d PER 1 irissen* Mon. lil NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELI.E, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 90. '8|4' Maandag 3 Mei 1926 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. I DE MAANSTEEN. 65«Jaargang irzleken mag spandoeken, waarop opschriften voor kat 1D tegen- IS. (Wordt ▼©rrolgd). wijze hij 9 in 20 verschillende gdurige garantie. 'els, tegen zeer lage et opstanden, Bios- i week, erdam. ■den tentoongesteld: in alle afmetingen kken, Spoelbakken ed. Geheel complete 1X33 80 1133 80 she concurrentie, die or de subsidies der .wordt deze opgehe- SPANJE. Het nieuwe regime in Spanje. Een hoogleeraar uit zijn ambt ont zet. Uit Barcelona wordt gemeld, dat <te hoog leeraar Jemenez Asua uit zjjn ambt is ont zet en naar een Manokkaansch eiland ia ver bannen, omdat hy een rede tegen de regee ring gehouden heeft, die tot s-tudentenrelle- tjes geleid heeft. Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. 1C44 Het is nog altijd mogelyk, dat Baldwin thans zaj blijken te beantwoorden aan de verwachtingen, die men van hem als bemid delaar in industrieele conflicten heeft ge koesterd en die dopr zyn krach tel ooze hou ding in dit conflict sterk zijn geschokt. De mijnwerkersstaking in Engeland. Een „noodtoestand”. Geen bunkerkolen meer voor schepen uit het buitenland. voorraden worden aangevoerd. Het zal der halve niet mogelijk zijn zich in Engeland van bunkerkolen te voorzien. Een uitzonde ring hierop wordt gemaakt voor die sche pen, die speciaal in het nationaal belang dienst verrichten. De regeering heeft aan deze kennisgeving toegevoegd, dat alles zal worden gedaan om het ongemak voor de buitenlandsche sche pen zoo gering mogelyk te maken. Volgens efen Reuter-telegram heeft de Koning den „nationalen noodtoestand afge- kondigd.” Zooals verwacht wend heeft het vakveree- nigïngscongres in Engeland Zaterdag tot al- gemeene staking besloten. Dit besluit tot afkondiging eener staking bij alle vitale diensten, wanneer er geen overeenstemming met de mijnwerkers is be reikt, is voorafgegaan door het nemen van een besluit met de stemmen van bijna alle vakvereenigingen, oen aan het bestuur van het vakvereenigingscongres algeheel© vol macht te verleenen. De staking zal zich uit strekken tot de spoorwegarbeiders, de1 transportarbeiders te land en te water, de dokwerkers, de typografen met inbegrip van die In het dagbladbedrijf, die metaalarbei ders, de arbeiders in de chemische industrie en de bouwvakarbeiders, behalve die, welke betrokken zijn bij den bouw van ziekenhui zen Daar ook de arbeiders in de electrische centrales en gasfabrieken bij de beweging zijn aangesloten, zal de industrie verstoken zyn van stroom. De gezondheidsdiensten zul len blijven functionneeren; evenmin zal er eenige stoornis zjjn in de hygiënische en voedigediensten. Het is moeilijk in te zien hoe de thans ge proclameerde staking jje oplossing zal kun nen brengen in den crisistoestand der En- gelsche mijnindustrie, onverschillig welk der beide partijen uit den strijd als overwinnaar te voorschijn ''zal kamen. De mijnwerkers kunnen niet zonder een loon dat beant woordt aan de bestaan seise hen, tefwjjl de mijneigenaren het hoofth moeten bieden aan de concurrentie op de steenkolenmairkt. Op dat laatste terrein laat zich trouwens meer en meer de noodzakelijkheid gevoelen eener internationale regeling. Het is toch wel tee- kend dat juist nu de staknngsberichten uit Engeland komen, bij de behandeling der be groeting van het mijnwezen in den Pruisi- schen landdag een klacht is geuit over den emstigen toestand in het mijnbedrijf van het Roergebied. Daar zijn niet minder dan 38 mijnen en 11 cokesovens stilgelegd, ten- Verder betoogde Mac Donald in een rede, die hy gisteren voor het T.UjC. hield: ,Jk hoop, geloof en vertrouw, dat wij Dinsdag het werk niet behoeven neer te leggen.” Thomas verklaarde: „Wij zullen voort gaan met het opzoeken naar een oplossing en naar ik hoop, met gunstig resultaat.” Clynus herinnerde uitdrukkelijk eraan, dat