SLUIS' BISCUITS -•f,r STAND 24 Tentoonstelling en Demonstraties Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. zijn ongeëvenaard in SMAAK en KWALITEIT HF* Neemt proef TH TENTOONSTELLING Soeieteit ,,0ns Genoegen" Kennisgeving „De Pelikaan" - Gouda BINNENLAND. De Koninklijke familie naar het Loo. u« nouiiifcin, oie itiüb eo Prinses Jul Lam a zijn giaterttiédidng te» 7 uur 4 munuten per btaatsspoor naar het Loo vertrokken Oiu.i aldaar de zomermaan den te ver bill V94V De Koninklijlw vadanrijtuigen waren in dem gftfKJMltD-trein geplaatst. Do burg(#m»e*>ter, mr J. A. N. t'a tijn en de, 1 gouverneur do residentie, geitetf-aitflHBiBjpQir van Rijswijk1 de Jong, deden dan hMninkiijke familie uitge leide. De Komimgin onderhield zich zoowel wgy al# bij hot vertrek van den trein iri^'$£®e autoriteiten. Het göy!^,.^ Koninklijke familie bestond), \u( baronesse Sloet van ,Vlarxvel<Jf ^^ïoidaflye, belast met de opvoediim, Ya^jHpi^es Juliana; de nol- datraes Jiwfy Swinderen en baro nesse v^fï ng<p{p|^jjiren vam Keil mej. Uoeterlao, gouvernante vam de Prin ses baron vam een, kamerheer en particulier seeretai is van de Konin gin de "jrctjUflHHt van den Prins, kap. Ier zee jhr. van Mühlem de adjudant der Koningin, majoor Ruijs de or donnans-officier der Koningin, le lui tenant Phaff, terwijl van. het kabinet der Koningin op het Loo aanwezig zal zijn jhr. mr- Stoop, secretaris van het kabinet. Kapitein Jhr. J. P. de Savornin Lohman. t op 40-jarigga leeftijd is gistermor gen te 'B-oravoiihage plotseling over leden de kapitein der grenadiers jnr. J P die Savornin Lohmiam, oud-ordon uanoe-officier van H. M. de Koningin. Op weg naar het kamp van Waai dorp voelde hij zich onwel en keerde naar huls terug, waar hij kort daarop overleed. Hij was oifiaier sedert 1& Septem ber 1908 en (kapitein sedert 1 Augus tus 1924. Del overledene, die ridder was in de orde "van Oranje>-Nassau, van den Heiligen Schat van Japan en van St. Olaf dan Noorwegen, had de Hoogere Krijgsschool bezocht en was mede gerechtigd tot het dragen van het onderscheidingsteekem van ge schiktheid voort den general en staf. Planten-invoer in Amerika. Een conferentie met minister Kan. Aan het Departement van Binnen- landsche Za k en en Landibouw is gis termiddag. onder leiding van minister Kan, een bespreking gehouden van deskundigen en van belanghebbenden bij den plantenhandel en bloembollen cultuur en-wel naar aanleiding van de maatregelggjgfa Amerika met betrek king tot den invoer van planten en Wijziging Volken bonds verdrag. Een ^eta^werp is ingediend tot goecUkeuringj^j^i de wijziging van net Voikenboij$£v,erdrag» aangenomen door de vergq^prilji# van den Volkenbond in haar' zesde zitting 1925. Het botreiLjeen «ijziging van art. 16 van zuiver fWactioneeleni aard. Nasleep van de Culemborgsche moordzaak. De behandeling van commissaris Blok. Vpigens een mededoen Lng van net Departement van Justitie is het onder zoek in de ziaaik betreffende de be handeling, den politiecommissaris van Culetnborg aangedaan, nog in vollen gang. Wat betreft het onder geleide vervoeren over de openbare straat, is de minister van oordeel, dat dit zelfs, al betreft het een verdachte, zoo be hoort te geschieden, dat dit zoo min mogelijk in het oog looipt en den ver dachte zoo min mogelijk onaangenaam heid wordt betrekkend. FINANCIEELS BERICHTEN. Mm. H. Muller Co. Een aanklacht tegen den accoun tant en prof. Molengraaf. Naar 't Hbld. verneemt heeft de hr. R. Hey- ne te Rotterdam die als accountant in dienst was van de Coowm. Vennootschap Win H. Müller en Co. té 's-Gravenhage, een klacht' bjj den Raad van Tucht van het Ned. Inóti tuut van Accountants ingediend tegen den accountant, den heer H. Burgmans Czn. en ook tegen prof. W. L. P. A. Molengraaf, die ji- dien Raad van Tucht een functie be kleedt, in verband met hunne onderteeke- n ng van de balansen van genoemde com- n-anditarre vennootschap. RADIO-NIEUWS. ^d^fuoa van heden. 5 u. 50. Londen. 'Dansmuziek. (2650 m.) Lezingen. Parijs. 6 u. ZO^mBÉtfKlHIjdsein, voordrachten en Bach-cmi^e*^™* 7 u. 20. Oslo. (382 m.)g Concert Brus sel. (Gala-concert. Bournemouth. Concert en soli. Hamburg. Voordrachten Gabriele Reuter en Alice Fliegei. Londen. Popu lair concert. 7 u. 30. Hilversum. Kath. Radio-omroep. Spr. Mgr. dr. KneJ# Miklós. Afscheidsrede in het Nederlandsen en Engelach om de wel doeners der Hongaarsche kinderen te be danken. 7 u. 35. Frankfort. Schubert-quartetten. 7 u. 50. Berlijn.' Dansrythmes. Ztirich Kamermuziek. Parijs. (1750 m.Poolsch concert. 8 u. 10. M iUhSWmf-fBeethoven-cydu s uit het Concertgebouw to Amsterdam. Solisten de dames Mia Peltenburg en Meta Reidel en de heerén Louis v. Tuider en Thom. Denijs. 8 u. 20. Oslo. Voordrachten. Hamburg. Voordrachten. Mtinster. Sonaten-evond. g u. 30. Parös. (£740 m.) Concert. 8 u. 35. Frankfort Coloratuur-concert. 8 u. 50. Londen. Tijdsein en voordracht. u. 20. Hamburg. Dansmuziek. 9 u. 50. Londen. Dansmuziek. Het station Daventry (5 XX, 1600 m.) zendt uit: 9 u. 60. Tijdsein en weerbericht. 10 u. 20. Quartet en soli. 12 u. 201 u. 20 en 2 u. 355 u. 20. Londensch programma. 5 u. 20. Dansmuziek. 5 u. 50. Uitzendingen van het vasteland. 6 u. 20. Weerbericht, Fransche voordracht en concert. 8 u. 20. Ka mermuziek. 9 u. 20. Kamermuziek. Daarna dansmuziek. 441ste NEDERL. STAATSLOTERIJ. Trekking van Dinsdag 4 Mei 1926. 4e Klasse. 2e Lijst. Hooge prijzen: 1500.— 10843 1000.—: 8639 20073 20586 400.—: 2004 5248 17941 200.—: 2887 14913 100.—: 3809 10477 13614 15078 Prijzen van 65. 