Tentoonstelling en Demonstraties dar Vereen, van Huisvrouwen in de Soc. „Ons Genoegen" op 4—5 en 6 Mei. Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. f oonterenties van bepaald© groepen de bankbedienden, mijnbedieadieii, han- del&reiaigers. enz. de propaganda en de steun aan de organisaties in üe verschillende '$t de sociale wet- gevingi Het Verbond jfJt. Ithaps ongeveer 600 000 leden.^^^'- 6de BinaqmteepYMrtcoiigrea. De ontvangst der dfcetaemers te Groningen. do oeejienneeèTann het Zesde Bin nemciheepvaeiriOBqffra», dat hed-eta en morgen in ,,'W8J Hjmwonie" in Gronin gen wordt gfehöddfiir werden gisteren door het gttfrtöëttöölSiestuur ten stadhui- E6 ontvangen, '«ddorf c. B ur geaneester.van Rosenthal hield een radfij: /waapux hij er op wees, dat de deeiaenrei» zith in Groningen wei biiaondwi iHuist «votfan gevoeleu. De bórmenscheepvaart is een der meesi belangrijk e takkdtt «rap nijverheid, in 1934 hebben, J^Pj ^12.000 schepen van de gemeenfenavgis gehruik gemaakt, terwijl dit tfi 1925 tot 13.500 was gestegen. Het is spr. bekend, dfrtv de tijden voor die binnënsoheepvaart moeiliik zijn. Vermindering van net tmtbod vair vracht, lagere vracht be soraming, de minder gunstige conjunc tuur en hoog ere koeten, door de tol rechten en lootten. dïe cioh voor het mieerendeel nog otp hetzelfde peil van vroeger bevinrifenteln het Noorden, geldt dan nog in' ixet JMjaondier d© malaise van de venen.a Nochtans yindt spr. een lichtpunt. Hij wijst er op, dat do mi nister van Waterstaat heeft gesproken over een aannemelijk denkbeeld, om de moeilijkheden der differente tarie ven tot een oplossing te brengen. De rede van éen burgemeester werd beantwoord door den oongreevoorzit- ter, Mr H Smeenge. De deelnemers aan het congres vinden, hier vrienden van de vaart, aldus spr. Tot vermin dering van. de tollen., zal sur. evenals zijn mede-Kamerlid de heer Kugge krachtig mede werken. Mercuriiu. De Nationale bona van handels- en kantoot.-bedttenden. Mercurius zal op 13 Mei (Hemelvaartsdag) zijn jaarlijksone bondsvergadering houden in het Jaar beursgebouw te Utrecht. Blijkens den beschrijvingsbrief sluit de begrooting in ontvangst en uitgaat z.et een bedrag van f 122.335, en. neb ben eenige afdeelingen voorstellen in gediend met'-betrekking tot de wen sdhelijkiheid van de instelling van eigen bedrijven,. Het werkprogram.^iflvijdt om aan dacht a an, i d©, voortgezette actie tot verbetering «ffshide arbeidsvoorwaar den va<qla«tw;.eft Zalerdagmiddagrust; regeling VatqT/d'f pensioneering den invloed touf gewijzigde arbeidsmetho- den, met inbegrip van de mecbanisee- ring van «ft 'SrWei#, op de omstan digheden ,*vlftk''höP• be<roep, in het bij zonder van de gevolgen voor die werkloos geworden handels- en kantoorbedienden, die bezwaren ontmoeten in het bedrijfsleven terug te koeren volledige invoering van de Arbeidswet 1919 verbindendverkla ring van de collectieve arbeidsover eenkomsten en alzijdige wettelijke re geling van het handelsonderwijs. Een uitgebreide engu&te naar de huidige omstandigheden der handels- en kantoorbedienden, eventueel in sa men erklng met do R.K. en Chr. zus- tervereenigingen blijkt in voorberei ding. