WW DELFTSCHE POST D OR Abonneert U op dit Blad. Vraagt E. BOUT’s SCHOENWERK. öarantie WONDEN en GOEDKOOPE TREIN AMEROPA-PHILADELPHIA NIEÜNi 4" sur ARNHEM bd NIJMEGEN op ZONDAG 9 MEI 1926 Zie aanplak- en strooibiljetten. E. BOUT, Nieuwe Haven 306 E. FOLKERSTMA, Hoogs Gouwe 7, Gouda per pond 60 cent 60 60 60 1 Mei-over C.6.A. garandeert U tevredenheid WEES SLIM GEBRUIK GLIM Op 4, 5 en 6 Mei ih „Ons Genoegen" TENTOONSTELLING DEMONSTRATIES op Huishoudelijk Gebied Gas- en Electricite it Nieuwigheden, Verras singen, Aardige Attracties DE MAA] In prijs ’t laagst, in kwaliteit 't hoogst. o 4 X 7° Koopt uw Rundvleesch bij c” Rechtszaken 1 -i Nerveuzen en Zenuwzieken die lijden aan prikkelbaarheid en wilazwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co., Frankenstraat Den Haag. U» 18 Elke 250ste bezoeker(ster) krijgt een CADEAU. Bekendmaking, Dit blad vers P» ion tot 5200 6»» 850 tot 1675 Ned. Vereen, van Huisvrouwen Afd. Gouda .101294 1097-25 FEUILL Donderdag gesloten. wi< 60S M AH5TEKDAM ROTTERDAM DENNAAC UTRECHT LEIDEN GRONINGEN LEEUWARDEN SNEEK EHSCHEEE ZWCLL: AkF.HEH In aansluiting op bovenstaande annonce pubUceeten wij tegelijkertijd het uitkomen van ons nieuwe merk 1096 138 LAPPEN RIBLAPPEN ROSBIEF ROLLADE GEHAKT SOEPVLEE8CH NIERVET EN i Oranje» Literfleach. literfleaoh, A. HILLENS SIGARENFABRIEK te Ddh armoncem hiermede het nieuwe merk LICHTE SUMATRA SIGAAR Colbert Costuums Moderne Whipcords en haangacens Colbert Costuutns donkere fantaisie etafi» BERGAMBAf NIEUWERKI Regenjassen Gummi. Whipcord en Cabaadlna van DEN HAAG t/m UTRECHT onze andere van 10% korting op IpO en 5 7. op kistjes van 50. van k 100 kost dus f 5.40 dito 4 I 50 I 2.85 A. HILLEN S SIGARENFABRIEK I By de behandeling ting in de Tweede Ka neerd over het commu hetwelk dat oplevert v< heer Van Vuuren zei heid: Er worden geen maar gemaakt. Daan zorgen voor een reel een rechtvaardige beh Dit zyn ongetwyf Toch is het opvolgen voldoende, om het coi den. Het maken van cc nog op andere wjjze, n de, eenzjjdige voorli daarin, dat de moeily de eerste plaats wore productiestelsel en de dat met wijziging vai moeilijkheden zullen v in dit opzicht is de i het 1 Mei-manifest ve Verband van Vakvei klaarder”, zoo leizen w, den dag, dat het kap stelsel met meer W| brenging ten behoeve 4eving te orgtutrrtRSfewm. Wordt hier, zoo zoud niet al te zeer het zv het productiestelsel en dat er twee andere fi woordje meespreken. E tuur, welker gaven nu En de tweede is de schen. Het versje van nog altyd waar, dat, a waren, deze aarde ei maar dat ze nu meest het oog op deze twee alleen voldoende te ze; listische stelsel in gebi redelijke gronden woi het socialistische of c zal zyn, dat dit wel behoeve der geheele sa niseeren. En nu zyn d als de argumenten, wi ders van een ander standpunt ingang will van dien, aard, dat zij bevolking met vertrou- En dit vertrouwen v in wat wij in het gei verder lezen. „Iedere wordt betoogd, „levert onze vertegenwoordiger. Een 12 CENTS zandblad sigaar van teer uitnemende kwaliteit met, als hoofd-ingrediënt der melange, Vuelta- 4 Havana eener zelf geïmporteerde partij. Deze sigaar, <fie in bijzonder fijnen smaak en geur een klasse op «ith zelf vormt, wordt van af beden in alle filialen door geheel Nederlahd geëtaleerd en ten verkoop gesteld. A. HILLEN S SIGARENFABRIEK O Naaimachine.. Singer trapnaaimach. 25 en 40. Singer confectie No. 4420, 50.Singer kabinet No. 66 voor 105.en meer gelegenheids- koopjes. 1098 10 VERMEULEN’S NAAIMACHINEHANDEL Kipstraat 42, Rotterdam. Repareeren. Inruilen. - Tel. 2176. ABONNEMENT per kwartaal 2.9( Franco per popt pe Abennementen w bfi onze agenten Onze bureaux x Redactie, Tel. 83. Gelijk de mot scl kleed, en de worm at de droefheid schadeli hart. C A beschouwt een kleedingstuk niet als gekocht, als het geen blip vende reden van tevredenheid geeft. Bovendien betaalt U bij ons belang* rijk minder voor dezelfde kwaliteit, of wat op hetzelfde neerkomt: U krijgt een veel betere kwaliteit voor het zelfde geld. Doet bij C. A. Uw voordeel. Elk risico is uitgesloten, want een garantie dekt Uw koop. Spannend roma vai WILKIE C Sport»Colberts moderne Tweed» Blauwe Costuumsl *Zri Cheviot en tyne bisgmai Jp» tot 75») Alle reparatiën worden afgehaald, en thuis bezorgd. 