66 76 101 112 117 120 124 257 341 355 468 477 509 626 689 705 754 771 778 779 825 §29 827 911 939 1008 1063 1157 1235 1275 1331 1366 1371 1379 1380 1425 1442 1511 1656 1706 1752 1757 1784 1857 1916 1944 2103 2147 2164 2220 2281 2283 2290 2317 2327 2354 2380 2449 2508 2555 2597 2621 2783 2297 3035 3083 3097 3118 8136 3279 3282 3287 3293 3299 3316 3353 3440 3483 3551 3564 3584 3589 3631 3683 3712 3721 3753 3766 3799 3876 3914 3971 4007 4027 4035 4072 4085 4110 4124 4141 4246 4288 4351 4364 4367 4377 4415 4456 4461 4469 4579 4581 4598 4603 4669 4676 4742 4890 5070 5138 5175 5180 5246 5277 5305 ^29 5396 5399 5429 6447 5473 5485 5526j 0611 5622 5661 5678 5715 5788 5845 5892 5924 6963 6066 6107 6127 6160 6167 6170 6&17 6223 6271 6316 6317 6332 6347 6362 6874 6378 6382 6448 6459 6483 6486 6510 6555 6558 6690 6681 6715 6725 6728 6732 6766 6768 6827 I 6936 7083 7087 7142 7179 7-180 7196 7378 7414 7449 7602 7683 7660 7734 7758 7843 7906 7984 8039 8101 8126 8138 8174 ,7 8296 8354 8427 8532 8664 8679 8814 8862 8857 8909 8915 8917 8929 8980 8992 9014 9034 9050 9077 9184 9196 9202 9463 9498 9551 9592 9618 9737 10073 10110 10113 10135 10338 10407 10413 10449 10459 10478 10538 10555 10578 10706 10736 10794 10828 10846 10855 10899 10905 11000 -11046 11047 11133 11169 11193 11218 11216 11364 11369 11437 11674 11617 11683 11757 1-1803 11913 11921 11925 11937 11966 12060 12073 12192 12281 12287 12313 12373 6 12479 12634 12657 12616 12637 12659 12677 12689 12859 12870 12872 12946 12968 13065 13074 13080 13092 13119 13154 13302 13318 13337 13376 13407 13475 13478 13484 13486 13562 13564 '13677 13628 18776 13790 II 13846 13853 13856 13905 13918 13951 13977 14007 14041 14114 14121 14219 14279 14314 14333 14367 14369 14873 14406 14516 14524 14594 14610 '14650 14754 14797 14800 14955 14967 14958 14971 14982 15096 16104 15106 15223 15247 15255 15264 15454 15537 15579 15586 15629 15666 15711 15735 16766 38 15881 15898 16991 15994 16010 16055 16066 16071 16092 16151 16153 16165 '16189 16248 16310 16415 16419 16452 16501 16612 16636 16695 16711 16747 16764 16788 16828 16858 17017 17020 17039 17040 170$> 17098 17108 17125 17162 17179 17182 17239 17282 17289 17477 17596 17624 17637 17673 17707 '17719 17734 17749 17785 17809 17820 17879 17902 18010 18012 18ÓS1 18047 18082 18117 18138 18163 18192 18211 '18264 18899 18437 18551 18556 18569 18562 18587 18669 18744 18748 18776 18815 18846 18992 18997 19011 19144 19160 19274 19280 19315 19376 19379 19407 19429 19614 19621 19623 19736 19804 19830 19862 19917 19978 19995 20012 20039 20068 20092 20093 20116 20118 20122 20162 20219 20243 20244 20498 20602 20661 20702 20709 20787 20837 20855 20877 20991 GEMENGDE BERICHTEN. De staking in Engeland. Speciale diensten van de K. L. M. lil verband met de staking in 'alge land ml de KLM., naar het Haag sche Aneta-kantoor verneemt, vandaag en volgende dagen, des ochtends 8 u. twee extra-toestellen in de vaart op Lomten brengen, die door belangstel lenden kunnen worden gehuurd. Het toestel van 2.80 n.m. uit Amsterdam en 3.15 uit Rot'erdwi /al den gewo nen dienst vervullen De twee extra-toestellen voor heden rijn reeds geheel bezet. Staking Bootdlenat Hoek van Holland Harwich. Ingaande 5 Mei- In verband met de stalking in Enge land wordt de dienst dier naclitbooten van Hoe-k van Holland op Harwich, ingaande 5 Mei a s gestaakt. zoodat voorloopig de laafsto boot naar Enge land hedenavond van Hoek van Hol land zal vertrekken. De» Engelsöhe spaomdege-n un.ien er niet voor instaan, dat de treinen well e de aansluiting aan die. laatste bootverbinding bedienen, in den mor gen van 5 Mei yol'em loooen Ingaande 4 Mei de booMiomt Harwich—Hoek van Holland gestank» worden. De ree'ers die in de liarae weken hun trawlers in Engeland' lieten mark ten, hebben van hunne agenten aldaar advies gekregen mei het oog op de staking geen trawlers meer naar En geland te zenden, daar de schepen niet van kolen kunnen worden voor zien. De kolenwerkers te IJmuiden zullen op advies van hun hoofdbestuur ^indien Engelsche trawlers te IJmuiden mochten binnenkomen. de®e niet bun keren. Een manifest van het bestuur van den Centralen Bond van Transportarbeiders aan de Nederlandache havenarbeiders en zeelieden. Het bestuur van den Centralen bond van Transportarbeiders heeft naar aan leiding van de «taking in Engeland een manifest gericht tot de Nederland sche havenarbeiders en zeelieden. Wij lezen daarin onder meer ,,Wij roepen u op, in dit conflict, uw internationalen plicht van solidari teit te vervullen. De volgenJen maat regelen moeten daartoe worden geno men le. Er mag geen toni steenkolen naar Engeland worden verscheept. De ha- verarbeiden» noodagen wij dringend uit, scherp toe te zien, dat zulks niet gebeurt. Weigert het werk op sche pen, dlie een lading steenkool voor Engeland willen innemen. Geeft ons oiimiddelliiL kennis, als men zou po gen, dergelijke schepen in lading te nemien. De zeelieden nemen ontslag, ais men hun schip in de kolenvaart, voor het vervoer van kolen naar En geland zou willen gebruiken. 2e Aan schepen, die bunkerkolen in Engelsche havens zouden innemen, 'looh dfflairvoor nu naiar den Waterweg zoude-n komen, moeten deze bunker olen worden.' geweigerd'. Se. Mag op Engelsche schepen niet worden aangemonsterd Het spreekt vanzelf, dat als de algemeen© staking op Dinsdagochtend ingaat, waarin ook l,et zeevaartbedriif is betrokken, dat dan ook hier gewèigerd moet worden, op Engelsche schepen aan te monste ren." Bliksem in een groep voetballers. Te Oppau sloeg Zondagmiddag tij- dons een voetbalwedstrijd de bliksem 'n een groep voetbalspelers, die met don scheidsrechter en- een deel van het publiek tegen den grond werden "eslingerd. Na eenigen tijdi kwamen zij echter weer tot bewustzijn en kon den opstaan, met uitzondering van een speler, die ernstig getroffen bleek. Twee andere spelers hadden die spraak verloren, terwijl een dlerde geheel ver lamd1 was. Na eenigen tijd! kwamen detze drie laatste personen echter weder bij. On der het publiek ontstond' een paniek. Licht in de Bussumsche .beroovingszaak. Wie is de slanke jongeling met het «beschaafde gezicht? De Bussumsche uolitie meent, naar de Tel. verneemt, ©enig licht te heb ben ontdekt in de beroovingsaffaire en den overval aan het station aldaar. Het signalement van den vermoede lijken dader is pu duidelijk bekend geworden, omdat beliailve de beide be ambten, ook enkéle anderen den ban dient hebben gezien. Het was een slanke jongeman van beschaafd uiterlijk. Zijn gelaat wa? eenigszins geschminkt. Het Onderzoek wordt ijverig voort gerot. MARKTBERICHTEN. Rotterdamsche Veemarkt. 