mose X Anitas 1181? ■Mam. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN; enz. No. <8133 Vrijdag 23 April IS26 S3* Jaargang bergambacht, c FEUILLETON. t \eilen/ DE MAANSTEEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DA otten often otten otten 1015 UJ met groote HEUWsl jste! i Ran rija hoed c hebben voor- f-cle lijn. Prin- ei men ■’•ml 4 1 ie week 17 cent, met Zondagsblad bezorging per looper geschiedt chter het itijd onwrikbaar een uitbreiding fc Co., Den Haag- ioo» j 80 Rotterdam ttss tneC "I i voor ÏOUSEN, banden enz. «kelen heeren •skje U I1.tl d: HUFKENS- ■italritaed Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. del aren, tan bet van wijlen ko- lr vnfrs dan haar Wan Kent. Het prins van Wales •derde plaats in ng op den troon. --■-- amendementen te verwerpen. Het ontwerp is slechts voorloopig, daar nog een defini tief militie-stelsel zal moeten worden be paald. De socialisten trokken daarop hun reeds geruimen tijd geleden voorgesteld amendement in, doch de communisten hand haafden hun amendement. Dit werd met 87 tegen 16 stemmen en 2 onthoudingen ver worpen. Het ontwerp werd daarop meerderheid aangenomen. SPANJE. Spoorwegongeluk bij Barcelona. 5 dooden en 30 gewonden. De luxetrein ParijsBarcelona is op een goederentrein géloopen. Er zijn 5 dooden en een dertigtal gewonden van wie 5 zwaarge wonden. leze de directeur 'rbei sbureau, Och, d’ ouders teelen 't kint, en moeken ’t groot met smart, Het kleine treet op 't kleet, de groote treen op 't hart. De pas haar ooms prins Hendrik en bij de rangorde voor de trodnoj bij. Volgens de de Act of aett de dochter van een oudterep.b: rang boven een jongeren orc_.. 'deze bepaling, heeft ook kjmingii in 1837 den troon beklomm**" den hertog van Cumberlajï de in leven zijnde broer wi ning Willem IV, maar jorq overleden vader, de hertog prinsesje komt dus na dep: en haar eigen vader in <j( aanmerking voor de opvolg Brins Hendrik en prins^George, jongere broers van den hertog van York, komen in de vierde en vijfde plaat* rang boven izusters in ses Mary, burggravin 8&eltes, ia ouder dan Hendrik en George, maAr komt pas in de zesde plaats in aanmerking, en haar zoons nemen de zevende' en achtste plaats in. de waarheM'afhangt ontdekking van den persoon, aie diamant verpand heeft. En Iaat uuier een beuoea ie gaan Drenten, maar daar mijnheer Murtliwane ai weer in het Dosten was en mijnheer Goutrey Ab.cwhite tengevolge eener erfenis van een zijner bewonderaar sters een reisje maakte op het vaste land),blee. slechts docter Candy over .ot Men i< mij l.on wenden met eetn ge hoop on» iets te vernemen. Ik ging dus rechtstreeks naar Frizinghall, de stad, dlie voortaan het ui gangspunt •moest zijn van mijne onderzoekingen. Ik kwam te laat om Betteredge te preken, doch zond hem den volgen den morgen een briefje, waarin ik den- wensch te kennen gaf. hem zoo spoedig mogelijk in het ho el bij mij ’o zien. Tewijl er zeker Iwee uren moesten verioopen. voor hij kon ko men, besloot ik in dien tusscfientijd mijnheer ('abdip een bezoek te gaan brengen Na hetgeen Beberedgé mij hpd me’e edee’d, verwachte ik. na tuurlijk op ’s doctors ge’aat de spo ren te z’en v"h de zware z’ekte, wel- e hij Md doorstaan. Doch ik was niet voorbereid op zulk eene verande ring a’s Ik in hen* opmerkte, toen hij ’"’nrentred en mil de hand reikte. Ti in oogen 'en dof, zijn haar was "eheel prils" geworden, zijn gelaat was vermagerd, ziin gestalte ineen ge krompen Ik zag den eenmaal zoo le- vemM«en prentachtigen. spotzieken 1mnen doMer aan en vond niets het welk mei aan den mijnheer Candy van der dat men tot eenig resultaat kwam. Na afloop der conferentie werden dom heide partjjen communique’s uitgegeven. Cook, de secretaris van den mjjnwerkers- bond verklaarde, dat de mijneigenaars op nieuw en definitief hebben herhaald, dat hoe wel zjj bereid waren, om over sommige principdeele punten te beraadslagen, de loo- nen gebaseerd moeten zijn op de economi sche draagkracht van de districten. Zjj