ZONNE BRILLEN Veor schoooffltak-opciiiiiiiag Th. L LDK IJ. 1.111, FIRMA B. DE JONG Lentetijd is Schoonmaaktijd JAN VANDERLAND KINDERGOEDEREN fa. J. D. BOUNEUH, POLAK - Opticus - Markt ,p Voor Lips' Brandkasten en Slotenfabriek zsso i. IS DE AGENTP. ROND Pz.. GOUDA. Rijwielmagazijn J. HULLEMAN De Gondsche Rijwiel- en Motorhandel FOTOGRAFIE „LUX" FÉgrimrtii bij dag en avond. - itelier dagelijks geopend. DË (iOËDSCllE FRUITHANDEL GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 17 APRIL 1926 - TWEEDE BLAD etaleert i Gordijnen Karpetten 996 60 Loopers fantasie kleedjes OMVANGEN EE NIEUWSTE Electrotechnisch Bureau Abonneert U op dit Blad. Rechtszaken A. «I. de Groot. Het A. S. N. G. Rijwiel i Luxe, Race, als Transportrijwielen. Lange TiendetWeg 16 - Gouda. Prijzen vanaf 77 gulden. IV Bondsr ij wiel herstelplaats. N. HOORDEGRAAF, Kleiweg 12, Telef. 682 Is Uw adres bij Tuinstraat KI ApCI Wij koopen Lompen, Metalen, Oud Papier I DtL Flesschen, Meubelen, enz. KUNSTTRANEN. den, hypochéfcfcfc itis brochure va* FrankanstraSfc. 79- imis jjfc e> n*"7 9 J Niets put zêo goed bQ bet oieiwe roorjzar, als ces COMPLET el MAHTEL In een van de moderne, frlssche Uenrei, die no goed met de blijde natnor barmonleerent Deze aardige Kindermantel ran zuiver wollen serge laken met kleurige garneering langs kraag én op zij, la schitterend van coupe en afwerking en kleed bijzonder vlug. Voorhanden in diversf modekleuren, kost hij voor den leeftijd vin m jaar slechts ^,75 Cocapiet van pracht kwaliteit rips traven. Zoowel japon ala mantel hebben op zij een fraaie, met trea bewerkte plooigar- neering, terwijl de mantel daar enboven op cammassC-zijde is gevoerd. Voorhanden tot In de grootste maten, in de «nodetln- tenerica, lavendel, bots de rose opera, marine en AA17C zwart. Prija slechts Oïr- Deze elegante Mantel van pracht kwaliteit rips travers, schitte rend van coupe en afwerking, in het nieuwste model met V(t modern geplooid zij pand en onderom met >/0 bijpassenden peaux zijden rand gegar- néerd, is voorhanden 0 in de laatste mode y kleuren en QO50 kost slechts Deze elegante modellen z(jn verkrijgbaar in erica, bois de rose, lavendel, zeegroen, marine en zwart. ROTTERDAM Hoogstraath.KntiHoogtlr. MEUBILEERING GOUWE 89 GOUDA en na de schoonmaak VERVEN. DE GEZELLIGE INDRUK van Uw kamers enz. kunt U nog verhoog™ door het hout te bewerken met onze eigenbereide GLANS- VERVEN, in alle Meuren. Geeft Uw MUREN EN PLAFONDS frissehe prettige kleuren met onze KOUDWATERVERVEN (geven niet af). 'Behandel Uw VLOEREN met ons schitterend VLOERLAK- BRUIN (licht-op-gewieht, snel hardend, hoog glanzend) WINKELIERS RABAT. v/h fa. C. C. KROM. - SIERLIJK IN PASVORM - DOELMATIGE KWALITEITEN UITGEBREIDE SORTEERING CONCURREERENDE PRIJZEN Z JC £TRRïTiC HOOGSTRAAT 7 O Kj* OlDDEiO, TELEFOON 423, CORSETTEN op maat in alle soorten verkrijgbaar bij HOOGSTRAAT 14 - GOUDA Aanleg van Licht- en Krachtinstal laties. Solied en Accuraat werk I3&* Vraagt prijsopgave 't»T G. A. BELONJE, Fluweelensingel 69 x Tel. 728 (GEEFj MICA) ZUIVER CRYSTALGLAS DIVERSE KLEUREN 73 ets - f fa— EN HOOGER. ALLÉÉN BIJ: VANAF DOCH IN cte. ALG. ADVIES EN ADM. BUREAU Nieuw* Sohooletraat 6 DEN BAAU. Tal. 14080 Waarom is bowsnstaandkantoor zoo gazocht Omdat wij bat moeito aaooaa babban M onze oliautan billijk badianaa. n rsohtiaakao bahandalan op wia an waar pok. n op opaoiala voordealig* oaadltlaa vordarlagan fooaaaaarau. - op fablad vaa luformatia faal baat |eori*at**rd *ljn. Daarom ia hat saak U tot ta waadaa. Eaamaal pliant blijft aliaat. Op aaavr. aaadan wij U faarna oaaa vartagaawpordlgar. 605 36 IS UITSLUITEND EIGEN GEBOUWD WERK. - - WIJ BOUWEN ZOOWEL - - A. N1EUWENHUIZEN. VERLORENKOST (oabtj in„o, PUt.*lf.brf.k). 643 30 Bericht de ontvangst der nieuwe modellen I9ZG Burgers E B. B. an Fongers Rijwielen. 