EN! I t Blad. nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken HE Ho. 16142 Dinsdag 4 Mei 1926 66» Jaargang n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen aftenI s FEUILLETON. I dustrle Maat'1. DEN HAAG Drogisten. behandeling ;gd, dat het LKELEN KAN VING’S GIST- XIMUM AAN 5 GIST EN LEND IN DE G n JHi MAANSTEEN ^HRtend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIJE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. i WMk 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt EKEN zer stuw. a 10 880 150 .00. FUI8TJM MUlOIltl morgen- (Wordt vervolgd) JEN NEEMT L U GEVOELT U volgende 5 Minuten De tijd rooft alles, ook de krachten van den geest. achtte het ónmogelijk de onderhandelingen verder voort te zetten. heb en a's I 15 15 I uur n mij. ok voor voeten T /0.50: lijgburr' t ontegenzegge- W FRANKRIJK. Opzienbarende moord te Parija. Madame Regnault, de vrouw van den vroe- geren Franschen gezant in Japan, is in haar woning in de Rue Denfert-Rochereau te Pa rijs vermoord. Zij woonde aldaar met haar man en haar twee jongste dochters. De heer Regnault en het oudste meisje waren giste ren uit de stad gegaan. Mevrouw Regnault sliep naar gewoonte op de rez-de-chau«sée, terwijl haar dochter haar slaapkamer op de eerste étage heeft. De twee dienstboden sliepen op de bovenste verdieping. Toen het keukenmeisje 's mongens om 7 uur beneden kwam, zag zij, dat de kamers onderste bo ven gehaald, waren en zij vond het lijk van mevrouw op den grond liggen. Een revol- verkogel was in het linkeroog gedrongen. iHet parket, dat spoedig ter plaatse was, kon slechts constateeren, dat de inbreker of inbrekers over den tuinmuur aan den Bou levard Raspa! 1 geklommen en toen door een ddenstdeUr binnengekomen waren. Men acht het niet onmogelijk, dat mevrouw Regnault deze deur zelf geopend heeft om haar kat uit te laten. Het is nog niet bekend, wat er precies ge stolen is. O. algemeene staking in Engeland. De maatregelen der Regeering. dae al gedurende jaren aanzienlijk waren toegenomen door de organisatie der indu strie zelf en haar ingewikkeld mechanisme tot regeling der loonen. Sedert den oorlog is de toestand van het steenkolenbedrijf nooit voorspoedig of geregeld geweest en de moeilijkheden, waarvan zich ongeveer vier jaar reeds de symptomen vertoonden, wer den slechts gemaskeerd en uitgesteld dooi de Fransche bezetting van het Ruhngebied, die zoolang zij duurde aan de steenkool in werkelijkheid een fictieve waarde gaf. Toen dè Ruhrbezetting werd opgeheven, nam de steenkoolvoorziening der wereld zoo snel toe, dat de \vereldprjjzen snel kelderden. Na een overzicht te hebben gegeven van het rapport der kol en commissie zeide de premier dat het eenige, waarnaar de regee ring gestreefd had, was, de instemming van beide partyen be verkrijgen op adviezen van het rapport om de industrie op een „effi- cient” en zelfbesturenden grondslag te plaat sen. Hij gaf een relaas van de onderhande lingen en zeide dat Vrijdag de positie aldus was, dat de vertegenwoordigers der mijn werkers niet bereid waren eenige onmiddel- lyke verlaging der loonen of verlenging van den werktijd te overwegen, hetgeen bete kende, dat de industrie niet kon worden voortgezet zonder continueening der subsi die. De rqgeering kon er niet in toestemmen m, staakte een gedeelte om voor onbepaalden tijd voort te gaan met wex4«<o^krt atteeffd* hefrWwffff" loonen aan de mijnwerkers en winsten aan de mijneigenaars ten koste van den belastingbetaler. De onderhandelin- gen mislukten Vrijdagavond. Zaterdag ver klaarde de algemeene raad van het Vakver bond zich bereid de zaak met hem te bespre ken en noodigdte hij het cocnité uit dien raad uit hem dien avond te bezoeken. Hij deed dit ondanks de bedreiging met een algemee ne staking welke hij voor het oogenblik ne geerde. Zoo verlangend was hy om te zien of er zelfs op het laatste oogenblik een uit weg kon gevonden worden uit een positie, die schier onoplosbaar scheen. Hij bracht hulde aan de pogingen, die alien hadden ge- aan om tot een regeling te komen en zeide dat men trachtte het zoover te brengen, dat