m K B Anton Coops 14,-155 39f-17S yi 1 1\ 1 I# I door de «w«rttieid van den nacht, de breede moianrompon doeaaeo op in lange rycn. En Al 't land is als moeras zoo nat, 't water perst de dyken weg. 't Water watjt, de molens vechten iDe wind ploft op de opgpreefde zeilen, deinst ruggelings weer af en jgiert, sinister huilend, in de maalkolk van de wieken weg. Wie wint 't, 't water of de wind? Vooruit gy reuzen, pakt de woeste westen wind en werpt 't water uit, werpt 't uit, trekt t door de lange tochten, zwelgt) 't op met sterfte zuiging, stuyteze naar elkandei toe, de zware watervradhten, vooruit! Heel de polder is in spanning, de men.schen turen scherp vanachter kleine rosverlichte ven sterruiten in lage boerderyen, de menschen rekenen iDe ra^pn^ivechten! Zé wentelen en draaien, heel de molen kraakt Riefi doffie knullen, de stukken vlie gen uit dé rietgadekte kap en in den nacht wordt alles breeduit weggewerveld en ver strooid/ 't iv Maar te' winnen, ze hebben steeds ge wonnen! Tweehonderd jaar en meer vechten de mo lens, geen kostelijke monumenten slechts, maar trotsche stoere werkers. Airme reuzen, de Tyd is u tè sterk ge weest! !Want zij, die plachten zy aan zy te staan en pal in alle stonme# om v*n den een aan d' ander door te geven 't wilde bruisend- witte water, zy zullen nu, de handen leeg, als oude wezens langs de wegen zyn. En dan te moeten zien, hoe alles beter gaat. (Maar nog, nóg zyn ze er, die oude heer lijke Hollandsche molens? ED. HOFFMAN. Gouda, April 1926. De Boerenzwaluwen. Where tihey most breed and haunt, I have observed, The air is delicate Shakespeare. Vorig; maal schreven wy over de lente- varschynselen in de plantenwereld, over de bloeieihle Dotter- en Pinksterbloemen, de Hoefbladen en Paarse Doovenetel en tal van andere lentébloeiera, waaraan we intdeschen weer verscheidefte zouden kunnen toevoegen. Maar ook ia vogelwereld kunnen we het voorjaar begroeten. De Ooievaars zijn hier en daar weer teruggekomen op hun horst op 't kerkedak of op lange palen in de wei landen en op daken van groote boerderijen, waar de eigenaar nog voelt voor het koste lijk bezit van zooii paartje langbeenen, die hem toch volgens het volksgeloof ook geluk moeten aanbrengen. De Grutto's en Ture luurs, in de laatste week van Maart terug gekeerd, vliegen jubelend over de grazige weiden en de Kieviten broeden reeds lang op de schrale landen, de grasveenen, in onze omgeving. In onze parken en plantsoenen is de Tjiftjaf weer teruggekeerd en laat z'n vroolyk geluid hooren en de Zanglijsters en Merels hebben al een begin gemaakt met 't nestelen en enkele vroegere individuen zit ten al in een stil goedverborgen hoekje te «broeden, 't Is te hopen, dat 't hum zal ge lukken dit jaar wat meer broedsels groot te brengen dan 't vorig jaar het geval was, toen 90 '7< van hun nesten op de beide Paaschdagen in Gouda werd uitgehaald. Wanneer de politie er eens scherp op toeziet en het publiek gehoor geeft aan het vrien delijk verzoek op die welbekende bordjes in de plantsoenen, dan /twijfelen we er niet aan, of dït jaar zal zoo iets niet meer voor komen. Onder de gevleugelde lenteboden, die we elk jaar weer met vreugde begroeten, be hoort zeer zeker de Boerenzwaluw, die A B. Wigman, de bekende schryver van artikelen oVer dieren en planten, om haar gracieu.se en sierlybe vlucht, haar prachtig veerenpak/ dat wisselt van purper-weerschynend fluI weelawart tot Wëurig steenrood en ros4- overtogen wit, en haar vroolyk stemgeluid, 'prijst als een der aantrekkelijkste vogels by huis. En dat 't zoo is, weef iederen! Zelfs de meest verwoede nestuithaler onder de boe renjongens laat het nest van de Boeren zwaluw op «den zolder boven de stal met rust. Is echter niet aLleen een vriendelijke attentie tegenover dezen vogel, die hem zoo doet handelen, ook eigenbelang speelt hier bij een rol, want de Zwaluw is, evenals de Ooievaar, een geluk aanbrengende vogel, wat een oud schoolversje ons ook vertelt: De zwaluw zoekt der menschen woning En vliegt er lustig in en uit. Zij wordt beschermd door boer en koning, En niemand, die haar wiekslag stuit. Zy plaatst haar nestje naar haar keuze En niemand, die 't niet gaarne ziet, Want waar zy komt, hoort men de leuze: Zy brengt gelukpaan: stoor haar niet. In de vorige week, Woensdag 31 Maart, werden de twee eerste Boerenzwa luwen hier gezien, in het Bloemendaal. Dat is betrekkelijk vroeg, zooals trouwens allee in de natuur nog al vroeg is. Wy hebben al eens meer verteld, dat Dr. H. Ekama te Utrecht ten behoeve van het Koninklijk Hongaarsch Ornithologisch Instituut te Bu dapest de aankomst- en vertrekdata der meest voorkomende vogelsoorten verzameld heeft. Een aantal vogelliefhebbers uit de omgeving van Gouda, uit Schoonhoven, Nieuwerkenk aan den IJssel, Lekkerkeik, Krimpen aan de Lek, Hekendorp en Wad- dinxveen verleenden aan dit onderzode hun medewerking en daardoor beschikken wy, dank zy de vriendelyUhedd van Dr. Ekama, die ons de verslagen over de jaren, dat hy zich met dit onderzoek bezig hield, zond, over een vry mooie redes aankomst- en ver trekdata van de Boerenzwaluw in onze om geving vanaf 1900. Wel ontBreken hier en daar, door verwctoUlende omstandigheden, de data van enkele jaren, maar dit doet aan 't géheel niet zoo veel af. Wy vinden in «tóe Heele reeks nog slechts een datum -uit de maand Maurt: 27 Maart 1913, toen te Ouderkerk aan den IJssel de eerste Boereni- zwaluw werd gezien. Dit is al een bed vroege datym. Over 't algemeen komt de Boerenzwaluw eerst in de tweede week van April in onze omgeving en een enkele maal zelfs nog later. Men kan als bezwaar tegen al deze waarnemingen aanvoeren, dat ze niet wenden gedaan door ter zake kundige personen, die gewoon waren nauWkeuirg acht te alaam op de vogelwereld in onze om geving, maar dit ibeziwaar vervalt o.i. als men bedenkt, hoe de Zwaluwen