JêQKJê mwrm Eu Jibkil Wiuhiis ut Sekim voor is een graanmo lentje. In het byootider zal iemand, die fee» partytje kuikens fokt er een veelzijdig ge bruik van kunnen maken om zelf verschil lende granen grof te analen. Eerst nadat de kuikens eenige levensweken doorgemaakt hebben zjjn hunne spijskanelen pas zoo wijd geworden, dat de heele korrels van de m< te granen hen niet meer kunnen hind« De voorbeelden zijn talrijk, dat zeer jonge kuikens, door hanger gedreven, bijvoorbeeld heele tarwekorrels binnenhaalden hetgeen htm noodlottig werd. 7 Êr behoeft bij het malen niets verloren te gaan, alles woidt benut, want 'bij de graan molen behoort eelt zeef, een fijne zeef, waar mee de tot meel gewreven deeltjes geschei den worden van de verkregen grovere dee- len. De zeef kan men aelf wel maken j,n den vorm van een bodemloos bakje bijvoorbeeld 30 bij 30, terwijl de hoogte van den vierlij* digeg bouten rand ongeveer acht centimeter kan c(jn. Hierop bevestigt men etrak «gespan nen een lapje vaa het bekende metaalgaas, dat voor vliegenneten gebruikt wordt. Het zou onpraktisch a{jn het gemalen voer ongeaeefd den kuikens voor te zetten, om dat de meelgeworden deeltjes dan onbenut zouden verloren raken. Het uitgeaeefde meel gaat door het opfok voer en de grovere deel tjes vermengt men al naar de voedings- eischorfCn naar den leeftijd der kuikens met fijne rust, wit zaad, millet, lijnaaad enz. om samen een bekend en vertrouwd kuiken zaad of pikvoer te verkrijgen. Hiermede wordt zelfs niet cijdelings bedoeld, dat het in den handel voorkomende kuikenzaad af te kepren sou sjjn. Neen, wij «jjn overtuigd dat het meerendeel der firma's zorgt voor een goede en vertrouwbare kwaliteit. Wij malen dus tarwe, m&is, rijst, groene erwten bjjvoocbeeld éénmaal door den op grof gestelden molen voor kuikens, die meer dan een maand oud zijn. Voor zeer jonge diertje», die dus pas met korrelvoer begin nen, laat men het grofgemalen goedje nog eenmaal door de molen gaan, die dan eerst weer op fijner gesteld wordt Zelfs als men onthand is met meel voer kan men de be doelde granen ten slotte tot meel malen, hoewel daarin voorzien wordt door de be staande merken opfokvoer *1, 2 en zelfs 8, die de meeste graanleveranciers in prima samenstelling vericoopen. Aan volwassen dieren wordt het graan ongebroken gegeven, zelfs de groene erw ten. Maar voor krielen achten wü het noo dig groote kortel s, zooals mais, boonen en erwten te breken of anders niet te geven. Daar mais ook gebroken in den handel komt zou men daarvan in de wintermaan den ongeveer vijf procent kunnen bijmen gen, als méér warmte gevend. Ook voor broedende krielen kan wat gebroken mais bijgevoerd worden. Een graanmolen moet gemakkelijk «rit elkander te nemen zijn en moet steeds op een droge plaats opgesteld gereed staan, kan dan jaren lang dienst doen en breng*., zoodoende ruimschoots de kosten op, die men er voor uitgaf. taw. welk# 2 4 3 maal pei <lag plaagt ta geschieden met de noodige voorzorgen van desinfectie, is hoogst, onaangenaam. Wan neer ik u dan nog mededeel, dat de injectie veelal liefst een kl«*n half uurtje vbór het eten moet geschieden, dan behoef ik u niet te zeggen, dat één en ander vrij groote moei lijkheden vaak met zich medebrengt. Bij het inspuiten dezer atof dient men ei vooral op te létten, niét ie diep te gaan zoodat men in dé daaronder liggende spier massa's te lqpd komt, daar zulk een injectie met groote pijnlijkheid gepaard gaat Ook zal men er steeds voor zorg dragen, dat niet atyjd dp dezelfde plpk wordt ingespoten, aangezien dit een verharding van het onder- huMsfche "Stridveefael tot. gevolg heeft, waarddör den opname van de vloeistof in de weefsels Uit den aard der zaak, in niet geringe mate belemmerd wordt. Ik «eicfé 'tëeds.'dat de insuline hoofdzake lijk gebezigd ward in de zware gevallen. Verschtffiértfè redenen zijn hiervoor aanwe zig. Alferce'fst ia de insuline nog een vrij kostbaar medicament, vooral omdat het veel al geruimen tijd moet wonden gebruikt wil 't succes- afwerpen. Stopt men met de be handeling na een korte ren of langoren kuur, dan is men genoodzaakt over eemgerr tijd wederom met de injecties te beginnen. Ver volgens noemde de u reeds het. groote be zwaar aan een dergelijke behandeling ver bonden, zelfs al behoeft, zooai's in lichte ge vallen, de inspuiting een half uurtje voor het ontbijt alleen maar plaats te hebben, (kis slechts één keer per dag. Ongetwijfeld kan men in lichte gevallen ook een belangrijke beterschap verwachten d.w.Zi kan de patiënt meer eten dan wan neer geen insuline gebezigd zou worden. Aangezien zulk een patëënt toch een vrij behoorlijke hoeveelheid voedingsmiddelen tot zich kan nemen, komt deze er om boven staande redenen niet zoo gemakkelijk toe zich. onder behandeling te stellen, hetgeen zeer begrijpelijk is. Praktisch blijven dus voor de medici over de middelzware en zware gevallen va» sui kerziekte waarbij de patiënt, in verband met het opgelegde diëet, zijn hoofd nauwe lijks boven water kan houden. De insuline geeft hem evenwel hiertoe een belangrijke steun- MiEDlOUS. UODZPBAATJB. Sportkleeding. Er komt geen einde aan het prachtige voorjaarsweer, warm reeds van eene zomer- sche luwte en met een zonne-schitterschijn, welke den ganschen dag aanhoudt. Onder dit stralende zonnegoud lijkt de stad als herboren m biedt een aanblik, welke wij nauwelijks van haar kennen. Iedereen heeft de voorjaarskleeding aangetogen, dames loopen in enkele japonnen, heeren in gloed nieuwe pakken, sommigen puffen al met den hoed in de hand. Men vraagt zich af b|j al dien nieuwen tooi, wie zuilen koopers zijn van alle uitge stalde modieuse voorjaarskleederen Het lijkt