isnMj. IN tn lÉsfc •UT ringsbank 8 deweg24 RINK I i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop,‘gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelije, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16143 85*Jaargang loritrnt 33-35. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Utrecht ■F. No. t voor Vereeniging en 6 Mei #.s. en” 26 I M en en aan- c l FEUILLETON. laten tvuller an uit Aparaten, iteit. 81 otdienst G. DE MAANSTEEN Woen»d«g5 —ei 1888 I BUITENLANDSCH NIEUWS. 1161 10 zei de paar van we- (Wordt vervolgd). HM 80 het over- dat van EL I, Telefoon 437. iiss-M egeling. ter inzage. De algemeene staking in Engeland. Een beperkte treinenloop. ambtenaren, men de meest noodlottige en tragische revolutie zou krijgen, waarvan de geschiedenis melding maakt. ging, otiii oe des Zaterdag markten aü<a< het lov«£\,a luidjes, I dag inkochten. Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. Toch, zoo zegt de corr. van het Hibld. is de Regeering schuldig aan deze staking, omdat zij verantwoordelijk blijft voor het huidige conflict daar zij anderhalf jaar niets heeft gedaan, terwyl het te voorkomen was; dat zij niet heeft ingegrepen na het gedoo- cumenteerd advies van liberate zijde; dat zy niet heeft ingegrepen zelfs na het uitvoerig onderzoek harer eigen staatscommissie; dat zy niet geregeerd heeft, doch zich heeft wil len beperken tot de rol van scheidsrechter; dat eigenaardigerwjjze deze conservatieven naar de oud-liberale leer der Manchester school de economische elementen onbemoend het onderling evenwicht wilden doen vin den Daar zyn die strijdige elementen nóg mee bezig op kosten der natie. En de steen- kool-subsïdie van nu reeds ver over ’n kwart milliard gulden heeft tot heden de mate dier kosten bepaald. Doch wat zij voorts zulten worden, is nog heel wat anders. Indien het enkel ibleef bij een steenkool staking, mocht rekenen op 1% milliard per maand. Zoo hoog althans kwam de steenkoolstaking van die drie maanden duurde. De alge- staking, welke er thans is, zal, zog zij fbef^ dt cr-b-d- irtjjhet het gem onberekenbare. f ]|ef-W^re van een gouvernement mocht verwachten, vooral wanneer dit het „something rotten” metterdaad onder den neus kreeg gewre venEn bovendien moet men niet verge ten, dat de tfjd om te „Manc^esteren” toch in elk geval voorbij was, sedert de regeering het op zich nam uit de natiopale kas het mijnbedrijf te gaan sub si die eren. Van ston de aan is zij toen daarin betrokken gewor den, kreeg zij direct deel aan het conflict. Zoowel door de regeering als door de ba zen is, zoo zegt de corr., rechtstreeks ge speeld in de handen der I. L. P.-socialisten, die ten koste van alles wilden dwingen tot socialisatie van het mijnwezen. Ook het vertreuzelen der twee maanden bedenk tijd zag de socialistische leiding graag. Want hoe korter dag het werd, des te meer klem kreeg het dreigement van sta king, van algemeene werkstaking, waarvoor zij deze regeering hoopt te zien zwichten. Baldwin had toch in twee maanden tijds een concreet voorstel van hervorming kun nen klaar hebben, met de uitvoering waar van een onmiddellijk begin ware te maken geweest, nadat arbeiders en bazen het had den aanvaard. Thans echter op het eind der periode heeft hij gesproken over een com missie van onderzoek in die richting... Het lijkt é>l te dol! Inmiddels hebben de mijneigenaars eerst ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en onu treken (bahoorende tot den basorgtiin» 1-5 rogols flM, elke regnl moer 026. Vaa buiten Gouda on dan bezorgfcriar 1—6 regels f 1 55, elke regel meer ƒ0.80. Advortentiën in het Zatardagnummer 88' bijslag op don pitje. Liefdadigheida-advertantÜn de helft van den prfls. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regelt ƒ2.06, elke regel moer ƒ8.68. O» de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentifa en ingezonden modedeelingen bty contract tol zeer gorodueoor^ den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentiën kunnen worden ingezonden door tuaachenkomet van oolioda Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daage vóór de plaataln* hot Bureau zjjn ingekomen, teneind van opname verzekerd te zijn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 226, per week 17 cent, mot Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging por looper gaechiedt Franco per poet per kwartaal 3.16 net Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks Aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks goopeud van 96 uur. Administratie Tol. Int. 82; Redactie, Tel. 83. G0UD8CIIE COURANT. Alles is niet gelijkelijk voor allen ge schikt. plechtig karakter. Maarschalk Foch* herin nerde aan de leuze der Krijgsschool: „L« travail pour loi, l’honneur pour guide” en zeide, dat de officier steeds zijn kennis moet onderhouden om op de hoogte te blyven van den vooruitgang der bewapening. Napoleon achtte het destijds reeds, ten tijde van het primitieve geweer, noodzakelijk elke tien jaar van taktiek te veranderen. Hoe zou hy dezen termijn verkorten in een tydperk, waarin de werktuigkunde, in gestadige her- \onming, meer en meer haar voorwaarden aan den oorlog stelt. In het Hoogerhuis legde lord Salisbury ttne verklaring af over de geschiedenis der giwurtenissen, welke tot de huidige crisis bedt geleid. Hy zeide, dat de regeering zich met het oog op de bedreiging der geheele natie, welke vervat was in de order tot alige- meene staking, genoodzaakt heeft gezien, de onderhandelingen af te breken. Hij hoopt, dat wyzere overwegingen de overhand zou den krijgen, en de regeering opnieuw in staat zal zijn, de rol van bemiddelaars op zich te nemen. Viscöunt Haddane, lid der arbeiderspartij laakte de regeering, dat zy de onderhande- lingen niet heeft voortgezet zelfs tegenover de bedreiging met eene algemeene staking. Hij wanhoopt er echter niet aan. dat de par tijen weder te zamen gebracht zullen wor den. r’ De graaf van Oxford en Asquith, de te>‘ der der liberalen zag niet in, hoe het voor eene regeering mogelijk was, de uitdaging tot een algemeene staking niet te aanvaar den. De regeering moet vollen steun ont vangen bij het handhaven van de hoogste belangen der natie. Graaf Balfour zeide, dat indien parlement de verantwoordelijkheid 1 droeg aan de vakvereenigangen en hunne Middel D.DD. luldzlekte jenezen, die U n tot een last maakt ute die ten einde rud zult er teel M •'wl* BINNENLAND. Intern. Verbond van Handels- en Kantoor bedienden. ,ui begint ui net gebouw van den Alg®m. Nederl. Bond van Handels- en Kantoorbedienden te Amsterdam een vergadering van het bestuur van net internationaal Verbond van Handeis- en Kantoorbedienden en Technici. Ver wacht worden de heeren C. Urban. O. Schweitzer. H. Buschmetnn, uit Duitschland J. Johansen, uit Dene marken R. Klein, rijksdaglid in Tsje- cho-SlowakijeG. Buisson uit Frank rijk de Oostenrijksdhe rijksdagleden K. Piek en H Allina, en J. Halls- worth uit 1'ingeland. Nederlandseh be stuurslid is de heer G. J. A. Smit Jr. Op de agenda, die in drie dagen moet worden afgehandield, staat o m. de voorbereiding van internationale de Kamen van het v.aiagsluit voldoen de in het licht heb gesteld. Is er nog iets, hetwe.k u onduidelijk voorkomt en dat ik u misschien kan verklaren? ..Hetgeen gij mij hebt gezegdant woordde ik, ..begrijp ik zeer goed. Doch één pun. is mij nog niet volko men helder." ,.En dat is ..Ik kan mij met voorstellen, dat het gebruik van opium de uitwerking op mij gehad heeft, welke gij beschrijft. Ik kan mij niet verklaren, dat ik de trap af en de gang door ben gegaan, de ladé van een kastje geopend en weer gesloten heb en daarna naar mijn eigen kamer ben teruggekeerd. Ik meende, dat opium iemand eerst bedwelmde en hem daarna in slaap deed vallen ..De algemeene dwaling, mijnheer Blafce. Op dit oogenblik. dat ik lot u spreek, ben ik onder den invloed van een dosis laudanum^ tien maal zoo groot als dokter Cand^ u heeft inge geven. Gij behoeft zulks echter op mfijn gezag alleen niet aan te nemen. Hier heb ik een boek ..De Bekentenissen van een Engel- schen Opiumschuiver”. Neem het mee en lees het eens door. Op de plaats, welke ik voor u heb aangestreept. zult gtj