a rF' BH kC2 1 ffr I' irp,/ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE,BODEGRAVEN, ROSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELI.E, WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 28 Maart 1826 66"Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. I 1 I DE MAANSTEEN. 'J JANEN’S Fabrieken BOTSTE gswaaida. BODEGRAVEN, •W3EWATER, REI PING eerwachten. bergambacht, NIEUWERKERK, OUDERKERK, 01 >enen| 80. M6II FERDAM ■b BINNENLAND. ii' 733 2SS S rL 30 34 De jeugd en de ouderen moesten aan elkander kunnen uitwisselen, het idealis me, dat de jeugd en de levenservaring, die de ouderdom heeft. Hoe wèl zou de wereld bij dien ruil varen. VER. STATEN. Een rijke goudader ontdekt. Een ryke goudader is ontdekt ten N. O. van Los Angelos. Er heeft eeti groote uit tocht plaats van mynwerkres uit alle om liggende districten. De ontdekking gesdhied de door een prospector, die een oude mijn schacht, 25 jaar geleden tot een diepte van 40 voet uitgegraven en verlaten, onderzocht. Hij vond goud ter waarde van 800 per ton erts. 7 Fden Raad te ile grondslag Murth- den Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. N.V. HERVEER. riobl 176S BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Ernstig mijnongeval. Een liftkooi naar beneden gestoit. Gistermorgen heeft een ernstig ongeluk in Oberhausen in de mjjn Oberhausen 1 eti 2 plaats gehad. Een liftkooi, waarin onge veer 35 mijnwerkers zich bevonden, is door het breken van een kabel in de diepte geval len. Waarschijnlijk zijn er 10 A 12 dooden. Met het reddingswerk van de overige Per~ sonen ,die zich in de 'lift bevonden, is men druk bezig. Etalages ■orteering N FRANKRIJK. Een overval in een juwelierszaak. In de juwelierszaak van den heer Sigaar, in de Rue Demours te Parijs, is een inval gedaan van het soort zooals in de laatste jaren, naar het voorbeeld van Amerika, maar al te vaak geschiedt. Toen de heer Si gaar 's avonds tegen zeven uur in zijn kan toortje zat te werken drong eensklaps een gewapend individu de zaak binnen en riep: „Geef op, je juweelen.” De heer S. was niet m en de achtervol- ipers scheidde. De innen, liep door tot kaa voffletereir;-dat rij allen van deq zelfden leeftijd schijnen zelf oordeelen, of de man, gewen hebt, niet nog b« was. Geen veertig, Vde-i mijn schatting. Zie nu 1 tijd, toen kolonel Hern< land kwam en gij het plan, dat hij uitdacht omi zijn le ven te beveiligen. Wij zullen de jaren niet tellen. Ik wil alleen dit zeggen: de tegenwoordige Iftdift-s moeten de opvolgers zijn van die drie andere Oosterlingen (Brahminen uit de voor naamste kaste, toen zij» hun geboorte land verlieten) die (ten kolonel naar Ohamberlain eereburger vaa Londen. w<j het eens waren geworden over het voor nemen onze vreedzame politiek te verwezen lijken en toen wij niettemin niet in staat waren die eenstemmigheid ÜM< bereiken ,die de fundameiJbeL Den minister van buitenlandsche zaken, Sir Austen Chamberlain, is gisteren in de Guildhall het eereburgerschap van Londen aangeboden. iDank) aeggfcnd ivoor de hem door de^ Lord Mayor en den Raad bewezen Chamberlain uitvoerig over zjjn i is voor het leven van den Volkenbond, toen /v'irrlA an (leniva HU .lot v _u u door den Lord Mayor en den Raad bewezen eff «prak - werk te Locarno en Genève. Hjj zeide, dat het verdrag van Locarno niet te danken was aan één bepaalde natie. Het was het resul taat van daadwerkelijke samenwerking van vele menschen en vele naties. Men