1 Mei. Aanvoer 289 paarden, 18 veulens, 100/ magere ruimeren, 78? vette run deren, loo vetie aanvaren, 1840 nuch tere kalveren, 118 soliapen, 20.S big gen, 12 bokken en geiten, 104 gras- kalveren, 25 overloopers, 2 ezels. Prijzen: Vette koeden lekw.fO.52J4 —0.55, 2e kw. f 0.45—0.46, He kw. f 0.300.32% Ossen le kw. f 0.50, 2e kw. f 0.44—045, 3e kw. f 0.38 Stieren le kw. f 0.43, 2e kw. f 0.39 0.40, 3e kw. f 0.36 Kalveren le kw. f 0.77J42e kw. f 0.65, 3e kw. f 0.450.47% Melkkoeien f 300480. Stieren f 130 —500, Pinken f 100190, Vaarzen f 100—320, Werkpaarden f 200-350. Slaehtpaar 'en f 100175. Fokkalveren f ':K10 Biggen f 2232, Overloopers f 25—50, Veulens f 60150, Slacht- kalveren f 8—11, Graskalveren f 100 —180, Kalf koeien f 350—470, Biggen p. w. f 3.50—3.75. Handel in koeien en ossen lang zaam. prii/en over het algemeen flau wer. Vette kalveren zeer slechte han del. en lage prijzen. Melk- en kalf- k ooien matige handlel. prijzen onver anderd. Graskalveren weinig handel en matige prijzen. Nuchtere kalveren met minder handel, prijzen aanmerk» lijk lager Paarden mWige handel, prijzen iets flnuwer. Kaasmarkt Bodegraven. 1 Mei. Aangevoerl 350 partijen, waarvan 312 met rijksm., 15268 stuks, 122144 KG. Prijs G oir lach© kaas met r.ra le srt. f 5055, 2e srt. f 44—48, zon- 'der rm. f 42—52. Handel matig. Gemeentelijke Vischmarlct Gouda. 1 Mei. Aangeveerd- 2 manden vereche schol verdeeld in 37 partijtjes van 10—1 otu' s. De prijzen varieerden van f 0 25 —0 65. Ce#p. Vereen. „Da Boekoopache Veiling" te Boskoop. Rozen Cphelia 56, Golden Ophelia 63. Had'lef 165, Columbia 90, Butter fly 80, Mac Keller 120, Mme. Julea Bouché 53—70, Ct. Pemet 110, Dun- lop Best 64, H. A. Verschuren 100, Pauls Scarlet 130. - Diversen Lathyrus 25—28, Serin gen 40—100. Rhododendron 25—30 p bos. der Vereen, van Huisvrouwen in de Soc. „Ons Genoegen- op 4—5 en 6 Mói. •De Tentoonstelling is geopend. Den ganschen morgen was het in de So- cieteitszaad nog een drukte van belang en tegen twaalf uur was er nog zooveel te doen, lagen nog stapels papier en houtwol her en der, dat het leek alsof bjj het uur van ope ning niet alles gereed zou zijn. Maar zooals het altyd gaat, het laatste uur op een ten toonstelling worden wonderen verricht en zoo was dan ook op het vastgestelde uur al les voor de, opening gereed en zag er alles keurig uit. In 't midden der groote Societeitszaal waar anders de Ingang is, is een podium opgesla gen, en in het midden was een groot gezel schap gezeten, genoodigd om de officieele opening dezer tentoonstelling by te wonen. Daar waren met het bestuur der georgani seerde vereeniging en hare leden en hare eere-president», Mevr. Mye, het gemeente bestuur, vertegenwoordigd door den burge meester, wethouders en den secretaris, hoof den van gemeentediensten, vertegenwoordi ger» van de plaatselijke organisatiën van Nyverheid en handel en van de midden- standsvereenigingen, terwyl mede onder de genoodigden was een deputatie van drie be stuursleden van de afd. Rotterdam van de Ver. v. Huiisvrouwen, met haar presidente Mevr. van Gilse-van Gel dermal sen. De opening. De presidente der Goudsche afd, dier Ver. van Huisvrouwen, Mev.r. de Blouw-Schodte richtte «ich toen aldus tot de aanwezigen Meneer de Burgemeester, Heeren Wet houders der gemeente Gouda, Bestuurders van de Kamer van Koophandel, de Maat- schappy van Ny verheid, van de Goudsche Winkeliersvereeniging, de Hanze en de Ohristeiyke Middenstandsbond, Hoofden van' de verschillende takken van dienst in deze gemeente, Bestuursleden van de Sociëteit „Ons Genoegen", vertegenwoordigers van de exposeerende Firma's, Leden van de Afdee- ling Gouda van de Nederlandsche Vereeni ging van Huisvrouwen en verder allen, die gehoor hebben gegeven aan onze uitnoodi- ging, om tegenwoordig te willen zyn by de opening van onze driedaagsche tentoonstel ling met demonstraties, namens het Bestuur van onze afdeeling heet ik U hartelyk wel kom. Toen eenige maanden geleden de Secre taresse van onze afdeeling getroffen door het succes van onze zustervereeniging te Rotterdam in de bestuursvergadering de ge dachte opperde, dat ook onze jonge vereeni ging zich zou wagen aan het houden van demonstratiedagen op het gebied van gas- en electriciteit, hebben wy met ingenomen heid dit voorstel begroet en ons oogenblik- kelyk aan den arbeid gezet, om deze eerst nog losse gedachte te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Met het enthousiasme, eigen aan hen, die zich wyden aan een nog nieuwe taak, waar van zy weten, dat zy is in het belang der ge meenschap, is er door het bestuur der afdee ling Gouda met het werk begonnen. Gemakkelyk is die taak niet geweest. Veel is er van ons gevergd, m«»nu is dan ook het oogehblik aangebroken, dat wy de re sultaten van ons werk mogen toonen, naar wy hopen aan velen, die in onzen arbeid be lang stellen. Dit is zeker: ons wachten drie belangryke dagen, belangrijk niet