IID- IERS ■pecialiteit heaft eea egan Eczema en ander* iderbaarlijke oplossing allereerste toepassing van verlichting slaken. igmiraculeus.Vsriuimt liddel ie prpbeeren. Voor gouda en omstreken NÏEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD bergambacht, berkenwoude, bodegraven, BOSKOOP, I NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOOI JITEIT me wil maten advartantite rattenen adrer- pteatoen in één Adeu of tjjd- iit, zouter <tet lots moer kort m Mbtetatota krt dMn <te*r J» Adwrtwrtte- 8L Gouda, <tet .f noodi« hWt, MteartanMa te* «rdtere Hadan. No. W27 Vrijdag Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Groot. FEUILLETON. I 'x.eii' eile n DE MAANSTEEN. met "I GOVDERAK, OOBaOVEN, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEU^, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. -- AKI ZOON JDA ond jnd t»nd mm! lazooh* Hl 605 36 'stel spreekt. 101) Zoo lang de menschen in nabuurschap hebben geleefd, is er ruzie geweest. HOOESTUK VII. het oogepb|lik, dat ik binnen stond Kachel van de piano te wonden 3 ontwape- Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. n ie men l»fi dbMeel, hoopicevei>*^/ïij|K In politieke kri dat detoestand ,i ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2J55, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geechiedt Franco per poet per kwartaal 8.15 wet Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA hü onze agenten ea loopers, den boekhandel «a de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—5 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 88. theoretiseren; van de praktyk weet U niets.) 8e. Het brok dijk tea noorden van de doorbraak tot de*’eerste boerderijen wprdt verzwaard. Dat is het slechte deel. Voor de lekkage verwacht ik ik het het genoegen! daarvan nogal verbetering. De rest van den ringdijk is naar men mij verzekerde van veel betere hoedanigheid. De polder wordt zeer...... ordentelijk! Dit is, wat een practicus in deze materie te antwoorden heeft. GOlIlSUIEdiniiM eener macht, onafhankelijk vdn haar wil, kwam xij dichter en dichter bij mij. Haar wangen kleurden zich mee warmen tint, het licht van het ontwa kend. zelfbewustzijn verhelderde haar oogen. Ik vergat de lage verdenking, welke op mij woog ik vergat het te genwoordige, het verleden, de toe komst, alles, wat ik mij had' moeten herinneren. Ik zag niets meer dasn de vrouw, die ik liefhad en die dlaar zoo dicht in mijne nabijheid stond. Zij beefde en scheen besluiteloos. Ik kon niet langer weerstand bieden. Er was één oogenblik. waarin ik meende, dat zij toegaf één oogenblik. dat zij ook al les scheen te* vergeten. Nog voor dit denkbeeld tot helderheid bij mij was gekomen maakte zij een beweging, welke mij overtuigde, dat zij ’t zich wel djegeltyk (herimne|Kie. Met een kreet als van afschuw en schrik. met een kracht, welke voor mij on weerstaanbaar was, duwde zij mij van zich terug. Gramschap lichtte er in haar oogen verachting deed haar de lippen samenklemmen. Zij nam1 mij op van het hoofd tot de voeten, gelijk zij het een vreemdeling zou gedaan heb- ben, die haar hadi beleedigd. „Gij lafaard”, zeide zij. Ellendige lage, hartelooae lafaard1.” Dat waren haar eerste woorden. Met deze beleediging, dte grievendste. