Dr. J. G. GEELKERKEN nalegife n, die tol PREDIKBEURTEN. Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. „D« Asser Synode" aiciubtpïiciitigen dtie aftooniHtig iflh van de Gavaioriej) Bovendien van d© lichtingen 1910 ©n en 1921, dl© dieoelpHcti/tlgen vun som mige legeronderdneilen, di© in 192B be- tvoörend«cv to>. legcoandwdöelen, waar bij in dat jaar herhalingsoefeningen zijn gehouden, waaraan zij niet heb ben deelgenomen omdat zij voor don aanvang daarvan naar andere legeron derdeel©» werden overgeplaatst. In hei algemeen duren de herha- UngHüefeningen in 192Ö voor de kor poraals en soldaten 17 dagen en voor de onderofficieren. 24 dogen. Zij du ren onderscheidenlijk' 18 en 20 dagen voor de lichting 1920 van het Regi ment V-eeting-Artillert©, de Reg. Veld artillerie, het Korps rijdende Artille rie en de Troinafdeelingen der Artil- leTie-brt^AKe^,' zoomede voor de lich ting 1919- van genoemde TTeinaJdeeiin- gen. Voorts l2# én. 31 dagen voorde lich ting 192# Vfitf de Regimenten Huzaren Aan' de herhalingsoefeningen wordt niet deelgenomen door de dienstplich tigen, die tot de Adimiinistraitietroepen behoóren en wier eerste oefening lan ger dan 8% maand lieeft geduurd en door die dienstplichtig endie bij de luchtvaartafdeeling werkzaam zijn op burgerrechtelijk© arbeidsovereenkomst, en voor wie deze afdeeling tevens mobilisatiebestemmiiaig is. j De gouverneur van Suriname. Bij Kon. besluit v«o 1 April is aan den gouverneur van Suriname, mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, mei in gang van lü Mei, voor den duur van J maanden, verlof naar Nederland ver leend. i Mr. C. DreéweUtuyn om gezondheids- redenen naar het zuiden van Frankrijk. Mr. H. C: üresseühuys, lid van do Tweede Kamer, is in het belang van zijn gewondneid voor «enige weken naar het Zuiden van Frankrijk yer- trokken. Wijziging samenstelling rechterlijke nuuht. Ingediend is een wetsontwerp, om mogel'jk to müken. dial het aantal raadsheeren in het AmwteTdamsche Hoi wordt uitgebreid van 11 tot 18, het maximum-aantal raadSheeren-plaatsver- vangers in de Hoven te Amsterdam en den Haag te brengen van 4 op (3, en het aantal viee-presidemten bij de rechtbanken te 's-Gratvenhag© en Rot terdam met 1 te kunnen vermeerde ren- Het Kijk an Vrouwelijke Artsen. Het lid der tweede Kamer mej. Groenweg heeft tot den minister van Financiën de volgende schriftelijke vra gen gericht 1. Kan de minister mededeelen, ol het waar is, dat, zander «enige moti veering, alle vrouwelijke artsen ge schrapt zijn van de dofeiexslijst, die voor de .keuring van ambtenaren dooi den Pensioenraad opgemaakt worden'? 2. Indien werkelijk deze schrapping is geschied, is Z.E. dan bereid, aan te geuren, welke dienstbelangen hier door zijn behartigd'? 8 Indien het dienstbelang de schrap ping niet noodzakelijk maakt, is de minister dan bereid, maatregelen te treffen, ten einde de vrouwelijke art sen weer op de lijst terrug te bren gen? Geen verdere afvloeiing van lager Poatperaoneel. Naar net yoiu verneemt, heeft oe directeur -generaal aan een1 deputatie 'uit het oestuur van den C.B.P.T.T. medegedeeld, te overwegen de sederi 1928 vacante uirectiee weer vóór sol licitatie o|pen te stellen. Ge directeur-generaal machtigde de deputatie op haar werzoek mede te deeilen, naar aanleiding van persge ruchten, dat van de Vanning van een directorium- nnet ex-meister Lambooy niets bekend is, en dat, voor zoover hij wist, dit evenman in de« bedoeling lag. Voorts kan het bestuur van den C. ^.P.T.T. bevestigen, dat en geen at- edïng meer zal plaats hebben van el beneden de rang van kom EERSTE KAMER. Vergadering van Vrijdag 9 April. Voorz. :,J. «J. G. Baron van Voorst lot Voorst! De heer MENDELS (s.-Ö.) vervolg de zijn rede- Hij ontkende de oprecht heid van den eri de ooeur dien de Mi nister in d© Tweede Kamer liet hoo- rein, n.l. dav hij de opdracht niet mocht afwijzen nadat eenage maanden het regeeringswerk iiad' stilgelegen. Het periftxrfflijk woord1 van den Minis ter gelooft spr. gaan*. Met belang stelling 1 WkïW'^pr. de bezuinigingen af o a-jlijfiilpihzien van de defensie- irit@aveiM^* planneti voor productie ve werfA'Pt hij met spanning tege moet. Jifctiti# is karig voor den dag gekomen in de regeeringsvenk taring de huwelijkswetgeving eisobt dringend herziening, maar wij lezen er niets over. De, Staatscominiissde-Liniburg is reedis ^gereed met haar arbeid. Wat bedoelt men met nadere wettelijke re geling van het collectief arbeidscon tract Er is geen regeling, hoe kan het dan néder worden geregeld De herziening der sociale wetten vervult spr. met ongerustheid, met name ten aanzien van de nadere regeling van ue* buivJoerHiiaghtarbOMl. De heer DE VUti VAN STEEN- WIJK (c^-h.) meent dat er af veel te veeA gesproken is en liet wordt tijd zwijgend aan den arbeid te gaan. Het optreden van het Kabinet-Coiiju heeft spr. verleden jaar van harte toe gejuicht. De verbreding deij coalitie-^ainou- w-orkiug bolre-urdo spr. zeer en hij vs ens cite niets liever dan herstel. Hij hoopt dat zij elkaar zullen terugvin den eei met wederzijdsche loyauteii zullen samengaan. De heer BLÜMJOUS (vck.) betreur de liet heengaan van hef Kabtaet-t o- iijn en kan sleolits hopen, dat. het fi nancieel werk vun Colijn niet onge daan wordt gemaakt. Spr. betreurde ook, dat aan het parlementaire stelsel zooveel nadeel is gedaan. Overigens gaat spr. verschillende phasen van de crisis na. Verder verheugde hij zich over het mislukken der saimetwerküvg van Katholieken en socialisten. Spir. houdt zijn standpunt van het vorig jaar vast dat een andere samenwer king dian die der coalitie ongewenscht is. t De Minister van Financiën, de heer DE GEER. dankte voor de welwil lendheid' en de vriendelijke ciriliek. Het debat ging groOtendeels over de Riegeeriug heen en spr. kan dus kort zijn. Over de formaiie-Limburg kon spr. niets meer mededeelen. Op die punten van het regieeringsprograïh- zal hij ook niet ingaan over het huwelijkSgoede- ronrecht