alleen voor onze jon ge afdeeling, niet alleen voor ons Huisvrou wen, maar belangrijk ook voor de stad onzer inwoning, uit welker burgery wy hopen op dezelfde belangstelling te mogen rekenen als die wy voor haar ik bedoel voor de stad hebben getoond, toen wy mede in haar belang dit werk hebben aangevangen. En nu staan daar, Dames en Heeren, links en rechts in deze zalen verspreid de produc ten van onzen arbeid, als ik dat zoo mag noemen, of, indien gy juister wilt: nu expo- seeren daar de Firma's en de Vereenigingen die ons zoo van ganscher harte haar mede werking hebben toegezegd, en wier belangen wy voor een drietal dagen aan da onze heb ben verbonden. Moge de verhouding tusschen ons Bestuur en de exposanten zich gedurende deze dagen kenmerken door de onmisbare sfeer van we- derzydsch vertrouwen en van wederzydsche waardeering, waaruit de gewenschte practi- sche resultaten zulien voortkomen en moge de burgery van Gouda en van de omliggende plaatsen ons haar belangstelling niet ont houden. Onze afdeeling is een nog jeugdige afdee ling. Dat zy het heeft aangedurfd, dezen niet geringen arbeid te ondernemen, is een onloochenbaar bewys van haar innerlyke kracht, waarover het Bestuur zich ten zeer ste verheugt. En nu, Dames en Heeren, mag ik niet na laten een woord van harteiyken dank te spreken tot de Firma's zoowel buiten als in Gouda, die op zoo ondubbelzinnige wyze hun sympathie voor ons streven daadwerkelyk hebben getoond. Ze alle te noemen, zou te veel zyn. Ongenoemd mogen echter niet biy ven de Goudsche Firma's Goedewaagen's Ko- ninklyke Hollandsche Pypen- en Aardewerk fabriek; de Plateelbakkery Zuid-Holland; C. Jonker en Zoon; P. van der Want Gzn. Ivo- rawerken, die ons hebben verrykt met fraaie cadeaux, waarvan wy in deze dagen een nuttig gebruik zullen maken. Ook vele uitkomende firma's hebben eeni ge van him prachtige hier gedemonstreerde artikelen tot eigendom van de vereeniging gemaakt, opdat we ze ten bate van deze ten toonstelling kunnen aanwenden, b.v. door ze onder de aanwezigen te verloten of als ca deau voor den zóoveelsten bezoeken Dank ook aan onze Goudsche kunstenares, Mejuffrouw Nelly Goedewaagen, die op ons verzoek gaarne te midden van deze practi- sche omgeving iets heeft willen brengen van de poëzie harer schilderstukken, en die zoo aan deze tentoonstelling nog een by- zondere bekoring schenkt. Groot is de welwillendheid geweest van den Directeur van de Gemeentelyke Licht fabrieken en van den Directeur van Ge meentewerken. Met woord en daad hebben de heeren Van Hoorn en Van der Ven aan de totstandkoming van dit allee medegewerkt, waarvoor hun van deze plaats de dank der afdeeling worde gebracht. Voorkomend in alles waren onze Burge meester en de Commissaris van Politie, tot wie wy ons herhaaldeiyk om inlichtingen hebben moeten wenden. Hun tegemoetko mende houding heeft onze zorgen vermin derd en geeft ons feiteiyk reeds reden tot dankbaarheid, nog voordat de eigenlyke ten toonstelling is geopend. Misschien vergeet ik er, die genoemd had den moeten worden. Ik denk aan onzen trait d'union tusschen de exposanten en ons Be stuur, den heer VaiLckenier de Greeve en aan nog zooveel anderen, die op onze erkente- lykheid recht hebben; ik kan ze niet allen noemen. Dankbaar denken wy echter aan de hulp, die zy ons hebben verleend. Dames en Heeren. Straks zult U allen ge legenheid krygen, U een indruk te vormen wat wij ons hebben voorgesteld te be reiken. Dertig exposanten hebben door even zoovele stands onzen arbeid mogelyk ge maakt. Het aantal aanvragen is nog groo- ter gqwejpt. Door gebrek aan ruimte konden wy ernpt aan voldoen, 't Heeft geen zin, U alles op te sommen, wat hier in de ko mende drie dagen staat te gebeuren; een door ons vervaardigd programma, waaraan Mevrouw Tieter haar beste krehten heeft gegeven, stelt U van alles op de hoogte. Mogen wy nu bereiken, wat wy ons heb ben voorgesteld: het Goudsche leven gedu rende drie dagen te vullen met deze ten toonstelling en demonstraties, waarin we het nuttige met het aangename hebben getracht te vereenigen. ALvorens ik eindig, rest my nog een aan gename taak. Mevrouw Mys. Het is ongeveer anderhalf jaar geleden, dat in Ulw woning een achttal dames byeen- kwamen, om gezamenlyk te overwegen, of niet hier te Gouda een afdeeling kon worden gesticht van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. Zy, die daar aanwezig waren, denken thans met genoegen aan die oprichtingsvergadering terug. Namens de afdeeling verzóek ik U, onze Eere-presidente, deze eenvoudige bloemen hulde waaraan wy natuurlyk de Goud sche kleuren hebben verbonden te willen aanvaarden, als bewys, dat wy er op gesteld zyn, den band, die U, de eerste burgeres van Gouda, aan ons verbindt, ongeschonden te bewaren. Ik heb gezegd. (Applaus.) Burgemeester Mys betrad daarop het po dium. Wie als spr. het voorrecht heeft, zoo ving de burgemeester aan, om meer dan een halve eeuw te kunnen terugblikken, die zal by een vergelyking van toen en nu mede| een geweldige verandering constateeren in het vrouwenleven en het vrouwenstreven. Al is nog niet alles bereikt wat de vrouwen wenschen, ze zyn op den goeden weg en 't is vanzelfsprekend dat zy voor haar sexe de Techten vraagt, die haar toekomen. De vrou wenbeweging vindt nog wel niet algemeen waardeering, men hoort nog zoo vaak: „de vrouw hoort niet in de nraatschappy, maar dn het gezin", maar spr. is er van overtuigd dat zelfs de meest verstokte conservatief by het aanschouwen van wat hier is georgani- leerd, dit werk met de grootst mogelyk» in- zal begroeten. Wat hier geboden te bekwamen in de eigenschappen van huisvrouw en dit wordt ook door de mannen hoogelyk ge waardeerd. De