zich inde be langstelling van schier iedereen mogen ver heugen. Volgens de laatste opgave, in de nieuwe vogeliyst van Dr. G. J. van Oordt en Dr. Jan Verwey, geldt voor de aankomst van de Boerenzwaluw in ons land de regel, dat, hoewel ook in tweede helft van Maart al een enkeling wordt gezien, het over- groote deel niet voor de helft van April terug keert uit de winterkwartieren in Zuid- Afrik*, en de soort by ons tot in het dnd van Mei em soms zelfs nog de eerste helft van Juni doortrekt. Er bestaat nog een oud bygeloof, dat zegt, dat de Zwaluwen 's win ters heelemaal niet wegtrekken, maar zich in de modder der slooten of in andere plaat sen zouden verstoppen en daar een soort winterslaap zouden houden, een bewering, waarvan men nog düewyls allerlei voorbeel den in populaire tydschriften kan vinden. Luther geeft, naar Wigman vertelt, in zyn verklaring van het boek Genesis ook een voorstelling van dien winterslaap: het wonderwerk van de Zwaluwen is hiit ervaring bekend, namelyk dat zy gedurende den winter voor dood in de modder liggen en in den zomer weer op leven, wat zeker een bewyw voor onze wederopstanding is. Het nest van de Boerenzwaluw, wij zei den het reeds en passant, is, in tegenstel ling met dat van de Huiszwaluw, dat we steeds tegen huizen en schuren kunnen vinden, gebouwd i n onze woningen, liefst op o£ tegen een balk of het d«k, vlak by een open raam of gat in het dak, waardoor de oude vogels in en uit kunnen vliegen by 't halen van voedsel. Het nest is bngeveer schotelvormig en bestaat vooral uit modder en leem, dat de vogels met wat haartjes, droog gras en speeksel tot een kunstig ge heel hebben samengevoegd. Het bevat, als het legsel compleet is, vier of vyf kleine broze witte eieren, die roodbruine spikkels vertoonen. Eerste legsel, dat gewoonlijk in Mei wordt uitgebroed en vyf eieren be vat, wordt dikiwyis Sn Juni nog gevolgd door een tweede, dat" gemeenlijk slechte vier eieren telt. De Zwaluw is een van die vogels, die sterft gebonden zMn aan den mensch eb zyn nedetzettingJb Russische onderzoe kingsreizigers vertellen ons zelf, dat in Siberië in nieuwe dorpen of kolonies de Boerenzwaluw nog zelfs voor de (Musch verschynt. Vooral bU stallen houdt zy zich bij voorkeur op (de Duitsche naam: Staill- sohwialbe wyst hier ook ap) en 't is vooral dit feitedat.de Duitsche vogelkumdige Dr. Otto SAnurre er toegebracht heeft in de BoerenafvaJuw geen oorspronkelyke rots vogel te zien, zooaJs algemeen gebruikelijk was, maar meer een steppenvogel, die zich onmiddellijk aansluit by den memsdh, waar deze z'n vaste nederzettingen bouwt Voor de wild- en insectenrykdom van de steppen, bracht de mensch zyn runderen en ander vee in de plaats, waardoor de Boerenzwaluw zich gemakkei ijk by hem kon aansluiten. Voor de oude opvatting, dat de Boerenzwa luw een ei geril ij ke rotsivogel is, waren trou wps slechts werinlige voorbeelden ter illus tratie aan te voeren. In het begin van Augustus beginnen de Z\fl(aluwen zich te verzamelen voor den trek en zien we hem in lange rijen zitten op de telefoon- en telegraafdraden en wie in dien tijd_\s avonds op de Reeuwyksche Plassen gaaf*roeien of zeiMen, zal zien, dat de groote rietvelden duizenden Zwaluwen, zoowel Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen herber gen. In September gaan de meeste weg uit onze omgeving; zoo werd vorig najaar het laatste exemplaar gezien op 29 September. Andere jaren is dat soms veel later: in 1921 werden byvoorbeeld op 2 November nog een tweetal exemplaren gesignaleerd,^ en zelfs heeft men ons December-waarne- mdngen medegedeeld. In «hoeverre deze be trouwbaar zyn, staat echter te bezien. Op de (beide Paaschdagen is er gelegen heid te over geweest voor het maken van mooie wandelingen in onze omgeving en heeft men kunnen tzien of al mee Here Zwa luwen het voorbeeld van dat tweetal van de vorige week hebben gievolgd. A. S. Gouda, AjJril 1926. noemen en onwillekeurig ry»t by ons de vraag, wat hiervan de oorzaak is. Luttele maanden alom geprezen en thans nauwejyics meer gememoreerd. Wanneer wy de geschiedenis der genees, kunde nagaan, daü is dit geval helaus geen unïcum. W«y halen dan voor onzen geest de vondst van Robert Kodi, die met een stof, de Tubeirculine genaamd, In de jaren tadhtig de Tuberculose zou kunnen genezen. Het heette, dat een afdoend middel' terfen deze volksziekte, welke düfctemlen, en duizenden menschen het leven kosttef ge vonden .was en het was dan ook geen won der, dat tien, ja honderdmaal zoovel en heil en redding by dezen genialen man trachtten te vinden. Helaas liep dit alles op een fiasco uit. Wy kunnen dit geval vertien-, ja ver ft uizenclvoudigen Wanneer wy één of ander medicament willen beoordeelen, dan dienen hiertoe renlangeproefnemingen «genomen te den, opdaF men er zeker van kan zyn, dat toevallige omstandigheden, complicaties etc. tot nul gereduceerd zyn en ons dientenge volge geen parten meer kunnen spelen. Wy menschen zyn maar al te gauw geniegd by toediening van één of ander geneesmiddel, Wanneer verbetering optreedt, aan zulk een medicament de eer te geven. Nu zou ik 't niet gaarne op my willen nemen /le insuline met de zooeven aange haalde tubereuline op één lyn te stellen. Het was slechte myfc bedoeling u er op te wyt- zen, dat men niet die verwachting in den loop der tyden had, als men zich oorspron kei ijk voorstelde. Immers men. meende dat de suikerziekte, na toediening van wat suline, nu wel in staat was weer alles te eten. Degenen, die zulke resultaten meende te bereiken, kwam helaas bedrogen uit. Het bleek op den langen duur, dat niet alle pa tiënten geschikt waren voor de behandeling met dit medicament en zoo dit wel het geval was, men net In staat was het «geheele dieet af te schaffen, doch men zich alleen tusisohen ietwat ruimere grenzen, wat de voeding betrof, kon bewegen. Op