et y t Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Nb.' 16130 Dinsdag 20 April 1926 MOTORS Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. tar NG. is de Tinge 650- met I DE MAANSTEEN ECONOMIE ïc/ie wagen. bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUW UK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, den distrlctidenle» tyd Den Haag. «te/ en, au.» (Wordt verroltd) van osten van naars zeer izeer ronien aange- g juist op de- aaar wel mag op langen en kor- 172360 1 3, ROTTERDAM. !n door oration. Spannend romantisch verhaal Van WILKIE COLLINS. tiding let is maars en de rkers bijeen, (durende het ezet. De toe- erke'ijk ver- ongeveer tot de optocht wordt een verhooging van voor de 940 1 4U inslapen? Ztft gij lat U alles te veel tan hoofdpijn; aan ztft gij prikkel- idelyk dien vijand et” middel dat U i dit reeds onder- gij mij het reciht hal doen wederva ren te zeggen, wal- Zij onderbrak mij net een’ kreet van drilt. De weinige woorden, welke ik had gesproken, schenen haar gram schap in de hoogste mate te hebben opgewekt. „Hoe?’’ riep zij uit. ,,O, zijn er nog meer zulke mannen als gij op deze wereld. Ik spaar hem', terwijl mij hel hart breètct. Ik verschoon hem, ter wijl mijn eigen goede naami op het spel staat en hij hij wendt zich thans tegen mij en aegt, dat ik ge-, sproken moest hebben Na in hem te hébben geloofd, gelijk ik deed, na dag en nacht aan hem te hebben gedacht, moot fk van zijn lippen hooren, dat hij er rich over verwondert waarom ik hem zijn schande niet in het aange zicht heb geworpen, de eerste maal, dat wij elkander later ontmoetten. ,.Mijn lieveling, gij zljt een dief Mijn held, dien ik bemin en vereer, gij ziit in de duisternis van den nacht in mijn kamer geslopen en hebt mijn diamant gestolen.” Dat had ik moeten zeggen? Schurk, lage, lage schurk. Ik zou liever vijftig diamanten verloren hebben, dan uw leug'enaohtig gezicht voor mfij te zien, gelijk het mij thans aanataarl.” Ik nam mijn hoed op. Uit medelij-- den met haar, ja - ik kan het eer lijk zeggen, uit ih'edelijden met ha^r keerde ik mij om zonder een woord De ontwapeningsconferentie. De Ver. Staten en het Haagsche Hof. De crisis in de mijnindustrie. Volkenbond er formeel van in kennis ge steld dat de Vereenigde Staten niet zullen deelnemen aan de conferentie ter bespre king van de Amerikaansohe reserves inzake het Hof van Internationale Justitie. Kellogg voegde er aan toe dat de Ame- rikaansche regeering het sluiten van een nieuw accoord, hetwelk aan de Amerikaan- sche reserves kracht verleent, niet noodig acht. Dit afwijzend antwoord der Vereenigde Staten op de uitnoodiging van den Volken bondsraad tot deelneming aan de conferen tie met de staten, die het statuut van het Hof van Internationale Justitie ondertee- kend hebben, wordt in Volkenbondskringen ongunstig beoordeeld. Ondanks den hoffely- ken toon der nota kan het voornemen der Vereenigde Staten om de bekende reserves door een directe nota-wisseling met 48 be-! trokken staten ibuiten den Volkenbond om geldend te maken, moeilijk anders worden opgevat dan als een klap in ’t gezicht van den Bond, die>nu eenmaal de band is, die deze staten verbindt en rijn wiens initiatief het Internationaal Gerechtshof zijn bestaan dankt. De Vereenigde Staten stellen zich op het standpunt, dat xle bedoelde 48 staten zonder meer de Amerlkaansche reserves zullen aanvaarden en zien over het hoofd, dat de door den Volkenbond in uitzicht ge-, stelde conferentie ten doel had eventueels bezwaren tegen die reserves door onderling overleg uit den weg te ruimen ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per loopei geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15 net Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks amgonomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int 82; Redactie, Tel. 83. genaars verklaren, dat hetirapport der ko lencommissie hun standpunt rechtvaardigt Er is du» een geschil ov^r de uitlegging van bepaalde zinsneden van het rapport, hetwelk nauwkeurig wordt bestudeerd om de bedoeling der commissieleden vast te stellen. De pogingen van den premier zullen er waarschijnlijk op gericht