B NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN'OMSTREKEN April l»«8 BB"Jaargang REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen o. Groot. te! FEUILLETON. ,1 bergambacht, NIEUWERKERK, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, OUDERKERK, OUDEWATER, I DE MAANSTEEN. M D.DJJ. MOERCAPEU& i enz. eieken courant KÜ.1, DVOAWr, UtVUiyrjIV/lL*V, 1TX M\71VJUAVJU\_aL1. jl, niviavvm d i zooht 111 ■5 r 605 36 naar ue, hieine zitvertrete van BeUe- Als tijd, moeite en ODD* iet 889 198 Mnanstoen hoeft gestolen’ had ..ik gezegd, toen i.k woon iets ten dag). K ijskoud l andere Inij wal ls scheen ,Maar De en de 4 a ?hort te krijgen, d meer zou worden ge- RUSLAND. Uit het land van Lenin. Alle maatregelen genomen door de sovjet- regeering, om de bevolking te dwingen de belastingen te betalen, zyn vergeefsCh. Op 1 Januari 1926 wae het bedrag der niet ont- tieiiubtaftt» J1860600Q roebel. J|inds- dien is de toesiamiJnog erger gewiUVléh. Ook de inning van verschillende andere (accijn zen, enz.) laat veel te wenschen over. Het grootste percentage wanbetalers le veren de boeren op, voor wie de niet-betaling van de belastingen een soort wapen in hun oór tusschenkomet van zoliede Boekhan an moeten daags vóór de plantains opname verzekerd te ztfn. Spannend romantisch verhaal -* van -v WILKIE COLLINS. e geitenen, die U i last maakt Die ren dat branded* rerdwijnea. Vele Jude raad taMM, reeds genezen, baat b^vtadS MfproeMacoa met een hoera op het Ifetand. ■lag op Mussolini. Mussolini op het Kapl- jfctionaal chirurgisch dwars door de me«- n auto wilde betreven ■van zeer dichtbij een ÈPe.kogel dgpFbooixje fiOUDSC DUITSCHLAND. Hindenburgs jubjleum. f Bij de viering van het 6O-jarig jubileum in militairen dienst van den i-ykspresidefit Hindenburg, waarbij de jubilaris in de uni form van veldmaarschalk gekleed was heeft naar een Wolff-bericht meldt, de irykswee^- minister‘een rede gehouden waarin hij na mens de jonge weermacht van het rijk den opperbevelhebber huldigde -wiens leven de belichaming was van de hoogste militaire deugden. traditie van ons mil|- wii een schat van nt- Pyaarborg voor d6 jfceske eigenschappen ■ben dwaalspoor ge- van den tegenwoor- K alleen laten leiden ■kndsliefde en door de Ifehbaatzucflitige arbeid wekkende bemenmglieW om mt zffn gWW- genis te breken, zullen den Board bij zijn besluit stellig levendig voor oogen hebben gestaan. Chapman heeft inderdaad van al les uitgespookt, zelfs treinen tot stilstand gebracht en daarvan de postwagens be roofd, en waarden gestolen, die in de hon- dehdduizenden loopem. In April van het vo- oo^en zal uunuen zie» en hij iusge- hjks, waarneer wij beiden een glas grog hebben gedronken. Hei looneel ces door volgehouden, dat niet hij het schot heeft gelost, dat den bewusten poittreagent heeft gedood. Gerald Chapman was de gentleman--roo- ver bij uitnemendheid, die sterk geheeld was aan een zekere maatschappelijke stan ding. Hy poseerde als de zoon van een En- gelschen lord, die, toen hij nog in leven was en op vrije voeten verkeerde, in een uitmun tend hotel een uitmuntend appartement be woonde, waar hy samen met zijn „beautiful Betty”, die hij aan een koopman op Rhode Island afhandig had gemaakt, een zwierig leven leidde, waarbij de automobiel, de bont jas en schitterende juweelenkleur, een ge üniformeerde Chauffeur distinctie aan hun verschijning bij zetten. Chapman trad in zijn goeden tyd ook op als de beschermheer van dichters en andere altisten. Hy arrangeerde weidscho partijen, waar hy zijn beschermelingen ontving, maar ook politie-inspecteprs, die verrukt