zien, dat De Quincey. wanneer nij een meer dan gewoon gebruik had gemaakt van opium, naar de opera De algemeeene staking in Engeland, wel ke gisteren een feit is geworden heeft, zoo- als werd verwacht, het industrieele teven van het geheele land ontwricht. In alle groo te centra zyn duizenden zonder werk. Wel begint men zich reeds aan te passen en kondigen verscheidene spoorwegmaat schappijen een beperkten dienst aan, dien men hoopt uit te breiden. Duizenden vrijwillige werkkrachten melden zich overal aan. De ontwrichting op de spoorwegen werd gisteren in den loop van den dag ietwat ver minderd. Er werden beperkte diensten on derhouden tusschen Londen en de voorste den met name op de electrisehe lynen. Eeni- ge treinen onderhouden de verbinding tus schen Londen, York, Manchester, Leeds, Bedford, Derby, Nottingham en andere groote centra. In Schotland loepen een aan tal treinen. De offideele Briteche draadlooze dienst meldt, dat de noodmaatregelen voor het transport gisteren zeer doeltreffend ge werkt hebben. Gistermorgen zjjn de plannen voor de voorziening met melk en andere aan bederf onderhevige artikelen volledig in werking gesteld. De autoriteiten hebben druk weft gehad met de groote massa’s vrijwilligers, uit alle kringen der gemeenschap, die zich aan meld hebben en aan wie het voor hen ge schikte werk wordt toegewezen. Er bestaat geen waarschijnlijkheid dat er gebrek zal komen aan levensmiddelen, brandstof of petroleum. BELGIë. Prins Napoleon, f Zoodra Maandagmorgen het overlijden be kend werd van prins Victor Napoleon Bona parte, kwam alles wat naam heeft in de aristocratische wereld van Brussel zijn rouwbeklag uiten in het sterfhuis op de Avenue Louise. De koning, de koningin en prins Leopold kwamen buigen voor het praalbed waarop de keizerlijke prins rust. Aan het hoofd vftn de sponde zat de eei-w. zuster Basila, die den prins gedurende zijn ziekte verzorgd heeft, te bidden. 7/ooals wy reeds gemeld hebben, zyn uit het huwelijk van prins Napoleon met prin ses Clementine van België twee kinderen geboren: prinses Marie-Clotilde, 14 jaar oud die leerlinge is van de zusterschool der H. Familie in de Guknardstraat, en prins Louis 12 jaar oud, die reeds „Louis Napoleon” teekent en door het overlijden van zyn va der de nieuwe pretendent wordt voor den troon van Napoleon. Een raad van regenten zal hem tot zijn meerderjarigheid bijstaan. Over het privé leven van den overledene wordt o.m. verteld, dat het zeer eenvoudig was en dat de prins meer dan eens het ge zelschap van arme menschen zocht. Hy ging dikwijls jagen in de omgeving van zijn kasteel te Luxemburg en maakte herhaaldelijk reizen naar Italië en Enge land. Te Turijn ging hij zyn zuster Maria- LaeÉitia, hertogin van Aosta bezoeken; dik- wjjls «ok begaf hu aA naar bet tasteel Van Cnislehurst, waar dé afsfamméiingdft van Napoleon rusten en waar waarschijnlijk ook Victor-Napoleon zal worden bijgezet. ,De prins ontvang van de Bonapartisten partij een jaarlijksche rente van frs. 200.000. De leden van zyn personeel waren Franschen, die hem in de veibanning waren gevolgd. Het huis op de Avenue Louise was in een waar museum herschapen, waar zich ver schillende souvenirs uit het Napoleontisch tijdperk bevinden. Het hof van België zal gedurende 20 da gen den rouw aannemen. FRANKRIJK. Maarschalk Foch aan het woord. Maarschalk Foch heeft in Saint-Maixent (dep. Sarthe) een gedenkteeken onthuld ter nagedachtenis aan de leerlingen der aldaar gevestigde krijgsschool, die tijdens den oor log gesneuveld zyn. Bij de mobilisatie bedroeg het aantal offi cieren in het Fransche leger, die hun oplei ding in de Krijgsschool van Saint-Maixent hadden genoten, 6400. Er sneuvelden 2576, o.w. vier generaals; sedert 1918 zijn er nog 39 op het oorlogstooneel van Marokko er Syrië gevallen. De onthulling van het gedenkteeken, wel ke door mgr. de Durfort, bisschop van Poi tiers, wend bij gewoond, droeg een zeer weel te verbergen, naar de kamer worden gedreven, waar het zich be vond, enz Gedurende de eerste peri ode vaal opgewekitheid. zoudt gij dat alles doen. Later, warneer