JT 4 Blad. T NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. IBIf» 8S* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen r FEUILLETON. ten dier uit IHI DE MAANSTEEN. van bat kabinet Briand. T Woensdag 7 April 1828 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIJi, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I. 141 881 BUITENL. den hun hel ze. te UDA. evenmin mijn hand er doorheen ken F Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. warme LEN de booten, die op Frankrijk varen, vervoerd werden. Van het eiland Wight konden Maandag avond wegens den mist geen booten vertrek ken. Vele reizigers bleven, profiteerend van het warme weer, op het strand overnachten. HONGARIJE. Het valachefauatersproces. Begin 26 April.. Uit Boedapest wordt gemeld, dnt het pro ces tegen de valsche munters op 26 April a.s. zal beginnen, en waarschijnlijk twee we ken zaJ duren. Zes-en-twintig beklaagden zullen zich te verantwoorden hebben. Er zijn meer dan honderd getuigen gedagvaard. De belangstelling voor het proces is niet alleen in Hongarije zeer groot. Reeds heb ben zich meer dan 6 Ojournalisten uit de di verse landen aangemeld voqr gereserveerde plaatsen. over den Volkenbond. dan haar voorgangster, dan is dat in eerste instantie te danken geweest aan den loop der gebeurtenissen. Dientengevolge zal het politieke probleem, waarmede Frankrijk tegenwoordig te worstelen .heeft, door de thans in de Kamer genomen besluiten niet worden opgelost, doch slechts verdaagd worden. van de t te vinden. Ik nam knielde neer op den dat hij uit gebrek aan politieleen moed en uit slaafsche onderworpenheid aan het „Vlaamsch-vijandig” hof dr. Borms ifiet durft vrijlaten. Hiertegenover stelt de heer Borms Sr. het feit, dat er uit de gevange nis te Leuven alleen reeds meer dan 10 spi onnen die ter dood of tot levenslang veroor deeld waren, door den heer Poullet zelf of door zijn voorganger minister Masson, vrij gelaten wenden; het waren op één enkele uitzondering na allen Walen. Voor die 'Wa len bestaat aldus de vader van Borms de wet waarop de premier zich beroept, dus blijkbaar niet, maar wel voor Vlaam- sche idealisten, die enkel uit liefde voor hun Vlaamsch vaderland gehandeld hebben. De vader eindigt met den kreet, die hij zijn zoon na zijn doodvonnis in de assisenzaal te Brussel hoorde uitgalmen; Leve Vlaande ren! 4 In een naschrift deelt hij mede, dat op een aanvraag van zijn zoon, minister Poul let heeft laten weten dat het hem niet toe gestaan is op den laster der dagbladen te antwoorden. Een wederlegging welke zjjn zoon wou laten verschijnen, wend door den heer Poullet geweigerd. FRANKRIJK. De nieuwe Fransche kroonpretendent. De hertog van Guise aanvaardt de erf rechten. De Hertog van Guise heeft aan alle vrien den van den overleden Hertog van Orleans een brief gericht, waarin hij verklaart Alle verantwoordeU^cheid te aanvaarden en alle rechten ynn hoofd van het Maison de Frpnce In de zeer uitvoerige rede die Tsjitsjerin gisteren te Moskou voor de vertegenwoor digers van de pers heeft gehouden, sprak hij ook over de houding van SovjetnRusland ten opzichte van de jongste ontwikkeling in de wereldpolitiek. Hij maakte van de gelegen heid gebruik om scherpe critiek op den vol- kenhÉhd uit te oefenen. Aan de hand van uitttreksels uit de groote binnenland’sche pers trachtte hij een bewijs te geven van de politieke machteloosheid van den volken bond. Scherp hekelde hij de houding van Engeland wiens politiek daarin bestaat scheidsrechter van geheel Europa te willen, wórden. De berichten omtrent vredesonderhande lingen tusschen Abd el Krim en de Fran sche regeering trekken op het oogenblik de algemeiene belangstelling. In een officieus bericht wordt ontkend, dat er fonmeele vre desonderhandelingen werden gevoerd. Voor loopig wordt slechts contact gezocht tus schen de Fransche overheidspersonen en de vertegenwoordigers van Abd el Krim. De moeilijkheid voor het tot stand komen van onderhandel ingen ligt in