de raad van het Vakverbond namens de mijn werkers verzekeringen zou geven, die het vertrouwen gaven dat er binnen veertien da gen een regeling zou worden bereikt op den grondslag van het verslag der kalencommis sie. Als de regeering in staat was geweest crie verzekeringen te verkrijgen, zou zij er nog veertien dagen van onderhandeling op gewaagd hebben. De besprekingen werden Zondagavond hervat en er werd een nieuwe poging gedaan om die verzekering te ver krijgen. Intusschen had spr. vernomen, dat er, met vooruitloopen op de algemeene sta king, zekere openlijke handelingen hadden plaats gehad. Het waren daden van inbreuk op de vrijheid van drukpers en de regeering ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en om&crekan (bahoorand* tot dan buorgkring) 1—5 ragals Uö, alka regal nieer ƒ0.25. Van buiten Gouda aa dan bexorgkring 1—5 regels /155, alka regwi meer ƒ0.80. Advartantiën in hat Zatardagnummer M bijslag op du prfja. Liefdadighaida-advartentün da helft van dan prQ*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, alka regel "Mar ƒ1.5*. O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertantiSn en ingezonden mededeelingen bfj contract tot «eer garedueasr den prijs. Groot* letten an randan worden berekend naar plaatsruimte. Advartantiën kunnen worden ingezonden door tuaachankomat van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau! on onze Agenten en moeten daags vóót do plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneind van opname verzekerd te rijn. om drie grondige redenen. In de eer ste piaaits zijn d-esae aanteekeningen genomen geheel in afwijking van wat de ondervinding aan de meeste men seden heeft geleerd. Ten tweede be helzen zij een medische en metapny- s>isdhe theorie, hetwelk ook al in ons nadeel is. En ten derde ben ik het, die ze gemaakt heeft, en kan ik nie'.s aanvoeren dan mijn verklaring, dat er geen bedrog in het spel is. Herinner u. wat ik u op de heide heb verteld, en vraag het u zelf af, wat mijn ge tuigenis vermag. Neen, mijn woorden hebben slecnts één waarde zij wijzen ons den weg aan. dien wij hebben te volgen om uw onschuld aan den dag te brengen.” ..Hoe dan?” vroeg ik. Hij leunde over de tafel dichter naar mij voorover. f.Zijt gij bereid een stoute proefne ming te wagen?' ,,Ik Vil alles doen ®m mij te zuive ren van de verdenking, welke op mij rust.” ..Wilt gij u een tijdlang eenige last en moeite getroosMn ..Alles om het even, wat hij zij. ..Wilt gij zonder tegenwerking mijn raad volgen Gij kunt u er de spot lust van dwazen mee op den hals ha len. Vrienden, wier meening gij eer biedigen moeit, zullen u misschien trachten terug te houden- pen en zich jéi het bijzonder met alle energie te verzetten tegen overwerk, daar dit de werkloosheid in Duitschland zou doen stij gen en tevens de positie van de stakende kameraden in Engeland zou verzwakken In een onderhoud met het „8 Uhr Abend- blatt’ verklaarde één van do leiders van het Duitsche verbond van vakjvereenigingen, dat de Duitsche vakverenigingen officieel niet verplicht zijn de Engelsche stakingsbe weging te ondersteunen, daar er geen bin dende overeenkomst tusschen de Duitsche en de Engelsche vakorganisaties bestaat- Wel hebben er besprekingen plaats gehad met den Engelschen mynwerkersleider Hod ges, waarby alle eventualiteiten principieel onder de oogen waren gezien, maar geen van .beide partijen heeft definitief verplich tingen voor h<A geval van een stakingsbe weging in één M beide landen op zich ge nomen. Natuurlijk staan de Duitsche vakvereeni- gingen met hun sympathie geheel aan de zijde van de Engelsche kameraden, maar op het oogenblik valt er nog niets over te zeg gen welke houding zij zullen aannemen als b.v. de Engelsche mjjnwerkersstaking een toeneming van den Duitschen kolenexport naar Groot-’Brittannië ten gevolgd mocht hebben. Hoewel gisteravond in het Lagerhuis het gerucht de ronde deed, dat de leiders der arbeiderspartij een formule gevonden zou den hebben voor een regeling van het ge schil dn het mijnbedrijf, en volgens de leden der partij de regeering als MacDonald er