ernaar of niemand meer iets noodig heeft, allen pralen in élégante modieuse costumes, in zomersche ensemb'es, in deux- pièees, chique mantels naar het nieuwste snit. En daarbij de weelderige bontheid van hoedjes, louter luchtige lentodopjes, van een welhaast doorzichtige lichtheid. Waarlijk men heeft de lente, ja de zomer in het hoofd en als was men in verwachting van een ein deloos voortduren, heeft men kieeding aan gedurfd, welke de straat zich anders ziet onthouden. Maar nog nooden in de fraaie, welver zorgde étalages de allernieuwste snufjes. Zomerstofjes van groote luchtigheid, van ■wazig-wolkende doorzichtigheid. Zomersnuf- jes van wascbatyde en streepen en helder licht» ruiten, van crêpe-de-chine in kleur rijke modelinten, fantastisch rijk in scha- keering en gedurfde garneering. Doch wat er overal is geëxposeerd voor sport, spant momenteel de kroon. Dat gaat in kleurigen rijkdom, in verscheidenheid van soort, in gewaagdheid van combinatie haast alle beschrijving te boven, zooveel genres van sport als er zijn, zooveel soorten van sportkleeding schijnen er gedragen te wor den. De vesten zij hebben heel andere, veel frisse here, veel gedurfder tinten dan die van verleden zomer. Hot- is als verwachten zij uitlbundigen zonneschijn en als willen zü pronken en lonken in kleurenschat heel den Botmer lang. Hun fond is meestal wit (laat het zijn dat men uitsluitend de witte ten toonstelt) hun vóórfront kleurig geblokt in helle tinten, hier en daar schaduwend, tot halve tinten afloopend. De felkleurig ge blokte, geruite en gestreepte wollen vesten, zij zijn maar een glimpje van schoonheid vergeleken bij de zijden vesten en jumpers, wier glanzende fonné-patronen veel gelij kenis met leer- en gpuddrun vertoonen. Daaronder, de witte, de gelijkkleurige plisaémMèes. .de slappe vilt- en stotfhoedjes er boven iflpifcen, het geeft een snoezig ge heel vktrspqpting-girl zomerdracht. "'JJUfciiT" niet °vertroffen door de beeknS^Pfrolwnperpakjes in zacht en fijn wollen tricot, dat onvergelijkelijk fraaie lij nen veroorlooft, evenaren doen deze het ze ker. Solras zijn deze pakjes geheel effen, soms met de prachtigste ingeweven randen in scharlakenroode, in geelgroen, in hard blauwe streepen. En dan de gekleurde com plets, jurken met een schattig scbouder- cape-ije of een waar sportcostuum van bei ge-met-bruin, waarvan het ensemble nu eens door den langen cape, dan wéér door den trois-quart mantel gevormd wordt Hoogstwaarschijnlijk is dit meer een sporttoilet voor toelrijksters dan voor de ech te sportieve speelster, al ontbreekt het ten nisracket of de hockeystok geen enkele maal to 'i juffers hand. Men heeft ook al sportkleeding voor klei nemeisjes en jongetjes; althans deze wor den verspreid opgesteld op het fraai-ge- imiteerde tennisveld, met de rusttent op den achtergrond. Daarbij zijn leuke truien van sportieve werking op lieve plooi- en plissé- rokjes voor ine»jes; aardige gestreepte en geblokt*?pull -over» op guitige fluweel- en drilbroélqes voor jongens. E* de „backfisch", zij komt er niet min der goed af. Voor haar zijn, er drii-pakjes met kortgamourwde jumpers en smalle kleu rige biesjes, pakjes met een recht los jasje voor de fiets, rechte matrozenpakjes om mee tut roeien en zeifen te gaan, elegante tepnispakjes, waarvan de jumper in figuren getriéoteerd en het effen rokje in btnen ge- plisseerd ja. Dan zijn er nog sportieve strandpakjes, in hunne luchtige -zwierigheid slechts geschikt om te flaneeren en wier verrukkelijke ca- pe-tjes se ook geëigend maakt om zulks bij koelen avond te doen. GRACE AiLLAN. ONS PLUIMVEE. •Pas Is het voorjaar gekomen of hier en daar hoort men reeds van broedsche kippen En geen wonder. De vroegbroed jonge hen nen zijn reeds eenige maanden druk aan den 'leg en de natuur brengt immers mee, dat na het leggen van een zeker aantal eieren zich de broedschheid doet gelden om de kroon op het werk te zetten, waarvoor de eieren "toch zijn gelegd. De hennen van het eene ras zijn spoediger broedsch dan van een andt.de middelzware rassen en nog meer de eigenlijk zware zijn er het eerste bij en leveren ook de meest betrouwbare le vende machines. De kenner vergist zich wel ndet in de ver schijnselen, maar de beginner, de leek ver beeldt zich soms dat een zijner hennen wil gaan broeden, wat dan vaak achteraf blijkt nog niet zoo te zijn. Om die vergissingen zooveel mogelijk te beperken tot een mini mum, willen we de uiterlijke verschijnselen eens samen nagaan. Een allereerst, als 't ware vooruittooperid verschijnsel is de aanwezigheid van eenige kleine borst- of buikveeren tusschen het hooi en stroo van het legnest. Om goed de eieren te kunnen verwarmen ontstaan bij de echte broedsters doorgaans kale plekken op de borst en buik. Het bioote vleosch kan dan onmiddellijk in aanraking komen met de broedeieren, aan welke dan dé li chaamstemperatuur wordt medegedeeld. HieT in de stadaren kan men gemakkelijk de legnesteri controleeren en ziét men leestal met belangstelling de komende broed-conditie tegemoet, hetzij om er zoo spoedig mogelijk gebruik van te maken, het zij om met den meeaten spoed deze afwij king bij de hen te keer te gaan en ze direct broedsch-af te maken. Een ander verschijn sel van begjnnenden broedlust is het langer dan gewoonlijk op het legnest blijven, nadat een ei is gelegd. In gewone omstandigheden verlaat de hen kort na het produceeren van het ei haar nest, maar nu blijft ze langer zitten en stapt e-r soms pas af bij het voe ren of als Ze door ons of door een andere h#h gestoord wordt. Keert ze nu vóór den avond weer op het nest terug, dan is de kans verhoogd en is het geraden haar te la ten overzitten gedurende den