•4 I I b 1 x etten I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoudb, bodegraven, boskoop, gouberak, haastrecht, moordrecht, moercapeu.k, no. tetvf NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eiu. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen listri* Mast’1. Trijd.fl 9 April lf2B ’4 DE MAANSTEEN. - - - i"' >ehandeling SGD, DAT HET CKELEN KAN tVING’S GIST- XIMUM AAN 6 GIST EN SEND IN DE zieken G FEUILLETON,, Een redevoering van president Coolidge* Aftreden van Malvy. Mussolini naar Tripolis. i' A 10 QO. ÖSÜ 1M get ft* ujn 95) (Wordt vervolgd) I DEN HAAG )rogisten. NEEMT U JGEVOELT U volgende 5 Minuten li sprak vervolgens verschil lende on- ïrichten tegen, die in het buitenland buitenlandsche politiek van Italië p doen, o.a. over een vermeende en" f oude gebouw f van de bene- »f dit deel van »n groote druk- nad. juist uur ben ik mer gegaan der levering aan ^opgedragen, idsqhe Spoorwegen de levering van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omccrakaa (bebooraadc tot d«B beaorgfrnn»J -«a do» iiitfrrlaa Zatoidagaummar N dm prf iMgti »ar/IM O> i van dankbare SN. maanden tyd in H 15 15 uur 'ruirnu "vioiiiKtta van eenige punten pp de kust van - - n ia- inwond. Spannend rofnantisc^ verhaal van WILRie COLLINS. i1 1 persoon, eenigen tijd buiten heeft vertoefd, verwachtte men dat hij langzamerhand op een niet te opvallende wijize zyn werkzaam heden zou hervatten. 'Thans verneemt men echter dat hij wegens gezondheidsredenen definitief zijn ontslag als minister van bin nen! andsche zaken zal indienen. Dit wekt den indruk dat Briand zjjn kabinet door de aanwezigheid van den ex-verbannene toëh te veel gehandicapt acht en daarin het radi- caal-socialistische element thans door een persoon, die minder vat geeft, wil doen ver tegenwoordigen. Als opvolger van Malvy wordt genoemd Durand1, de huidige minister van landbouw. izer HuW, 1.4 er j ik bezig ic, naeralachtifhad, den, hypochondrie, kis brochune van Fraakaactaaat 79, onj^Kenzegge- Een gerucht. Volgens de „Berk Z." verzekeren Ameri- kaanache bladen dat de prins van Wales zich met lady Mary Cambridge verloofd heeft. Gibson, heeft een telegram aan Mussolirp gezonden, waarin hij ztfn leedwezen owr het gebeurd^'betuigd. Mert verwacht dat Mi zich naar Italië zaü begeven. Omtrent Violet Gibson vernemen de bla den nog, dat haar geestvermogens in haar jeugd zeen- geschokt werden door het over lijden van haar verloofde. Later heeft zij zich ook den dood van. haar jongsten broe der zeer aangetrokken en vooral die van haar moeder, die veertien dagen geleden is gestorven. Zy ging tot het katholicisme over en verdiepte zich met voorliefde in de levens van martelaren. In het najaar van 1924 ging zij naar Rome ter gelegenheid van het Heilig Jaar. Men verwacht ,dat het Italtaansehe ge recht haar voor ontoerekenbaar zal vedela ren en dat naar Engeland zal worden teruggezonden. ROEMENIE. De koningin van geloof veranderd. Zij wordt Grieksch-orthodox. Volgens een bericht uit Boekarest aan de „Vossische Zeitung” is de Roemeensche koningin Maria, die tot de Anglicaansche kerk behoorde verleden week Donderdag tot het Grieksch-orthodoxe geloof óver gegaan Zij liet den Roemeenschen patriarch bij zich ontbieden en deelde hem mede dat zij den weftsch koesterde orthodox te worden, daar ook haar kinderen orthodox z|jn opgevoed. Na aflegging van de Grieksch-orthodoxe geloofsbelijdenis ontving de koningin het avondmaal volgens de orthodoxe ritue. GOllISIlIE COLRANT. lijke onderwijskrachten uitgesproken, <laar het van meening was dat de taak en dien sten der beide «ategoriën niet gelijk zijn. Dr. Axham overleden. Dr. Axham die onlangs met eenlg succes pogingen in het werk stélde om vin de artsengenootschappen eerherstel te verkrij gen hy werd jaren geleden van de offi- cieele artsen lijst geschrapt omdat hij zich had geassocieerd met een niet-gediplomeerd masseur is te Londen 86 jaar oud over leden. j>-opgericht voor tie, maritieme en fcioftSfe'»1 Betteredge nam mijn glas op’ en gal het mij in de hand. k Feiten ?f’ herliaaide hij. ,,Neem nog een teugje, mijnheef Franklin, en g’l zult u heenzetten over de wak heid van in feuten, te teelooveu. Er is vetraad in het spel, mijnheer ging hij voort, zijn stem tot fluisteren la tende afdalen. „Zoo los ik het raad- J?1 op Een verradierlijke stredk van en een of ander dien wij beiden moeten traduen te ontdekken. Was er .niet iets anders in de doos, toen gij dat ér hebt uitgehaald?'