het feit, dtet de Spaansche regeering aan de eerste bespre kingen geen deel heeft genomen. Hoewel er zeer* weinig uitlekt over dg besprekingen, die zoowel in het ministerie van buitenlandsche zaken te Parys als te Rabat plaats hebben, is het toch duidelijk, dat de Fransche re geering het van zeer veel belang acht, zoo spoedig mogelyk vrede te sluiten. Een ge deelte der rechtsche bladen acht het zelfs noodig te protesteeren tegen de groote haast, die men klaarblijkelijk op de Quay D’Or say heeft. Het Journal des Debats wijst er op, dat de Fransche regeering indertijd geweigerd heeft met Abd el Krim te onder handelen onder voorgeven, dat de leider dqr ■Riff-kabylen Spaêfflfch ondenfeimis, en on- derhandelingen met hem dientengevolge in breuk op de souvereiniteit van Spanje zou den maken. Het blad betreurt, dat de regee ring thans aan dit beginsel ontrouw is ge worden, en zelfs zoover is gegaan om door met onderhandelingen te beginnen het pres tige van Abd el Krim tegenover zijn bin- nenlandsche tegenstanders te versterken. In een officieus bericht uit Madri<| Wordt naar aanleiding van de berichten omtrent vredes onderhandelingen de hoop uitgesproken, dat het mogelijk zal zijn tot overeenstemming tusschen Spanje en Frankrijk voor het voe ren der onderhandelingen te geraken Prof. dr. Adolf Wach. t In Leipzig is Zondagmorgen de bekende jurist prof. dr. Adolf Wach in den ouder dom van 83 jaar overleden. BELGIë. Een brief van Borms’ vader. De tachtigjarige vader van dr. Aug. Borms heeft een brief geschreven aan De Schelde” waarin hij den premier verwijt, Zij die vermiljoen aanraken worden rood, en zij die inkt aanraken worden zwart; zóó nemen de menschen iets over van het karakter hunner makkers. ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal /K26, per waak 17 cant, mat Zondagsblad par kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16 net Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aaq ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ztfn dagelijks geopend van 9—45 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 88. n«. Charles Maurras, Jacques Bainville en Maurice Pujo, drie leidende figuren in de royalistische beweging, zijn Zondag j.l. naar Palermo vertrokken, waar het stoffelijk overschot van den Hertog van Orleans, in afwachting van zyn overbrenging naar Frankrijk, voorloopig begraven is. Zij zullen daar namens de „Action Eran^aise” een be zoek brengen aan het graf van het overle den hoofd van het Maison de France. Het royalistische blad zegt van deze be devaart: „In het verre land der verbanning, waar de groote Prins, die al onze gedachten en onze gansdhe actie bezielde, rust, zullen zij Hem uit naam onzer bestuursraden, uit naam der tallooze F ranse hen, die Hy tot de Monarchie heeft teruggebracht, eeren met hun tranen, hun herinneringen en hun leed wezen en met de getuigenis hunner levendi ge hoop in Zijn onsterfelijke zaak.” ENGELAND. De Paaschdrukte. Het verkeer te Londen was in de Paasei dagen in verband met het mooie, weer, buitengewoon groot. De trams, auto bussen en tunnelspoor vervoerden 21.600.000 passagiers, dat is 2.690.000 ^neer dan verle den jaar, terwijl 58.000 passagiers (5000 meer dan verleden jaar) met treinen naar Om 2 recipieerde het bondsbesluur Maandagmiddag in hotel Duinoord op hel Sweelindkplein. De Herdenkingssamenkomst. In de Duinoordkerk had1 avonds eenl1 herdenkingssamenkom st plaats, welke o.m'. werd1 bijgewoond door de Koningin, do Koningin-Moeder. Pril» en Prinses Juliana. De vorste lijke personen werden bij den ingang van het kerkgebouw ontvangen door eenige leden van het hoofdbestuur terwijl de aanwezigen zich ».an zi f plant f-en verheven. De samenkomst ving aan met De „overwinning1 De strijd in Marokko. - Tsjitsjerin De finantieele crisis in Frankrijk, zoo schreven wjj gisteren, kan voorloopig als geëindigd beschouwd worden. En dat is inderdaad zoo, want ’t herstel der Fransche staatsfinanciën wordt door de thans afge dane