ADVERTEERT IN DIT BLAD. PREDIKBEURTEN. Beurs van Amsterdam. Laatste Berichten. Timmermansleerling. Anton Coops Tweede Uaadszaak en ComiHissiehaDdel Kennisgeving. H. BOTH giment Yeomanry in Derbyshire en thans bezitter van uitgestrekte domeinen in Bur- ton-on-Trent, en zyn zoon Oswald Emald, die met Lady Cynthia Curzon, een dochter van wijlen Lord Curzon uit diens eerste huwelijk met Mary Leiter, is gehuwd. Deae Lady Cynthia heeft van haar grootvader een jaariykach inkomen van 8000 pd. str. geërfd, terwijl haar grootmoeder haar bo vendien nog juweelen en antiquiteiten ter waarde van 20.000 pd. str. nagelaten heeft. De jonge Oswald, die tijdens den oorlog in de Engelsohe gelederen aan het front in Frankrijk heeft gestreden, heeft dus geen nijpende financieel® zorgen, en het pleit voor zijn onbaatzuchtigheid, dat hij ondanks zijn rijkdom socialist geworden is. Nu is het merkwaardige echter, dat de evolutie van den jeugdigen Oswald Mosley is geschied In een richting, welke juist te- genovergesfc^d-aan de normale is. Het is immers een geregeld voorkomend verschijn sel, dat johge mannen in het begin van hun loopbaan heftig socialist zijn om, als zij een eigen maatschappelijke positie hebben ver worven, naar gematigder denkbeelden te evolueeren. Oswald Mosley Jr. heeft het echter net omgekeerd gedaan. Hy was ge- ruimen tijd conservatief lid van het Lager huis, maar ging naar het socialisme over. Toenxhy tot de socialistische party toetrad, verzekerde hy plechtig dat hij, wanneer hij ooit in zijns vaders rechten mocht treden, den titel Sir niet aanvaarden zou. Dat hy wèl van zijn titel afstand wil doen, maar niet van zyn fortuin, is de aan leiding geworden tot een heftige briefwisse ling tusschen vader en zoon. De oude Os wald heeft den jongen Oswald getart door luide te verkondigen, dat zijn socialistische zoon en schoondochter kostbaarder hulp aan hun land zouden verleenen als zy, in plaats van goedltoope publiciteit na te streven door het opgeven van titels, iets van hun rijk dommen prijsgaven ter verlichting van de positie hunner minder goed bedeelde volge lingen. Die zat; en de jonge Mosley kon het er natuurlijk niet bij laten. Hy antwoordde zijn vader in een eveneens gepubliceerden brief, dat hij er niet over denkt om van zijn geld aan de armen te geven, daar dezer er niet by gebaat zouden zyn. De eenige ma nier om de armen te helpen zou zijn het kapitalisme af te schaffen. Het zou den ka pitalisten wel goed te pas komen zoo hoont hy als de gefortuneerden uit de arbeidersbeweging hun geld verdeelden en dan even machteloos als de massa werden. Vader en zoon worden het natuurlijk nooit eens. Weervoorspellingen. Een interessante proefneming op het ge bied (Ier weervoorspelling wordt door de „Daily Miail" gedaan. Dit blad publiceert nu de eerste van een reeks van diagrammen, waarin de verwachtingen, of het regen of drpog weer zal zyn gedurende een tydvak van 5 dagen in districten van het vereenig- de koninkrijk, uitgedrukt zyn. De diagrammen zyn ontworpen door lord Dundoye, die de meteorologische afdeeling voor den marinevliegdienst heeft georgani seerd. Sensationeele onthullingen. De „Westminster Gazette" komt met sen sationeele onthullingen nopens Mussolini's oorlogszuchtige plannen om opnieuw een groot Romeinsch Ryk te stichten. Het blad vertelt, dat Italië aan Griekenland geweren en tanks heeft geleverd of zal leveren, wel ke tanks dan in Thracië tegen de Turken zouden gebruikt worden. Pangalos zou tegen Thracië oprukken en indien de Wester- sche mogendheden het te druk zouden heb ben met andere dingen tegen Konstanti- nopel. Intusschen zou Mussolini dan in Klein-Azië zyn slag slaan en er op rekenen, dat Frankrijk, beducht voor Tunis, daarte gen geen bezwaar zou hébben. Men zal goed doen deze mededeelingeo van het tegenwoordig niet wars van sensa tie zynde Engelsche blad met eenig voor behoud te aanvaarden. B&LGIë. 1 Mei. De sociaal-democratische (ministers heb ben besloten op 1 Mei vrij te geven aan het personeel van hunne departementen. Vermindering van het aantal dag- en weekbladen. Het aantal yi België verschijnende dag en weekbladen is sedert 1910 sterk afgeno men. Volgens de jongste opgave verschy nen thans 78 dagbladen tegen 107 in 1910 en 1629 week- en maandbladen tegen 2.059 in 1910. SPANJE. In de woestijn neergedaald. Groote bezorgdheid over het lot van een Spaanschen vlieger. In Madrid heerscht groote bezorgdheid over het lot. van den vlieger-kapitein Este- vez en diens'méchanicien, die op hun vlucht naar Manilla by Amman in Trans-Jordanië hun vliegtuig in den steek hebben moeten laten en slecht# over één dag levensmiddelen beschikken. Er bestaat weinig hoop, dat zy nog gered zullen worden, daar ook van de vijandig ge zinde gevaar dreigt. Een licht punt ia. '«Mét, dat Estevez ook Arabisch spreekt. Engelsche vliegers en Fransche auto's zoeken den omtrek van Amman af. De Emir van Transjordanië heeft voorts kameelrui- ters afgezonden, die overdag rooksignalen laten opstijgen en des nachts met vuursig- nalen werken. Ook wordt van de plek uit, waar het vliegtuig is gevonden, het spoor der vermisten nagegaan. IRAK. De overstrooming van de Tigris. De dijk hersteld. De doorgebroken Tigrisdijk is thans her steld en het gevaar voor overstaooming, dat de stad bedreigde, wordt als geweken be schouwd. Men vreest, dat