waren van Betty. Het verhaal gaat dat een dich ter, met name Jack Blank, smoorlijk op Betty verliefd word, doch door Chapman van zijn verliefdheid als volgt werd genezen: Chapman zond den dichter op reis, naar Pa rijs, waar hy nu nog altijd verzen schrijft. Na de arrestatie van Chapman keerde zyn mooie vriendinnetje naar haar echtgenoot terug. Zij heeft Chapman eühter in zijn moeilijke dagen geen enkel yvoord van troost gezonden. Onder de personen, die zich naar de wo ning van Mussolipi begaven om naar zijn toestand te informeeren, bevond zich de Hertog van Aosta, drie zyn verontwaardi ging over deh aanslag Uitte. Mussolini tele grafeerde den koning om hem omtrent zijn gezondheidstoestand gerust te stellen. Tegen twaalf uur ’s middags ontving Mussolini en advocaat-generaal en den rechter van instructie, die hem verschillen de vragen stelden in verband met het te hou den juridische onderzoek. Vóór de ambtswoning van Mussolini staat een groote menigte. Er zijntwee registers gedeponeerd, die met handteekeningen zijn gevuld. De geheele stad ris met vlaggen ge tooid. Na haai- arrestatie antwoordde de dade rs» op onverstaanbare wyze op de eerste vragen, welke haar werden gesteld, en sprak eenige woorden Engelech. Den 27en Februari 1925 poogde zy in een pension in Rome zelfmoord te plegen door een revolver op haar borst af te schieten. Zy veridaarde toen getracht te hebben zich van het leven te berooven „ter eere Gpds.” VER. STATEN. De executie van Gerald Chapman. Eeit gentleman-roover. Gerald Chapman, de gevaarlijke bandiet, <tie in. heed Amerika berucht was, is gisteren geëxecuteerd. Hij had een verzoek inge diend om de over hem uitgesproken dood straf te veranderen in levenslange gevan genisstraf, doch de „State Board of Par dons” van Connecticut weigerde in hoogste instantie aan dit verzoek gehoor te geven- De lijst van wandaden, waaraan Chapman geen twijfel „Als tijd, doen, zal ik handen leggen op den dief, die binnen te ureden, is vergeten. Ik ge-, voel mij iets beter te moede in de toe.te tm de rust van het kamen je. Ik drink den grog (een ouAi voor n ij op (lezen tijd van welden mijn oude vriend mA water aanmengt. Onder eikel omstandigheid zou de drank I ging hebben veroorzaakt thal hij mijn zenuwen op te wekl .Ik begin het onder de ooge en hij van znjn kant begint het onder Het Zuid-Slavische kabinet heeft zijn ont slag by den koning ingedietnd als gevolg vin een conflict tusschen den premier Pasjitej en Stefan Raditsj met de verdere Kroati sche ministers. Deze laatsten waren begoh- nen .met hun ontslag aan te bieden, omdat Pasjitsj in overleg met den radicalen prei- dent der Skoepstina de volksvertegenwoor diging op vier weken langer had laten ver dagen dan Raditsj voor gewenscht .hield. Volgens Raditsj mocht het parlement niet stil zitten, het volk verlangde dat het actief was en de toestand des lands zou dit oók noodzakelyk maken. Daarom moest de Skoepstjina Donderdag aj». weer 'byeenkp- men. Pasjitsj met zyn radicale partygenop- ten een deel der radicale groep onder Ljuba Jowanowitsj heeft zich onlange van de fractie afgescheiden beweenden hier tegenover dat de voorbereiding van den wet gevenden arbeid in den laatsten tyd als ge volg van andere werkzaamheden zoo zeel ten achter was geraakt dat de Skoepstjina, al zou deze op het oogenblik bijeenkomen, in de eerste weken toch niets te doen zou hebben. Men heeft het daarop by den datum van 5 Mei gelaten, waarvan het gevolg is geweest dat de Kroatische ministers hun ontslag indienden en daardoor het ministe rie deden springen. Pasjitsj en zyn radicale ministers waren genoodzaakt eveneens af te treden en zoodoende heeft na eene sa menwerking van een half jaar het R. R.