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda m om* treken (bahoorand* tot tak bawrgkrin*) 1—5 ratals UW, alfca re<al Mar ƒ0.25. Van button Gouda au dan teaoïtkriag: 1—6 rareia ƒ155, elke regel meer /DAO. Advartontita in hot Zaterdagnummer 20 bijslag op dan piitfa. Uetfdadighaida-advertontiln do helft van den prija. INGEZONDEN MEDEDEELXNGEN1-4 regels ƒ2.05, elke regel moer fM. O> de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentün en iagaeonden mededeolingen Hj contract tot war gtroduceer k jp dan prijs. Groots lotton an randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertantiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomet van «oliede Boekhaa dal aren, Advertentiebureaus on onze Agenten en moeten daags vóór do plaetsias aan het Bureau zfjn fagokomen, temdnda van opname' verzekerd te ate- woordde mij. Ik deed voor de tweede maal geen beroep meer op haar. Met een stugheid even hardnekkig als luuar trots, bleef ik voor haar staan en ver haalde haar mijn ontdekking aan hef drijfzand en alles, wat er mede iu be dekking stond. Er ging nog al een me heeft genomen. De Prins van Wales. Gisterochtend heeft de Prins sten Wales Londen verlaten om zich naar het vasteland te begeven. Hjj reist onder den naam van Earl of Chester. Incident in het Lagerhuis. Dertien Labourleden gescl^st. In het Lagerhuis had gistermorgen om zes uur, nadat het Huis den geheelen nacht in oomité-generaal over het wetsontwerp inzake de bezuiniging had vergaderd, een buitengewoon incident plaats, dat leidde tot <ie schorsing van dertien Labouraïgevaar digden wegens hun toepassing eener geheel nieuwe methode van obstructie. Lansbury, Wheatly en elf andere leden bleven bij de stemming over de motie der Labour Party om het debat te verdagen gedurende een half uur in de lobby, zingend en schert send, en aldus den gang van zaken belem merend. De minister pleegde langdurig overleg met den voorzitter, die ten slotte den Spea ker uit zyn bed deed halen! Onder het rumoer der Labourafgevaar- digden stelde Neville Chamberlain de schor sing voor van de dertien Labourleden. De Labour-oppositie paste daarop een gematig der taktiek toe, doch na een half uur schor- wondt gesteld. O.a. zou de bepaling ge schrapt moeten worden, volgens welke het verdrag van Locarno eerst rechtsgeldig zou worden na de toelating van 'Duitschland tot den bond, zoomede die, welke den Volken bondsraad de volmacht geeft te beslissen wanneer het veixlrag zal ophouden te be staan. Voor alles njoet echter, volgens het denkbeeld, de .scheidsrechterlijke functie van den bond m geval van een conflict tus- schen de by Locarno betrokken staten aan een ander lichaam wellicht wordt hier het Haagsche Hof van Justitie bedoeld worden overgedragen. In Engetand, waar men de medewerking van den Volkenbond als een der voornaamste voordeelen van het verdrag beschouwt en met name weigerach tig staat tegenover het denkbeeld dat^een i - r scheidsgerecht van buitenstaanders dopt ïfaiZ^T m'eemerheidsbesluit in een conflict tusseten i_ .de staten van. Locarno 1M nwten beslissen, i «todt W schoon men van de houding van Chamber- lain in zulke gevallen nooit geheel zeker is. Intusschen wordt, naar de Londqneche cor respondent der Köln. Ztg. aan het boven staande nog weet toe te voegen, de onbeha- gelijke stemming in Engeland nog verhoogd door de omstandigheid dat Paul Boncour van zijn verblijf in de Ooateljjke Staten van Eu ropa gebruik heeft gemaakt om veiligheids- verdragen af te sluiten, niet alleen tegen Rusland, doch ook tegen Duitschland, het geen ook reeds tusschen Polen en Roemenië moet zijn