nagenoeg de helft der koopman sgoede ren te Bagdad ter waarde van een mil li oen pond sterling als verloren kan worden beschouwd. BINNENLAND. De huwelijkswetgeving. Aam oen manasier van jusuiie is net volgende advies verzonden liet comité voor een gemeenschap pelijke actie tot hervorming onzer i'u- wehjkswetgeving, aan welke actie een groot aamtU'l personen en de volgende vereeniginget» Nederlaaidsche Ver eeniging van Staatsburgeressen Un derling e Vrouwenbescherming Neder- landsche Unie voor Vrouwenbelangen, Vrijzimüg-Demooratiaalio Bond Vrij zinnig-Democratische Vrouweuclub Vrouwengroep uit den Vrijheidsbond; Democrat'sche Partij Comité tegen de achteruitzetting der Vrouw Comité tot herziening vain de grondslagen en de procedure der huwelijkswetgeving, deel nemen vernomen hebbende, dat do ontwer pen der staatseommissie-Limlburg tot wijziging van de weisbepalingen be. treftende het huwelijk en deszeifs ge. volgen, gereed', althans nagenoeg ge reed zijn ervan overtuigd, dat er voor het .n die ontwerpen behandelde een zeer levendige belangstelling bestaat bij een belangrijk deel van het Nederlandsche volk. in liet bijzonder ook bij vele ge huwde vrouwen van meerling, dat dientengevolge in deze (Lu.gcfegemfheid uit at Ie lagen der maatschappij adviezen van waar de voor een nieuwe wettelijke rege ling zullen kunnen worden verkregen eoi van oordeel, dat het bekendmaken van de ontworpen bepalingen zal be vorderen., dat meeningen en wenschen, welke te dezer zake in het volk le ven, tot uiting komen en dat dit ertoe zal kunnen bijdragen dat de toekom stige wetgeving op dit stuk in over eenstemming zij m«v het rechtsbewust zijn van het meerendieel van het volk; verzoekt uwe excel lent ie om deze redenen beleefd doch dringend wel te willen overgaan tot publicatie van de bedoelde ontwerpen der staatscommis sie. opdat het Nederlandsche volk daar van kunne kennisnemen en het reohts- bewustziin van het volk daarop vrije lijk kunne reageer en. Onbewaakte overwegen. Hoe minister van der Vegte er over denkt. Verschenen is het antwoord van oen minister van Waterstaat op de vragen van het Tweede Kamerlid Boon, be treffende verbetering van don gevaar lijken toestand bij den onbewaakten overweg in den straatweg Akkrunv— Heorenveieai, in verband met een daar gebeurd ongel uk en het instellen van een onderzoek naar .gevaarlijke toe standen bij spoorwegkffuüspunten op verschillende hoofdverkeerswegen. 4 Verschillende corporaties zegt de minister hebben desdjds tegen de opheffing van de bewaking van den bewusten overweg bezwaar gemaakt. Dergelijke bezwaren plegen eet iter van ile zijde der plaatselijke belangheb benden vrijwel algemeen te worden vernomen, zoodat daaruit alleen niet kan worden afgeleid, dat opheffing der bewaking niet had mogen geschie den. lil elk voorkomend geval wordt zoowel van de zijde van de Neder landsche Spoorwegen als van wege het Rijks toezicht een nauwkeurig on derzoek ingesteld. Dat is ook voor den overweg bij Akkrum geschied. Daarbij is gebleken dat de toestand ter plaatse van dien aard was, dat afsluiting en bediening van den overweg niet langer noodig geoordeeld behoefde te worden het geen de Minister dan nader toeliohi Het onderzoek, omtrent het ongeval van 28 Februari j.l. heeft voorts zeer waarschijnlijk gemaakt, dat de oorzaak in iets anders, dan onvoldoend uit zicht moet worden gezocht. Volgens ooggetuigen heeft de auto voor den spoorwegovergang nagenoeg stilgestaan en is daarop, terwijl de trein den overweg naderde, wederom aangezet. Waarschijnlijk heoft de auto bestuurder aanvankelijk wilSen stop pen, omdat hij een trein zag aanko men en i» daarna, tweernende, dat hij voor den trein nog wel kon passee- ren. doorgereden. In elk geval was van het punt. waar de auto bijna stapte, de trein te zien. Ongelukken op onbewaakte overwe gen betoogt de minister vertier kunnen door de noodige voorzichtig heid van hel publiek IW allen tijde voorkomen worden Het zelfvertrouwen van de machinis ten kan door de. bullen hun schuld gebeurde ongevallen, kwalijk geschokt worden Een algemeen onderzoek naar den gevaarlijken toestand bij- kruisingen op verschillende hoofdverkeerswegen, wordt door den minister niet noodig geacht, aangewen van geen enkelen overweg de bewaking is opgeheven, zonder dat zulk een onderzoek is in gesteld. Nationaal Middenstandacon^rea. Om zitting te nemen in liet eiere- oomtité van het Nationaal Middenstands- oongres. dat op 23 en 24 Juni a s. te buks urn door dien NoUerlandschen Miu. UensUuKisbond gehouden zal worden, hebben ach bereid verklaard de hee- ren Jhr. nvr. A. Roëil, commissaris der Koningin in Noords-Holland, te Haar lem H. de Bordes, burgemeester van Bussum mr. A. Mooienburgh, wet houder van Bussum P. A. M. Brand, wethoudler van Bussum P. Kuyper, voorzitter der afd. Kleinbedrijt de- Kamer van Koophandel voor Gooiland te Hilversum»E. Luden voorzittei van, Stad en Lande van Gooiland, te Hilversum). S. Soheffer Klots, notaris en eerelid der Alg. Middenstandsver- eeniging ..Bussum te Bussum Th. de Meester, voorzitter der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Bussum— Naarden te Bussum. Beteugeling ontuchtige uitgaven. Memorie van Antwoord. Aan ito Memorie van Antwoord in zake Iiei wetsontwerp houdende goed keuring van hei verdrag ter beteuge ling van de verspreiding van en den handel