Formosa Oolong Thee r F. li. CYCLE C. A. B. fiantzinger 1. 1 S J. C. Fa, J. C. DORLAS DE GOIIUSCHE FRUITHANDEL Abonneert U op dit Blad. FOTOGRAFIE „LUX Voedzaam Krachtig Goedkoop Voedzaam - Krachtig - Goedkoop Kamers 058 Berijdt uitsluitend FURRER, i pUBLICmOT (K)UPSGHK COURANT"Z.yfERPAt? 1» APRIL 1926 - TWEEDE BLAD Hieronder vier aantrekkelijke modéllen uit de buitengewoon rijke collectie Complets en Voorjaarsn mantels in de nieuwe kleuren erica, zeegroen, lavendel, bois de rose, licht bruin en marine. j&i.«55^ geurig en waterhoudend. Gouda Amsterdam Fotograveeren lui dag en avond. ilelier dagelijks geopend. Het A. S. N. G. Rijwiel Luxe, Race, als Transportrijwielen. WISKUNDE- Epkand best* rijwiel. Electrotechnisch Bureau VOOR DE VROUW Het beste voordeeiigst adres Overhemden Binders S. H. van Loon Hoofd Eau do Cologne, •n Harol. A. BRINKMAN ZOON KLAGEN, I pe«tr*i*. DE HELD.... I Complet van pracht kwaliteit np» traver* Zoowel bi) de japon al* bij den mantel «fa de aijpanden teer modern geplot»!. terwijl op kraag, manchetten en taille een bijpassende en keurige bloktres»garneenng is aan. gebracht De mantel is bovendien met zijde gevoerd Voorhanden in de fraaie modekleuren: lavendel, zeegroen, bois de rose en erica in den A/750 prijs van slechts^- jC Een zeer elegante Mantel van prima, nps travers, welke terecht de aandacht tickt door het mooie, zijden borduur» werk op kraag, manchetten en taille I Het zijpand is daarenboven fijn geplis» eeerd. terwijl het geheel op paillette' zijde is gevoerd Voorhanden in de modetinten - lavendel, erica, bois, opera- bruin en manne voor den 0050 Eeri waaifijk'k«nrlf« Maatïl van zuiver wollen serge laken, waarbij de zoo moderne" metaal-garneering langs klaag.' manchetten en zijpand met sue ces werd toegepast; "een schitterende plooi op zij sluit zich hierbij zeer gelukkig ara Verkrijgbaar fa de modekleuren r bois de rose.* erica en lavendel ui den prijs van W A 75 slechtslTt Complet van buitengewoon mooie kwaliteit rips travers! De Japooi met crêpe de Chine vest en kraag. is volgens het nieuwste model eemaakt. roet eene schitterende plooigarnecting De iets kortere en op zijde gevoerde Mantel geeft door het zeer modern gewerkt en in plooien uitvloeiend zij. pand. aan het geheel een vlug. jeugdig cachet Voorhanden m' diverse mode. tinten voor den prijs van *7^50^ slechts JZi. ROTTERDAM Haogstraat hoak Korte Hoogstraat I Firma Wad. Rletvwld. LANGE TIENDEWEO 27 VERSCHE AARDBEIEN Blauwe druiven TAFELPERJ5N TAFEI.APPfcj.EN S1NAA»PEÉLEN CTTROBNEN TELEF 313 in voorraad BANANEN DOOSJES TUNISDADELS KISTJES VIJGEN DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER DIVERSE SOORTEN NOTEN Buagroenten (merk «l.uteW tegen echerp concurreerende prtiien. KLEIWEG 80 - GOUDA Speciaal in het afwerken voor Amateurs. Een uitmuntend, heerlijk ROGGEBROOD zonder harde korst, levert M. J. VAN VLIET, Broodbakkerij, Groenendaal 32, Gouda. 18 UITSLUITEND EIGEN GEBOUWD WERK. - WIJ BOUWEN ZOOWEL - - A. N1EUWENHUIZEN VERLOREN KOST (nabij ingang Plateelfabrfak). 643 30 Tandarts zoekt 2 gemeubileerde voor spreekuren te houden op eersten 9tand. Br. fr. lett. L.S.N. aan Van Staal Co„ Keerweerlaan 23, R'dam lessen aangeboden, op zeer billijke voor waarden, voor leerlingen H. B. S. en Gymnasium, voor candidaten BOUWKUN DIG OPZICHTER, enz. door P. S. DAUVILLIER, 761 10 ZEUGSTRAAT 34. KEIZERSTRAAT 106, GOUDA. Aanleg van Licht- en Krachtinstal laties. Soiled en Accuraat werk. ISf Vraagt prijsopgave. ^3 G. A. BELONJE, Fluweelensingel 89 Tel. 728 Hygianisoha artikalaa PATENT GENEESMIDDELEN. Suooe* varsokerd. Inl. gratie. MAISON SANTÉ Hse Sokl.k.iic 165. ROTTERDAM. LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ, MASTIEKBEDEKKING. Vraagt pr|js. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. 9ouo Paperstraat IAO. en het voor 922-35 en is DROOISTER1J - MARKT 6 ladar, die reclame wil maken door middel van advei'tontiï», of om andere radawn adrer- feanfciën heeft te planteen in één of meer dagbladen of tijd schriften hu dit, sender dat het ook maar lata meer koet du bij die blad—i reehtrti**». hat gemakkaUJtat doan deer middel Tan ona Adtertendie- bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf bq9<Uc ook al ia een advertentie be- etwnd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gnnrno gratie ontrekt- ti OOUDA i. Klagen zit den imeesién menschen in het bloed. Het werd hun een tweede natuur. Ze zouden niet wetep, hoe ze het hadtien met zichzelf, wanneer ze niets haddep om over te klagen. Nu zyn zulke menschen niet het aangenaamste gezelschap, dat men zioh den ken kan. Vrooitjke menachen, die van- alle- dingen gaarne de zonzjjde zien en ails za die niet zien, die trachten op te zóeken, heb ben de zon als 't ware op hün aartgezicht en waar ze binnen komen, daar komt met hén levenslust en levensmoed de deur binnen. Wat een prettige menschen zyn dat. Van hen geldt zeker de sprpuk, die men hier en daar wel eens in gang of kamer ziet han gen: „Een vfoolfyke gast is niemand tot laat". Gelukkeg ieder, die zulk een karakter trek medegebracht heeft in het leven, zijn leven ia veel gemakkelijker dan dat van den klager, omdat hij in zichzelf hét middel heeft om over iele moeilykhedeh. v»n het le ven heen te komeni zijn onoverwinnelijken levenslust. 1 Leven deze trwmsohenkmderen om zoo te zeggen steeds op de toppen der bergen, hun antipoden téeven gewoopiyk jn het diepe dal, waar hek schemerdonker Is, w^ar het ,4 vochtig is «ah koud. Daarom beginnen we (|met de tobbérxjeJziele» te belfj^gen, niet om 'hun J evenslat, dat natuurlijki'rüet zooveel afwijkt van anderer l^veftadeelil 't wel^, im mers^ naar het wooid i van dextj Nedenland- t ze zioh-. lust af ie veel t eens r zich [én van bange graf, sohen dichter e«n krui ons cteernisr gaj f tot i/.elf <|en leveiu moed Hpijdeft met hi l Eed man uitjjhet v|j 'ip en door |iet de diepzinnige' klaagt de peul iigt een oordeel i/ïelooae en Ui Aovele mensélMk op dit ondél Wat klaagt de sch? Omdat 'ziet veel of wehéig, dat? hepi ifa' wondt. Zie, er worden vlieten g« allerlei.aard. We stapjn» misdchién' «lagen van hopen, en vreezen, aap iwaarin voor goed weggeborgen wérd wat onfi zoo lief wtis aan het hart. Wë-künnen het bits bijna niét voorstellen, dat we het HeVe gfezichft niet mèer zullen zieh, de stem, die ons zoo dikjwyls tegengeklonken, heeft, niet meer zullen hooreh, dat leven is Vborby, voorgoed. Straks nog een laatste stomme groet en dan gaan we heen van den dooden- akker, de onverbiddelijke schop, van dép doodgraver zal graf dichten en wanneer we weder komen, rijst alleen de aarde eert Wei nig omhoog en Wij staan met de klaéht in het hgrt:, waarom? Te wanhopiger wordt die vraag, als ondèr de groene zoden weg geborgen werd een huisvader in de kracht van het leven, die de zorg droeg voor zyn aanwassend gezin, een jonge moeder, wier teedere zorgen de kleine kinderen nog niet kunnen ontberen. Zeker, dan is de kiadhtiop zyn plaats, te meer, omdat de bekommer* nissen in het hart zieh dan vermenigvuldi gen. Hier is een klagen, dat