om vroeg bereid zou zijn de onderhandelingen te hervatten, zjjn inderdaad alle ondterhan- delingen mislukt, en 4^ de algemeene sta king hedennacht begonnen. Alle legerverloven zjjn ingetrokken. Alle troepen hebben order gekregen zich gereed te houden. Twee slagschepen hebben bij Liverpool het anker uitgeworpen. Twee bataillons in fanterie zijn te Liverpool van een transport schip ontscheept. De soldaten waren in vol ledig cnarschtenue met stalen helmen en ge weren. Van Portsmouth zyn oorlogsschepen ge zonden naar verschillende deelen des land? ter handhaving der orde. Reeds gisteravond werd gestaakt bij ver schillende avondbladen. De liberale „Star” was het eenige Londen- sche avondblad, dat uitkwam. Eenige geëmployeerden van de „Evening News” maakten bezwaar tegen de publicatie van het hoofdartikel uit de „Daily Mail”, hetwelk de oorzaak was der nietverschijning van dit blad hedenmorgen. Daar de hoofd redacteur van de „Evening News” weigerde het stuk weg te Laten, der typgrafen het t---- sportedities uitkwamen. De „Evening Standard” verscheen niet, doordat eenige drukkers bezwaar hadden tegen opneming van een klein berichtje, dat een beschrijving gaf van tooneelen by de unwerving van vrijwilligers in White Hall. Dszr de hoofdredacteur de weglating van het bericht weigerde, werden alleen de vroe ge edities van het blad verspreid. In het Lagerhuis heeft gisteren Minister Baldwin te midden van een gespannen at mosfeer er op gewezen dat de regeering zich tegenover een uitdaging bevindt van een be wind, dat zich in haar plaats wil stellen. Hij gelofde niet, dat de arbeiders volledig ge raadpleegd waren voor deze despotische macht geplaatst was in handen van een klein uitvoerend comité te Londen. Dit is, zoo zei hij, een verdraaiing van alle democratische beginselen. De leiders der ar beiders bedreigen de grondslagen een er ge ordende regeering en zyn er dichter aan toe dan in eeuwen gebeurd is om den burger oorlog te proclameeren. Niet de loonen zyn in gevaar maar de grondwettelyke vrijhe den zelf. Aan het verslag dat de Britsche draadloo ss dienst van de rede van Baldwin geeft, ontleenen wy verder dat de premier begon met te wijzen op de vele moeilijkheden waar mee de steenkolenindustrie te kampen had, schap van zyn vrouw, prinses Clementina van België, dochter van koning Leopold II en nicht van koning Albert, gaarne onder de ochtend- of avondwandelaars bewoog en vrij populair was. Slechts in enkele uitzonderlijke omstan digheden herinnerde hij nog aan zijn* aan spraken op den Franschen troon; zoo in 1921, toen hij, by de honderdste verjaring van keizer Napoleon’s dood; een verklaring aflegde waarin hij alle Franschen aanspoar- de tot samenwerking met iedere vredelie- vende regeering, maar er tevens aan toe voegde dat, voor Frankrijk, alleen heil te verwachten is van een volksraadpleging over den regeeringsvormrepubliek, keizer rijk of koninkrijk. Prins Victor-Napoleon was in 1862 te Men don geboren en dus 64 jaar oud. Als achter kleinzoon van Buonaparte’s broeder, Jerö- me, koning van Westfalen, en zoon van prins Joseph-Charlee Napoleon, weid hij, in 1886, uit Frankrijk verbannen. Zijn huwelijk met prinses Clementina werd in November 1910 voltrokken, uit welk huwelijk, in 1912, prinses Marie-Clothilde en, in 1914, prins Napoleon-Louia werden geboren. Deze 12-jarige prins is nu de troonpreten dent der Napoleontische familie met den ti tel van keizerlijke Hoogheid. Het Belgische Hof en de dood van Victor Napoleon. Het Belgische hof heeft wegens het over lijden van prins Victor Napoleon den rouw voor twintig dagen aangenomen. Koning Albert, koningin Elisabeth en kroonprins Leopold hebben gisteren een be zoek aan het sterfhuis gebracht Thomas, het lid der Arbeiderspartij, die een der leden was ven het comité van on- derhandeling van den algemeenen raad van het Vakverbond, betreurde dén toestand. Hij legde er den nadrukjlop, dat dit een zuiver economisch geschil was en dat er niets revo lutionairs in was. Als een referendum in het land werd gehouden, geloofde hy niet, dat twee percent der stemmen ten gunste