Adverteert in dit Blad. W. F. G. CYCLE 49." 24? 14." 21 Nu is het tijd! C. A. fl. Santzinger. i.PE«DIJI,F.W.IIei[zslr.22. CEREBOS ZOUT PAKKISTEN Rotterdam DAMESKOUSEN MilMi Mering in I» mill schets hitten, niemand nietwaar? Nieuwe Markt 37. «O ÉSIv NïEUl H. D. TAMSE, v.h. A. BONTEKOE, NAAIJERSTR. 24-25. Berijdt uitsluitend J. VLAG FURRER, f SCHOONMAAETUK BRINKMAN Wij ontvingen in 'fe-k Kamfer en Naphtaline waschmachines en Wringmachioes Dames- Heeren- Kinder- Schoenwerk Fa. F. I. f. MIHEI, Vijverslfaat, Gcüda. WEES SLIM GEBRUIK GLIM bergamil nieuwere S. H. van Loon Katoen - Fil ’dEcosse Macco - Zijde "re re E S3 o o Ss Complet prima travers mant, zijde gevoerd, alle mod. kleuren DE MA Hit Kruidkundige Laboraterium „DODONEUS" blijft gevestigd A. Vergroeseen. Japon SANITAS NOVUM HEERLEN Stationstraat 18 UI Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda I E s - E 3^11 r» CL VOOR MAATKLEEIING EEN SOLIED 4 DREG. VOOR DE VROUW - Hygiënische artikelen PATENT GENEESMIDDELEN. JaloazMn of atarMaznn i llë .s S S j c -8 c - J 8 00 s S s 8 I a - r -I 'E S3 - Openbare Vrijwillige Verkooping. 1. De Hofstede enz. enz. Dit blad ve: s u C=F3 LC9 C£=> Den Haag. een FEIJII 992-42 Si WILKIE 8 BESCHERM Meubelen door 994-25 FabriekTuiastraat 49 Altijd goed resultaat. Billijke prijs. Vakkundige bereiding. I0^ 991 15 B DROGISTERIJ - MARKT 6 Rips-travers, alte moderne kleuren Aanbevelend, A. FOKKERS Telefoon 686 Woonplaats; Fluwaaleaaiagel 77 RAAM- A. SAS, 1006 8 Weder ontvangen onze bekende MOOIE MASSIEVE PAARL COLLIER 1.95 HEETMAN Ooatplein 8 Telef. 6374 ROTTERDAM. o o •g De achterklap, a een dwaasheid! M duld, in vrede, in pens, die eenmac kwaad zullen aver Spannend roi Laat dan een paar VERSTELBARE RUBBER MODELHAKKEN zetten op Uwe schoenen. Alléén verkrijgbaar bij998 90 -- Ju Aanbevelend, Vraag Uw winkelier toch tien de practische gepatenteerde zoutvuller waardoor men het zout direct van uit het busje in het zoutvaatje stort. Rips-Popel. mod. gameenng u DE ECHTE SANITAS PATENT GENEESMIDDELEN 2 IS» Vraag gratis prijscourant, I P. SLUIS' OPFOKVOER het resultaat van 30 jaar wetenschap en ervaring en wordt dan ook door de meest vooraanstaande Plaimvee- deskundigen en Hoender- parkhouders gevoederd. KUIPERSTRAAT 41-43 GOUDA. Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar alle plaatsen. Transport van Piano’s, Orgels, Brandkasten, ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling, lukcfd unbend. L. N. POLDERVAART. in diverse maten en HORREN te koop, Molenwerf 16. Erkend beste rijwiel. KEIZERSTRAAT 106, GOUDA. S 5 vernuura voor j i.»u per week. 3. Eenlge perceelen WEILAND gelegen op Blok Voshol onder Zwam- merdam, samen groot 4.50.40 H.A., te veilen in 3 perceelen, elk groot pl.m. 1.50 H.A. 4. Eenlge perceelen WEILAND met Dijk» gelegen in den Tempelpol- der onder Zwammerdam, samen groot 5.32.50 H.A. te veilen in 3 per ceelen. 5. Eenlge perceelen WEILAND met weg in den polder Vettenbroek onder Sluipwijk, gemeente Reeuwijk, samen groot 2.35.95 H.A. Aanvaarding bij de betaling der kooppenningen op 10 Juni 1926, in overleg met de verkoopers kan, onder noodigen waarborg, het land eerder worden aanvaard. 997 es Lasten vanaf *1 Mei 1926. 1Ü3) „Waardoor „Ik bemerkte deur en hoerde t .Waart gij ban „In het eerst n w>eder sljeehi sl avond1 lang op ha ik haar den ciian geven. Zij maak ongerust over, zxx beeldde mij, dat maallS over hef wanneer ik nog »,Dc blies dé ka dben denken, dat van mijn kant ws do den diamant waar ik hem gele „En na de kaa blazen, rijt gij „Ik had er ge abonnemei per kwartaal 2 Franco per post Abenaementer hij onze agenten Onze bureaux Redactie, Tel. 83 ‘1 OMDAT kuiken» in enkele maanden vol wassen zijn en in deze korte groeiperiode het voedsel voor een groot gedeelte beslist over de gezondheid en toekomstige eierproductie, is de voeding van overwegend belang. u 88 I 10 VERFT met de Schoonmaak met VERF en LAK van Minister van den Vc In het tjjdschr schrijft minister Vi Uwe Redactie vr. op de stemming, di< sen