-ka- binet zooals men het naar de beginletters van de woorden Radicaal en Raditsj ge noemd heeft een einde genomen. Er heeft intussehen aan die samenwer king wel het een en ander gemankeerd, en de veronderstelling wordt uitgesproken dat Raditsj hier een bepaalde comedie gespeeld heeft, al is het begrypelyk dat de verdaging der Skoepstjina geheel buiten de Kroaten om hem en ztfn aanhangers zeer heeft ge ërgerd. Een onddrlringe bespreking had. im mers deze ontstemming uit den weg kunnen ruimen. Doch Raditsj heeft den krach ge wild, en het is zeer goed mogelyk dat Pas- jitsj, hoe ervaren politicus ook, geen kans heeft gezien het conflict by te leggen en dit ook niet gewild heeft, omdat hij zeer goed beseft dat de campagne van Raditsj en ztfn aanhangers hem persoonlyk geldt en een samenwerking met Raditsj onder de gege ven omstandigheden onmogelyk is. De Kro atische leider schynt een driftig en tegelijk eerzuchtig beer te zyn die er maar op los redeneert. Hy heeft in de Skoepstjina rede voeringen gehouden, waarin van verant woordelijkheidsgevoel weinig te merken vie’, en waarmede hy nu eens dfe verbonden ra dicalen, dan weer Italië of het Vaticaan er gernis gaf, hetgeen een enkele maal tot di plomatieke stappen heeft geleid. Toen dit voor een paar maanden al te bont werd, heeft men met Raditsj eens een ernstig woordje gesproken, teneinde een herhaling van dergelyke gevaarlijke redevoeringen te voorkomen. Dat evenwel Raditsj zyn plaats Kabinetscrisis in Zuid-Slawië. dn de regeering bleef innemen, was een na gel aan de doodkist van de radicalen v4n Pasjitsj, welke zulks ondervonden als een battier te dragen verzwakking van de positje van den gryizen premier. Intussehen lis deze laatste ook van andere zyde aangevallen, namelijk door den hierbo ven genoemden radicalen afgevaardigde Ljuba Jovanowitsj. Hiertoe heeft een schan daaltje aanleiding gegeven dat de positie van Pasjitsj zeer .verzwakt heeft. Diens zoon Radomïr n.l. is druk doende geweest om le veranties te verfcrygen op de verschillende departementen met corruptieve middeleti, Pasjitsj heeft dit laten gaan en de aankon diging van een interpellatie in de Skoepst jina is het gevolg geweest: En nu was het ook hierom dat Raditsj de onmiddellyke b|j- eenroeping der Skoepstjina eischtte, het geen vader Pasjitsj beantwoordde met een verdaging tot 5 Mei. Deze corruptie-affaire, welke in de pers levendag besproken wordt, komt voor Pafc- jitsj al bijster ongelegen en in het gezicht van ’n feestelijke herdenking van den tach- ttgsten Verjaardag van den grondvester van den Zuid-Slavisahen staat, die eerlang te wachten stond, hebben de zaken voor Pas- jitej thans zulk een ongunsfcigen keer geno men dat het op zyn zachtst uitgedrukt zefr twyfelachtig is dat Pasjitsj aan de «pits eener nieuwe regeering zal terugkeenen. De oppositie en Raditsj voeren den strijd onder de leus „^tryd tegen de corrpptie on der de bescherming van het parlementaris me”, en Raditsf positie is te meer gunstig, wyl alle partyen wenschen dat de samen werking met de Kroatische boerenpartij, zal worden voortgezet. En zooals 'ieder man v»n beteekenis 'heeft ook Raditsj zyn al of mót verholen vijanden in de eigen partij. En door drit alles kan de kabinetscrisis in Zuid- Slavië ditmaal een beteekenis krijgen dje ver uitgaat boven de gewone praktijk van het alledags-parlementarisme. Ze zal het roemlooze levenseinde kunnen beteekenen van een .staatsman aan wien het Slavendom, ondanks alles, enorm veel