nacht als men van haar broeden gediend "wil zijh, Zoo niet dan komt het er op aan haam broedlust in den aanvang tegen te werken, door haar van het nest te verjagen en haar den toe gang tot het nest te beletten, omdat het bij het broedsch-af maken er vooral op aan komt direct in te grijpen. In uitzonderings gevallen wordt pas tegen den avond een ei gelegd, gewoonlijk gebeurt dit in den voor middag of begin van den namiddag. ,Wanneer men nu de kip met de hand na dert, gedraagt ze zich anders dan vroeger, zij biedt nu tegenstand door te bijten, te protectee ren en duidelijk te toonen dat ze niet gestoord wil worden. Om haar broedlust aan te wakkeren neemt anen de onder haar aanwezige eieren voorzichtig weg en legt daar eenige kunst eleren (maar als 't U blieft geen ttunfer- eieren) voor im de plaats, liefst een weinig aangewarmd. Men laat haar dus blijven op het door haar aelf gekoteen neet. Nu haar te verplaatsen zou de broedlust temperen, ja misschien geheel doen verdwijnen. Toch is het mogelijk dat men haar den volgenden dag weer b(j de anderen in de ren ziet loo pen, zelfs nog legt en pas tegen den avond weer hetzelfde nest opzoekt. Maar al gauw komt ze ook overdag niet van haar nest en dan kan men wel aannemen, dat zij voor goed wil zitten. In tusschen heeft men ruim den tijd getiau het reine broed hokje gereed te zetten op dei geschikte, niet te lichte plaats. Een flinke goed aangestapte vulling met hooi en zacht stroo, vermengd zoo megel ijk met eenige tabalnestelen en goed bestrooid of bestoven met El Vampiro of eenig daaraan verwant ontsmettingsartikel, moet er aanwezig zijn, Rechtstreeks kan men de kip nu, bedaard en rustig voo tal, overbrengen naar het broed- hokje, waarin de verwarmde 'kunsteieren gé legd worden. Meestal lukt deze verplaat sing. Het zou kunnen dat zich koppigheid voordoet „om niet te willen gaan zitten, maar een weinig geduld moet er geoefend worden. Wil het beslist niet na eenige uren, dan haar maar weer loslaten en nog een dag soms twee, op het eigen gekozen nest laten blijven. Intusschen is de stem veranderd, zij kloekt, vandaar haar nieuwe titd: kloek! Vdlop heeft men nu den tijd gehad zich de echte 'broedeieren aan te schaffen. Een of meer dagen langer als proef op de kunst eieren is eer goed dan kwaad. Bü het een en ander hier beschreven, moet men erkennen dat het praktisch ia geen vaste legnesten te hebben, maar we' losse, wegneembare leghokken, wat wjj al tijd hebben aanbevolen. Graanmolen, toef enz. Éen nutig, ja- soms onmisbaar instrument UN Denemarken. Uit een brief van een landgenoot, die al eenige jaren in Denemarken werkt, citeeren we het volgende: „De loonen in Denemarken zijn in ver band met den nieuwen levensstandaard 12 gevallen. Alle waren zijn wel goedkooper geworden, maar de zaken die men dagelijks getyuikt, koloniale waren, tabak, brood, kleeren, enz. zijn beslist geen 12 gedaald. Wel luxe artikelen, b.v. éUto's, motorfiet sen, meubelen, enz., zoodat de loondaling den arbeidenden stand in de eerste plaats gevoelig treft. „In vergelijking mét de loonen in Holland zijn die in Denemarken hoog, maarde Deettóche arbeider stelt hooger eischen dan de Hollander. De laagste verdienste van eeti Deenschen arbieder is 50 Kronen, 31.25.) De Hollandsche werkman zal van ooo'n loon watertanden, doch h(j zou er evenmin van kunnen rondkomen als zijn Deensche colle ga, althans, als hij zijn huishouding evenzoo ging inrichten. „Hier zijn verbazend veel werkloozen, wat m.i. de schuld is van de organisaties en den Staat. Een georganiseerd werkman ont vangt in dagen van werkloosheid P®r week 2 4Kr. van de vakvereeniging, 12 Kr. Staats steun en voor elk kind 0.80 Kr., dus laten we zeggen gemiddeld 38 Kr. per week. „Het is gewoonweg schandelijk! Hoe vaak gebeurt het niet, dat b.v. een plaats aange boden wordt, waarmee ze 45 Kr. kunnen verdienen, dat men hoort: „Zou ik voor 7 Kr. een heele wede werken?" Zoo ver deze brief. Ook in ons land is er meer dan eens op gewezen, dat de „steun" op vele individuen demoraliseerend werkt. B oven-staande breqgt ons de schrale troost, dat Nederland in deze niet alleen staat. Taakverlichting voor de Kamerleden. Er kan op staatsrechtelijke gronden geen bezwaar tegen gemaakt worden, dat de Ka mer partij trekt van de in de maatschappij aanwezige krachten, welke zij ervoor ge schikt oordeelt, en deze een deel van dei* voor haar zelve te zwaar geworden laf* der wetgeving doet dragen, indien de eindbe slissing over de tot-stand-koming der wet, maar bij haar blijft berusten. Tegenover de kiezets draagt de Kamer de verantwoorde lijkheid voor de uitgevaardigde wetten. H o e die wetten zijn tot stand gekomen, is voor de kiezers ten slotte van minder be lang. Dat dé Kamer maar niet eenvoudig, zooals vóór 1848, heeft aan te nemen of te verwerpen een ontwerp in den vorm, dien de Regeering daaraan eenmaal heeft gege ven, spreekt vanzelf. Er moet volle gele genheid bestaan tot amendeering van het ontwerp in overleg met de Regeering, nadat het bij de Kamer is ingediend en gepubli ceerd en dus zoowel de Kamerleden zelve als het groote publiek critiek er op hebber kunnen uitoefenen. Maai hoe, naar aanlei ding van die critiek, het wetsontwerp ver anderd en werkelijk verbeterd kan worden, zóó dat de wet een goed samenhangend ge heel blijft practisch uitvoerbaar, dót moet de Kluner ter beslissing kunnen overlaten aan personen, ia wier bekwaamheid ten deze met betrekking tot het aanhangige onder werp zij vertrouwen stelt. Er is en wordt nog wel getracht, de taak der Kamer inzake de wetgeving ia boven- staanden zin te ibepericen, door slechts en kele aftgemeene beginselen ia de wet op te nemen en de verdere