ontwerpen niet voltooid, tal van pro blemen, zooals de delging der binnenland- sche schuld, de regeling der intergeallieerde schulden en de stabili see ring van de vailuta wachten nog op oplossing. Over deze vraagstukken zal de politieke stryd ongetwijfeld worden voortgezet. Ge hoor gevende aan de eischen van het oogen blik heeft de linkerzijde erin berust om de door de regeering voorgestelde maatregelen zelfs de door haar krachtig bestreden ver- hooging der omzetbelasting, goed te keuren, doch de verwachting bestaat dat de linker zijde de saneeringsactie zal voortzetten in een richting, die beantwoordt aan hare be ginselen. DAArom is het herstel van duur zame toestanden bij de regeering wel nau welijks denkbaar, zoolang een eensgezinde meerderheid en een overeenstemming tus schen deze meerderheid en de regeering op het terrein der financieele politiek niet aan wezig zyn. Het kabinet-Briand is uit de debatten die dezer dagen gevoerd zyn wel als „overwin naar” doch tegelijkertijd verzwakt te voor schijn gekomen. Niet het vertrouwen in de persoon van Perèt, tien minister van finan ciën, heeft de Kamer aanleiding gegeven Voor de regeeringsvoorateUen te stemmen, doch alléén het gevaar eener fftandeele catastrophe ingeval vaireen Irteuwë TrtfnfB- terorisis. In een der vergaderingen van de finan cieele commissie heeft de voorzitter dezer commissie de eenigszins pessimistische ver klaring afgelegd dat het hier een „votum van resignatie” betrof, dat de Kamer dooi de noodlottige daling van den franc was af gedwongen. Hy meende daarmede aan de stemming van de groote meerderheid der Kamer uiting te geven. Het is inderdaad noodig geweest dat de daling van de franc snel toenam om het verzet van de oppositie uit de Kamer tegen de verhooging van de omzetbelasting te breken! Wel spreekt men nu van een overwinning van Briand, maar men merkt toch op dat het fort van Briand niet ligt op het terrein der financieetle politiek. Briand heeft een poging ondernomen met een linksche meer derheid een financieele politiek te voeren welke de rechterzijde aangenaam is. t)eze poging heeft reeds eeymaal schipbreuk ge leden, zoodat Briand moest ondervinden hoe aan den vooravond van de Voikenbondsver- gadering te Genève hem het vertrouwen der Kamer werd ontzegd. Onder de macht der omstandigheden geloofde de nieuwe regee- ring-Briand de financieele poHtiek van haar voorgangster te moeten voortzettenwan neer ze daarmee meer succes heeft gehad bereik van nnijn voorvinger, band iangs te gaan, v/eri ‘J door een dicht ineengegroeid© zeewier, welke zich daar had hoopt, sedert Rosanna* Spearman haar bewaarplaats gekozen had. zieTT. Ik stad een sigaar op en mij op het zand. Het was heerlijk weer en de lucht was zoo frisch en zuiver, dat men ze met een gevoel van wellust inademde. Het tl» liep om, eer ik mjjn sigaar had opgerookt. Ik zag het zand zich als het ware een oogenblik opheffen en daarna een trillende beweging aan de oppervlakte, aanoemen alsof een onzichtbaar wezen daar leefde en spar- u.en tija op net strand te wachten, in plaats vaa op do glibberige rotsen. Daar ge^ooven, wtlue ik gaan zitten, toen. Belteredge tot mijn verwonde ring aanstalten pnaaki om mij te ver laten. ..Waarom wilt gij heengaan? vroeg ik. ,,Zie dien brief nog een* ip, dan zult gij het ‘begrijpen, mijnheer.' Een blik op hei geschrevene herin- nerde mij, dat ik alleen moest zijn, wanneer ik de ontdekking zou doeh. „Het is hard, u op een oogenblik als dit te moeten verlaten zeide Bet ter edge. ,,Maar het schijnt niet anders te mogen en er zal zeker niets tegen zijn, dat gij mij straks uw geheim mededeelt. Ik zal in het denneboschje wachten. Blijf niet langer weg dan noodig is, mijnheer. De detectivekoorts pakt een mensch leelijk aan onder omstandig heden. gelijk deze.’’ ©meereken (behooreado tot dat besorgfcring) UW, elke regel meer ƒ1.26. Vaa buiten Gouda 1—5 regeto 155, elke regel meer ƒ9.80. Advortentifa ia hot 7 bijslag op don prijs. Uafdadighsids-advertentiin de helft vaa INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 n<.l> ƒ2.06, «Ik. raid mwr 040. O, de voorpagina 50 booger. Gewone adrartantün en ingeaonden madedealiagen M| contract tot sear gerodueoer- dea prijs. Groote lotton en randen worden berekend naar plaatoruimto. AdvertentUfae kunnen worden ingezonden door tuaoehenkomct vaa «oliede Boekhaa- delaron, Advertentiebureau! en onxe Agenten en moeten daags vóór da plaatsing het Bureau xfjn ingekomen, tanainda van opname verzekerd te xUn. Ik zug het stukje papier in. Hier volgt er een letterlijk afschrift vau. ..Memorandum, Ga naar het drijf zand, als het (ij verandert. Loop over het Zuidpunt, tot de baken en de vlaggestok van de kustwacht nabij Gobb’s Hole in één lijn liggen. Leg op de rotsen een stok1 of eenig ander recht voorwerp, om uw hand te gelei den, juist in de lijn van de baken1 en den vlaggestok. Zorg dragen, dat net eene eind van den stok tegen oen rand der rotsen komt, waar deze hét gezicht op het drijfzand hebben. Langs dén stok voelen, tusschen het zeewier, naar de ketting. Met die hand langs de ketting gaan tot aan het gedeelte, dat over den rand der rots in liet drijfzand hangt. En dan de ketting op trekken. Juist terwijl ik aan de laatste woor den gekomen was, hoorde ik de stem van Betteredge achter mij. De uitv’n- der. van de detectivekoorts was ge heel - onder den Invloed' van die onver- winbare kwaal. „Ik kan het niet langer uithouden, mijnheer Frankün. Wat staat er in haar brief. On» ’s hemels .il, zeg het mij.' Ik overhandigde hem den brief en het memorandum'. Den eersten las hij zonder groote belangstelling maar het andere maakte een diepen indruk op hem. „Ouff heeft het gezegd”, riep hij uit. „Van den beginne af aan heeft 80ÏDSCHE <01 HAM. BINNENLAND. De malversaties te Bergen op Zoom. Naar De Maandagmorgen verneemt, is de eereraad, waardoor wethouder H. P. Veriindeai naar aanleiding van de door den gemeenteraad tegen rijn beleid aangenomen motie het door hem gevoerde beleid wenschte te doen onderzoeken, thans definitie! samenge steld. In died eereraad hebbén zitting genomen de heereu jhr. mr.. Von Fi- sepne, lid van üed. Staten van Zuid- Holiand, mr. De Wilde, wethouder van financiën en staatsraad, nr. de Vries, allen te ’s-Gravenhage. Uit Ae CMuunBiattadM P.arttf. Het partijbestuur van de Communis tische Partij heeft,0 naar de Tribune nteldt, besloten, dat het partijcongres <tal gehouden worden op 22, 23 en 2 i Mei te Amsterdam. Hh veertigjarig bestaa» van den Bond vaa Chr. Zangvereenigingen. Maandag zijn te s-Gravenhage de feestelijkheden aangevangen ter gele genheid van hei 40jarig bestaan van den Bond van Christ. Zangvereenigin gen in Nederland, die Zaterdag aldaar in den Dierentuin in algeineene ver gadering bijeenkwam. 93; - Het adires luide als volgt „Voor den heer Franklin Blake, <>m in zijn eigen handen te worden alge- geven, en door geen tueschenkomst van iemand andeftj, door Luck Vol- land).” Ik verbrak het zegel. De enveloppe bevatte een brief en deze een stukje 'pwpter. Ik las den brief eerst „Mijrheer, indien gij nieuwsgierig Zlj^2*n <*‘e reden te weten van mijn gedrag ten uwen opzichte, tijdens gij in het huis van mijn meesteres, me vrouw Verindier, waart, doe dan, wat Uo^°rdlt v?orReschre!ven in het memo randum, hier ingesloten, en doe het jonoer dat er iemand In uwe nabij- new is om u te bespieden. Uw onderdanige dienares, Roseenina Spearman. De volkenbond zeide Tsjitsjerin o.a. heeft opnieuw bewezen geheel onbekwaam te zyn om ernstige politieke vraagstukken op te lossen Het fiasco van de jongste bijeen komst heeft hem zyn laatste orediet .gekost. Tevens echter heeft dit fiasco de Engelsche plannen ter beheejpching van de wereld doen mislukken. Immers voor de conserva tieve Engelsche regeering is de volkenbönd nooit iets anders geweest dan een instru ment ter isolatie van de sovjet-jepubliek en voor het vormen van een Europeesch tegen Rusland gericht eenheidsfront. l/ocamo moest de eerste