verschuldigd is. Heden ontvangen berichten gewagen van een mogelyk vergelijk tusschen Raditsj en Pasjitsj. In de politiek zyn vele dingen mo gelyk, maar dit zou toch wel het toppunt zijn! BÜITENLANDSCH NIEUWS. Staat Connecticut uit den weg te Chapmans advocaten deden ’hun best om de gratie ingetrokken te krijgen, doch nadat zy de^zaak voor hét Hooggerechtshof hadden gebracht, was hun zaak verloren. Chapman h'eeft intussehen het heele pró- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda u onucrakan (bahooranda tot den basorgkring; 1—5 regels /1J0, elke ragel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en don bezorgkrxng 1—6 regels 156, elke regal maar /0.80. Advortantiën in bat Zaterdagnummer 2t ft jjjslag op den prtfs. Linfdadigbeida-advertentiën da helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4.regale ƒ2.06, elke regel moer ƒ0.50. O> de voorpagina 60 hoogar. Gewone advortantiën en ingezonden mededelingen m contract tot voor goroducaor den prjjs- Groote lettere en randen worden bejhkend naar plaatsruimte. Advertenttën kunnen worden ingezonden delaron, Advertentiebureau! en onze Ago: aan hot Bureau zijn ingekomon, teneinde va en voeklci nwt de rechteri de vooruitstekende rots. II ketting en trok hen» zonde moeite omhoog. Het einde, aan de blikken doos hevlo ijier was zoo vernoeet door de wer king van het water, dat ik de ketting niet van de doos los kon makeri. Ik n«n de laatste! derhalve op mijn knieën- en slaagde erin, met inspan- »i»g van al mijn krachten het deksel t» vetwljderm. Een witte neifstandig- morge'ii. Ais hij uari niet kan, beboet) gij niet ver te gaan, om degene te vnidien, die den diamant heelt wegge nomen.’ Zoo ongeveer ihad hij gesproken, en thans was het. ol mij die woorden weer door het hoofd) gonsden met eentonig gedreun, ik werd opgewekt uit mijn overpeinzingen door een stem, die nïiij riep. Ik keek op en zag. A Betteredge zijn ongeduld niet langer had kunnen bedwingen. Hij kwam tus- sChen de zandiieuvels op mij toe. Zijn verschijning voerde mij terug naar het tegenwoordige en bracht mi] teAens te binnen, dat mijn onderzoek nog niet was afgeloopen. ijc had ie vlek op het nachthemd ontdekt. Aan wien behoorde het kleedingstuk toe Mijn eerste opwelling was, den brief in mijn zak te raadplegen. Terwijl >k er met mijn hand naar tastte, viel het mij in, dat er een kortere weg was om de waarheid te ontdekken want naar alle waarschijnlijkheid was het nachthemd geleegend met den naam van den eigenaar. Ik nam het pp vao het zand en zocht naar het naamcijfer. Weldra, had ik het. gevonden en las- Mijn eigen naam. Daar standen de welbekende letters die mij verzekerden dat het nachthemd van mij was. Tk zag op en blikte om mij heen. Daar was de zon. daar lag het glinsterende water van de baai. neerslachtigheid, en, hypochondrie, is brochure van 'rankenstraat 79, 1153 18 .Ik begin het onder de oogemtezien. gelijk Be'.iteredge zich had uitgedrukl. en hij van znjn kant begint het onder de oogen te zien. ,.Nu. mijnheer 1-ranklin”, zoo vinjj Cetteredge aauv het nadhthemd tusschen ons op de tafcü werpend en er naar wijzend, alsof het een levend schepsel was, dat hem hoeren kiwi .,die daar is een leugenaar dat ,kan ik u wel dadteJijk zeggen.” Deze 'roostrijke manier van de zaak op te va'ten. was edhter niet de mijne „Naar mijn weten ben ik zoo on schuldig aan den diefstal van den dia mant als gij”, antwoordde ik. er U een getuigenis tegen mij. verfstreep op het kleedinéstuk cï naam ziin feiten.” (Wordt vervolgd). strijd tegen de Bolsjewik» is. Er zyn echter rig jaar werd hjj schuldig