•UT z Blad, 7 I ’I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «o. 16139 Vrijdag 30 April I8Z6 •9* Jaargang Bek Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen f FEUILLETON. 'Hellen! laten tvuller In uit DE MAANSTEEN J BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELI.E, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i pakjes pakjes pakjes pakj« r waak 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt lou benoeming I arbeid Mei rationele W< 4 rat sirids- (Wordt vervolgd). OUDA. De natuur is de beste dokter, zij ge neest drie-vierde der ziekten. Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. mijn I er te „ban zult gij deze plaats nebben verlaten ..Neen, mijnbeer Blake, dan zal ik dood zijn. Al tien jaren lang lijd ik 1 I ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.16 net Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. Ke. om ie zeggen wat gij mij had me de te doelen, of mij goeden mor gen te wenschen. ik hadi hen» slechts één antwoord te geven. Zonder de minste aarzeling vertelde ik hem de waarheid, even openhartig als zij in deze bladzijden, is verme,d. Hij sprong oip en zag mij aan met toeitemende sponning, toen ik aan het gewichtige punt in mijne geschiedenis kwam ..Het is zeker, dat ik in de kamer ben geweest zeide ik ..het is ze ker. dac ik den diamant heb weggeno men. Ik kan deze beide feiten slechts onder de o ogen zien met de verkla ring. dat ik het deed, zonder er het minste van te weten. Gij gelooft mis schien, dat ik de waarheid spreek.’ Ezra Jennings vatte mij opgewonden bij den art». ..Houd op”, riep hij uit. „Gij hebt mij beter op den weg gebracht dan gij zelf veronrfersleit. Hebt gij u ooit aan het gebruik van opium gewend?” u Ik heb nooit in mijn leven iets van dien aard ingenomen.** ..Hoe was het met uwe zenuwen, verleden jaar om dezen tijd Waart gij soms buitengewoon onrustig en prikkelbaar „Ja.” niet te vergeois geleefd en gewerkt. Ik weet nauwe.ijks, hoe ik er toe ge komen ben. u dit alles te vertellen. Ik geloof niet, dat ik laag genoeg bon om uw medelijden te willen opwek ken. Misschien verbeeld ik mij. oat gij mij te gereedelijker ziult. geiooven. zoo gij weedat deze woorden door een stervende tot u worden gespro ken. Ik kan u niet ontveinzen, mijn heer Blake, dat gij mijn belangstel ling hebt opgewekt. Ik heb getracht den toestand van mijn armen vriend te benutten als een aanleiding om' met o in kennis te komen. Ik heb ge bouwd op de kans, dat gij misschien nieuwsgierig zoudt wezen omtrent het geen hij u wil zeggen en dat ik in staat zou zijn dat verlangen te bevre digen. Kan ik niet eenige verschoo- ning aanvoeren, mij aldUs aan u op gedrongen to hebben Misschien wel. Iemand, die geleefd heeft gelijk ik. heeft zijn bittere oogenbfikken. wan neer hij nadenkt over de menschelijke bestemming. Gij bezit gezondheid, rijk dom. een plaats in de maatschappij gij en dezulken als gij. doen mij de zonnige zijde van 't menschelljk leven zien en verzoenen, miij met de wereld, voor ik haar verlaat. Hoe dit onderhoud ook moge eindigen, nooit zal ik vergeten, dat gii mij op deze wijze een weldaad hebt bewezen. Thans blijft .het aan u. mijnheer Bla- 1 is op den achturigen I minimumloon te ge «den zijn dan bij den ig, die* onder de oude bcht was. i voorts bereid, die ter- van onderhandelingen week te verengen. In de Duitsche rijksdag is gisteren de tweede lezing van het socialistisch-comEnu- nistisch Wetsontwerp’ nopens de atgeheele verbeurdverklaring Van <le vorstelijke ver mogens beëindigd. Tot een derde lezing van het ontwerp kwam men nog niet en In parlementaire kringen overweegt men de mogelijkheid dit nog eenigen tijd te vèrtragen door het eerst nog eens naar de juridische commissie te verwijzen. Bij het korte uitstel, dat daar door verkregen zou worden, zou men dan nog eens kunnen