diende zich te herinneren, dat de eerste stap op dan weg, die daarheen leidde, gezet werd door twee groote en ver vooruitziende Duitsche staatslieden en tot rijpheid werd gebracht door de edelmoedige, breede politiek van een groot Fnanschman. Het is waar, zoo ging Ohamberlain voort, dat dn de vorige week een wolk voorbij de zon van Locarno is getrokken Er rezen te Genève moeilijkheden, onverwachte moei lijkheden, bij de voltooiing van ons werk. De sterkte «Ier grondslagen er van en de realiteit van het doel werden ploteeling ern stig op de proef gesteld. Het geeft eenige troont te 'bedenken, dat het werk niet alleen ongedeerd, maar versterkt er uit te voor schijn kwam, dat het gevóel, dat ons naar Locarno gebracht had en onze besprekingen daar beïnvloedde juist versterkt werd door de hinderpalen, die wij ontmoetten en dat als er iets duidelijk bleek als resultaat van de geheime of openbare besprekingen te Genève het dit was, dat de zeven groote na ties, die het vredespact hadden bezegeld, vastbesloten waren haar woord te houden, haar politiek voort te zetten en niet zouden toelaten, dat een onvarwachU onderbreking het goede werk, waarmede zy bezig waren, zou belemmeren .Toen alle onderlinge moei lijkheden uit den weg waren geruimd, toen SI idcfal D.DD. lekte genezen, die U I een last maakt. Die leuken dat branded- at verdwijnen. Vele m einde raad waren. >.D. reeds genezen, er baai bij vinden. 290 (proefflacod takrachilge D.DD* heb ik in de eerste bitterheid mjjner teleur stelling uitgeroepen, dat het een tragedie was. Ik geloof, dat ik overdreven taal heb gebezigd. Ik heb te veM vertrouwen in* de kracht van den Volkenbond eai van de waar deer ing voor zjjn doel in de heele wereld om mij te laten ontmoedigen door zulk een ty- deljjk beletsel. De V. B. is in zjjn kinderjaren en het ver wonderlijke was, niet dat bij deae gelegen heid geen eenstemmigheid -werd bereikt, maar dat dit de eerste maal in zjjn korte geschiedenis was, dat meeningsverschil zjjn werk had belemmerd. Chamberlain legde er den nadruk op, «lat de V. B. 50 leden telde, die allen gelijk wa ren en dat de geest van den V. B. het com promis moet zjjn. De V. B. is geen super staat en ieder die zou trachten er een super staat van te maken, zou hem vernietigen. Spr. twijfelde er niet aan,' dat mettertijd de huidige moeilijkheden zouden worden opge lost. Met goeden wil zal men deze en andere moeilijkheden te (boven komen. Wjj moeten vermijden om aan den eenen of den anderen kant slagboomen op te werpen in den vorm van overeenkomsten vóór wij te Genève bij eenkomen. De minister besloot met de hoop uit te spreken, dat hy, als zyn werk afgeloopen was, zou, worden beoordeeld naar de twee groote pogingen om vrede te brengen waar aan hy heeft deelgenomen en naar de rol, die hij gespeeld had om twee groote inter nationale krachten met elkaar te verzoenen. ABONNEMENTSPRIJS I par kwartaal L25, par weak 17 cant, mat Zondagiblao par kwartaal f 2.90, par waak 22 cent, overal waar da bezorging pbr looper geechiedt Franco par poet per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad 8.80. Ah—emeaten worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en ioopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn degelijke geopend van 9—5 aux. Administratie Tel. Int 82; Redactie, Tel. 83. 