alle reden van bestaan heeft èn niemand Zal hem, die dan een klacht op de lippen neemt, dat euvel «luiden. Integendeel, ieder zal bereid zijn die klacht aan te hoorpn en deernis en balsem willen gieten in.de geslagen wonde. En zoo zouden we vele voorbeelden kunnen noemen. Van den zakenman, wien alles tegenloopt, van de huismoeder, die niet opgewassen is tegen de overstelpende zorgen van haar groot gezin, van den oppassénden vader en de brave moeder, die hun kinderen zyn voor gegaan in het goede, en zie, één van him kinderen wil niet op den goeden weg, maar kiest het pad des verderfs, waarop het mo reel en phyaiek te gronde moet gaan. Odh, ieder lezer weet uit eigen kring, uit eigen levenservaring deze voorbeelden aan te vul len, waarop de vraag niet past: wat klaagt de mensch, die nog leeft? Dat dan naast «3e klager ook aanstonds iemapd staan modht, j die gereid is de helpende hand toe te steken, j de tptnen te drogen, het troostende woopd te spreken. Jj)n zulke menschen, geslagenen door het loven», zullen ook niemand tot last wezen, omdat hun drokdheid raakt één van j de beate eigenschappen in den mensch: de naastenliefde, het medelijden. Maaf men kah <)p dat gevoel dok een val- sdhen Mdsel trekken, pis irten meent öm alle kleine verdrietelijkheden des levens aan stonds een bepep te moeten poen op Wat natuurlijk Is bij de grooté''sla|lh van het lot. We klunen ze allèn de' klagers van pro fessie, voor' wie .feitelijk alles een reden wordt oip te klagen, die klagen zonder nopd- z<}{ niet over zichzélf, dan is Iweer, of over het gtUl, of over J of e#pr den man /ot over de ir het personeel. W«> zouden het peggen: niets is veilig voor hun voor den spotgeest niets tals de Vitter altijd reden te oVer zyn vitlust té Voldoen, zoo klagers van professie ook altijd i hun ingeboren' zucht tot kla gen. En het ergste voor hen, is, ,-aat als den leugenaar, die geen vindt, ook al spreekt hij dc| 'fNiemand neemt hun klachten L <j^)k ,al wondt inderdaad het Ihouoer. pen, dat het de roeping van ieder i zooveel mogelijk zonneschijn i te yerspreidtm. Aan dje roe- llporden zeker die mépsohen niet, (dtijd iedereen met hun klachten kallen. Doen m» niet vaak jtp den goeden1) geeslin den hui-|j böen zeniet èn groot kwaadj'^ verdrietelyitaQeden des levi ts van hurj dat is tod f-ifi -«8 indruk vftnj i0gd i betoogjngöh L ke strekking allerminst jrby het zuidelijke bloed/ het gisten is geslag«i\ door- middel vth den niéuwen lecretaris-generaal der fascistischeV', party, Turati, dadalyk na den aansjag te- gén represmJles hjieft doen waarschuwen, heeft men niet kunnen, verhinderen, dat et telijke heethoofejen de minder gewensdhte fascistische methoden zyn gaan toepassen yap vernieling ypn het eigendom van den tegenstander, o.a,.het bureau van het repu- blikeinsche blad ,,ll Mondo". Het, pleitontegenzeggelijk voor de popu lariteit van de» ,,Duce", dat een vry onbe- teekenenden aanslag op zijn leven geheel Italië in vuur en vlam zet en ,dat mep aller- wege vlagt en illumineert pp} de mislukking. Mks^olini zelf, die een heroïsche kalmte heeft wéten te bewaren, welke haar effect op de menigte nipt heeft gpmist, heeft uit het gebeurde onmiddellijk de npodige pro pagandistische munt geslagen. Hij verstaat, als eenmaal Dr. Kiuyper in Nederland, bij uitstek de kunst van het spelen op het „kla vier 'der volksconsciëPtie", en heeft een fan- faronriade of> het fascisme gehouden die klonk als een klok. Aan het einde daarvan werden intusschen enkele uitingen gelan ceerd 'die ons aanleiding geven er wat lan ger bij stil te Staan, omdat ze dep weerslag zyn van een merkwaardige stemming die den laatsten tijd meer en meer in Italië gaat heerschen. De'stemming n.l. tegen de „vreemdelingen". De sprerük „Welkom vreemdeling!" is in Italië tegenwoordig con trabande. 