zichzelf is dit ongetwijfeld al een groote schrede voor uit, want het waren juist de zware gevallen by welke mem dergelijke gunstige resultaten bereikte^ Wanneer men b.v. by een patiënt, die de z.gn. „groenten/lagen" moest houden (dagen waarop uitsluitend groente in water gekookt genuttigd mogen worden), in staat was deze te beperken of soma gehpel en ai <^f te schaffen, dan behoef ik niet te «eggen van welk een onschatbare waarde de insu. line voor zulk een patiënt Een Lyder aan welke ziekte ook, is, wan neer 't een ernstige zaak betrek, niet een zeer kleine verbetering, een zcct geringe verzachting al dufobel en dwars tevreden en aan deze voorwaarde voldoet de insuline vol kamen en is dus uit dit oogpunt ongetwij feld ejn zeer waardevol middel. MjEDIOUS, tram- en telefoondienst geiyk staan. Betwijfel! mag echter worden of het zoo ver wel zal komen. Het Oosten is nu een maal anders dan het Westena. Een Oostersph regent -moet zyn hegrncha|>py nu eenmaal laten gevoelen, maar dat zegt nog niet, dat elk besluit tot uitvoering komt. In de dagen van het sultanaat placht men te zeggen dat een besluit drie dagen leefde, den dag van de uitvaardiging, den «dag van de invoering en den dag van de intrekking. Zoo is het nog vaak. Het érgste iB echter, dat men toch niet precies weet waar men aan toe is. Vooral de koopmansstand heeft daaonder te Ujten. De bestaande zaken staan vrywpl stil en net vestigen van nieuwe za ken is vrywel onmogeiyk. Alleen de Duit- scbers ontplooien een groote bedryvigheid. De anderen zeggen dat zy hum vingers zul- en branden, maar, gezien het verleden, N dat nog zoo zeker niet. 'Van haat tegen den vreemdeling op zich zelf wordt te Co^istantmopel niets gemerkt en wat het verzet tegen de maatregelen van Angora betreft, (s men er in Turfcsche krin gen al evenmin over te spreken als onder de buitenlanders. Doch kritiek wordt hier al evenmin aangemoedigd als te Moskou of Rome en Corns tan tinopel heeft niets in te brengen, terwyl Angora dag in, dag uit her haalt, dat devera nd«ering duurzaam en on- herroepeiyk is. Kemal heeft het zoo beslo ten en dat kan niet ongedaan worden ge maakt. MEDISCHE BRIEVEN. Insuline. I. Het is nog n«iet lang geleden, dat de we reld verblyd werd met het bericht, dat een middel tegen suikerziekte gevonden was, dat den naam gekregen had van Insuline. Er ging niet alleen voor den medicus, zooals by'na vanzelf spreekt, geen dag voodbij of hy werd ondervraagd naar dit wonderdadige middel, doch ook den leek, hetzy deze per- sooniyk of ter tijde belang had by dit ge neesmiddel, werd aan een scherpe kritiek onderworpen. Het oordeel over dit middel was onverdeeld gunstig. Heden ten dage hoort men, althans door den leek, dit medicament nauweiyks meer Verfane glorie. Voor eenige jaren verscheen van een h'ianschen schrijver een boekje over onze doode steden aan de Zuiderzee. Steden, di een tydperk van grooten bloei hebben ge bend, maar die door allerlei omstandighe den terug gevallen zyn tot een grooten graad van onbelangrykheid. Dat is nu niet zoo erg meer, want de tegenwoordige inwo ners kennen den ouden roem alleen maar ui de gesl|hiedenis en uit de indrukwekkende gebouwen, die in de ryke dagen werden ge grondvest. Maar vopr die inwoners, die hun vuderétad I iefhaddieti en langzamerhand de niet te stuiten aftakeling moesten meema ken, was het natuurlyk een zeer bedroevend iets. Met de oude glorie verdween ook stuk je voor beetje de oude rijkdom, in de groote patrcische huizen kwamen te wonen lie«den, die niet gedroomd hadtfep nog eens in zrilke ruime woingen te zullejfi verblyven. Niet anders is het gegaan Wt steden, die een maal vorsten zich tot verbiyf verkoren had den, met hen kwam er «leven en welvaart, die het natuurlyk gevolg zyn van een vor stelijk verbiyf. Maar een ander vorst of een ander regiem had een antieren voorkeur en met de weelde was het gedaan. Ook Constantinopel gaat dit ondervinden De Sultan is verdreven en in zyn plaats kwam de president Kemal, die niet meer ir het oude Stamboel aan den Gouden Hoorn, maar in het Klein-Aziatische Angora den zetel zyner regeering heeft. In de West- minster Gazette werd geschreven over het doodvonnis, dat deze Kemal over Comstanti- ^nopel heeft geveld. N «Niet alleen, dat Kemal dé regeering naar Angora verplaatst heeft, hy doet ook zyn uiterste best allen vreemden invloed uit Constantinopel te weren. Zoodoende imoet het den weg opgaan van St. Petersburg, een tweede Leningrad wor<len. Er is immers geen cosmopolltischer stad ter wereld dan Konstkntinopel. Alle zeevarende volken zyn er vertegenwoordigd en dan nog de Grie ken, Joden, Armeniërs, Syriërs en verdere Levantynen. De vreemdelingen hebben tot dusver de stad leven ingebrazeen en haar tal van moderne gemakken bezorgd, als tram, telefoon, electriciteit, enz. en een groot kapitaal Is in deze ondernemingen be- Thans moet Constantinopel, waar de vreemde invloed (ook op de regeering) te sterk was, ondergeschikt gemaakt worden aan Angora en worden verturkt. Alle vreemde winkels nvoeten voorzien zyn van Tuiksche opschriften. De vreemde naam mag slechts vermeld worden in letters, niet gnooter dan ee mierde van het Turksche op schrift. Vreemde geneesheeren tandartsen, tot kellners en schoenpoetsers toe, die zich te Constantinopel willen vestigen, behoeven daartoe vergunning van de rgeering en deze wordt vrywel nimmer verleend. Thans tracht men het buitervlandach personeel van de tram te weren en wil men zelfs zoover gaan te gelasten, dat alle telefoongesprek ken in het Turkach gevoerd moeten worden. Deze maatregelen zouden met een staking i ONS PLUIMVEE. Kuikenopfok door den Stmdskippenhouder. Al» de kuikens geboren zyn, hetzy in de machine, hetzy onder <le kip, wkt by den kleinen liefhebber het meeste voorkomt, hebben wy tot taak ze met overleg groot te brengen. Dat is een aangenaam