Vereeniging van Huisvrouwen bestaat nog maar kort, maar in dat korte bestaan heeft zy blyk gegeven van buitengewone kracht en energie, die waardeering verdient en waaraan menige vereeniging een voor beeld nemen kan. Thans heeft deze vereeni ging de stoute onderneming aangedurfd van het organiseeren van een tentoonstelling. Gezien den opzet is spr. er van overtuigd dat deze zal slagen. Spr. heeft begrepen, wat de organisatie hiervan beteekent. Daar- om bracht burgemeester daarvoor een warm woord van hulde aan de presidente Mevr. de Blouw, de secretaresse, mevr. Hupkes en de penningmeesteresse, mevr. Jonker, alsook aan de andere leden van het bestuur, die daaraan hebben medegewerkt. Waar deze tentoonstelling aan het nut tige ook het aangename zal paren, is spr. er van overtuigd, dat deze krachtige pogin gen in elk opzicht met succes zullen worden bekroond. In 't vertrouwen dat deze tentoonstelling moge bydragen tot meerdere waardeering ook voor de vereeniging, verklaarde Burge meester Mys de tentoonstelling geopend.^ Vervolgens betrad Mevr. van Gilse—van Geldermalsen uit Rotterdam het podium om haar dank te betuigen voor de vriendelyke woorden jegens haar geuit. Spr .is meer dan tevreden, ze is dankbaar voor hetgeen deze afdeeling reeds heeft kunnen doen. Voor de woorden door den burgemeester geuit, was spr. ook, erkentelyk. By wat de vrouwen doen hebben zy noodig de medewerking, maar vooral de waardeering van de mannen. Spr. wensoht de afd. Gouda met de tot standkoming dezer tentoonstelling van harte geluk en verklaarde aan het Hoofdbestuur te zullen zeggen: Gouda bloeit! (Applaus.) Terwyl de muziek een vrooly||. melodie liet hooren werd de thee geserve#K©waarb\j de firma Sluis, die op deze tentoonstelling zulk een schitterende stand inneejnt, de vriendelyke attentie had', het groote gezel schap van zyn delicatessen te doen genieten, die op allerbeminneiykste wyze werden rondgediend. Zoo was er in eens een heel ge- moedel yke prettige stemming geschapen en even later ging het bestuur met zyn gasten De tentoonstelling, die door de Vereeni ging van Huisvrouwen is georganiseerd, mag er wezen. Wie wel eens meer in dit ge bouw tentoonstellingen heeft aanschouwd, kan wel tot eenige vergelyking komen, vn wy niet doen, omdat ook de aard ye Wntoonstelling verschilt v. d. an dere. Maar dit moet gezegd, dat deze ten toonstelling, zoowel wat schikking en orde ning, inrichting als aard der exposeerend alleraangenaamsten indruk maakt De ex posanten hebben zonder onderscheid zeer byzondere zorg aan hun stands besteed, het is alles even frisch en levendig en voort' heel interessant Dit laatste vooral willen wy even onder de aandacht brengen voor wie meenen mocht dat op een tentoonste- ling van huisvrouwen wellicht uitsluiten^ artikelen zouden zyn, alleen van dje aBetoajj sche huiseiyke benoodigdheden. Er J10®1 veel byzonders, heel veel wat de nauwkeu- riMbeschouwing tea volle waard is, èn voor vrouwen èir «tok voor mannen ,maar voor de a-rsten natuurlyk het alleraieest. We hebben al reeds in 't kort een en an der over deze tentoonstelling verteld, wie er exposeeren en wat zy tentoonstellen en we hebben ook al verhaald dat er velerlei fracties aan deze tentoonstelling zyn ver baden, maar heden en morgen zullen wy diarvoor nog eens nader de aandacht onzer Itxers(essen) vragen. Wy noemden zoo straks de firma Sluis, die de gelegenheid aangreep om den gasten ito biscuits te offreeren. Die firma Sluis ieeft in 't midden der biljartzaal een gewel dige stand ingericht Op een massalen stand staan daar alle heerlykheden die de fabriek Sluis smakelyk weet te maken in alleraar digste groepeering uitgestald in verschei denheid van soorten. En daartusschen en daarboven brengen bloemen en groen een al- lermolyksten indruk, zoodat Sluis' stand ieder, die de tentoonstelling bezoekt, even moet vasthouden. Vlak tegenover dezen stand staan de bloe- mentropheën van Luyerink's bekend maga- ïjjn aan den Kleiweg. Wat een weelde is daar en. wat een pracht en wat een kunst vut bloemenschikken. Deze stand is iets by- en zal zich zeker in groote belang- w verheugen. Naast de bloemen staat de Natuurazya- fabriek vlit Gulpen, het gaat heel gemoede lijk zoo in eens van het zoete naar het zure. Ook dit zal de bezoekster zeker wel inte resseeren, wyl het een artikel is dat in elk Huishouden wordt gebruikt. Verder treffen we de expositie aan van den heer J. F. W. Turion, Tiendeweg, die een keur van electriciteitsartikelen efc ook ert. Daar is heel wat te zien, i vooral, waaraan zy zeker hun Een alleraardigste stand is ingericht door de dames bestuursleden van de Goudsche af deeling van de Kinderbond. Juist naast het mooie salonnetje van Mevr. Bonneur, vindt men dit gezellige zitje en het is heel prettig daar een oogenblik te vertoeven. De bezoe ker wordt daar door vriendelyke dames ver teld van het nuttige werk van de Kinder bond, opgericht door een vxouwenooomté, met het doel om by de kinderen, het volk der toekomst, rechtvaardigheid en meege voel aan te kweeken jegens al wat leeft en ruwheid en baldadigheid tegen te gaan. Begonnen te Amsterdam en 's-Graven- hag® met enkele cliubs van 50" tot '100 kin deren, (bestaat de Bond thans uit 23 afd., waar tezamen 2283 kinderen op 213 clubjes wekelyks samen komen, terwijl 16 vervolg- clubs worden gehouden. 0]5 de gewone club jes is ongeveer een vyfde der kinderen bo ven de 12 jaar, terwyl de vervolgsclubs alle door jongelieden boven dien leeftyd worden bezocht. 