1' Toen rt'amelijk Mussolini in de betpogin- gen der menigte aanleiding vond'tot het uit spreken van de verklaring „Thans dreigt het fascisme geen enkel gevaar meer", onder brak het volk den premier met de woorden: „Van het buitènland dreigt gévair". Musso lini antwoorddé hierop: „Ook-aan 't buiten land zullen.ivtydhet hoofd weten te bieden" en na het stormachtig gejuich dat hier de woorden van den premier oodprbrak, eindig de, d«ze laatste zyn toespraak met te peg gen: „Ipdien dit het woprd is dat gy yer- langt, welnu, dan he» ik,.bereid het pit te spreken. Gü moet échter aJles tjoen, wat ik j zal bevelen. Leve het fascisme". 4I Wat en wie worden met deze woorden be doeld? £en algemeenheid, doelende, op de \%rheven taak van het fascisme, dat man wV verdedigen tegen vijanden vpn buitpn of oo« wel naar buiten wil uitdragen, gelyk Sovjet-Rusladd gezegd fctordt Piet ie zullen de «Uepe g^yd van d't te yeel plaatsen van edgep-ik in het centrum van het leven, met het doel daarin een grond voo'r hun klagen te Vünden. Nu Ls néar het woord van den oudsten wjjsgeer, dien KJeln-Aoië heeft voortge bracht, wel van allé dingen de mensch'zijn eigen maat, doéh man kan' ook te Véél naar zichzelf toeméten. Wat klaagt de mensch, dié nog leeft? Al drukt het kruis misschien «iep schouder voop aan, tijd, al brengt de ak ker des levens- doornen en dUtelen voort, de mensch, die lééft, bezit nog den tijd om te hopen op betore dagen niet alleen, maar ook om dien tyd te beleven. Een groot man uit den odderi dag, die tn veel moeilijkheden geraakt was met «dijn vrienden, zonk toch niet weg in een bodemloos klagen, maar Gboètte zichzelf en zijp vrienden met het moeiigevende woord: Het is slechts een wolkje, dat wpl voorbij dryven zalLeeft) een mensch niet om te hopen? Leeft een mensch ook piot om te gelooven, dat het Je- vep tenslotte niet is een samenloop van al lerlei omstandigheden, maar dgt een haejRi-q macht, een hoogere wijdheid het leven re geert en bestuurt? Wie dat aanvaardt, vindt daarin bron van goeden moed,- van blij moedigheid, ook wanneer het schijnt of alle (lingenAegen hem zijn. I?én menfteh, die dét als een realiteit aanvaardt, leeft hiet oiji' te klagen, maar om te hopen en heeft daaróm altijd- goeden moed, want hy vertrouwt, dal! de zon zaf doorbrekep, die de wolken ^er- drijft- lerhandelingen met Abd el Krim. f rusten alvorens het eenmaal de heele vto-- rel^i tot het commupieme bekéerd zal heb*! bet#)- Wij, zoo zekfite iinniers Mussolini m «ijn red^ óp het paleis Vittörio, hebben deaatryd naar binnen inwonnen, maar onze strijd buiten is'hard «n steedk moeilijker ge- door algemeene en persoonlijke om bieden. ifiij vertegenwoordigen een begiwsel in de4werel<j} w(j vertegen- ifcen eep duidelijke, besliste ahtithene wereld vaje démoeratié, plutocratie en ïeeft' fle^ tirade van üAiLoliiu een bo- agrefcsieve bedoeling tegen één, of buitenlandéche mogendheden? Wy ge looven hot voorshands nog met. Wel is waar wordt in geen tand tor, wereld de oorlogs psychose zoo gaande gehouden gelijk dat tegenwoordig in Italië gpschiedt, dat al „het land van den permanenten oorlogstoestand" genoemd wordt, zoodat hier en da«r in Europa onrust begint te ontstaan en Lloyd George reedy een