verklaarden definitief, dat zij met de nationale executieve niet wilden beraadsla gen over een minimum percentage, dat na tionaal zal gelden en daar de conferentie dö‘ gedelegeerden aan de excecutdeve opdracht had gegeven, dit beginsel van een nationaal npnimum-loon te handhaven, kon de excecu- tieve de ontwerpovereenkomst der mijneige naars niet in overweging nemen. Lee, dè secretaris der excecutieve van de mijnwerkers deelde mede, dat de samen komst van mijneigenaars en mijnwerkers bijeen was geroepen, om voorloopig te be raadslagen over de voorwaarde voor een na tionale overeenkomst, waarin de algemeene beginselen voor een loonregeling zouden worden vastgesteld De mijneigenaars werden echter niet in staat gesteld, over te gaan tot een beraad slaging over een overeenkomst, omdat de vertegenwoordigers der mijnwerkers duide lijk te kennen gaven, dat zij niet 'bereid wa ren, over deze voor waarden te onderhande len, tenzjj op den grondslag van een een vormig nationaal percentage, en dat, niette genstaande de adviezen der koninklijke commissie. - De mijneigenaars verklaarden daarop, dat het hun niet mogeljjk was, daarin toe te stemmen. Aan den anderen kant gaven de mijnwer kers verder te kenneh, dat zjj op het stand punt stonden ,dat geen verlaging van de Iconen in een of anderen vorm zou plaats hebben. Z>e mijneigenaars brachten het vraagstuk dér arbeidsuren ter sprake en wezen er op, dat veel beter beraadslaagd kon worden over voorwaarden, waardoor aan de mijn werkers gelegenheid tot het ontvangen van een behoorlijk loon zou worden gegeven, mits de mijnwerkers toestemden in uitbrei ding van het aantal werkuren. Wij wezen er op, aldus zegt het communi qué verder, dat de mijneigenaars niet om dat zjj een verlaging van het Joon willen, een uitbreiding van het aanbal werkuren venschten, doch wij' hebben den nadruk ge legd op het feit, dat sommige districten, vooral de uitvoerdistricten zich werkelijk in zeer moeilijke omstandigheden bevinden, om de concurrentie vol te houden met landen, waar langer wordt gewerkt en waar de ar beiders lagere loonen genieten Het is deze factor, welke den geheelen toestand op het oogenblik beheerscht. hooren, wat zijn oadervinmng uaarop antwoordt, Zoo namen wij af geheid. Den volgenden morgen vroeg ver trok ik naar Dorking, de plaats waar Luff thans woonde, volgens de iinien tingen van Betteredge. In het hotel gaf men mij de noodi- ge aanwijzingen om het buitentje van den poktieman te vinden. Het lag een eindje buiten de stad, midden in een tuin, aan drie rijden door een steenen muur omgeven, van voren met een dichtbegroeide heg afgezet. Het helt was gesloten. Na gescheld te hebben, keek ik door de spijlen en ontwaarde allerwegen de geliefkoosde bloem van Cuff. Zij b'oeide in den hof, zij slinger de zich om zijn deur, zij keek door zijn venster naar binnen. Verre van de misdaden en gehei menissen der groote stad bracht de beroemde detective zijn laatste jaren door in sybaritische rust te midden zijner rozen. Een net gekleede, bejaarde vrouw, ogy en vernietigde al lijSfcoop, de medewer- t^Kllen erlangen. Hij mrfl| voren op reis ge- aiW r voor BUITENLANDS(W ENGELAND. De troonopvolgingsrechten van de prinses van York. - De latere Koningin Victoria had als prinses, van ‘Kent dergelijke rechten. geboren prinses wan York streeft prins George >pvolging voor ïttlement heeft (broer den voor boer. Krachten* in Victoria en in plaats van f, die de volgen- GOIINIIE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda aa omscreksB (babooreada tot dan baaorgtah^) 1-5 regale ƒ1.80, alka regel maar 0.25. Vaa buitan Gouda aa dan baaorgkriag 1—5 regels 1 55, alk# regel meer ƒ0.80. Advartentiën ia het Zaterdagnummer M Sjjslag op den prijs. Liefdadigheida-advertentÜu do helft van dea prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels ƒ2.05, elke n«el moor MC. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentita en ingezonden modedealingen b|j contract tot leorigorodoeoer den pr|js. Groote letters en randen worden berekeud naar plaatsruimte, i Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMehenkomst vaa soliedè Boekhan- Advertentiebureaux en onze Agenten oa mootpn daago v66r dn plaatsing Bureau zfjn >ngokomen, teneinde van opname verzekerd te z|jn BINNENLAND. Minister Van Royen af ge tred en. Majoor Lambooy weer Minister. Daar bij den minister van Oorlog, minis ter van Marine a. i„ bezwaren zijn gerezen ter zake van de voorbereiding der instelling van een Departement, van Landsverdediging heeft deze bewindsman gemeend zijn ont-w slag-aanvrage te moeten indienen ,bjj H. M. de Koningin. H. M. heeft dit ontslag aanvaard en tot minister van Oorlog benoemd den heer J. M. J. H. L a m b o o y, oud-minister van Oorlog. Wordt door al- a. In alle geval- en zenuwzwak- '•sterkingsmiddel g, en wondt met n als het werk- strjjding van de are gevolgen, st per flacon 2 fl. gl.— een eetlepel. NA'MAAK! Apothekers en De regeling met de Duitsohe Vorstenhuizen. Een conflict. De crisis in de Britsche mijnindustrie. De finantieele regeling met de voormaJige vorstenhuizen en de bespreking van het compromis-ontwerp heeft gisteren in de ju ridische commissie van den Rijksdag een conflict veroorzaakt, dat, als dr. Luther er niet in slaagt het bjj te leggen, zeer ernstige gevolgen kan hebben. Nadat de commissie eerst paragr. 1 had aangenomen (hetgeen alleen mogeljjk was, doordat zoowel de sociaaldemocraten dis de Duitschnationalen blanco stemden), kwam vervolgens par. 2 in behandeling. (In deze paragraaf wordt oa. bepaald, dat het bjj zondere scheidsgerechtshof, dat inzake de regeling met de vorstenhuizen zal hebben te beslissen, niet competent is tot het nemen eener beslissing, wanneer er tusschen den vorst en zjjn land reeds een definitieve rege ling is tot stand gekomen. Alleen wanneer zoowel de vorst als de regeering een nieuwe regeling wenschen, kan de zaak voor het ge» rechtsho< gebracht worden.) De sociaal-democraten dienden een amen dement in, behelzende, dat het voldoende zou zijn, indaen alleen het parlement een nieuwe regeling van de schadeloosstelling verlangde. Dit sociaal-democratische amen dement werd door da commissie verworpen. Toen daarna par. 2 in stemming kwam, stemden de sociaal-democraten tegen, de Duitschnationalen blanco. Het gevolg was, dat de paragraaf wend verworpen. Onmiddelljjk na de stemming stelden de democraten voor, de bespreking tot nader order te schorsen, hetgeen geschiedde. Men ibrucht terstond) Dr. Luther op de hoog te van w^t er gebeurd was en deze had di rect een conferentie met de leiders der re- geeringspartjjen, waaraan ook de ryksmi- nister dr. Marx en de Pruisische minister van financiën dr. Höpker-Aschof deelnamen. Zjj confereerden eenige uren lang en gin/gen tenslotte uiteen, zonder tot een definitief resultaat te zjjn gekomen. De conferentie zal vandaag worden voortgezet. Het eigenaardige van het geval is, dat de sociaal-democraten hebben gestemd tegen een formuleering van paragraaf 2, die spe ciaal op verzoek van de Pruisische regee ring in het compromis-ontwerp was opge nomen. v In parlementaire kringen loopen thans al lerlei geruchten over de eventualiteiten, die het gevolg van dit conflict kunnen zijn. In derdaad is de toestand vrjj ernstig. Dat het echter, zooals verschillende bladen ver wachten ,tot een regeeringScrisis of zelfs tot een ontbinding van den Rijksdag zal komen, staat nog geenszins vast. Dr. Luther hoopt er in te slagen de sociaal-democraten te be wegen hun tegenstand tegen par. 2 in zijn tegenwoordigen vorm op te geven. De Engelsche mijneigenaars en de exce cutieve der mijnwerkers hebben gisteren vergaderd, doch de conferentie eindigde, zon ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 5L25, per per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de Franco per post por kwartaal 3.16 wet Zondagsblad 8.80. 