85; - De wetten der kansrekening waren hem tegen, nu hij voor den tweeden keer zijn leven op hei spel ging met ten. Het gebeurt niet eiken dag, nat wij een bekend persoon aan een diner ontmoeten, met het vooruitzicht, dat de tijding van zijn dood het eerste nieuws kan zijn, hetwelk wij later omtrent hem hoeren. Zoodra de dames ons verlaten had den, bevond ik mij naast den heer Murthwadte, en daar ik zag, 'dat het gesprek over de politiek van den dag hem niet erg beviel, trachtte ik op andere wijze zijn belangstelling te wekken. i „Als ik mij niet vergis, mijnheer Murthwaite”, zoo begon ik, ,,hebt gij de overleden mevrouw Verinder ge kend en eenige aandacht geschonken aan de vreemde opeenvolging van fei- gewapend, wist te ontkomen en snelde de straat op om hulp roepend. Intusschen had de indringer een handvol kostbaarheden ge grepen en was aan den haal gegaan. Het werd, een dolle jacht. De politie en de menigte snelden achter de misdadiger aan, die eenige schoten loste zcjnder iemand te raken. Bijna was de vluchteling gepakt toen een auto, die tusschen h< gers doorreed, de hardlo man snelde een garage t een toilet, zag dat hy niét verder kon, rende een trap op, stormde eën appartement bin nen, sprong op een schuin gelegen dak, biet zich in een huis zakken, draafde een trap af een deur uit en stond op de Boulevard Pe- reire. Daar verdween hij tusschen de me nigte, en is niet meer gezien. Er is voor een bedrag van 20.000 francs gestolen. Aanvankelijk was het totaal 80.000 francs, maar een armband met briljanten afgezet ter waarde van 60.000 francs is in „de garage teruggevonden. Twee minister-dochters. Twee Parjjsche jonge dames hebben haar ..werd hun ongetwijfeld aangeboden door den dood van kolonel Herncastle Het is buiten allen twijfel, dat zij ken nis droegen van dat overlijden?” Buiten twijfel. Zijn dood1, gelijk g'j zegt, bood hun een kans aan. Tot op dien tijd' was de Maansteen veilig be waard geworden in de brandkast van de bank. Gij hebt het testament van den kolonel opgemaakit en op de ge bruikelijke wijze doen registreer en. Als rechtsgel eerde kunt gij natuurlijk weten, welken weg die Indiërs thans (voorgeHcht door Engelsche raadslie den), zouden inslaan.” „Zij zouden zich in Doctor’s Com mons een afschrift van het testament versdhatffen”, zeide ik. Juist. Dat afschrift zou hen doen zien, dat de diamant vermaakt was aan juffrouw Verinder en dat mijnheer Blake senior, of iemand door hem aan te wijzen, haar dien steen moest over handigen. Gij zult mij toegeven, dat de noodige berichten omtrent perso nen in de positie van mevrouw Ve rinder of mijnheer Blake gemakkelijk te verkrijgen zijn. De eenige moei lijkheid voor de Indiërs bestond1 daar in, om te besluiten, of zij den aanslag op den diamant zouden wagen, wan neer hij van de Bank werd vervoerd, dan wel er mede te wachten, tot hij in het huis van mevrouw Verinder in Yorksbiere was aangekomen (Wordt vervolgd). uer redactrice is daarbij gebracht van 1 1000 op I 500, omdat het werk van gering eren omvang is geworden. Er gingen enkele stemmen op om de afdracht der aldeelingen van t 1 per lid te verlagen, omdat het jaar iijksch overschot, dat wel toelaat. Het hoofdbestuur was er tegen en het kreeg van verschillende kanten steun, opdat de financieele toestand der vereeniging zoo gezond blijve als hij op dit oogenblik is. De afdracht bloot dus gehandhaafd. Tot leden van het hoofdbestuur wer den gekozen de door het hoofdbestuur zelf gestelde candidaten de dames E. A. R. Brinkman Visaer-Lokker, te Amliem. F. Dopsvan Bommel van Vlo ten. Utrecht en