pfpbeeren het onderling eens te warden. Het Engelsche mijn conflict. Pogingen tot een compromis. De regeling met de vorsten. Heden, 30 April is het de datum waaiop I een einde zou komen aan de subsidieering aan de Engelsche mijnindustrie, waartoe de Britsche regeering ten vorigen jare heeft besloten teneinde een toen dreigend conflict in het mijnbedrijf te voorkomen. Toch is het heden nog niet tot een alge- rneene staking gekomen, want de Regeering heeft, nu nog geen overeenstemming is be reikt, besloten de subsidie nog eenige dagen te verlengen. Mqn weet het, er is in Londen de laatste dagen geweldig geconfereerd, en de premier Baldwin, die als bemiddelaar optreedt, heeft om zoo te zeggen geen minuut rust. Hij heeft, zooals in de laaste weken is gebleken, geleidelijk al enkele verschilpunten tusschen de beide partijen Uit de wereld kunnen hel pen, doch de onderhandelingen blijven hok ken op de kwestie: Loon op de basis eener rationale conferentie, de eisch der mijnwer kers, of districtloon, wat de mijneigenaren wenschen. Het schijnt dat onder de mijnwer kers hier en daar wel bereidheid bestaat tot langer werktijd, wanneer hen daardoor een cnverlaagd loon gewaarborgd wordt. In dit geval zouden vooral de financieel zwak staande mijnondernemingen kans kunnen zien de concurrentie van het buitenland het hoofd te bieden. Er is onder de omstandigheden van het oogenblik, welken keer ze ook nemen, aan leiding eens een terugblik te weipen op den loonstrijd die de laatste jaren tusschen mijnwerkers en mijneigenaren iif Groot-Brit ■ktannië gevoérd is. Er is in de verhouding .UuSschen beide partijen geen rust meer Sinds de regeering in het begin van het loopende iwennium haar steun aan de mijnindustrie onttrok, waarvan deze tijdens den oorlog had genoten. De malaise in het maatschappelijk leven die aan het eind van 1920 intrad moest vanzelfsprekend leiden tot een loonsverla ging, welke de mijnwerkers in het voorjaar van 1921 met een staking beantwoordden. Het resultaat daarvan was dat er een min of meer automatische loonregeling tot stand kwam, waarvan men ’n langdurig tijd perk van vrede voor de industrie hoopte. Sinds onheugelijke tijden bestaat het loon van den Engelschen mijnwerker uit een grondloon, dat wordt vastgelegd in overeen stemming met den aard van zjjn arbeid en van mijn tot mijn, ja men mag wel zeggen van schacht tot schacht, verschillend is, doch, wanneer het eenmaal gevestigd is, aan geen veranderingen van beteekenis cneer on derhevig is, èn uit een percentsgewijzen toe slag, die steeds uniform voor geheele dis tricten geldt en met den algemeenen toe stand in het 'bedrijf rekening moet houden. Vroeger werd deze toeslag berekend naar den momenteelen verkoopsprijs der steen kool, doch later door 2?.g. „concilliation boards” (verzoeningsraden) vastgesteld. In het jaar 1921 nu ging men er toe over het voorstel dat gebaseei arbeidsdag, een bete ven dan zij bereid 1 zevenurigen arbeidsd overeenkomst van kt Zij verklaarden zie mijn voor het voei met een jpeWvUgue stelb zich liet tegenwoordige «poliin vervangea door regli op den eerbied voor nel gezag, ae behartiging van het algemeen belang, de versterking van de uitvoerende macht etn de Hervorming van hel par lement. In liet bestuur dezer vereenigifig zit ten slechts fascistische» franskiljons, maar op het programma staat o.m. vol- .edige gelijkheid van het Frapsch en het Vlaamsch. Up eiken burger, zonder onderscheid van taal, stand of godsdienst wordt een beroep gedaan om het doel der „Ligue” te verwezenlijken. CHINA. De toestand te Peking. Nog geen eendracht tusschen Tsjang en Woe. Het blijkt toch nog niet erg te bo teren tusschen Tsjang Tso Lin en Woe Pei Foe. Naar de correspondent van de „Times te Tientsin meldt, zijnde generaals Tsjaaig Hsoeöh-liang en Li Tsjing-lin dezer dagen naar Tientsin