785 30 Er zijn vale goed* Rijwielen, doch Raleigh Is het neusje van de zalm. En Is oek door zijn lange levensduur het goedkoopste rijwiel. 756-30 (Prijscourant» gratis vsrkrijgbaar) die lijden aan prikkelbaarheid eo wilszwakte, gebrek aan energie, neeral ach levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, nerven se hart- *n maagaandoeningen vragen de uitvoerig* gratis Dr. WEXSE, over zenuwziekten. DrGEBRARÜ Co.. Den Haag. «oudi. - Tel. 532. tegen scherp eeneurreerende prijzen Ook een huls te ontbieden KLEIWEG 80 - GOUDA --1L— 161 20 Speciaal in het afwerken voor Amateurs. Firma Wed. Rlalvgld. LANOE T1ENDEWEO 27 TELEF 313 VERSCHE AARDBEIEN BLAUWE DRUIVEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN CITROENEN BANANEN DOOSJES TUNISDADELS KISTJES VIJGEN DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER DIVERSE SOORTEN NOTEN Busgroenten (merk sleutels) tegen scherp concurreerende prijzen. 981 231 LOODGIETERIJ, ZINKWEBKERIJ. MASTIEKBEDEKKING. Vraagt prijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. SM,0 Peperstraat I40. De toepassing der Arbeids wet op de winkels. (Mr.) Joh. J. B( el infante) heeft In „De Vrijheid" een belangwekkend hoofdartikel geschreven over de „Verdere toepassing van de Arbeidswet". Hy heeft aan „een der meest gezaghebbende personen op het ge bied der Arbeidswetgeving, die van de zaken, waarover het hier gaat, volkomen op de hoogte is", gevraagd, waarom voor de verdere toepassing van de Arbeidswet thans in de eerste plaats de winkeliers in aan merking schynen te komen. „Wtj vernamen, dat niet de kantoren, doch de winkels het eerst in aanmerking zijn gebracht om onder de werking der Ar beidswet te vallen, omdat de kantoren een veel lastiger materie voor regeling vormen. Winkels „timmeren aan den weg" en kun nen daarom vrij uniform gereglementeerd worden. By kantoren daarentegen is er een eindelooze verscheidenheid van bedryfdbe- hoeften; men denke slechts aan het verschil tusschen kantoren in het havenbedrijf, in het assurantie- en bankbedrijf, fabriekskan- toren, handelskantoren, advocatenkanto ren enz. Er zijn ook veel "meer kantoren dan winkels, daar letterlek iedere zaak er een kantoor op na houdt. Het is dus niet mogelijk de Aiibeidswet voor de kan toren in te voteren zonder de Arbeids inspectie uit te breiden. Voor de winkels Is dit niet noodig. „De enkele categorien van arbeid buiten fabrieken en werkplaatsen, waarvoor de Mi nister de west wil invoeren, kunnen eveneen» zonder uitbreiding der inspectie onder de werking der wet worden gebracht. Hoofd zakelijk is daarbij gedacht aan loopjongens e. d. „Wat nu de winkels betreft, heeft de Mi nister tevens in uitzicht gesteld een Rijks wet op de winkelsluiting. Daarop is reeds herhaaldelijk aangedrongen door den Mid- denstandsraad, die geen arbeidsregeling voor de winkels -wenschte zonder een alge- meene regeling van de winkelsluiting. Reeds geruimen tyd ligt een voorontwerp voor die Rijkswet gereed, waarbij is voorgeschreven, dat de winkels (behoudens enkele uitzon deringen, o a. apotheken) gesloten moeten zijn van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's och tends. Verder bepaalt dit voorontwerp, ddt de Gemeenteraden bevoegd zyn onder goed keuring der Kroon wegens bijzondere om standigheden van plaatselyken aard hierop uitzonderingen toe te staan. Het vooront werp regelt verder o.m. de Zondagssluiting en geeft bijzondere bepalingen voor Jood- sehe winkels. „Een dergelijke regeling is echter, vol gens onze Arbeidswet, niet voldoende. Im mers in 'n winkel, die van 6 uur des voor- middags tot 8 uur 's namiddaags geopend mag zyn, kan 't personeel 14 uur arbeid verrichten. Art. 47 van de Arbeidswet nu schrijft voor, dat een arbeider