VERK. n306 chting NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUD^VATER, KEEEVyljK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 18123 88’ Jaargang NIEUWERKERK, n, enz. enz. ehandeling. IVAART. DE MAANSTEEN. OL Maandag l^ *Ppil 1828 oogst. 3 bezorgd Gouda wagens van laarsn|jd>n WB Mussolini's Isvsn. FEUILLETON. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1 BUITENLAND! :h NIEUWS. de in 97) sjegenheidi yoai J verlaten heb- (Wordt vervolgd). 5ELENDOORN. I lë. en frank, sderlanders. het wm Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. -Gravéhhage. 78J 80 Haag. j <0 1BERMBR9EN. BED De val van Invasie van 1 aanzienlijke dfcpng van den franc i wee<-, onet verder uitlewen. ads gij het goed vindt.” ..Ga uw gang. Betteredge. Maar zeg mij eerst even, hoe is zijn naam ..Van diem man met het bonte hoofd? O, die is even leelijk als hij zelf, kir# .locntvirurc h<xoit hti’’ belangrijk onder dit geplaatst en vele naar Antwerpen gek. De Scheldestad, zoc Msb., is sinds lang vo LI/, 13 LUOfc ,511 W ken. Tweemaal goed, geen enkel ene verslapping, drogisten. 8öö 60 Ml gewoon staal ,t het goed; dan Gelukkig wordt EL uit Weenen verbjnding wor- Een onderhoud met den Itaiiaanschen dictator. In de „Sunday Times” van Zater dag vertelt de bekende reisredacteur van de Madrileensche A. B. C. van een onderhoud dat hij had met den Itaiiaanschen premier. Het gesprek had plaats in het Italiaansch want ofschoon de Duce verschillende talen spreekt, geeft hij natuurlijk de voorkeur aan zijn eigen taal. De eerste vraag van de journalist luid de: Had u er in uw jeugd reeds eenig voorge voel van, dat u op zekeren dag de lotgeval len van de Italiaansche natie in handen zoudt hebben. Wanneer iemand een positie van belang heeft bereikt, aldus antwoordde Mussolini, is men altijd geneigd in zekere daden der kindsheid de mysterieuze teekenen deir pre destinatie te ontdekken. Ik zal in elk geval 'leze dwaasheid niet begaan. Ik geloof, dat mjjn jeugd op geen enkele wijze afweek van die van anderen. Anderzijds is het waar, dat ik mjj van mjjn vroegste jeugd af altijd hartstochteljjk heb geïnteresseerd voor po litieke discussies, die op mijn geest steeds een eigenaard'igen en machtigen indiruk maakten. Ik geloof nog altijd, dat het strijden-voor de instelling van die machtsorde, welke op een zeker oogenblik het best overeenstemt met ons persoonlijk ideaal, voor een mensch de meest waardevolle taak is." „Hoe en waarom werd u socialist en hoe en waarom verliet u het socialisme?” Mussolini antwoordde: „Sinds mijn vroeg ste jeugd drong alles mijj naar het socialis me. Het voorbeeld van mijn vader, de groo- te liefde, die ik voor het volk koesterde, de i atmosfeer van romantiek! Maar het sooia-- Ivsme van vijfentwintig jaar was zeer ver schillend van dat van thans. Het was een cdemoedig, oprecht, vurig, enthousiast en traditioneel Italiaansch. Ik was socialist, maar in de partij hield ik niet op mij te verzetten tegen het optreden van de lei ders in het parlement, tegen de bureaucra tie en tegen het bondgenootschap met de vrijmetselarij. Ik deed mijn uiterste 'best, de partij terug te brengen tot haar oorspron kelijke zuiverheid, maar in 1913 'begreep ik, «lat dit vergeefsche moeite was. Dit was een 'Ier redenen voor mjjn breuk met die socia listische partij. Een andere, dringende reden was de in terventie in den oorlog. De hoofden der par tij, die pacifistische bourgeois waren, bleken niet in staat, de gebiedende noodzakelijkheid van den oorlog te begrijpen als een middlel om alleen de eenheid van een jonge natie als Italië nieuwe kracht te geven en aan Ita liê de positie te verschaffen, waarop het on der de groote mogendheden recht heeft. Daaom verliet ik in den herfst van 1914 de socialistische partij, voor welke ik armoede en ballingschap heb geleden. Ik moet u be kennen, dat deze momenten wellicht de bit- va&en. Ik had nog agn 1 trein- vertrok .'En danbe een kleine kans, dat Be in het nog niet gelezen