uitwerking ervan over te laten aan Algemeene Maatregelen vaa Bestuur. Maar deze methode is maar voor bepeikte toqpaasing vatbaar, en overigens is ook de Regeering immers, door de uit breiding der overfieiddbemoeing overbelast, en dientengevolge verraden niet alleen de wetten, maar evenzeer de bestuursmaatre gelen, dat z|j niet met voldoende kennis van zaken zija samengesteld De ministers zelve kunnen zich onmogelijk voldoende reken schap geven van alle maatregelen, die in hun naam en onder hunne verantwoor delijkheid worden getroffen waaronder er toch zjjn, die diep in het maatschappelijk leven ingrijpen. EEN KONING. UIT HET SPROOKJESLAND. Toen Koning Lodewyk II van Beieren nog niet geheel memschenschuw was gewor den en nog te München woonde, te midden zijner onderdanen, was hy toch al heel an ders dan een gewoon mensch. Hij had de gedachte of lierver het waandenkbeeld, dat hij geen gewoon Koning was, maar meer een Koning uit een sprookjesland. Op een plat dak van zijn paleis liet hij een vijver maken en in dien vijver liet hij zich rond trekken in een bootje door een kunstziwaan, die door een mechanisch toestel op helt dak- meer rondzwom. Allerlei middelen werden door hem geprobeerd om aan dit water de helder blauwe kleur der Italiaansche meren te geven. Ala hij dan in dit bootje rond>- voer, verbeeldde hij zich Lohengrin, de be kende Zwaanriddeer, te wezen. Toen het water niet sterk genoeg golfde, liet hij het wederom langs mechanischen weg gol vend maken, maar toen hij eens in dat gol fende water met bootje en al omsloeg^ was de aardigheid1 van dit vermaak of en wilde de niéuw-modifiChe Lohengrin geen Zwaan ridder meer wezen. Hij ging toen in de ber gen op prachtige kasteelen wonen, die mil- lioenen guldens aan bouwkosten verslonden hadden. Daar maakte hy van den dag een nacht en van den nacht een dag. Voor zich zelf alleen liet hy een tooneel bouwen, dat schatten verslond. Op dat tooneel liet hy de stukken van den beroemden componist Wag ner opvoeren, niemand als h(j,zelf en enkele uitverkorenen mochten die uitvoeringen bij wonen. Dan verbeeldde de ongelukkige Ko ning zich, dat hij de held uit Wagner's meesterwerken was. Een en ander was nu juist niet geschikt om den Koning tot meer normale gedachten te brengen. Nog meer dea winternacht sledevaarten maken door de bergen, waarbij dan alles sprookjesachtig dwaasheden haalde hij uit. Zoo ging hij in Ingericht moest wezen. Vóór den Kerst avond liet hij eens qp een der bergtoppen tegenover zijn -paleis een gLazen huis bou wen, waarin op den avond zelf een reuzen Kerstboom gezet weid', dien de Koning van uit zijn venster bezag. Soms liet hy zich in een vergulde boot op de schoudèrs van la keien door de wouden en de bergen dragen; hy veibeeldde zich dan 'n berggeest te we zen, die door de lucht zweefde en om te ma ken, dat de mannen, die hem droegen, door hun voetstappen hem niet aan de aarde her innerden, moesten ze vilten pantoffels dra gen. Meer dwaasheden, waaruit de volkomen ontoerekenbaarheid van den armen vorst bleek, zouden gemakkelijk zijn bij te bren gen. Toch had de krankzinnige vorst nog onder zijn volk zooveel getrouwen, dat er heel wat oppositie was, toen de regeering des lands ertoe overging, den krankzinnigen Ktouag onder voogdij te stellen. Vooral onder de boerenbevolking was de oppositie tegen het regentschap, dat werd ingesteld, zeer heftig. Men weet, dat de broeder van Lodewijk ook krakzinnig was. De geschiedenis heeft ons meer namen bewaard van koninklijke dwazen. In de oud heid had Rome meer dan eens, men kan ge rust zeggen, te lyden onder de dwaasbeden van keizers, die „ze alle vyf niet goed by elkaar hadden". We herinneren ons bijvoor beeld den naam van Keizer Heliogdbalus, die meende dat hy familie was van de zon en als een zonnegod aangebeden wildé wor den. Of van CaKgula, die de zee liet geese- len ten bewijze van zijn zoogenaamde heer schappij over den Oceaan en die als toeken van zijn overwinning over de onbegrensde watren karren met zeewièr en schelpen mee naar Rome bracht. Gelukkig beeft een nieu we tijd de volkeren niet «neer aan handen en voeten gebonden, aan de lusten en luimen van zulke potentaten overgeleveerd. BINNENLAND. Hollandsch Paviljoen te Milaan. Een bescheiden huisje. Het paviljoen, waarmee wij op de jaarbeurs in Milaan verschijnen, is ©en besdheiden huisje, opgetrokken van baksteen en afgedekt met HoHandsche roode ponnen. Het staat een beetje weggedoken achter Dudtschland. De bouw van bet paviljoen, volgens ontwerp van ir. D. Roosenburg, is eeret 4 Februari aangevangen onder leidni* van ir. De RoUville, die enor me b^uwaren heeft moeten trotseeren om dien Italiaanschen werklieden de Hoilandsahe bouwkuhst bij te brengen. De twin, die geplant wordt wet Hoj- landsohe ptkwiteai, wordt aangelegd on der lading van den AmBterdamachen tuinarchitect Koning. Bij die opening is gisteren aanwezig geweest de minister van economische zaken Belluzo, die de Italiaansche re geer'ng vertegenwoordigde. De aulo- ritedtem, o.w. de Italiaansche gezant in den Haag. Molinari, werden ont vangen door prof. Treub, consul De Viaaer en de leden der Nederlandsehe delegatie. Daarop volgde een lunch, aangeboden door deze delegatie. Prof Treub dronk op Italië, den koning on Museolini en overhandigde aan minis ter Belluzo en senator Nava, voorzit- ter der jaarbeurs, de versierselen van RJcMer Grootkruis der Oramje-Naseau- o-rdë. Minister Belluzo en senator Nava dronk bij hun antwoord op Nederland en zijn Souvereine. De minister over handigde aan prof. Treub de versier selen van Grootofficier in de Orde van de Kroon van Italië. Voorts werd consul De Visser benoemd tot com mandeur