in een winkel niet langer dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per week arbeid mag verrichten, behoudens in de gevallen, bij algemeenen maatregel van bestuur bepaald (in dit laat ste ligt een delegatie aan de Arbeidsinspec tie opgesloten, die sinds het bekende „Jamin-arrest" van den Hoogen Raad, be treffende de petroleumkacheltjes in winkels, niet meer door den beugel kan; vandaar dat een wyziging van de Arbeidswet in voor bereiding is, ten einde de bevoegdheden van de Arbeidsinspectie een steviger wettelyken grondslag te geven). „iDe vraag doet zich nu voor: Komen in de practyk in de winkels arbeidstijden voor van 14 uren per dag? Zyn er in 't algemeen vele schreeuwende misstanden op het ge bied van den werktyd in het winkelbedrijf te constateeren Op deze vraag kregen wy t«n antwoord, dat er indertijd toen de heer van IJsselstein nog directeur-generaal van den Arbeid was (dat is dus vóór 1919) een enquête is gehouden naar de arbeidstijden in winkels, waarbij inderdaad van ergelijke misstanden is gebleken. Deze doen zich echter over het geheel niet voor in groote magaziyven. In winkels als b.v. van de Bijen korf wordt van het personeel geen overma- tigen arbeid gevorderd. Maar vooral by si- garênwinkels en in 't algemeen by <z.g. fiJd- aalwinkels, waarin één persoon, de filiaal- Een geestig Franschman heeft de repu tatie van zyn geestigheid eens hoog gehou den, door te beweren, dat elke vrouw mooi is, totdat zy begint te huilen. Zonder eenige twyfe) weten de meeste vrouwen dit en de- oere man, die eenige ervaring heeft van het leven en dat bestaat 99 pa. uit kennis van de zwakke sexe zal opgemerkt heb ben, dat de vrouw dan pas begint te hui- 'en, wanneer er geen enkele reden meer is om het niet te doen. Er is een kleine categorie vrouwen, die «en treurigen plicht vervullen, vaak ambts halve te moeten huilen. Dit zijn tooneel- speelsters - bedoeld zijn die, welke op de Planken staan in het algemeen en fiknactri- ces in het bijzonder. HuilsoH komen bij het «esproken tooneel in mindere mate voor dan de film. De oorzaak hiervan zal zyn, dat «et publiek liever ziet dan hoort huilen, vooral daar het zien huilen vergezeld wordt «°or Simonetti's Madrigale of Tosti's Ad- J«>- De wetenschap, dat huilen leelyk maakt w de oorzaak, dat vele vrouwelijke fflmar- sten een speciale studie maken van mooi hullen. I houder, de klanten moeten bedienen, komt I het voor, dat de man (of de vrouw) de gan- sche week overdag den winkel niet uit kan. De opmerking ligt hier voor de hand, dat ditzelfde evenzeer geldt voor kleine zelf standige winkeltjes. Maar déórmede bemoeit de Arbeidswet zich nu eenmaal niet. Het systeem van de Arbeidswet brengt mede, dat deze ongemoeid worden gelaten. Bovendien bepaalt art. 44 van de Arbeids wet, dat de regeling voor de winkels niet geldt ten aanzien van arbeid, verricht in een winkel in de eigen woning van het hoofd of den bestuurder daarvan, diie zyn bedryf uit oefent zonder hulp van andeiren dan zyn echtgenoot en bloed- of aanverwanten, tot den derden graad ingesloten, die by hem inwonen. („Behoudens in de gevallen, by algemeenen maatregel van bestuur ge noemd", voegt het artikel daaraan toe. Deze restrictie zal wel weder verduidelijkt moe ten worden in het zooeven genoemde wyzi- gingsontwerpje, dat in voorbereiding is en waarin o.a. ook uitdrukkelijk aan de Ar beidsinspectie de bevoegdheid zal worden toegekend overwerkvergunningen voor win kel-arbeid toe te staan). „De kleine zelfstandige winkelier, al dan niet bijgestaan door de zooeven genoemde personen, mag dUB naar hartelust de klan ten bedienen zoolang zyn winkel open is. De filiaalhouder daarentegen wordt be schouwd als „arbeider" in den zin dier wet. „Het gevolg hiervan zal zijn, dat voortaan in de