O FT Blad. jmische egen. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD yOOR GOUDA EN OMSTREKEN 85" Jaargang (Woensdag April 1826 MOTORS MOERCAPELLE, LAGEN PRIJS Groot. FEUILLETON. 19 ge. 16137 •u-- HE MAANSTEEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP,! GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. |üit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ■4| I Acceptance Corporation. iMltr 1078 ISO BUITENLANDSCH NIEUWS. •zocht 605 36 (Wordt vervolgd). i )A de en en Ier lit CENTS h Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. 'tfêJa 3EN de Chevrolet- ten. aan welke beten voldoen, •ren gebrachte lieurs van de ijs een truck en wensch van De waarheid is een bitter drankje: on aangenaam voor den smaak, maar het geneest. te laten hooren. Men past zich aan de Duit- sche opvatting aan volgens welke de Vol kenbond een instrument der vredes is, ja, men is zelfs bereid het systeem der anbitra- geverdragen naar waarde te schatten.” Het bovenstaande dateert natuurlijk nog van voor de publicatie van het verdrag, doch behoudt niettemin zijn waarde al beziet de schrijver wellicht in de laatste zinsnede de Russische opvatting van de strekking der nieuwe overeenkomst door een te optimisti- schen bril. ken hem geheel hebben.” ..Een enkel woord”, ondier brak ik hem met dritt. ..Sprak hij mijn naam some uit, wanneer hij ijlde?” DUITSCHLAND. Een hongerkunstenares. Daisy, de vrouwelyke hongerkunstenares, heeft Maandagavond haar glazen kast ver laten nar een opsluiting van 34 dagen. Zij heeft het vrouwelijk record in het vasten verbeterd. Jolly overhandigde haar een krans, nadat een arts haar eerst een kop thee had aangeboden. De Berlynsche hongerwedstryd behoort thans tot het verleden, daar Daisy de laat ste der mededingers was. Overigens schijnt alleen Jolly flink geld door het vasten te hebben verdiend. Voor hem als eerste was de belangstelling groot. Daisy krijgt in het geheel 2000 mark. Zy heeft echter reeds met 12 filmondememingen contracten ge sloten en zal in September te Londen gaan vasten, met nog zes andere dames. Daisy heeft tijdens haar opsluiting 200 flesschen mineraalwater gedronken en 52 sigaretten gerookt. -jcA verpakt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal /k25, par waak 17 cant, mat Zondagsblad per kwartaal ƒ2.80, per waak 22 cent, overal waar da bezorging par looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16 wet Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA hij onze agenten an loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Tol. Int 82; Redactie, Tel. 83. De premier, de minister van Arbeid, en de minister voor de Mijnen hadden gistermid dag in de Downingstreet een bijeenkomst met de subcommissie der mijneigenaars. Vooraf had deze subcommissie een langduri ge bespreking met hare centrale commissie, van welke zij hare instructies ontvangt. Volgens den Labour-correspondent van de "Evening News vormden de beraadslagingen, ITALIë. Romanetti, de „koning der roovers”. De beruchte Corsicaansche bandiet Roana- netti, die eergisteren door de gendarmerie uit Ajaccio by het dorpje Calcataggio dood geschoten is, laat een, fortuin na van meer dan een millioen. Dat is te merkwaardiger omdat Romanetti pas laat in het bandieten vak is gegaan. Hy was aanvankelijk een landbouwer, die er een wijngaard en wat vee op na hield, doch.die, toen hem het meisje werd geweigerd dat hij wilde trouwen, de moeder zijner geliefde en al haar familie leden, welke zich tegen hem hadden ge keerd, vermoordde. Hij vluchtte met her meisje in de bergen en logde zich op roof en plundering toe. Met groote snelheid maakte den prijs van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda n onuawkan (bahooranda tot den beoorgkrin*) 1—5 regels ƒ1.30, elke regel meor /0J25. Van buiten Gouda en den bexorgkring 1—5 regels 1 55, elke regel moer 0.80. Advertantiën in bot Zatardagnummer 28 bijslag op don prfje. Liefdadigheida-advertentiën da helft van dan prfie. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regel» ƒ2.05, elke regel moer ƒ0.50. Ol de voorpagina 50 booger Gewone advertontita en ingazondan modedoalingon MJ contract tot zeer MNdueeet- dan prijs. Groote letters an randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertcntiën kunnen worden ingezonden door tuaechenkomat van eollada Bodman- delaren, Advertentiebureaus on onze Agenten en moeten daagt vóór do plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De Berlynsche correspondent van de Hearstbladen had een onderhoud met minis ter Stresemann over het verdrag. Stresemann was van opvatting, dat de cri- tiseerende, om niet te zeggen polemische uit latingen in de bladen van de landen, diè het verdrag van Locarno onderteekend hebben, voor een groot gedeelte toe te schrijven zijn aan overwegingen van binnenlandschen po- litiekfen aard. Vooral voor Polen bestaat er geen aan leiding om rich bedreigd te gevoelen. In tegendeel, de brug voor een goede yarstand- houding,'» tusschen Berlijn en Moskou gesla gen, zal de veiligheid van Europa en ook van Polen beter beschermen dan de troepen, die thans aan de grenzen van Polen de wacht houden. Met deze laatste zinswending zinspeelde minister Stresemann klaarblijke lijk op de uitlatingen van Paul Boncour tij dens diens verblijf te Warschau. Voor een debat over art. 16 van het pact van den volkenbond in verband met het ver drag van Berlijn zag minister Stresemann geen aanleiding. Overigens vormt de inter pretatie van dit artikel ook onder de tegen woordige lezing van den volkenbond op vele punten een onderwerp van beraadslagingen. Ook scheen het minister Stresemann een vraag of een gedetailleerde codificatie van het recht volgens art. 16 van het pact van den volkenbond wol gewenscht is. Zooals de ervaring leert, leidt een dergelijke procedu re allicht juist tot het tegenovergestelde doel. De geest wordt door de letter gedood, en juist op den geest komt het aan, op den geest van vrede en loyale samenwerking van alle kanten. Stresemann neemt aan, dat de brug, door het Duitsch-Russische vergelijk van Berlijn naar Moskou geslagen, de vredesbrug van Locarno slechts versterken en vollediger' maken zal. 111) - Het ia mij dikwijls voorgekomen m de uitoefening van mijn beroep, dal ik er aan twijfelde, of men (in geval len van ijl hoofdigheidO -uit de omstan digheid, dat het vermogen om samen hangend te spreken was verloren ge gaan, wel mocht afletden, dat even eens het verband had opgehouden in den gedlaohtengang van den zieke. De ziekte van mijnheer Candy gaf mij de gelegenheid mijn twijfel te toetsen. Lk heb mij geoefend in het snelschrijven en kon dus alles, wat de patient zei de, op schrift stellen, juist gelijk het van tójn lippen kwann. Begint gij te begrijpen, mijnheer Blake, waartoe ik eindelijk komen wil?” Het begon’ mij duidelijk te worden en ik wachtte in ademdooz» spanning. „In verloren ©ogenblikken bracht ik Fnijd stenografische aanteekenlngen over in gewoon letterschrift, waarbll Het Duitsoh-Riissisohe verdrag. Het Engelsche mynconfhct. Sir Austen Chamberlain heeft in een bij éénkomst van de vereenigde associaties van GrooteBrittannjë en Frankrijk, zyn meening gezegd over het Duitsch-Rusaisch verdrag. Chamberlain wees op de moeilijkheden in de politiek en de diplomatie. De wereld' is zoo klein geworden dat wat hier of daar geschiedt ook ons moet interesseeren. „Doch wjj zouden een ernstige fout begaan indien wij dergelyke onderhandelingen met jalou sie zouden gadeslaan of met argwaan." Voor de Britsche regeering kon hij met vertrouwen verklaren, dat deze geen jalou sie heeft voor de pogingen der andere sta ten om hun wederzij dsche betrekkingen te verbeteren. Op voorwaarde dat de verdragen, waar over onderhandeld wordt dep vrede zouden bevorderen tusschen de betrokken partijen en niet gericht zouden zijn op de vorming van vjjandielylce bondgenootschappen voor agressieve doeleinden tegen andere naties, op voorwaarde dat de nieuWe verdragen overeen zouden stemmen met de verplichtin gen, die de .betrokken naties reeds op zich genomen hadden, zou men met vreugde de zen vooruitgang naar wederaijdsche oven- eenstemming moeten begroeten, terwijl de hoop uitgesproken diende te worden,'dat Frankrijk en Groot>Brittannië de oude vriendschap zouden blijven handhaven en de