alarmroep heeft doen hoo- ren, waarin hij het fascistische Italië een Balkan noemt, van welks lavamassa's men nog niet weet waarheen se zullen stroomen. Ons komt bij de figuuzvan Mussolini le vendig die- va», de» e*gfclcer in da herin- nerng, die ook eenmaal de wereld met zyn sabelgekletter vervujde. Beiden hebben vele 1 trekken gemeen. Ook Mussolini is, als een- j maal Wilhelm, een „regisseur van den heer- scherglans", de term van de gepantserde j vuist zal ook hij nog wel eens gebruiken, gelyk zoo waarlijk al de spreuk „onie toé- komst ligt op het water" door Mussolini overgenomen al zeide hij dat zonder na- aperij te willen doen bij 'zyn vertrek naar Tripoli! Volgens berichten uit Parys hééft Minis ter Durand de portefeuille van binnenland- sche zaken ahfivaard. Voorts hééft «fe kabinetsraad den toestand in Marokko bésproken en als gévolg van een aanbod van een afgezant van Aibd el Krim zullen ér otiverwyid onderhandelingen worden aangeknoopt tusschen -de afvallige Rif stammen en deFransche en Spaan sdhe autoriteiten. De Fransche delegatie is reeds aangewezen. De besprekingen zullen te Oedjda plaats hébben na een Voorbereidende Fransch- Spaansche byeenkomst te Parys. - BU1TENL.ANDSCH NIEUWS. f r DUITSCHLAND. De regeliag met de vorstenhuizen. Het „Berl. 'TdgeM." deeR mede, dat het rykskabinet a.s. week een beslissing zal ne- men over dé vraagstokken der regeling met de vorstenhuizen. Over de - indiening der beide wetsontwer pen, betreffende het «eompronaia-voorstd, en i de referendunv-aanvraag, zullen begin vol gende week besprekingen tusschen de regee- rinpspartijen gevoerd worden, en, in aan sluiting daarop, tusschen de ryksregeering en de partijleiders.' 1 ENGELAND. Een zonderling. Milddadig in eenzaamheid. (iet ovotiyden van den zéventigjarigen Amerikaanschen' tnillionair aan boori) van zyn jacht, de „Valfreyia", na een eenzaam verblijf Van ongeveer veertig jaar onder de kust vun Essex, geeft dé „Evening Stan dard" aanleiding enkele merkwaardigheden uit het leven van dezen raadselachtigen zonderling mede t« doelen. 'Bayard Brown zoo w»a <Hï naam van den eenzame waa voordat hy het anker onder de EngeJsche kust tuaaohen Wivenhoe en Brightlingsea uitwierp, «en op don voor grond tredende figuur in dé society van New York. Waarom hij uit Amerika ver trok, en waarom het schip steeds onder stoom lag zonder ooit het anker te lichten, ligt volkomen in het duister en zoo hy geen papieren nalaat, waaruit dit biykt, of iemand die zyn levensgeschiedenis kent dit onthult, zal het mysterie wel nooit opgehel derd worden. Da geüniformde bemanning van heb jacht bestond uit. 18 koppen ,die voor een deel «Ja jongens in Brown'a dienst trade» en met en onder hem zyn opgegroeid. Gedurende zeven-en-dertig jaar werd op het schip <tag en nacht wacht gehouden en om vier uur in den middag placht de eige naar de r«jUing van, het dek te gaan om den horizon te ondemoeken. Het eenige wat van, Brown onder de kust bevolking bekend was, is, dat hy buitenge woon /mild was en van zyn jaarlyksch inko men, V» datde belastingautoriteiten op een pond taxeerden, links !rt deed, van een guine* Beroepsbedelaars wa ren op de hoogte''van dezen milddadigen trelMjn BroWn en maaktèrt er een gratig ge bruik van. Het verhaal gaat dat een jaar lang 4en Londenaar eens per week Brown bezocht om hem geld af te bedelen en aan het ojnd des' jaars een som van hopderd pond Brown ging zeer zelden aan land, maar als hfy ging kenmerkte zyn uitstapje zich door zijn milddadigheid: hy bezocht de ar