meeste winkelB, waarin een filiaal houder werkzaam is, een hulp-arbeider za: moeten worden aangesteld om hem gedu rende enkele uren per dag te vervangen. Wy zeggen: in de meeste winkels; niet: in alle. Immers men kan zich óók een regeling denken, waarbij de winkel eerst des och tends 10 uur geopend wordt of in den loop van den dag, b.v. tusschen 12 en 2 uur, ge sloten is en des ochtends eerst om 8 uur open gaat. In elk geval kan een dergelijke winkel met een enkelen filiaalhouder, wan neer hij om 8 uur '9 avonds sluit, niet vóór 's ochtends 7 uur opengaan. Want art- 47, 2 sub b der Arbeidswèt eiseht voor een man of een vrouw die in een winkel arbeidt tusschen het uur van einde van den arbeid op een dag en het uur van aanvang van den arbeid op den volgenden diag een on afgebroken rusttijd1 van ten m i n s t e elf uur (bij algemeenen maatregel van bestuur kan die rusttijd dus nog verlengd worden). „Laat nu de filiaalhouder zich op enkele uren van den dag vervangen door een ander lid van zyn gezm -*• b.v. zyn vrouw dan mag hy, wanneer deze op het uur waarop zy moet invallen, door imdere "bezighouden, boodschappen e.d., verhinderd is, niet voor haar inspringen, zonder gevaar te loopen zijn patroon, een boete wegens overtreding te bezorgen. Immers er komen in de win kels arbeidslijsten, waarop voor eiken „ar- 1 beider" het uur van begin en einde van den dagelykschen werktyd en de daartusschen I gelegen rusttijden moeten worden vermeld (art. 68 der Arbeidswet). De filiaalhouder en zyn vrouw worden dus op vaste uren aan den winkel geketend; vrijheid om onder elkaar den arbeid te verdoelen, zooals het hun *t best schikt, hebben zij niet. „Het zal dus wel nooddg -zyn betaalde hulpkrachten voor vaste uren in dienst te nemen, om deze filiaal-winkels den gan- schen dag te kunnen openhouden. „Wy hebben hiermede, voor een deel aan de hand van de ons Verstrekte inlichtingen, I voor een ander deel aan de hand van de duidelijke bepalingen der wet, den toestand geschetst, die het gevolg zpl zijn van de toepasselykverklaring van de Arbeidswet op de winkels. „Het eenig effect van de in uitzicht ge- I stelde regeling zal dus zyn, niet, dat ern stige misstanden verdwijnen (want die zijn er feitelyk niet by deze categorie van ar beiders", tenzij men hun arbeid door een I anderen bril beziet dan dien van de hon derden met hen volkomen gelijkstaande kleine zelfstandige winkeliertjes) maar al- I leen, dat de ondernemers van filiaalwinkels op extra-kosten worden gejaagd, om de concurrentie met de kleine zelfstandige win- Een huil virtuoze van de bovenst© plank is msch tot zulk een volmaaktheid opgevoerd, dat waar Norma Talmadge en Henny Por ten zich van een apparaat bedienen om dit huilen te ondersteunen casu een zakdoek huilt Gloria Swauson zonder materieelen steun. Uit haar zonderling gevormde oogen ontspringen een tweetal tranen. Na enkele seconden, terwijl het eerste paar tranen een 3-tal centimeters gezakt is, laat zij een tweede paar tranen ontsnappen. Het eerste paar tranen is binnen enkele seconden tot 6 centimeters verwijderd van haar onderste ooglid en het laatste tranenpaar 3 centime ters. Systhematisch nauwkeurig geeft zij een derde tranenpaar gelegenheid het ge- eerde publiek van haar smart te overtuigen. De tranenproductie gaat regelmatig door en bewijst, dat voor goed huilen een behoorlij ke mate van techniek nooddg ia. Zeer gesoigneerd huilt Norma Talmadge- Haar oogen behouden de nuance van glim lachende onbewogenheid en enkele met veel overleg aangebrachte traantjes, die meestal met meetkundige accuratesse, de leer der juiste verhoudingen in stand houden, geven blyk, dat Norma de Onvergelijkelijke weent. keiiers te kunnen volhouden. Het is de I vraag of de omzet in verschillende van die