een staking geen oplossing voor de be staande moeilijkheden kan brengen. Maar goede wil alleen is niet voldoende! En slechts het vertrouwen in de eigenaar dige mentaliteit van het Engelse he volk, dat zoo vaak eerst op het allerlaatste oogenblik als het gevaar reeds niet meer af te wenden schynt, toont, wat het waard is, kan de hoop wettigen, dat dezelfde men- schen, die voor het mynconflict geen op lossing hebben weten te vinden, het zooveel ernstiger gevaar, waardoor het land thans wordt bedreigd, zullen weten af te wenden Ten slotte vermelden wij nog, dat eenige beteekenis wordt gehecht aan het feit, dat de leden van het bestuur van den mijnwer- kersbond, van wie de meesten Vrjjdag na het mislukken der onderhandelingen naar hun districten waren teruggekeerd, tele grafisch door het hoofdkwartier van den bond naar Londen teruggeroepen zijn 'Deze maatregel is vermoedelijk het ge volg van een officieel communiqué, v^n de regeering naar aanleiding van een staking by de Daily Mail, Dit communiqué luidt aldus: „De regeering gelooft niet, dat een op lossing van de moeilijkheden in de mijn industrie gevonden kan worden, welke uit voerbaar en voor alle partijen eervol is, zonder dat het steenkoolrapport oprecht wordt aanvaard. Deze aanvaarding sluit in: reorganisatie van de industrie, waarmede onmiddellyk een aanvang gemaakt moet worden In den tijd, die verloopen moet om de resultaten van deze reorganisatie te ver krijgen, dient men tijde! ijk de loonen of den werktijd aan de omstandigheden aan te pas sen,, waardoor het economisch mogelijk zal De Leider der regeerings-hulporganisatie heeft de volgende orders uitgevaardigd voor het geval van een staking: Voor huiselijke doeleinden mag geen steenkool worden verstrekt of in ontvangst genomen als het desbetreffend gezin reeds over meer dan 250 K.G. beschikt. Voorts mag zooals gemeld, niet meer dan 50 K.G. per week worden geleverd of in ontvangst genomen. Wat betreft industrieën en hand elszaken, waarbij inbegrepen fabrieken, winkels, scholen en kan tor een, mag het wekelijksch verbruik, hetzij uit voorraden of anderszins, niet meer bedragen dan de helft van het ge middelde, dat wekelijks verbruikt werd in die vier weken, voorafgaande aan den Isten Mei. Nieuwe voorraden kunnen slechts in ontvangst wonden genomen na schriftelijke toestemming der plaatselijke autoriteiten. Lichtreclame en verlichting van etalages is verboden, maar lichten die naar de mee- ning der politie noodig zijn voor bescher ming van den eigendom en voor de open bare veiligheid, mogen blijven branden. Er moet zooveel mogelijk worden bezui nigd in het gas- en elecrtricitetisverbruik. Ten einde hiertoe mede te werken zullende gasfabrieken eventueel den gasdruk ver minderen. De levering van gas en eiectrici- teit voor industrieele doeleinden zal op de zelfde wijze worden beperkt als die van steenkool. Overtreding van deze orders zal met ge vangenis of boete worden gestraft. COURANT. Veel verdoen en weinig winnen, Is de val der huisgezinnen. zijn het bedrijf gedurende dien tyd voor te zetten. Als de mijnwerkers of, namens hen, de vakverbondscommisaie bereid geweest «ou den zijn duidelijk te verklaren, dat zij dit voorstel aanvaarden, dan zou de regeering bereid zijn geweest de onderhandelingen te hervatten en het subsidie gedurende veer tien dagfen te verlengen. Sedert de onderhandelingen tusschen den premier en de leden van de vakverbonds- comisaie plaats hebben gehad is niet alleen algemeene staking tegen Dinsdag a.s. ge proclameerd in de belangrijkste bedrijven, doch heeft reeds een grove inbreuk plaats gehad op de vrijheid van de pers. Dm* laatste daad is een tarten van de conatatu- tioneele rechten en de vrijheid der natie. Zijner Majesteit» regeering eischt, voor dat de onderhandelingen hervat kunnen worden, dat de vakvereenigingscomaniaai® de inbreuk, door de staking gepleegd op de persvrijheid, desavoureert en onmiddallijk en onvoorwaardeiijk de instructie» voor een algemeene staking intrekt”. In Londen en overig Engeland is het be sluit van het Trades Union Congress, oen Dinsdag de algemeene staking te beginnen, ontvangen in dezelfde stemming, waarin het genomen is: zonder uiterlijke opwinding, zonder felle woorden in de pers en in het al gemeen zonder verwijten aan de mijnwer kers. 