etappe op dezen weg zyn. De aldaar gesloten verdragen moeten Enge land In staat stellen in Europa als dictator en scheidsrechter op te treden. De mogend heden van Locarno zouden de rol hebbep moeten spelen dié een eeuw geleden door- de Heilige Alliantie werd gespdbld. Deze plan nen van Chamberlain zyn echter gelukkig door het negatieve resultaat van de jongste bijeenkomst van den volkenbond verijtleld en dit is daarom zoo gelukkig omdat thans de weg tot een rechtstreeksehe verstand houding tusschen Dultschland en Frankrijk, die Chamberlain tot nog toe op zeer handige ’wjjze heeft weten te belemmeren, gebaand is. Rusland volgt deze nieuwe ontwikkeling met oprechte syanpatAie, aangezien het wer kelijke middel tot het behoud van den vrede ziet en wel zonder dat een buiten het conti nent staande mogendheid de mogelijkheid verkrijgt 'n beslissenden invloed uit te oefe nen op de Européesche politiek. NIBUWS Hindenburg jubileert. Vandaag viert rykjyjfesident von Hinden burg zyn 60-jarig soldaten jubileum, ’s Mor gens brengt de kapel van het 9e Infanterie- regiment hem een aubade, 's middags zullen de deputaties van land- en zeemacht en van de zg. traditiecompagnieën van het ouue leger den grijzen veldmaarschalk hun op wachting maken. Rykswserminister dr. Gessler zal hem uit naam van de weermacht gelukwenschen. De veemmoorden. Een nieuwe arrestatie. De politie heeft in Mecklenbuiig ander maal een veemmoordenaar gearresteerd. Het is een zekere Thomsen, die al sedert gerui- men tyd door de Berlijnsche «politie werd ge zocht. Hy heeft zich jarenlang op een land goed in Mecklenburg weten sahuil te hou den. Cuff volgehouden, dat zij een memo randum had gemaakt vam haar berg plaats. En hier is het. Mijnheer Frank lin, hier is het geheim, diat voor ieder een. zelfs voor den groeten Cuff, duis ter was en sights wachtte op u, om aan het lichdne komen. Het is thans eb, mdjnheeT, gelijk g*ij zien kunt. Hoe lang zal het duren, eer het tij verandert Hij keek op en bemerkte een jon gen op eenigen afstand, die een net hersteldé. ..Tammi Bright riep hij zoo luid hij kon. „Ik hoor u schreewde Tammi e- rug. „Wanneer verandert het tij?’ „Over een uur.” ,,Wij kunnen langs de kust gaan en op ons gemak naar het drijfzand wan delen,” zeide Betteredge. ..Wat dunkt u, mijnheer „KomC’ Weldra bevonden wij ons op den lagen rotsrand. welke als het Zuid- punj bekend stond. Met behulp van Betteredge pianiste ik mlij zoodanig, dat ik. de baken en den vlaggestok in één lijn kreeg. Vervolgens legden wij mijn stok in de vereischte rten ting, zoo goed dat ging op de oneffe- ne oppervlakte der klippen. Toen za gen wij op onze horloges. Er moesten nog twintig minuten verloopen, eer het tij zou veranderen. Ik stelde voor telde h» de Dodemiiooze die|pie. Ik ging terug naar de rotsen. Het voorschrift luidde langs de lijn van den stok te tasten, te beginnen met het eind, dat het dichtst bij de baken was. Op deze wijze kwam ‘k halverwege den stok, zonder iets an ders te voelen dan den rand der klip pen. Een paar duim verder evenwel werd mijn geduid beloond. In een smet Ie spleet, voelde ik de ketting. In mijn poging om er ju’st binnen hei i-«t. -u... giet de werd ik gestuit massa opge er ik kon de planten er niet uitrekken, en evenmin mijn hand er doorheen wer ken Ik kwam op het. denkbeeld on- middelliikf onder de rotsen te peilen, ten einde hei verloren spoor van de ketting daar weer Met deze aanmtacing verwijderde hi mijn stok op en k rand van het Zuidpunt. In deze houding was mijn gezicht slechts een paar voeten verwijdern van de oppervlakte van het drijfzand Die spoo1’achtige trilling van het slijk, zoo dicht voor mij. greep mij aan en vervulde mij mei een nooit gekende ik zou haast zeggen, bijgeioovige vrees ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda 1—5 ngMa 1 zzzr --•-ƒƒ" -- dan bawigikrinK op dén prijo. LiaddadigbaidiFadvortentiïa da helft van da^^£TB,aM (Wordt vervolgd).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1