zijn om zoo moge lijk een gemeenschappelijke aanvaarding van procedure en beginsel te verkrijgen, waardoor de wijze waarop eft de mate waar in de uiteenloopende economische omstan digheden der districten in dfe. loonberekenin- gen zullen worden betrokf® worden be paald. Men verwacht dan ook algemeen, dat er een compromis tot stand zal komen, temeer omdat de werkgevers zich bereid hebben verklaard voor het geheele land eenzelfde minimumloon toe te staan, waar bij met de locale overeenkomsten rekening zou worden gehouden, met dien verstande, dat de mijnwerkers, die in Jnynen werken, over een hooger loon kunnemonderhandelen. De locale overeenkomsten aauden dan door de nationale Vakbonden rhoeten worden goedgekeurd. Natuurlijk kan niet voorafl nomen, dat de overeenstemrtl ze basis tot stand zal komenl worden verwacht, dat een op richting zal worden gevonden Woensdag komen de mijne vertegenwoordigers der my'rt nadat de onderhandelingen’ afgeloopen weekend zjjn vool stand kan thans reeds $ls aal beterd worden beschouwd, k Wij hebben zoo nu en dan behoefte aan een korte verpoozing in den levensstrijd, om niet geheel en al onder fe gaan in de banaliteit van den dagelijkschen sleur gang van kleinzieligheid. verscheidene mjllioenen geschat. Vier dou anebeambten zjjn gearresteerd. Gelatüiefabriek uitgebrand. Een ondragelijke hitte belemmert de bluMching. Te Halle aan de Saaie is Zondagnacht om half twee brand uitgebrokén in de chemi sche fabriek Halle, die vrijwel geheel ver woest is. Men vermoedt dat kortsluiting de oorzaak van den brand is. De brandweer had het uiterst moeilijk, daar een groote hoeveelheid brandende gelatine een on draaglijke hitte verspreidde, zoodat geen brandweerman het langer dan een halve minuut by het vuur kon uithouden. Ver schillenden hunner werden zwaar gewond. De schade wordt op millioen Inark ge schat. 250 arbeiders zullen geruim en tyd weridoos zjjn. In het geheel zijn 70 000 kg. gelatine en 700.000 kg. grondstoffen voor de fabricage van gelatine .verbrand, De fabriek te Halle was de grootste gelatinefabriek van gehee' Duitschland. De veemmoorden. Luitenant Fuhrmann, gewezen lid van de zwart© rijks weerbaar he id, die door de po litie gezocht werd wegens medeplichtigheid aan een veemmoord, heeft zich gisteren ter beschikking van de rechter van instructie te Berlijn-Moabit gesteld, die hem heeft la ten opsluiten. De regeling met de vorstenhuizen. In een te Breslau gehouden soc.-democra- tische vergadering, heeft rijksdagpresident Löbe medegedeeld, dat de volksstemming inzake de onteigening van de vorstelijke be zittingen èfnde Juni zat plaas hebbéft. Naar de bladen melden is het rjjksikabinet Zaterdag tot de overtuiging gekomen, dat het compromisontwerp nopens de financl- eele regeling met de vorstenhuizen ook in zjjn nieuwe door het rQksministerie van justitie gefbrmuleerden vorm niet in over eenstemming is met de grondwet, dat zijn aanvaarding dus een wijziging van de grondwet zou beteékenen en dat er derhal ve in den rijksdag een drievierde meerder heid voor noodig is. Onder deze omstandigheden lykt het uiterst onwaarschijnlijk, dat het ontwerp zal worden aangenomen, zelfs al zouden be halve de regeeringspartijen ook de econo mische vereeniging en de sociaal -democra ten en bloc voorstemmen. Dit zou dan nog niet voldoende zjjn, omdat immers de Deutsch-Völkischen, de Duitsch-nationalen en de communisten tezamen over meer dan één vierde van het aantal stemmen beschik ken en dus de aanvaarding van het ontwerp kunnen verhinderen. Omtrent de houding van de sociaaldemo craten ten opzichte van het ontwerp is ove rigens nog niets bekend. Men verwacht dat zjj heden bij oe behandeling van het ont werp in de juridische commissie van den rijksdag een afwachtende houding zullen aannemen. Northumberland, die de verre reis expres met het doel om le protesteeren onderno men had ,en overal waar zü verscheen Vas de faam haar reeds vooruitgesneld, zoodat b|jv. haar aantal kinderen, dat bij het Em bankment acht bedroeg, by de Albert Hall tot twintig of daaromtrent gestegen was. Het oude moedertje heeft den tocht van 7 K.M. loopend volbracht. Arbeiders stonden