men en verhaat ze met achterlating van bankbiljetten 'in dé klecren der kinderen. Alleen bij volle maan was Brown niet to spreken; dan schonk hy nooit iets, ook geen penny weg; maar was het halfkwartoier dan strooide hy het grid met volle handen uit. Het eenige wat van Brown's familierela tie bekend is, ia dat eens twee zyner zus ters Brown kwamen, opzoeken, doch. dat hij baar' den toegang tot zyn jacht weigerde. De crisis in de mymndustrie. De Conferentie der gedelegeerden der mijnwerkers heeft gisteren met algemeene stemmen de motie aangenomen, welke door de executieve commissie was voorgesteld, en waarin aan de districten wordt aanbevolen: le. geen voowtellearigoed te keuren tot uitbreiding va» hét iJÊteiï wëritUrén; 2e. vaat te houden aan het beginsel van een nationale loonovereenkomst met een na tionaal, minimum loon; 3e. geen voorstellen tot verlaging van het loon goed te, keuren, aangezien de be staande loonen reeds te laag zyn. Deze adviezen zullen aan de districten ter onmiddellijke bestudeering en beslissing vforden voorgelegd, waarna een nieuwe con ferentie der gedelegeerden zoo spoedig mo- gejjjk zal worden bijeengeroepen, teneinde de eindbeslissing te nemen. Later werd echter bekend gemaakt, dat de executieve der myawerkers de myaeige- naars uitgenoodypd heeft, ora terstond een samenkomst te liébben, teneinde dé onder- handelingen voortt-te zetten. I* politieke kringen beschouwt men den afloop der conferentie deT mynwerkers in j zooverre als hoopvol, dat de deur voor ver- f dere onderhandelingen wordt opengelaten. Het verslag der kolencommissie is als grondslag voor besprekingen niet verwor pen. ROEMENIE. De gewezen kroonprins Karei naar naar Roemenië terug. Volgens een Wolf-telegiram uit Boedapest aan de Tag is ,öe 'gewezen Roemeeneche kroonparfns Caax>l Haar jgisteren aangeko men en in het Palace Hotel afgestapt. Hy reisde per autjpmetyel jp gezelschap van zyn secretaris en diens vrouw en kwam uit "Wennen. In het vreemdelingenboek van het hotel schreef hij zich in als „Privatier Belin al Radu." Hedenochtend heeft hy Boedapest1 verlaten en zich naar het Hongaarsch-Roe- meensche grensplaatsje Lökoshaza begeven i naar d« Tag vermoedt met het doel de reis naar Boekarest voort to zetten. Bevestigd is het bericht van den terug keer van den gewezen kroonprins naar Roe menië nog niet. RUSLAND. De aanslag op Beloborodow. Een beridht uit Moskou bevestigt, dat er Donderdag een aanslag op den volkscom missaris voor binnenlandsche zaken Belobo rodow is gepleegd. De Sovjat-rogeering was voornemens dezen aanslag geheim te hou den, maar via het buitenland is het gerucht ook in Moskou bekend geworden. Vanmorgen vroeg werd Beloborodow on der sterke politiebewaking naar het zieken huis in het Kremlin overgebracht, waar hy onder de persoonlyke behandeling va» den volkscommissaris voor het gezondheidswe zen Senjasjk is gesteld. De dader is de 26-jarige student Porfini Alexjew, een zoon van een ambtenaar van het tsaristisch regiem. BINNENLAND. Gedeputeerde Staten van Zuid-HoUan<L üe Stoten, va» ZukipHoiianü nebben gistermiddag tot lid van Üeiieputoer- de, in dé vacature omstaan door bot bedanken Van mr. J. Limburg (v.-d.), geitozen den héér Schaper (s.-d.), lid van dé Tweede Kamer, met .61 van de 77 uitgebrachte stemmen. De» heer «J. H. A tSchaper heelt se dert 191B Kitting in dei Staten. In de laatste jaren ie hij bij voorkomende gelegenheden bij perhaiing door do soc.