verzoening zouden helpen .bevorderen met de vroegere vijanden. De gesloten overeenkomst schijnt inder daad een verdrag van vriendschap en neu traliteit voor geval één der partijen, on danks een door haar aangenomen vreedza me houding wordt aangevallen. Niet zoozeer de inhoud van het verdrag maakt dan ook in dit geval de beteekenis er van uit, wel het feit dat Duitschland tot het Fluiten ervan is overgegaan. En belangwekkend is hetgeen de sociaal democratische Rijksdagafgevaardigden Breitscheid over de voorgeschiedenis van het verdrag nog weet te vertellen. Hij schreef n.l. in d Vorwarts het volgende: „De onderhandelingen met Rusland waren al ruim een jaar gaande. Nadat het eerste, buitengewoon vérstrekkende, voor Duitsch land1 onaannemelijke program der Russen van de hand was gewezen, zijn deze eerst aan het mokken gegaan. Eerst onlangs zijn ze gekomen op den grondslag dien het de partement van buitenlandische zaken van den aanvang af als den eenig mogelyken heeft gekenschetst. Men is te Moskou in den loop der tijden minder eischen gaan stellen. Men heeft ten slotte geen bondgenootschap meer verlangd en ook geen onvoorwaarde- lïjk neutraliteitsverdrag. Men is bereid ge noegen te nemen met het lidmaatschap van Duitschland van den Volkenbond en tegen de principieele erkenning van art. 16 van het Volkenbondsstabuut geen protest meer „Dat zuk gij noo.-en, mijnheer olar ké. Onder de dus veraanneide stukken ia er één, waarin uw uaam voorkomt. Eén geheelen nacht lang is de geest van mijnheer Candy bezJtf geweest, met iets, dat tusschen u en nein ge beurd is. Ik heb de afgebroken woor- deiij, gelijk rij van rijn lippen vielen, op een blad papier oipgeteekend. ter wijl ik de invoegsels van eigen vin ding, welke die woorden met elkan der in verbinding brengen, op een an der vel heb neergeschreven. De uil komst, gelijk de rekenkundig en zou den zeggen, is een verstaanbare - -Jennings eenzetting ten eerste van iets, dat ie\kening in het verleden gebeurd is ten twee mijnheer de van iets, hetwelk dokter Candy heim\ te voornemens was te doen, indien zijn Mijn nam riekte het hem niet verhinderd had. diers den Nu is de vraag, of het dit misschien is, wat de verlote:, heugenis verte genwoordigt van datgene. wat hij zich niet kon herinneren, toen gij hem de zen morgen een bezoek bracht.” „Geen twijfel mogelijk” was mijn antwoord. ..Laten wij dadelijk terug gaan en drie papieren inzien.” ..Dat gaat niet, mijnheer Blake.” „Waarom niet?”" ..Stel u zei ven voor een oogenblik in mijn gevat”, hervatte Ezra .Jennings ..Zoudt gij aan een ander persoon^ynt- hullen. wat in een toestand van be wusteloosheid ie ontvallen aan de lip- hjj carrière, werd een meester in zjjn vak, was verrade^ijk en ridderlijk, geducht en geëerd, kortom, een prachtig figuur voor de bioscoop. Vier maal werd hjj ter dood veroordeeld, meer dan twintig moorden pleegde hjj, tweehonderd gendarmes ver mochten hem niet te pakken, hij was de ge vreesde held van het romantische „ïle de beauté”. Éénmaal gevoelde Romanetti zich werkelijk Ijedreigd: toen een jeugdige struik roover dén laagharti gen moed had onder denzelfdën naam zijn bedrijf uit te oefenen. Romanetti stak hem overhoop. Romanetti was buitengewoon, populair bij de bevolking van Corsica die, gelijk zoovele andere bevolkingen, een ieder toejuicht, die den strjjd aanbindt met de openbare orde en wet en zich keert tegen het gezag. Dat Romanetti het waagde om eenige jaren ge leden zich onder de autoriteiten te mengen bij een officieel bezoek van president Mil- lerand aan Corsica bracht de menigte bui ten zich zelve over zooveel durf en bruta liteit. Want ofschoon Romanes's daden in geen enkel opzicht verdedigd kunnen wor den was hij veeleer een vrijbuiter dan een bandiet, die in rijkdom leefde en zijn eigen renpaarden had. Dat de Fransche regeering tenslotte een prijs van 20.000 francs op zijn hoofd stelde, bewijst dat hij niet geheel waardeloos was. RUSLAND. De kinderprostitutie in de Oekraïne. Schrikbarende toename der kinder prostitutie en der geslachtsziekten. Naar de Charkofsche Kommunist meldt, neemt in Oekraine de prostitutie in het al gemeen, doch de