is in hoofdstuk IV iets ge zegd, men mankt het rapport der com- mdssie-IJmburg af. f De Bioscoopwet. Spir eiivcnue niet diat deae wet eeu jpartijke-nnierkeaide wet is. Maar po- ©iwlieai is z© voor de crisis aangeno men. Intrekking is niet overeenkom stig de Ijeipaling dat de zaken blijven in den toestand waar zij in waren. Het omwerp bij de Eerste Kamer Ja- ten liggen, is ook iiiet onpartijdig, omdat het feitelijk de politieke Kamer is gepasseerd. Als de wet hier was afgedaan maar mei afgekondigd, zou men dan ook uitstel willen Spreker denkt van niet, Bovendien kan de wet niet hlijveift liggen omdat zij termij n-en bevat dio ver loepen zouden. Dit alles loont aam dat inlet-behandelen nol lier uitstelling beteekleite. Als de roocb-Roomsche combinatie tot stand ware gekomen zou deze wet stellig zijn behandeldHet is dtis overeen- komsttg de regeeringsverklaring^tlai deze wet de Eerste Kamer pemseert. I Bioscoopcommissie yvas algiemoen van oordeel, dat de keuring Voor de volwassenen moest worden opgenomen Het is bovendien geen strijd van 1©.. vensbescljonwingen en spr. lichtte nog eens uitvoerig toe, dag het overdre ven is van polHUke tegenstellingen te spreken bij deze wet. De eindstem ming betrof een ontwerp dat vrijwel onveranderd was. Ben aiplithetiseh punt zit er niet in. Ten slotte schetste epr. nog eens dén aard van het Kabinet, dot blijft staan op het standpunt van de verklaring van 11 Maart. Dat hét, langzamerhand een coalitie-Kabinet zou willen wor den, ontkende sjpr. ten stelligste; evefl- rtri als het de bedoeling is de coali tie voor goed het leven onmogelijk te maken. RECHTZAKEN. De Zaak-Muylwjjk. Het Hof veroordeelt beklaagde tot 4 jaar gevangenisstraf. Het Gerechtshof Ce Amsterdam' wees gisteren arreai in de zaak van Muyl- wijk, die djoor de Rechtbank was ver oordeeld tot b jaair met aftrek van 8 inwaaiden preventief. Het Hol vernietigde tiet vonnis der Rechtbank op formeel e gronden en opnieuw rechtdoende veroordeelde net beklaagde -tot eeal gevangenisstraf van 4 jaar mot aftrek van 6 maanden pre ventiel, terzake van misham leling, den dood tengevolge hebbende, en diefstal. Hooge Raad. Tegen het Utrechtsdi Dagblad le Utredht was een vordering van 20.ÜÜÜ fuideai ingesteld door de firma W. A. Noack wagens een bericht in ge hoemtf blad met hef opschrift: „Sma kelijk eten", waarin do naam van de firma werd genoemd in verband met go inbeslagneming van een partij be garven vleesdh. De, firma Noack acht tc ziicli «foor deze publicatie beleedigd ©n benedeeld. 1"*© rechtbank te Utrecht ,had' de vor desriug toegewezen, doch net Hof te Amsterdam' vernietigde dit vonnis en yerklaarde eischercsse niel ontvanke- jijk in haar vordering, tegen welk ar rest de fijmia cMsfiaitieberoepr instelde bij den Hoogen Raad. Dew© heeft thans dit beroep verworpen en de firma Noodt veroordeeld in de koeten. Overtreding Vieeehertfwet. In een zaak* van G. v. V., te Gou da, appellant van een vonflls van den kaptourechter te Schoonhoven, waarbij hij wegens overtreding vande Vis scberijwet beklaagde zou aan boord van zijn schip zonder vergunning een gebbe hebben gehad was veroor deetd tot f 3 boete subs. 3 dagen hech tenia, heeft d«e Rotterdameche recht bank het vonnis bevestigd. Provinciale Stajten van Zuid-Holland. De droogmaking van de Poldera de Broekvelqen en Vettenbroek. Het ontslag van mr. J. Limburg. i/uuer voorzitterschap van den oém- ndssari» der Koningin, baron Sweerts rfh, vergaderden gis- iale Stalen van Zuid- opende do buitenge- naam dpr Koningin, Sweerts het voorge- uilspr^k. spTak diaarna de vol- door die leden staan de Laivlas Wyl teren d'o Rrovin Holland]. De voorzitter won© zitting in waarna baron schreven gelbed D© voorzitter geokfle rede, die de werd aangeJlloard Damies en Hoeren, Wij hebben aqkar -allen met groot leeriiwewen. ja, ihot ontroering verno- meui dö ontslngnejning als lild uwer Sta ten en als lid \|an God. Staten van mr. Limburg. Mr„ Limburg werd gekozen in Juli 1904 tot lid' der Prov. Staten van Zuid- Hol land en in Juli 1907 mot nagenoeg algemeen© stetmtyen dot lid vam het college van Ged^puteerdte-n. Aan de groote verwachtipgièn, welke blijkens dat'votimr uwe Staten, vim hem koes tenflem, -heeft hij gedurende de onge veer negentien jaren, welk© hij laatst genoemde functie vervuld©, ten volie beantwoordIn ons college werden zijn kenips en bekwaamheid, zijn vlug heid ©n werkkn d«erd. De taak veelomvattend© re 'elscljen, hetg© hoogelijk gewaar- het college is een stelt steeds hooge- ndet ïe verwonde ren valt. als menj bedenkt, dat Zuid- Hollainii vierde van de bevolking van Nederland telt. Die taak kan al léén béhoortijk Vervuld worden als ondier de leden, <j©n griffier en den voorzitter een geest vftn wederzijds verdragen en van] wederzijds waar- (teeran bestaat, ent d© lieer Limburg heeft immer er in [ruime mate toe bij- gepfragen om dien geest tpj voortdu ring aanwezig t© Wat de vergad© te*» betreft, beho zeggen. hoe«eer waarop bij d© voorstellen- van Ge zijn. der Prov. Sta* ik u wel niet te Uitnemend© wijze toevertrouwde Staten uiteenzet te en verdediigdo, (door u werd op prijs gesteld. Wij herinneven ons nog ITllen levendig d© behandeling in De cember 1924 van net voorstel tot in dijking van d© gronden van den Bies- bosch, de hbidero wijze, waarop hij de daartegen ingebracht© bezwaren weerlegde, zoodat {en «lotte zonder hoohMijke slefn-min# het Voorstel aan genomen werd. Fill zoo zóu Ik vele under© voorstellen K«nne« «aanhalen men denk© b.v. aan d© belangrijke besluiten, in d© laafste jarert op hel stuk dier wegen-verliotering genomen. Nadbf door een tjommdsoie de ge- loofsbrieven waren onderzocht en in ord© bevondeiuJLegdje mevr. Van ltai- V ïe v.Embden. lid is benoemd de bei often werden ler Com- die Iveeren Jhr. Nederland, d© kosten van afging in 'e onderzoek tot |vermogen en het watermolen van polder onder in d© vacature-Li) af. waarna zij als De voorzitter d< leden