782 M 137» tot 72<» °P speciale voordeelige condities vorderingen incaaaeeren. h „op gebied raai informatie het best georiënteerd zijn. Daarom ia het aaak U tot ona te wenden. Eenmaal cliënt blijft elient. Op aanvr. nenden wij U gaarne Dit nummer bestal -- EERSTI Ieder kleedingstuk M bij ons gekocht, waarover de koo- per geen volkomen reden van tevreden- heid heeft wordt desgewenscht zon- der meer onmiddel- lijk voor den vollen k prijs teruggenomen./ Ml Ri UJ jjE Profiteert thans van deze buitengewone gelegei heid om geld te besparen. Zoo zult U nergens anders Z>. 325 4M tot 1250 SM 107$ tot 650» ALG. ADVIES EN ADM. BUREAU - - Ni.uwe Schoolatraat 6 DEN HAAG. Aa Wn CIC IaFOUI' Tel. 14080 Waarom is bovenstaand kantoor zoo gezocht Omdat wij het meeate auccea hebben. n onze clieaten billijk bedienen. alle reohtazaken behandelen tengevolge van doorliggen, smetten en jeuken by kinderen, brand-, snij- en ver vuilde wonden, winterhanden en voeten, ge sprongen lippen, ruwe huid, huidverschil- fering, kloven, barsten, zweren, open bee- nen, pynlyke bloedende in en uitwendige aambeien geneest men met Wortelboer’s Zalf van Jacoba Maria Wortel boer. Verkrijgbaar A 75 cent by de verkoopera van WorteJboer’a Artikelen. »5« II Een zeer kloek knakmodel van ZES CENT. Zonder weerga voor den prijs in volume en kwaliteit. De AMEROPA-PHILADELPHIA worden mede van al heden in alle Hillen-winkels geëtaleerd NEEMT PROEF. Ook voor dit nieuwe merk geldt gelijk bij al •igarenmerken de nieuwe conditie kistjes van 1 kistje Ameropa-Philadelphia voordeelig** kunnen slagen. 114) - Sliept gij slecht .■Ellendig Veracht tereen deed ik dikw ■Was de nacht n eene uitaondeiring herinnenen. Sliep gi heid beter?’ .,Ik weet het nog ®6n rustigen slaap.' Htij iet eensklaipt 108 en zag mij als i< «te twijfelingen zijn Dit is een góden uw leven en het mi Matigen toon. ..Var mijnheer Blai geen dokter Candy wilde zeggen. jn n welke ik aan patiënt heb genome nog niet alles Ik be e kunnen bewijzen DRAAD! bijzohder - mooie film, welke getiteld is: - - DE ANDERE - Drama van liefde en bedrog, in 5 acten. De opnamen voor „De Andere’ hadden deels te Rotterdam en grootendeels op het «-s. „Tam/bora" van de Rott. Lloyd plaats. Deze zeldzame gebeurtenis zal het Gioudsche publiek stellig interesseeren. Zeer mooi zyn de opnamen van de reis van Rotterdam tot aan de Zuidkust van Frankrjjk. 10^ per pond 60 cent 60 60 "639 II WaBMM THALIA THIATIR Van Vrijdag t.m. Maandag vertoonen wij 2 HOOFDNUMMERS 2 ■mmm SHgRLOCK HOLMES in 'n oerconieclie ir. 5 acten .-net BVSTER KEATON als de beroemde detective. Er zijn vail die menschen die het nimmer 'leeren en daaronder neemt Buster Keaton in deze film een allereerste plaat» in. - Op het Tooneel: ZOTTE HENKIE OP HET Als tweede hoofdnummer een ALKEN MIDDAG CONCERT Eiken avond optreden van Eerate Rang» Cabaret Artiaten van Theater Gaité (Tu»cbin»ky), Rotterdam. Jazz-Band en Danaen. Geopend van en 7—11 uur Bovendien Dondardag B Mel van 1O-1R uur v.m. TOEGANGSPRIJS: In de morgen- en middaguren f 0.25, des avonds f 0.50, verhoogd met Sted. Bel. Kinderen DES MIDDAGS half geld. P. COHN's van oud» bekende prima Wijnen zijn alleen ver krijgbaar bjj G. WIENTJES - Tiendeweg 44 - Telefoon 512 tegen zeer lage prijzen. Prl|acouranl Roode en Witte Port, Samoa, Bloedwijn, Spaanaohe wijn, Bergerac. Madera, Medoc, St. Julien en Chateau Margeaux f0.70 en f0.90 per flêsch en fl.-— ea fl.20 per literfleaoh. Graves f 0 90, Haut Sauternua f0.90, R. en W- Beaaenwiin fO.SO, Meiwijn f 0.80 per fleaoh. Vermouth f 1.20, Kinawijn f 1.25, Tokayor fl.20, Malaga f120 per Literfleaoh. LIMONADESIROPENOranje, Frambozen, Citroen, Anaoai, Grenadine 80 et, per fleach f 1.—p. Literfleech. Advocaat f2.10 p. fleaoh f2.70 p. litorfleach. Inmaakwijn fl.— Boerenjonge» fl 25, Boerenmeiajea f 1.40 per literpot. Beleefd aanbevelend. P. COHN ZONBN, I WIJNHANDEL - DEN HAAN Speciaal adres voor Bruiloften en Partijen* 1099 50 jg Flanel Pantalons donkere en lichte grijze kleuren i© ROTTERDAM Hoogstraat hoek Viaduct MIe verander insert V gratis, uiy garandeeren een correden pasvorm

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3