den brief macht vinden, van nut kon zijn. Daarop thans. Betteredge las en niets aan den dag. dan de weet. Ik zal hier dus Ooggetuigen verklaren, dat de vlammen een hoogte bereikten van 200 voet. De toe stellen waren in eenige minuten verkook!. AZlë. Was van de Tigris. Reeds 35 personen verdronken. De stad Bagdad wordt ernstig bedreigd door een overstrooming zonder weerga van de Tigris. Bij het koninklijk paleis, dat ontruimd is, zjjn de dijken doorgebroken; het paleis ligt thans te midden van een woelingen stroom. Diuzenden Heden werken koortsachtig aan het opwerpen van dammen. Honderdtallen van vluchtelingen kampeeren buiten, daar hun woningen door het water zijn meege voerd. De doorbraak van den Tigrisdjjk ge schiedde gistermiddag op nog geen mjjl af- stands van de stad. Het water 'bereikte dte maximale hoogte van 1923, toen bijna 500 vierkante mijlen land overstroomden. De politie heeft arbeiders gerequireerd voor het versterken der dijken rondom de stad. De dames der koninljjke familie zjjn In allerijl uit het paleis naar de woning van den minister van oorlog overgebraeht. De schoone tuinen rondom het paleis zjjn een toonbeeld van verwoesting. De palm- boomen zijn omringd met stukken huisraad. De toestpnd is volgens latere berichten verergerd. Het water is reeds de kazernes der troepen ten Noorden van de stad bin nengedrongen. Reeds zijn 35 personen verdronken. VER. STATEN. De immigratiewetten. De» Senaatscommissie verwerpt wetsontwerpen tot vergrooting der quota. De immigratie-commissie uit den Senaat heeft bijna twintig wetsontwerpen verwor pen, die de bedoeling hadden de quota’s te vergrooten, krachtens de wet op de beper king der immigratie toegestaan. De wets ontwerpen voorzagen in de toelating van huisbedienden, boerenarbeiders, zoowel aan staanden als broeders en zusters van Ame- rikaansche burgers, enz. Petroleumbrand in Californië. Een geweldige petroleumbrand heeft «le afgeloopen week gewoed in Californië.. De bliksem zette eerst twee groote petro- leumrediervoirs in vlammen. Door de gewel dige ontploffing, die hierop volgde, geraak ten twee andere reservoirs in brand en ver volgens nog 20 andere aan de oppervlakte liggende tanks, ieder met een inhoud van 55.000 vaten. De groote reservoirs bevatten elk 1.250.000 vaten. Donderdag sloeg de bliksem in twee tanks met een gezamenljj- ken inh. v. 1.500.000 vaten, toebehoorend aan de Union Oil Company. Honderden jieden hebben tegen de vlammen gestreilen. Zij wierpen een hoogen aarden djjk op in de genezing belem- lukkig tegen- •telt het aan den Wie de stormen vreest, heeft nooit de kracht beproefd van zijn roer. van hand gaf mij over aan de gedachten, mijn eigenaard'igen toestand in FRANKRIJK. Oude Klokketoren ingestort. Twee dooden en één zwaar gewonde. Uit Toulouse wordt bericht, dat de be roemde klokketoren van de vijftiende-eeuw sche Daibade-kerk gisterenmorgen om kwart over drieën is neergestort en met donderend geraas te midden van een huizen groep terecht is gekomen. Van deze groep, beestaande uit drie woningen, werd er een totaal vernield' en de beide andere zwaar ge havend. Behalve aanzienlijke materieele schade, vallen er helaas ook slachtoffers te betreuren. Het echtpaar Deman werd ge dood en een kostganger- zwaar gewond. Naar later gebleken is, was het gevaarte in 3 gedeeltes naar beneden gekomen. Haar echtgenoot vermoord. Zaterdagavond heeft te Bordeaux een Ne- derlandsche, mevrouw Van de Rhee, 'haar man vermoord. Béiden waren als koorzan gers verbonden aan den Grooten Schouw burg te Bordeaux. Mevrouw v. d. Rhee is geboren te ’s-Gra- venhage, en sedert langen tjjd getrouwd. Het huwelijk was zeer ongelukkig en hefti ge woordenwisselingen hadden bijna dage lijks plaats. De moord is gepleegd met een broodmes, waarmee de heer v. d. Rhee in den rug werd gestoken. komen, wantieer men mij niet naar huis terug ziet keeren. Des te beter. In dat geval zal men niet trachten mij te volgen en zal het geheim veilig ujn