bevonden aan moord op een politieagent, die hem kwa’m storen toenhy bezig was met een inbraak Hy werd daarvoor ter dood veroordeeld, doch zijn rechtsgeleerde raadslieden slaag den er telkens opnieuw an, de uitvoering van het doodsvonnis opgeschort te krijgen, zoodat men eigenlijk al niet meer geloofde dat Chapman ter dood bracht. Totdat president Coolidge Chapman gra tie schonk van een vonnis van vijfentwintig jaar gevangenisstraf, dat in den Staat New York tegen hem was uitgesproken, tenein de een wettig beletsel tegen zijn ophanging in den ruimen, uiterste gij uwen zoon Hef, zou houdt hem onder tucht; haat gij hem, voedt hem met suikergoed. ueiu vuilue de geheele ruimte van birf- uen, toen ik er in keek. Ik stak' mijn hand erin en. bevond, dat het linnen was. Het er uit trekkend, bemerkte ik tevens een briel, dte er tusschen gefrommeld zat. Nadat ik aan het adres iiad gezien, dat hij voor mij was be stemd, stak ik hem in mijn zak on haaldie liet linnen uit de doos. Het was opgerold en geh,eel verkreukeld, maar toen ik het op het droge zand had uitgespreid en een weinig glad nad gestreken, bleek het een klee- dingstuk te «ijn. Het wae een nacht hemd. Het bovenste gedeelte vertoon de niets opmerkelijks dan dat er een onnoemlelijk aantal plooien en vouwen in zaten. Ik onderzocht het aan den beneden kant en ontdekte oogenblilckelijk 4e verfstreep van de deur vin Rachel’s boudloir. Mijn oogen-bleven er op ge vestigd en mijn geest ging als met een sprong terug van het tegenwoor dige naar het verleden. De woorden van Cuff klonken mij wederom' in het oor, alsof hij nog naast mij stond, wij zende op de vlek, in die verf op de deurj ..Zie gewaar te worden, of er in het hyis een kleedingstuk is met een verfstreep erop. Onderzoek, wien -dat kleedingstukf toebehoort’ en of de eige naar rekenschap kan, geven van ztjn tegenwoordigheid in de kamer tus schen mlddernbdht en drie uur in den ook andere categoriën van wanbetalers, o.a... de S taats IndustrieDe „Ekono- mitsjeskaja Zjiznj” geeft de volgende cij fers. De wanbetalers zijn: particulieren 62.2 (te vorderen bedrag 52055000 roe bel), coöperaties (te vorderen bedrag 8150000 roebel), Staatsondernemingen (te vorderen bedrag 22831000 roebel), Aan niet betaalde accijnzen heeft de Staat te vorde ren niet minder dan 4906500 roebel. Vervallen grootheden. Zy zitten niet stil, de vele duixenden Rus sische uitgewekenen, die over de geheele werekl zyn verspreid; de geleerden, kunste naars, ingenieurs, bankiers en industrieelen, die allen het bolsjewistisch regiem zijn ont vlucht en in den vreemde een middel van bestaan hebben gezocht. Hun aantal wordt op wel twee miljoen geschat. Onder hen bevinden zich de leden der tsarenfamilie, die aan het bloedbad zyn ontkomen, en bij kans de geheele aristocratie. Slechts enke- ABONNEMENTSPRIJB: per kwartaal 2^6, par waak 17 cant, mat Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per waak 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15 net Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA. t)(j onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. 