in de orde yan den Italiaan- schen Kroon. Dezelfde onderscheiding werd vemleendi aan den heer A. F. Philips, voorzitter van het Uitvoerend Comité, directeur van de bekende gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Des avonds heeft het jaarbeursconr- té der Nederlahdsche delegatie een banket aangeboden, waaraan minister Belluzo, senator Nava en prof. Treub redevoeringen hebben gehouden en den wensoh uitgesproken dat de vriend- schaps- en handelsbetrekkingen tus schen beide landen steeds nauwer mo gen worden. Het paviljoen bevat twee zalen, waarvan het eene producten uit onzen Oost. het andere voortbrengselen van de Nederlandsche industrie bevat. Het Papefonde. De succeneiebelasting gehandhaafd. De Hooge Raad heeft uitspraak ge- daan in de procedure betreffende de successiebelasting van het Paipetonds. Notaris Bosch had als bestuurder van het fonds bij de Waagsohe rechtbank van den Ontvanger dier successierecht ten II te 's-Gravenhage teruggevor derd 20 van het kapitaal als teveel betaalde successiebelasting. De recht bank ontzegde deze vordering welk vonnis in hooger beroep door het Hot werd bekrachtigd.1 Thans overwoog de Hooge Raad, dal het Hof terecht heeft beslist dat de stichting niet eeei algemeen maatschap pelijk belang beoogt, aangezien haar dool „finarnrieelen steun te veriee- nen, waar het Bestuur zulks noodig oor deelt. dte mogelijkheid openlaat, nat hoofdzakelijk andtere dan algemeeno belanglen worden behartigd. De Hooge Raalrt verwierp derhalve het tegen 's Hof» arrest aangevoerde ctasaafietmddel. Vernietiging van Vleeach. Opening van den eersten destructor. GisterncKkuug i» te Berg uan, uanlutde genoodigden >u het Oranje-hotel le Leeuwarden, waren bijeengekomen en daarna per extra-tram waren gebracht naar het terrein, geopend de Neder- landBohe thermochemisChe fabriek, wel ker doel is, het vernietigen van afge keurd vee en vleesch. Op bet terrein dor fabriek sprak mr. W. L. Kan, secretaris van dei* raad van beboer, ue aanwezige» toe. Hij wees er op, dat zonder do Vereeni- ging van Nederlandsohe Gemeenten er geeai Nederlandsche 'l'hermot-Chemisölie Fabrieken zouden zijn geweest. Hiet bedrijf is een centralisatie van datgene wai wettelijk over de verschil lende gemeenten gedecentraliseerd is. Een zeer belangrijke factor Is daarbij Fe kosten bas paring Door de vennootschap wordt n,og een uitkeering uit die bruto-opbrengst aan de gemeenten gedaan. Het ls een ver dienste van die afdeeling Friesland van de Vereen iging van Nederlaiwlsche Ge meenten deze praestatie ten behoeve der oontracteerende gemeenten te heb ben veroverd. Er is nog een derde kant aan de zaak de landbouwer moet door de ondier neming worden gebaat, o.a. door verminidlering van het gevaar van epi- dem'eën onder het vee, door de gron dige vernietiging van het beemette vee. De directeur-generaal van de volks gezondheid. mr. Lietaert Feer bol te, die sprak namens den -minister van arbeid, die door ambtsbezigheden was verhinderd, tegenwoordig te zijn, 8a' de verzekering dot Z.E. overtuigd Wös van het groote belang, dat heden ge beurde. Vervolgens spraken nog mr. A. Jon ker, directeur van de V ereeniging van Nedterlandfcche gemeenten de heer C. Pols, namens de afdleeling Friesland van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten dè heer Steenhuizen «s burgemeester, mede namens het g®' meeotebeshiur van Tietjerksteradeet T. Hettinga, namens den Nederiand- 'scken R.K. boeren- en tuindersbond dT. Mlögole. vam dè Würtemberger Tictmehlfabriken en ten slotto de heer Aalfa, burgemeester van Vries, namens de afdeeling Drente van de Vereeniging van Nederlandsche go- meenten. GEMENGDE BERICHTEN. Een granaatkartets gesprongen. Tijdens het houden van schietoefe ningen door artillerie in. de legerplaats bij 01debroek gwraakte gisteren de heide in brand'. Terwijl een ploeg b org er werk! i eden diie ter blussching was uitgezonden, met het blusschings- werk bezig was, sprong een' zich in den brand bevindende en door den gloed heet geworden granaaotkartets. Van de werkliëClen werden door .Je rondvliegende kogels en scherven acht verwond, van wie één ernstig. Personeel van den imlitaüren ge neeskundigen dienst was onmiddellijk ter plaatse om de noodige maatrege len te treffen tot vervoer van de ge wonden. Helen Keiler de blinde doofstomme. heien h'eilter, de Annerikaanscihie bi indie en doofstomme vrouw, ever de gelieele wereld bekend door haar ge schriften, die blijkens berichten uit .Stockholm ernstig ziek is, heeft korten tijd geleden nog een bezoek gebrachi aan president en mevrouw Coolidge, in verband met een rondTeis die zij maakte om twee millioen dollar voor de blinden van Amerika te verzame len. De levensgeschiedenis van Helen Ke-Jiler Ls aangrijpend. In haar prille jeugd was het onmogelijk voor haar omgeving, om' op eeinigerlei wijze con tact met haar te krijgen. Als een on- begrepene en niet begrijpende moest zij voortleven. Tot de moderne wetenschap ook aan dit misdeelde kind haar gaven kon wijden. Met ongeloofelijke inspanning en met ontembare volharding slaagde men er in, eenige gediaiohtenwisseling met Helen tot stand te brengen. Maar ook Zij werkte met uiterste krachtsin spanning en met niet minder vasthou dendheid mede. Er ging voor haar een wereld open, de wereld van den geest. Toen er eenmaal een weinig contact was verkregen, ging het. gemakkelij ker. Helen leerde het Brailleschrift en daar de tastzin bij blinden buitenge- woon groot is. maakte zij daarin spoé dig goede vorderingen. Maar het mid del. dat andere doofstommen in staat stelt een spreker te volgen, kon bij de blinde niet toegepast worden, Dank zij de bevattelijkheid1 van de leerlinge