en de moei te loonend werk, mits de goede methode voor huisvesting en voeding gevolgd wordt Dan behoeft er niet ééfi kuiken af te val len, dan kunnen ze allen volledig opgefokt worden. Het kuikenverblyf moet beperkt zyn, maar toch ook niet zóó eng, dat de moeder zich nauweiyks bewegen kan, zon der een of meer van haar kuikens te ver treden. In een kunstm«oeder heeft men dit bezwaar wel niet te duchten, maar daar staat tegenover dat de zorg weer gVooter is voor temperatuur en voor ventilatie. De allereerste en onmisbare voorwaarde aan het kuikenverblyf gesteld, is volledige droogte. Verder zy het vry vafi tocht, zoo dat onmogelyk win<l en regen de klednen kunnen schaden. Het sterkste kuiken is niet bestand tegen een vochtigen bodem. Het directe zonlicht is voorr hun groei buitenge woon voordleeiig en houdt ook den zandbo dem van hun verbiyf los en droog. Het schynt dat wanneer het zonlicht eerst door glas heengaat, het minder effect heeft 'op de kuikens. 'Velen begaan al dadelyk een heel groote fout, zy beginnen namelyk te vroeg met het voeren, verleid omdat het zoo aardig is die kleine dingen te zien eten. Krygt een kuioen te vroeg eenig voeder binnen, dan is de spysvertering al dndelyk in gevflfer en komt vaak nooit meer in «orde. Er sterven jaarlyks een enorm aantal kuikens van te vee] en te vroeg gevoederd te zjjn, maar er sterven er uiterst weinig van te weinig eten in de eerste dagen. Elk kuiken krygt by het verlaten van den dop een zekere voorraad 'oedsel mee, waarop het beelist eenige da gen kan leven. Eigenlyk niet kan, maar moet leven, want die vooraad moet opge bruikt zyn, voordat er nieuwe aanvoer komt. Du* 24 uur nadat het laatste kuiken pre sent was, begint men aan de voedering, iets later is misschien nog beter. Het eenige wat ze behoeven is warmte en rust tusschen <le veeren van de moeder of «binnen de ver warmde ruimte van de kunstmoeder. De voeiiering begint this den tweeden dag met een zeer klein kwantum be schuitkruimels, zoo droog mogelyk (dius zonder vocht) aangemaakt met fyn ver deeld hard gekookt ei. Hoewel wy niet willen tegenspreken, dat iaschien rauw geklopt ei gemakkelijker te verteren zou zyn, hebben wy persoonlyk steeds met succes de voorkeur gegeven aan de vermenging met hard gekookt ei, omdat anders de massa te kleverig te vast wordt, hetgeen, naar onze meening, totaal verkeerd is. Een snuifje van de beste fynste boek weitgrutjes er over gestrooid, is als een al lereerste inleiding tot het korrelvoer aan te merken. Men voert op een plankje, dat men wegneemt als <le diertjes ervan geno ten hebben en weer onder de moeder zyn gekropen. Een paar uren later komt men weer, zoo doende zes om zeven maal daags. Al doorgroeiende vermindert men het aantal maaltijden en vergroot het kwantum Vanaf den derden dag wordt begonnen met een goed opfokvoer, waarvan in den handel uitstekende merken voorkomen. Zulke voeders z^lf te gaan samenstellen raden wij beslist af. Het rantsoen boekweitgrutjes kan allengs vergroot worden. Op den zesden dag kan men gerust met jhet groenvoer beginnen. Dat bestaat uit uiterst fyn geknipt zacht gras, een wonden- lyk krachtvoer. Nooit meer geven dan wat direct opgegeten wordt. Jonge brandnetels, da, andyvie, molsla, raapstelen zonder wor- waard kan worden. De halfvLoeibare karne melk is ook heel goed ,maar voor <W> lief- hebbery op kleine schaal omslachtiger in behandeling en in het opbewaren. AJ opgroeiende gaat men allengs over tot het gewone korrelvoer ,mita groote korrels vermeden worden MODEPRAATJE. VoorjaaranianteLs. Ondanks het schitterende zonnewedef ■van dezen oiwergeiyicelyk schoone» April- .maand, geeft men de oer-degeiyke Holland sche gewoonte „op straat een mantel te dragen** niet prys. Men waagt zich schynbaar, „zoo vroeg in den t(jd", aan geen japonnetjes of robes- manteauj? ternauwernood zei fis aan een complet. Men draagt by voorkeur een nieu wen modieusen voorjaarsmantel en vele van deze mantels gaan pronkend en pralend ons voorby. Zy nood en ditmaal door pracht van snit, door fraaiheid van bewerking, door fynheid van stoffen, tot unanieme bewonde ring. Zy schitteren vooral in nieuwe kleu ren en lokken door hun verderen eenvoud, hunne groote mate van draagbaarheid, tot navolging uit. Populair is de mantel van popeljne in aMe modetinten. Gewooniyk gevoerd met toile- de-soie, is hy van eene zomersche lichtheid. Zyn kraag ia ruim-gepilooid, losjes omge vouwen of kantig tailleur-gewerkt, al naar zyn fa?on het meebréngt. By een glad, of even slechts versierd bo vendeel al maar geplooide onderstukken. Grof en fyn (geplooide groepen terzyde, rondom in stolpplooien gelegde deelen, plooi groepen welke op hunne «beurt geschulpt zyn en plooien welke met fraaie punten op gezet zyn, dat zyn de motieven, waarop tel kens gevarieerd wordt. Maar de popelines, de ripsstoffen, de nieuwe diagonalen, zy bieden allen het «voordeel, zich prachtig te laten verwerken. Of zy een dames- een jongemeisjes- of een kindermantel uitbeel den, zy geven die uitbeelding weer met eene volmaakte kantigheid. Iedere voarj aarsman tel is 4f. In ®yne slanke beiyving, met de fraaie omrondingen der boogsgewijze in- en opge zette plooigroepen, is hy een toonbeeld van correctheid, zoo in confectie alfc uitgevoerd door dé Haute-Conture, Hy kan ook bogen •op fyne, onopvallend1 moeilyk te maken dé tails. Zyn kraag, zyne manchetten, zyn be werkt in den styi zy'ner plooigroepen. Springen deze losjes uit, dan herhaalt zich dat op de hoofd-versieringspunten. Worden ze, styf-ingeplooid, in bedwang ge- Houden, dan is de kraag- en mouw versie ring daarmede in overeenstemming En de ban den en pattes, welke dien*n «moeten om de plooi-opwerking netjes te acheveeren, ook zy herhaalt zich op dezelfde punten. iZoo komt het dat een complet, schoon 'het kleedje in andere stof is, dezelfde veraie- ringswyze