filialen wel de aanstelling van extra-betaaT- de hulpkrachten zal toelaten; in elk geval worden deze winkels economisch in slechter conditie gebracht dan die van het zelfstan dig kleinbedrijf. Is het wenschelyk, vragen wij ons af, dat van overheidswege op deze wijze kunstmatig wordt ingegrepen in de ontwikkeling van ons economisch leven en aan den eenen vorm van bedrijf een voor sprong boven den anderen gegeven? Wij dragen de kleine winkeliers een goed hart toe; maar evenmin al» wy kunnen goed keuren, dat hun door overheidswinkels, die geen belasting behoeven te betalen, en ook andere voorrechten genieten, de strijd om het bestaan wordt verzwaard, evenmin kun nen wy ons ermede vereauigen, dat het ge decentraliseerd grootbadryf van overheids wege in zyn ontwikkeling wordt bemoei lijkt door daaraan de concurrentie met het kleinbedrijf te verzwaren. In ieder geival zien wij de noodzakelykhcid van deze nieuwe overheidsbemoeiing niet in. De daarvoor aangegeven gronden hebben wij gewogen en ze te licht bevonden. Het gaat niet aan, de winkels onder de Arbeidswet te brengen, wanneer daarvoor geen betere argumenten zijn aan te voeren, dan die wy in het boven staande onder de oogen hebben gezien. Veel eer dunkt de-tyd ons aangebroken de Ar beidswet eindelijk eena aan een duchtige verruiming en vereenvoudiging te onder werpen." Nieuwe toestanden en nieuwe varhoudingen. Het Is Iwiten kijf, dat de oorlog niet al- leen op het internationaal-politieke leven en de internationale verhoudingen, maar op ons geheel oeconomisch en maatschappelyk <en. ook op ons geestelijk en moreel leven een enormen invloed heeft geoefend. We zijn het ons nauwelijks bewust geweest, flat niet enkel de uiterlijke omstandigheden en toestanden veranderd ««n, maar dat er hls 't ware een ommekeer heeft plaats ge had, die ons leven van bituien uit veranderd heeft, het zwaartepunt van dat leven vaak min of meer heeft verlengd en ons tot wat andere mepschen heeft gemaakt. En toch openbaren zich deze gevolgen voortdurend, en op allerlei wijzen en roet steeds dringen der duidelijkheid. De uiterlijke verschijnse len van den veranderden toestand, van de gewijzigde verhoudingen en den ontstanen oeconomisohen en finantiëelen nood, die van de waanzinnige kapitaalsvernietiging het onvermijdelijk gevolg moest worden, zien \ve nog voortdurend zich manifesteeren. De Duitsche crisis, waarvoor de Dawes-rege- ,ling een oplossing, althans een voorloopige oplossing, heeft gebtfedhif de geweldig!® cri sis, waarmee Frankrijk nu al maandoe en feitelyk al jaren worstelt, de verdragen van Locarno, die toch geboren zijn uit de drin gende noodzakelijkheid om door het weg nemen van het algemeen wantrouwen en de voortdurende angst en een betere en nau were samnwerking den ontstanen noodtoe stand het hoofd te bieden, de aanhoudende pogingen om Amerika by de Europee se he samenwerking en in 't algemeen by de Eu- ropeesche zaken te betrekken, het opnieuw betrekkingen aanknoopen met Sowjet-Rus- 'land, de oeconomische crisis nu hier dan daar, de bewegingen binnen de arbeiders- partyen zelf en in de arbeiderswereld, en zooveel andere verschijnselen toonen ons met onmiskenbare duidelijkheid de onzeker heid en het ongedurige van den bestaanden toestand en de moeite, die dé wereld heeft om het verloren evenwicht terug te vinden. Maar ook de mensch heeft voor een groot deel zijn evenwicht verloren. De aantasting van ons geestelijk en moreel leven toont zich niet zoo duidelijk. Maar we weten het allemaal wel en zullen het by eenig naden ken nog duidelyker weten, dat er in ons en in onze houding tegenover het leven iets veranderd is. Er openbaart zich in dezen tyd( een brutaal cynisme, dat een zekere vergro ving inhoudt, die zich openbaart in de ven», anderde houding