten ernst: „Geloof my, als iemajfcl, die den grooten oorlog medemaakte 'en gedurende jaren midden in het leven <ler volkeren heeff ge staan, de Volkenbond is als een rots in de zee. Hij is de eenige steun voor den vrede en ik hoop ernstig, dat de Volkenbond de zen schok zal overleven. Ramsay MacDonald, d'ie Dinsdag voor de Ijabourparty het woord zal voeren, sprak Zaterdag over de gebeurtenissen van Ge- ~*ève op een toon, die een heviger aanval doet verwachten. Hij noemde het gebeurde de meest tragische mislukking, die de Brit sche diplomatie ooit heeft gekend. Genève na Locamo is, zeide hij, als het walgelijk schouwspel op den morgen na een groot feest, als al het blikkerend ver gui sel vertrapt en besmeurd ligt. Dinsdag zal minister Chamberlain ons moeten ver tellen, aldus MacDonald, welke beloften hij heeft gedaan, welke verplichtingen hij heeft aanvaard en-wat hy getracht heeft te doen. Het heeft nu geen ®in meer van de «vrije hand” te praten. Sir Austen heeft dit gepro- De Russische vakvereenigingen steunen de staatsbedrijven tegenover de arbeiders. Zoo heeft het centraal comité van de druklcers- vakvereeniging instructies gegeven aan alle provinciale organisaties, om de mannen ei toe te brengen de eischen, die zij in April willen indienen om hooger loon, in te trek ken, «laar de situaties in de drukker abed rij ven geen hooger loon toestaat. De productie moest kortgeleden reeds met 40 worden in ge krampen, ten gevolge van de schaarschte aan papier wélke weer het gevolg is van den verminderden import. BULGARIJE. Snel recht. Het Parjjsche voorbeeld om den politie agenten het recht te geven opgelegde boeten onmiddellyk by het constateeren van het strafbare feit tegen quitantie te innen, vindt navolging. w De commissaris van politie te Sofia heeft bekend gemaakt, blijkens een bericht in de „D. Allg. Z.", dat de agenten voortaan voorzien zullen zijn van quitantieboekjes. Op grond van poldtievoorschriften hebben zy het recht om overtredingen van de ver ordeningen betreffende de reinheid, de orde enz. te straffen met boeten van 20 tot 100 leva, en het geld dadelijk tegen quitantie te innen. De beambten hebben strenge or ders zich niet in te laten met praatjes over de al of niet juistheid van de opgelegde boete. Is de gestrafte het niet eens met den maatregel van een agent, dan kan hij later zijn beklag doen bij de bevoegde politie autoriteiten. Wie niet dadelijk betaalt het- zy omdat hij niet betalen wil, hetay hij geen geld 'bij zich heeft, moet mee n**r het bu reau. DUITSCHLAND. De dood van Schulze. De lijkschouwing Van Schulze die in ver band met de Hongaarache bankbiljettenver- valsching te Berljin was gearresteerd en die eergisteren aldaar in een krankzinnigenge sticht oveYteed, zATTie^n geschieden. En kele bladen verzekeren dat Schulz, die eerst in het huis van bewaring opgesloten is ge weest, daar niet behandeld is zooals het be hoort en spreken reeds van een tweede ge val Hoefle. Hoewel Schulze in het huis van bewaring in 16 dagen tyds 20 pond aan ge wicht had verloren vonden de dienstdoende geneesheeren het niet noodig hem naar een ziekenhuis te laten overbrengen. Toen zijn toestand reeds ernstiger werd bracht men hem ten slotte in een krankzinnigenge sticht onder. OOSTENRIJK. Valsche munters niet vervolgd. Opzienbarende onthullingen uit München. Uit München wordt aan de ,,Montagmor- <gen” het volgende opzienbarende bericht gemeld: Enkele dagen geleden heeft het or gaan der iMünchener communisten, de „Neue ‘Zeitung” bericht, dat in dén zomer van 19£4 t« München op dezelfde wijze als te Boe dapest door de Völkische valsche francs- hiljetten zyn vervaardigd, waarbü ook de vroegere organisatie-Rossbach betrokken was. De handelsreiziger Ludwig Meyer bezat inlichtingen hierover en langs een omweg waren deze in het bezit gekomen van de re dactie van het communistische blad De uitzonderingen op dten 8-urendag voor „intermitteerend” werk moeten worden be perkt en alleen toegepast op werkzaamhe den als die van portiers, wakers, stokers in fabrieken en andtre arbeiders niet bij de eigenlijke productie betrokken m.a.w. werk zaamheden, die onderbroken worden door lange perioden van stilzitten waarvoor geen lichamelijke bedrijvigheid of aanhoudende aandacht vereischt wordt. De verplichting, door de conventie opge legd, tot 'betaling van overwerk met niet minder dan 25 extraloon is naar het oor deel der conferentie alleen van toepassing op de overuren verricht in dé uitzonderings gevallen van overlading van werk. De beta ling dezer overuren wordt als verplichtend beschouwd. De moeilijkheid van Zondags- arbeid ie men te boven gekomen door de interpretatie dat iedere overschrijding der uren boven de wekelijksche diensten op den wekelykschen rustdhg, zal vallen onder de verschillende vormdp van uitzondering en overwerk, maar een zekere periode mag het gemiddelde slechts 48 uur zyn. meenheidi dezer interpretatie aanzienlijke speling, in 1; n<len teland van Europa waar woon is. ik tersioiiu naar mijn Kantoor terug. Bij elke andere firma van zaakwaar nemers zou het mij moeite hebben gekost het nood .ge gewaar te worden. Maar hier was het een bijaonder ge val. Mijn eersie klerk (een zeer be- Kwaam man), was i<e broeder van Smalley, en dien tengevolge had ik reeds herhS'' de firma begun stigd met zaken, welke ik om d^ een of' andiere reien zelf liever niet wilds afdoen. Van deae omstan »ghedoi(i,wil de ik, zoo noqdiig, gebruik maken. Ik vertelde derhalve aan mijn' klerk bel gebeurde en zond hem naar zijn broeders kantoor me' de complimen ten van mijnheer Bruf'f en dat hij gaarne zou weten, waarom de heeren Skip|> en Smafley het noodig hadden gearnt, het e-^ament Verinder in te zien. Mijnheer Smal'ey kwam zin txroedcr m-ede Hij las» van een client g< ben en vroeg mij, van beroepsgeheim hij meer zeide Er ontej.-.. levendig geschil over des» zaak Rad zeil Hij yerl-etr'e. geilMfndeld te neb- gjr het s -'ied liiv zou wezen, indien —..spoil/ zich dewe had ongelijk. Maar ik was boos argwanend en maakte n’ ^bruik mijn positie Het kwam zoover, dat ik bem de keus liet tussrhen het toege ven aan mijn wensdh. en het verlies nijner begunstiging. Het was lee'iik van mij, een daad van dwingelandij

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1