Jongenburg. Ziekte verhinderd za, bij te wonen. Do volgeijd© ag« daarna gesteld in missie, bestatod© uil von Fisenne, v. SanÜick, Coltof, ten Hope, Rijsdijk, SöhaRer, v. Voorst lot Voorst, v. Voorst Vcjdpj; en W- War- naar. Missive van Ged-, étflten, daarbij verzoekende te bekrachtigen de door Gedi Staten, aan den polder Broekv el- den en Vettenbroek gpdaji© toezegging van het verLeenen V«i een renteloos voorschot van hoogstelw ys vian f 130.000 in d© kosten van wjoder-droogmaking van dien polder Voorstel van Ged1.] .Staten- tot het toekenn-en va-n een provinciaal subsi die van f "300 aan <tej Vereeoiging tot behoud van molens Hoilamdsche Molen' een vanwege deze S'rtlen wetenschappelil het bepalen van het rendement van den den i Nieuwlandschen Schiedaiw voorsftel van Ged. jS-tatea bot ver- l'ooging van het matiwum van het in 1924 aan de gum©en{e Noordwijker- hout toeffewend© gu'bsi^'ie in d© kosten van reconstructie van het inr haar ge- hiedi gelegen deel vanl den weg Waa- senanr-Noord'-HoHatwisch© grens voorstel van Ged. i Staten om net renteloos voorschot dey Provincie ten behoe-v© van d© weder-droogmaking van d©n pold©r Broekjvefden en Vet tenbroek te verhoogen j tot van ten hoogflt© f 1H voorstel éan Gad-. Staten tot wijzi ging d©r provinctiail© begrooting voor 1926 voorstel van God. Staten tot ver knop van Provincial© gtond ten Oosten van het Riin-Schi©kanaa|l naibij deWil- hafMtambrug te Leidden. In d© ndddiagvergadejring was aan de ord© d© verkiezing van een lid van Ged Staten wege*» he* ontslag riemen "van mr. J Limburg'. Er wer den uit^ebradht 77 ktenjtnen, waarvan 51 op d©n heer J. H. Schaper, (s.d. a p.i), 5 op den hepr Oijena d© Iongh. 1 op d© heeren van Aiilten. Kersten, van der Hout. Bowman en 16 blanco De heer Schaper natrr |de benoerotne aan onder dankbetuiging voor het in hem ge*teW© vertTouwep De voorzitter wenwiit» dien heer Schaper met zijn benoeming geluk. Ook d© leden der Starten kwamen den héér Schaper geüukwehschen. In plaats vap den heer Schaper werd tot jid van d© wegencommissie benoemd de heer Dreefe. De polder Broekvelden en Vettenbroek. Nadlat de heer van Voorst tot Voorst namens d© commissie' had geadviseerd tot aanneming van het voorstel be treffend© de weder droogmaking van den polder Broekveflded en Vetten broek en d© heer van Sandick had opgemerkt, dat dit' voorstel niet prae- judicieert op het verdere gpoote plan, sprak d© voorzitter woorden van dank voor de toezegging van der kosten door den, minister vap financiën, jhr. de Geer, aan Rijnland voor de spoe dige 'hulp, en aam de ambtenaren van den provincialen, waterstaat en den heer Bloembergen. Het voorstel werd 2. h. s- aangeno men. Het voorstel van Ged). Staten betref fend© de I Subsidie voor de HolUhdaehe Molen. werd aangenomen met 44 tegen 23 stemmen. Z. h. s werd daarna aangenomen het voorstel betreffend©" pehsioneering van mr. Limburg. Aangenomen wenden eveneens het voorstel betreffende subsidie aan de gemeente Noordlwijkerhouthet voor stel tot aankoop van een perceel na bij de Gouweeluis onder Alphen aan den Rijn en het voorstel tof verkoop van provincialen grond te leiden. GEMENGDE berichten. Hoe. de „Silvanug" verging. Een geweldige exploisie. Door de brandende olie bereikte een deel der bemanning zwemmend bet land. De rannp met de Silvanus, waarvau gisteren door om melding is gemaakt, schijnt het gevolg, t© zijn van een explosie, di© plaats v-ond bij Pointeia Dache, 45 mijl van New Orleans, out staan», na lat het sflföp een. aanvaring had gehad met de olietanicboot „Tho mas H. Wheeler". DeWheeler," raak te aan den grond en er ontstond brand aan boord, doch deze werd geblukcht. De „Gutf Coast", een vrachtboot, red de, -evenals-de ,.Topa", een deel der bemanning.- De Wheeler" was op thuisreis naar Baton Rouge„Silva- nus" op uitreis naar Londen. Tó©h de „Silvanus" op de „Whee ler" liep. bevond kapitein Weizer zich op de brug. De derde stuurman J. Fader, de marconist A. Ludowics, en d© A^erlkabn Simpson bevonden zich bij hein. De kapitein heeft verklaard, dat het mistige weerhet uitzicht be lemmerd©. zoodat hij slechts vaag den omtrek van een schip zag. De ,.§ilvanu8" is in tweeën gebrom ken. Een Reuter telegram' uit New Or leans méldt nog nad©r, dat de „Sil- van|js" me| benzin© was geladen, waardoor na d© aanvaring) oen hevige ontploffing plaats, greep., Benige minu ten later liep de „Silvanus" aan den grond, waarbij een tweede, minder ernstige, explosie ontstond, üe^troom sleepte liet schip elf mijl mee, voordal hei geheel in brand stond. Van de bemanning ,2ajn vijftien le- den, naar New Orleans gebracht. Door dat de oppervlakte van hei water met brandende benzine was overdekt kon men zich slechts m©t groot gevaar in veiligheid brengen. d©ch twaalf van de 35 Chine^zen, di© zich aan boord be- vondten, wisten zich te redden door ondier te duiken en onder water te blijven zoolang zij zich in de vlam- mem-zone bevonden. Verschillende an deren ©ctRer, die eveneens overboord waren gesprongen, kwamen om. D* Betuwe in bloei. De Ver. voor Vreemdeilngenverkeer te GeWemvaisero schrift 'Wie van de Betuwe in bloei genie ten wil wordt d© volgende rduAe aan bevolen, zoowel- per auto als per rij wiel. Sofrilterende blbe-i. Prachtige we gen. K' - Culemhorg, Beuslchem1. Burem," Gel- deflrnaisfen, Meter©»,- Est, Opljnen, de Waaldijk tod Neerijnen. de«n Dijk af. terug naar Geld©raiftJseu. Kopra-diefstsllen In de Haven van Rotterdam. Reeds geruimen tijd is een Kotter- domsche expeditiefirma belast m©t bet vervoer vqn de te Rotterdam van over zee aangevoerd© en voor de oliefa- braek Ca'vé te Delft bestemde ladin gen kopra Deze kopra wordt in den regel in de Lekhaven gelost en dan n>et dekschuiten vla de Delfshaven- sche Schie en de Schie naar Delft ver voerd. De schippers van deze dek schuiten schijnen nogal eens over wicht te krijgen en dit is voor enke len hunner aanleiding geweest om een geheel© organisatie op touw te zetten, met