de kalmee- rende invloed zich deed gelden, zoudt gij loom en allengs geheel machteloos worden. Nog later zoudt gij in een diepen slaap vallen. Bij het ontwaken zoodra de werking van het middel had opgehouden, zoudt gij niet het minste weten van hetgeen gij gedurende den nacht fiad uitgevoerd. Heb ik mij lot dusver duidelijk genoeg iritgedrukt? ..Zoo duidelijk antwoordde ik. dat ik u verzeek verder te gaan. Gij hebt mij aangetoond. hoe ik de kamer binnen ben gegaan en den diamant heb weggenomen. Doch juffrouw Ver- inder heeft mij het vertrek zien ver laten met het juweel in mijn hand Kunt gij mijn verdere handelingen na gaan Kunt gij gissen, wat ik later deed ..Dat is het juist, waar ik toe ko men wilde’ sprak hij. ..Het is nog een open vraag voor mij, of de proef neming. welke ik voorstel, om' uwe onschuld1 aan den dag te brengen, niet tevens kan dienen, om den vermisten diamant terug te vinden. Toen gij juf trouw Verinder's kamer verliet met den steen bii u. ging gij waarschijn lijk naar uw eigen vertrek terug....” ..Ja. En toen?’ i.og geprobeerd in de verschillende mjjndis- tricten zefstandige looBsverlaging door te voeren. Pas nadat zich de arbeiders princi pieel onwillig getoond hadden hierop in te gaan, zijn zij op vriendelijke uitnoodiging der regeering bereid gebleken tot een voor stel van nationale loonsbepaling. Doch toen vlak op het eind der subsidie-periode dit voorstel dan ten leste bekend werd, bleek ’t te bestaan uit een tijdelyke verlenging van den arbeidsdag tot acht uren en een tydely- ke loonsverlaging tot den standaard van 1921, dus van vóór de spoedig voorbijgegane „boom”-periode. ..Zoogenaamd achturig” want daar gaat vooral bij den mynwerker nog al wat van af! Ten eerste toch wordt in by na alle ko lenbekkens slechts gedurende vy'f dagen in de week gewerkt. Ten tweede worden van de zeven uur per dag er op gyn allerhoogst zes aan steenkool houwen besteed, veelal minder, zelfs wanneer de arbeiders niet slabakken, zooals, gelijk in alle bedrijven, ook hier ge woonte is. Doch bovenal dient men in/het oog te houden, dat slechts één derdZdeel van de leden der mijnwerkerevakvereéniging steen kool houwt! Een zeer gr«öt gedeelte der zoogenaamde „mijnwerkers** -immers komt nooit in de mynDaar zijn vrouwen on- 1 der en jongens en ongeschoolde werklui, ook steenkoolwasscher» en andere boven- gromtoftte arbeiders. Die worden niet hoog betj>aM.r’pÓch daar er Éftbeds sprake is van het .^emiddele ,,mynwerkers”-teon, wordt j loon in schijn gedrukt. Hoe hoog t igemidcteldé lóón fth werkelijkheid is, Jeek onlangs uit de veflfiarihg vart-^n Wel- schen mijnwerker, die het op 84 gulden stel- de. En uit een proces tusschen een mijnwer ker en zjjn gescheiden vrouw bleek volgens bet verslag der „Western Mail” van 27 i April dat eerstgenoemde over de 100 gulden in de week maakte Dat is niet mis voor hoogstens 30 uur. En dat zou zoo ook kunnen blyven, indien de arbeiders maar iets langer wilden werken. Want juist dat enkele uur meer blijkt zoo buitengewoon productief, omdat heel het be drijf dan op dreef is. In tegenstelling tot den Amerikaanschen c heeft de Engelsche arbeider aan werken - echter een broertje dood. Dat is overigens zijn recht het recht der v ryheid. En zoodoende hadden ook de arbei- ders het recht de starheid zoover te drijven, dat zy zelfs van de hand wezen Baldwin’s voorstel in extremis om de subsidie nog twee weken voort te zetten, mits in beginse' 5 loonsverlaging werd aanvaard. De arbeiders wilden gebruik maken van hun stakings recht. Zy wilden staken, hoewel zy weten, dat thans driekwart der Britsche steenkool met verlies wordt gedolven. Een werksta king zal dit natuurlijk niet beter maken, doch enger. Zoodat ten slotte een nóg groo- t tere loonsverlaging wel zal moeten aan vaard worden. muziek te geniete^, ol itoonds dfe Lomdetnsche zich vermaakt© met p bieden der geringere un diner voor den Zon- Gij ziet dus, iemand, die onder den invloed' opium verkeert, zeer goed1 van plaats tot plaats kan gaan em gewone han delingen verrichten.” ..Uw antwoord voldoet mij tot zoo