* je vraag bradit mij den brief wë- ..ro® .in de gedachte. Ik haalde nem 60 °Pende hem. Hij be ’Me eauge bladajdw fijn schrift, ik SpMrtm ood®rteeke"in« Rosanna BINNENLAND. Georganiseerd overleg in Ambtenarenzaken ^Bij beschikking van dien voorzitter van den -laad van Ministers van 7 April j-1. zijn de hoeren mr. J. B. Kan en mr. dr. J. Donner eervol om heven van hunne functie reap, v&tt voorzitter en plaatsvervangend voor zitter der Centrale Commissie voor Ge organiseerd overleg in Anibtcnar^nza ken. waarmede tevens eindigt hunne aaruinjzing om besprekingen in die Commissie to voeren. Is aangewezen als ambtenaar om besprekingen in geuoemeje Commissie te voeren mr. J. Wolfman., secretaris generaal bij het Departement van Oor log is bepaald dat onderscheidenlijk als voorzatter en plaatsvervangend voorzit ter der genoemde Commissie zullen optreden rit. J. Woltman voornoemd en mr. G. Jansen, directeur van het Centraal Bureau van voorbereiding voor Ambtenarenzaken. 600 Kolenwagens voor de Spoorwegen. Het grootstede^ c Door de Nef^Jni is aan ..Werkspoor’ 400 nieuwe kolenwagens opgedragen en aan de firma Charlier en v. d. Zljpe te Keulen de levering van 200 kolenwagens. Mussolini is gisteren aan boord van het oorlogsschip „Cavour” naar de Italiaanschc provincie Tripolis vertrokken. In verband hiermede heeft de onder staat secretaris van Buitenlandsche Zaken, Gran- di, de buitenlandsche persvertegenwoordi gers ontvangen, en er op gewezen dat men in het buitenland vaak qp tendentieuse wyze de reis van Mussolini naar Libië uitlegt, ook de Italiaansche regeering aMeYlei min o/ meer fantastische voornemens toeschryft Wanneer het schjjnt, dat men aan deze reis een plechtige^} vorm heeft gegeven, dan ge schiedde dit uitsluitend, zoo vervolgde hy, omdat het de eerste maal is dat het hoofd der regeering zich naar een Italiaansche ko lonie begeeft, omdat het bezoek samenvalt met de maritime manoeuvres en ten slotte omdat Italië een jonge natie is, die behoef te heeft om zich een koloniale mentaliteit te vormen en die belang stelt in koloniaal bezit, dat zij zoo weinig of in het geheel niet kent. In antwoord op een vraag naar de gevol gen van den aanslag! op den Duce deed Grand! opmerken, dat er geen enkele waar lijk ernstige represaillV-is gepleegd niette genstaande de opgewondenheid en de alge- .aeene verontwaardiging. Grand juiste h over dd de rond tente tusschen Angora en Rome omtrent de bezetting v J- r~ Klein-Azië, en over het aftreden van loja als gedelegeerde bij den Volkei. Hij besloot met te «eggen, dat Italië geen enkel agressief plan koestert e" zich bij elke ernstige poging zal aansluiten om den vrede te verzekeren of het probleem der ontwape- ning Je iq^tudeeren, BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIë. Na den aanslag op Mussolini. De persoonlijkheid van Violet Gibson. Lord AshbouYne, de broeder van Violet Nederiandsche Jaarbeurs. lot Iki van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche Jaarbeurs ia be noemd prof mr P. J. M. Aalberse. oud-Minister van Arbekk* Hand-el en Nijverheid. 