voor mantel en japon doorvoert Zoodat by boogvormig ingezette plissé- groepen in dén'mantel ,een plieséboog de mouw van het jurkje versiert, een rond plattion met phsséveatje zich éansluit en de pli'ssé-bogen in het rokdeel zich herhalen. Dit alles is,by allen sehy'nbaren eenvoud zeer gecompldseerd, te meer omdat de ver schillende stoffen, by dezelfde bewerking soms een zeer verschillend effect geven. Zeer sporadisch wykt een mantelmodel in beiyning eens van de groote hoofdgroepen af. Waar deze gewooniyk om de heup slui ten met één, hoogstens twee knoopen, is een aan de heup tot onderaan dichtgeknoopten mantel zulk een afwykend exemplaar. Ook de cape-mantel brengrt eene aardige afwisseling op de veelgeziene modellen. Zyn grond-fa^on is allereenvoudigst, meest stipt tailleur, met 'n enkele plooi temzyde of midden over den rug en dan nog plat geperst of vastgehecht. Hier is dus het zwaarte punt van den mantel naar boven verlegd en moet de loswuivende pelerine, de aan dacht tot zich trekken. De sportieve voorjaarsmantel alleen Is van tweed, of mélange-stof, ook 'n enkele gekleede reismantel is in fantasiepatroon. Groote ruiten handhaven zich nog voor een tusschengenre, dat als nonchalant en practisóh bedoeld is. Voor regen weder is d'e gewone gabardine of whip-cord regenjas, nagenoeg verdron gen door changeard kunstzyden rain-coat, eenvoudig „raglan" van snit en vericryg- baar in een groot aanta] modekleuren. GRACE AILLAN tela later ook peenlof geknipt of gehakt, bloemkoolblad, maar bloemkool zelf niet, radijs!o f en alle koolzaadplanten. Als drank kan melk wel aanbevalen wor den, mits het vaatwerk met de pynlykste zindelijkheid behandeld woixlt omdat bederf onvermijdelijk ernstig© darmstoringen ver oorzaakt. Nu heeft tegenwoordig de stadskippen- houder een prachtmiddel in de hand met Kamtelpo, dat is karnemelkpoeder, dat tel kens droog door het aan te maken opfok voer gemengd kan worden. Dat is met recht een ware uitkomst omdat het droge, aange> I naam riekende lichtgele poeder zoo goed he Het Duitsch-Nederlandsche Handelsverdrag. Niet verkregen wat onze Regeering zelve noodzakelijk achtte. In Augustus 1925 wérd door de Regeering medgedeeld, dat besprekingen met de Duit sche Regeering waren ingeleid ter aanvul ling van het verouderde handelstractaat van 1851. Daarby bracht de Regeering ook de vraag ter sprake, op welke wyze de rede ly ke zekerheid zou kunnen worden verkre gen, dat de producten van onzen vaderland- schen bodem en van onze nyverheid by« den invoet in Duitachland in geen enkel opzicht zullen worden achtergesteld by de overeen komstige producten uit andere landen. Een zeer belangryke vraag, waarby ons land reeds leergeld had betaald. Al vóór den oor log deed zich het geval voor, dat men voor rundvee, gefokt op een hoogte van minstens 300 M. boven den zeespiegel, by den invoer in Dudtsdhland een gereduceerd tarief ge noot. Met het gevolg, dat Nederlandsch rundvee uit den aard van onze aardryks- kundige gesteldheid van di evoordeelen ver stoken bleef. Ja, men was zoo bang, dat Ne derlandsch rundvee tenslotte misschien toch nog een gelijke behandeling als het Zwit- seraohe ten deel zen vallen, dat men de brave koebeesten zelfs een SommerfrisAe voorschreef. Zfl moesten immers jaartüks minstens één maand 's zomers verblijf hou- den op aan hoogte van te* mlnate 800 M. boven den zeespiegel, tin nog onlangs klaag de de Nedeflandsohe groentenbouw, dat Duitschland voor bepaalde maanden van het jaar aan bepaalde Italiaansehe groenten tu- riefreductie had toegekend, van welke ta riefreducties de Nederlandsche gtdentenbou- wer nooit kon próflteeren, omdat zijn groenten rijper werden dan de Italiaansehe. Onze Regeering dan, het gewicht eener behoorlijke omschrijving onzer rechten te genover Duitschland inziende, stelde de Tweede Kamer te dezen opziohte geruat: „het zoude moeten vaststaan, dat niet door invoering van ver doorgevoerde specifica ties in de tariefposten practisdt, inbreuk zoude worden gemaakt op de meestbeguo- stiging. Bedoelde meestbegunstiging zoude bovendien niet alleen betrekking moetdn hebben op de invoerrechten, maar evenzeer op de invoerverboden en beperkingen." Men zal begrijpen met welk een bijzonder groo te instemming wjj van deze beschouwing onzer Regeering kennis namen, vooral toen zij er aan toevoegde, dat besprekingen over (leze punten met de Duitsche Regeering een gunstig verloop hadden. Men zal echter te vens begrijpen hoe groot onze teleurstellihg was, toen wij bemerkten uit den tekst van het onlangs gksloten aahvuHingsvenirag, dat van de schoone woorden, waarmede de Nederlandsche Regeering de Tweede Kamer geruststelde, absoluut niets is terecht ge komen. Integendeel, terwijl ai die punten die de Nederlandsche Regeering zoo fraai opsomde, geen van allen zjjn geregeld, wor den nog tal van uitzonderingen op de meest begunstiging toegelaten. En die nitzonderin- I gen zullen ruk ndet alleen gelden voor wat men zou kunnen noemen de nieuwe meest- I begunstiging, d. i. dus de meestbegunstiging voor de producten van den Nederlandschen bodem en van de Nederlandsche nijverheid, doch ook voor de meedtbegunstiging, die reeds vroeger onvoorwaardelijk was toege- 1 staan. Door het toestaan van die uitzonde ringen gaan dus de vissoherij en de Ned'er- lamlsoh-Irvdische Koloniën achteruit op den toestand, zooals die thans staat geregeld. Thans zien w«, dat van een. volledige en onvoorwaardelijke meestbegunstiging geen sprake is. Wjj moeten dan ook tot ons leed wezen constateeren dat onze onderhande laren te Beriyn ok op dit punt tekort z(jn Keaohoten, ja zelfs zidh niet hebben weten te houden aan hetgeen onze Regeering zelve aan de Tweedy Kamer als noodzakelyk ken schetste, n.l. eén zoodanige redactie, dat een redelyke zekerheid kan heerschen, dat de Nederlandsche producten in geen enkel