van iets revolutionnairs zou zijn. Op allen rust te de verantwoordelijkheid oen te trachten den toestand te redden en het parlement j moest als vertegenwoordiger van de bevol king des lands trachten de gevolgen te ver mijden. Er diende z.i. een laatste poging te worden gedaan. De liberale leider Lloyd George deed een beroep op het parlement om ten zien of er zelfs nu nog iets kon worden gedaan om een catastrofe te vermijden. Hy vroeg of het niet mogelijk was de onderhandelingen te hervatten; hij geloofde niet, dat het Lager huis bezwaar zou hebben tégen een voort zetting der subsidie gedurende de veertien dagen die noodig zouden zijn om de onder handel ingen tot een eind te brengen en vroeg den premier een nieuwe vredespoging te doen. Ramsay MacDonald legde er den nadruk op dat het Vakverbond krachtig voor den vrede had gewerkt. Hij betoogde, dat de mijnwerkers terecht een loonsverlaging ge weigerd h&dden behglye in verband met de reorgAnisatid 'der sWikólentiiduStrie. 'De kolencomcnissie had' in haar rapport de mee- ning geuit, dat de offers door de arbeiders afhankelijk moesten zjjn van een definitieve overeenstemming ten aanzien van de veibe- tering der organisatie. Ten slotte zeide hy, d^t men als het tot eert algemeene staking ktvacn, welke ook de standpunten en ver schillen waren, die staking moest ingaan niet met een warm hoofd maar met een koe- en geest, vastbesloten om steeds billijkheid en rechtvaardigheid te betrachten. Vermelden wjj ten slotte nog dat er een officieele mededeeling is verschenen, waar by een beroep wordt gedaan op het publiek om mee te werken tot de handhaving eener rechtvaardige distributie van levensmiddelen door zich er van te onthouden meer dan de gewone hoeveelheden te koopen en waarbij aan de kleinhandelaars wordt gevraagd hun medewerking te verleenen tot een rechtvaar dige distributie. Het bureau van aanwerving in het depar tement van buitenlandsche zaken werft per uur 400 vrijwillige arbeidskrachten aan. Reuter meldt dat nog een bevel tot inhech tenisneming is uitgevaardigd tegen het com munistische Lagerhuislid Saklatvala. De Duitsche mijnwerkersbond heeft zjjn leden opgeroepen het hunne te doen om de Engelsche kameraden in hun strjjd te hel- uer zijn weten. Breng he<n ochtend een bezoek. „Wel, mijnheer Blake, wilt gij van daag wat medicijnen nemen Gij zult nooit slapen zonder dat. ,,Dat hebt gij mis. mijnheer Candy ik heb een zeer goeden nacht gehad. Kom dan met de waarheid voor den dag. Gij hebt nog iets and'ers gehad dan een goede nachtrust. Een dosis laudanum, voor gij naar bed ging. Wat zegt gij nu van de geneeskunde?' Bewondering over de schranderhe'd waarmede hij uit dait verwarde klu wen een volkomen afgewerkt weefsel had vervaardigd, was de eerste in druk, welken ik gevoelde, toen ik het handschrift aan Ezra Jennigs teruggaf. „Gelooft gij thans, even als ik, dat gij onder den invloed van laudanum hebt gehandeld in den nacht na het verjaringsdiner „Ik ben te onbekend met de wer king van opium”, antwoordde ik. ..om daarover een meening te hebben. Ik kan sledhts uwe opinie volgen en ben overtuigd dat gij gelijk hebt.” ..Goed. Nu de volgende vraag. Gij zift overtuigd en ik ben het.hoe zul len wij thans onze overtuiging a.an anderen doen deeflen Ik wees naar de twee Waden pa pier op <)e tafel. Ezra Jennings schud de het hoofd ..Nutteloos, mijnheer Blak^. en wel BELGIë. Prins Napoleon overleden. Prins Victor Napoleon Bonaparte is te Brussel overleden. Prins Victor-Napoleon Bonaparte leidde in de Belgische hoofdstad, een zeer kalm en bezadigd leven. Men zag hem weinig in de schouwburgen, zelden in de salons van de Brusselsche aristocratie en slechts af en toe, te paard, in het Ter Kamerenbosch. Vaker kon men hem ontmoeten, in de omgeving van de Louizalaan, waar hjj zich, in gezel- uuur gij, geiijK toen, wederom aan slapeloosheid begint te lijden, zullen wij den eersten stap gedaan hebben. Wij zullen u dan hebben teruggebracht in den toestand van zenuwachtigheid, waarin gij toen ter tijde verkeerne. Indien wij verder alle of bijna alle omstandigheden kunnen terug