75-jarig bestaan vaa Utrechts brandweer. Het gezelschap Utrechts Brandweer bestaat 75 jaar en gaat ter gelegen heid daarvan een feeetweek organi- seeren van 2 tof 8 Mei, waarbij het brandweercorps en het g ezel sc hap Utrechts Brandweer feestvierend geza menlijk zullen te voorschijn treden. Het gezelschap zelf zal Maandag 3 Mei a.a. in hotel des PaysrBas van 8—4*4 uur een receptie houden. Op 4 Met in t zelfde hotel te 7 uur een feestmaaltijd. Woensdag 5 Mei volgt een cabaret avond in het gebouw De Plouvpetoren v terwijl waarschijnlijk op Vrijdag 7 Mei een algemeene feestuiting op straattal worden gegeven, waarbij de geheede burgerij ze! kunnen tegenwoordig zijn. Bovendien heeft men het plan in dén zomer of het najaar wedstrijden uit te schrijven voor alle medewerkenden bij de brandweer, waaraan bijzondere prijzen zullen worden verbonden. Het oomhé uit de burgerij zal een feest avond in Tivoli aanbieden op Dondek dagavond Mei voor alle medewe’ kenden in het brandweercorps. Staatk. Geref. Partij. Wider leiding van het 'tweede Ka merlid da. G. H. Kersten wejd te Utrecht onder groote belangstelling de al^eureene vergadering gehouden vaa de Wafkundfg Gereformeerde Partij. De voorzitter hiefd daarna een rede waarin hij de gebeurtenissen op poli tiek terrein in het afgeloopen jaar na ging- Een telegram van hulde werd zonden aan H. M. de Koningin. De partij is in het afgeloopen jaar met' 13 kiesverenigingen uitgebreid haar financieele toestand g^eft reden tot tevredenheid. Tijdens de vergadering werd f 3000 beschikbaar gestdd voor een partijbu reau met een vast secretariaat. Jaarvergadering. Chr. Historische Unie. Gisterén hield de Chr. Historische Unie te Utrecht haar jaarlijksche al- getmeene vergadering onder leiding van den heer J. ter Haar, van Am sterdam'. Ze was zeer druk bezocht en op een enkele uitzondering na wa ren alle kopstukken der partij aanwe rig- De voorzitter opende de vergade ring met een toespraak, waarin Ijij er op wees dat ais gevolg van het be danken als lid van het H. B. door de Nadat Malvy, de minister vai> binnenland- sche zaken, sinds hy bij het eerste optreden van het kabinet in de Kamer in zwjjm viel Beter is h£f^aprecht te zyn met ar moede, dan boosiKft otfeploed. verdenken, indien ik iets gedaan nad, dat van de anderen verschilde. Wij vonden hem in juffrouw Rachel s ka mer. Hij zei, dat wij ons moesten ver wijderen en wees naar een vertstreep op de deur, met de opmerking, dat de rokken van een onzer dat gedaan hadden. Op den overloop gekomen, bleef ik even staan om te zien, of ik misschim verf op mijn kleedje Penelope Beiler edge kwam' voorbij en zag. waarmede was. ..GH behoeft geen moeite te doen. Rosaqna zeide-zij. „De verf op jut- frouv Rachells deur is al uren tang droog geweest.-! Indien mijnheer See- grave onze kamdfrs niet had” doen be waken. zou ik bet hem' gezegd heb ben. Ik weet niet, hoe gij er over denkt maar ik ben nog nooit in mijn leven zoo bejeedigd geworden. Penelope was een driftig meisje. Ik bracht haar wat tot bedaren en kwam terug op de omstandigheid dat de vert op de t^eur reeds uren lang dfoog was geweest. .,Hoe weet gij dat?” vroeg ik. ..Ik was bij juffrouw Rachel en mijn beer Franklin, gisteren, toen zij de deur nfsehilderden. Ik hoorde juffrouw Rachel vtagen. of de deur dien avond, als de gasten kwamen droog "Sou we zen. Mijnheer Franklin schudde het hoofd en antwoordde, dat het twaalf uur zou duren Het was drie uur. .toen in ij op eena tets door den geest. „Stil even riep ik int. „Hosanna Spearmen kwam bij mijn tanté uit een toevluchtsoord. Zij was een dievegge geweest „Dat kan niet ontkend worden, mijn- hdipr Franklin. Maar wat zou dat „Wat? Hoe kunnen wij weten, dat zij den diamant niet heeft gestolen Hoe kunnen wij zeker zijn, dak-- Betteredge legde zijn hand opSmijn arm, voor ik meer kon zeggen. ,,Gij zult gerechtvaardigd woeden, mijnheer, zonder eenigen twijfel. Maar ik hoop dat het niet op die wijze zal geschieden. Zie, wat de brief zegt, mijnheer. Om' billijk te zijn tegenover, het arme meisje, zijl gij venpTicht u daar eerst van tj? vergewissen. 