het doel stelselmatig een hoeveel heid van de lading le stelen. Dinsdagavond jl. werd' de rivierpo litie gewaarschuwd, dat aan de Delfa- havensche Schie balen kopra op ver dachte wijze uit een schip geladen werden en dat een vrachtauto de ba len verder vervoerde. Daar het num mer van dezen auto bekend was, kon d© garag© al spoedig gevonden wor den. Het bleek, dat d© auto toebe hoorde a-qp den expediteur v. W. in dé JufNwstrakt. Tbatf d© pofitie in de garage van v. W een onderzoek in stelde, vond zij inderdaad den auto staan, nog steeqaf gift zakken kopra beladen. W. deedde tned©, dat hij de balen voor een paar hem onbeken de lastgevers vervoerd had en dat deze lastgevers dert volgenden morgen zouden terugkomen. Den volgenden morgen, dus Woens dag, kwamen twee mannen de garage binnen, of de rechercheurs, die zien verdekt in de garage opgesteld had den, kwamen te voorschijn en reken den het tweetal in. Men bleek le doen te hebben met den. 34-jarigen G. K en den 37-iarigen W. H. K., twee Rot- terdlamsche kooplieden, van wie de een reeds lang vam heling verdacht werd. Het tweetal is daarop overge bracht naar het bureatu van de rivier politie. Voorts is nog aangehouden een schipper, de 24-jarige H. W. van Rol terdam, dio aanvankelijk ontkende, maar later door den mand viel. De dubbele moord te Culemborg. Men nrnldt uit Tiel aan deN.R.lH.: In de C'ulemiborgsChe moordzaak is gisteren den, geheelen dag weer in structie gehouden. Onder hen die als gptuigen gehoord werden waren de heer O. d© Beue uit CulemiWg em A. M. Middelkoop, de man dïe in 1924 bijna 6 maanden in voorloopigo hechtenis heeft gezeten als verdfecht van medeplichtigheid aan het misdrijf. De heer Blolc bevindt zich nog steeds in gijzeling volgend© week loopt de termdjn van 12 dagen af en zal de rechtbank te beslissen hebben of de gijzeling verlengd moet worden. Ofschoon de justitie over tal van aanwijzingen beschHtf, die het ver moeden versterken dat zij d© bedrij vers van het misdrijf in handen heeft, vordert het onderzoek slechts lang zaam. De grootste moeilijkheid levert de dood van Haveman, daarop Boopen verschillend© sporen vast. ONZE KOLONIËN, Kapitein J. Paris, f Zijn levensloop. Een Atjhe-ken- ner heengegaan. Naar aanleiding van ihet sneuvelen in Atjeh van kapitein J. Paris wordt van blijk baar welingelichte zjjde aan het Koloniaal Bjjiblad der „Haagsche Courant" het vol gende geschreven: „Kapitein J. Paris gesneuveld, gevallen op het veld van eer..'.... Het is een verpletterende tijding. Hjji heeft zjjn plicht gedaan, meer dan a'n placht, ook al werkte men hem tegen, zoo- als dat in.de laatste maanden meermalen gebeurd is. Hij sneuvelde door de hand van den vjjand, maar de duistere machten, die administratieve stuurJui-aan-den-wal ontke tenen, fejjh niet vreetnd aan dit tragisch einde van een der dapperste en bekwaam ste officieren, die op Atjeh's bodem hebben geopereerd. Hy was van het keurkorps der marechaussees een der meest beminde, een der meest geachte figuren. 'Kapitein Paris kwam in 1911 als jong twee-en-twintig-jarig 2e-luitenant der infan terie naar Indië. Reeds als cadet te Breda had hjj vele vrienden gemaakt; zjjn per soonlijke eigenschappen zouden hem dn zjjn Indische 'loopbaan 'groote teleurstellingen brengen; administratieve godheidjes en In dische regeeringbureaux houden niet van openhartigheid en doortastendheid. Men- echen met deze eigenschappen kunnen las tig zjjn ■Slechts één jaar diende luitenant Paris op Java, de rest van zjjn diensttijd, heeft hjj op Atjeh dioorgebracht. Twaadf jaar diende hjj bjj het korps Marechaussees in Atjeh, hjj was een kenner van het land als weinigen. Hjj sprak even vlot Atjehsoh als Neder- landsch en Engelsch, 'kapt Paris was met een Engelsche vrouw getrouwd en zjjn volmaakte kennis van de Atjehsche taal, van de zeden en gewoonten van de Atjehers had als gevolg, dat hjj bjj alle Atjehsche hoofden in hoog aanzien stond. Dit geeft aan den overval, waarvan hjj slachtoffer weid, bjjzondere be teek ends. Gedurende zjjn diensttijd in Atjeh werd hjj voor den tjjd Van een jaar belast met het civiel bestuur te Meuleboh, maar aangezien hjj zich niet kon vereepigen met de inzich ten van den assistent-resident daar te plaat se en omdat hjj een meeningsvenschrl had met den gewestelijken militairen comman dant men bedenke, dat dit alles voorviel onder het bestuur van den heer Hens werd hij, in Juli '26 teruggeplaatst naar het wapen der infanterie. Van het kernkorps der marechausse©B terug naar de infanterie, het was voor kapitein Paris een degradatie, die hjj zich zeer heeft aangetrokken. Zoo goed was de verhouding van hem met de Atjehsche hoofden, dat toen hjj te ruggeplaatst werd, de Atjehsche hoofden requeetreerden om hem als gezaghebber te Meulaboh te mogen behouden. Dit werd niet toegestaan! Na de aanvallen in Bakongan, kort ge leden, werd kapitein Paris met trwee briga des infanterie er op uitgezonden. In het ge vecht gedroeg hjj zich dapper en voorbeel dig» hjj werd «elf gewond en legde elf vij anden neer. Het gebeurde kan hem echter niet in genade bjj den militairen comman dant terugbrengen Nog enkele weken geleden schreef kapi tein Paris naar Holland brieven, die met be trekking tot den toestand in Atjeh «eer pessimistisch waren. „A'l« er ndet spoedig wondt ingegrepen", zoo schreef deze Atjeh-kenner „d*n loopt het ter West kust mis." Hjj heeft goedgekten. De hear Hens sprak van „Incidenten", kapitein Paris wist -beter. Zjjn dood is voor Atjeh een on herstelbaar verlies. De officieren, die onder hem dienden, zjjn vol lof over hem, mochten hem als kameraad, bewondlerden hem als dapper, doortastend aanvoerder op lange patïouilletochten. Van de officieren uit de oude-Atjeh-echool was hjj een der laatsten. Nu ia ook hjj gesneuveld op het veld van Een nieuwe Atjeh-geschiedenia werd bloe dig systematisch ingefcet." STADSNIEUWS. GOUDA, 10 Aprii. De droogmaking van de polders de Broek- velden en Vettenbroek. De