te Genève he naar mijne meeninj ging en of ik daar, voldoe aan dit ven dat ik geloof, dat c reden is. Ik beweei voor een minister ken zoo bij behoort laten, maan op gror De vraag is hoe m Zij die dachten, dai den Volkenbond m« de werkelijkheid vragen zich natuur gen, die tebeursü Wanneer men event geval kon zijn, dan selen anders. De I kenbond ligt daai met vroeger, de we heid rijk is geworde de factoren, die z: ving doen gelden, vallig, maar perms van een vaste orde komen en warden g geweldige vooruitg daarmede aan an zwijgen opgelegd en dat ambities, belai .eenloop«*te historis tie's en bpvattinge complex van tende tot uitdrukking ko bond om den hoek z aldaar zou doen ge verwachten, dat den niet was gebroken, zouden krijgen en d zouden stellen. Maa om aan den Volkent Ik geloof het niet, bond zelf een eisch kelijkheid is. Met andere woon Volkenbond ligt niei tioneel karakter, als lijkheid, in den tijdg maar laat begaan er die voor vervulling dan zal hij op den ii zaken een girooten kunnen uitoefenen, te kort schieten. 1 van het bestaan va beseffen wanneer m het herstel van Eun dien hij niet had b< Alleen dan loopt neer hij de werkeljj schiedenis geeft eer afgebroken verande ^^WEE3P£RKAR3PEL Voor engros: Fa. RENEMAN <1. HEIJDEN, GOUDA. N C 13?’ VRAAGT OFFERTE. 'Sa VRAAGT O.f er een nuttiger geschenk denkbaar is, dan een Electrische of geiwone wasch- of wring machine voor huishoudelijk gebruik. Een Electr.waschmachine kant en klaar zoo om op de lichtleiding aangesloten te worden. Franco huis in prijzen van 125. 145.e. z. v., e. z. v. Gewone waschmachine 31.50, 38. 40.—, 45.—. Wringimachines met en zonder kogellagers van 10.tot 20.50 met jaren schriftelijke garantie. Vaste prijzen. Helt is aardig onze Electr. waschmachines vanaf de straat in werking te zien; dus geen koopdwang. Reparatie-inrichting van alle soorten wasch- en wringmachines. Wordt geheel gratis by u in werking ge steld, zoo noodig de wasch er mede gedaan en daarna vtolgt betaling. Levering franco door geheel Nederland. Op vertoon dezer advertentie 5 korting. Oudst en vertrouwdst adres: BRINKMAN A ZOON GOLDSCHEWEG 70, TELEF. 5811, v.h. Spiegelnisserkade 47, ROTTERDAM. VEEREN- en KAPOK-BEDTIJKEN, LOOST1JK. By aankoop van een stel tijk wordt het bed gratis overgevuld. 993 10 GEBRs. DE RAADT, Westhaven 7, t/o. de Nat. Bank. raekerd. Inl. gratis. MAISON SANTÉ Ml Sehiakade 165a ROTTERDAM. Uw Gordijnen en «ancchaiing van Zijt gi| een lijder? Lijdt gij aan zenuwzwakte? Hebt gy last dat gy niet kunt inslapen? Zyt gij des morgens by het opstaan al, vermoeid Hebt gij een gevoel dat U alles te veel is? Ontbreekt U de levenslust; de kracht en energie? Lydt gij aan hoofdpijn; aan suizen in het hoofd en de ooren? Zjjt gij zenuwachtig en angstig; zijt gij prikkel baar en zwaarmoedig; dan moet gy niet lang wachten; maar dadelyk dien vijand bestrijden en die zwakte overwinnen. De SANGUJINOSE is „het" middel dat U stellig en spoedig helpen kan. Honderden by honderden hebben dit reeds onder vonden. Neem er de proef van. Zy zal ook helpen. SANGUINOSE kost per flesch 2.—, 6 fl. 11.12 fl. 21. WACHT U VOOR NAMAAK. Te verkrijgen by de meeste Apothekers en goede Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. ■-Si 5 CZ2 Nieuwe keuze LINOLEUMS, AXMINSTER KARPETTEN, 1 TAFELKLEEDEN, CHENILLE GORDIJNEN. Ga Raadt, Westhaven 42 -5 -5 UI S gs Q a genummerd 87, welke samen zyn Krachtens Rechterlijk bevel, Notaris G. VOS te Waddinxveen \al op Donderdagen 22 en 29 April 1926 telkens des voormiddags 11 uur, in het Koffiehuis „Het Schaakbord” aan den Kleiweg te Gouda, voor de Erven van den heer C. VAN HARS KAMP Sr., overleden te Reeuwijk, publiek verkoopen: pl. get. No. 91, met Stalling, Hooi berg eïi vérdere getimmerten, aan den Middelburgschen Weg te Reeu wijk, met bijbehoorend Weiland, weg en water, samen groot 4.52.91 H.A. te veilen in 2 perceelen. 2. Ui Arbeiderswoningen met Erf, weg en water, gelegen als 98-9 30 U te laten om

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 5