-deniocratisolie '"fractie oandidnat ge- siüidi jjppr het van eejj *^tei ui college yun üod, ^Etten. Ale politicus kan de heer Scheer reeds terugblikken op eon veeljarige loopbaan. Laoiger dap een kwart eeuw iaaakt hij deel uit van onae volksver tegenwoordiging sinds 1899 werd steeds aiin mandaat als lid van da Tweede" Kamer "hernieuwd. Gedurfde zijl1 Kameir lidmaatschap, is de hfeer bdhaper vroeger jaren ook een tijd lang plaatsvervangend! voorzitter ge weest en hij heeft als zoodanig me nige avondzitting van do Kamer ge- ïèld. Be heer Schaper, die thans 58 jaar oud is, werd reeds op nauwelijks 30- jarigen leeftijd tot lid' van den ge meenteraad vaai Groningeh gekozen. Van. 1898 tot 1901 ia hij [/voorts lid gewefest Vain dfe Staten-vaflf Groufngen. Toen de heer Schaper aich metter woon te Rijswijk bad gevestigd, kreeg hij ook daar zitting in dejï raad. Kort geleden is hij naar Voorbiürg Verhuisd Bijna zoolang StD.A.P. be staat, ia de heer Swwtper .|id' van tret partijbestuur. Wie dit jaar moeten opkofhen. Wij vernemen, dat dat jaar voor her- ha 1 ingsoefeniingen in workeiijken dienst zuilen worden geroepen de gewone dienstplichtigen, befaooreaide tot de hierna vermeld© lichtingen en leger- onderdeolen. Lichtingen 1920 en 1923. De Regi menten Inlaid brie w. o. begrepen de Grenadiers en de Jagers, van alle di visies het Regiment Wielrijders; de Compagnie Hospitaalsoldaten (met uit zondering van de Zfté^entveipifegers der lichting 1923) ïiöt Keg. Vesting- Artil/erie het Reg. Kust-Artilleric het Korps luchtaJd. artilleriehet Korps Pontonniers eoi Torpedisten (met uitzondering van de lichting 1920 van de C'omp. Vorpedislen) het Reg. Öe- nietroepen, de School compagnie van den motbrdlenst, de compagnie mten- (luiioetroepen, de Regimenten Veld-Ar tillerie het Korps rijdende Artille rie de Treinafdoelingen der Artille rie brigades. Lichting 1921. De Regimenten Itt- faniteriei (waaronder begrepen de Gre nadiers en Jagers) van de late en-de lilde tfiviki©de 3e en 4e Cobp. Hospitaalsoldaten met uitzondering van de ziekenverplegers. Lichting 1923. De Regimenten Huza ren met uitzondering van de paarden- veworgers die de eerste oetening üeb- ben vervuld Vj het remionte depot, en vaai de postdiuivenveotqorgers. Lichting 1919. De Tyei-nafdeeiingen der Artiil/erie^jirigades- |^lle©n do Gedrieën stonden ze aan t eind van 'het j straatje te smoeien en to grappen. Kléine bengels op klompen fl'r broeken hangend aan vuile, half Jatpotttj bretels. Er had V maar éért een pet op, een pet waai* de vbe- ring uit weg ëakte ©n, waarvan de klep was ingescheurd. En éért was de held. 't Was ©en mager jongentje met een verward blond kuifje en een g-rooten winkelhaak in eert lap °P z'n bpoek. Hy voelde zich die meerdere en «jeed het goed uitkomen. De andère bw*èe yertetten zich niet, gaven hém gelijk in 8'lós wat ie zej. Omdat ie éfgens een siga ret had Weten machtig te wónden en thuis nu stilletjes 'n doosje lucifers ftad weggee- Itoapt, Grinnek©nd, maar toéh met oOgen vtfl Vérlajigen n^aj- waÜ'^pméh' ging, ston den ze l?em aph 'te gapen, en het mppere iQrtgétje gebaard© trótsch en gewild met het eipdje,sigaret tusséHpn zyn vingers. TWh .