geschied. Het zal dan ook we’ geen toeval zijn dat de Ti més juist nu voor den dag is gekomen met zyn onthulling van een Duitsch-Russisch veiligheidsverdrag, waaromtrent men in Londen het noodige reeds blykt te weten en waaromtrent Berlijn een communiqué uitgeeft, dat wel is waar liet sluiten van een „herverzekeringsver- drag” tegenspreekt doch bevestigt dat er tusschen Duitschland en Rusland onderhan- delingen inzake het veiligheidsvraagstuk^ gaande zyn, hetgeen dus gerust mag Wor- den opgevat als een nieuwe Duitsch-Russi- waarvan de Times schijnt het mij te- ko- Qp trad, stond Kachel van de piano op. Ik sloot de deur achter mij. Wij Die ven zwijgend tegenover elkander staan niet de geheele lengte van het vertrek tusschen ons. De beweging, welke sdj had gemaakt met op te rijzen, scheen, de eenige inspanning te rijn, waartoe zij in staal was. Het gebruik van al haar overige vermogens, lichamelijke WWel als geestelijke, scheen zich sa- raen te trekken in den starenden blik, waarmede zij mij aanzag. Ik vreesde, dat ik mij te onverwachte vertoond Ik trad een paar rtaippen op haar >oe en sprak zachtjes „Rachel.” Het geluid mijner stem bracht de bewe ging terug in haar leden, de kleur op haar gqlaat. Zij van, haar kant nader de ©ij. zonder nog te spreken. Langzaam als onder den inv'oert kweeken? Denkt U niet, als ik, dat het even tueel bovenkomende allemaalgras land wordt? En de onderlinge waarde van Vettenbroeksche en -bovenkomende gronden? In ’t algemeem lood om oud z e r; ’t heb Vettenbrteksche grond in mijn tuin; arm als de kraaien! En dat ,,baggerlaagje Ik stond met een boer, die met zijn klomp er door wroerf en het van goede kwaliteit vond, -zooals ook andere -boe ren. Dat schreef ik toch ook, dat de boertjes het vonden (Over de „toemaak” van bag ger en mest, daarover kunt U alweer alleen Da onteapeninga-Confarantie. Ruslands weigering. Paul Boncour’s actie in Oost-Europa. De voorbereidende ontwapeningsconferen tie, die de Volkenbond tegen Mei heeft bij eengeroepen, zal, men weet het, niet door Rusland worden bjjgewoond, Rusland heeft geweigerd aan de besprekingen deel te ne men. -Er schijnt thans een bailAe t opgeworpen om de voorbereidende ningsconferentie, het geheele vraagstuk der ontwapening te land voorloorig uit te stel len. Althans in de Engelsche pfrs vinden ge ruchten daaromtrent weerklank waarbij de eerste gedachte van dit denkbeeld *an Frankrijk wordt toegeachreven, mede in verband met besprekingen welke Paul Bon cour, de Fransche gedelegeerd* in den Vol kenbond, die deze dagen een reis maakt door Oost-Europa, te Warschau zou lebben gevoerd, waarbij deze bovendién zoo handig is geweest om in een redevoering namens Frankrijk aan de Poolsche. MMprakeh. op een pernmnenten-aateMn raad blijVenden steun toe te zeggen. Men begrijpt dat dit laatste in Engeland een al lesbehalve prettigen indruk heeft- gemaakt. De Daily Telegraph die al zoo ver gaat dat ze Paul Boncour als Frankryk’s toekomsti- gen minister van buitenlandsehe zaken dood verft, zegt, dat men in Britsche officieele kringen door deze verklaring van .Boncour, waardoor getracht wordt op het resultaat der speciale commissie voor het aantal Vol- kenbondszetels te anticipeeren, pynly-k is getroffen. En het Engelsche blad verneem* bovendien dat de vooruitzichten op een gun stig resultaat van de beraadslagingen van bovengenoemde commissie als zoo gering worden beschouwd, dat in Groot-Brittannië