Provinciale Staten van ZuidwHolland hebben gisteren z.h.st. goedgekeurd een voorstel van Ged. Stoten om het renteloos voorschot der Provincie ten «behoeve van de weder-droogmaking van de polders Broek- veldeh en Vettenbroek te verhoogen tot 1/3 van ten hoogste 154.000. Voor meerdere bijzonderheden, verwijzen wjj naar het uitvoerig verslag van bedoelde vergadering elders in ons blad- opgenomen. Thalia-Theater. Het „Wereldnieuws" opent met de laatste I'arjjsche damesmode en o.a. eenige sport- opnamen alsmede prachtige kjjkjes uit de Rvvièra. Een dol oomische twoe-adter „Pap- py wil niet" versahaft de bezoekers veel genoegen. Als hoofdnummer gaat „Geef 'm de ruimte" een sensationeele Pa- ramoutfilm in 7 acten: Peter Minuit, af stammeling van een eeuwenoud gesiacht, hoewel schatrjjk en jong, verveelt zich doo- deljjk. Een krantenbericht omtrent een drie- dubbelen moord in het Café „de HeMekeu- ken" interesseert hem. Op zoek naar avon tuur en romantiek gaat hjj naar het Café doch viindt er alles rustig, onVerrichterzake keert Peter huiswaarts, daar #ordt hjj ech ter overvallen door Spike, een van de bende uit de „Hellekeuken." Peter krijgt een goéd idéé en geeft aich uit voor den ontvluchtte Gentleman George, een inbrpker waarop de poiltte van vier landen reeds lang loert Spike stemt gaarne toe in het vervolg isa- men te werken met den pseudo gentleman George. Teruggaande naar „De Hel'lekeu- ken" ontmoet Peter Spike's zuster, op het eerste gezicht raken ze op elkaar verliefd. Mary belooft aan Peter met hem te trouwen Dc koning van „De Hellekeuken" 'begeert Mary echter voor zich zelf en dreigt met doodslag indden Peter niet verdwjjnt. Peter gaat huiswaarts, en beweegt Spike en Mary met hem mede te gaan naar zjjn prach tig huis aan de Fifth Avenue. De koning van „De Hellekeuken" geeft zjjn bende be vel den jongen miliionair neer te schieten, dit komt Mary ter oore zjj beeluit het huis van Peter te verlaten teneinde zjjn leven te kunnen redden. Peter volgt haar echter zoo vlug hjj kan, overvalt den koning van de bende in zjjn eigen woning en een ontzet tende worsteling ontstaat waarbij Peter overwint. Peter neemt Mary we der mee naar zjjne woning en voor heiden, vangt een nieuw leveji aan. Een 'boeiend en spannend filmwerk. Op het tooneel treedt het „Turbino Trio" een dame en twee hearen, op. Mooie stan den en uitmuntende acrobatiek geven zjj te aanschouwen. Het „Thalia-trio" zorgt voor een triprtojp muzikale .illustratie van dit programma. Afd. Gouda Ned. Reisvereeniging. In café „Central" werd gisteravond een lezing gehouden voor de afd. Gouda der- Nederl. Reisvereeniging door den heer Ge- risch, de vertegenwoordiger van A. Strieker, Rotterdam, General Vertreter der Reichs- zentrale fiir Deutsche Verkehrswerbung. I In zjjn openingswoord zeide de voorzitter, de heer Meulman, dat, hoewel het winter seizoen is verstreken, het afdeelingisbestuur toch gemeend had gevolg te moeten geven aan den wenk der commissie voor het Af- deéüngswerk om de leden dezer afdeeling in de gelegenheid te stellen de première van de serie lezingen, door den heer Strieker voor de Ned. Reisv^r. te houden, te kunnen bjjwonen. Na het woord van welkom,, tot de aanwe zigen, speciaal tot den heer Gerlsch, sprak spr. de hoop uit dat de heer Gerisch ook in Duitschland lezingen zal gaan houden over het mooie Nederland, waardoor tevens ver keerde begrippen omtrent gewoonten en kleederdracht zullen worden opgeheven. De heer Gerisch sprak over de cultuxeele beteekenis van het reizen en in verband daarmede de ontwikkeling van de Nederl. Reisvereeniging. Spr. weee er op hoe tegen woordig het reizen gemeen goed is gewor den voor elke klasse der bevolking door de gemakkelijkheid der verkeersmiddelen, wel ke laatste de beschaafde wereld beheerschen. De propaganda voor het Vreemdelingenver keer maakt de banden tueschen de volkeren vaster, tot heil van de menschheid; door op rais te gaan wordt de toenadering tusschen de volkeren bevohdeiri. Spr. hieid een bloenv- lezing uit Hollandsche citaten over het rei den, hoe de lof Feeds werd bezongen door Vader Cats, Vondel en Hooft. Spr. zeide de aanwezigen door een heerlijk, deel van Duitschland, naar het Zwarte Woud te wil len voeren, van Holland uit gemakkelijk te bereiken. De hotel» zjjn er zeer goed, staan weer op hetzelfde peil als voorheen en er geiden weer vaste prijzen. Spr. gaf een ge- **vi«ümndl* overaieht van het Zwarte woud vanaf de Kelten die door de Romei nen werden verdrongen, en overt den aard r* tegenwoordige bevolking alsmede over handel en industrie. De streek ontleent de aan de donkere sparrebosschen. De «kende uurwerk-industrie wordt allengs verdrongen door de groot-industrie van me- Ulen uurwerken. Een belangrijke tak van "Kluatrie vormt de fabricage van ©delmetaal w In Fotta^aim werken 40.000 aibeiders in die industrie, een permanente tentoonstelling wordt door gehouden. Spr. wees op de verschillende inrichtingen van hooger onderwjjs, speciaal op de alom bekende universiteit van Heidelberg reeds in 1386 gesticht. Qp de kunst, het ruilob ject der geheele menschheid, en op den goe den wjjn welke dit land voortbrengt. Na nog de geneeskrachtige brontien be sproken té hebben, waarmede deze land streek rjjk is gezegend, eindigde spr. zjjn oppervlakkig ovenzicht om het met licht beelden aan te vullen. Het begon met Neurenberg, Mainz, Weert- heim langs den Tuber, Heidelberg, liet mooie slot Heidelberg, een prachtige mar merzaal en Karlsruhe. Schitterende land schappen, uitgestrekte bosschen, bergen, prachtige riviergezichten, typische kleder drachten, mooie bouwwerken, ruines enz., werden vertoond. Vervolgens een film van de badplaats Baden Baden, de stad van ont spanning en beschaving, alsmede Baden- Weiler, bekend om haar zacht klimaat, daar na een bron, de oorsprong van de Donau, bjj Donaueschingen, de Freiberg Kathedraal, de trots van de Duitsche gothiek en het Boden- meer. Een interessante