in ontuchtige uitgaven van 12 September 1923. wordt ontleend, dai ook de Regeering betreurt, dat onder de in art. 1 van het verdrag opgesom de uitgaven, boeken niet werden op genomen, hetgeen- tengevolge heelt, dat de bepalingen van het verdrag betret- tuide de samenwerking van de toege- redeu Blaten niet mede op de beteu geling van den handel in en de ver spreiding van voor de eerbaarheid aatiBtootedijke boeken van toepassing zullen zijn. Voor de beteugeling in Nederian l zelf behoeft het niet opnemen van boe ken ii> bedoeld art. 1 intusschen met van groote beteekenis te worden ge. acht. mi de voor de eerbaarheid aan stoot efijke boeken kunnen worden ge bracht onder de verbodsbepalingen van de artikelen 240 en 240bis en ook on der die van art. 451 bis van het Wet Doek van Strafrecht, waarin de ge schiktheid om» de zinnelijkheid van cl® jeugd te prikkelen als element wordl gesteld. De regeering stelt zich voor, zoo spoedig mogelijk die wijzigingen en aanvullingen van de Strafwet aan hangig te maken, waartoe het verdrag aanleiding moet geven. ONM KOLONIËN. Bandjir te Padang. Een Aneta-telegram meldt dat onder angstwekkende geraas by Padang de van de bergen komende bandjir zich in zee stortte. Padang werd geheel in het duister gehuld, daar de electriciteitsvoorziehing defect ge raakte. Het .bandjirkanaal kon het water niet afvoeren. Het laaggelegen gedeelte der stad geraakt® onder water toko's en pak huizen kregen waterschade. De Portland- cementfabriek Indanoeng en een gedeelte van het waterkanaal zyn vernield. Talrijke aardstortingen hadden plaats op den weg naar de Soebang-pas. De schade wordt ge taxeerd op 2 tot 8 ton, ongerekend de schade, berokkend aan de wegen en diverse werken. In twaalf uur tyds viel er 370 mil limeter water. GEMENGDE BERICHTEN. Commissaris Blok met ziekteverlof. De verdere gang van zaken. Naar uc i cl. verneemt, neeli ae heer J. Bioii, commissaris van politie ie Culemborg, deze wee« eeai onder houd gehad met den procureur-gene raal bij hef Gerechtshof te Arnhem, zijn onnuddellijken chef. en m»et den miiwster van justitie, mr. Uonner, over de door hem, ondervonden behandeling te 'l'iel. V oorloopig is den heer Blok, in verband met zijn gezondheidstoe stand, eenige wegen ziekteverlof ver leend. Hij vertoeft bij fanrilie in Den Haag. Wut betreft de door hem ingedien de aanklacht bij den Officier van Jus titie der arrondissementsrechtbank te Tied tegen den redhter dier Recht bank, mr. Hofdijk, verneemt het blad nog, dat de verdere gang van zaken de volgende is De Officier van Justitie te Ti el zendt deze aanklacht op naar den Hoogen Kaad in Den Haag, die daarop de zaak verwijst naar een andere recht bank. Deze rechtbank zal dan hebben uit te maken of er termen voor ver volging tegen mr. Hofdijk bestaan. Roemeen te Rotterdam gedood. In een pand aan den Plantageweg te Rotterdam is gisteravond een man door een revolverschot gedood. De 35-jarige Roemeen H,, van be roep handeiaaT in scheepsbenoodigd- hedien, had in zijn pensdon aan den i'lamtageweg het '23-jarige meisje B. op bezoek. Met dit meisje had H. den laatsten tijd1 veel omgang gehad. Eerst had men over gewone dingen gesiproken, waarna de Roemeen haar bij een kaatje in zijn kamer riep, en hel meisje een revolver liet zien. ..Het is een echte' voegde hij er bij, maar het meisje maakte er een grapje van. ..Het is eeat lor zeide zij schertsend. „Zeker zoon ding van vijf cent." ..Absoluut niet", voegde H. hier aan ioe, „probeer hem maar eens." Het raejsje haaide den haan over, (niet in de richting van H.), doch -de revolver ging niet af. „Richt nu de revolver hier maar eens o»p". riep H. haar toe, op zijn slaap wijzend. Zij richtte daarop het wapen op den slaap van H-, trok den liaan opnieuw over, en het schot ging af. H. stortte hierop doodetijk gewond neer. Het meisje vluchtte naar de voorka mer, waar de pensionhouder wóonde. Deze had het schot gehoord en toen het meisje bij hem binnen vluchtte, tieeft de man onmiddellijk den Ge neeskundig en Dienst gewaarschuwd. Het meisje werd in verzekerde be waring gesteld en overgebracht naar het bureau Meermansstraat, terwijl het lijk van den man werd' vervoerd naar het ziekenhuis aan den Cool singel. Gesneuveld in Atjeh. Bij de fauvMie De Lange te Schoon oord is bericht ontvungeh. dat haar zoon, de heer P. de Lange, in Atjeh is gesneuveld. De Baarnsche politiezaak. l)q Baarnsche politiezaak schijnt zich wel een beetje anders te hebben toe gedragen, als aanvankelijk werd be- rizht. De autoriteiten zijn overtuigd, dat de adj.