op- ïicht zullen worden achtergesteld by de overeenkomstige producten uit andere lan den. Ua InvlMd van hrt gulnslmn De directeur van het wereldbekende „Life Enteneion Institute" te New-York, dr. Kek, h«ft na lange studie vastgesteld, dat, wil men met het nsico loopen, vroeg te sterven, heteemge probate middel is... te trouwen! Een collega van.den veniekeringsartsi pro, fessor Wilcox, van de Cornell-universiteit, heeft dezelfde uitkomsten gekregen na vele statistische studiën. Dr. Fisk wijst erop, dat de meeste vrijgezellen z»n op den post „min derwaardig goed1". Deze poet omvat de geestelijke of lichamelijke zieken en de fi nancieel zwakken. „Een andere oorzaak I voor de slechte vooruitzichten, die de onge- I trouwde mennen hebben", voert dr. Fisk aan, „is het ontberen van een twistzieke, I lastige, maar toch weimeenende vrouw. Het 's absoluut niet zoo wonderlijk, dat vrpge- I zeilen veel vroeger sterven dan hun broe- I deren, die goed. verzorgd en onder dfe hoede van een trouwe echtgenoote hun leven slij- I ten. De meeste „losloopende" mannen «*ijn gedwongen in een restaurant of pension hun maal tyden nemen:; zij kragen voedsel, dat, a is het npg zoo goed, toch niet met de huishoudelijke keuken kan worden ver geleken. Maar het z(jn niet alleen deze f materieeie dingen, die de „onverstandige" jonge mannen vroeg in het graf helpen, menige ongetrouwde man gaat te gronde aan de velekieine teleurstellingen en tegen slagen, waar nu eenmaal iedereen vroeger Of Later mee te kampen krijgt. In hun een zelvig bestaan verliezen «H de kracht om al die tegenspoeden te Aagen. Een onvol doende interesse in de ieest ailedaagsche "ruigheden leidt tot verslapping en kan ontaarden In geestelijke verzwakking. Een Portie verantwoordelijkheid en zorg schijnt nu eenmaal noodig te zijn om flink en eveo- «vichtig te blijven. Indien zoo'n bekiagens- "zandige vrijgezel een medelijdende, zorg- riKheid™1™ ontm<,et' is het ult met zÜn na- Met de ongetrouwde vrouwen is het niet zoo eng gmteldi De meeste „oude jonge- luiirouwen verstaan de kunst zich aan te passen.^ haar eenzaam bestaan. Zij gaan op m haar werk en richten haar tehuis zoo gezellig mogelijk in. De statistieken wijzen er echter op, dat het sterftecijfer van wedu wen angstvallig hoog is, zoodat een vrouw, I l lufr «man verloren heeft, niet beter kan noen dan zoo gauw mogelijk weer in het hu- "elyksbootje te stappen. De reden van dit nooge sterftecijfer is ongetwijfeld, dat de h«l^mdilPl°tselinE: aUeen v°°r aU«' K®1 beurl„kheden staat, die soms bovendien nog In zeer benarde omstandigheden verkeert, niet reddten kan. Maar ook weduwna- ren vertoonen naar de statistieken een npigmg om gauw hun ega in het graf te wagen. Hiervan is de oorzaak waarechün- '»k, (lat z(j „oh niet meer in het leven we- 1 "te aan te passen, zonder een lieve of zon- een iMimter beminnelijke „andere helft". Or. Fzsk geeft ook den mannen die on- Wmuwd blijven om zich ongestoord aan «k «tenschap te wijden, geen iU Vo%e"s zyn meen in# bestaat er geen dat met de medewerking mm n« yromv li» hroev4 Men beweert wel eens, dat de voortdri ren de ruzietjes en de telkens terug-komende woonlenstryd in het huiseiyke leven l»et bestaan van mam en vrouw verkorten. Dr. Ptak noemt deze redeneering zeer onlogisch en Vindt eerder hét tegendeel waar. Hy staat er op, dat ieder verstandig en gezond mensch trouwen «al, teneinde een hoogen ouderdom te bereiken. RADIONIEUWS. Programma van heden. 7.20 2LO Londen (365 M.) en Daventry Tydsein van Biig Ben, Weer- en nieuwsbe richt. „Madagaskar". Muziek van Brahims. Oslo (382 M.): Concert. Miunster: „Die Be- kiimipfung der Kqhlkrankheiten". Bern (435 M.): Liederen. 7j30 Hilversum: Politiebericht. 7.85 Frankfort (470 M.): Aria's en liede- renavond. Hamburg: Funkbretti der Norag. 7.40 Munster: Concert. 7.50 Bern: Heimatschubz Theater „Ung- huurig". München (485 M.): MUnchener avond. 8.10 Hilversum: H. D. O.-orkest o. 1. v. Francois Lupgens. Hawaiian ensemble. Chris de Vos, Jan de Vos, Eug. Scholten, Chr. Seeger, Paul Pul (bariton). Lezing van den heer Plesman over: „De toekomst van 't vliegwezen in Holland". 8.20 Londen en Davehtry: Wiresless Sym- phonie-orfcest, 2ZY. Manchester (378 M.), 6BM. Bournemouth (368 M.), 51T Birming ham (479 M.): Concerten. 5SC. Glasgow (422 M.): Duetten en operette. 2BD Aber deen (495 M.): „The rose maiden", cantate. 5NO Newcastle (404 M.): Muziek en humor. Oslo: Zweedsche humor. 9.20 Londen en Daventry: Concert. New castle, Glasgow en Birmingham. Listening time revue. Encole Sup.: Concert. Hamburg: Dansmuziek. 9j60 Beriyn en Konigswusterhausen e« Bern: Dansmuziek. Madrid (392 M.): Con cert. 10.20 Londen en Daventry: Tydsein van Greenwich. Weer- en nieuwsbericht. Spont- causerie. Oslo: Danwnuziek. 10.50 Londen en Daventry: Dansmuziek. Programma Zondag 11 April. Daventry, 1600 M. 10.50 Tydsein, weerbericht 3.406.50 Zie Louden. 6.60 8.20 Kerkdienst van de Ebenezer Welsh Oangregationeltkerk. 8.20—11.20 Zie Londen. 3.40. Luiden van de klokken van de Che^ I ter Cathedraal. Ter nagedachtenis van Dr. I Yhar'«f Barn«y. georganiseerd door de Lon- I don Circle, van het Royal Hospitaal, Ohel- I sea. 3.53 Orgelconcert door Mrs. Hawee. In- troduzione, Burney. Cornet in E-raol, Bur- I My. I 4.08 Orgelconcert Fugue in F-mol, Bur- ney. Nativity Hymn, Burney. 4 20. The bosses oW barn band, dir. H. Barlow. Marsoh: The thin red line, Aiford. Ouverture Tancredi, Kossini, Fragmenten Pagliacci, Leoncavallo. 4.40. De Koninklijke Liedertafel, Song and Friendships of Haarlem, De rots in zee, R. Hoi, woidt in het Nederlandsch gezongen. Yvonne Arnaud, piano en harp solo's en een 1 monoloog. Sctaiber?6 b""i: Pra®mente" Mac vime' 6.36. D Folkard en M. Warne in no. 4 van Four senates or duets for two perfor mers on one pianoforte or harpsichord, com pos van Ch. Burney. Wals in D-flat, Chopin, (2 piano's). Toudbillon, op. 31, Mélan. De band: Ouverture Rosamunde, Schubert. 