1 i Jan Vanderland lik ,CEREBOS ZOUT f rJ Rotterdam U weel het niet half FRANS VAN CAMP Vraagt E. BOOT’S SCHOENWERK. Kaasstelling. I I MEL Goudsche Dienstverrichting Mantel E. BOUT, Nieuwe Haven 306 Vilthoeden, Overhemden, Zelfbinders MAGERHEID Complet Jiirlijksclie Alilnuim Veroaderino van AANDEELHOUDERS, Mi Japon tópe-Popd. mod. gathering SANGUINOSE No. 181 Dit blad1 9 •X 6 X Mitlii VMiditg-Naalscliappij. FEU WEES SLIM CjEBRÜIK ÜLIM BERG AMI NIEUWE! Turfmarkt 1 Télef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en nagr alle plaatsen. Transport van Piano’s, Orgels, Brandkasten, enz. enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. ■»/h fa. C. C. Krom handt in voorraad Ammoniak en Wrijfwas Spouwen, Zeemleer, Dweilen, Borstelwerk Witkwasten en Witborstels Gordijn-, Jalouzie- en Raamkoord. 8TROOHOEDENVERMS. DE M Mevr. Ali Borsje, geb. DE VRIES, in den ouderdom van 42 jaar. 57 Johinna Hondrlka Wakkéa, In prijs *t laagst, in kwaliteit 't hoogst. Alle reparatiën worden afgehaald, en thuis bezorgd F. C. VAN DER HORST Zeer nette behandeling. L. N. POLDERVAART. J. F. REVET ZONEN MODEVAKSCHOOL 1 Baxoekt da Salon voor1 Soheeron en Haaran|jd>n van 0. aORIStEB, Nerveuzen en Zenuwzieken i u 902 22 I 98a 17 ft 990 16 920-120 934 SO enz. enz 7l>8 90 998 80 WILK 97; Da, Haag. KI 1 n ■ft— Gouda, 9 April 1926. Regentesseplantsoen 20. b ^^WEeSPEJWAMPa. Voor engros: Fa. RENEMAN v. d. HEIJDEN, GOUDA. Beleefd aanbevelend. i Spannend aa—1~| - Hedeu overleed' plotseling onze in- nig geliefde Vrouw en Moeder J. M. BORSJE en Kind. OUgcmA alle Bwde-Weweo 29? ABONNEi per kwartaal Franco per p* Abeoaemax by onze agax Onze buret Redactie, Tel. Volstrekt eenige kennisgeving. Heden ö/erleed te Utrecht onze lieve Moeder en Behuwdmoeder, Me vrouw Weduwe Jacob van Kranenburg, in den ouderdom van bijna 70 jaar. J. VAN KRANENBURG, L J. S. VAN KRANENBURG— VAN EUK. GQUDA, 8 April 1926. Geen bezoek, geen bloemen. 1 I ‘.C -TOEM-- dat wij zoo’n sorteering hebben in Heden overleed na een langdurig lijden de Heer A. Rabouw. De overledene was gedurende meer dan 46 jaar bij onze Firma werkzaam. Zijn nagedachtenis zal steeds in onze herinnering blijven voortleven. WED. KNOX PORTLAND. GOUDA, 9 April 1926. dwangtoestanden, hypochondrie van 79, NIEUWE HAVEN 1 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het maken van alle soorten aas» MEUBELEN J.-'-ag TEGEN SCHERP CONCÜRREERENDE PklJZEN. Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’s OOSTERSCHE KRACHTPIL- Bekroond m medailles en eere-diploma’s. In Kasha, diverse moderne kleuren 39.” 16? GOLDSCHE MARKIEZEN, EN SCHERMENFABRIEK VEERSTAL 30 TEL INT. 494 PEPERSTRAAT 108. Voordeeligst en soliedst adres voor legering van prima MARKIEZEN EN ROL- SOHERMEN onder voortdurende garantie voor prima sterke constructie en kwaliteit» doek. I Wij vernieuwen, repareeren en maken ids nieuw schoon alle besehemwngsdoeleinden. Alle werkzaamheden worden door ons zeil uitgevoerd. Geen transportkosten of be schadiging. Vraagt onze uiterste offerte. Geheel voor U vrijblijvend. 927 30 Aanbevelend, J. F. REVET ZONEN. (dubbele). 7 JUKKEN, hoog S'/z M. voor 15 planken met 20 c.M. hoogte. 30 PLANKEN, 29 c.M. breed, 4.20 M. lang. 30 PLANKEN, 29 C.M. breed, 3.80 M. lang. 175.als nieuw. 930 Br. onder No. 915 aan BLIKMAN’s Adv.- Bur., Rokin 17, A,’dam C. aeo 10 Aangesloten bij de Vereeniging voor Modevakscholen te ’s-Gravénhage. Opleiding tot Costumière, Coupeuse «1 Lew W«s. Ook, gelegenheid! ypm eigen gebruik te leeren. Voor Leerlingen, die p«s de school verlaten heb ben; onderricht in Ondergoed enz. Zich aan te melden aan de school :i Gouwe 127. 913-20 9e dames VAN ««IJZELENDOORN. Ondergeteekende betuigd hiermede zijn oprechten dank aan den Wel. Ed.Zeergel. Heer Dr. E. D. MEETER voor de zorgvuldige geneeskundige behandeling van zijn broer Abraham Rabouw. i» H. J. RABOUW. GOUDA, 10 April 1926. op Zaterdag 24 April te 2 ure, ten kantore der Maatschappij, Turfmarkt 36 te Gouda. 