film tot slot was een ge zellige Rjjnreis van Mainz naar Keulen. Hierna dankte de voorzitter den heer Ger- li8ch en hoopte dat hjj elders even groot succes mocht hebben. De meeste aanwezigen bleven nog een uurtje in gezellig samen- zjjn bjjeen. Op „Bisdom van Vliet". Voorjaar in het park! Zaterdagmiddag waren we in het park van de stichting „Bisdom van Vliet" te Haastrecht, waar het voorjaar hoogtjj vierde. In de nestkasten, die er hangen, was ©og niets te vjnden en ook in de struiken vonden we nog geen nesten met eiereh van vrjj broedende vogels. In dit opzicht was ons Stadspark ver vooruit. We werden ech ter ruimschoots schadeloos gesteld door de vele bloemen dié overal bloeiden, dat het een lieve -lust was. In den voortuin vonden we een mooie Prumius-soort, die nu inmiddels wel uitgebloeid zal zjjn, een groot bed met prachtige tulpen, een ander met forsche Primula's en langs een pad, dat ons in de Notenlaan brengt, een rjj Keizerskronen (Fritillaria imperialis L.), een nauwe ver want van de Kievitsbloem (Fritillaria me- leagria L.) uit onze weilanden, die echter pas in Mei Moeit. 'De bloemkronen van de beide soorten geljjken veel op eikaar, alleen is de kleur bjj' deze bloem geelbruin en han gen1 de bloemen in schermen, waan- de bla den bovenuit steken. In de Notenlaan, aan den westkant van het park, bloeiden in het gras langs de kanten mooie diepblauw gekleurde Druif- hyacinthjes (Muscari botryoides Mill.) en een igroote soort Vogelmelk (Ornithoga- lum). Overal in den tuin, in het gras onder de struiken en langis de paden bloeiden vol op h©t Speenkruid en de Boterbloem, langs het beekje groote exemplaren van de Pink sterbloemen, die hun lila bloem trosje in het water weerspiegelden. Daar tusschen door bloeiden op zonnige pbaateen Madelief jes en Paardebloemen. Op een enkele plaats, tegenover het familiegiraf, vonden we mooie Wilde Hyacirtthjes (iScilla non scripta, ook wel Endymion nutans genaamd), die in ons land in bosschen vrjj algemeen voorkomen. In de Notenlaan staken de groote driehoe kige bladen van de Aronskelk boven het gras uit. Het park maakte door die bloemenweelde en al de zingende vogel» een prachtigen in druk. Binnen korten tjjd zal het museum wel voor geopend vertelaard worden en het park ook weer voor het publiek toeganke lijk zijn. Een bezoek aan beide kunnen we dan zeer aanbevelen. A. S. Buitengewone Cabaretavond in den Schouwburg. Het Bestuur van Ons Genoegen biedt de leden een buitengewone Cabaretavond aan, op Zondag 18 April a.s., te geven door het Van Riemscljjk-ensemble en Mevr. Antoi nette van Dijk. Het programma vermeldt o.a.: heden- daagsche liedjes (bjj Luit en Piano) door Mevrouw Antoinette van Djjk, Boerenlied- jes bjj de Harmonica, door Jan v. Riemsdijk. Vrooljjke liedjes (uit de CrinoÜne-tydl door Mevrouw Antoinette van Djjk. Uit het leven van den Veluwschen boer (Anecdoten en Karakteristiek). Liedjes door Jan van 'Riemsdjjk. 'Mevrouw A. van Riemsdjjk «al op de pia no begeleiden. Na afloop is er bal in de Zaal Kunstmin. Scheepvaart door de IJaeelhavensluis. Gedurende de maand Maart kwamen door de IJisselhavensiuis BlOschepen met een in houd van 40634 M3 laadvermogen, en 1 hout vlotten, uitmakende 43 lagen hout. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Ljjst van 7 April 1920. Aanbiedingen van weirkzoekenden: 1 glazuurder, 1 gieter, 3 aardewerkers, 9 pjjpmakers, 4 drukkers, 7 letterzetters, 1 rietdekker, 4 heiers, 1 witter, 7 girondwer- kere, 9 opper- en 7 timmerlieden (1 acheeps en 1 leerling), 1 betonwerker, 1 wit/werker, 1 houtdraaier, 1 klompen- en 3 kistenma kers, 1 stoffeerder, 1 beitser, I zager, 2 mach. houtbewerkers, 3 schoen- en 1 meu belmaker, 4 scheepsklinkers en jjzerwerkers 8 stokers, 2 machinisten, 1 scheepstuiger, 1 aanhouder, 3 monteurs, 1 metaaldraaier, 4 blikslagers, 1 kopergieter, 2 ketelmakers, 1 zeilmaker, 1 mattenwever, 4 bankwerkers (2 halfwas), 2 touwslagers, 1 textielarbei der, 5 miikerwehrlcers, 2 brood- en banket bakkers, 21 sigarenmakers, 2 plakkers, 3 tuinlui of boerenknechts, 20 pakhuis-, 1 ex peditie- en 4 schippersknechts, 3 reizigers, 1 winkel- en 6 kantoorbedienden, 2 kellners, 7 koetsiers, 3 boekhouders, 81 transport- en fabrieksarbeiders, 4 chauffeurs, 1 typiste. Aangehouden. Door de politie zjjn aangehouden en naar Rotterdam teruggebracht, waar zjj thuiabe- hoorden, een drietal minderjarigen, die per fiets een snoepreisje naar hier hadden ge maakt. Voorts werd aangehouden en naar Rotter dam overgebracht zekere R. C. F., die in een der volkslogementen alhier verbtjjf hield, maar nog 10 dagen hechtenis moest ondergaan. Dr. J. G. Geelkerken over „de Asser Synode" Zooals wjj reeds berichtten, zal Dr. J. G. Geelkerken Woensdag 14 April a.8. te 8 uur als spreker optreden in de'Zaal „Kunstmin" van Sociëteit „Ons Genoegen." Toegang tot deze bjjeenkomst, waar Dr. Geelkerken zal spreken over de „Asser Sy node", hebben alleen beljjdende en doopleden der Geref. Kerken in de classis Gouda. Agenda. lü April 8 u. Zaal Concordia Westhaven Uievoering Tooneel- en Declamatieclub „Thatia". 11 April 11 u. v.m. Clubgebouw Roei- en Zeilvereen. „Gouda", ledenvergadering. 14 April, 8 uur. !^al Kunstmin Soc. Ons Genoegen. Dr. J. G. Geelkerken van Am sterdam. 16 April 814 uur Nieuwe Schouwburg Volks universiteit (Dansavond door Jetty Schim van der Loeff. 18 April 8 uur. Nieuw© Schouwburg. Bui tengewone Cabaretavond door Jan van Rieinadjjk en Antoinette van Djjk. 19 April, 8 uur. Spojetej^ «1© Réunie. Con cert Joh. Starrenburg. 