teruggiakeerd. Eerstgenoemd^ een zcön van Tsjang Tso-lin gaat naar Moekdeu om zijn vader te raadplegen over den netelige» toestand in Peking. Li Tsjing loon in een vaste verhouding te brengen tot de netto-winst der mijnen; men werd het daartbij eens over een verhouding 8515. Ten einde al te groote verschillen te voorko men, werd- het land verdeeld in dertien loon- uistricten, opdat in ieder district een uni form loon zou kunnen wordèn uitbetaald. Tegelijkertijd werd evenwel bepaald dat in geen district de loonen lagejkmochten zijn uan 20 7< boven de löönen die in het alge meen in het jaar 1914 werden uitbetaald en als standaardloonen werden gequalificeerd. De mijnwerkers hadden in den aan vang het geluk dat de economische bais sé, die voor het overige in het Engelsche maatschappelijke leven heerschte, voor de mijnnijverheid door twee gunstige gebeur tenissen Werd onderbroken. Nauwelijks wa ren de door de staking uitgeputte voorra den in de tweede helft van 1921 weer aan gevuld ,of de staking in de Amerikaansche mijnen van 1922 kwam hen te stade, terwijl de bezetting van het Roergebied door de Franschen in 1923 zulk een bloeitijd teweeg bracht dat de mijnwerkers het volgend jaar een verbetering der loonregeling van 1921 wisten te verkrijgen. Toen kwam het Roergebied vrij en het fcngelsche mijnbedrijf kreeg niet alléén van stonde af aan zijn volle aandeel in den slechten gang van zaken in het eigen land, doch het zag ook de geheele wereldmarkt doe® het thans intredende geweldige aanbod geheel uit *haar voegen gerukt. Tegen de handhaving van het opbrengstloon dat onder de gegeven omstandigheden alle practische beteekenis verforen had, lieten ‘<Ie mijneigenaars geen bezwaren gelden. Toen de mijnwerkers deze voorstellen met een stakingsdreigement beantwoorden kwam de regeering tusschen beiden. W: dien gebeurde is bekend. Terwijl de regeering de voorstellen der kolencommissie onvoorwaardeljjk en de bond van mijneigenaars ze met eenige re serves aannam, adviseerde het bestuur der mijnwerkersfederatie haar leden zoowel de invoering van districts-minimumloonen als de verlaging van den minimumtoeslag van de hand te wijzen. Sindsdien kwam de re geering opnieuw ten tooneele als bemidde laar. De mijneigenaars bleven erbij dat de wyze Van loonregeling wel is waar unifoim voor het heele land, de hoogte der minimum toeslagen evenwel voor de afzonderlijke dis tricten verschillend, en wel door die distric ten zelve, moest worden vastgesteld. Langdurige conferenties zijn op dit alles gevolgd, en tot overeenstemming is enen echter niet gekomen. Volgens Thomas, de leider der spoorwegarbeiders, is de toestand zeer ernstig, en staan de partijen verder van elkaar dan ooit. De draadlooze berichtendienst meldt ech ter, dat de mijneigenaars bereid zijn om, wanneer de mijnwerkers ingaan op een BUITENLANDSCH NIEUWS. ÜUITSCHLAND. Geen demonstratus. Alle btramtdemoitólraties op 1 zijn verboden. BKLGIë. Een „Ligue du Salut Public”, ..Het Handelsblaê' yan Antwerpen' deelt mee dat er in AmwerpeiWheeü „Ligue d.u bal ut Public js opgerlcht T fën doel om tjeke regime te dat.:ateU?U I ttölland. hls bö&tuurslfd van w» National!en Woningraad. Gewetensbezwaren en verkiezingen. De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft den burgemeesters verzocht, hem m» mogejijk en spoedig eene opgave (eventueel ook negatie ve) te doen coekomen van het aantal kiesgerechtigden die. naar aanleiding van de uivoering door hem in ver band. met de stemming op 1 Juli 1925, aan artikel 149. eerste lid, der kies wet gegeven, ten overstaan van de burgemeesters of een door dezen aan gewezen ambtenaar hebben medege deeld. dat gewetensbezwaren hen van het voldoen aan de verplichting ge steld in art. 72, tweede lid. dier wet weerhielden. De arbeidstijd. Wasscherijen en gtrijkinrichtingen. De Minister van Arbeid. H. en