langs den geheelen weg met pamfletten, die het standpunt der mijn werkers en andere toekomstige stakers be lichtten, maar de vrouwen weigerden deze aan te nemen, waardoor een paar maal ee«i- ge verbittering ontstond en de mannen trachtte, den optocht in de war te sturen. Er was echter voldoende bereden politie aan wezig en. als er maar de minste opschudding ontstond, werden de mannen fluks terugge dreven. De vrouwen zijn overal op haar weg luide toegejuicht en als blijk van het feit, dat de Londmsdhe bevolking zéér tégen staking gekant is, was de optocht een groot succes. Naderhand zjjn de vrouwen in de Albert Hall door verschillende spreeksters toege sp roken om als huisvrouwen al het moge lijke te doen om hun echtgenooten en zoons van een staking te weerhouden. Na afloop van de toespiaksn in de Albert ring in deze Hall is aan de presidente van den bond, lady Muriel GoreBrowne, een strydfonds van zesduizend pond overhandigd, het resultaat van een nationalen oproep om steun in den stryd der huisvrouwen tegen staking en in- dustrieele beroeringen. BELGlë. Verhooging der apoorwogtaxievau. De tarieven op de Belgische spoorwegen zullen waarschijnlijk verhoogd worden. In den a.s. ministerraad, die hedenavond of morgen zal plaats hebben minister Poul- let is weer hersteld en minister Anseele keert vandaag uit Italië terug zal het vei hoogings-ontwerp besproken worden. Voor gesteld .v._, 5 voor de kaartjes en 20 abonnementen. Het tarief voor kolenvervoer zal niet worden verhoogd, ook niet dat voor kleine colli’s. Voor de andere goederen zal de verhooging 5, 10 of 15 bedragen, naar den aard en omvang van het te vervoeren goed. Door deze tarievenwyziging hoopt de spoo.wegdirectie jaarlijks 180 millioen frs. meer te innen. DUITSCHLAND. Frauduleuze invoer van auto’s. Het Rijk voor vele millioenen benadeeld. Naar de bladen melden, zjjn de Duitsche douane-autoriteiten te Kehl op het spoor gekomen van een serie ontduikingen van de invoerbelasting op groote schaal door een Saksische autofabriek. Deze heeft een klei-; n°n toerwagen van ’h seriefabriek in het buitenland in groote hoeveelheden ingevoerd De door het rijk geleden schade wordt op Het doel van de samenkomst van den premier” met de eigenaars der kolenmijnen, welke voorloopig op heden was bepaald, isj zoo mogelijk over het doode punt heen tej komen bij de quaestie die tusschen mijnwer kers en eigenaars gerezen is over het ter-' rein, dat door nationale loonovereenkomsteu moet worden bestreken. De eigenaars stel len zich op het standpunt, dat de bijzonder heden der loonvoorwaarden moeten worden .vastgesteld door plaats e lijke onderhandel in- gen in de districten nadat door „nationale” onderhartdelingen de groote beginselen der overeenkomst myn vastgesteld. Op grond van dit standpunt zijn de eigenaars in ver schillende districten (begonnen onderbande- lingen te openen en hebben zjj de mijnwer kers uitgenoodigd om met 'hen samen te ko men ter bespreking van de loontarieven, die4* na 1 Mei zullen wonden toegepast, wanneer de subsidie afloopt. Tot dusver wijst niets er op, dat de mijnwerkers bereid zijn op der- geljjke onderhandelingen in te gaan. Hun plaatselyke vereenigingen hébben de beslui ten van de onlangs gehouden nationale ge- delegeerden-conferentie onderschreven, waar bjj men zich verzette tegen een afwijking van de nationale loonovereenkomsten en te gen aanvaarding van loonsverlagingen of verlenging van den arbeidstijd. Zoowel de mijnwerkers als de mijnei- BUITEN1.ANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De dreigende stakingen. Een protest-optocht van 25.000 vrouwen tegen mogelijke stakin gen. Een mjjnwerkersvergade- ring te Durham. Zaterdagmiddag hebben, volgens de N. te Londen behoorende League, andere wijze geld had kunnen odn'e- nemen. Dat siweef ik u. Wacht. Ik deed nog meer, Ik sprak met Penelo pe af, dat zij u den brief zou geven, wanneer er niemand bij was. Ik slool mij op in mijn slaapvertrek en liet de zitkamer den gehee'en morgen open m ledig staan. En ik hoopte met har, en ziel hoopte ik. dat gij gebruik zoudt maken van de gedegenheid om den diamant in het geiïeim weder ‘m de ladei te leggen.” Ik.trachtte te spreken. Ongedu’dig hief zij haar hand op, om mij het zwijgen op te leggen. Veranderlijk ils. haar gemoedsstewming was. begon haar drift wederom op te komen. Z!j stond op van haar stoel en naderde mii Ik weet, wat gij zeggen, wilt”, her vatte dj. Gij wilt mij er weder aan herinneren, dat gij den brief niet ont vangen hebt. Waarom' niet Ik heb hem verscheurd.” ..Om wetke redeft?” vroeg ik. ,.