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 4 Mei. Voorzitter Jhr. Mr. Ch. Kdys de Beerenbrouck. Interpellatie over de Veenatreek. Aan de ©rue awam de motie vau orde van, den heer Hiemstra c.s., be treffende -rsjonhooging van de normen voor de locnis bepaling bij de van Rijks wege gedutosidieerde werkverschaffin gen. De heer EBELS (v -d.) Beide, wel emigratie te willen bevorderen mits vaststaat dat de geómigreerdeu een goed bestaan vinden. Emigratie moet niet bet eek enen verschuiving der moei- lijkhedeh. Bevordering van land- ei> tuinbouw acht spr. eveneens zeer gewensctu Echter Z^jiV'iJa&fbij vele moeilijkheden te duchtfeifniW het oog op een nood- rakel ijk<L."'tóltltèrfjbg. Misschien is ont eigening tHïï'W«fflen noodzakelijk en spr. hoop# da?"tl# Minister niet zal terugde f^fï '^Öf''rê!tJiniiddel. De stich ting vftn Tfih'fwibn'-'bèdrijven is nu in oveewegiM^H'^iA'.3 hoopt, dot deze bedrijvenkw'iööwen zullen komen van de inbeenmme DeVblklng. De h^J^J&EVAIN (v.-b.) wei een branqslóffen^robleem en eeti be voikin^spi^lem in de kwestie van de veenstreVeo. Turf heeft aJs brand stof riet veel waarde en bet furfbo drijf hee^rzmrTDd grootendeols genad Het I'evoPn^sp&Weem is dien'en- fevolce moeil'jk vnttt een deel der bevolking te bonier Werk. Van de 1200 ioni«e Wmder werk in Drente heeft er ritóf ntet -één aangemeld voor Cane/V Het'^■'noodig dat de Regee- rlny voorlichting geeft in zake de emi gratie. want deze dient bevorderd te worden. Het vraagstuk in Drente is van bliivenden aard en dient met alle kracht eindelijk tot oplossing te worden getracht. Niet langer dient geld u» uen Do-enuooze put te worden ge gooid. De heer DE VISSER (c.-fT.) zette uiteen dot de bourgeoisie verantwoor delijk is voor den nood in Drente, dien zij daar gebracht heeft. Het is moeilijk den toestand te verbeteren omdat zeifs het proletariaat niet in een ommezien alle kwalen van het wereld- kapitalistische kwaad kan herstellen. e metedeelingen van den Minister over dien steun aan de werkloozen heeft alle hoop den bodem ingesla gen. Er gebeurt niets en de toestand blijft slecht de loonen, zijn onvol doende en de bevolking lijdt armoede. De heer KETELAAR (v.-d.) kwam nog eens op voor die kinderen in ae veenstreek, die toch zeker niet de du pe mogen zijn van den slechten toe- stand). Hij gaf cijfers van het onder zoek door dr. Lodewijk verricht, waar- Uit blijkt, dat de kinderen van de veenarbeiders er het slechtst aan toe zijn. Een goede voeding is vooral noodig. De minister van. Binnenland sche Za ken, de heer KAN, ziedde, dat hij z!cn van den eersten dag van zijn minis - terschap met Drente heeft bezig ge houden. Aan het vakonderwijs aail spr. zijn aandacht wijden. Particuliere ontgin ning aai spr. gaarne bevorderen. 9pr. gaf nadere inlichtingen op ver schillende vragen. De cijfers over den bevolkingsaan was van Emmen, gelijk spr. gaf, wa ren juist en de conclusies daaruit handhaaft spr. Tekort aan woningen aal spr. trachten te bestrijden. De motie-Hiemstra kan spr. niet aan vaarden. Wordt ze aangenomen, dan zal spr ze niet kunnen uit voeren In de avondvergadering kwam aan de orde de enderwfjabegrooting. De Minister, mr. WASZINK, zal er near streven, aim ten aanzien van het onderwijs te komen tot verzachting van verschillende genomen maatrege len, natuurlijk voor zoover hem> daar toe de noodige middelen worden toe gestaan. Men zal het spr. dan ook niet euvel duiden, wanneer hij te dezen aanzien geen positieve