'Doch met den ernstigen en vastbera den wil by het groote publiek, om, indien het werkelyk tot een algemeene staking mocht komen, de gevolgen daarvan binnen de nauwst mogéljjke grenzen te houden, nu het T. U. C. (besloten heeft deze algemeene staking zoo volledig mogelijk te maken, met uitzondering der levensmiddielenvoorziening en van de gezondheidsdiensten, die 'gehand haafd zullen blijven. Zooals tot op het laatste oogenblik overal gehoopt en door velen verwacht werd, dat de lock-out der mijnwerkers nog voorkomen zou kunnen worden, zoo hoopt men thans en verwachten velen, dat de algemeene werk staking op het laatste oogenblik nog verme den zal kunnen Worden. Een algemeene sta king toch zou in dit hoog-geïndustrialiseer- de land een ramp zijn, die in haar uitwer king, ook zonder dat het tot onlusten (waar voor alle arbeidersleidiers, ook Cook, ten dringendste waarschuwen) komt, met een oorlogsramp gelijk zou staan. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIS. 1 Mei te Brussel. Zaterdag is het feest van den arbeid heet België door in de meest volmaakte orde ge vierd. Te Brussel trok een optocht van ver scheidene duizenden betoogers, met muziek korpsen, roode en syndicale vaandel» en varnAwm V/WM* 41Slt behoud van sociale hervormingen, tegen den oorlog en het fascisme, door de stad. Ster ke afdeelingen roode wachten, cnet stokken gewapend, namen aan den stoet deel. Van- dervelde, de Brouckére en andere Parle mentsleden, die den optocht in ©ogenschouw namen, van de trappen van <ie beurs af, werden herhaaldelyk toegejuicht. De betoo gers werden bij het volkshuis van het bal kon af door het Kamerlid Brunfaut, senator Deswarte en den syndicaten leider Everling toegesproken. Deswarte sprak in het Ne- derlandsch. Verscheidenen spandoeken in den stoet droegen ook Nederiandsche op schriften. Incidenten deden zich nergens voor. Elders in het land, te Gent, Bergen, Aalst, in ds Borinage hebben de socialisten even eens in massa betoogd. De meeste locomo tieven waren met groen en rood getooid. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda aa omstreken (bahoorend» tot den baxorgkrin»; 1-5 ragate ƒ1.80, alk» regal meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en (tan bworgfcring 1—5 regels 155, elke regel meer ƒ9.80. Advortentiën in hat Zatardagnummer M bijslag op den prijs. Liafdadigheida-advortentita de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels /2.06, olke regd f9M. Op de voorpagina 50 hoogar. Gewone advartantün en ingezonden medodeolingen Mj contract bot soar gwadneeor den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tueechenkomet van Bollede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daage vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneind van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15 net Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA bij onze agenten «xf loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onzb bureaux zijn degelijk» geopend van 9—0 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 83. middelen hij zegt de leidde weet ik. wat het is aardig een gerusten nacht tegen zijn zin heeft slaan noodig me vrouw Verinder’s medicijnkistje een kleine tfosis zonder zijn weten 115) - Het heugde mij nog, dal mevrouw Verinder een eind had gemaakt aan ons geschil en dat de kleine dokter °n ik het hadden bijgelegd en dien avond de beste vrienden van de we reld waren, toen wij afscheid) namen. ,E is nog iets, hetwelk van belanig voor mij is te weten”, zeide Ezra Jen- ning.Bestond er voor u eenige re den, u op bijzondere wijze over den diamant ongerust te maken ,,Zeer zeker. Ik wist, dat de steen net voorwerp was eener samenspan ning en was gewaarschuwd, dat er maatregelen getroffen moesten worden voor juffrouw Verinder’s veiligheid, die het juweel in haar bezit had »Was de veiligheid Van den dia mant het onderwerp van gesprek tus schen u en eenig ander persoon, on- mnddeilijk voor gij u ter ruste begaf”. "Hij was het ondleriwerp eener woor denwisseling tusschen mevrouw Verin- han uw eigen geneugen u den persoon aanwijaen, men gij verdenken moet. „Neen.’’ „Dan is het nutteloos, er verder on derzoek naar te doen. Lees de aan- teekeningen. Maak uw geest wederom gemeenzaam met hetgeen in het ver leden is voorgevallen. Ik heb u iets zeer gewaagds voor te stellen met be trekking tot de toekomst.” Deze laatste woorden maakten mijn belangstelling op nieuw gaande, ik keek naar de papieren, zooals Ezra Jennings ze mij in handen had gege ven. Het blad, waarop de minste let ters stonden, lag boven op. Het be vatte de onsamenhangende woorden, en gedeelten van volzinnen, gelijk mijnheer Candy, die in zijn ijlhoofdig heid had gesproken. Mijnheer Franklin Blake en aangenaam mensch hoog en dunk geneeskunde erkent des nachts slaapt zeg hem van streek geneesmiddelen hij zegt mij en in het duister rondtasten één en het zelfde bet eek enen het geheele ge zelschap aan tafel ik zeg tast rond naar slaap niets dan genees middelen hij zegt die den blin der en haar dochter. „Welke plaats vond in uw woordigheid „Ja.” Ezra Jennings nam zijn aanteekenin- gen van de tafel op en gaf ze mij in handen. ^Mijnheer Blake”, zeide hij, „als t gij deze inziet bij het licht, dat mijn vragen en uw antwoorden erop heb ben geworpen, zult gij twee verras sende ontdekkingen döen betreffende u zelf. Gij zult in de eerste plaats bevinden, dat gij juffrouw Verinder s zitkamer zijt binnen gegaan en den diamant hebt weggenomen in een toe stand van bewusteloosheid, veroor zaakt door opium'en ten tweede, dat de opium- u was ingegeven door dokter Candy buiten uw eigen weten, als een practische weerlegging van de opinies, welke gij gedurende net diner had1 verkondigd.” Ik zat daar sprakeloos van verba zing met de papieren in mijn hand. ..Tracht den armen dokter Candy te vergeven”, sprak de assistent opzach- ten toon. „Hij heeft een groot kwaad veroorzaakt, dat erken ik, doch' hij heeft het onschuldig gedaan. Als gij de aanteekeningen wilt raadpleeen zult gij zien, dat hij den volgenden morgen naar mevrouw Verinder had willen gaan, om te zeggen, op welke wijze hij u een poets had' gespeeld. irgie, noeralachtifheid» banden, hypochondrifc gratis brochure Fraakenstraat 1158 1« muien hij daarin niet door zijn ziek te verhinderd waré geworden, juf frouw Verinder zou er van gehoord en hem ondervraagd hebben, en de- waarheid, welke thans een jaar lang verborgen is gebleven, zou in eenüag' ontdekt zijn.” Ik begon mijn zeltboheerscliing te rug te krijgen. „Mijn gramschap kan mijnheer Can dy niet meer treffen”, zeide ik. „Maar de streek, dien hij mij gespeeld heeft, is er niet te minder leelijk om. Het is verraderlijk iemand zoo11 te behan delen.” „Elk geneesheer maakt zrsh in zijn praktijk wel eens aan een dergelijk verraad schuldig mijnheer Blake. Het mistrouwen tegen opium heerscht in Engeland niet alleen onder de gerin gere en minder ontwikkelde klassen, lediere dokter geraakt wel eens in omstandigheden, dat hij zijn patiënten moet bedriegen, gelijk mijnheer Can dy dat u géclaan heeft. Ik verdedig de handelwijze niet, u op die wijze een poets te spelen. Ik. pleit alleen voor een meer vergevingsgezinde wij ze van opvatting.” ..Hoe is het gebeurd vroeg ik. .Wie gaf mij opium in. zonder dat ik het zelf wist „Dat kan ik u niet zeggen. Daar over heeft dokter Candy nooit gespro ken gedurende zijn ziekte. Misschien In allle kolengebieden is het werk reeds gestaakt. De mannen 'belast met het water- vrjj houden der enijnen en met andere dien sten om de mijnen tegen schade te bescher men zetten met toestemming der arbeiders organisaties hun werk voort. In tal van dis tricten blijven de mynponnies voorloopig ook onder den grond een aanwijzing, dat ofschoon de onderhandelingen mislukt zün enen in de