4b«nnementen worden dageijjks aangenomen aan ons Bureau-MARKT 31, GOUDA, hjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9- -6 uur. Administratie Tel. Int. 82: Redactie. Tel. 83. deed het hek e’ aanstonds al mi] king van Cuff 1 was een dag vu gaan naar lerlai „Is hij daar voor zaken heen?” vroeg ik. De vrouw gllmlachfe» ,’Hif heeft thans slechts één bezig heid, mijnheer, en die betreft de ro zen. De ’een of andere groote bloe mist* heeft iets nieuws gevonden ni ae j weekerij, en mijnheer Cuff moest er dadelijk heen om he. te onderzoeken. „Weet gij ook, wanneer hij terug zal keeren „Dat is niet met zekefheid' te zeg gen, mijnheer Maar als gij een bood schap wilt achterlaten, zal ik zorgen, dat hij ze in handen krijgt.” Ik gaf haar een kaartje, waarop ik mei pol lood had geschreven ,,Ik heb u iets te zeggen omtrent den Maansteen. Zend mij beticht, zoo- dra gij terug rijt;” Daar de tijd, welke thans volgde, mij ondraaglijk lang viel, maakte ik allerlei plannen en voornemens om ten minste iets te doen, dat mij nader tot mijn doel zou voeren, welke plannen ik echter de'een na den andere weer verwierp. Een toeval was oorzaak, dat ik mij aan dergelijke hutteloose over wegingen -endrok en> nogmaals der weg ins’oeg tot handeien. Op zekeren dag vond ik in mijn jaszak den brie’ van Bettéredge. dien ik in der haas daarin had gestoken'. Daarin werd ?e sproken van Erza Jennings, alsook dat dokter Candy door hen» had gehoord van miin terugkomst en nu wenschfe mii te soreken. Ik had reeds overwogen. In hoever re het nuttig kon zijn, een paar der i voornaamste gasten van het verfurings- De mijnwerkers bleven vraagstuk van den arbei en verklaarden, dat er va van het aantal werkuren geen sprake kan zjjn. Minister Baldwin heeft thans de verte genwoordigers der mijnwerkers en wer eigenaren uitgenoodigd tot'een conferentie op hedenmorgen, en wil dan trachten de on- derhandelingen te heropenen. ITALIë. De buitenlandoche politiek. Verschillende verklaringen en tegenspraken van Grandi. In een onderhoud met buitenlandsche persvertegenwoordigers kwam de onder secretaris Van buitenl. zaken Grandi op te gen verschillende berichten in de buiten- isfcdsche bladen. Het is absdluut onjuist, zeide hij, dat Ita lia zich bezig houdt met manoeuvres, die de depreciatie van buitenland-sche wisselkoer sen, met name van de Fransche en de Belgi sche franc, ten doel hebben. Het is volkomen onwaar, dat Italiaansohe troepen, bestemd voor een veldtocht tegen Abessinië, in Somaliland zjjn ontscheept. Ook de berichten, waarin Italië agressie ve plannen in de Levant worden toegedicht en die, welksr-ispreken van een Italiaanseh- Grieksch accoord zjjn met de waarheid in strijd. Een dergeljjk accoord bestaat niet. Grandi verzekerde, dat de in het buiten land gekoesterde bezorgdheid naar aanlei ding van Mussolini’s jongste reis naa>r Tri poli volstrekt ongegrond is. Het vertrek van den Italiaanschen ambas sadeur te Brussel naar Rome stond in geen enkel verband met de betoogingen tegen Mussolini te La Louvière. Hij is te Rome ontboden in zjjn qualiteit van president der commissie ter vaststelling der grenzen tus schen Tripoli en Abessinië. BELGIë.’ Twee Waalsche studenten bjj verstek veroordeeld. De krjjgsraad te Luik heeft, naar men' ons uit Brussel meldt, twee Waaalsche sol daten, Alfred Nanson en Constant Grand- jean, bij verstek veroordeeld. De eerste kreeg de doodstraf omdat hij in 1914 te Ant werpen is gedeserteerd en verder in dienst is geweest van de Duitsche bezettingsauto- riteiten; de tweede werd om dezelfde reden tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld. Vol gens dagvaarding woont Grandjean sedert het einde van den oorlog in Nederland. Voorloopige verkorting van den diensttijd in België. Het regeeringsontwerp door de Kamer aangenomen. De Belgische Kamer heeft hedenmiddag het regeeringsontwerp behandeld, waarbjj de militaire cüensttjjd voor de infanterie van 12 op 10 maanden wordt gebracht, en die voor de cavalerie en artillerie van 13 op 12 maanden. De regeering verzocht de Kamer alle 107) „Ti weet, Waar hij woont en het