éqhuWBen ®'i\' oogen vooTtdureml aijprti^ lang* nekkers 't straatje in, of er geen gevaat- in altrttocht was. Maar hy had opgesneden, dat ie z'n sigaret des noods voor de deur van zyn huis zou op- rooken en toen hy lfttar had) gezegd ,,'t blyf toch krek; eender, of 1t 't daar doe of waar' we nou stane", hadden ze al geniepig ge-i lachen en nou kon ié toch «net zeggen, dat hy hier eigenlyk gok niét durfde en maar liever een straatje verder ging staan. Z'n makkers drongen steeds meer aan en de zucht om béwonderd te worden groeide on weerstaanbaar aan in 't Afcrtfatjongenshart. Hij diepte de lucifers op uit broekzak en nam het kreukerig sigaretje in z'n mond. De spanning by de jongena werd al groo- ter; dan vlamde knetterend een lucifer aan, het jongske trok aan zki verschrompeld eindije. Er verscheden een paar dunne Man- wlge wolkjes, dan pafte hjj groótere «n dichtere grauwigwitte rookpluimen uit. Daar stond ië, brutaal en -zegevierend, wijdbeens met zyn rug tegen d«n muur leu nend;'zyn eene arm had ie over «'n berst gekruist en -steunde m»t d© hand den eWe-' boog -van dert anderen arm, waarvan hij het duim en wygVingea- hot sigaretje beet. hield. Fier en overmoedig pufte hy z'n sigaretten- rook-wolken snei achtereen de lucht in, ge- nietend va» dte» indnuk, dien hy maakte op; zyn makkers, die met die handen in de zak- kien, stonden toe te alen in zwijgende be wondering om- zooveel durf. Uit een deuropening in het straatje iheek een vrouwenhoofd in de -richting «tor jon- gen»daar zag ze opeens rookwolken, die opgingen uit het greepje van drie. Terstond kwam het hoofd verder uit de I deurpost te vooraan en even later ver toonde zich de massiviteit van een achtjer- buurtjes-vpouw met. aloof en loshangend jak en opgestroopte mouwen. Ze tuurde ,naar de jongens togen de zon in met haar hand voor de oogen. Toen hericende ze dV éigen jonge» .in den (stout«oedigen, bewon- denden looker, die wijdbeens stond ,ea tegen het muurtje leende. Met, groot© waggel- schokken, da© nndfeupden Jn het straatje, stoof ze, op do bpigk» af. De jongens ston den opeens palverschrikt en vergaten weg; te loopéu. Bedrennmeld zagen zy hun held dén, die traag z'n armen naar beneden deed jzakken. Met een hooge kleur van inspan ning en woede, kwam de moeder op heni aangrioopen, en hygend snerpte ze tot 'r zoontje: „Zoo jongentje wel zoo rook jy tegenwoordig en nog van die lefdin- gen zoo meneertje -1 kom maar "ns hiér da rtzal ik je late rooke de béAte stinkstokken dié d'r in de heéle stad ben- ne" en met gaf ze 'haar van schrik nog; I bleeker jongetje een mep om z'n ooten, dat j het klapte. De si gonst straalde aohoin in .«en rooken den boog door de .lucht, de jongen draaide op z'n klompen, struikelde mover ©n zeilde tegen dep grond, schreeuwend zoo hard ie kpn om maar met nog zqo'n mep,, te kry-l gen. 't Over-dikke vrouwtje liet haar joygen liggen, ze zou toch zoo Jdep niet kénnen, bakken; atnar met 'r handen in d© stijden, wat voorqver gebogen, verzekerde zy hem n*k 7 "hi: «f J alles voor 's avonds als vader thuis kwam. Don stampte ze in woede met haar voeten de sigaret kapot e«i 4e zeide leelyke, onbe wezen dingen over de kwaliteit ervan. „En als j© 't nog eens waagt snot neus r ergernis dan zal ik jou ook zoo 'na stampen begryp je goed hé, vlegel!'" De vlegel kreuflde en schreeuwde «te ant woord nog heftiger. Eindelijk schommelde hef vrouwtje weg- Ala ze voldoende uit de buu«fc was gekomen, trok de vlegel achter z'n rug gewild een ge zicht tegen de vrindjes en hy grijnsde- Woedend over z'n vernedering kroop ie half overeind, voelde pyn aan zijn rootje wang. Met 'n nydig gezicht wreef ie de plek en gluurde naar z'n snakkers, die nog beduusd stonden toe te zien. Dan stond! ie op, zocht zyn klompen bijeen, trok z'n )cous op en veegde wat aan z'n broek. „iDat yras nie mis", ,«ei ie, „maar as za me lusiferre ge zien had!...,..''

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3