23 April 8*4 uur Soc. »de Réunie", Volks universiteit. Viool recital door Eugenia Welierson. De apotheek van de firma E. Grendel Tiendeweg, is deze week tot en met 16 April benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. HAASTRECHT. Ter Secretarie is aangifte gedaan van het voorkomen van mond- en klauwzeer on- dePl»at vee van W. J. Raateland en A. van f Voor het dienstjaar 1926/27 zjjn aange vraagd 42 groote en 7 kleine vischakten. Een in nood-gedood rund van den land bouwer A. S. Spruit werd voor de consump tie goedgekeurd en onder toezioht in het klein verkocht. Vrijdagmorgen werden we derom 2 runderen naar de noodsiachtplaats vervoerd, welke wel goedgekeurd zullen worden, zoodat het moeite zal gaan kosten het vleesch tjjdig kwjjt te raken. MOORDRECHT. Donderdagavond hield de afd. Moordrecht v. d. -Hall. Mjj. v. Landb. haar gewone le denvergadering. De notulen werden onver anderd vastgesteld. Vele ingekomen stuk ken voor kennisgeving aangenomen. Een vragenlijstje van het H.'B. over buiten- landsch serum en entstof1 werd afgedaan ten giunste van zelfenting/d«r varkens. De rekening van den penningmeester gaf een' batig saldo te zien van 45.82. Nog werd besloten in deze maand éen keuring te houden van stieren van leden der afd. Na dat de gewone verloting van landbouwarti- kelen was gehouden, waarbij winnaars wer den J. Goes, L. v. Nielen, IJ. J. de Jong en P. v. d. Heuvel werd de vergadering geslo ten. Naar wjj vernemen heeft de collecte ge houden Zondag j.l. in de Ned. Herv. Kerk bestemd voor Vrjj®. doeleinden opgebracht 15.43. OUDERKERK a. d. IJSSEL. In de Woensdagavond gehouden vergade ring van hét bestuuï en gecommitteerden uit de ingelanden van den polder „de Nesee" werd de rekening over 1926 vastgesteld. De rekening sloot met een batig saldo van 190.96. Besloten werd voorts om over te gaan tot uitloting van twee aandeelen der 5 leening (vorig jaar is één aandeel uitge loot). De omslag per H.A. werd evenals het vorige jaar wederom gesteld op 4.50. De begrooting 1926 werd daarna vastge steld in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van 68. Het bestuur werd gemachtigd tot het doen van af- en overschrijvingen der desbetreffende posten der rekening 1926. Eveneens werd machtiging verleend tot het doen van uitgaven de som' van 50 te bo- In de commissie tot nazien der rekening 1926 werden benoemd: J. van Herk, Joh. de Jong en H. Verdoold, tot hunne plaatsver vangers: A. Graveland, P. Hailing en C. A. G. van Herk. Ten slotte werd nog de voor- jaargschouw bepaald op 5 Mei a.s. STOLWIJK. Vrijdagmorgen viel het zoontje van M. Noordergraaf bezijden het buds in een mod dersloot. Gelukkig werd de moeder door een jonge kind opmerkzaam .gemaakt op dit on geval, en smaakte het genoegen haar zoon tje op het droge te brengen. vus*. Voor het dienstjaar 19?6/27 «jjn aange vraagd 22 groote en 3 kleine vischakten. ONDERWIJS. Paedagogiach Congres. Sectievergaderingen. Het 11de Nederlandache Paedagogische Congres heeft gisteren in sectie's verga derd. In de eerste sectie heeft prof. R. Casimir gesproken over de maatschappjj en dé be langstelling van de jeugd in onoen tjjd. De heer P. J. van Det behandelde het ondier- werp: School en beroepskeuze; hjj betoogde dat de school ook de taak heeft algemeene beroepsgeschiktheid te ontwikkelen en bjj de kinderen de bewustmaking van geschikt heid te bevorderen. Ook bjj de keuze van een hoogere soort speelt de school een steeds belangrjjker rol; ze heeft gekregen een promotie-recht, maar tevens voor een bgfcangryk deep het recht voot de keuze vun de levensrichting van het bind verkregen. Daarby spreken medische, technische, soci- aal-economische factoren, liggende buiten het eigenlijk terrein van tie school," die ten aanzien daarvan moet samenwerken met in stellingen tot voorlichting bjj beroepskeu ze. De school moet de resultaten van haar observatie der kinderen aan deze inrichting •verschaffen, maai mag daarom niet worden een experimenteer-inrichting op het gebied van wetenschappelyk psychologie. In de vjjfde sectie besprak dr. A. v. Voort hujjzen het onderwerp: de organisatie van het onderwjjs aan zwakzinnigen voor ons geheele land, d.i. ook op het platteland. Hjj stelt zich deze organisatie als volgt voor. Alle plaatsen boven de 12000 inwoners heb ben één of meer scholen voor zwakzinni gen; plaatsen 8000 tot 12000 «ielen hebben eene klasse voor dat buitengewoon onder wjjs. Die scholen en klassen, dienen tevens voor zwakzinnige kinderen uit kleinere na burige plaatsen. Zwakzinnige kinderen uit kleine steden en dorpen, ten opzichte van bepaalde scholen ongunstig gelegen, wor den ondergebracht in internaten voor zwak zinnige kinderen of uitbesteed in plaatsen waar gelegenheid voor het onderwjjs ia dat zjj behoeven. De heer P. de Boer leidde in het onder werp: Nazorg voor het abnormale kind. In een andere sectie heeft mevr. I. Bou- diier-Bakker ingeleid het onderwerp: Zede- ljjke opvoeding in verband inet het huisge zin: Zedeljjke opvoeding in verband met godsdienst en kerk; dr. H. Westsbrate over: Zedeljjke opvoeding in verband met de school. Dr. S. T. Heklema heeft behandeld zijn bezwaren tegen het psycho-technisch onder zoek in verband met de beroepskeuze. Hjj ontwikkelde de volgende stedddngen 1. Het psychotechnisch onderzoek heeft verwachtingen gewekt, die tot nu toe "iet verwezenlijkt zjjn. 2. Het psychotechnisch onderzoek is ge richt op het vaststellen van afjzondertjjke psychische eigenschappen, en rekent te wei nig met de geheele persoonljjflcheid. 3. Dit onderzoek geschiedt op een kunst matige wjjze en met behulp van middelen, die slechts onvolledig overeenkomen met de werkelijkheid van het praetasche leven. 4. Belangrijke psychische eigenschappen, die in de eerste plaats noodig zjjn voor 'het welslagen in een bepaald beroep, kunnen door middel van het psychotechnisch onder zoek niet of onvoldoende worden vastge steld. 