4 Ik voelde al het gewicht van zijn opmerking. Gij zult uw eigen oordeel vormen over haar schrijven”, zeideik. ..Ik zal het u voorlezen”. Ik begon en las deze regelen ..Mijnheer ik moet u een beken tenis doen. Een beteekonis. die veel menschejijke ellende in zich, opsluit kan soms in enkele woorden worden afgelegd'. De mijne is kort ^genoeg ik bemin u.” De Brief viel mij uit de hand. Ik keek Betteredge aan. „Wat moet dat beteekeoen, in s mete imam?” vroeg ik. Hij scheen te aarzelen met een ant- ABONNEMENTSPRIJS: p« kwartaal f X25, per waak 17 cant, mat Zondagsblad par kwartaal f 2.90, par waak 22 fent, overal waar da bezorging par looper geschiedt Franco por poet por kwartaal 3.15 net Zondagsblad f 8.80. AbMkaementan worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA. b|j onae agenten on loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn degelijke goopeud raa 90 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. President Coolidge, die gisteren den eer- ten gevolge van de heftige aanvallen op zjji sten steen heejt gelegd van het Nationaal -- Persgebouw, de ^e,tel van de Nationale Pers club, legde in'een toespraak den nadruk op- de verantwoordelijkheid van de pers bij het bevorderen van het streven der regeering om de goede internationale betrekkingen te handhaven, en hy drong aan op het in acht geinen van den „gulden regef" by het pu- Jbliceeren van aangelegenheden over het bui- Wiland. Het is nutteloos dit recht lief te hebben als wy geen rechtbanken hebben, zeide hfj. Ons Idnd beeft onlangs dJit gewich tige beginsel erkend door zijn besluit ken- baaj te maken om het internationaal recht te fkvonderen door tot het Wereldhof toe te treden. Dit is geschied onder reserves, welke de Amerikaansche rechten beschermen en tevens de onafhankelijkheid van fk^Hof versterken. Onze regeering deed omdat zij geloofde dat dit de meest praW- sche methode was om haar grooten invloed te doen gelden by de vestiging van het be ginsel van het internationaal recht, waarr onder geschillen kunpen worden bijgelegd, niet door geweld, m^ar door de rede. Wij moeten gereed' ayn om dit te aanvaarden. Andere landen worden door dezelfde motie-1 ven geleid als die, welke ons bezielden Over den Volkenbond sprekend zeide de president, dat de Ver. Staten geweigerd heb-1 ben om toQ te treden dbar «ij «ich wenachen te onthouden van inmenging in andermans zaken. Het «al van groot voordeel «ijn, aldus de president, waoneef aai) het vodk kan wor den medegedeeld, dat wy een aandeel nemen in het bestuur der internationale recht- spraak, omdat het ons betreft. Wij worden j niet betrokken in politieke geschillen tus- schen andere landen, omdat het onze zaken niet zyn. De pogingen ter beperking dfer bewape- ning aanroerende pleitte Coölidge voor eer beter begrijpen onder de volken <fer wereld in het belang van den vrede. ,^Wy trachten, „€t op een wijze, welke op het oogenblik de eenige uitvoerbare methode schijnt, dejnter- nationale bepeAing der bewapening *te be vorderen. Er is^raak beweerd, dat alvorens de land- en zeemacht kunnen wonden be perkt, er een inteMectueele en moreele ont-*^ wapening moet plaats hebben en dit is na tuurlijk waar. Zoolang er onderlinge vijand schap bestaat in de harten der verschillende volken, is het doelloos ontwapening te ver- wachl|n.'’ In het slot «ijner rede verklaarde Coolid ge nog, dat alles wat de journalisten schry - vdn gebaseerd moet «ijn op eerbied voor den godsdienst, op welke grondslag ook de Amerikaansche instellingen rusten. De pers moet door dien geest worden bezield. RELGlë, Brand in de abdij val» Heverloo. Dinsdag ontsond brand in de vermaarde abdy van Heverlee. De Leuvensche brand weer werd gewaarschuwd en snelde ter plaatse. De voorkant van L is vernield met -uitzonder™ denverdieping. Gelukkig oe abdij gespaard, daar er|e kerü was ondergebracht. Het verwoeste gedeelte ’werd gebouwd in 1752 en bevatte o.a. patifonaat en leeslo- kalen. De schade is zeer aanzienlijk De tentoonstellinget^van 1930. Gisteren is ten stadhuiM te Antwerpen de naamlooze vennootsd de internationale kolpi Vlaamsche