ver’. zeide ik. Maar nu heb ik nog geen oplossing betreffende de uitwer king van opium op mij zelf." ..Ik zal trachten u met een paar woorden in te lichten. De werking van opium is in verreweg de meeste Gevallen, tweeledig eerst opwekkend en dhatrna kalmeerend. Zoolang de op wekkende invloed duurt, is het waar schijnlijk dat de laatste en meest le vendige indrukken, in uw geest achter gelaten, in dit geval, die. welke op den diamant betrekking hadden zich •n den toestand van zenuwadhtige over spanning. waarin gij u bevond, in uw hersenen vastzetten en uw oordeel en uw wil aan zich onderwerpen, juist «reliik zulks in een droom geschiedt Langzamerhand zouden, onder dezen indruk de twijfeling en, die gij gedu rende den dag omtrent de veiligheid van den diamant gekoesterd hadt. tot zekerheid overgaan gij zoudt worden aangezet tot een handeling om het ju- „tiet is mogelijk, mijnheer Blake, ik durf niet meer zeggen, dat uw bezorgdheid om den diamant te beveiligen, u er toebracht, hem er gens in uw slaapkamer te verbergen. In dat geval zoudt gij u, evenals dat me anderen reeds is voorgekomen, onder den invloed van een tweede do sis opdum misschien de plaats herin neren, waar gij den steen had versto ken.” Thans was het mijn beurt om Ezra Jennings in te lichten. Ik onderbrak hem, voor hij verder kon gaan. ..Gij bouwt verwadhjlingen,” ik. ..op een gebeurtenis, welke onmo gelijk kan plaats vinden. De dianihnt is op dit oogenblik te Londen." Hij zag mdj met verbazing aan. ..Te Londen?” herhaalde hij. Hoe is hij daar gekomen?” „Dat weet niemand.” ..Gij hebt hem met eigen handen weggenomeh uit juffrouw Veri nd er j kamer. Hoe is hij dan uit uw bezit geraakt ..Daar ’an ik geen oplossing geven.” .,Heb< f'ij hem no<* gezien nadat gij 's moreens on’waakt waart Neen ..Heeft Juffrouw Verin^er hem derom in handen gehad ..Neen.” den oorlog stelt. VEREENIGDE STATEN. De drankamokkel. De Britsche concessie*. De tusschen de Engelsche regeering en de regeering der Ver. Staten gevoerd® cor respondentie omtrent de administratieve maatregelen, welke de Engelsche overheid heeft aangeboden, teneinde het smokkelen van alcohol in de Ver. Staten te helpen ver hinderen, is vandaag gepubliceerd. In een aide-memoire, door den Engel- schen gezant te Washington aan Kellogg overhandigd, wordt verlóf gegeven aan de douanèkotters der Ver. Staten om, mits te voren behoorlijk daarvan kennis is gegeven, binnen de Engelsche territoriale wateren van de Bahamaeilanden te komen, Minder tenvolle te voldoen aan de bepalingen voor officieele bezoeken van buitenlandsche be wapende schepen in dergeljjke wateren. Deze concessie is tot een jaar beperkt, na afloop, waarvan Engeland, indien de Ver. Skaten dit wenschen, een vexjsoek tot voort zetting va» de regelen ®al overwegen. De Engelsche regeering heeft den haven meesters in West-Indië opdracht gegeven, bijzondere maatregelen te treffen, om te beletten dat schepen, die voor den smokkel handel bestemd zjjn, de Engdsche vlag vos ren; zij zullen weigeren schepen in te Schrij ven, tenzij voldoende de goede trouw van de aanvragers ifc gebleken. 117) - „In dat geval keerem wij tot de zaak t®rug. Ik ben verplicht, u te waar schuwen, dat er zoowel iets tegen als voor de proefneanihg is aian te voeren. Indien wij dit jaar precies dezelfde omstaaidigheden, konden terugroepen. onder welke gij vroeger gehandeld hebt, zou het zoo goed aJs zeker zijn, dat wij tot dezelfde uitkomst geraak ten. Dit is echter onmogelijk. Wij kun nen slechts hopen, de voorwaarden zooveel mogelijk nabij te komen. Zoo w’j er niet in slagen, u bijna geheel te doen worden, gelijk gij toen waart, zal het waagstuk mislukken. Vailt het goed uit. en ik heb er alle h°°P op, dan zult gij ten minste in zooverre uwe handelingen herhalen van dien bewusten nacht, dat ieder- ®en overtuigd moet worden, dat gij, redelijkerwijze, onschuldig zijt aan den diefstal van den diamant. Mij dunkt, mijnheer Blake, dat ik thans de bei- men ..oog 1921 meene s aanhoud, de schade vergrooten tot onberekenbare.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1