D. Jacobs-Zoethout, ’s-GraNenhage Aan de drie periodiek afgetreden A. v. H. A. van Riel-Smeenge en M C. Vermeulen- Olthuis werd door de voorzitster dank gebracht. Op voorstel van Rotterdam sprak de vergadbring de wenschelijkheid uit,dat d<e afdeedingen piaatselijke hygiënv- sche commissies instellen en trachten vertegenwoordigsters te krijgen in de gezondiieidsconxni ssies Als plaats voor de volgende alge- meene vergadering werd' Nijmegen aan gewezen. i i ri Hierna kwam aan de orde het ur- gentie-voorstel van het hoofdbestuur De algemeetie vergadering machtig de het hooWbeetmir tot een verzoekschrift te richten betreffen de het ontwerp-Aal berse inzake ziek te- en ongevallenverzekering, teneinde daarin onder erkenning van de wen- scihel.jkiheidi een er ziekteverzekering voor arbeiders in het algemeen dus ook voor dienstboden. Ie. Afkeuring uit te spreken over een stelsel van verzekering, waarbij de lasten uitsluitend op de schouders der werkgevers worden gelegd en de verzekerden zelfs geen deel der pre mie behoeven te betalen. 2. Aan te dringen op een duidelij ke bepaling, volgens welke de werk geefster, die ingevolge art. 1638 B. W. gedurende 6 weken in de kosten van verpleging) en geneeskundige behan deling van inwonend personeel voor ziet gedurende al dien tijd ter com pensatie aanspraak mag maken op een gedeelte van het ziekengeld. 3e. Te wijzen op de weinige behoef te aan een ongevallenverzekering voor huispersoneel. 4e». Te verzoeken dat althans voor het geval het ontwerp wet mocht wor den de uitvoering zoo praktisch mogelijk geregeld zal worden, opdat ten, welke einoiigd met het vermissen van den Maansteen. De groote reizi ger deed mij de eer aan, dadelijk uit zijn afgetrokkenheid to^ ontwaken en mij te vragen, wie ik was. Ik bracht hem’ op de hoogte van mijn verhou ding tot de faniiilie Hemcastle, vooral niet vergelend, hem' te vertellen, wat ik in -vroeger dagen met den kolonel en zijn diamant te maken had gehad. Mijnheer Murthwaite schoof zijn stoel om, zoodat wij beiden als het wane van het overige gezelschap waren af gezonderd en vroeg „Hebt gij onlangs nog iets over dè Indiërs gehoord?” k ,,Ik heb alle redenen te gelooven antwoordde ik, „dat een hunner mp gisteren op mijn kantoor een bezemt heeft gebracht.” Mprthwaite verwonderde zich nikL. licht over iets, maar hetgeen ik hem daar zeide, scheen hem1 toch te tret- fen. Ik verhaalde hem, wat er bij den heer Luker eo mij was voorgevallen. „Het is duidelijk”, voegde ik er bij, „dat de laatste vraag van den Indiër met een zeker doel geschiedde. Waar om zou hij zoo nauwkeurig den tijd wenschen te weten, waarop een schul denaar het geleende geld moet terug geven ,,Is het mogelijk, dat gij zijn oog merk niet inziet, mdjnheer Bruff „Ik schaam mij over mijn domheid, mijnheer Murthwaite. doch ik begrijp er mets van. „Laat mij u een vraag stellen her nam de reiziger. „Hoe staat het thans met de samenzwering om den, Maan steen te bemacht.gen „Dait kan ik niet zeggen. Het In disch komplot is een geheimi voor mij. „Dat kan het alleen zijn, mijnheer Bruff, omdat gij het nooit ernstig hebt onderzocht. Zullen wij het nog eens te samen ophalen, van den tijd af, «lat gij kolonel Hernèastle’s testament hebt geschreven, tot het oogenblik, toen de Indiër u een bezoek bracht op uw kantoor Ik gaf met gretigheid mijn toestem ming. hervatte mijnheer waite. „Wij zullen eerst over ouderdom der drie Indiërs spreken. Ik kan vscwrterèr zelfden leeftijd schijnen te zijn, en gij zelf oordeelen-, of pe man, dien gij betrekkelijk jong idenfct gij Juist terug naar den ^..icastle in Enge- betrokken werd in hoofdbestuursleden, de dames Gilse-van Geldermalsen, en M ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda aa omacrekaa (baboorand» tot daa bawrffkring) 1—5 regeia /1A0, alka regel meer (L26. Ven buitaa Gouda en dan bezorgkriag. 15 regeh 1 55, elke regel meer 0180. Adrertantiin ia het ZaterdegpuuoanMr M bijslag op dan pitfa. Liefdadigheida-adrertaatifc» de helft van den prfls. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regela ƒ2,05, elke regel meer RW. O» da voorpagiaa 50 booger. Gowona advartentiSn en ingeconden mededeelingen b|j contrast kot leer gereduceer dan prijs. Groote letten en randan worden baribind naar plaatsruimte. Advertenties kunnen worden ingezonden door tuaachenkomat van eollada Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing tan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekerd te ijja. uezie streken volgden. Goed', deze drie imainnem zijn dus gevolgd op de dne, welke voor hen hier waren. Als het niets anders was, zou het niet van veel belang zijn. Maar rij hebben meer gedaan. Zij hebben een soort van ge heim genootschap in stand' gehouden, dat hunne voorgangers in het land hebben opgericht. Schrik maar niet. Het is iets van tamelijk onschadelfj’- ken aard, volgens onze opvatttng na tuurlijk. Het heeft niets anders ten doel dan de noodige gelden bijeen te brengén rich de diensten te verze keren van in half berooiden' toestand levende Engelschen, die dikwijls met dergelijke vreemdelingen in Londen in aanraking komen, en de medewerking te verkrijgen van dezulken hunner landgepooten, die in de groote stad verblijf houden. Tamelijk onschuldig van aard, gei ijk gij ziet, doch dat tn het oog moet gehouden worden, daar wij misschien gelegenheid' zullen krij gen, er op terug te komen. Nu ik aldus dien weg bereid heb, moet ik u wederom' een vraag doen, welke gij uit eigen ondervinding kunt beantwoorden. Welke was do gebeurtenis, welke aan de Indiërs de edftrte kans aan bood om den diamant in hunne macht te krijgen?” Ik verstond de toespeling op mijn ondervinding. ,,De o-wste kans”, antwoordde ik, intrede in de ministerieele departementen (gedaan: Mile Odette Péret dochter van den zooveelsten minister van financieën, en M'lle Paule Malvy, dochter van den minister van binnenlandsche zaken. Zjj zyn particulier secretaresse van haar vader geworden. Een kolfje naar de hand der Franschc journalisten om de jeugdige ambtenaresjes- te (gaan interviewen. Zjj zyn er heen ge gaan met een hoffelijke vooringenomenheid de beide meisjes zouden nu eenmaal char mant zjjn, met sprekende oogen, waarin lichtte een „douceur mélancolique”, en zy zouden .per se hard werken, geheel opgaand in den arbeid van papa Vandaar dus dat de interviews overvloei en van welwillendheid en men al« buiten staander den indruk Tkrjjgt dat de heden- daagsche Fransche politiek door Mlles Péret en Malvy wordt gemaakt. Van de twee jon ge dames is Mile Malvy ongetwijfeld de sterksta; zy >a candidate in de letteren en bestudeert in haar vdje uren aan de Ecole du Louvre Oosterschewunst.Haar plotseling aan-het-bewind-komen heeft haar iets rus tigs en ernstigs gegeven en zjj heeft haar kalm leven en mondaine vermaken op „het altaar van het openbaar heil geofferd.” Mlie Péret is bescheidener in haar talen ten. Zy