-inspecteur, die den jongen, die hem beleedigd had, op zijn bureau ontbood, daar door dezen is aange vallen en dus inderdaad uit noodweer heeft gehandeld. KERKNIEUWS. De zaak-Geelkerken. De kerkeraden van Waarder, Veendam en Baarn hebben by de Generale Synode te Assen adhaesie betuigd met de gevallen be slissing. In Morks Magacyn schryft H. G. Can- negieter een levensschets van dr. Geelker ken, waaraan het volgende is ontleend: „-Geelkerken, inmiddels door ds. K. Fern- hout dien hy later als voorzitter der hem richtend© Synode terugvinden zou, als pre dikant te Epe in zyn ambt bevestigd, had ook op een andere wyze zyn warsheid be toond van alles, wat aan uitzondering en aftzondering herinnert. »Hy had geen ge bruik willen maken van de aan theologen toegestane vrijstelling van militairen dienst Ala vrijwilliger by het reservekader vol bracht deze theoloog zyn diensttijd by het lste reg. vesting-artillerie. De omgang met de jonge manschappen uit alle volkslagen, in het ongezouten en ongebonden militaire milieu, heeft ongetwijfeld zyn maatschap- pelijken en zielkundigen blik meer verruimd dan wanneer hy zich een half dozijn jaren met folianten van Voetius en Bogerman in de universiteitss-bibliotheek had opgeslo ten. Het volle, frissche leven doet een beroep op dezen voor al wat volkskracht en werke lijkheid is ontvankelyken geest. En zoo riep ook de kennismaking met de volksjongens in unifonm om hernieuwing. Als predikant van de thans wereldberoemd geworden ge meente van Amsterdam Zuid (Overtoom), waarheen hy op 6 Mei 1915 uit Epe benoe- pen was, nanl dr. Geelkerken tijdens de mo,- bi'lisatie weer dienst, maar nu als reserve- veldprediker. Zyn arbeid als geestelijk ver zorger by de marine, in welke hoedanigheid hy ten vorige jare met de oorlogsschepen Tromp en Heemskerck een tocht meemaak te naar Madeira en de Azoren, sloot zich aan by diezelfde voorkeur voor het nietoaf- geslotene, maar wereld en maatschappij doordringende karakter van het geloof. iMen merkt uit dit alles, dat d/r. Geelker ken heel wat meer heeft gedaan dan pieke ren over de slang. Dat hy bij al den zen dingaart) eid, waartoe «ijn op expansie ge richte geest hem dwingt, de theologie in tusschen geenszins verzaakte, zal uit het volgende duidely-k worden. In Amsterdam werd deze vlotte en over tuigde prediker reeds spoedig populair; hy bezat de gave, die kamergeleerden hoe theo logisch geschoold, tot hun eigen spijtigheid missen: dien eigenaardigen, moeilijk te om schrijven en nog moeilijker te verklaren vat op het volk. Daarbij beschikte hij over de kracht, by al zijn uiterlyken arbeid de in nerlijke bezinning en de wetenschappelijke belangstel ing op peil te houden. Zyn mede werking aan het Traktaatgenootschap, het Comité voor Inwendige Zending, de Ver eeniging voor Bijbelverspreiding, het Mili taire Tehuis in de legerplaats Oldeibroek, de Witteveen-vereeniging, de Weensche Stands zending, de Tentzending, de Jongelingsver- eeniging, de Kring tot verrijking van het kerkgezang en de duizenderlei bemoeienis sen, waarmee de leiding van een groote stadsgemeente den pastor belast, lieten den onvermoeibare toch nog gelegenheid, om den stand van de theologische ontwikkeling in het Gereformeerd Kerkverband aan een onderzoek te onderwerpen. De kwestie-Geelkerken. De predikant van Tienhoven ter verantwoording geroepen. De predikant der Geref. Kerk te Tienho ven, een geestverwant van dr. Geelkerken, is tegen Donderdag 6 Mei door de Classis Breukelen opgeroepen, om zich te verant woorden in zake tegen hem ingebrachte be schuldigingen, naar aanleiding van een door hem gehouden preek. Ds. Van Duin preekt voorloopig niet. In de gisteravond gehouden vergadering van den Gereformeerden kerke raad van Haarlemmermeer met dien van Hoofddorp ter bespreking van de kWestie-ds. Van Duin, is men blijkbaar niet tot een beslissing gekomen. De besprekingen worden geheim gehouden. Alleen is bekend geworden, dat ds. Van Duin voorloopig niet zal preeken, hoewel hy niet geschorst is. Radio-Predicaties van dr. Geelkerken. Te Amsterdam is opgericht een comité onder den naam „Radio-Comité Amsterdam Zuid." 1. het per radio verzenden van predicaties, gehouden door predikanten der Geref. Kerk Amsterdam-Zuid. (Thans buiten Synodaal verband gezet), speciaal die van dr. J. G. Geelkerken; 2. de verkondiging van »Gods Woord, vol gen* de zuiver »Gereformeerde Belijdenis, te doen uitgaan door geheel het land; b. de ve len, die dr. J. G. Geelkerken veroordeelen, zonder hem ooit gehoord te hebben, in staat te stellen tot een zelfstandige beoordeel ing; 3. het per radio verzenden van Chr. lezin gen, muziek en wat verder ter evangelisatie kan dienstbaar gemaakt worden. Nadere mededeelingen zuilen zoo spoedig mogelyk door middel van de pers bekend ge maakt worden. Het adres van den penning meester is: Joh. W. Brugman Jr., Overtoom 308 Amsterdam, dat van den secretaris, Joh. L. Piersma, Overtoom 336, Amsterdam. TIJDSCHRIFTEN. Het Leven van deae week brengt foto's van het Vliegongeluk op Henlow, de Franschen in Marokko, de aanslag op Mus solini, verschillende foto's van den ongeluk- klgen Czaar Nicolaas en zyn familie, de Bel gische kroonprirm in Antwerpen, de bam- boehoedenfabricatie op Java, het Ballet van de Groote Opera te Parys^ Julius Bren gers en tal van andere actueele portretten. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Prof. Dr. G. J. Heering van Leiden. Kleine Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. Borger. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Ver. Calvyn. Nieuwe Zaal, Turfmarkt, 5% u. n.m. Ds. P. J. Steenbeek van Krimpen Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 6% u. n.m. Cand. A. W. Brink Jr., in beide diensten collecte v. d. Theologische school. Geref. Gemeente, Turfmarkt, 10 u. v.m. en 5 u. n.m. Preeklezen. RERKENWOUDE. Ned. Herv. Kerk, 61-4 u. n.m. Ds. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. De heer Dijkman te Bergambacht. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Dr. P. Glas. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Houtgast. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. L. R. v. d. Broek. 