en de onbedekter brutali teit en onverschilligheid der jeugd, in de te genwoordig» houding van jongeren tegen over ouderen, in de gewijzigde verhouding Want zulk een huilen is geen huilen meer, j Vandaar dat dit weenen is. Henny Porten huilt alsof inderdaad haar leven er van afhangt. Zij bekommert zich niet om aesthetische problemen, maar huilt er echt uit liefhebberij op los. Groote tra nen ontbiggelen Henny's gazellenoogen. Ten einde dezen tranen meer bewegingsvrijheid te geven, beweegt haar boezem zich innig bewogen op en neer. Langs neus en mond hebben zich door de schmink de tranen een weg gebaand. Tot slot een tweetal opmerkelijke huil- kunstenaressen: Pola Negri en Asta Niel sen. Pola's huilvermogen heeft twee <*>**- trasteerende nuances. Of zy huilt zoo, diat zy by den toeschouwer den indruk verwekt, dat zy er voorloopig met aan denkt mee op te houden, óf haar huilen is ontsproten aan een paar diepmelancholische oogen. Het hui. len is een van de zwakke zyden van Pola's opmerkelijke gaven. Er zijn mindere godin nen, die met meer overtuiging den tranen stroom beheerschen dan deze vrouw. En Pola geeft haar vereerders dan pas een overtuigenden blik op haar huil capaciteiten, wanneer Goethe's woord toepast: „In der der seksen en de inzinking van ons moreele leven. We zijn ook zelf veelal cynischer, pessimistischer vaak, vermoeider en onver schilliger geworden, 't Is, of we voelen, dat we in een overgangstijdperk leven en dat wat we nu doen slechts een zeer betrekke lijke waarde heeft, of alles toch gauw an ders zal wonden en we nu nog maar zoo"n beetje moeten heen doen, tot het andere komt. En inmiddele zoeken de ernstigsten beschrankung zeigt sieh der Meister." Een zeer bijzondere hand van huilen heeft Priscilla Dean. De uitdrukking: „hand van huilen is allerminst als grappigheid bedoeld. Wetende, dat tranen niet mooi staan, geeft Priscilla, de Stoutmoedige, te kennen, dat zy zich met huilen ophoudt, door met een klein zakdoekje aan het puntje van haar neus te rekken. Een goed opmerker zal by het aanschouwen van de films van deze tem. peramentsvolle speelster tot de ontdekking gekomen zijn, dat het puntje van Priscilla'9 neusje een weinig naar beneden wijst. Deze zuidelijke richting heeft Priscilla's neuspuntje eerst aangenomen, nadat Pris cilla tallooze huilpartijen in haar tallooze films dit veel bewonderde neuspuntje met haar klein zakdoekje naar beneden getrok ken heeft. Zelfs de wetenschap, dat zy zich op deze wyze niet mooier maakt, kan Henny Porten er niet toe brengen, wat matiger te huilen. Met een variatie op Bismarck's woord: Wan neer ik eet, eet ik, wanneer ik slaap, slaap ik, wanneer ik werk, werk ik", kan Henry Porten, onze lieveliug-wanneer-ze-wel-of- niet-huilt, als haar devies voeren: Wanneer ik huil, huil ik. onder ons en meest vooruitziende® al nieuwe wegen en nieuwe aanpassing aan het nieu we der toekomst. Dat brengt een onstand vastigheid en onzekerheid, een zich voort plantende beweging, die ons nog oneven wichtiger en ons leven nog moejlijker ma ken, maar die noodsakeltfk zijn om het toe komstige leven te kunnen inpassen in de nieuwe voegen. Enkele jaren geleden heeft een Duitsch journalist geschreven, dat Asta Nielsen, de eminente artiste, die men te weinig ziet, nooit echt huilde. Zy zou met een paar drup pels glycerine de tranen op haar ietwat ma gere wangetjes groepeeren en aldus huilend in filmzee gaan. Het spreekt vangelf, dat Asta meer dan verontwaardigd-Haar collega, Paul Wegener, bleek een-goed col lega te zijn. Hij schreef een lang stuk naar de krant, waarin de tranenttechniek van Asta onthuld was. Wegener schreef, niet te kunnen begrijpen, hoe de journalist dit had kunnen schrijven. In de laatste fihtt, waarin hij met Asta gespeeld had, kwam MB