verklaarde met eenige sportieve uit dagendheid dat zy geen „steno” kent, wei nig heeft geleerd en Ijet het minste begrip van financiën heeft. Hetgeen een beminne lijk interviewer de opmerking ontlokte dat dit zelfs voor den naluister niet eens noodig is.4 ’t Is jammer dat het den beiden ministe- rieelen secretaressen ian tyd zal ontbreken zich in te weriwBf«daar immers een mi nisterie in Frankrijk zelden langer dan een paar maanden duurt. Prinses Murat opende een kunsthandel. Te Parys is prinses Lucien Murat in een artistiek zeer verzorgd zaaltje een kunst handel begonnen, die gisteren onder groote belangstelling van, een uiterst mondain pu bliek is geopend. De prinses verkoopt in haar winkel moderne kunstnijverheid, extra fraai gebonden boeken en houdt er tentoon stellingen van schilder- en prentkunst. De eerste tentoonstelling bevat Forain, Sem, Hermann-Paul, e.a., dat geheel geiwyd is aan de ,geng du Palais", de rechters, de advocaten en allen, die zich in en rond het paleis van justitie .bewegen. By de opening h^eft prinses Murat tegen een redacteur van l’Oeuvre gezegd, dat ze al heel lang met het plan van een kunst handel had rondgeloopen. Maar vóór den oorlog zou ze nooit er mee-zyn durven be ginnen, ’t zou schandaal gewekt hebben. Maar nu kan het best en is het heel natuur lijk... Nederjandsche vereeniging vaA huisytouwen Te Groningen were Woensdag en gisteren de algem. vergadering gehou den van de Neuerlandsahe vereeniging van huisvrouwen onder presidium van mevrouw M. J. Brauntedhagen van Heemstede, die de vergadering open de met een hartelijk woord van wel kom. Spr. deelde mc< dat het ledental nog steeds sterk toeneemt De vör- eeniging teh thans oijita leden. Het f’nancieel verslag o» er 1Ö2Ó werd goedgekeurd inkomsten 1 41.0ZU uitgaven,, waarbij inbegrepen ue sai- dorekeningen kas, port en ’Iwentsche Bank, resp. f 217, f 60 en f 6868 even eens f 41029. Het saldo der exploita tie 1925 bedroeg f 3804. Hierna bracht de secretaresse-pen- ningmeesteresse mevr. D. Oppenhei mer—Belinf ante (Den Haag) het jaar verslag uit. Daaruit bleek dat er in 1925 vijf n.euwe afdeelingen werden opgericht. Als resultaat van de vorige algemeene vergadering werd opgerient een commissie tot bestudeering v.ïn het dienstbodeovraagstuk. In totaal werd aan 64 jubileerende dienstboden een mediailTe of oorkonde uitgereikf het vorige jaar was dit aantal 37, zoodat blijkt, dat de instelJingen der vereenigingen in bekendheid toenemen Er Werd een oentrataJ bureau voor woning- en kinderruil opgencht. Er kwamen 22 aanvragen voor woning- ruil in en 8 voor kinderruil Met goed succes werd bij de Neder1. Spoorwe gen aangeritrongen op de aanwezig heid van vrouwencouoi-s derde klasse. Voorts geeft het verslag uitvoerige mededelingen over het werk van het hoofd bestuur e»u de afdeel ingen. Het Jaoobafonds, dat dient tot steun aan leden, die voor herstel van ge zondheid korter of langer tijd buiten haar gezin verpleging behoeven, is aangegroeid tot 8962. Uitgekeerd werd aan steun f941. hei voordeelig saldo van dit jaar bedroeg f 3373. Het voor deelig saldo van de financiën der ver eeniging, groot f 3804, werd voorloo- pig gevoegd bij de reserve voor het congres Opvoeding van de jeugd,, spe ciaal van het meisje voor de gezins taak. De begroeiing voor 1926 werd vast gesteld op een bedrag aan inkomsten en uitgaven van f 36.380. Het salaris fiOUMHE 001l!i VI.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1