tusschen u en mij. Ik noem mij. mijn heer. uwe ootmoedige dienares. Rosanna Spearman. „Betteredge", zeide ik. toen de le zing geëindigd was. ..is er iets in dien brief, hetwelk ons voor kan lich ten Hij hief langzaam het hoofd op en zuchtte diep en zwaar. ..Niets, mijnheer", antwoordde hij. ..en als ik in uw plaats was. zou ik er thans niet meer over denken, maar zien, wat koeler hoofden dan de onze er op vinden kunnen om hel geheim op te lossen." Ik keek den man aian met n nieuws gierigheid, welke, ik schaam mij hot w moeten zeggen, in het oog viel. Zijn zachte bruine oogen blikten mij t goedig aan, en hij be- mijn onwillekeurige be -t een verontschuldiging, mijn eigen schatting -J8j per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad r week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, rartaal 8.15 '■et Zondagsblad f 8.80. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.90, per i Franco per poet per kwe AbMMmanten wonden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux tga dagelijks geopend van 9—6 eur. Administratie Tal. Int 82; Redactie, Tel. 83. 350 gulden in Anttvevpen betaalt men voor dezelfde machine, zelfde merk, momenteel iets meer dan 200 gulden. Deze aanzienlijke verschillen, welke men nu in bijna alle artikelen terugvindt, drij ven niet alleen de gewone Nederlandsche klanten naar Antwerpen, maar ook talrjjke andere Nederlanders belust op „koopjes.”/ Sommige Antwerpsche bladen zjjn al aan/, het sputteren gegaan tegen de n;euwe in vasie, mapr de zakenmenschen, dia gedu rende den laatsten tjjd over groote slapte te klagen hadden, denken er anders over. Het is waar, niet alle Nederlandsche koo pers weten zich in deze voor België zoo moeilijke omstandigheden tactvol te gedra gen en zelfs vele winkelende Nederlandsche dames geven dikwijls blijken van tekorten op? dat punt. verkeersmiddelen per auto en per bus gemakkelijker zijn geworden, is de nog aanmerkelijk toegenomen. Ge maar eens een wandeling te maken voornaamste winkelstraten en (iOIIISUlE COURANT 15 regels 155, «Ik» regel meer ƒ0.80. Advartentiën. in het Zatardagnummer 2t bijslag op don prijs. IdefdadigheidM-adverteatiën do helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regal meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot «eer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimve. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soli ede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daage vóór do plaatsing tan het Bureau zfjn ingokomen, teneinde van opname verzekerd te «jjn. i-ra-iuim, gij weet nog niet, dat ae kleine dokter niet hersteld is van de ziekte, welke hij Zich op den avonu van den verjaardag heeft op den na|s gehaald. Zijn gewondheid is nog al goed, maar zijn geheugen heeft hem bijna, geheel verlaten. Het werk wordt thans gedaan door zijn helper. Hij heeft niet veel drukte, behalve onder de armen. Zij hebben geen keus, weet gij. Zij moeten het wel stellen met dien man. of andersl zonder geneesheer blijven).’’ ..Gij schijnt niet van hem te hou den, Betteredge „Niemand houdt vanj henw, mijnheer. Waarom is hij zoo weinig gezien? ,.Wel. mijnheer Franklin, vooreerst is zijn uiterlijk in zijn nadeel. En aan loopt er een praatje, dat mijnheer Candy hem genomen heeft, zonder dat hij goede inlichtingen omtrent zijn ver leden kon geven'. Niemand kent hem en hij heeft geen enkelen vriend in den omtrek. ..Zoo. zoo? Mag ik vragen, wat voor eerift papiertje hij, u daar gegeven ..O. dat is de wetkelijksohe lijst van de zieken, dtf-e wijn noodig hebben. Juffrouw Rachel wil die gewoonte van haar moeder, aanhouden. De tijden zijn veranderd' mijnheer. Weleer bracht mijnheer Candy zelf de lijst aan me vrouw thans is het zijn assistent, i aan mij geeft. Ik zal den slaapkamer. Zoodra hij af is, ga ik naar beneden, met het nachthemd op gerold ouder mijn mantel. Ik zal wel iets vinden omi het ongeschonden en droog te hoüden. tusschen, den rommel in vrouw Yo-1 land's