de neiging bestaat om daarin uitsluitend ju ridische deskundigen en geen gevolmachtig de staatslieden af te vaardigen daar een échec der juridische deskundigen voor de Septemberzitting van den Volkenbond min der noodlottig zou zjjn dan een fiasco der staatslieden. Aan deze pessimistische voorstelling van zaken gaaf parallel dat vanuit Parijs dezer dagen het denkbeeld is geopperd dat men sische toenadering, van de toetreding van Duitschland tot den Volkenbond bij voorbaat zal afzien, en diens overeenkomstig de bepaling van het verdrag van Locarno wijzigen, waarin de medewer king van den Volkenbond daartoe voorop BUITENLANDSCH NIEÜW& DUITSCHLAND. Ebert gerehabiliteerd. Men herinnert zich wellicht, dat rijkspre- sident Ebert eenige jaren geleden Uit de vakvereeniging van zadelmakers werd- uit gestoten, omdat hij zich naar de meaning zijner vroegere collega’s in zyn quaMteit van rijkspresident als een vyand der arbei ders had doen kennen. De thans te Ham burg gehouden al genree ne 'vergadering van den vakbond heeft het besluit hedenmwldifr met 22 tegen 11 stemmen herroepen, om dat, naar in de motiveering wordt gezegd, zich in den loop der jaren een geheel ande re opvatting van de toenmalige gebeurte nissen heeft baangebroken. ENGELAND. De crisis in de mijnindustrie. Gisterenavond werd een buitengewone Jrabinetszitting gehouden ter bespreking van den toestamj na de interventie van den premier met dd* vertegenwoordigers van de mijnwerkers en van het vakverbond, waar aan ook Cook en de minister van aibeid deelnamen. Baldwin had by de -besprekingen den wensch te kennen gegeven alle bijzonderhe den te vernemen omtrent de meeningsver- schillen tusschen beide partijen oto te kun nen trachten een oplossing te vinden. Hij veridearde too spoedig mogeljjk met de vér der mijneigenaars te *ui- ze huwbare boerenzoons en -dochters lijden door dat landgebrek. En de eigenaars uit Vettenbroek? Ze dènsen als de droogma king er dóór komt! In de terminologie van den heer Smit zou zul'ks heeten „dat de agrarische, oeconomische en waterstaatkun dige toestand der Vettenbroekers zich veel beter zou laten aanzien!” In de taal van een praktisch man heet zooiets, dat <le Over heidskas, naast de rente van 154 mille welke knappe kop berekent het bedrag eens? die uit de kas cadeau gedaan wordt, nog vele, vele tonnen erbij ten ge schenke geeft’. 8e. De heer S.: „De uitvoering van ande re productieve werken zal, het is mij her haalde malen van terzake bevoegde zijde medegedeeld, in geen enkel opzicht onder deze droogmaking behoeven te Ijjden.” B.v. van een behoorlijk wegennet? Jonge menschen moeten maar niet alles gelooven! En Als het waar zou zyn, dan is de eerste plicht van deze Overheid, onnoodige uitga ven te vermeden en de provinciale opcenten te verminderen. Wij, belastingbetalers, mijnheer Smit, zuchten al lang onder veel te zware lasten, waarvan U zich, als student, vermoedelijk nooit rekenschap hebt gege ven! Ik heb wel eens van ernstige menschen gehoord over een kapitaal-arm Nederland, en dan acht ik het wegsmyten van topnen goods een niet te verdedigen bedrijf. 