toezegging dioet. Dat geldt ook voor de gevraagde op beffing van de stopzetlingswet voor het nijverheidsonderwijs. Na een ingesteld onderzoek en na gepleegd overleg is den minister thans reeds een beperkt bedrag beschikbaar gesteld voor stichting en uitbreiding van' nijverheidsscholen. Ten aanzien van de salarissen der leeraren merkt spr. op, dat onttrek king van deze saJarieering aan het Bezoldigingsbesluit verregaande conse quenties met rich zou brengen. De Minister zeide voorts toe onnoo doge vrijheidsbeperking bij het mid delbaar onderwijs te zuilen wegnemen. Naar aanleiding van de opmerking van den heer Gerhard over achterstel ling van een zekere categorie leer krachten bij het nijverheidsonderwijs merkte de minister op, dat de klacht, dat de oudere leeraren benadeeld zou den zijn. bij de getroffen regeling, nnet in allen deele juist is. In dit verband. dieeide de minister mede, dat een nieuwe salarisregeling binnenkort -zijn departement zal verla ten, waarin is opgenomen de bepa'ing, dat voor leeraren, diie op 1 Januari 1926 den leeftijd1 van 45 jaar hadden bereikt en minstens twee jaren bij het nijverheidsonderwijs werkzaam' waren, de aftrek van 15 niet zal worden toegepast. Voorts deelde de minister mede, dat hij eerlang die Kamer een beslissing zal vragen over een voorstel, waarbij is bepaald, dat art. 9 der Arbeidswe niet van toepassing zal zajn op kinde ren, voor wie een zg. leerovereen komst is aangegaan. Bij de afdeehng Trager Onderwijs bepleitte de heer GERHARD (s.-d.) herstel van den 7-jarig en leerplicht. Voor spr staat het vast, dat het openbaar onderwijs in bet gedrang is gekomen, dat in tal van gemeenten het openbaar onderwijs wordt belem merd en dat niet loyaal de grondwet telijke positie van dat onderwijs wordt geëerbiedigd. Ten slotte breekt spr een lans voor verbetering van het buitengewoon on derwijs en diende een door hem aan gekondigde motie in. Mej. WFSTEKMAN (v.-b) vroeg den minister of hij zijlt aandacht wil schefl- ken aan verschillende moeilijkheden, welke zich den laatsten tijd hebbeu voorgedaan. In de ©"-rste plaats wees spr. op de ongel ij' he'd, welke golecen is in de omstandigheid, dat de bijzondere scho len vrijheid hebben om binnen de schooluren les te geven in moderne talen, terwijl de openbare scholen die vrijheid) Wssen. Voor'* drong spr. aan op herstel van he* oud© u.l o onderwijs, dat goed- voldeed. D© h©"T BULTEN (r.-k.) acht her stel van hot 7e leerjaar noodzakelijk en dit punt zou hij buiten de opdracht aan de wtaatHComm-lssie willen laten. Het la-ver onderwite Heeft voorts noo- Hte, dat bet stelsel van 48 leerlingen per klasse nlot tot 1930 wordt gecon tinueerd. Het vervolgonderwijs adit spr. een oer punten, wakke met bekwamen spoed door de staatscommissie moeten worden behyndeld. Wat de onderwijzerssailarissen be treft, vroeg spr. een toeiage voor de akte huishoudonderwijs en nutcige handwerken. De bezoldiging der on derwijzers is te laag gesteld' in ver houding tot die der ambtenaren. Verschillend* andere stprekers be pleitten verbeteringen voor het L. O. Minister WASZINK wees er op, dat herhaaldelijk klachten van verschillen den aard binnenkwamen. Daarom-, nu de L. O.