beproeven. „Doe hef’, antwoordde mijnheer Bruff, na een oogenblik nadenkens. -•Be Zd^k heeft zulk een zonderlinge wending genomen na Cuff’s tijd, dat ^)n belangstelling er in misschien we der zal worden, opgewekt. Beproef net ^mfeldi mij den uitslag. Ondertus- senen”, hervafte hij ópstaande, „ah RU voor het einde der maand geen nieuwe ontdekking doet, ben ik vrij. Bank in het oog te doen houden Zeker”, zeide ik, tenzij ik u na wr bericht zend, hetwelk zulks on- n°2?jR zou maken Minheer Bruff glimlachte en nam jn hoed op. e 8T V0'18e(ns miJn van de persoon, die den .uut mij Joodsch Nationaal Fonds. De Koningin in bet gouden boek ingeschreven. liet iioo.abureau van t Joodsch 6a- .lOnaai ronus ueeli mede, uai H. M. -e Koningin uoow een iNeuerianuacn Zionist in Het Gouden Boek van het .loodsen Nationaal ronds te Jeruzalem .8 ingeschreven. uit Gouuen Boek is door hel Joodsch eaiiondal Footie in 1J02 aangelegd en oevat de namen van Joodscne en niet- ,oousche persoonlijkheden, die rich in e.i loop aer tijden voor hetJoodsche VoL hebben verdienstelijk gemaakt, alsmede de opteeuiening van gedenk waardige gebeurtenissen in het leven van het Joodsche Volk. In het Obucen Boek vinden wij, ah het ware de geschiedenis van de Jood- sflhe Renaissancebeweging. I e Engelsche Koning Edward Vil, wijlen President Wilson, de President van Argentinië dr. Hyppolito Irigoyen, vele ntinisters en gezanten werden m het Gouden Boek ingeschreven. In het Gouden Boek ontbreken na tuurlijk 'niet de namen van Lord Bal four, den geestelijken vader van de bekende declaratie, sir Edmond Rolh- child, Lord AUqnby, den bevrijder van Jeruzalem, en sir Herbert Samuel, non eersten High Comhwssioner van Pa lestina. Thans is het derde Gouden Boek, dat volgens het ontwerp van den Pa- lestijnschen kunstenaar J. Benor-Kal- ter, Is nijgevoer$, in gebruik geno men. H. M de Koningin is het eersJe Staatshoofd, dat in dit nieuwe Gouden Boek is ingeschreven en het diploma waarop deze inschrijving is vermeld, is dezer dagen uit Jeruzalem, waar het vervaardigd is. hier aangekomen. Het diploma is in ’t Nederlandsoh en >n ’t Hebreeuwsch uitgevoerd en door den voorzitter van het Directorium van het Joodöeh Nationaal Fonds, M. Uss'sch- kin. onderteekend. ‘Het diploma is een dezer dagen aan H. M. de Koningin aangeboden. Naar de conferentie te Oslo. Prof. Koolemans Beynen voor het Ned. I Roode Kruis. Naar wij vernemen, neeft het Ne- derlandsche Roode Kruis definitief be- dloten, zich ter a s. conferentie te Oslo (2d Juni—5 Juli) te uoen vertegen- •.ooruigen door processor Koolemans air j e vooraanstaande per- c< en zu eu^aan leze conte- eenenen oo i het Interna ionm beri Thoras, cn'pfo" M’dsen, pre- i ent van he’ hy iène-co”’i hopen *e Z’jn. vuuiuten uunuiuei<-e, uan een zekere netheid in ue Kleeding, die hem al tijd gekenmerkt had. ue man zelt ^as u&n ruïne doch zijn kleederen en zijn gouden versierselen, om de legenstelbng nog meer te doen uitko- men waren zwierig en, schitterend als ooit. ,,lk heb dikwijls aan u gedacht, 'irijnheer Blake’ zeide hij, „en ik ben zeer blijde, u nog eens weer te zien Is er iets, dat ik voor u doen kan? In dat geval hebt gij slechts te bevelen.” Hij sprak deze alledaagsere woor den met een noodeloos vertoon .van gediensijghedd en legde een nieuws gierigheid' pan den dan nopens de re den van mijn kom&t in Yorkshire, wel ke het hem niet mogelijk scheen ie onderdrukken. „Ik heb mij hier heen begeven, zei de ik, om een nogal, romantische on derneming. Het betreft een zaak, mijn heer Cayrfy, waarin itt de vrienden van d^overleden mevrouw Verinder,, beiam/stelden. Gij herinnert u de ge- heimmnni^e verdwijning van den In- dischen dipiment, nu bijna een jaar peleden In den laatste» tijd hebben er rich omstandigheden voorgedaan, welke hoop geven, dat hij terug kar. worden peveftden, en ik. als lid der familie, doe natuurlijk, mijn’best om ruik een afloop mogelijk te maken. (Wordt verroi<<).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1