groote scène tusschen hen beiden voor. Hat scena rio decreteerde, dat op zeker moment Asta in huilen uit moest barsten en Paul haar in zijn armen moest nemén. Het was bij deze gelegenheid, schreef WegeneT, „dat ik niet alleen de echtheid van Asta's tranen kon zien, maar daar ik haar in mijn armeen hield, vloeiden eenige harer tranen tusschen mijn lippen. En de zoutilge smaak daarvan be wees mij, dat alle praatjes over Asta's kunstmatige tranen oawaar zyn." Da m.a. ontwapan De Britsche vertegenwoordigers De Int. crisis in he Het wordt thans bevestigd dat Lord Ce cil of Chelwood de Britsche gedelegeerde zal zijn in de commissie van den Volkenbond voor de studie van de problemen, die ver band houden met de samenstelling, het aan tal en de wijze van verkneaing van de leden van den Raad van den Volkenbond, die den lben Mei in Genève zal bijeenkomen. De Britsche regeering zal «riet warden vertegenwoordigd op het Int. Congres voor Geestelijke Opvoeding, dat deze maand in Rome zal bijeenkomen. In de paspoortenoonferentie, welke de vol gende maand onder de auspiciën van den Volkenbond zal bijeenkomen, zal Robert Sperling, de Britsche gezant te Bern, het hoofd der Engelsche delegatie zyn. Voor de conferenties inzak© de Russische ©n Armeen sch© vluchtelingen ©n de Int. Arbeidaoonfe- irentie, die in Mei worden gehouden, is nog geen Britsche vertegenwoordiger gekozen. Lord Cecil zal in Genèv© blijven om En geland te vertegenwoordigen in de voorbe reidende commissie voor d© ontwapenings conferentie, die den 18en Mei (bijeenkomt. Van bevoegde zijde wordt verzekerd, dat aan geenerlei uitstel van d© voorbereidende ontwapeningsconferentie op 17 Mei te Ge nève wordt gedacht. Van die zijde wordt verklaard, dat de betreurenswaardige wei gering der Unie van socialistische sovjetre publieken om er aan deel te nemen geenszins d« beduchtheid in sommige buitenlandsche kringen wettigt nopens het resultaat van de •werkzaamheden der conferentie. a De Grieksche dictator, generaaj Pangalos, is met overgroote meerderheid gekozen tot president der Grieksche republiek in de plaats van den afgetreden admiraal Kon- doe riotis. I» z(jn groot© meerderheid heeft het volk beslist, dat het zijn vertrouwen stelt in den dictator, die betoogde, dat de politieke partijen niet het vertrouwen van het volk hebben. De generaal, die thans als almachtig be velhebber en bestuurder heerecht, is voor onze begrippen omtrent generaals en presi denten nog zeer jong. Hy is in 1878 in Sala- mis gebpren en dus nu 48 jaar. Na voor bereidende studie kwam hy in 1896 op de militaire sdhool en volgde later als tweede luitenant lessen in Parys. Daarna is zün opklimming zeer vlug ge gaan. In 1916 vinden w(j hem vermeld als majoor, met een commando aan het Macedo nische front, in 1917 werd hy in het ministe rie van oorlog geplaatst als chef van een> afldeeling ten in 1918 kreeg hy het bevel over de eerste infanterie-divisie. In 1919 werrd hy chef van den generalen staf van het Griek sche leger in Klein-Azië, en het volgende jaar buiten dienst gesteld. Zyn loopbaan was daarmee niet afgeloo- pen. In het woelige politieke leven kwam snel verandering en toen in 1922 de revo lutie uitbrak, had men een man van zijn energie en kundigheden noodig. Weer in het leger opgenomen, was hy> voorzitter van de commissie van onderzoek voor de ver antwoordelijkheid voor de ineenstorting van het front in Anatoiië. In Decemiber 1922 werd Pangalos minister van oorlog en het Volgend jaar bevelhebber over het leger in Thracië. De verkiezingen in 1923 brachten hem op den voorgrond. Als afgevaardigde van Salonika werd hy met zijn geheele lijst verkozen en tot hoofd van die vrijzinnige republikeinen verklaard. In 1924 nam hy plaats in het kabinet van Pa- panastiasoe als minister