kinderprostitutie in het bijzonder, oiflitettend toe. In verband hier mede valt tevens een schrikbarende uitbrei ding der geslachtsziekten te constateeren. Pe oorzaak van de toenemende kinder prostitutie is te zoeken in het reeds zoo veel besproken, maar trots alle genomen maat regelen (die steeds halve maatregelen wa ren) nog niet overwonnen euvel der toe- zichtlooze kinderen In vele gevallen geven de rondzwervende meisjes op 11 12-jari gen leeftijd zich reeds aan prostitutie over, terwijl zjj als regel op 14 15-jarigen leef tijd het zwervende leven vaarwel zeggen en beroeps-prostituee’s worden Hoe treurig de toestanden in dezen zijn blijkt uit een on derzoek, dat onlangs is ingesteld naar een 1000-tal meisjes in den leeftijd van 8 tot 16 jaar, die door de Oekrainsche commissie tot bestrijding van het euvel der toezichtlooze kinderen aan het straatleven onttrokken zijn. Van deze 1000 meisjes bleken 800 het geslachtsleven reeds by ervaring te kennen, terwijl 300 lydende waren aan geslachts ziekten. De Wolga buiten haar oever». De Wolga en haar zijrivieren zijn buiten de oevers getreden. Uitgestrekte gebieden zijn overstroomd. Uit vele plaatsen werden groote verliezen aan menschenlevens ge meld. Talrijke bruggen zijn weggeslagen. ia eeai ruun.ie ov ei liet, lussdien uig&broii'eiii valzirmea, cusadien de kele woorden zelfs, zooals zij zonder saanenihang door mijnheer Camdy wa ren uitgesproken. Met hetgeen ik al dus verkreeg, ging ik te werk onge zeer op dezelfde wijze, als waarmee men die stukken vaa» een legkaar tracht samen te voegen. In het begin niets dan verwarring, doch allengs be loont de uitslag uiw geduld en uwe moietye. Volgens dit plan handelend, vulde ik de open ruimten o<p het pa pier in met zoodanige volzinnen ot woorden, welke mij in betrekking met de afgebroken gedeelten, voorkwamen de meening van den spreker weer te geven. Het gevolg was, dat ik niet alleen menig angstig en sleepend uur sneller voorbij deed gaan, doch ook een uitkomst verkreeg, welke, volgens mijn Meening adtijd. een bevestiging kon zijn van mijn stelsel. Omi het dui delijker te zeggen nadat ik de afge broken volzinnen te zamen had ge voegd, bleek het mij. dat het hoogere denkvermogen nog altijd min of meer samenliangend werkzaam was in den geest van mijn patient, terwijl de kracht om zich geregeld uit te druk ken hem geheel scheen begeven te pen van uw patient, van uw liulpeloo zen vrienh zonder eerst overtuigd te wezen, dat er noodzakelijkheid bestaal om te sipreken Ik gevoelde, dat hierop niet te ant woorden viel; toch wilde ik een soort van weerlegging beproeven. „Mijn gedrag in zulk een kiesch ge val als gij beschrijft”, zeide ik, „zou daarvan afhangen, of dje openbaarma king mijn vriend al of niet in onge legenheid zou brengen. ..Dat gedeelte van het vraagstuk heb ik reeds lang opgelost”, gaf Ezra mli tot bescheid. „Alle aan zettingen. weile iets behelzen, dat Candy zelf zou wenscfaen ge- houden, heb ik vernietigd, idschrift bevat thans mets an- hetgeen mijn vriend niet ge aarzeld zou hebben aan anderen me de te doelen, indien ri,‘\n geheugen hem niet verlaten had. In uw geval heb ik zelfs reden om te vermoeden, dat mijn woorden iets behelzen, over hetwelk hij u wilde spreken ..En toch aarzelt gij?” ..En toch aarzel ik. Herinner u d? omstandigheden, waaronder ik mijne wetenschap verkregen heb. Onschuldig als het schijnt, kan ik er niet toe be sluiten. v er deelgenoot kan te ma ken, tenzij gij mij overtuigt, dat er een reden bestaat om aldus te han delen.” (lOUkSCHi: COURANT. dae de premier gisterenavond hield met de mijneigenaars en met de industrieel© com missie van het vakv^reenigingscongres, het onderwerp van dea®? langdurige besprekin gen. De mijneigenaar» waren er van in ken nis gesteld, dat de mpnwerkers, afgaande op het advies der vertegenwoordigers van het vakvereenigingsco^gtes, toegevender ■zouden zijn ten aanzien van de werkuren en loonen, indien zy de belofte kondén verkrijgen, dat de eigenaars toestekimen in nationale on derhandelingen. Deze nieuwe ontwikkeling bracht teweeg, dat de mijneigenaars hunne positie opnieuw zeer zorgvuldig en ryipelyk