8.30 Kerkdienst in St. Martin in the fields. 9.35. Licht symphonieconcert. De Oriana singers: My bonny lass, She smlleth, Mor- ley. Sweet honey sucking bees, Wilbye. Adieu, sweet amaryllis. Fine knacks for la dies, Dowland. 9.56. Orkest: Symplhoiue nr. 4, hTSbma- jor Mendelssohn. '10.25. De Oriana singers: To morrow the fox en The frog in the well, Ravenscroft The three ravens en The hunt in up, Gardi ner. Radio-Parijs, 1750 M.: 1.05 Concert Lucien Paris. Maroeau, Toul- mooche. Reginelia, Lama. Menuet,viool, Pa- derewski. Souvenir de Tarente, Bernard. Sous ie» titieuls, Massenet. Fugue en la mi- neur, piano. Bach. Petitie suite, Debussy. Brise d'automne, Missa. Variations sympho- mques, cello, Boelmann. Menuet, Boccherini. Sur la giralda, Chapelier, Kaüharina, Fall. I 8.35. Causerie door dr. Frumusan, over Comment empêcher les oheveux de tomber. Hilversum 1050 M.: 8.80 0.30. R.-K. Morgenwijding, met me dewerking van mevr. Jonkers-Tiggers, so praan. Jo Immink, alt. Rie Staal, piano. Spreker: de heer J. de Langen-Wendels, prof. a. d. Universiteit te Nümegen, voorz. v. d. R.-K. Vredesbond. 2.00. Uitzending v. d. 18e Volks-matinee V. d. Zangver. „De Stem des Volks", Dir. Otto de Ndbel, in het Gebouw voor K. en w, te Den Haag, met medewerking van het Haagsch strijkkwartet, Hollandsch Sextet en Th. Kneifer, contra bas, K. G. Schiefer, xy- lophone, Dien Honders, mezzo-sopraan, Fie Vogel, a. d. vleugel. Gem. koor: Macht tegen madvt, Otto de Nabel. Strykkwartet: Kwar tet no. 8 (Allegro, menuet, adagio cantabile, finale, allegro vivace), Haydn. Mannenkoor: a. Das Begralbmisse der Rose, Dregert. b. Bcce Quo modo Moritur, Handel. Sextet ap. 55 (Vorspiel, Gavotte. Intermezao, Scherzo, Finale). Vrouwenkoor: a. Panis Angelicas, C. Franck. Met solo: b. Morgengesang, R. Hoi. Gem. koor: Le Vendredi, Saint. Kwar tet. Sextet. Kneiffer (contra bas), Schiefer (pauken en xylophone) Le carneval dee ani- maiux, St. Saëns. Vrouwenkoor: Deemster- liedje, O. de Nobel. Gem. koor: Wy groeten U, O. de Nobel. 7.00. Preek van ds. F. W. J. v. d. Kre- boom, N. H. Pred. te Beigen (vanuit de Studio). 8.00. Persbericht en sportuitslagen. 8.10. Buitengewoon Jubileumsconcert ter eere van den componist J. P'. J. Wierts, aan gebeden door het Ned. Verbond. Het „A Cu- pella" en kinderkoor v. d. heer Willem Hes- pe. Mevr. Greta Santhagens, sopraan. Het H. D. O.-orkest, o. 1. v. Fr. Lupgens. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Wedstrydprogramma roor Zondag 11 April. N. V. B. Kampioenschap van Nederlantit Enschedé: EnschedéFeyenoord. Maastricht: MW-nBe Quick. AfUeeling I. Hilversum: 't Gooi—Blauw Wit. Haarlem: HFC«VOC. Promotiecompetitie 2e klasse. Gorinohem: Unitas—-DEC. Afdeeling II. Promotiecompetitie 2e klasse. Den Ha^: VUC—GW. 2e klasse B. Delft: ConcordiaXerxes. Rotterdam: RFC-L-Dlyimpia. Promotiecompetitie 3e klasse. Gouda: Gouda(Merwede. 3e klasse C. Rotterdam: Steeds Volharden—UDI. Rotterdam: UiSC't Nooftien. Schoon hovenSchoonhoven—SIO D Promotiecompetitie 4e klasse. Rotterdam rOvermaasONA. Reserve 2e klasse A. Utrecht: UW II—ASC II. Afdeeling III. le klasse. Zwolle: ZACVitesse. Deventer: DOTO'Wageningen. Afdeeling IV. le klasse. 's-Bosch: BWWllhel«mina. Valkenswaard: de Valk—NOAD. Eindhoven: Eindhoven NAC. Afdeeling IV. le klasse. Leeuwarden: Friesland—Achilles. G. V. B. Kampioenschap le klas. Alphia 1—ONA 2. le klas B. Moordrecht 1—(Haastrecht 1. 2e klas. ONA 4Waddinxveen 1, terr. Waddinxv. Moordrecht 2—GSV 3 12 uur. 3e klas. Alphia 4—ONA 5 12 uur. 4e klas. 1 Gouda 5Waddinxveen 3 12 uur. Vriendschap 4Stolwyk 2. Woerden 2—-Haastrecht 2, terr. Haastrecht. Wedstryden om den Neder), Voetbalbeker, (le ronde.) Quick A.ÜSV; DEC—Amstel; DWV— Rapiditas; AiFGS'BFSj' AFC—Herodia (Amsterdam); Allen WeerbaarRAP (Am sterdam); EVC«Electra (A'dam); SwifL- de Volewyckers (A-dam^ UtreöhtTCA; Zilvermeeuwen (Zaandaltt)-^-SLTO .(Am sterdam); SDWO WO (A'dam); DW1S— TOS (A'dam); Voorwaartsde Meteoor (A'dam): Wilhelmina Vooruit-DOS; VKC (A'dam)-VHjRC; Amstelstoyn (Adam)K VV; WGW (Helder)—Heerenmarkt (Am sterdam) JPurmersteynHortus; Hollan- diaAvann (A'dam); BloemendaalWA; Assendemf-HVS (Helder);- Kinheim (Vel- sen)— XED (A'dam); OSV—EDW; WFC— TDO/A'dam)Sport (A'dam)Donar; Wa- teraraafsmeeriSCA (A'dam); Sloterdyk- (A'dam); Laren«Baarn; Zandvoort Z^IV; Hilvers. Footb. Club—Ned. Corin- thiatis; Naaldwyk—Tonegfdo (Voorbuig); LeoadJdasAlphenRVC—Overmaas; DCL TAtas (den Haag); MAAS—Neptunus; J OZ (Zwymdrecht)OVVDJS—LSV; BMT VFC; DelftSIOD; Velox—DVC; Leer- damde Jagers (Haag); Quick (Haag)— Xerxes; HDV-sDOSB; Fluks—RFC; Bode graven—ADO; ODS'Hermes-DVS; LFC— THIB; DH£Schiedam; DHS (Schiedam)— VIOS; SMV (RYIam)Steeds Hooger; 's-GravensandeS V V; Transvalla—Slle- drecht; DW«DIO; AuroraVlaardingen; Fortuna—ViDS; Hoe"k van Holland—VOL; DBiLugd/unum; Merwede—SVW; Theole— Arnhemsche Boys; BorneHumanitas; Be Quidk Z.A«peldoorn; NEC—iGOLTO; Oos terbeek—«RihedenTubantia—TEC; V.VO— Ede; KHC—AGOW; RODA—Doetinchem; TheothorneRigtersbeek; NHC—Hattem; GVCEendracht; Arnhem'Zwolsche Boys; WijheGenmanicus; Hertog Hendrik PEC; OBIODAVWHelmond—Bre<la; ViSC—VVV; TSC—Vlissingen; WSC—Goes; V«OS—Boxtel; Waalwyk—Alliance; Middel- burg—iLONGA; Forward—BATOUpright FVC; Steenwjjik vrijgeloot. Overzicht. Het proigramma voor morgen bevat een tweetal wedstryden voor het kampioimschap van Nederland, n.l. EnschedéFeyenoord en M.V.V.Be Quick. Daar nu de kampioe nen in de andere klassen vrywel bekend zyn, en ook de clubs, die hun plaats zullen heb ben te verdedigen, tyn er verschillende pro motie- en degradatiewedstryden ing€6ascht. In den Haag ontmoeten V.U.C. en C.V.V. el kaar en in Gorinchem Unjtas en D.E.S. Van beide verwachten we een zege der thuis clubs. Olympia is de gast van R.F.C. Op