()m een zeef grondige 1k gaf er de voorkeur aan. hem te vernietigen, liever dan hem weg te werpen aan oen man als gij. Wat was het eerste nieuws, dot ik den volgenden morgen hoorde? Dat gij. gij de eerste waart, die de politie Bet komen. Gij waart de men. gij de voorganger; .maakte meer drtfkte dnn wie ook, om hef vermiste juweel terug te vinden ie zeggen en opende de deur. Zij volgde mij, sloot ze weer wees met een gebiedend, gebaar naar ce plaats, welke ik verlaten had. „Neen’ zeide zij. ..Nog niet. Het Komt mij voor, dai ik nog een ver klaring moet geven van mijn gedrag ten uweti opzichte. Gij zult blijven, om ze aan te hooren of, gij moes*, nog laaghartiger, zijn, dan idacht en u met geweld willen verwijderen/’ Het deed mij zeer aan het hart haar jan te zien, baar te hooren. Ik ant woordde haar met een teeke<n, dat was alles, wat ik doen kon, dat ik mij onder'5 erp aan haar wil. De goed der gramschap verdween van haar wangen^ terwijl ik mij zwij gend of) mijn stoel nederzette. Zij wachtte cenigen tijd, om zich te her stellen, en toen zij begon te spreken, Zag zij mij niet aan, maar hield hare banden in haar schoot gevouwen en haar oogen naar den grond gericht. ..Ik haf moeien spreken, toen het tijd was”, riêido zij mijn eigen woor den verhalende. ,.Gij zult hooren ot ik u det recht heb doen wedervaren of niét. ïk vertelde u daareven, dal ik niet weer naar bedt ben gegaan nadat gt; mijn zitkamer hadt verlaten Ik zal u niet lastig vallen met hetgeen ik dacht dat zoudt gij tod» niet be* grijpen ik wil u alleen maar mede doelen, wat ik deed toen ik mij ("enigszins hersteld had Ik 104, „Nu verder?” aeide zij. „Gij hebt gevraagd en ik heb geantwoord. Gij’ hebt mijne hoop opgewekt, omdat ik zag, dat gij er iets van verwachtte Wat hebt gij mij nu te zeggen De {pon. waarop zij sprak, waar schuwde mij. dat mijn invloed op haar oiet meep vim duur was. - Wij zouden ons te zamen ADVERTENTIEPKUSx Uit Gouda oa onucrekan (bohoorande tot den bezorgkrinjjr 1—5 ragaia 1-30, elke regel moer fO^b. Van buiten Gouda en den bezorgkring 15 regels 1 55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in hot Zaterdagnummer 28 9 jyslag op den pitje. Liefdadigheide-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke mgel moer ƒ0.50. de voorpagina 50 hooger. Gewone advortentiën «n ingexondan mededeelingen bjj contract tot teer geroducaer den prtjs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiün kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau on onze Agenten en moeten daags vódr do plaataiat •an het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van oprtame venekord te rijn. GOrikSUIE COIRAVT -Wij zouden ons te zameo in het geheugen terug roeipen, wat er op den .van verjaardeg plaats ging zij voort, ..en dan zouden yh elkander Verstaan. Is dat thans gwal Tf” Zij wachtte onimefedoo- J®’"’ op mijn antwoord. Terwijl ik gaf. beging ik een noodlottige dwaling Zondier na fe denken en zon- der noodzaak verweet ik haar, dat zij 7xx>l«n<r gezwegen had, gij gegprokjen hadt. toen tiW was”, zoo bejrtn ik irwlie.i mij er wel voor, hei huis ia op. chui- ding to brengen en aan iedereen te openbaren, wat er gebeurd was. ge lijk ik had moeten doen. In weerwil, van hetgeen ik gezien had, hied 1 nog genoeg van u. om te gelooven, komt er niet op aan. wal het on mogeKjkrie liever dan aan te nemen, da gij mei volle vrijhei 1 van hande len een die' waart geworden. Ik peins de en peinsde en schreef eindelij’; een brief aan u.” ..Dien heb ik nooit ontvangen.’