N. heeft aan hoofden of bestuurders van wassetherajen en strijkinridhtingen in allo gemeenten des Rijks vergund, dat gedurende het tijdvak van 10 tot en met 15 Mei en gedurende het tijdvak van 25 toU on met 29 Mei in hun on derneming door de daar werkzame ar- t eidiers in afwijking van het be paalde in de arlt. 23 en 24, eersta tid, der Arbeidswet 1§19 arbeid wordt verrich als volgt op 10, 11, 12 en 14 Mei en op 25, 26, 27 en 28 Mei gedurende ten hoogste negen uren per dag, en op 15 en 29 Mei gedu rende ten hoogste acht uur per dag. onder voorwaarde, dat a. in de ondernemïng, waar vin d<?zo vergunning gebruik wordt ge maakt, geen arbeid wordt verricht» ld Mei en 24 Mei b. 15 Mei en 29 Mei geen wordt verricht na 5 uur nam. Classificatie der gemeentsn. Haar invloed op bezoldiging van ambtenaren. I>e vólgende schriftelijke vragen wer den door het Tweede Kamerlid Mol- lef tot den iriinister van. Financiën ge richt k jJs dö minister berjaid mede te c|ee- op welke gegevens de verdeediag vah de gêmeenbm in klassen berüst, bedoeld bij 5dér veredhiBende beroidi- - .M de «wto te die. lén. waaróm b.v. de gemeenten Eind- h*ven «n, Tilburg niet van de tweede cot de eerste zijn bevorderd, en b.v. BoxbH van de degtle tot de'twee- Isnef den minister bekend, d/1 nog altijd in artikel 27 Ila wan net Bettol- digingsbesluit' van 9 Dumber 1925, het wóórd ..tewerksdbillmg'’ blijkbaar abo wordt -uitgeWd, dat an^enerwr,“ reeds te voren werkzaam in een ge-’1 meente. die tot een hoogere klas is bevorderd, in bevoldiging worden ach tergesteld bij ambtenaren, die naar diezelfde gemeente worden overge- plaatst uit een andere, die in een la- L’ero klasse geble*ven is Is het an woord op de vorige vraag bevestigend, acht de minister het dan niet billijk, dat aan dezen toestand een einde wordt gemaakt, te meer, waar in het georganiseerd’ overleg verklaard is. dat de verhoogingen ten gevolge van herclassificatie aan allen ten bate zouden komen Nieuwe schepen voor de K. P. M. Bij de Koninklijke 1'et vaan maal- schappij zijn plannen in verren staat van voorbereiding voor den bouw van een tweetal groote motorschepen van het type-Indrapoera ten behoeve van den dienst van Java op Au»railië. Tus schen beide landen bestaat reeds een le\ eindig passagiersverkeer, dat het in de vaart brengen van belangrijk groo- tere schepen wettigt. De vaartuigen zullen ook van koelruimten worden voorzien, voor invoer van bevroren vleesch van Australië naar Jatva. gij moet ophelderingen geven omtrent die zaak, of mij verlaten. Ik had éétie keus ik ging heen. Het is nutte loos, uit te weiden over hetgeen ik daarna te lijden had. Ik ben nog slechts veertig jaar. Zie naar mijn ge laat en laat dat u de geschiedenis ver halen van die ellendige jaren. Einde lijk belandde ik1 hier en ontmoette mijnheer Candy. Hij had een assistent noWg. Ik wendde mij tot hem. ik deeldë hem mede. in. welke omstan digheden ik mij bevond. ,.lk wil hier, zoo min als elders, een vreemden naam ajannemen zeide ik hem „ik ben niet veiliger te Frizinghall dan op anttefe plaatsen, waar ik heen zou gadïï Hij gaf mij ten amwoord ..Ik doe nooit de dingen ten halve. Ik geloof u en gevoel medelijden met u Als gij de kans wilt wagen ik eveneens.De almachtige God moge hem zegenen. Hij heeft mij een schuil plaats verleende heeft mij bezigheden verschaft, heeft mij de gemoedsrust, voor zoover dat mogelijk was ten min ste. teruggegeven en ik heb de zeke re overtuiging, nu al sinds eenige maanden, dat er niets zal gebeuren, hetwelk hem zijn daad «al doen be rouwen.” ..Heeft de laatste opgewonden met v te vervolgen?” vroeg ik. „O neen. Maar wanneer hij mij hiér achterhaalt, zal het te laat zijn.” 113, - Ik gaf mijn aanspraken op de toe komst op vergetelheid was het eenige, waarop ik nog kon hopen. Ik nam afscheid van de vrouw, die4«k liefhad. Hoe