het Sportterrein toonden de rood-zwarten zich met 84 de meerderen. Gezien de prestaties van Zondag j.l. achten wy onze stadgenoo- ten wel in staat om met een overwinning huiswaarts te keeren. Verder is Concordia Xerxes van belang. In Bloemendaal speelt Gouda haar eerst' promotiewedstrijd tegen Merwede uit Dor drecht. We zijn ben'euwd hoe de roodwitten het er af zullen brengen. Daur dit de eenige ontmoeting in Gouda Ir, zal er veel belang stelling zyn. SchooEt.oven kan thuis van Siod winnen. Ook O.N.A. begint met de promotiewed strijden en gaat naur Overmaas in Rotter dam, welke club dit jaar voo- het eerst in den N. V. B. uitkomt. Voor de G. V. B. gaat O.N.A. II naar Al phia. Evenals vorige week zal Alphia wel winnen, waardoor zy dan kumpioen van den 0. V. B. is. Voorts heeft morgen de eerste ronde plaats van de wedstryden om den Nederl. Voetbalbeker. Het programma bevut niet minder dan 83 wedstryden. I)e wedstrijd Olympia 4—Oudewat»# 1. Volgens de Off. Med. heeft het Bestuur v. d, G. V. B. in haar vergaxlering op 6 dezer, inzake de wedstrijd Olympia 4-^Oudewater 1, het volgende besluit genomen: A. Deyns, te sohorsen tot 1 Maart 1931. C. Degenkamp, te schorsen tot 1 Maart 1931. C. den Dunnen, te schorsen tot 1 Septem ber 1926. M. Hoogeiuloorn, te schorsen tot 1 Sep tember 1926. te bepalen, dat de vereeniging „Oudewa ter" wwrdt uitgesloten, voor den duur van ten hoogste vyf jaren, om aan competitie- I of andere wedstrijden deel te nemon, waar voor toestemming van den G. V. B. of an dere erkenden Bond noodig is, met dien verstande, dat het Bestuur laatstgenoemde straf kan herzien, indien overtuigend is ge bleken, dat een betere toestand is ingetre den. De niet-gesohorste leden van „Oudewa ter", na afloop van het bondsjaar in de ge legenheid te stellen voor een andere ver eniging uit te kunnep komen. J Van Heel en Van Linge niet naar DuitschJ! land. ft Naair we vernemen zal van Heel niet voor het Nederiandsoh Elftal te Dusseldorp kun nen uitkomen, daar hy een operatie wegeps blindedarmontsteking moet ondergaan. Ook van Linge is wegens drukke wekzaamhdeen verhinderd voor 't Ned. Elftal uit te komen. GEMENGDE BERICHTEN. Het aantal automobielen der wereld. De Ver. Staten gaan vooraan. De automobielindustrie in de Ver- eenigde Staten heeft dlezer dagen een interessant o statistiek gepubliceerd, waarin wordt medeged^pd, dat er aan het einde van 1925 nwrm 25 inillioen autos op de geheele wereld waren, waarvan niet minder dan 19.848.9B6 in de Vereenigde Stalen. In het jaar 1912 werden in de V. S. door '200 firma s 398 verschillende type's vervaardigd, tien jaren later, in 1922. bestonden er nog 128 firma's die 162 verschillende type aanmaakten, en in 1926 zijn er neg slechts 60 firma's over die circa 100 verschillende modellen afleveren. Engeland incl. Ierland had einde 1925 in totaal 906.642 auto's, dan volgt Frankrijk mei 743.499, Canada met 719.716. Austfrtlio met 207.311. Duitsch land nTet 291.800 auto's Dan volgen Belgie met 119-643, Itóliö li#et 108.7)2 Nienw-Zeelandi met 99.203, Zweden met 81.600. Britsch-Indiö ,met 79.154. Brazilië met 68.908, Zuid-Arrika met .62.600. Denemarken met 5B.900. Ne derland met 56.300, en de Fransche kolonies met 43.017 automobielen. In 1935 werden in de V. S. 4.305.000. in Frankrijk 184.600. en iru Engeland 168.000 auto's vervaardigd. In door snede bezit een van de ze« hiwoners van de V. S. een auto. ,Tn California vindt men één auto op 2.8 inwoners. Doch in Alabama, de armste staAt «s de verhouding 1 auto op 13 inwoners. Een nieuwe geneeswyze voor rheuwatiek; Sabbiatura. Bezoekers van /.eobadpJanisen weten het gonot te waardeeren van een Warm I öuidbad in sommige badplaatsen van Zuid-Europa is het een gewoonte ge wonden van dto gasten om elkaar Qn- der warm zand te begraven. Maur iwuu heeft nu ontdekt, dat zulk een «andibad ook geneeskrachtige wer king heeft, vooral ter behandeling van rhoumalistke toesUMkloii. Zeer inten sief heeft men in 'dieze richting ge werkt te Alassio. een plaatsje van de ItaltaiwiMfhe R.viera, 37 K.M. van San Reroo. In AJnssio is een strand, dat bedekt is met m/ooi fijn wit kiezel zuur zand, 3 K.M. lang. Er. is ongeveer geen vloed en eb. zolï» klnderfn kun nen zopdér gevuar in zee baden, van midden Mei lol midden September kau men er hel sabbiatuira of zandbad ne men. s Morgens vroeg wordt een loop graaf gegraven jils hei mud goed warm ia. wordt do patient. ïfie slechts een badpakje aan en badmuts op heetl, er in gelegd en met warnf bo- dekl. Hi.t blijtt or een haii"l!tfthr in in dien lijd transpireert Ivfp'^éWeidig; hij komt na 't half uur met zand be<lekl en gaat drty.ikm bbu war me zeewajer afspoelen. >oiU .-.li* jEen kuur duurt vior tot vijf weken en sothiint in vele gevallen van rheu- rmitiek gunstige reauftaten Op te )p vpren.(The Lalncet). DAMRUBRIEK. Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris Steynkade 27, lokaal der club Markt 49. Probleem No. 839. gttg Zwart schyven op: 3, #/10, 12, 13, 15/19, 24, 26. Wit schy'ven ap: 27, 28, 81, 35, 37/39, 42, 43, 47/49. Probleem No. 340% Zwart schyven op: 3, 8/12, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26. - s VIit schuiven op: 23,,29/35, 374,39, 42, 43, '45,48. Oplossing van pr.jjbl«em No. 335. Wit speelt 27—22, 34-41 44—,40, 29—23, 47—41, 39—33, 34 lx' rj Anders: 27—22, lU-AH—33, 33 4. Anders: 27—22, 22*36. Oplossing van probleejp No. 336. Wit speelt 388?, 37-*a(i 41 32, 38 10, 89—33, 4843, 50—44 4{T: 1. In probleem No. 337 stond een schyf op 42, deze moest staan op 49. ADVEÉTENTIEN. DROGIST - WIJDSTRAAT 31 935 10 AMON1AKZEEP VLEKKENZEEP LUX EN RINSO ELEOANTE PALETOTS Dcratmokm tWfai«nkltu«n MODERNE JAPONNEN "ook wodwMkn mkI uan l»_en kleuren COMPltTS node aan het soioen V.H I jHtKm 0» 'l riüW '/Nov iietmv i i yj jtü bv I -i i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2