Voor do schoonmaak-opfuiming Th. J. NOBEL Miiittrl II op lil Iliad Aanbesteding. Fi. F. I r, HM, fijriwlriat, Gooda' 'MOOI WONEN, k NïEL I Voor Lips’ Brandkasten en Slotsnfabriek u Xj SOPLA J. VLAG KUIPERSTRAAT 41-43 GOUDA. VOOR MAATKLEEDING EEN SOLIED ADRES. modevakschool. Ho. 181 Dit blad Aanbesteding. FEl Wit is lekkir voir di boterhn Dames Heeren- Kinder- Schoenwerk Mej. E. H. RUYS DE 1 Wij koopen Li Flte L. BINNENDIJK, KLEIWEG 87 TELEF. 517. Volksmeubelm^azijn. per uur, per H dag en deri heelen dag. 1 Lompen, Metalen, Oud Papier te«sohen^r«let*bdldw^ enz. C. Kaars. aan te besteden Is Uw adr** bij Tuinstraat 73, Gouda. Tel. 532. tegtn scherp coneurrcsrsndc prijzen Heropenings-Reclame proflteeren! HOOGSTRAAT 327-: J. F. REVET ZONÉN Bij een goed Costume past een smaakvolle Schoen - - ROTTERDAM 1050 T0T IX= 6S- BUITEN! HM 8C1 80 WIL 99. Een eenmaa men niet terugl vier paarden. HUIZEN te koop aangeboden van teekeing af, te bouwen aap, het Zoutmansplein (Josefbouw). 2/3 der koopsom kart als le Hypotheek gevestigd blijven, desgewenscht ook in Huurkoop. Te bevragen bij de Bouwers V adres voor, levering van prima MARKIEZEN EN ROL- irende garantie voor prima sterke constructie en kwaliteits BERGAM NIEUWE Dl Au; Uit Berlijn k< van den Duitse! Thyssen. August Thijs: weiler in het R behoeftige omsl nog geen dertig te Duisburg eei 8000 taler kap naar Mul'heim a de firma Thjjsse CHR. VAN DER LINDEN G. v. d. HORST, en G. J. VAN WINGERDEN. ner ons a 25 cent a 30 cent a 20 cent a 20 cent KRUGEhLAAN 24. Spannend Inrichting voor “ft HEILGYMNASTIEK EN MASSAGE. Op ZATERDAG 10 APRIL te ’s morgens elf uur zal in het Café van den heer J. van Dyk, Ridder van Catsweg, GöUda namens den heer D. J. VAN DAM worden uitbe steed: abonnei per kwartaa franco per i Aboimeme h|j onze age Onze bun Redactie, Te' Presidents?! De finantieeb voorloopig als den. De Kamer toe het uit den S cieele ontwerp tegen 230 stemn monopolie op p doch sprak zich monopolie op s stemmen uit, ns men het ontwei douanerechten a aangebrachte w Tusschen Kar finitieve overeei het financieele •tier den tekst wat de prjjzen op suiker en ph treft, en de Sei lasting op koffi Zoo heeft het p|*l bereikt, wi tegen 155 stem definitief aange De Senaat tekst van de Ki het monopolie c goed, en nam 1 werp met 222 t J -- ,4 - I 2880 10 IS DE AGENTP. ROND Pz, GOUDA Haubarillos 10 c.M. lang, 10 stuks 25 cent, Verkrugbaar bij 053 1 0 VRAAGT OFFERTg. ,1 Huurt voor de Schoonmaak een ELECTROLUX STOFZUIGER bij JONGEBOER, K. Naodgidsteeg. Huurkoop 5 gld. per maand. Ook aan hula to ontbieden RUNDERBORST ROASTBEEF GEKOOKTE WORST. ROOKZULT ET’ ZIE VERDER DE VLEESCH-ETA LAGE! KWALITEIT EN PRIJZEN BEKEND! Aanbevelend, I WESTHAVEN 36 TELEF. 516. In Griekenlar deel van het ’ar plaats gehad, voor generaal 1 Pangates verkla negentig procen brachte stemme eenjgd. Pangalos he hij, wanneer hij p r esidentswaard ministerpresiden die van ministe Hy verklaarde leggen ,zoodra en Kamer hebbt met de preside zullen stellen. De verkiezing „Te laat, m inenschen in op hun licht et „Onzin, wij uur zijn.” „Gij misschi zoudt gij de den.” Hij wees na voor ons uit, 'ie ik in de s geruisch van t .,Daar ia de lin. Zie het er kom margenot 200 vriéndelijk ■..Dan gaat g den vi980tMr?’ „Ja”. Het bouwen van een AUTO- GARAGE aan de Spoorstraat no. 11 te Gouda. (Aanwijzing Dinsdag 6 April des namid dags 4 uur ter plaatse. Bestek en teekeningen te verkrijgen ad 3.bij D. J. van Dam te Stolwyk, Tent- weg E 9. 860 20 ÏVoordeeligst en soldt SCHERMEN onder voor doek. IWy vernieuwen, repareeren en maken als nieuw schoon alle beschenmingsdoeleinden. Alle werkzaamheden worden door ons zelf uitgevoerd. Geen transportkosten of b®" schadiging. Vraagt onze uiterste offerte. Geheel voor U vrijbljvend. Aanbevelend, J. F. REVET ZONEN. De Woningbouwvereniging „WAD- DINXVEEN” te Waddinxveen, zal op Woensdag 21 April n.a., des voorn), te 11 uur ten Raadhuize daar in het openbaar trachten Het bouwen van een blok bevattende 20 eensge- zinswoningen. “ft Bestek en teekening a f 10 (res titutie f 7.50) bij P. D. STUURMAN, Architect Waddinxveen. Aangesloten bij de Vereeniging voor Modevakscholen te 's-Gravenhage. Opleiding tot Costumiëre, Coupeuse en Leerares. Ook gelegenheid voor eigen gebruik te leeren. Voor Leerlingen, die pas de school verlaten hebben; ondeérictft fn Ondergoed enz. Zichaan t^ melden aan de school: Gouwe 127. 913 20 De Dames VAN HEIJZELENDOORN. VEERSTAL 30 k-'.*id In onze SCHOENENAF- DEELINQ vindt U een keurcollectie van de nieuwste modellen voor Heeren en Jongens. Jongeh. T astumes zelfde bewerking als de TOT Heerencostumes, met ■Lüi Afï) lange pantalon, vah GOUDSCHE MARKIEZEN- EN SCHERMENFABRIEK TÉL..INT. 494 PEPERSTRAAT 108. BACTERIëN zijn honderdmaal gevaarlijker dan bo«nmen en granaten. r Verzuim daarom nooit Uw bedden, matrassen, dekens en kleeding L na ziektegevallen te laten stoomen bij de F GOUDSCHE ONTSMETTINGSDIENST der Firma G. DE RAADT. •W»’ NKAMP&CS Tot en met Zaterdag a.s geven wi aan iederen kooper voor een bedrag van f25.— en hooger ?.en goedloopand horloge. Suffolk Costumes geheel gevoerd, solide dracht voor Uw jongens Bezoekt de Salon voor Soheeren e van 8. GO RIS BEN, SCHUIN OVER DE PEPERSTRAAT. NETTE BEDIENING. jjgR BILLIJK TARIEF. I SPECIAAL ADRES VOOOR HET AANZETTEN VAN SCHEERMESSEN. HANDEL IN ZEEPEN EN EAU DE COLOGNE. Heeren -Costumes

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1