kunst-tentoon Antwerpen te houden. In «len Raad van Beheer heeft o.a. de conëtrf'-generaai der Nederlanden de Weer Ruys, zitting. Te Brussel is enkele wekten geleden een dergeljjke vennootschap opge richt voor de in de hoofdstad te houden teU- f toonstelling. Er is naar men weet een ve»rzoenings- commissie benoemd om uit te maken, waar de tentoonstelling tfan 1930 zal gehouden worden. Deze commissie komt Woensdag a.s. bijeen. Antwel^ien is voor het houden van een tweeting-tentoonstelling, n.l. een te Antwerpen en een te Brussel. ENGELAND. Mannelijke en vroHweljjke onderwijzers. Het beginsel van gelijkheid door de onderwyw-s verworpen. Een Dinsdag te Huil gehouden congres van het Engelsche Onderwijzersgenootschap heeft met algemeene stemmen een resolutie aangenomen, waarin het zich er tegen ver klaart, dat F.ngelsche onderwijze^ dieneft onder .een vrouweüjke hoofdondoiwyzeres, en finkncieelen Wun toezegt aan j^ei-wy- zers, die d’t weigeren Voorts heef rat con- gresNtich met algemeene stemmen vegen ge lijke &obdiging van manneiyke en vrouwe- ,,<jij eii rnaiihe Lucy hebben elKau- der dezen morgen ontmoet, mijnheer sprak hij eindelijk. „Zeide zij niets xHntrent Hosanna Speurman „Zij l^eefi zelfs haar naam niyt ge noemd." „Lees uw brief iwaar verd'ec, mijn heer- Laat haar zelf spreken en drink u grog ui». Ja, doe dat eerst drink uw grog uit.” u „Ik zou mij schamen, zoo iets aan u te schrijven, als ik niet wist, dat ik, op den tijd, wanneer gij dezen in Itanden krijgt, mijlen en mijlen van u verwijderd zal zijn en dat ik u nim- mer weder onder de oogen zal behoe- ven te treden. Daarom heb ik dan ook dezen brief aan u durven richten. Daarenboven zjult gij in mijn berg plaats uw nachthemd vinden met de vepfstree^ er op. Gij verlangt onge- ^t^jjfeld, le weten, hoe het komt, dat het door mij verborgen is. Ik zal nu niet meer over mij zelf spreken, voor zoq ver zulks mogelijk is Men minste, en dadelijk beginnen fliet den dag, dat de dyunant vermist werd en het ge heeld huis in opschudding verkeerde. Mijnheer Seegrave begon, gelijk gij u zult herinneï^n.. met' de kamers der -dienstboden te do«p bewaken, en de vrouwen liepen hem allen op de trap4 na. woedend Qverjde bleleedigmg wel- hij haar had ^aangedaan. Ik ging ■met de overigen, omdat de oommissa- iiris er juist de men n^ar was. mij te 1-5 n>wr fOM. Van buiten Gouda 1—6 Ngab f 1 RB. elha ngei maar 9.80. AdrartentMn ia het 7 de voorpagina 50 hoogar. Gewone adverteatiln «n ingeaoadan mededeaiing» Mj contract tot «aar gtoadneae^ dan jfrös. Groote latten en randen worden berekend naar plaataruinn». Advertentün kunnen worden ingaconde» door tUMcheakomct ran tolled# Boekhaa delaran, Advcrtentieburcaux an oaso Agenten en menton daaga vóór de plaataing bet Bnroaa ztfn ingakoman, teaaindo van opname ▼anekerd to aftn zij gedaan handen. Wat leen u uwe rekenkunst. Rosanna De mijne zegt, dat de deur" om drie uur dezen ochtend droaa was.’ „Zijn er soms dameS^ naar toveu gegaan omf ze te zien? “vroeg ik- „Ja, maar die zijn niet met haar kleeren aan de verf geweest- Om 12 juffrouw Rachels ka m heb toen gezien, dat er nog niets aan de deur gebeurd" was.” Zoudt gij er niet met mijnheer See grave over moeten spreken „Ik zou voor nog zooveel geen en kel woord willen zeggen, om hem te helpen.” Daarmede gingen wij ieder naar ons werk Ik had bev.ighejdan in uw ka njer. -Dfear lag u^/tówimdi o^er uw stool geworpenyffk wöfie het opvou wen. toen ilv^p eens^de vertstreep van Rachels deur er op bemerkte. Ik was zoo ontsteld over deze ont dekking. dat ik. met het kleedingstuk in de hand, de achtertrap opliep en mij m mijn kamertje opsloot, waar niemand mij kon storen. Daar dacht ik lang na over hetgeen mij te doen stond, en besloot tewach ten en uit te zien, welk gebruik ik er later van zou maken Let wel, dat het mij nog niet in het hoofd was gekomen u van den diefstal te vér- denken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1