voor de wettelijke orde en later als minister van oorlog. Zijn dag kwam, toen hy op 25 Juni 1925 zich aan het hoofd stolde van een nieuwe revolutie ,die succes had, zoodat hij minister president en minister van oorlog werd. Admiraal Kondoeriotes heeft daarmee den tijd gekomen geacht om voor den dictator IfifS-otnfftraniM* De nieuwe premier van Griekenland, steenkolenbedryf. ruimt© te maken, die na e#n poeh* om vrije vericiezingen te doen honden, zichaelf can- didaat stelde en nu verkozen werd. Daarmee heeft de generaal vooreerst zijn doel bereikt en tevens het hoogtepunt in zyn carrière. Men moet afwachten hoe hij de politiek verder zal leiden, en of hy zich den tyran zal toonen, waarvoor men hem heeft uitgescholden. Het international© my nwerkerscomité te Brussel heeft, in tegenwoordigheid van de afgevaardigden der Engelsche mijnwerkers met algemeene stemmen een motie aange nomen, waarin gezegd wordt, dat de eeni ge manier om een einde te maken aan d« In ternationale criais in het steenkolenbedrijf, die tot ernstige sociale conflicten aanleiding geeft, is een internationale regeling der productie en distributie van steenkool te onderzoeken. Het comité bevestigde zyn al- geheele solidariteit met de Engelsche mijn werkers in hun strijd tegen verlenging van den werktyd, verlaging der loonen en ter breking der overeenkomsten voor het gehee le land en is eventueel bereid maatregelen te nemen om den uitvoer van steenkool naar Engeland te verbieden. Voor het geval dat tot een internationale staking zou worden besloten na het onder zoek van den toestand door de bevoegd© or ganisaties der verschillende landen, noodigt het internationale comité deae organisaties uit de staking niet te beëindigen vooT er een ernstige grondslag voor de hervatting van het werk is gevonden in ieder land, by den stryd betrokken; het comité zal alsdan als stakingscomité optreden, welks instructies voor alle landen bindend zyn. BfcTTEXl-ANDSCH NïSUWS. DUITSCHLAND. De schadeloosstelling der vorstenhuizen. Eindelijk is mén het dan toch nog eens geworden over de regeling van de schade loosstelling van de vroegere Duitsché vor stenhuizen. De rijkskanselier, dr. Lother, heeft gisteren de besprekingen met de lei ders van de regeeringspartijen voortgezet en hy is er in geslaagd de juridische bezwaren, die de Duitoehe Volksparty en de Beiersehe Volksparty tegen het door het ryksaniniate- rie van justitie uitgewerkte ontwerp had den, geheel te ontzenuwen. Het schynt, dat de beide rechts-getinte regeeringspartyen haar verzet tegen dit ontwerp eerst hebben opgegeven toen hun gebleken was, dat er van de zijde van het Centrum en de demo craten geen verdere concessies te verwach ten waren. Maar hoe dit zij men is het volledig eens geworden. RUSLAND. Vercvootiag van Rassisch gebied. Het bestuur der centrale executieve com missi© heeft besloten, het geheele gebied ten Noorden van de kust van sovjet-Rusland tot aan den Noordpool, dat tot nu toe als „nie mandsland" werd beschouwd, tot Russisch gebied te verklaren. Een desbetreffend be sluit is reeds gepubliceerd. De sovjet juris ten beroepen zich hieiby op het voorbeeld, door Engefond in 1928 gegeven. Het land voor het Bankroet. Een verklaring van Tsjitejerin. Naar uit Moskou bericht woriH, verklaar de Tsjitsjerin in een© arbeidersclub, dat Rusland voor een economisch bankroet staat, wanneer de boerenbevolking niet ter stond helpt. Een© sneWe hulp is noodaake- lyk, daar eene ineenstorting onmiddellijk te wachten iq. Op hulp uit het buitenland viel niet t© rekenen. ENGELAND. Een kapitalistisch socialist. Een luidruchtige en onvorlcwikkeiyke inzie is ontstaan tusschen Sir Oswald Mos- ley, in zijn jonge dagen kapitein bij het <re-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3