kon ik haar vragen mijn schande met mij te deel en Er kwam een plaats als assistent open in een afgelegen hoekje van Engeland. Ik verkreeg ze. Ik zou er rust, ik zou er vergetelheid vinden, zoo dacht ik. Ik vergiste mij. De beschuldiging, waarvoor ik gevlucht was volgde mij. Ik werd gewaarschuwd voor hare na dering en kon ntijn betrekking vrij willig verlaten met de getuigenissen, welke ik mij daar verworven had. Daarmee verkreeg ik een andere plaats waar ik bleef tot de laster mij we derom bereikte. Ditmaal kwam het on verwachts. De dokter, bij wien ik werkzaam was. zeide mij Mijnbeer Jennings, ik heb persoonlijk niets tegen u; maar ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n ouucrakan (bahoorande tot dan ba®orfkrin>j 1—5 ragats 1.80, alka ragal maar ƒ0.25. Van buiten Gouda an dan bazorgkring 1—5 regels ƒ155, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiën in bet Zaterdagnummer 2t bijslag op den prijs. Liafdadigbeide-advertentiln de helft ran den prfla. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regel» ƒ2.05, elke Mgei meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingcn H| contraet tot veer geredueeer den prijs. Groote letters an randen worden berekend naar plaatsruimte. Advartantiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomat van sollede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatstal het Bureau zijn ingekomen, tenaind van opname verzekerd te zfln. <iian een ongeneeslijke inwendige kwaal. Ik zou er reeds lang aan bezweken zijn, wanneer ik niet één levensdoel had, hetwelk mij noodzaakt al i krachten aan te wenden om mij nog zooveel mogelijk boven op houden. Ik moet zorgen voor een per soon. die mij zeer dierbaar is. doch die ik nimmer weder zal zien. Mijii eigen klein venmogen is nauweljik? toereikend om haar onafnanNeiijkheid. te waarborgen. De hoop va.i lang ge noeg te kunnen leven ten einde het tol een zekere som te doen aangroei en. heeft mij aangespoord om den kwaal tegen te gaan door aanwending van zulke middelen als mijn kennis miij aangaf. En het eenige. wfi' in mijn géval helpt, is op’.u’’i Daar aan heb ik het te (tanken, dat mijn doodvonnis nog voor jaren is opge schort. Doch zelfs de werking van dat geneesmiddel is aan grenzen’ gebon den. Het toenemen der kwaal heeft mij allengs genoodzaakt van gebruik tot misbruik over te gaian. Ik begin de gevolgen er reeds van te gevóe len. Mijn zenuwgestel is verwoest mijne nachten zijn uren van verschrik king voor mij. Het einde is thans niet ver meer. Laat het komen. ik heb dn blijft te Tientsin hij verklaart dat hij uit Peking is teruggekeerd met het doel de moeder van Tsjui-Yoen- peng met haar BOsten verjaardag ge luk te wenschen. Dece Tsjin en de heer Yen zijn concurreerende gegadig den voor het premierschap. De wer kelijke reden voor het optreden van Tsi Tsjing-lhi is volgens den „Times”- Correspondent, dat Tsjang Tso Lin zien heeft vereen igd met de benoeming door Woe Pei Foe van Wang Hoeai- tsing lot commandant vgn Peking, waar door Li er uit gedrukt is. Er zijn in de laatste diagen voortdu rend pogingen gedaan om1 een samen komst lol stand te brengen tusschen Tsjang en Woe te Tientsin of te Pao- tingfoe. maar Woe is verhinderd naar het Noorden ie komen wegens com plicaties in Hoenain. Plaalselijk ont wikkelt zich een sterke oneenigheid tusschen de partijéh van Tsjill en Moekden. die alleen samengaph om het nationale leger, de KoeomintsjOM, te ón^ewerpen Dei vérdere belai^fgj dezef partijen» tegengest^K maar tot een breqirJs liet* hog niét geko- m&1- D- Nationale WapiAgraad. 4l|er Schaper bedankt ata b^uuralid. De neer J’. H. Schraper h^tt. naar hel Persbur. Vas Dia® verneemt, uj verband met» zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Stateuj van Zuid- G0ÜD8CH E COIIRANT.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1