-wet ettelijke jaren heeft ge werkt, lag het op den weg der regee- ring deze klachten ernstig te laten on derzoeken en zoo noodig deze in den vervolge te voorkomen. Als eerste taak aal aan de commis sie worden opgedragen het ontwerpen va" een nieuw stelsel vata. gelijkstel ling. Spr. stelt zich voor, dat de commis sie het recht krijgt aan de regeering voorstellen tb dbön tot partieele wij ziging. (Anderzijds houdt de regeer! nö zich het recht voor de L. O.-wet ie wijzigen. j In dit verband kan spr. thans me- d©doelen, dat reeds verschillende wij zigingen aan het Departement in be werking zijn, bv. ten aaiizien van de söhoolgeldheffing, een regeling betref fende het onderwijs in een moderne taal, wijziging van art. 51, de toela ting tot het examen voor die hoofdakte en wijziging van axt. 215, 3e lid der L. O.-wet. Hot vervolgonderwijs valt niet onder het onderzoek der commissie. Wat het subsidie voor het onderwijs aan sohipperskindleren aangaat, zeide spr. die door Minister De Visser toe gezegde subsidieregeiling over te ne m«n. Wat bet leerlingenaantal per klasse betreft zullen eerst db kleinere scho len worden tegemoet gekomen. Ten aanzi en van het 48 l.eerl i nor en- stelsel. do salarieering en het 7e leer jaar, kan spr. thans geen enkele toe zegging doen. omdat het hier betreft een re?eeringsbe'eid. waarbij rekening moet worden gehouden met 's lands financit'n Daarom moet spr. ook de metie-Gerhard ontraden. 441»te NEDERL. STAATSLOTERIJ. Trekking van WoenwUg 5 Mei 1926. 4e Klasse. 3e Lijst. *Hooge prjjxen: 25.000.— 3227 f f 5060.14436 1500.—: 5937 400.—: 16730 00,—: 13398.^ 10a—2393 #73 8218 10948 12871 18561 Pryzen van 65—; 39 67 77 98 145 173 178 277 476 484 494 548 586 691 648 712 746 747 860 878 1014 1016 1131 1206 1311 1321 1335 1400 -1469 1469 1560 1678 1607 1637 1642 1766 1772 1822 1839 1874 1938 2006 2026 2040 2046 2062 2070 2080 2092 2160 2194 2223 2396 2427 2616 2690 2606 2617 2671 2728 2748 2802 2879 2885 3069 3154 3249 3324- 3366 3369 3377 3409 3414 3427 3446 3660 3628 3719 8798 3854 3859 4013 4082 4163 4166 4223 4230 4241 4301 4328 4348 4353 4397 4631 4539 4650 4589 4639 4663 4671 4681 4688 4730 4743 4763 4766 4849 4871 4934 4959 5011 5032 5039 6071 5258 5351 5415 5609 5513 5519 6586 6634 5714 5741 5775 5787 5794 5805 5896 5921 5991 6049 6077 6086 6230 6241 6288 6355 6431 6473 6479 6498 6594 6612 6672 6723 6738 6742 6743 6847 6881 6962 6968 6989 7023 7084 7091 7109 7176 7185 7194 7195 7216 7260 7299 7310 7331 7366 7420 7424 7427 7441 7466 7639 7567 7579 7601 7652 7659 7663 7701 7728 7766 7790 7797 7886 7893 7980 8001 8016 8063 8110 8160 8167 8301 8311 8323 8338 8656 8569 8574 8675 8679 8668 8720 8712 8834 8886 8924 9004 9020 9049 9117 9146 9198 9224 9270 9273 9325 9336 9391 9412 9421 9436 9604 9665 9577 9605 9661 9723 9783 9799 9814 10072 10090 10097 10126 10158 10176 10178 10197 10269 10497 10501 10650 10656 10749 10769 10803 -10812 10816 10860 10Ö42 11017 11101 11109 11138 11140 11179 11189 11206 11277 '11291 11367 11376 11387 11420 11473 11611 11626 11641 11768 11874 11905 11971 12088 '12093 12161 12161 12223 12327 12412 12433 12494 12674 12653 12698 12738 12788 12808 12884 12929 12937 12966 12986 18003 13008' 13066 13169 13224 13282 '13283 13319 13331 13386 13445 13460 13636 13637 13538 13650 13613 13726 13810 13822 '13831 13862 13973 14053 14076 14093 14096 14122 14140 14213 14262 14309 14407 '14496 14499 14500 14647 14667 14637 14666 14963 14996 15036 