roepen, welke u omringden wanneer wij uw geest weer kunnen bevig houden met de verschillende gedachten omtrent den diamant, waardoor hij vroeger werd verontrust, zullen wij u zoo na bij mogelijk in denaelfden toestand nebben geplaatst, lichamelijk zoowel als geestelijk, in welken de opium een jaar geleden op u heeft gewerkt. In dat geval mogen wij met eemgen grond hopen, dat een herhaling van het middel hetzelfde uitwerksel ten gevolge zal hebben. Dit is mijn voor stel, in korte woorden uitgedrukt. Het spreekt van zelf, dat ik niet op eigen gezag zoo iet- zou willen beweren. Ik kan u uit mijn boeken tal van be roemde geneeskundige verhalen, dia onder dlerge'iike of andere omstandig heden proeven hebben genomen, wel ke mijn theorie bevestigen. Ik eenige plaatsen a ang et eek end gij ze wilt inzien- ..Niet noodig”, onderbrak- ik hem ..Ik vertrouw u op uw woord.” ABONNEMENTSPRIJS: p«r kwartaal 2.25, p«r wMk 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15 net Zondagsblad 8.80. Abenaementan worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA hö onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zfjn dageltjk» goopeud vu 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie. Tel. 83. 116 - ^,Mjju.ieer Franklin Blake is een knap en aangenaam mensch maar hij moet wat minder hoogen dunk van zichzelf hebben, als hij over de ge neeskunde spreekt. Hij erkent, dat hij des nachts slecht slaap. Ik zeg hem. dat zijn zenuwen van streek zijn en dat hij geneesmiddelen moet innemen. Hij zegt mij, dat geneesmiddelen in nemen en in het duister rondtasten één en hetzelfde beteekenen. En dat voor het geheele gezelschap aan tafel. Ik zeg hem gij tast rond naar slaap en niets dan geneesmiddelen kunnen u helpen. Hij zegt ik heb wel eens gehoord- van den blinde, die den blin de leidde en nu weet ik. wat het is. Aardig. Maar ik k|an hem1 een ge nieten nacht verschaffen tegen zijn zin. Hij heeft Werkelijk slaap noodig en mövrouw Verind-er’s medicijnkistje is tot mijn beschikking. Geef hem een kleine diosis laudanum' van avond, zon- HOI DM IR COURANT. BUITENLANDSCH NIEUWS. ZWEDEN. De Zweedache Kroonprins naar de V. S. Een «eredoctoraat au de Yale University. De kroonprins van Zweden, dje in dien loop dezer maand in New-York verwacht wordt om een reis te maken door de V. S, zal op 14 Juni a.s. aan de Yale Universiteit het eere-doctoraat in de rechten ontvangen, ala erkenning van zyn verdiensten als ar- chaeoloog, godsdienstig leider en musicus. De prins zal de gast zyn van talrijke Zweed- ache ivereenigingen in alle deelen der V. S. en met name zal hy te Washington op 29 dezer een monument onthullen voor Deif Ericson, den Viking, die beweerd wordt in de tiende eeuw reeds Noord-Amerika te hebben ontdekt. De Yale Universiteit heeft vroeger slechts bij drie gelegenheden deze onderscheiding verleend, en we| in 1902 aan lord Kelvin, in 1919 aan kardinaal Merder en in 1921 aan maarschalk Foch. n van dankbare EN. maanden tijd in .,£eg mij, wat iK doen moet nep ik ongeduldig uit. ..Er moge dan ko men, wat wil. ik zal gehoorzamen. ..Goed dan. mijnheer Blake’ her nam hij. ..Gij zult voor de tweede maal in een toestand van bewusteloos heid den diamant stelen doch nu in tegenwoordigheid van getuigen, wier geloofwaardigheid boven eiken twijfel is verheven.” Ik sprong overeind en trachtte te spreken doch kon hem slechts aan-* staren. ..Ik geloof, dat het gedaan kan wor den”. ging hij voort. ..en het zal ge beuren. hls gij mij sleihts helpen wilt. Blijf bedaard, ga zitten en luister naar hetgeen ik u te zeggen heb. Gij hebt u de gewoonte van rooken wederom eigen gemaakt Hoe lang is dat nu? ..Ongeveer een jaar.” Rookt gij meer of minder dan gij vroeger deed Meer Wilt gii die gewoonte nogmaals er aan geven Op eens. wel te verstaan, .luist gelijk gij dat vroeger gedaan hebt Ik begon iets van zijn bedoeling te begrijpen ..Ik zal het laten, van dit oogenblik af aan”, zeide ik. ..Indien deoelfde verschijnselen zich voordoen, als in Juni van verleden jaar' hernam Ezra Jennings, „wan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1