5. Erkend kan evenwel worden, dat het psychotechnisch onderzoek wel een hulpmid del kan zijn, zjj het gebrekkig, bij voor lichting in zake beroepskeuze, speciaal in die gevallen, waar op grond van de verkre gen gegevens de 'keuze van een bepaald be roep kan worden afgeraden. De heer J. C. Ouburg behandelde het on derwerp: De beteekenis van de maatschap- peljjk-zedelijke normen bjj de groeps (ge sticht») opvoeding. Prof. dr. F. Roels heeft hier vervolgens ingeleid het onderwerp: Kinderpsychologie en behaviorisme; dr. A. A. Grünbauan het onderwerp: De structuur der kinderpsyche. In Sectie V (De abnormaden) heeft dr. A. van der Hoeven gesproken over de Psycho- pathenwet, en wel over haar beteekenis mid deljjk of rechtstreek» voor de maatregelen die ten aanzien van het al of niet abnormale crimineele kind genomen moeten of kunnen worden. Hjj zette uiteen, dat de Psychopa- thenwet naast het dogma van de toereke ningsvatbaarheid, waairdoor de strafmaat wordt bepaald, een ander, zefstandig prin cipe heeft geibradht: dat der gevaarljjkheid, waardoor de dwangmaat wordt bepaald. De heer G. J. Vos behandelde het onder werp: karaktervorming en zwakzinnigheid. Hjj betoogde, dat bjj de opvoeders van zwak zinnigen een meer diepgaande zielkundige kennis noodig is dan men in het algemeen bjj hen mag veronderstellen. Het particulier initiatief in de eerste plaats moet voorzien in de behoefte voor hen aan gelegenheid) om deze kennis te verkrjjgen waarin het ge steund moet worden door den staat, die li chamen die de opvoeding voor zwakzinni gen ter hand hebben genomen en de veree- nigangen van leerkrachten bjj het zwakzin- nigen-onderwjjs. Zondag 11 April. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. P. D. Tjalsma. Onderwerp „Het evangelie een taak Gods". St. Janskerit, 6 u. n.m. Ds. J. Borger. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Samon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. Ds. A. Boekenoogen van Wjjhe. 5% u. n.m. Ds. D. Scheele van Oudewater. Geref. Gemeente, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. Kok. Ver. Calvjjn, Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142, 10 u. v.m. en 5-% u. n.m. De heer J. Vroeg- indewey, van Middelharnis. BERKEN WOU DE. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. L, T. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Da. A. J. Hoek- zema, van Willige Langerak. Do open. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 6 u. iwm. Ds. J. H. Th, v. Rappard te Barneveld. Remonstr. Kerk. Geen dienst. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. De heer Mul ler, g. o. te Bodegraven. 2 u. n.m. Da. v. d. Plassche te Krimpen a. d. IJsael. Doopen. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. LamLtru. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.in. Ds, L. E. Smllde. f/,f MOORDRECHT,j Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. tjimJjjeptigast, Rem. pred. te Boskoop. nilv pf< STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.ig. Ijbj. J. Kanis. Evangelisatiegebouw, 6% {Aft, heer A de Vries, g. o. alhier. i10.fj 4.^ WADDINXVEEN. ltw, Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. H. A. dft Geus. Doopen. 6 u. njn. Ds. H. A. de Geus. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Db. B. Niftuw- burg van Moordrecht. OUDERKERK A. D. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. v. d. S|»ek te Schoonhoven. 6% u. n.m. De heer A. de Redelijkheid. Wjjkgebouw Lage weg, 9% u. v.m. de heer de Redelijkheid. NrEUWERRERK A. D. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m, Ds. N. Luyendjjk. REEUW IJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. de heer C. dft Vries, g. o. te Stolwijk. 2 u. n.m. Da. H. A. de Geus. Doopen. DRAADLOOZE DIENST. De productie der koJenmjjnen. BERLIJN, 10 April Volgens een uie- ded©el.ing in d© ftlg. verg. van de Central© V ereeruging van Fransche kolennnijneigtenairen, rekent men op «en, prodiuetie toenam©, van 25 tegen over dien oorlogstijd. ,rl« i A De bladen vragen, of dit niet iiet gevolg is van het verdrag van Ver sailles. waarbij Frankrijk do kolen mijnen in het Saargebied in het bezit Kreeg. Vredesonderhandelingen met Abd el Krim. PARIJS, 10 April. Te Parijs zijn aangekomen de Spaansehe gedelegeer den, die zullen deelnemen aah de voorbesprekingen voor de vredeson derhandelingen met Abd el Krim. De voorconferentie duurt van 12— 15 April, clan zullen de besprekingen te Oujda beginnen. Door den trein overreden en gedood. BREDA, 10. April. Uisternatniddaa vier uur is op den onbewaakton over weg, tiwsphen Liesbosdii en Leur, door een losse machine, komende uit de richting Breda, ©en doofstomme vrouw van ongeveer 30 jaar over red én en' onnrnddcllitk gedood. WISSELKOERSEN. 9 April. 10 April. Officieel. 12 uur. Londen 12.11% 12.11% Berljjn 59.33 59.31% Parijs 8.65% 8.56 Brussel 9.45 9.50 Zwitserland 48.16 48.15 Weenen 35.20 36.17,% Oslo 52.62% 58.50 Kopenhagen 65.35 66.30 Stockholm 66.82% 66.85 New-York 2.40% 2,49% Niet offici©©!. Praag 7.89 7.39% Madrid 36.25 36.25 Milaan 10.01% 10.02 Beurso verzicht. Het waren v.n. enkele fondsensoorten, die eenige beweging veroorzaakten. In de aller eerste plaats waren het de Bandawaarden waarin veel omging, en die zich opnieuw op een hooger niveau stelden. Van de 'rub berfondsen gaven Amsterdamrubbers ruime omzetten te zien. Deze werden iets lager ingezet, doch bleven vervolge** vrjj statio nair. Suikerfondsen maar weinig veranderd, doch goed prijshoudend. H..V.A. gaven bij wijlen eenige teekenen van leven. Prolongatie 3 KADIO-TELEGRAFISCH WEEOTBRICHT Hoogste stond 765.3 te Clermont. Laagst© stand 744.9 t© Vawtoe. Verwachting: Matige noord-weateljjke la- etr afnemende en krirapende vrind. H*lf tot zwaar bewolkt, aanvankelijk nqg-Regenbui en. Kans op nachtvorst. Late^ji^^aiehter. Licht op. ;<p |1(„, 10-11 April 7.10 v.m. hoopt D.V. WOENSDAG 14 APRIL, des avonds tf',fS uur in de zaal „KUNSTMIN" der Sociëteit „Ons Genoegen" te ^G&idd. op te treden met het onderwerp: Toegang alleen voor belijdende en doopleden der Geref. Kerken der Classis Gouda. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Toegangsbewijzen k f0.15 te verkrijgen bij den boekhandel H. HAVERKAMP Blauwstraat en, indien er nog over zijn, 's avonds aan de zaal. j Het Comité A. R. MAN DE PUTTE - W. A. *IETS y*6,32 C. BOUMA D SPEK

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4