16113 15114 16120 16-124 15143 15227 16239 15304 15351 15386 15521 16561 15638 1&651 15669 15698 15755 15769 15794 15901 15905 15946 15979 16072 16148 16198 16232 16262 16275 16207 16236 16421 16471 16517 16566 16683 16603 16624 16761 16850 16942 17009 17019 17074 17102 17338 17344 17366 17364 17401 17444 17506 17646 17667 17701 17740 17997 18026 18036 18040 18063 18070 18097 18100 18102 18136 18217 18264 18285 18412 18450 18466 18474 18546 18565 18608 18625 18638 18634 18668 18695 18671 18696 16705 18736 18767 18772 18842 18862 18875 18776 18895 18966 18967 19037 19047 19107 19136 19272 19281 19323 19383 19463 19347 19384 19490 19491 19607 19630 19681 19641 19675 19693 19696 19715 19791 '19798 19832 19849 19905 19961 20040 20124 20181 20196 20216 20270 20337 «0374 20379 20399 20438 20439 20603 20678 20677 20680 20608 20646 20672 20082 20788 20762 20758 20798 20823 20848 20984 GEMENGDE BERICHTEN. Loods met kunstmest verbrand. Schade één millioen. Eenige gewonden. Gistermiddag om 5 uur is te Rotter dam d© loods van de firma W amber- sie en Zoon met 3000 tons Chilisalpe- ter en 1500 M2 oppervlakte aan, de Rijnhaven. Westzijde uitgebrand1. De brandweer heeft den brand' met veel materiaal geblusoht. De lading Chili- salpeter, welke van het s.s. Almelo van de K.N.S.M was getost, is op beurspolis verzekerd voor 600.000 gul den. Lading eo lood® zetf vertegen woordigen een waarde van een mil lioen. De oorzaak is vermoedelijk kortslui ting. De loods was eigendom van de gemeente en verhuurd) aan de graan- factors- en eocpediteursfinna Peterson en Hanckmann. Er lagen eenige par tijen kunstmeststoffen in balen, rond 6000 ton gewicht, opgeslagen, eigendom van het Centraal Bureau uit het Ned Landbouw comité, waarde ruim' f 900.000 In een oogwenk stond het grootste deel dier loods in lichtelaaie. Veelvul dige kleine ontploffingen hadden plaats Telkens stortten deelen van het dak en de wanden in. Tegenover de loods, in hef, leeg staand© fabrieksgebouw De Oliebron, woondle het gezin van den agent van politie V. De vrouw met de beide kin deren zagen rich door den rook den weg naaT buiten afgesneden. Toen de brand zich meer en meer naar haar woning verplaatste moesten ze met lad ders aan de achterzijde worden gered. Toen het blusschingswerk in vollen gang was sprong eensklaps hef tien tallen kilo s zware deksel van een rioolput en uit de opening spoot een gele brei 15 M. op. De spuitgast J. K. kreeg het weggeslingerde deksel tegen de borst en werd met zware in- iwendige kneuzingen naar het zieken huis vervoerd. Kort hierna werd een tweede riöol deksel weggeslingerd. De spuitgast H. J. M H. bekwam brandwonden aan beide handen, rijn collega's M. B. aan den linkervoet en W de J. aan de rechterhand. Te ruim' 6 uur was men den brand meester. De loods is geheel uitge brand en ten deele in elkaar gezakt. D« overval op het station te Buaaum. Op het spoor van den dader. Reed* een maand vroeger een aanalag beproefd. Het pouue-oiwlerzoek naar den na der van den overval in den nacht van Vrijdiag op Zaterdag in hef station te Bussum, waarbij de dader een bedrag van f 7855 buit maakte, heeft geleid tot een spoor van den schuldige, die vermoedelijk naar België is uitgewe ken. Het eerste onderzoek wees uit, dat de dader was gevlucht over de spoor baan langs het in aanbouw zijnde sta