HHEUMAT1EK H. BOTH H. BOTH ARNHBM De eenige in Nederland die zulk een vérstrekkende garantie geeft is C. A W WIE HEEFT? LUIlllh Misgingajii Ml Bij gri Mm w billijken prijs? NIEW Vraagt E. BOÜT’s SCHOENWERK. DE REGEN JASSENKONING HOOGSTRAAT 184 ROTTERDAM “Rsgair A. TERBLAAUW Doelastrant I - HOUD* x "VALET" E. FOLKEÊSTMA, Hooge Gouwe 7, Gouda No. 1012 Dit blad ve EERS1 ROTTERDAM Hoogstraat iw Abonneert U op dit Blad. Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Mantels, Ensembles, Japonnen WEES SLIM GEBRUIK GLIM BERGAMBj NIEUWERI In prijs 't laagst, in kwaliteit ’t hoogst. E. BOUT, Nieuwe Haven 306 Meubelen en Lijsten tegen oonenryeeronde prQeen- Nerveuzer* en Zenuwzieken die lijden «an prikkelbaarheid en wilmwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpjjn, an<st- en «- yt u i SF h p Veiliglieidsscheermes DE MA Koopt uw Rundvleesch bij Rechtszaken v >1 Dit nummer bes «ja 249 hoek Viaduct 962 60 DE GOEDKOOPSTE? A THE 968-70 t is daarvoor HET ADRES. FEUU voorheen GEBRS. BISPING i GOUDA WILKIÏ t I 60S 36 I rfr j BRENNINKMF.YER Wij brengen een buitenge woon groots eorteering in in de nieuwe CamaTeu pastelkleuren. LAPPEN BIBLAPPBN BOSBIEF BOIXADB GEHAKT 8OBPVLEEACH NIBBVET KOMISCH BIJPROGRAMMA. 964 40 CAA. gtraMMrt MVHrmwrMIk. dat. e* MeeBottM bij haar ftkocht. waarover de keeper geee volkaan te blijvende reden vu tevredaabeld heeft, deageweucbt na der ener, oaaMdel!|k voor dea^rollea prfs wordt tereg- seaoaeo. Eik risico vaa rertoriea pebreke^ die pao later aaa dea dag nodrtta treden, of vaa niet goed aittea. of dat het gehechte aiet inderdaad doch «leekt* ia ach|a voordeeftter na i«a. wordt klemde wtueuaei Beeft een klut m of later reden na ontevredenheid, du wadi niet voel over gepraat - nader mor, ku hU4t gold tomkrfcoe. THALIA-TRIO. Woensdag Matinee. De wereld heeft geloofsbelijdenissen aan minder plechtig aan minder deftigh penheid; aan mir meer liefde. abonnemei per kwartaal Franco per poet Abenwemantai bü onze agent» Ome bureaus Redactie, Tel. 8J Alle reparatiën worden afgehaald, en thuis bezorgd 782 BO ROTTRRDAM L; r - Ne. 101. 3S.‘_ de mooiste COSTUUMS REGENJASSEN REGENMANTELS -- I schuin tegenover Vroom Dreesman (De Zon) Scheert U met een “Valet” ALLE RATTENnen MUIZEN TER DOOD VEROORDEELD! “RODENT" röeit die ziekte- verspreidende plaag vlug, finaal en goedkoop uit. Het is het be- tooverende en doodelijke mid del dal ratten en muizen uitroeit. wordt veel in Nederland ge bruikt en honderden nemen dagelijks de bewijzen waar van de doodelijke resultaten van "Rodent". Het faalt nooit en veroorzaakt geen last of moeite. Koopt thans een doosje van 45 en 90 ct. UW DROGIST VERKOOPT “RODENT*. ia>l*ar<«ucu Firma B. Mabufcrwna, D«a Haag Fab». i Th. Hariay, Apoth, Par th (SchotlaaJ) I e Goud» bjj: ANT. COOPS, Wydstraat; Mej. VAN LOON, Marlet; Fa. J. C. LAN GER AAR. Burg. Martens«ingel Levert alle aoorten 578 10 nerveuse hart- «n maagaandoeningen vragw de Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBH ARD Den Haag. ■M THALIA THEATER Van Vrydag 16 t.m. Dinsdag 20 April. p o LA N E G R 1 in „DB HALFBLOED” Mat Edmund Lowe en Noah Beery naast Pola Negri in de hoofdrollen. Een nieuw rol voor Pola, als Chineesche halfbloed. - Een aangrijpend mysterieus drama, waarin een eenzaaan meisje opgejaagd wordt door vier booze geesten, twee Europeanen, vertegenwoordigend al het kwaad van het Westen, een Chineesche edelman en een oude Chineesche vrouw. Op het Tooneel RETTICHINI’S. Dans-Duo. - Macht e In socialistisch* overdreven voorstel macht op de welva en welvaart veelal s uit de conclusie, d macht maar hebbei zal uitblijven. Het hier eene groote, Men kan door de n zekere hoogte web verkregen door an voor veel grootere men door diezeli scheppen, omdat kening veel meer n ding van ieder indi’ de houding der ma Tot deze opmerk ding de rede, die op den congres der Sc