'De clubs tellen gewoonlyk ten hoogste tien kinderen. Naast het weric op de clubjes wordt voorts door het verschaffen van goede lec tuur en door het geven van moreelen steun en raad het doel bevorderd. De afd. bezitten lorgvuldiiig uitgezochte bibliotheken, enkele afd. beschikken over een daarbij aansluiten de kinderleeszaal. De Ned. Kinderbond is aangesloten by: Bond tot behartiging der belangen van het Kiind; Nat. Vrouwenraad van Nederland; Vereen. Nat. Reizend museum voor ouders en opvoeders; Tuchtunie; Bond voor Plaat- «fijke Keuze; Centr. Vereen, voor Schooi en WertuinenBroederschapsfederati ie. lij werkt, waar het op haar weg ligt, sa men met verschillende vereenigingen pp maataAvappelyk gebied, o.a. to 's-Gra ven- haageniet de Ver. Pro Juventuto en met de Haagse Toyrvbeevereemging „Ons Huis". Op de clubjes, in den Haag, worden ook wel pupillen van de ejg. geplaatst, terwijl in „Ons Huis" door den Kinderbond vertel avonden worden gehouden. De Haagsche Afd. is ook aangesJooten by het Haagsch Comité voor Zed. Verheffing. Sinde eenige jaren heeft de Nederland- ache Kinderbond to Gennep (L.) een Vacan- ttehuaisje, dat in de zomermaanden telkens voor 10 dagen door een groepje kinderen ét jongelieden, geregelde bezoekers van de clubjes in verschillende afdeelingen, by voorkeur met de eigen clubleidsters be woond wordt; ook de vaste leidster is een werkend lid van den Kinderbonod. Voor heden vestigen wy 'nog de aandacht op de prachtige ingerichte vleeschhal van de firma T. van Vliet. Deze heeft een keurige stand ingericht, helder wit, met verbazend aardig gevonden belichting ?n in dit van helderheid blinkende milieu staat een keur van vleeschwaren, zooals men zich maar denken kan. De firma van Vliet noemt zich model-slagerij, wat hier geboden wordt toont duidelyk dat deze stand er een is vail een le klas zaak, die aan kwaliteit de hoog stands, ruimte zou Alleen nog deze mededeeling: Morgenmiddag zullen de kinderen die de tentoonstelling bezoeken, en dat zullen er zeker velen zyn, want de toegangsprijs is slechts 15 cent, in de gelegenheid worden gesteld, by te wonen de filmvertooning van den A.N.W B. die in den Schouwburg 2 X za' w<*rden vertoond, eerst om 2 uur en later 'jog eens, welke film zal worden toegelicht •toot den heer J. A. Slicher, lid van het da- gelylttch bestuur van den A. N. W. B. De tentoonstelling biedt voor de jeugd vél* attracties, er zullen heel wat ballonnen uit gedeeld worden; de film zal voor de jeugd zeer leerzaam zyn en vele ouders zullen dit zeker op prys stellen. Vanavond van 7—9 uur is er een demon- watie in de serre en dan komt 't vroolyke van het programma aan de beurt. De gevierde Hollandsche zangers Tholen en van Lier koenen hier hun liedjes zingen, ^miede zy èn in Amsterdam èn in Rot- rfdam en op de Jaarbeurs zulk een uitbun- Morgen bespreken we de wijl dit heden te veel van Wie deze leuke zangers hooren wil en van •kvmoiyke Jazz-band wil genieten, die ver- «"me niet vanavond in „On.s Genoegen" te JSPORT EN WEDSTRIJDEN?" VOETBAL. 7/!Ür de -Sportkroniek" meldt zal a'8, Sportte-rreih dc 6 onttnoetmg plaats hebben tus schen Oiympia en Gouda voor de pro- nvotiecompetitie 3e klasse. STADSNIEUWS. GOUDA, 4 Mei. Voor de blinden van Wolfhezen. Het Bestuur dei- Nationale Stichting „Te huis voor alleenstaande blinden" (Wolfhe zen) bericht ons dat de opbrengst der collec te in de gemeente Gouda 248.93 bedroeg en zegt aan alle gevers hartelijk dank. Waarschuwing. De Commissaris van Politie te Zeist geeft belanghebbenden in overweging om alvo rens in relatie to treden met het Centraal Administratie kantoor voorheen gevestigd Wi!he!cninalaan 18 to Zeist, thans Bakker- weg No. 1 te Soest, direct. Nicolaas de Heer geboren te Polsbroek 7. Augustus 1892 wo nende te Soest, Bakkerweg No. 1 en hoofd vertegenwoordiger Jacob Thymen van SpLin teren geboren 13 Juli 1898 to Amsterdam wonende Burgemeester Grothestraat 45 te Soest (Soestdyk), aan hem inlichtingen te vragen. Burgerlyke Stand. GEBOREN: 30 April: Cornelia, z. v. C. Breedyk en C. M. E. String», Slapperdel 11. Adrianus Frans Jozef, z. v. F. J. Forst- hovel en J. M. S. van Duin. Kleiweg 108. 1 Mei: Adrianus Josephus Hubertus Mara z. v. M. A. Engelhhrd en A. M. van den Oudenhove, Gouwe 135. Adriana Gerar- da, d. v. H. Schouten en M. de Gruyl, L. Dwarsstr. 30. Koosje, d. v. J. van Geme- ren en J. van der Sluis, Keizerstr. 56. 2 Mei: Jacob, z. v. D. van der Starre eti J. M. Burghoorn, Bod. Straatweg 3. 3 Mei: Jacobus Maria, z. v. J. van den Nieuwendyk en E. van der Lidt, Pr. Hen drikstraat 8. OVERLEDEN: 1 Mei: Leendert van Duuren, 69 j. Agenda. 4, 5 en 6 Mei Sociëteit „Ons Genoegen". 25, 711 en Donderdags ook van 1012 Vereen, v. Huisvrouwen. Tentoonstelling en Demonstraties. 4 Mei 8 uur. Ledenvergadering Afd. Gouda van „M^rcurius." m Goudsche Padvindersvereeniging. Agenda van 39 Mei. Dinsdag Patrouille-avond Cobra's Vossen 8 uur Clubhuis. Woensdag Patrouille-avond Otters 8 uur Clubhuis. De apotheek van den heer F. A. Dee, Westhaven, is deze week tot en met 7 Mei, benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten). ONZE KOLONIËN. UIT DEN OMTREK. BOSKOOP. By Kon. Besluit is verleend de zilveren eeramedaille der O ran je-Nassau orde aan A. Kervers te Wilnis, meesterknecht op de scheèpssnakery van den heer H. Akrlrig al hier. GOUDERAK. By het gehouden biljartconoours in het Café van den. heer K. Bouwman, maakten onderstaande spelers de volgende punten en werden de pryzen als volgt behaald: le pr. K. Bouman, 90 p. spdegel; 2e pr. A. Bvegroen, 85 p., fraaie bloempot; 3e pr. Mar Rykaart, 20 p., 14-deelig keukenstel; 4e pr. M. Rook, 14 p., barometer; 5e pr. L. Boer, 13 p., theeservies; 6e pr. P. Evegroen, 10 p., theelichtje met nikkedtheepot; 7e pr. D. v. d. Starre, 8 p., schemerlamp, 8e pr. W. de Kwaatjsteniet, 6 p., 2 schilderstukjes; 9e pr. C. den Braber, 2 p., rookstel; 10e pr. A. Boers, 0 p., Couranten-hanger. Eereprys geschonken door den heer Ca- bout to Gouda, werd gewonnen me£, potspel door W. dë Rwaadsteniet. ZOETERMEER. De raad heeft het vermenigvuldigiingacy- fer voor de plaatselyke belasting bepaald op 1.8 (vorig jaar 1.4). ZEGWAART. Het vermenigvuldiigingscyfer voor de ge meentelyke inkomstenbelasting is vastoge- steld op 1. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Red.) De telefoontjes. Den Hee* L. van Liempt. Wat er van de telefoontjes is ge worden, Meneer Vam Lienrpt Luister 'ijem week na mijn inge zonden stuk, waarin ik belangstellen den opriep, men mdj to willen samen weiken, heb ik me naar I)r. Hoogstra begeven, om veiralag van m-ijn bevin- dimgien te doen. Ik deelde Dr. Hoog- s ra mede. dat het resultaat van mijn oproep bemoedigend was. Tevens ver recht ik Dir. Hoogstra; in het Bestuur van de Openbare Leeszaal en Boekerij te willen overwegen, of niet een open bare vergadering kon worden uitge schreven voor allen, die zioh voor de stichting van een dergelijke instellin intressoereti. Dr. Hoogstra' heeft maj veertien da gen later medegedeeld, dat hij de eerste stappen, om tot een vergade ring te komtern, had gedaan, maar di rect op tegenstand was gestuit. Er kon althans voorloopig van vergaderen geen sprake zijn. Sindsdien heb ik niets meer ge hoord. Mijn poging, te komen tot her nieuwde actie, is niet ingeschakeld U en ik, meneer Van Lienvpt, en ver der allen, die aan mijn roepstem ge hoor gaven, zijn tot algeheele werk loosheid' gedoemd. Maar het Bestuurwacht op be tere tijden. H. DE BLOUW. Gouda, 3 Mei 1926. Een bandjir in het Kroëache. Het verkeer onderbroken. By een bandjir in het Kroëache zyn vol gens een Aneta-telegram eenige huizen en een missigit (tempel) in de rivier gestort. Veel vee is verdronken en een nieuwe hang brug is vernield en meegesleurd. Het bedrag van de schade is niet berekend. Het verkeer is verbroken. De weg Kroë-Nawa is door aardsohuivingen over een afstand van 7 K-M- vernield. (Kroë is de Zuidelyke afdeeling van de residentie Benkoelen, grenzende ten Zuiden aan Straat Soenda, ten Westen aan den In- dischen Oceaan en ten Oosten aan de Lam- pongsche districten. De oppervlakte wordt op 5111 vierk. K.M. geschat. DRAADLOOZE DIENST. De staking in Engeland. LONDEN, 4 Mei. h-eaeumiorgen is de commissie der vakvereemgingeu bijeen gekomen, ooik de arbeiaorsiei ders Smith, Cook en Richardson wa ren aainweaig. Te 11 uur arriveerde MacDonald en Thomas. Er wordt groote geheimzinnigheid betracht. De deur van- het gebouw wondt gesloten gehouden. De pers wordt ndet toegelaten. In het hoofdlKwartieir van de mim- werkers hadden eveneens besprekin gen plaats. De toestand is in het ge heel e land rustig. 1 e leve ïsimiddelenvoórziening nor maal. De arbeiders hebben van de leiders opdracht gekregen Jc'i ;un< de weiten te houden en de orde mot te verstoren. In Londen hebben zich veie vrijwilligers aangemedd, zoowel vrou wen als miannenGisteravond waren in Sheffield reeds 10Q0 vrijwilligers ingeschreven. In sommtige gedeelten van het land moesten de mail treinen onderweg 6l ij- ven staan De post werd uitgeladen en met auto's langs den weg verder vervoerd. De spoorwegmaatschappijen trachten eenige diensten a«n den gafng fe houden en hebben een beperkten dienst aangekondigd. De 'oestanidi in Wales is over het algemeen bevredigemdi. Te Newport haddien zich gisteravond reeds voordat de oproep was versprei^, 150 vrijwil ligers aangemeld. Dagbladen verschijnen piet, of onder controle. Maatregelen der Regeering. LONDEN, 1 Mei. Hedenmorgen is slechts een klein deel der bh dan nog in verkteindë edities, ver schenen. Doch ook de bladen, die ver schijnen, staan ond!er' jJekere controle deT drukkers, aangeraM de oproepen voor steun van de règbéring geheel ontbreken. Wanrschijnliik zal de re geering alle middelen te baat nemen om de orde te handhaven. Zij heett groote volmachten en kan fabrieken. havens en couranten in be- Volgens de Daily Telegraph is de stakingsleiding voornemens het uitzen den van radio-berichten te verhinde- LONDEiS, Mei ioen gisteravond de meeste Loiueuaiairs huiswaarts keer den wisten <ie meesten niet of zij nen volgenden otluenu weer naar de Llty zouden kunnen komen. Tegen midder nacht wera het verkieer stiller, en als straks de diensten moeten worden her vat, zal moeten blijken of het parool to- algemeene staking algemeen opge volgd wordt. Sinds Zondagmorgen is het Ilyde Dark voor het publiek gesloten en dui zenden automobielen worden daar cioor de autoriteiten bijeengebracht. Alleen een olfiüieel blad zal ver schijnen met proclaims/rês van de Re geering en mededeelingen omtrent de (Jok de vakvereenigingen zullen een blad uitgeven, en de draadlooze dienst zal het nieuws doorgeven. De aiukviteiten hebben alle hoop. dat althans de voornaamste transport middelen in zooyerre in bedrijf kun nen worden gehouden dat het vervoer van levensmiddelen, ook op lange at- sland1 mogelijk zal blijven. Er is een groote vraag naar rijwie len en kachels. Het verluidt dat lieden in den loop van den dag aan het Liverpool Street station vele Nederlandsche kooplieden zijn aangekomen om in Engeland ko len te verkoopen. Een groot aan-al oersonen komt zich aanmelden voor vrijwillige hulpverlee ning. De theaters en concertzalen zul len vermoedeliik open blijven, tenzij de toestand zoo ernstig wordt dat net noodig is zeeT ztuinig te werden op electriciteit en brandstoffen. De steenkolen handelaren te Londen deelden heden mede. dat er geduren de de eerste vier weken geen gebrek aan steenkolen zal ziijn. De Nat. mo'enaarsorganisatie deelde heden mede. dat de voorraden meel niet groot zijn, doch op? het oogenbl'k behoeft nog geen ongerustheid te be staan. De voorraden petroleum en benzine ziin ruim voldoende voor den eersten tijd. LONDEN. 