933 2ü Aandeelhouders hebben toegang op vertoon hunner aandeelen. De punten van behandeling, balans, winst- en ver liesrekening en jaarverslag 1925 liggen voor hen ter inzage ten kantore der Maatschappij, van Zaterdag 17 April af. DE DIRECTIE. kuikens in enkele maanden vol wassen zijn en in deze korte groeiperiode het voedsel Moor een groot gedeelte beslist over de gezondheid en toekomstige eierproductie. is de voeding ven overwegend belang. Ik keek den gierigheid, welk ie moeien zegg 2ijn zachte bru van hun kant g mi In de „Su: ilag vertelt de bt Madrileensche A dat hjj had met Het gesprek hi want ofschoon d spreekt, geeft aan zyn eigen ta De eerste vra do: Had u er in uv voel van, dat u c len van de Ital zoudt hebben. Wanneer iema heeft bereikt, a is men altijd ge kindsheid de myt destinatie te ontx <le®e dwaasheid r myn jeugd op ge die van anderen, ik mjj van mij hartstochteljjk h* litieke discussie een eigenaardig maakten. Ik geloof nog i de instelling vai een zeker oogen met ons persoon! de meest waarde' „Hoe en waarc en waarom verik Mussolini antw ste jeugd drong me. Het voorbeeh te liefde, die ik 5 atmosfeer van ro «me van vjjfent schillend van dat edemoedig, opre traditioneel Itali maar in de pai verzetten tegen dens in het parle tie en tegen he vrijmetselarij. Ik partij terug te b: kelijke zuiverheid flat dit vergeefset der redenen voor lisjische partij. Een andere, dr terventie in den o tij, die pacifistiscl niet in staat, de g van den oorlog t< om alleen de eer als Italië nieuwe Hë de positie te VI fier de groote Daaom verliet ik socialistische pari en ballingschap h kennen, dat deze Wie de storrni kracht beproefd LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. met,p»fideil. -- - 6—» weken tot 30 pond toeneming- Gega- randeerd'ööschadelijk. Door Artsen aaube voten. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prijs per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangBt van postwissel- FILIAAL GURSKI. Z«*str. JL Den Haag. P. SLUIS* OPFOKVOER ia het resultaat Van 30 jaar wetenschap en ervaring en S wordt dan ook door de meeat vooraanstaande Pluinavae- deakundigfn en Hoender- I parkhouder» gevoederd. I LAGE GOUWE, schuin wet de Peperstraat. U liR BILLIJK TARIEF.NETTE BEDIENING. 1 <1 SPECIAAL ADRES VOOR HET AANZETTEN VAN SCHBERMB8SEN. I HANDEL IN ZEEPEN EN EAU DE CÖLOGNE. die lijden aan prikkelbaarheid en wilszwaktè, gebrek aan energie, neerslachtigheid levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en d.. nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure Dr. WEISE, over zenuwziekten. GEBHARD Ctx. Frankenstraat Den Haag. H®8 18 antwoordde •eefdhoid met welke ik naai volstrekt niet vi ■Ik verzoek i hij- ..Iki wist n teredge bezoek Hlij Ixaalde ee zak, hetwelk hii handige!©. >»D« lijs-t voos hij. Nog ollw op mij en •Wie ia dat? dokter (tan woonMe Betters o Vraag Uw winkelier toch om U te laten tien de practische gepatenteerde zcutvuller waardoor men het zout direct van uit het busje in het zoutvaatje stort Zuiver plantaardig tonioum. “Jj Telkens meer menschen komen tot dë overtuiging dafc zq, geen gewoon staal verdragen; zü probeeren het; een paar dagen, een paar weken gaat het goed; dan is de maag in de war, de eetlust weg, de spijsvertering gestoord. Gelukkig wordt het tegenwoordig meer dan vroeger ingezien. Pro^. NOTHNAGEL uit Weenen 2<egt het met zoovele woorden: „het staal moet oils organische verbinding wor den toegediend door de plant.” En tal van lijders aan bloedarmoede zjjn gekweld en in hunne genezing belem merd door eigenwijze menschen die dit: niet wilden begrijpen. Gelukkig tegen- wooirdig breekt de Sanguinose zich meer en njifer.baan; de een vertelt het aan den ander. >- i i.- j Gij behoeft van de Sanguinose geen Likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel is genoeg. Daar ip gééft midd^}, versta het goed, geen enkel middel dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en ajgemeene verslapping. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en voorname drogisten. WACHT U VOOR. NAMAAK. De SANGUINOSE kost per fl. 2.-*, 6-fl. 11.—, 12 fl. 21,—. i VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5