4e. De heer S. schrijft: Nog een andere illusie zaj ik den heer Zuidam moeten ontnemen: Dat de oude mo len aan het Reëpwyksche sluisje het gevaar voor Vettenbroek had kunnen bezweren, be hoort tot de onmogelijkheden. Al staan mü geen cijfers ter beschikking over de capaci teit van dit maalwerktuig; zelfs indien we aan zouden nemen dat het 100 H.A. had kunnen bemalen (wat ongetwijfeld veel te veel is), zou over het geheele oppervlak van polder Reeuwyk veribrelch dit toch maar de geringe vermindering van 10 van het waterbezwaar gebracht hebben. Een hoe veelheid, ieder zal het begrijpen die hierbij geen belangrijke rol gespeeld heeft. De be schuldiging aan het adres van het Reeuwyk- sche polderbestuur is dus volkomen onge rechtvaardigd. I k beweerdewaarschijnlijk had de molen het gevaar voorkomen. U weet van niets, mijnheer Smit. U weet niet eens, (Jat het vijzeimolentje van Bene den Haastrecht 350 H.A. prompt boven houdt .Wat zal U dan weten van dien ouden gast, den Reeuwykschen molen? 4e. Nog iets over het bovenkomende „cul tuurland”. Nachtvorsten heerschen daar dus meer dan op de gewone gronden, mynheer Smit? Accoord dus! Men zwamt over het nut en de waarde van den bovenkomenden grond als cultuurgrond. Is U, als mij, opgevallen, dat de Boskoopers n i t hy voorkeur in de polders Middelburg, de Tempel, Vettenbroek terug to zien. Gij spreekt over het geen ik gedaan heb. Wat heb ik ge daan Gij vraagt zoo ie<s aan mij?’ „Ik heb uwe schande bedekt gehóu den barstte zij uit. „tot nadeel van mij zeïf. En kunt gij mij nu deze beleediging niet besparen, van mij te vragen, wat gij gedaan hebt. Is alle gevoel van dankbaarheid dan dood m u Eens waarl gij een fatsoenlijk me«tsoh. Gij waart dierbaar aan mijn moeder, dierbaarder nog aan mij. Haar stem bega/f haar. Zij liet zich in een stoel vallen, keerde mij den rug toe en bedekte haar gelaat met de handen. Ik wachtte een oogenblik, om mijn stem meer vastheid te kunnen geven. .,Als gij niet eerst wilt spreken' zoo begon ik eindelijk. ,,dan zal ik het doen. Ik ben hier gekomen, om u iets ernstigs mede te deelen. Wilt gij mij het gewone recht doen wederva ren van te luisteren, terwijl ik het u zeg?” Zij maakte geen beweging, noch aiu- welke een vrouw een man kan aan doen, on ving zij mij. „Mij heugt de tijd. Rachel dat gij mij op waardiger wijze kon verwijten Wanneer ik mij uw ongenoegen op den hals had gepaald. Ik vraag u ver giffenis. lets van de bitterheid, welke mijn hart vervulde, scheen zich te hebben med-egaleekl aan mijn stem. Haar oogen. die zich eerst hadden afge wend. werden wederom op mij ge richt. Zij antwoordde op zachten toon, met een plotselinge onderworpenhei I in haar houding, welke geheel nieuw vobr mij was. „Misschien bestqat er wel eenige verschooning voor mij”, sprak zij. ..Na hetgeen gij gedaan hebt, een lage daad van u, tot men op de wijze, gelijk gij gedaan hebt. Het komt mij voor, dat gij op een lafhartige manier misbruik hebt trachten te maken van mijn zwakheid voor u. Maar dit is slechts de opvat ting eener vrouw. Ik had moeten be denken, dat het de uwe niet kon zijn. Ik had beter gedaan met mij zelf in bedwang te houden en niets te zeg gen- Deze verontschuldiging was mij nog ondraaglijker dan de beleediging. „Indien mijn eer niet in uwe han den lag hernam ik „zou ik u op dit oogenblik verlaten, om u nimmer Droogmaking van de ..Reeuwijksche" Plassen. Dr. W. Zuydam schrijft ons: In Uw blad van gisteren valt de heer Smit, cand. 1. i. my aan over myn ingezon den stuk in de N. R.