2 u. n.m. Ds. A. de Geus te Waddinxveen. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Landstra. Geref. Kerk, 9% u. v.m. en 6% u. n.m. Ds. L. E. Snulde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangel isatiegebouw9*4 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. Lekkerkerker te Delft. WADDINXVEEN. Remonstr. Kerk, geen dienst. OUDERKERK A. D. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 2 u. n.m. De heer A. de Redelijkheid. NIEUIWERKERK A. D. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. en 6)4 a. n.m. Ds. N. Luyendyk. REEUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 9% u. v.m. Ds. H. A. de Geus van Waddinxiveen. WISSELKOERSEN. 16 April. 17 April. Officieel 12 uur. Londen 12.11% 12.11% Berlijn 59.36 59.36% Farys 8.40 8.36 Brussel 9.20 9.17 Zwitserland 48.13 48.10 Weenen 35.20 36.10 Kopenhagen 66.35 66.35 Stockholm 66.80 66.76 Oslo 54.80 54.27% New-York 2.49% 2.49V- Praag 7.39 7.39 Madrid 36.50 35.66 Mi liaan 10.03% 10.02 Beurso verzicht. Er ging weinig om ter beurze. De belang stelling bepaalde zich tot enkele fondsen- soorten. Rublberfondsen iets lager, in verband met de kleine daling der rubberpryzen. Tabakken hadden een kalme markt en hoewel niet veel veranderd, waren die toch beter gedisponeerd. Eenige affaire ontwikkelde zich 'n Ban da's, die, na aanvankelijk te zyn teruggeloo- pen, zich vervolgens weer herstelden. Van de olieaandeelen bewogen Kon. zich op de koersen van gisteren. Aan Suikerfondsen werd weinig aandacht geschonken. Ned. Industrieelen en Scheepvaarten ver onachtzaamd. Op de Yankeemarkt ging iet9 om in Int. Cont. rubber, die een kleine koersreductie ondergingen. Prolongatie 2% RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 17 April. Hoogste siaud 765.7 te Biqrritz. Lnagste stand 740.2 te Seydisfjord. Verwachting Meest matige tot krach tige fluidon tot weeten wind. Afwisse lende bewolking. Wellicht eenige re gen. Weinig verandering in tempera tuur. v STADSNIEUWS. GOUDA, 47 Alpril 1926. Op de voordracht. De heer A. J. M. Jansen, hqofd eener O. L. School alhier, komt als no. 2 voor op de voordracht voor hoofd der O. L. Schol no. 2 te Wassenaar aan de Waalsdorperlaan na- by Den Haag. Collecte voor Volksonderwys. De Vereeniging „Volksonderwys" her denkt in Mei haar 60-jariig 'bestaan. Als' blijk van medeleven zal in aille afdeelingen voor het fonds tot steun van Volksonderwys worden gecollecteerd. Hier ter stede za! deze collecte op Zaterdag 24 April worden gehouden. Veranderd spreekuur. Wethouder Bokhoven verzoekt ons te mel den dat hy niet Maandag maar Dinsdag spreekuur zal houden. Thalia Theater. Wederom gaat deze week een prachtig hoofnummer „Halfbloed". Het Angelsaksische ras 'moet niets van halfbloeden hebben, dat blykt uit deze film waar Pola Negri, het halfbloed meisje, is verloofd met een jongen Engelschman, die van haar afkomst niets afweet. Als hem de oogen open gaan, weet een familielid hem voor het fait accompli der verbroken verlo ving te stellen. Een ryke Chinees begeert haar tot vrouw, maar zy wil tot de blanken blyven behooren, ondanks allen smaad haar aangedaan, ten einde raad trouwt zyn een Engelschman, die een bruut is, en al gauw half spyt heeft van zyn huwelyk, ofschoon hy zyn heftige jalou- zie toch ook niet bedwingen kan. Met behulp van tooveryen, dolk en vergif tracht de Chinees zyn doel te bereiken, maar hy zoowel als zyn handlangers falen telkens. Dan komt de eerste verloofde van de half bloed, wiens verlangen sterker bleek dan zyn vooroordeel, terug. En de Chinees, die den echtgenoot vergiftigt en voor zyn gru weldaden wordt opgehangen, maakt den weg voor de twee gelieven vry. Pola Negri heert verschillende schitteren de spelmomenten. Voorts bevat het programma Hoilandsch Nieuws, met gezicht op Veere en een aar dige twee-acter „Mynlheer pas op je hondje". Op het tooneel treedt het dans-duo „The Rettichini's" op, een dans- en zangnummer van buitengewoon goede kwaliteit. Het Th&liatrio geeft, vooral by het hoofd nummer veel moois teen gehoore. Reeds by de eerste voorstelling was er veel publiek; een goed bioscoopbezoeker wil dan ook niet gaarne Pola Negri's spel mis sen. Dansavond Jetty Schim van der Loeff. Het jonge danseresje Jetty Schim van dier Loeff, dochter van den vroegeren predi kant van Boskoop Dr. H. P. Schim van der Loeff, heeft gisterenavond in samenwerking met den jeugdigen, maar reeds zeer beken den pianist Theo van der Pas een byzondere kunstavond gegeven in den Schouwburg. Dat voor dezen dansavond van Jetty Schim van der Loeff de belangstelling veel groo- ter was, dan toen Gertrud Lestikow eti later Darja Collin een dansavond gaven, kan ze ker worden toegeschreven aan een zekere bekendheid die dit jonge danseresje hier ter steile bezit. Heel veel dames en meisjes heb ben toch in den af gel oo pen winter den cur sus van rythmische gymnastiek bij Mejuf frouw Schim van dier Loeff gevoligd, en het spreekt van zelf dat deze haar leermeeste- resse kwamen bewonderen nu zy ten toonee- le danskunst tot hen en vele anderen kwam brengen. Mejuffrouw Schim van der Loeff vond daardoor hier een zeer sympathiek ge stemd publiek, dat èn aan haar danskunst èn aan haar voortreffelijke accompagnateur groot aandacht heeft geschonken. |Mej. van der Loeff is geen leerlinge van Isadore Duncan of Lili Green, xy kreeg