94, -- hen oogenblik laterevenwel had die gewaarwording mij verlate^ en trilde ik van hoofd tot voeten van opgewon denheid. Zoo maar op goed geluk een poging wagend, had' ik dadelijk doel doel getroffen. De stok stuitte tegen de ketting. Me< mijn linkerhand de wortels van tïe< zeew'er stevig vast houdend. ging ik op den kent liggen '““’ll onder zond de e minste van was gd. Het uuar kwam de oude Betteredge al na- ;.er on nader op mij toe. Wederom sloeg ik de oogen op de letters. Mijn w eigen naam geen twijfel mogelijk. verplaatst zich van het dennenbosenje M jn eigen naam. „Als tijd, moeite en naar ne, hieine zitvertrek van Bette- getd hei kunnen doen, zal ik mijn redge. Mijn besluit, Rachel s huis mei - deil zoo iets had ..ik gezegd, toen ik Londen ver liet. Ik luid het geheim ontdekt, het welk ’het drijfzaïui voor ledlereen ver borgen hieklt, en volgens het ontegen- Hprekelijk getuigenis van deverfstreop was ik zelf de dief. HOOFDSTUK IV. Ik kan niets zeggen omtrent mijn eigen gewaarwordingen, 1K geloof, dat de,, havi^teciJ van den schok mij voor het oogeifblik geheel van mijn denk- vermogen 'bad beroofd. Zeker hei, dat ik nio. wist wat ik deed, loen Peiteredige bij mijyitwam, want hij "ooft hr< mij latejr verteld ik laca- te bij zijn vraqgf wat er gebeurd was en gaf hèm het nachthemd in de han- ‘en. antwoordend, dat hij het raadsel zelf maar moest oplossen. Van hetgeen er tusschen ons ge sproken werd op het strand, heb ik niet de flauwste herinnering behoudec. ,De eerste plaats, waar ik weer eenigs zins tot mij zelf kwam, is het dennen- boschje. Betteredge en ik wandelden te zemen op het huis aan, en de oude man ,70”! dat ik het beter onder de In zjjn antwoord-‘Verklaaixle Hindenburg met groote voldoening de verzekering ver nomen teViebben, d»t de RijksWeer zich de erfgenam^L gevoelt der hooge traditie vdn het oude leger. Gij «Ut het (aldus de rylcf- president) mij, den oud-soldaat, niet euvel duiden, dat ik hedem met deemoedige, smar telijke herinnering^ aan het oude Duitactte leger denk. Het was ten volksleger, dat ni4t alledn- Zyn doel, het’vaderland te bescher men,, eervol heeft vérvuW, maar bovendien een opvoedinganatitjiut voor ons heele volk was, een hoogeschool van plichtsvervulling en vaderlandsliefde. Wat wy aan het leger verloren hebben, kunnen wij in zijn vollen «Mnvang eerst thang ftevpelen, nu het er niet meer is. Doordat de nieuwe weermacht vast houdt aan de groob tair verleden, is ooi trionale kracht en e< handhaving der s| by ons volk. Niet bradht door het lawj digen tyd zal zij door toegewyde vad overtuiging voor het Duitsche:voÓtvan het allergrootste nut is. l Hindenburg begoot geliefde, dierbare Een mislukte aa| Gistermorgen toeró toolplein het iatej congres verliet en z| schenmenigte naar a loste een oud« vroul revolverschot ojp. bag zijn neusvleugel. Hy bleefnêulThl’Éh ejWted** dadelijk IrtaAtregêlen; opdat de aanslag geyd nadeelige gevolgen voor de openbare orde zou hebben. Het koste veel moeite de daderes tegen de volkswoede te beschermen. -Zij werd oB- middellijk naar de vrouwengevangenis ver voerd. iDe „Press Association” verneemt dat d« aanslag op Mussolini werd gepleegd door Violet Mbina Gibson, de derde dochter van wijlen Lord Jtshbourne, een zeer excentrie ke 50-jarige Same, die te Rome woont. Lord Ashbourne was een bekende figuur uit de lersche politiek; hy was lid van hèt Hoogerhuis en de Ashbourne-wet is nair hem genoemd. Het bericht van den aanslag op Mussolini maakte in geheel Italië diepen indruk. Ovfr al hadden ibetoagingen plaats, waarin uiting werd gegeven aan genegenheid vo<\r Musso lini en verontwaardiging over den aanslag. Nog wordt gftmeld dat onmiddellijk nadat de 'aanslag op Mussolini bekend was gewor den, een aantal jongelieden in het centrum der stad zich naar het redactiebureau van de „Mondo” begaf, waar zij luidruchtige be- toogingen hielden tegen leden der oppositie. De drukkerij van het blad wend beschadigd- Er zijn strenge orders gegeven om alle bualtenapórigheden tegen te gaan.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1