bracht men het tenslotte zoo ver dat Heden een spreker kon vol gen, door haar vingers op diens lip pen of op de hals, bij het strotten hoofd. te leggen. En toen het moge lijk werd om met Helen te conversee ren, bleek de moeite aan haar be- steed, niet vergeefsch te zijn geweest. H«ar boeken getuigen er van en ook haar lotgenooten, voor wip zij het grootste deel van het geld, dat haar arbeid heeft opgebracht, bestemde. Helem is door president Coolidge hartelijk ontvangen. De woorden die de president tot haar sprak, vernam ah op de boven reeds aangeduide me thode, door haar vingers tegen zijn lippen te leggen. Zij z>elf kan zich verstaanbaar ma ken, maar haar geluid! is stamelend en articulatie is in dë doofsfommenspraak uiterst moeilijk. President Coolidge verstond haar niettemin gemakkelijk, sprak zijn waardieering uit voor haar bezoek en zijn bewondering voor haat zeldtzaimen levensmoed1. Toen Helen vertrokken was, bleek de president zoo geroerd, dat hij, de andere zoo zwijgzame, zich vrij uitvoe rig uitsprak over de bewonderenswaar dige prestaties van zijn bezoekster. tóen typische bijzondierheid' iit ver band met dit onderhoud is, dat me vrouw Coolidge vroeger directrice van een doofstommen instituut is geweest. Zedige kleeding. Een vermaan van den bieechop van Haarlem. De btóscnop van Haarlem' heeft zijn geloovigeu gewezen op de noodzake lijkheid van zedige kieeding. Hij schrilt ondier meer „W'j waarschuwen bij dezen, dat geen geestelijke tot een sacrament ook niet tot hei ontvangen van net sacrament des huwelijks eon vrouw of uiexsje mag toelaten, wanneer zij niet alleszins zedig is- gekleed,, en dal hij gehouden is, ook bij huwelijks plechtigheden, de bruidsmeisjes en hloed- en aanverwanten uit de kerk verwijderd te houden, wanneer zij zich in dezen met aan de wetten der kerk onderwerpen willen. Wanneer men ons vraagt, wat moet verstaan worden onder de woorden zedig gekleed' dan meenen wij ten dezen geen betere omschrijving te kunnen geven, dan diie, welke is op genomen in het reglement der wereld- Hjtoe derde orde van dèn H. Fróncis- cus De vrouwelijke leden moeten in hare kleeding ten allen tijd' zorgvul dig vermijden a. ontblootingen of daarmede gelijk te stéllen gebruik van doorschijnende stoffen, door uitsnij dingen lager dan de hals b- mou wen, die den bovenarm tot den elle boog niet bedekken of laten doorschij- netl o. doorschijnende vleeaohikleuri- ffr voering of vleesChkieurig belegsel op plaatsen, die bedekt behooren te blijven d. rokken, die. op welke wij- zo ook. de zedigheid- kwetsen. De bisschop wijst ook op de laak <1« sAool in deze. Ongeluk met humor. t Gebeurde Cesser dagen op de Maas te Tegeien, vertelt „De Volkskrant'. Een mian zat in een bootje te vis- sohen,. Schijnbaar had hij wjgt veel aan Bacchus geofferd. Nu schrijft de natuur den mensch van tijd tot tijd wel eens dingen voor, die men niet straffeloos kan nalaten, ook niet als men in een bootje op de Maas zit. Dit echter werd den ragyn noodlottig, hij verliest het evenwicht en valt par does voorover in bet water. Gelukkig zijn er mensch en in de buurt een schiet *in der haast toe, pakt den drenkeling bij een been trekt uit alle macht.... en.... trekt het been in het bootje, "maar de man blijft te water. Een houten been" zit nu eenmaal niet zoo vast als een echt been Men kan begrijpen, diat' de toeschou wers veel neiging gevoelden om plat in het gras te vallen en het uit te proesten van het lachen, doch de m het water spartelende man, die in le vensgevaar verkeerde, drong hen ten minste voorloopig de lachspie ren in bedwang te houden. De moedi ge redder van zoo even doet een nieu wen greep, pakt hem ditmaal bij zijn „broek" en trekt hem gelukkig op hel droge. Met een kruiwagen werd hij naar huis vervoerd, waar vrouwlief in dui zend angsten en.... ongeduld zit ie wachten. Want ze moest naar de film in het Volkshuis. De man wordt te bed gelegd, bet ,,been" op zolder gedeponeerd, zoodat een ontvluchting voor hem onmogelijk werd, de deur gesloten en vrouwlief ging naar de bioscoop. Onbewaakte overwegen. Gistermiddag is te Biilthoven de 27- jarige dienstbode C. Leydtng bij het oversteken van den spoorweg bij het Biltsohe Meertje dtoor1 den sneltrein aangereden en zoodanig verwond, dat zij tijdens de overbrenging met dien- zelfden trein naar Utrecht overleed. radio-nieuwst Programma van heden. 5.50 Munster: Beantwoording van techni sche vragen. 6.30 Hilversum: Cursus in handelskennis en -techniek, door den heer J. C. v. d. M"eer. 7.20 2 LO Londen (365 M.) en Daventry: Tydsein van Big Ben. Weer- en nieuwsbe richten. Further Naval reminescences. Mu ziek van Haydn. Pleasure of cycling. Oslo (382 M.): Muziek van Tschaikowsky. .7.30 Hilversum: Politiebericht. 7.36 Frankfort (470 M.): Hedendaagsche Kamermuziek. 7.60 Berlyn (505 M.) en Königswueter- hausen (1300 M.): Marcell Salzeravond. 3»66- Bern: Orkestmuziek. Munchen <485 M.): Concert. 8.10 Hilversum: Ver. v. Arb. Radio Ama teurs, m. m. v. mevr. E. J. SchookUomoet, sopraan; de heeren G. M. Berendsen, bas, C. van Erven Dorens, begeleiding, J. Na thans over: Esperanto en de arbeidersbe weging. 8.20 Londen en Daventry: 5 N. O. New castle (404 M.); 2. B. D. Aberdeen (495 M.); 5 I. T. Birmingham (479 M.) en 6 B.M. Bournemouth (380 M.): Concert. 5. s.e. Glasgow (422 M.): Operettemuizek. Brus sel: Cellorecital. .50 Radio Paris: Gaiaconcert. Brussel: Causerie. (.56 Munster: Dansmuziek. 9.20 Lomden en Daventry: Listening timè, revue. P. T. T. Parys Ecole Sup. (458 M.) Concert Oslo: Dansavond. Toulouse (480 M.): Concert. Hamburg: Dansmuziek. 9.36 Parijs Petit Parisien (333 M.): Con cert. Newcastle, Hamburg: :Dansanuziek. 