haar opleiding in Zurich by Ernst Mohr en Nina Maeciachini, voltooide haar danskunst latei- te Konigsberg. Toch zou zy een volgeling van Duncan en Lili Green genoemd kunnen worden. Ook bij haar kunst zyn de pirouette rokjes verdwenen, alsmede het gehuppel in paradepasook by deze danseres staat de danskunst heel na tot het Tooneel en is haar zin voor dramatiek zeer ontwikkeld. Evenals Duncan vertolkt ify in de eerste plaats de emotie, die de muziek haar doet ondervinden, terwijl het meerendeel van Lili Green's dan sen uitbeeldingen zijn van een dramatisch gebeuren, dat haar verbeelding en gevoel haar in de muziek hebben doen aantreffen. Van de dansen die Mej. van der Loeff gis terenavond met veel gevoel en expressie vertolkte was zeer miooi .,Sklave" van Rach maninoff, en „Schön Rosmarin" van Kreis- ler, en niet te vergeten „de Volksweize" van Grieg. Met Arlequin van Schumann behaal de de danseres zooveel succes dat zy het herhalen moest. Haar begeleider, de heer Theo van der Pas speelde buitengewoon mooi Brahms, Waleer op. 39, Polichinelle van Rachmaninoff, Chant Polonais van Chopin-Liszt en Sequidille van Abbenir, waarvoor hy met een daverend applaus werd beloond. Verslag van den Ryks Zuivelconsulent. In het door den iRyks-Zuivelconsulent voor de provincie Zuid-Holland, den heer Ir. W. J. Huisman alhier, uitgebracht verslag van werkzaamheden over het jaar 1925 ww- den o.a. het volgende vermeld: De Zuivelcommissie bestaat uit de hoe ren Dr. H. J. Lovink, Alfen a. d. R\jn, voor zitter; M. T. L. Oompier, Zoeterwoude; R. N. Vaandrager, Charlois; R. van Wijnen, Gouda en Ir. Tj. P. Huisman, den Haag, De laboratorium-werkzaamheden bepaal d«n zich hoofdzakelijk tot het onderzool 606 monsters melk op vetgehalte, 646 roonsters wei op vetgehalte, 1 monster kar nemelk op vetgehalte, 1 monster room op vetgehalte, 1 monster drijfwrongel op vet gehalte, 1 monster gecondenseerde karne melk op vetgehalte, 360 monsters melk op soortelijk gewicht, 316 monsters wei op soortelijk gewicht, 262 monsters melk op katalase, 6 monsters melk op etter, 134 mon sters melk op gisting, 9 monsters zure wei op gisting, 6 monsters z.g. gore wei op gis ting, 5 monsters kaaszuursel op gisting, 2 monsters karnemelk op gisting, 4 monsters stremsel op gisting, 4 monsters salpeter op gisting, 4 monsters pekel op gisting, 52 monsters water op gisting, 16 monsters kaas op zuurheidsgraad, 7 monsters kaas op salpeter, 1 monster kaaszout op salpeeter, 1 monster pekel op salpeter. Gecontroleerd werden: 99 kaasthermome- ters (31 afgekeurd wegens 0.5 gr. C. of meer miswijzing); 3 lactodensimeters (2 afge keurd; 1 monster Gerberzuur (afgekeurd) wegens onbruikbaarheid); 24 kaaspekelwe gers (alle goedgekeurd). Omtrent het doel waartoe vorenbedoelde onderzoekingen werden verricht is het vol gende op te merken. Uit proefnemingen, beoogende het ver schaffen van meerdere bekendheid omtrent de factoren, welke de kaasopbrengst be ïnvloeden vloeide voort het onderzoek op vetgehalte en soortelijk gewicht van 312 monsters melk en 312 monsters wei. Voor het overige hielden de onderzoekin gen hoofdzakelijk verband met het uitbren gen van advies in gevallen van afwijkingen bij de kaasbereiding en een enkele maal bij de baterbereiding. Bedroeg het aantal onderzoekingen in 1924 in totaal 1879, in 1925 was dit 2544. De vermeerdering is hoofdzakelijk een ge volg van de onderzoekingen in verband met gedane proefnemingen. Evenals in voorgaande jaren beoogden de meeste adviezen wederom het verbeteren van de kwaliteit der volvette Goudsche boer- derijkaas. Tot dit doel werden 267 kaasboerderijen bezocht, waarbij 81 malen de kaasbereiding volgens onze methode werd voorgedaan, of, een enkele maal, de bereiding onder toezicht plaats vond. Door 6 veehouders, die in 1925 voor het eerst Goudsche kaas gingen maken, of na gedurende eenige jaren niet te hebben gekaasd weer met de kaasmakerij begon nen, werd gevraagd de bereiding voor te doen, aan welke verzoeken gevolg werd ge geven. Het verslag vermeldt dan verschillende opmerkingen in verband met de adiviezen over de volgende afwijkingen by de kaasbe reiding. Laag vetgehalte in de kaas, het kaasmes, los in de kaas, ontsmetting van het gereedschap, de invloed van zure toevoeg sels op het los, de invloed van de bereiding op het los, het gebruik van salpeter ter be strijding van het los, de invloed van ondeug delijke melk op het los, zindelijk melken, melken met droge handen, groote scheuren in dé korst, slecht rijpende en zeer losse kaas, sterk scheurende M zeer losse kaas, knypers, zeer zachte kaas met zwakke korst, doekklevers, witte plekken in de kaas, allerlei afwijkingen tegelijk, witte rand of zoutrand, miskleurige kaas, blauw in de kaas, kanker en weiblazen, onregelma tige kaas, de roermachine, bereidingswijze der kaas in 't algemeen. Ten aanzien van de boterbereiding ver meldt het verslag opmerkingen in verband met de adviezen gegeven over: Sterke bo ter en schuimende karn, terwijl adviezen van anderen aard betroffen: nortonputtoen, strerhsel, kaaszuursel, melkemmers en kan nen, kaasthermometers en petelwegers. Ais overige werkzaamheden van den -Rijkszuivelconsulent worden genoemd de kaasdagen, die er gehouden zijn op 8 plaat sen, het onderzoek naar het verband tus schen de samenstelling der melk en de op brengst van de daaruit verkregen kaas, be rekening van het vetgehalte in de droge stof van volvette Goudsche boerderij-kaas. In den loop van 1925 werden 25 voor drachten gehouden in verschillende plaatsen der provincie over onderwerpen de kaasbe reiding betreffende. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 14 April: Marretje Gijsberta, d. v. G. de Keizer en H. Klok, Pr. Hendrik straat 13. 15 April:: Jan Pieter, z. v. J. P. Blonk en W. van den Berg, Baanstraat 3. Elizabeth Bregetta Maria, d. v. C. van den Hondel en M. J. van der Hoeven, Tuin straat 3a. Hendrika Catharina, <L v. E. van Rossum en H. van der Poll, St. Joseph- straat 46. Alida Johanna, d. v. W. de Graaf en A. J. Verschut, Kruidenierstraat 21. 16 April: Jacobus, z. v. A. de Bruyn en H. de Weger, Boelekade 152. ONDERTROUWD: 15 April: P. Snel en A. M. Ruffels. a van Bekkum en W. T. de Jong. G. W. Kraan en E. van der Win den. OVERLEDEN: 13 April: Dirk Ohristiaan van Eyk, 3 m. Agenda. 17 April 8 uur Zaal Kunstmin Attractie avond Goudsche H. B. S.-Vereeniging. 18 April 8 uur. Nieuwe Schouwburg. Bui tengewone Cabaretavond door Jan van Riemsdijk en Antoinette van Dyk. 18 April 10% uur. Schaakbord. Vergadering G. Z. C. 19 April 8% uur „Het Schaakbord" Leden vergadering Gopdsche Winkeliersvereeni- ging- 19 April, 8 uur. Sociëteit de Réunie. Con cert Joh. Sterrenburg. 21 April 7% uur Raadzaal Stadhuis Verg Kamer vati Koophandel en Fabrieken. 22 April, 8 uur. Sociëteit de Réunie. Leden vergadering Zuid-Hol 1. Ver. „Het Groene Kruis", afd. Gouda. 23 April 8 u. v.m. tot 11 n.m. Tentoonstel ling der S.O.V. op het station Gouda. 23 April 8% uur Soc. „de Réunie", Volks universiteit. Vioolrecital door Eugenia Wellerson. 29 April 8% uur Vergadering v. -Oud-On derofficieren in Café „Nationaal." Agenda voor de Goudache Padvinders. Zaterdag 17 April: Kopschool 1% uur. Zondag 18 April: Fietstocht bloembollen streek. Vertrek half 8. Clublokaal. Voor dezen tocht opgeven b(j den Hopman Boni uiterlyk Donderdagavond. De apotheek van den heer A. H. Teepe, Gouwe, is deze woek tot en met 23 April, benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepteto UIT DEN OMTREK. AMMERSTOL. lerwiji ue neer C. ue Jong VVz4i., woneflkii' aan ute Beneutiieiiiae «ït-r geiuieeiiic, tivtm; was mei liet vornuti- ie.ii van ziju^werKaaaiiuneilieai o»p een baggermolen, liaü» nij he< ongeluk up een gegeven oogeüblik een m'ss ap ie ..oen mot iie« gevoig. <tat tiij kopje onueT in de rivier tereoln kwam l oen li ij weer boven kwam, was bij zoo gelukkig een der emmers van den bag germoleu te kunnen grijpen. Daar ue machine in beweging was, wcTd de heer l)e Jong. die den emmer inaar steeds vasthield», nua^. boven getrok ken, zoodat hij na equige oogenblik- ken weer behouden op het dek van den baggermolen stond. Met den schrik op het ii.it' en een nat pak kwam hij er gelukkig af. GOUDERAK. Ds. Liimormk te Delft heeft bedankt voor tiet beroep bij de Ned. Herv. Kerk a»lihier. Woensdagavond is na een kortston dige ziekte overleden de heer N. .11. i'irkxwager. oud-wethouder en loeo- burgemeesier dezer gemieente. De over le<lene, die den leettijd van 70 jaar bereikte, wns ih d»eze gemeente een algemeen benvind en Bekend» persoon. H'j is o a. besiuurslid geweest van het 5 UiSdeptiv-iotm ut Moordrecht—Uoudo- rak, lerwiji hij nog Slaatsregeot was van do Weeshuisstichting Drost—l.Jser- man alhier. De besiuu.dersband Moordrecht— UoHJerak -besloot op nader te bepalen da.urn voor. de kinderen een radio middag en voor de reden een rudiö- avexnd te houden. SCHOONHOVEN. Huwelijksbevestiging Ds. Deur. Under grooto belangstelling is giste ren in hot huwelijk bevestigd l)s. W. Deur, Predikant dor Ned. Herv. Ue nieente alhier en mej. P. vanWiHeus waard. SHORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. MerwedeGouda. In aumsiuiting op ons bericht van Woensdag j.l. verzoekt mout ons te melden aai de trein naar Dordrecht voor bw e ngemoenwieu wedstrijd om 10.56 uil Gouda vertoakt, en ongeveer 12.80 te Dordrecht aankomt. De trein vertrekt 4.41 uit Dordrecht en komt b.39 te 0ouda aan. Zooals bekend zal de reis per ge- zelsohap«biljeite»i geschieden Er zal echter g e e ai exlra trein rijden. VEILIGHEID EN VOLKSGEZONDHEID. I. W i e 1 r y d o r U behoort op den rijweg en, als het er is, op het rijwielpad. Het trottoir is voor deh voetganger. Geef den voetganger die over steken wil, daartoe gelegenheid. „Jakker" niet door met de gedachte, dat die voetgan ger zich maai- -redden moet. Bedenk, dat spelende kinderen niet op het gevaar letten. Wat zy- aan opJettend'heid missen, moet gy dubbel hebben. Gezondheidsraad. II. Men onderhoudt zyn tan den: door ze goed te reinigen; door ze flink te gebruiken; door ze regelmatig aan tandheelkundig onderzoek te onderwerpen; en door aJJe zieke tanden vroegtijdig te laten herstellen. Gezondheidsraad. III. Men kan van tuberculose genezen, maar het vergt tyd en geduld. Hoe eerder Gy Uw huisdokter raadpleegt, hoe grooter kans op »herstel Gy hebt. Kleine wontien ge nezen vlugger en beter dan groote. Droge hoest, gebrek aan eetlust, spoedige vermoeidheid, vermagering kunnen beden kelijke verschijnselen zyn. Degelyk onder zoek door en voorlichting van een genees kundige is dan noodig. Richt U in geen ge- al tot een kwakzalver. Gezondhe idsraad MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuiniers vereeniging „Gouda en Omstreken". Veiling van 16 April 1926. Spinazie 5.4011.10, Postelein 3944, Zuring 6—8 per 100 KG.; Kropsla le srt. 3—7.20, 2e srt. 0.60—4, per 100 stuks; Rabarber 2.70—10.80, Radys 2.80—4.70, Raapstelen 1, Wortelen 6—28, Selderie 0.70—2.80, Prei 2.30-4.60, per 100 bo»; Slavellen 0.190.64 per kist Coëp. Vereen. „De Boakoopsche Veiling" te Boskoop. Kozen Uphelia 6670, Golden Ophelia 60. Hudley 110158. Col urn- bia 130, Butterfly 100—12Ü, Wliil Kor des 150. Marcel rozen 140, El l'eniet 120—160. Diversen Seringen 50180, Hor tensia 2789, Mailus 1627. Balrozen 1421. Rhad 8—7 p. tak. DRAADLOOZE DIENST. De Inter geallieerde schulden. l'Ahlja, li April. Volgfcim berich ten uil WasliingtOji moet er een oplos sing zijn gevonuen betref lende ue schulden mui Amerika. Frankrijk zou afgezien bobben van de door Duitsch- land aan Frankrijk volgens hel t.awes- pla-.i te betalen .bedragen. Daartegen over betaalt Fna»nikriijk gedurende de eerste jaren minder, oin het finantieel evenwicht niet te verstoren. Een RüksgezondheidBweek. BüidLlJri, li April. Zonuug begint overal in DUitsohiand do rijksgezond- heidswieeK, welke gehouden wordt om de kennis van hygiëne en dergelijke vraagstukken te verbreiden. De Spaanse he vliegenier teruggevonden. LUwDivix, li - nprii. De ,->,Kuiiisciu- viiqger-Ktipitein ivestevez, 'die in ue woestijn ^vermist we.ru is 100 mijlen van Amman terugge vonden Een onderzoek voor betere betrekkingen tusschen Engeland en Rusland. LLiNDf.iv. li npru. Vier conserva ceve leucii van nel Lagerhuis. Mr Crank Nelson, Kobert Bootely. Kap. Bourne en Luitenant Movre. verirok ken heden uit Londen naar Rusland, om daar een onderzoek in te stellen met net doel te komen tot betere he- .rekkingen tusschen beide landen. Het bezoek draagt geen officieel ka- rak, er. doch vernomen wordt dnt .de pu-tmier Baldwin èn finantieele èn commercieele kiringen hei rapport met belangstelling tegemoet zien. De Koninklijke Familie naar het Loo. APELDOORN. 17 April. De kon. lamilie wordt 8 Mei a.s. voor haar zomerverblijf op het Loo verwacht. Een tragisch ongeval. ROERMOND. 17 April. Gisteren had in de Langstraat alhier, een ongeluk plaats dat aan H. S. uit Be egden bij üoermond het leven heeft gekost. Genoemde heer liet zich bij auto bus near Reegden vervoeren. In te Langstraat vloiog plotseling de auto bus in brand. De heer T., die do eeni ge passagier was. sprong uit de bus en kwam met het hoofd togen een muur terecht, tengevolge waorvan hij een hersenschudding opliep. Heien morgen is de man overleden. De chauffeur van de autobus Moe! ongedeerd APVERTENTIEN. ONDERTROUWD: ARNOLD P. J. BLOEMEN en CECILIA H. BOSHUTJftR. GOUDA, Kleiweg 43. SMEEK, Stationestr. 22. 008 Huwelijksvoltrekking Me, a..i., in de parochiekerk va,bS!,itti htti- nus te Sneek, morgens tq^uj^tje^yur. Receptie op den trouwjJ#£(:^i 2-j-4 uur: Stationsstr. 22, Sneek. 1|Kj r fT-vi m tmti- ilankbetMigiftyi Ondergeteekende betuigt zijn^ hartelyken dank aan zyn patroons 3é firma A. VINGERLING EN ZONEN, aan het kan toor- en fabriekspersoneel, en verder aan allen die hem ter gelegenheid van zyn 25- jarig jubileum op Woensdag j.l. zooveel har telijke bewijzen van belangstelling hebben betoond. A. DEN HOLLANDER, 1000-15 Turfsingel 40. Dan Haag. GEVRAAGD In klein gezin zonder kin deren een EENVOUDIGE DIENSTBODE voor dag en nacht. P. G. v. g. g. v. Adres: EMM ASTRA AT 160 - Dijn Haag. VOOR DIRECT GEVRAAGD éen flinke jongen leeftyd pijn. 16 jaar. Aanmelding N. V. Aanneming Mij. v. h. ZANEN en VERSTOEP, Gr. Florisweg 30 Gouda. 1001-10 DROGIST - WIJDSTRAAT 31 079 ](J CARBONA KUNSTKAI.K COI.ORONTWATERVERF in vevst-hilende kleuren. MOLENWERF 30. TE KOOP: Prima Sirtgertrap-naaimachine 40.—; Singer-handnaaimachijne 26.andere bé kende merken als:*I'fafT, Simplex, Durkopp enz. Spotgoedkoop en alles wortlt onder ga rantie verkocht. .Prjnaa Schrijfmachine 3^—; Vleesch- snijmachine 60.11 rxxlsnymaeftIneUi stekend voor groote inrichtingéb 30. Meubelen, brandkast, sanitair, aardewerk als: Closets, watch bakken, enz. Een groote partij puddingvormen, Spring vormen en ander nieuw blokwerk. Steeds te ontbieden tot het koopen van alle voorkomende goederen. 1004-24 H. S. HAMBURGER Hiermede geven wij kennis, dat de heer P. G. REPKO wonende Crabeihstraat 40 alhier, sinds 20 Maart 1926 niet meer in onzen dienst of voor ons werkzaam is. Wij zien ons tot deze mededeeling genoopt, nu ons blijkt dat de heer Repko zich sindsdien nog als onzen vertegenwoordiger aandient. Aanvragen en opdrachten worden gaarne door ons in ontvangst genomen aan ons kantoorMarkt 31, Tel. 82. DRUKKERIJ A. BRINKMAN ZOON. GOUDA, April 1926. Zaer soepele stoffen zijn dit seizoen in de mode, o.a. Rips Charmante en Popeline Papillon Wt| brsngan hierin verschillends kwaliteiten voor isponnsn, Mentale en tnumblee. ^3 aüinst* - ni Groete eortimenten In dn menet moderne, matte HjM ttnten. asabl' f -now 983-50 tb .mlntrfr Franco toaiHiing «aa stalan. 'Bt> ROTTERDAM HBORUBLA/IK Technisch Bureau v. ROOI JEN, Waddingsveen LEVERT 2-3-4 lamps toestellen, in eenvoudige en luxe uitvoering, onder volle garantie. Groote sorteering Luidsprekers en Onderdeden Plaatstroomapparaten en acculaadinrichting Bsisskt snzs leenkamer VAN BEVEANlNBHLAAN 32, Bouds "BR Vraagt geïllustreerde prijseeurant. 1007-20

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4