tionsgebouw. Zijn voetstappen werden in hef mulle zand- gezien. Vrij zeker bleeik ook, dat die dader niet uit de richting van Busswm op hef perron ge komen is, de daar gosfatlanneerde chauffeurs hebben niemand1 zien pag- seeren. Het is dus mogelijk, dat de dader met d'e-n trein vj/n 12 uur uit Amsterdam gekomen is, en zich in hef urinoir dat achter de derde klasse wachtkamer staat, eenigeu tijd ver dekt heeft opgesteld. Het zou dan mo gelijk rijn, dat het dezelfde persoon is geweest, die op den laatsten dog van de vorige maand een mislukten aanslag beproefd hoeft. Op den 31 Maart n.L, toen de commie# Roo® ro«t een anderen collega belast was ge weest met hef uitreiken der abonne menten. wilde hij na twaalf uur even naar hef plaatskaartenbureau gaan, toen hij na het verlaten van de wacht kamer. onwilletlteurig omkijkend. Iemand rijn hoofd zag terugtrekken achter den muur van het urinoir. Hij vond het vreemd iemand te %\m op hét overi gens verlatem perron en keerde op rijn schreden terug. Meteen vloog eet man uft het urinoir on holde het per ron af in de richting va« dpn ovef weg baj den Zwarteweg. Roos ging daarop weer naar binnen en braeft; met rijn de collega de werkzaamhe den ten einde, maar den volgenden dag vroeg bevond de dienstdoende sta- t'onsassb-.tent. dat een poging was ge daan om de spiegelruit van de derde klasse wachtkamer met een steen te verbrijzelen. Er was een ster in net glas ges'ogen en een steen lag onder dte ruit. 's Avonds te voren, dat wis ten de ambtenaren zeer zeker, was de ruit nog heef. ZateTdagiroroen werd' rechercheur Cense, een politieman met sdhrroen speurzin, met hef onderzoek be1 ast. Hoewel hij bij heit verhoor der getui gen de overtuiging kreeg, diat geen mystificatie in het spel was, was één ding vreemd nl dat de ambtenaren, hoewei z'i een vrij nauwkeurig signa lement wteten te geven van den da der, geen van bedden wisten te ver klaren weik soort wapen hun was voorgehouden, een revolver of een browning. De ooiitie adit het dan ook mogelijk, dat de mWn een sneeteoed- revoiver 'n Ae hand heeft ce^ad Zou dan vervet riin ©eoieecd, den had de «an va Her lachend' kunnen beweren het was maar een grar>, omi te bewij zen hoe gevaai-liik dat geldtellen in den nacht op deee piaa*s tam rijn. Dit gevoegd bij de andere omstan digheden, die er op wezen, dat de be- roover met rijn buit zeer in de nabij, hedd van het station een veilige schuil- plaats had gevonden en de man van een beschaafd tppe was, deden ver moeden, dat men niet ver hoefde te zoeken. Eenige opvallende feiten bij de pu blicaties deden de recherche in een bepaalden Bussumschetn vriendenkring zoeken Hierbij is gebleken, dat Je mogelijkheid van een overval in het s ation bespraken is in dien. kring en rijn ernstige vermoedens gerezen te- gen een ongeveer 3ö-iarig persoon, van wien bekend was, dlaf hij een don ker oo&tuum met streeipje droeg. Deze J persoon was anderhalve maand gele den naar Spa vertrokken ora daar een goksyBteem te beproeven. Op 29 Maart heeft hij 't laatst van daaT naar Am sterdam geschreven. Daarna' heeft hij weer veertien dagen in Nederland' ver toefd, zoodat dezelfde man de poging tot berooving Op 31 Maart zou hebben kunnen doem. Op de helft van de maand1 is hij weer uaiar Brussel ver- 'rokken, om wellicht op den laatsten April terug te