9.50 Berlyn en Königswusterhausen en Bern: Dansmuziek. Madrid (392 M.): Con cert. 10.Hilversum: Persberichten. 10.20 Londen en Daventry: Tydsein van Greenwich. Weer- en nieuwsbericht. Sport- causeri». *iXg| 10.45 Hilversum. Dansmuziek uit „Mille Oolonnes", Amsterdam. 10.50 Londen en Daventry: Dansmuziek. Zondag 18 April. 8.20 Muneter (410 M-D Morgenwijding. 8.30 Hilversum (1050 M.): N. Chr. Om roep. Morgenwijding. Spreker de heer W. Sluyter uit Driebergen. 8.35 Hamburg (392.5 M.): Morgenwijding. 9.60 5 XX. Daventry (1600 M.): Tijdsein en weerbericht. 10.Bloemendaal (350 M.): Dienst in de Geref. Kerk. 10.30 Hilversum: Vrijz. P. R. O. Dienst in de Remonstrantsche kerk te Den Haag. Voorganger ds. F. Klein. 10.50 Königswusterhausen (1300 M.): Concert. 11.05 Munster: Literair uur. 12.05 S F R. Radio Paris (1750 M.): Con cert. 12.25 Hamburg: Concert. 1.05 Hamburg: Populair concert. 280 Hilversum: Vrigz. Chr. Jongeren Bond. Dr. van Hoek over: „Drama en Reli gie." Albert van Dalsuim, voordrachten uit „Adam in ballingschap". Muzikale medewer king van Suze van 't LindenhoutTak, viool; Tony van Leeuwen Boomkamp, kla vier en Bduard Biele, cello. 2.36 Amsterdam (1950 M.) Verslag voet balwedstrijd Duitschland-Holland (in code). 2.50 Daventry: Concert. 8.35 Hamburg: Indrfskretionen. 4.20 Daventry: Byzantynsche kerkmuziek. 5.Bloemendaal: Kerkdienst. 6.20 Haimburg: Herinneringen van een journalist. 5.30 Hilversum: N. Chr. Omroep. Dienst in de Geref. Kerk te Hilversum. Voorgan ger ds. C. Lindeboom, van Amsterdam. 580 Parijs, Eiffeltoren (2650 M.)Cause- dieën. 6.60 6 B M Bournemouth (386 M.)Kerk dienst. 720 2 L O. Londen (866 M.) en Daventry: Kerkklokken, daarna kerkdienst. 2 Z Y Manchester (378 M.) en 5 N O. Newcastle (404 M.): Kerkdiensten. Hamburg: „Ueber unsere Kraft", tooneelspel. Berlyn (505 M.) en Königswusterhausen„Boccaccio", opera van Suppé; Bern (435 M.): Schiffman-trio. Munster: Bijbellezing. Praag (368 M.): Con cert. Oslo (382 M.). 7.35 Brussel (262 M.): Concert. 7.60 Frankfort (470 M.): Vroolyke voor- drachtsawnd. München (485 M.): Münche- ner avond. Radic Paris: Radio Jazz. 8.Hilversum: Persberichten. Munster: „Don Pasquale" (Donizetti). Rome (425 M.) Persberichten uit „Carmen". 8.10 Hilversum: Concert, versterkt H. D. O. orkest o. I. v. Willem van Warmelo, so liste mevr. Johanna Benjaminse, alt. 8.20 2 L O. Londen (366 M.) en Daventry. Weer- en nieuwsbericht. Oslo: Het Noorder licht 8.30 Parijs, Eiffeltoren (2740 M.): Con cert 8.35 Londen en Daventry: Casano-orkest. Manchester en Newcastle: Concerten. Parijs Petit Parisien (333 M.J: Concert. 880 Oslo: Concert Frankfort: Lottchen's Geburtstag, blijspel. 9.20 Hamburg: Dansmuziek. 9.25 Bern: Orkestmuziek. 9.50 Berlyn en Königswusterhauseen eii Oslo: Dansmuziek. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Programma voor Zondag 18 April 1926. Internationaal: üuBseldiarf Dunt&ohlaflKlNederland. N V. B. Kampioenschap van Nederland. Maastricht MVVStormvogels. Groningen Be Quick—Enschedé. Afdeel ing I. Promotiecompetitie 2e klasse. Gorinchew Unltas—DEC. Afdeeling 11. Promotiecompetitie 2e klasse. Rotterdam OVV—Haarlem. 2e klasee A. Gouda OlymplaVIOS. Promotiecompetitie 3e klasse. Dordrecht Merwede—Gouda. 3e klasse C. Rotterdam UD1—St. Volharden. 't Noordepr—Schoonhoven. Reserve 2e klasse A. Beslissingswedstrijd (le plaats). Deiden ADO II—UW II, terrein ASC Reserve Se kWse A. Helft Concordia U—LFC II. Reserve 3e Masse Vlaardingen Fort una II—H.-DVS 111 Promotiecompetitie ïtes. 3e klam». Den Haag Gouda II—VOC III. terrein' VUC. Afdeeling III le klasse. Almelo Heracles—Hengelo. Beslissingswedstrijd (onderste plaats.) Deventer Quick—ZAC, terrein Go Ahead. Afdeeling IV le klasse. s-Hertogenibosoh BW—NOAD. Eindhoven Eiiudhoveni—Wilhelmina. Promotiecompetitie 2e klasse. VaJikenswaard de Valk—Roosendaal. Afdleeling V. Promotiecompetitie 2e klasse, Hoogezand HSC—Smeek. G. V. B. Beslissingswedstrijd. Kampioenschap G. V. B. Alphia 1—ON A 11, terr. Wèdduixveen le klasse A. Alphen III—Olympia III. 2e klasse. Alphia II—Schoonhoven 111, terrein öcboonhoveii. 3e klasse. Alphia IV—Bodegraven 111. 4e klasse. Haastrecht II—Stolwijk II. Wedstrijden om den N.V.B.-Beker. Tweede ronde. Utreohb—SDW. Heerenmarki-^-SUA. Electra—TOS. HRC—Aenstel. ...Hortus DOS. Rajpiditas—AFC. DONAR—HAP, ZVV—Ned. Corinthians. APGS—KW, Imren—Vciorwaarts. A VOG—Kinheim. EDW—Quick (A.). Hoilandiïa— Vole- wijekers. Assendelft.—WFC. VVU—Zil vermeeuwen. ADO—DIO. DHC—Fluks. Sli ad recht,Xerxes. LugduuumAuro ra. de Jagers—DHS. Herimer-DVS-^ Delft BMT— Alpheo. V'DL—SVV. Ve- lox JÖZ. TonegidöVDS. Overmaas SVW. NeplunusDOSB. LSV—SMV. TH.B—Texas. Zwolsöhe Boys—ROD A Apeldoorn—RigtarsbJeek. "NEC—Kbe- deu. KHC—Borne. TECArnhemscho Boys. VVO—NHC. WijheEendracht. AVW—Hertog Hendrik LONG A—Vlis* singen. VOS—WSC. Helmond—VVV, Alliance vrijgeloot. Steenwiik—FVC. BATO vrijgeloot. Overzicht. Allereerst vraagt ons de wedstrijd DuitschlandiNederland' de aandacht, die morgen voor de negende maal ge speeld wordt en waarvan door de Hol landers van dè acht wedstrijdeh slechts één keer verloren en drie keer gelijk gespeel#! werd. Hoewel het Neder- landsch elftal danig verzwakt is door tiet met mwwpetwi van Van der Men- leu, Van'-Linge en van Heet, lijkt ons toch een overwonning d*r Hollanders niet uitge-loten. In het elftal spelen niet minder dan 4 spelers uit 2e klas- se dubs. De samenstelling dar al flail en is als volg* D uitsoh 1 a aó Ertl. (Wacker. München), dN (Hier Kutterer. (Fiirth) (Bayern. Lang Kdhier Nagel ach mi t* (H S.V (Drosdener S. C.) (Bayern) Schröder Gedlicti Harder (T. Bonissia) (Dresd. S. C.) (H.S.V Pilt linger. Hofman n (Bayern) (Bayern) Sigm'onJ Ruisch* Tap Kuchjin (HF.C.) (D.FC.) (A.D.G.) (H.B.S.) (Helens (Hercules) Krom> Hussink tiandberg (R.C.B.) (P.S.V.) (H.VfV.) Van Kol Denis i )S (Ajax) (H.U.B.) Qua*. «(A.D.Oh) N edl e r.ila n d w -* Scheid Krocht er L. Andersen, Kopen hagen. g tx r Q I V-oor lie^ landnkaanpioensctiap gaal Stormvogels de verre rei» naar Maar- trichi ondernemen. Het zal oen span nende wedstrijd worden, waarbij we de thuisclub de meeste kans op de overwinning geven. Enschedé dat Zon dag j.l. zoon schil terende wedstrijd spookte tegen Feijenoord, moei toch m staat geacht worden om van Be Quick in Groningen te winnen. Voor (le promioficeompetitie 2o klas se afd. I gaat D.E.C. naar Gorineheni Macht D.E.C. winnen dan kan zij door thuis van Hilversum te wiuneq, nog gelijk in punten komen. Voor afd 11 gaal Haarlem op bezoek bij UV.V. Slechts als de Haarlemmers winnen, dan bel ouden ze nog een kansje om zich in de le klasse te handhaven, maar of ze hel lot een overwinning brengen betwijfelen we-. Olympia speelt op het Sportterrein haar lainisle competitiewedstrijd tegen v.ro.s. In Dordrecht vindt de return-pro- mot icwodst rijd Merwede—Gouda plaats Willen dë roodwitten wederom win nen. dan dieaiit er door de voorlioetje beter spel vertoornd te worden üan Zondag j.l., want andëre konden de puntjes wel eene in Dordrecht blijven. li\ de Ihun» Hendrikstraat komt Overmaas op bezoek, waarvan Zondag mot 6—0 verloren word. Ook nu ver wachten we een nederlaa voor Ü.N.A. al ml het dan goon 6—0 zijn. Gpuda II. speeit voor hot kampioen schap der reserve 3© klasse tegen V.O.C. III op het V.U.C.-terrein in den Haag. Ju Waddinxivefen vjundjt do bestis- Bingswedsirijd om het kampioenschap van dien G. V. B. plaats, waarbij wij het op Alphia houden. Voorts heeft dé iwoede ronde der HeAcrtwedstrijden, plaats. |Iiervoor moet Alphen naar B.M.T. ONDERWIJS. Ontslag aan de huwende onderwijzeres. in ue gistermiddag gehouden $e- meenteraacibzitiLng van Utrecht is aan ue orde geweest het voorstel van B. en VV. toi vaststelling van de veror dening houdende bepalingen betref ff u- de hen ontslag van onderwijzend per soneel in vasten dienst der gemeente. - Hierbij kwam in beraadslaging dtj quaes tie van het ontslag 'van de hu wende onderwijzeres. Do meerderheid van B. on W. weoscht geen voorstel te doen inzake ontslag der huwende onderwijzeres voor den 45-jarigen teel tijd, nu rfc wet geen ruimte open laat, het geven van ontslag aan een huwende onderwijzeres! facultief le stellen. l)e minderheid van het colle ge oordeelt hel geven van zulk ontslag gewenscht. Dë heer Van Boetaelaer (e.-h.) stel de mede namens de heeretn Setteur fr.-k. volkspartij) en Van Sasse van Usselt (r.-k.), voor om ie bepalen, dat aan een vrouwelijke leerkracht, werkzaam bij het openbaar onderwijs, die voor het bereiken van den leeftijd van 45 jaren in het huwelijk treedt, eervol ontslag wordt verleend. De heer Zuidtam (Middenstands-Unie) deed het voorstel aan het voorstel- V n Boeizelaer toe te voegen, dat de daarin bedoelde bopaling nipt van toe passing zal zijn op de onderwijzeres sen, welke op het oogenblik der iu- NOUVEAUTÉi werk rug tred mg van de verordening dienst der gemeente zijn. Op bet voaWtteDZuidaih' staftkten da stemmen (18 tegen 18 links tegen rechfs), zoodot In een volgende ver gadering ter zake opnieuw gestemd zal moeien worden. De verdere behandeling werd toon ook uitgesteld tol de» volgende verga dering. „Tin" alH geneesmiddel tegen steenpuiatea. Naar aanleiding van mededeelingeo in het Nederlandsch Tijdschrift Vflpr Genees kunde met betrekking tot net inwendig ge bruik van tin in <len vorm „YjfRi Hpvyiael "bf tinpoeder als gurxteamkld^, te|E«n steen puisten bereikten dec Gepo^el^pd j»e- dedeebrfcen, die aanleiding publiek te waarschuwen tegen onquplofl^iipdige toe v«" model- .nam Materiaal, waarvan „t jjjebruiks- en versiermg.svoorwerpep ^Üfjtty/fgvaardigd bevat menigmaal een hoog lood. Personen, die zich met yan zulke voorwerpen zelf het aang«pf$zen middel „tinpoeder" willen verschaffen en dat, N0o- als wordt voorgeschreven, op een lioterfeum gestrooid opeten, kunnen op deze wjjze,|déh een ernstige loodvergiftiging bezorgen. Indien Gy van ziekten genezen wilt wor den .raadpleeg dNn een dokte r, getamlk niet onoordeelkundig middeleo, jüie U kunnen schatten. GEZONDHEIDSRAAD-, Voor het huisgezin. Overkokende melk kan de gasvlam uitdpo ven, waardoor een gasontploffing kan ont staan. Bljjf daarom als ge melk kookt, in (te na bijheid. Verwarm nooit was met terpentijn op een open vlam of vuur. Waach niet met benzine in de nabijheid van qen vlam of van vuur en zorg voor krachtige luchtverver- sching. DAMRUBRIEK. Onder redactie tan de Damclub „Gouda", Secretaris Steijnkade 27, lokaal der club Markt 49. Probleem Npi 341 Zwart schijven op: 2, 8, 12, 18, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 40. Wit schijven op{. 2|, 31,^4, 37/39, 41/43, 45,46. Probleem Na 848. .v- 1 Zwart schijven op: 2, 6, 9, 13, 15, 17/19, 22, 30. Wit sdfijvep* op: 25, 27, 28, „31/84, 37/39, 46. Oplossing van probleem No. 337. Wit speelt 88-83, 89-34, 28--2I, 28 :19, 17—11, 27—21, 48 1. Oplossing van probleem No. 338. Wit epeelt 29—23, 34 14, 37—31, 27—21, 28—452, 38—32, 33 4. APVKKTKJfnEN. UIT DE HAND TE KOOP: K (wegens sterfgeval) get. L. I te Moordrecht (aan het dorp) met tuin, erf en boomgaard. Direct te aanvaardeh. Dagelijks te bezichtigen en te bevragen bij: DIRK VERBOOM Zuidplaspolder, Moordrecht. 943*15 ._b .JouriJdWj loohowtó ijs nntuK i si» Jum' iregchad I .-nte Aardige wollen stof voor Japonnen In de moderne, fijne matte tinten Franco toezending van stalen. *WU 984-40

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2