beiderepartij werd Stenhuis, den Voo landsch Verbond Terwijl de heer AH mede hij het congrt mistischen toon dee de door de sociaal-d ders verworven rest van den heer Stenh pessimisme. HJj ziel positie der arbeider grens van het best beiden heeft gelijk' in dergelfike geval midden ligt, zouden ren aan de zijde vai aan die vati' den het den toestand donkei der S. D. A. P. Er i de sociaal-democrat haald, veel schijn, wordt door enkels koste van andere gr< ook, dat op den duu ken. Scharen wij ons t de beoordeeling va zijde van den heer denken wjj over de inzinkfing kan wordt huis meent, dat het en economische pre is. Zonder meer net cialiame die problerr worden. De mogelijl in dezen nog minde dan het kapitali&mt 102) Zijl gij hier ge deloos te stellen den diamant En vool genoeg om over uwe boodset öm onnooaeLheidi geheim van uwe Bojanna Spearmi schaamte ten groi “®id, welke gij I Ik onderbrak niet mogalijk ohjvea. ”Gij hebt mij. t aangedaan’’, -zoo denfct mij, den oebbe*. ft heb h en ik sta er op w gronden.” jicht, spit In den rug, stijve en stramme ledematen, rugpijn, verstuikingen, spier pijn, kneuzingen, zenuwpijn, lendenpijn splkn^rrdltkingen en verder alle rheuma tiache aandoeningen en pijnen die ontstaan zijn tengevolge van gevatte koude geneest men met het heerlijke wrijfmiddal Wortel- boor’s Olie van Jacoba Maria Wortelboer Verkrijgbaar i f2.per flacon bij de v«rk*Kpèr« van Wortalboer'n Artikel*». 1 ^el en suinigate t Kant en klaarin drie minuten, dat ia de ondervinding van io> dereen. die zich scheert met mb Het mesje van dit apparaat wordt automatisch aangezet, door eenvoudig den ri«m, die zich in elk etui bevindt, door den kop van het mes te halen en heen en weer te bewegen. in plaats van bel roesje af te danken, als het stomp is, verkrijgt men een nieuwe scherpe snede binnen 10 seconden. Ook bestaat er geen ander veiligheidsscheermes, dat zoo gemakkelijk is schoon te maken. Uit elkaar nemen ia overbodig, daar het mesje niet behoeft te worden losgemaalct Men spoelt en droogt het apparaat eenvoudig af, waarvoor men niet meer dan 12 seconden noodig heeft, en dan kan men het wegzetten tot den volgenden morgen. {Verkrijgbaar in alle prima zaken. h« prirna uu»«tiïèm. Pri^ Fi. "izso Spannend ro per pond 60 o*nt 60 60 60 i dwangtoestaaden, hypochondrie uitvoerige gratis brochure van Co.; Frankenstraat 73. 1163 1» boete kwallteltea Do mooleto kleuren Do Klegauote pasvorm Do grootste kouxo 1500 STUKS EN WIB IS per pond 60 cent 60 60 639 10 FANTASIE.COSTUUMS V4n moderne stof met gekleurde zijden effectdraden doorweven, mooie kleuren gtijs. beige, olive en cidio en streep- dessins Het costuum is voorzien van prima voering en paardenhaar binnen- Bewerkingmodel en pasvorm »jn precies gelijk aan de duur. £75 ste genres, prijsaC J- WHIPCORD COSTUUMS de meest gewilde stof van dit seizoen, alle moderne kleuren en dessins-, prima gemaakt met wollen serge en paarden haar binnenbewerking; onze bekende moderne modellen met de .75 nieuwe revers, slechts Ook in goedkoope genres uitgebreide keuze 7.7S. 10?», 13?», 16?», enz. BLAUWE COSTUUMS van solide kamgaren, mooie fijne diagonaal; wollen serge en •fi paardenhaar bewerking. 25?», 29?». 34?» tot 75" ALG. ADVIES EN ADM. BUREAU - - Ni*ww* 8ohool»tt*at 6 DEN HAAG. ’■m» CICB Tel. 14080 Waarom is bovenstaand kantoor aoo gozooht 7 7 Ondat wfj bat moosto anocoa bobban. a a ons* olieaton billijk bedienen- a alle rochtsxakon bahandelen op *ri* en waar ook. 1 w op «pooialo voord soli Je eonditUa vordortegan teaaaaoaron. a op gobiod van informatie hot beet geprionteord aijn. Daarom ia hot aaak U tot one te wenden- Eenmaal dient blijft dient. Op panvr- penden wij U gaarne onae nwoordifer. AMSTERDAM ROTTERDAM DENHAAL UTRECHT LEIDEN CHONINCEN LEEUWARDEN SMEEK ENSCHEDE ZWOLLE ARNHEM ÊVO ir

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3