kolengebieden evenals trouwens hi Londen nog de hoop koestert, dat er toch Twg verbetering in den toestand kan komen. Gisternacht is door de onderhandelaars van de zijde der mijnwerkers een dringend beroep gedaan op de arbeiders in alle dis tricten om het hoofd koel te houden en kalm te blijven. Een dergelyk beroep werd gedaan door de gedelegeerdenconferentie der mijnwerkers. Bij de arbeiders in de dis tricten wend er krachtig op aangedrongen, zich van ieder optreden te onthouden, dat wanordelijkheden zou veroorzaken. In die verklaring van die gedelegeerden conferentie werd' eveneens gezegd, dat de mijnwerkers den algecneenen raad van het Vakverbond zouden vragen de leiding van het geschil geheel in handen te nemen. De berichten uit de kolengebieden wijzen er op, dat er volkomen ordie en een kalme stemming heerschen, maar dat de mijnwer kers in de diepe teleurstelling van het pu bliek deelen over het uitblijven van een re geling. r Door de regeering zijn maatregelen ge troffen om de beschikbare kolen-voorraden in Engeland' te houden. Zij heeft den buiten- kmdschen regeeringen medegedeeld, dat er geen reserve van bunkerkolen in de Brit- sceh havens aanwezig is en geen nieuwe morgen ochtend Wel mijnheer Bla ke van daag wat medicijnen nooit zonder dat mis, mijnheer Candy zeer goeden de waarheid voor den dag anders gehad do sis laudanum bed wat nu ge neeskunde.” Daar eindigde het eerste vel papier. Ik gaf het terug aan Ezra Jennings. „Dat is het, wat gij aan het bed van den zieke gehoord hebt?” vroeg ik. ..Letterlijk hetgeen ik geboord' heb. Alleen de herhalingen heb ik wegge laten. Sommige woorden sprak hij tien, twintig, vijftig keer achter elkan der uit, naar mate het gewicht, dat hij er aan scheen te hechten. In ze keren zin hebben zij mij geholpen om de?je fragmenten tot een geheel samen te voegen. Oordeel zelf, in hoeverre ik daarin geslaagd ben.” Ik nam het tweede blad op Wat mijnheer Candy in zifn ijlhoofdigheid gezegd had. was er op geleekend met zwarten inkt, terwijl de tusschenruira ten door Ezra Jennings met rooden inkt waren ingevuld. Ik geeft het in d'ezx* bladyfjden weer op de gewone schrijfwijze, daar de lezer gemakkelijk beide stukken ver gelijken kan. gevolge waarvan 37000 arbeiders en ander personeel ontslagen zjjn. Bovendien zijn nog ongeveer 55000 arbeiders getroffen <toor de beperking van de (bedrijven. „Verbetering in dezen toestand zoo zeide de betrokken minister is eerst (tan te wachten, indien de algemeene economische toestand beter wordt, zoodat ook in het binnenland de be hoefte aan kolen toeneemt. Bovendien heeft het Duitsche kolenbedrijf zeer te lijden on der de scherpe concurrentie van de landen met een zwakke valuta, doch vooral door de oneconomische wyze, waarop men in Enge land' heeft" gemeencL de mynnijverheid te kunnen helpen. Nu het rapport der kolen- comnrissie in Engeland bekend is geworden, is het te hopen, dat de subsridie aan de En gel sche kolennyverheid met Mei zal ophou den. Overigens is ’n internationale vergelijk in de kolennijverheid dringend noodig. Terwijl de Engelsche mijnindustrie tydens de Roertmetting een onge- kenden bloeitjjd beleefde, welke onmad- dellijk verdween toen de 'Roer weer vrij kwam, zucht thans het Roergebied onder de gevolgen van de Enj alleen mogelijk is Britsche regeering. ven, dan kunnen de Britsche mijneigenaren niet tegen het buitenland op en moeten ze noodzakelijk de loonen verlagen, waarover thans de groote strjjd zal worden uitge vochten! Hier is d«s weer de bekende vi cieuze cirkel. -s 1 De Britsche ptetafcr richtte zich Zater dagavond draadJooë^bl het Engelsche volk en zeide: „iBljjft kalm. Bedenkt, dat vrede op aarde tromt tot diegenen, die van goeden wille zijn.” 'Die goede wil is aanwezig, zoowel bij de regeering, als bij de arbeidersleiders. Hij verklaarde, dat de regeering alle maatregelen zal treffen, om de handhaving der vitale diensten te verzekeren. Hy riep vrijwilligers op voor ide te vormen corpsen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1