keuken. En dan begeef ik mij naar hel drijfzand en verberg alles op een plaats, waar geen levend schepsel het vinden kan. zon der vooraf door mij ingelldht te zijn. Misschien ontdekt men mijn voetstap pen misschien zal men denken, dat mij op de roisen een ongeluk is over kómen, wanheer men mij niet De t heeft de prüïen van talrjjke artikelen geljjk bjj vroegere plotselinge inzakkingen, lie van de wereldmarkt Néderlandsche koopers io£ chrjjft men aan de talrijke landgenoo- jeKhjksche gedeelte tmenaneïo. vat was al zoo vóór den oorlog, maar nu sindsdien de veel brek hebt door steeds zult ge daar voor de groote maga zijnen automobielen vinden met de letters NL. Waai- zulks in gewone tijden reeds het geval is, daar kan men het begrjjpen, dat in deze dagen nu de plotse daling van den franc een xetra voordeel aanbiedt, de stroom van Nederlandsche koopers en voor al koopsters danig wassende is. Met a^e mogelijke vervoermiddelen komt men op Antwerpen af en men ziet de Nederlanders met de meest verscheiden artikelen naar hun land terugkeeren. Zoo passeerde ons gisteren een open luxe automobiel vol nieu we waterketels! Het prijsverschil is dan ook enorm groot. Nemen wjj bjjivoorbeeld een Fordje. Kost in Nederland 1400 gulden, in Antwerpen 12000 franc, dj. op het oogenblik nog geen 1100 gulden. Een zaamachine, Brusselsch fabrikaat, staat in Nederland geprjjpd op kwam “ér lezer reeds slechts, die regelen herhalen, welke betrekking hebben op het verbergen van kleedingstuk. dat in aanraking geweest met de verf op Rachel s deur. Na uitgeweid te hebben over de be- terste van mijn leven zjjn geweest. Ik ben er voorts van overtuigd, ging Mus solini voort, dat mijn onverschilligheid voor materieelen rjjkdom mij vah gro^i nut bij mjjn carrière is geweest. Ik bes«ouw geld als een middel en niet als een doel, een mid del om het mogelijk te maken te triomfee- ren. Om het doel te bereiken, dat het mijne was en nog steeds is, nameljjk de grootheid en bloei van Italië spoorden ontberingen en offers mjj slechts tot grooter vuur en ent housiasme aan." „Ik kan thans niet zeggen, vervolgde Mus solind, dat ik vijf jaar geleden met mathe matische zekerheid de overwinning van 'het facisme en den triomfante!ijken opmarsch naar Rome kon voorzien. Niettemin kan ik verklaren, dat een duister, maar machtig instinct, mjj leidde en njjj verzekerde, dat het pad, waarop ik mjj begeven had, het juiste was en tot de overwirining zou lei den.” De journalist wees er op, dat de theorieën van het fascisme buitengewoon interessant zjjn. „Doch”, zoo vroeg hjj, „wat is het prac- tisch resultaat van uw streven? Hoe staat het met de vrjjheid? Is het volk gelukkig?" Mussolini antwoordde-. „Zie om. u heen; u zult niets anders zien dan overvloeiende ac tiviteit, onafgebroken arbeid en een bloeien de industrie. In Italië bestaat geen werk loosheid en het volk verdient voldoende, om bescheiden te leven. Overal 'heerscht orde en veiligheid. Wat heeft een volk meer noodig Ik kan u verzekeren, dat de massa onver schillig is voor die propaganda der opposi tie. iWat het volk wenscht, is rust en «en leven van vrede en welvaart, langt vrjjhedd. Deze vrjjhëlv. van een vroegere eeuw. „De vrienden van Uwe Excellentie ver klaren,” zoo ging de journalist voort, dat het fascistisch régime in Italië thans goed gefundeerd is en dat het minstens een halve eeuw zal bljjven bestaan, eveneens het libe rale régime, dateer aan voorafging. Wat is uw opinie daaromtrent?’’ „Ik denk", antwoordde Mussolin^ dat liet fascistisch regime, in het bijzonder ten aan zien van sommige onlangs ingevoerde her vormingen, aanzienlijk in macht is toege nomen’ maar ik zal mjj er wel' voor wach ten’ een d'atum vast te stellen en mij aan voorspellingen te wagen, on/dat niemand kan weten, wat er in een verwjjderde toe komst kan gebeuren. Tooh heb ook ik de overtuiging, dat het fascisme een lange reeks van jaren zal blij ven bestaan, gedurende welke het in staat zal wezen, zjjn program van materieel en moredi herstel van Italië te ontwikkelen." Gelooft uwe excellentie," vroeg de jour nalist verder, dat andere landen het fascis me zullen navolgen Sommigen van uw par tjjgenooten meenen, dat er in de toekomst slechts communistischlk en fascistische sta ten zullen zjjn." m Mussolini anbwoortkle: „Ik heb reeds meermalen gezegd, dat het fascisme essen tieel Itaiiaansch is. iDit kan evenwel niets veranderen aan het frit, dat de decadentie van de democratie en het parlementaire systeem in andere landen bewegingen, ont leend aan het faficisuite, te voórschjjn zal roepen.” „Waarheen zal Italië het surplus zijner bevolking zenden?” was de volgende vraag. „Na de bjjna volkomen afsluiting van Noord-Anierika voor onze emigranten", verklaarde Mussolini, zullen zjj in steeds grooter getale naar Latijnsch Amerika gaan, in het bijzonder haar die landen, dje een gematigd Atlantisch klimaat hebben. De dringende behoefte dezer tanden, aan in tensiever exploitatie, de verwantschap wat ras en taal betreft tiMföchen Italië «n deze Zuid-Amerikaanche volken, veroorloven ons groote vei-wachtingen Üe koesteren van het resultaat dezer internationale samenwer king.” moeringen van Cuff en de middelen, welke zij -aanwend.de om het door haar ontdekte geiieimi verborgen te houden, gaal Rosanna Bpearmau aldus voort, over hel nachthemd sprekende: ..Ik had het kunnen vernietigen. Maar o. hoe zou het mij mogelijk zijn geweest, mij te ontdoen van het eeni ge voorwerp, hetwelk tot bewijs kon dienen, dat ik u hAH gered van ont dekking en schande? Indien het tot een verklaring kwato tussdhen ons beiden en gij mij zoudt verdenken van onedjele bedoêlingetn. hoe zou ik Jan weder uw vertrouwen kunnen winnen tenzij ik dit bewijsstuk vertoonde ik besloot derhalve het te verbergen en wel op de plaats, waarmede ik >het best bekend was. het drijfzand. Zoo- dra de gelegenheid zioh daartoe aan bood. vroeg ik verlof om een lucht je te gaan scheppen. Ik ging recht naar Cobb’s Hole, naar het huisje van d’en vissether Y ei land. ZHn vrouw en dochter waren de eenige vriendinnen, die ik had. Veronderstel echter niet, dat ik haar uw geheim mededeelde. Ik vertrouw de niemwnd Tk wilde slechts dezen brief acn u schrijven en ongemerkt hef verrader]i^e kleedinestuk innak- ken. om het op de bestemddïpTek te traan brengen. Fn thans ben ik biina ann het ein de van mlin brief, dien ik schrijf, al- leen en rittende in I,un- Yolland’s ENGELAND. Ernstig vliegongeluk in Engeland. Vjjf dooden. Tengevolge van een botsing stortten twee vliegtuigen neer bjj het vliegveld Hen'low (Bedfordshire). Twee officieren en dn«- manschappen werden gedood. Dit vliegongeluk is een van de ernstigste ir. de geschiedenis van de Engelsche lucht- strijdkraohten. De twee machines gingen in vlammen op, toen ze den grond bereikt had den, wellicht dooir het springen der benzine tanks. Wanhopige pogingen om het vuur te blusschen bleven vruchteloos. De slacht offers moeten wel onmiddelljjk zjjn gestor ven. Ezra Jennings heet hij.-’ HOOFDSTUK V. Betteredge nam het schrijven Rosanna hpearman wederom1 ter en ik -- welke i mij opriep. Ik moest dien zelfden dag nog naar Londen terug, om mijnheer Brikf het geheele geval voor te leg gen! en voornamelijk, ten einde, net kost> dan wat het wilde, een onder houdt met Riufcel te verkrijgen. Dat was mijn plSf. voor zoover ik op het oodenblik in staat was er een op te uur, voor de artond er nog etteredge iets gedeelte van fVetwelk mij rachtte ik van hun kant antwoord.de c leefdheid met welke ik naar volstrekt niet verdiend had. .Ik verzoek u verschowning' zeide hij- Ito wist niet, dat mijnheer Bet- teredge bezoek had?’ Hlij haalde een stukje papier uit den hetwelk hij aan Betteredge over handigde. ?»PO hjst voor die volgende week", Miu een‘mölfll sloeg hij een bh» op mij en verliet tóen de kamer. Wie is dat?’’ vroeg Br. «wistent”, anl- woonMe BHteredRe. „O ja, mijner )A.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1