overwogen. Ook wafl hun duidelijk te ken nen gegeven, dat hef; de vaste meening is van den premier, dai zjj moeten toegeven en toestemmen in nationale onderhandelin gen, en dat, als zij dit doen, althans de kans bestaat, dat de geielegeerden-conferentie morgen meer geneigd zal zjjn, de herziening der loonen en werkuren in gunstige over weging te nemen. Hedenmiddag zal teen opnieuw bijeenko men. Naar verluidt beschouwt men den toe stand in vakvereen.kringen als gunstiger. De conferentie is uiteengegaan met de af spraak, dat het bestuur van tien mijnwêr- kersbond zal trachten morgen van de con ferentie der gedelegeerden meer speling te verkrijgen in zijn voltoacht tot onderhande len, zonder de mogelijkheid uit te sluiten eener beperkte loonsvermindering, op voor waarde, dat het beginsel van een nationaal minimum-Loon en een nationale regeling aanvaard wordt. Men gelooft, dat de mijn eigenaars bereid zyn te onderhandelen over een regeling op natkMMlen grondslag, in dien de letyera der netwerkers niet lunger onverzettelyk zjjn waFbetreft het beginsel: géén loonsvermindering en géén vermeerde ring van het aantal uren. Twee zoons van den gewezen kroonprins studenten te Bonn. Wolff meldt uit Bonn, dat <le twee oud ste zoons van den gewezen Duitschen kroon prins, Wilhelm en Louis Ferdinand, in het aanstaande semester te Bonn zullen rtudee- ren en daar reeds aangekomen zyn. BELGIë. Mgr. Van Roey te Brussel. Mgr. Van Roey, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen, heeft zyn plechtige intrede, gedaan in de Hint Guduiakerk. Hy celebreer de het pontificaal tridium ter eere van den Heiligen Peter Camsius van Nijmegen, die onlangs heilig werd verklaard. Daarna gin^men over tot de vereering van de hei lige reliquieën. De Boerenbond. Dit jaar zaJ de „Boerenbond”, een in vloedrijke katholieke organisatie van land bouwers in België, te Leuven zijn 35-jang bestaan vieren.’ Aan een betooging op 24 Mei zullen ruim 50.000 mannen en vrouwen deelnemen, en wel 230 muziekvereenigingen. Delegaties uit Nederland, Italië, Fiankryk en Spanje zullen het feest bijwonen. Een mis, gecelebreerd door mgr. Roey zal het feest wjjden. Minister Poullet zal een feest rede houden, terwijl ook het woord zal ge voerd worden door mgr. van Roey den mi nister van Landbouw ,en den voorzitter van den Boerenbond, Parein. FRANKRIJK. Hoornen gekapt. Natuurschoon vernield. Hier te lande wordt herhaaildelijk ge klaagd over roekelooae wijze, waarop van overheidswege vaak stads- en natnuYschoon wórdt vérnleld vÓbt het verbroeden van we gen, den bouw van huizen, enz. In Frankrijk blijkt hetzelfde te geschie den. Groote verontwaardiging is gewekt door het kappen van... 380 prachtige popu lieren op den straatweg van Parys naar Fontainebleau. De boomen dateeren van 1875 en gaven aan den weg niet alleen scha duw, maar ook groote bekoorlijkheid. De reden van het omhalen der boomen is het leggen van een electrische kabel onder den grond. Wanneer ik tot hepn had willen spre ken, met de openhartigheid, wax rep rijn taal en rijn meinier van doen recht schenen te hebben, had ik nem moeten bekenned, welke schandelijke verdenking er op mij rustte. Daar zag ik tegen op, en ik nam nogmaals mijn toevlucht tot de verklaringen, waar mede ik mij voorbereid had om ie nieuwsgierigheid van vreemden te vol doen. Ezra Jenning luisterde geduldig, met inspanning zelfs, tot ik geëindigd hadi. ..Het spijt mij uwe verwachtingen te hebben opgewekt en ze nu te moetep teleurstellen” zeide hij. ..Gedurende het geheele verloop van dr. Candy riekte is er geen woord over den dia- ijiant van zijn lippen, gekomen. De zaak, waarmede hij uw naam' verbond, had, ik verzeker het u. niets te doen met het terugvinden van bet verloren juweel.” Wij waren thans aan een plaats ge komen, waar de weg zich in twee tak ken verdeelde. Eén er van liep naar het luns van mijnheer Ablewhite. de andere naar eWi dorpje op twee of drie mijlen afstand» gelegen Ezra Jen nings bleef staan. „Ik tnoet dien kant uit”, sprak hij. ..Het doet mil inderdaad leed, mijn heer Blake, dat ik u van geen dienst kan rijn.”

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1