/ ,.Dat weet ik. Wacht even, en gij zult hooren, waarom' niet. Mi|n brief zou, n niets openlijk verweten hebben Hij zou u niet voor uw leven onge lokkig hebben gemaakt, indien hij in iemnnd anders handen ware gevallen, ïk gaf u slechts te kennen, dal ik wi-t. dot gij schulden hadt en dat m<In moe Ier en ik bij ondervinding bekend waren mei uw weinige nauw- «eaethed wat betreft de rannier om peld in handen te krijgen. Gij zoudt u het bezoek van den Frarischman’ herinnerd en begrepen hebben, waar ik op doelde. Als gii verder hadt gé'- lezen zoi|dt git gezien hebbed, dat ik aanbood, n een som te leen en, zoo groot als ik ae slechts krijgen kon. ik zou ze gekregen hebben nep rij uit, terwijl haar wangen zich we der kleurden en haar blik op mij was gevestigd, ..Ik zelf zou den diamant wachtte A hebben verpand, indien ik op geen iZooals wy gisteren reeds in ons laatste nieuws hebben bericht, meldt <fe diplomatie ke medewerker van de Daily Telegraph dat er in verband met het ontwapeningsvraag- stuk een belangrijke Amerlkaansche diplo matieke stap is gedaan. Het is volgwis hem zoo goed als zeker dat, indien de heer Hough ton (de ambassadeur der V. S. in Groot- Britannie) niet was opgetreden, de bijeen komst der voorbereidende ontwapenings commissie op 18 Meif opnieuw voor zes maanden of meer zou zijn, uitgestekl op grond van de weigering van Sovjet-Rus- land om er aan deel te nemen. De Rand-, staten redeneeren, dat onder deze omstan digheden een bespreking nutteloos zou zjjn en hun standpunt wordt gedeeld in Frank rijk en op het vasteland in he algemeen, zoo niet ook zelfs in sommige Volkenbonds kringen. Maar geen continentale mogend heid is bereid om tegenover de Amerikaan- sche openbare meening de verantwoordelijk heid en het odium op zich te laden van het in overweging geven van een nieuwe verda- gmg. Verleden week hebben dientengevolge eenige der regeeringen, die vóór uitstel zjjn, maar het niet openlijk durven bepleiten,* een uitweg bedacht De commissie zou er den bepaalden tyd bijeenkomen, maar zou, na een oppervlakkige gedachtenwisseling besluiten het uitwerken van een gedetail leerd program te verwijzen naar het perma nente comité van advjea van dan V. B. in zake bewapeningen by welke de regeerin gen, zooals Amerika en Duitschland, die nog buiten den V. B. staan, maar wel in de commissie vertegenwoordigd zjjn, zouden worden uitgenoodigd vertegenwoordiger.-: aan te wyzen. Dit denkbeeld vond echter sterke tegenkanting in Washington, waar men het als een nieuwe poging beschouwde om het standpunt der V. S. tegenover den V. B. te compromitteeren door de autoritei ten der V. S. in de permanente organen van den V. B. te halen. Blijkbaar zag meft er te Washington ook èen poging in om de ont- wapeningsquaestie op de lange baan te schui ven, daar het permanente comité niet vóór September verslag zou kunnen uitbrengen aan de Vergadering van den Volkenbond. Daarom is door de normale diplomatieke kanalen aan de Britsche, de Fransche en andere regeeringen en waarschijnlijk ook aan Genève te kennen gegeven, dat de Ame- rikaansche regeering ónmogelijk met ziHK een gedragslijn kon instemmen, terwijl tevens verklaard werd dat het denkbeeld te Washington verbazing en misnoegen gewekt had. Het is wellicht aan dezen stap te dan ken, dat de Fransche regeering officieel hoeft verklaard, dat zü er niet aan dacht uitstel voor te stellwi. De Amerikaansche staatssecretaris van buitenlandsche zaken, Kellogg, heeft den R. Crt., te Londen ohgeveer 25.000 vrouwen, behoorende tot de British Empire League, een optocht gehou-, den van het Victoria Embankment tot de Albert Hall, om te protestveren tegen de mogelijkheid van een staking der mijnwer kers, machinisten en metaalbewerkers. Plak katen en opschriften van den bond van huisvrouwen werden in grooten getale mee gedragen. De optocht werd geopend door leidsters-padvindsters te paard, waarop een afdeeling vrouwelijke Schotsche pypstérs en doedelzakblaasters in nationaal kostuum volgde. Het Welsche element was 2000 vrou wen sterk en de meeste vrouwen droegen den typiseh-Welschen hoogen hoed. Dan waren er Schotsche vischvrouwen uit Ar gyllshire, fabrieksarbeidsters uit Lancashire en Yorkshire, allen zooveel mogelijk in na tionaal kostuum. Geheel alleen liep de 82- jarige Bessie Taylor, een vischvrouw uit Fwl

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1