-Ct. inzake bovenge noemde kwestie. De heer Smit behoort tot het type van studeerenden of afgestudeer den, die sterk theoretisch zyn aangelegd. Dit type levert ons ingenieurs, die onze prachtige heiden omploegen, die van de trembaan boomenlanen vellen of het beeld van oude stadsgrachten verstaren. Het is hel veelal jonge intellekt, dat zich e(n gebied zoekt om zich verdienstelijk te maken. En zoo voelt de heer Smit, candi- daat landbouwkundige, zich in ’t braondei aangetrokken tot ’t probleem van de droog making der bovengenoemde Plassen, aan jvelk probleem hij met een buiging voor het verloren gaande natuurschoon zyn hart heeft verpand. „Op grond van econo mische en agro-grapthische overwegin genen dan komt zijn gevolgtrekking. Van het praktische van een wat ouder man, die ook andere kanten dan den theoreti- schen ziet, is bij hem nagenoeg niets aan wezig. Een paar voorbeelden. Ie. De héér -S. zegt: Want èn waterstaatkundig èn wat de kwa liteit van den bodem betreft zyn de onder- geloopen polders er slechter aan toe dan met het eventueel geheel drooggelegde Pias sencomplex het geval zal zijn. Terwijl zonder de minste twijfel de bema- lingsmoeilykheden van Vettenbroek c.s. hierdoor sterk zullen verminderen. Dat deze nolders zonder zeer ingrijpende veranderin gen ooit -een ordentelijke droogmakerij «al len worden, mogen we voorloopig gerust blyven ontkennen. Wanneer de totale lasten, dijktesten dus inbegrepen van vruchtbare Wellanden langs de Lek in den duren tijd f 12.50 bedroegen per bunder, en in het drooggelegde Vettenbroek 50 -f- 20 be taald zal moeten worden, zal men by eenig nadenken tot de conclusie moeten komen, dat deze droogmakerij nog niet heel gezond of ordentelijk genoemd mag worden Ik beweerde: als de lasten vermin derden van 120 per -H.A. (in oorlogstijd zelfs meer dan 200) tot 50, straks 70, dan mag iedereen, die daar land bezat, tevreden zyn. Wie kocht, wist met welke polder testen het land bezwaard was. Wat ik zeide en herzeg, is, dat er jaarlijks per H.A. een ordentelijk bedrag kan overschieten. En dat zullen alle theoretici van de Wageningsche Landbouwschool mij niet uit het hoofd redeneeren, omdat ik een kleinigheid van huurprijzen weet! Voor Vettenbroek isdroogma- kerjj van alle plassen niet nood zak el y k. Ontkent U dat eens! 2e. „Er zyn daar (in -Reeuwyk) wel boe ren, die voor de droogmaking de vlag zou den willen uitsteken” zegt de heer Smit. Zeker, er is gebrek aan land! Mijnheer Smit, ik weet tienmaal beter dan U, hoe on- Ftijd mede heen maar zoolang liet duurde zag rij mij niei aan en vutte geen enkel woord. Ik hield mijn drift ip. Mijn geheele toekomst hing er waarschijnlijk van af. dat ik thans mijn zelfbeheersohing niet verloor. De tijd was gekomen om mijnJieer Bntff’s veronderstelling aan I do waarheid toetsen. In de adeiu- looze spanning van het oogenblik deed ik een stap vooruit en blikte haar vast aan. .Ik'neb u een vraag te doen”, zei de ik. en moei daairvoor een droevig {onderwerp aanroeren. Heeft Roaanna 'speurman u het besmeurde kieeding- sluk laten zien Ja of neen Z't.i hief ^ch plotseling ap en trad uit eigen beweging dicht op mij toe. uaar oo^en waren vnrschend op mijn gelaat gericht, alsof rij daar iets wil de lezen, ditt rij er nooit gezien had ..Zijl gij krankzinnig?’ vroeg zij Nog hield ik mij in en sprak op zach- ten toon ..Rachel, wilt gij mijn vraag beant woorden T* Zij hernam, zonder aeht te slaan op hetgeen ik zeide ..Hebt git hier een bedoeling mede, welke ik niet begrijp Ue eefc of an dere lage vrees voor de raekomst mis- -schien? Men zegt, dat gif’thana een -rijk man rijt geworden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1