4 Mei. De algemeen© sta king is een feit. Het best blijkt dit btj de transportmiddelen waardoor het personenvervoer hedenmorgen alge meen Werd ontwricht. Op de spoor wegen is de staikang algemeen, behal ve voor het vervoer van noodzakelij ke levensmiddelen. In Londen staat ook de ondergrond stil, terwijl het autobusver keer eveneens is stopgezet Honderdnizenden bewogen zich heden morgen door de straten van Londen om zich naar hun kantoren in de City fe begeven. Velen maakten gebruik van rijwielen, hetgeen, medo tengevol ge van de vele mensehen die zich op straat bevonden, oorzaak was, dat men zich slechts langzaam kon voortbewe gen. Uit de berichten die in verschil lende steden van het land' worden ont. vangen, blijkt, dat het tramverkeer in hel geheele land stilstaat. De vrijwil ligers die zidh voor dien dienst op do spoorwegen hebben aangemeld, zijn meer dan noodig voor het vervoer van levensmiddelen. Voor zoover bekend, hebben zich hedenmorgen geen wanordelijkheden voorgedaan. Tot nu toe zijn de onder handelingen' tusschen de leiders der vak vereen i<?in»eti en dt© regeering nog niet hervat. Fvenzoo zijn er aanwijzi- pin^en cM dit spoedig zal geschieden Uit de havensteden ziin nop geen berichten omtrent den omvang van de staking ontvangen. LONDEN, -i il reeds hedeonvid» fe rooien omvang nog niet al, De siaaimg hee.t te 12 uur een ïgenouiien, doch is Bij do staking zijn naar schatting 2% milUoem arbeiders betrokken. Door del staking op de transportmiddelen zal het onvermijde- lijk zijn, ook aan industrieën we gens gobre'.c aan aanvoer van brand stoffen e»n grondstoffen tot stilstand ton en. In veie dieaer industrieën wordt heden nog normaal doorgewerkt. Ver wacht was, dat als gevolg van de sta king ook de bladen niet zouden ver schijnen, <iocth met uitzondering van de Daily Mail, zijn de ochtendbladen zooals gewoonlijk uitgekomen en ook in de provincie is hot dagbladbedrijf nog niet stopgezet. De regeering heett n°ar do voorsteden van Londen een hulpdienst ingesteld om zooveel moge lijk personen te kunnen vervoeren. Allee is bijzonder kOilm1 en ondanks de groote drukte op do, straten zijn geen ernstige ongelukken gemeld. Volgons officieele berichten wordt de ondergrond spoorweg met een klei nen dienst in stand) gehouden. Ver wacht wordt, dat ook die spoorwegen spoedig een regehmaitigew dienst, zij het beperkt, zullen kunnen organisee ren. De gevolgen der staking. PARIJS, 4 Me'\ Alle berichten ko nen óp den achtergrond döOr de sta» king in Engeland. De bladen stellen vast dat reeds dei mijnwerkers staking niet nagelaten hoeft, invloed Uit te oefenen op de franc. Volgens do Petit Parisien zal het snelverkeer met Engeland onderbro ken worden. Het vervoer over Cai.iis wordt niet moer gegarandeerd. De Ned. Transportarbeiders en de staking in Engeland. AMSTERDAM, 4 Mob- Defied. Fe deratie van TranaporUurtKJittbhf heeft het bestuur van de» -Cewtrute» Bond van TransportarbeidCTB'kèhWlWÜYk genoodigd tot een gtwambimwirde oe- sturenvergadoring, teneinde"* tw» over wegen.. welke maatregel w gonom eu dienen te worden in verban*) met da staking in Engeland. umi/i m. Geen schepen van de Hotl. ÜiöomÜoót Mij. naar Engeland en Sdtotlan^ AMSTERDAM, 4 Mei. M'ar4Wïj,>ver nemen heeft de diireèttéWan. Hol 1 Stoomboot Mij. in voriteraft mèt d& al gemeene staking in"'0Wbt-Wrftt«i,nië, hedenmorgen besloten^^voW'fooriig'^een schepen moor naar EftgWaïitff en%fctoot land te laten varen. -ö* WISSELKOERSEN. 3 Mei. 4 Mei. Officieel. Londen Berlyn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Stockholm Kopenhagen Oslo I New-YoHc Praag Madrid Milaan 12.08% 69.27 8.13 8.08 '66.67 1*65.10 54.12% 2.49 Niet officieel. 7.37% 7.37% 35.87 35.96 9.98% 9.99 12.09 59.24 8.18 8.24 48.15 36.15 66.60 66.10 54.40 2.48% Beursoverzicht. Met grooto belangstelling volgt men op dit oog-enblik het verloop van zaken in En geland. Het arbeidersconflict oefende op de .stemming ter beurze toch geen drukkende invloed uit. De rubbernoteeringen te Londen waren heden iets hooger. Dit verleende de aandoe- len een stimulans. De tabakken eveneens niet slecht gedisponeerd. Van de aandeelen in Ned. Industriealen waren de Jurgene- waarden eerder iets aangeboden. De gewo ne aandeeelen kwamen opnieuw iets lager te liggen. Op de Olie-afdieeling ging weinig om Koninkiyke bewogen zich op een weinig ver anderde koersniveau, maar volgden ondier beurstyd toch een opwaartsche richting. Suikerfondean sieohts weinig aandacht. Scheepvaarten een kalm verloop. Amerika nen stil, sommige soorten iets lager. IllW I RADIO-TELEGRAFISCH WHÜjjRBBRïCHT 4 Jtó.w'Di Hoogste stand 776.5 te Janftmyeo. Laagste stand 753.3té' LRftóMSht. Vèfwaohting Zfcakfir^tbr'ttfitige, oostelijk tot noordelijke i^4h<jH1"nieest zwaar bewolkt, weinrfdeer slag, weinig vorandenÜi. m'^atópera- tuur- fiL< i J Itoï. - 1162-109 rtav l>t' Vertegenwoordiger REMEMAI ft VAM OER HEIJDEH, GOUD/V .rabruxl .0- nognis-i» I Alle goederen, welke men nog vóór Hemelvaartsdag of Pinksteren gnloomd ol govorld verlangt, geve men zoo spoedig mogelijk in behandeling, daar wij anders, ais gevolg der groote voorjaarsdrukte, niet voor tijdige aflevering kunnen instaan. t h«6.50 "8 .ri(KMU»>- .siudfojsH -ilT *»ilA n .n*> rtiraiévIiH -xfauJi .tb ,ii» si-jebnsh- '.«54 .Jiohlmn i ëflsG .nifi-taf •ijjtaS jb Stoom-Ververij en Chemische WaisSoherij TELEFOON 196. Kan toorFLUWEELEN «INGEL 21. Goederen worden aangenomen door „HET BLOUSENHl TIS'\ Klei weg, PONSIOEN, Tiendeweg, en FENNET, Doelenstraat Ir

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2