komen etn 't nog eeng te probeer mi. Zijn portret is pertinent herkend door den ambtenaar Niihotf, de heer Roos is minder zeker van da gelijkenis. Hierbij dient te wo-den op. gemerkt dat het portret een paar i.aar oud is en de verdachte sedert zeer veel schraler m hef gezicht is gewor den. De verdachte is waarschijnlijk oo- nieuw naar Brussel uitgeweken; of hij te Bussuttv medeplichtigen heeft gehad fa 1 nog nadffer moeten blijken, wanneer bij zal zijir aangehouden. Tragisch ongeluk te Schiedam. Een man doodgereden. Gist era-Klaag is op de Koemarkt te Schiedam een doodelijk ongeluk ge beurd. Een vrachtwagen met een laag metalen wagentje er achter, beladen met een zware machine, reed op de Koemarkt in de richting Maassluis. Plotseling wilde een man, de 5ü-jari- ge J. v. W. uit de Bommelschestraat, nog voor den auto oversteken. DU bleeik ïuet meer mogelijk. De man werd ddor den auto gegrepen, hij viel en kreeg twee wielen over borst en amven. De dooi trad, spoedig In. Het lijk is door de politie In beslag ge nomen. Te man laat vrouw en tien kinderen achter Jubileum der Verkade-fabrieken. Zelden zal een bedrijfsjubileum met meer opgewektheid en onder grooter belangstelling rijn gevierd dan giste ren te Zaandam hei geval was, met het 40-jarig bestaan van Verkades ta- briéken. U't tal van woningen i» de omge ving dier fabrieksgebouwen woei de vlag, zoo oo'i op het gemeentehuis en van de woning van Burgemeester jet Laaij, i i Hef feest begon wot eon huldiging van den direo eur door het voltallig personeel. Onder de autoriteiten was mede aan wezig de hepr Heringa, al® vertegen woordiger van den minister van Ar beid1, Handel en Nijverheid. Namens de directie werden allen welkom geheet en door den heer Ar nold Verkade. die in een uitvoerige rede een historisch overzicht ga! van het bedlrijf. Na dieze rede deed de heer Verka de de voor het personeel verblijdende mededeeling. dat op voorstel van di rectie en commissarissen, bes'of en een bedraig yap f 100 000 te storten In het weduwe^- an weeflenfondg dat hef vörtee jaar is opgericht Bovendien ontvingen alle leden van het personeel bij gelegenheid vam dit jubileum een geschenk in geld RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 5 u. 20. Londen. Dansmuziek. 6 u. 20. Londen. Tjjdsein, berichten. Voor dracht, Bach-pianoconcert. 6 u. 30. Hilversum. Duiteche les door (ftl heer Grttn, 6 u. 50. Berl(jn. Opera „Rtg-oletto" vé» Vendi. 7 u, 20. Brussel (500 m). Fragmenten uit d« opera „Le Favorite" van Donnizetti. ~r Oslo. (382 m.) Concert. Londen. Oper* ,J)ido and Aencas" voor soli, koor en or kest. Bournemouth. Orkest en soli. Ofr- v-oeriTvg van ».The ipvpartinence of the «fu ture." Newcastle. Uitvoering vap „Aci# and Galatea" van Hfcmiel voor sold, koor orkest, Hamburg. Operette „Das Drél- maderlhaus." 7 u. 36. Frankfort. Operette „Wiener Blut" van Joh. Strauss. Ziirich. Kamer muziek. 7 u. 60. Parijs. (1760 m.) Concert. 8 u. 10. Hilversum. Ned. CJiriat. Rad&z- vereeniging. Sprekers: ds. De Geus ..bi d* School met den Bjjbel"; 'H. A. Leenstr» „Stad en Platteland" en D. Per^oom, JW paganda. Concert voor viool, cello en piW°' 9 u. 5. MiinsteT. Moderne Kamermuziek- 9 u. 20. Hamburg:. Concert. Londen- Fragmenten uit de operette ,/BubWy." ~~m Newcastle. Revue „Four hundred and four. 'Het station Daventry (5 XX, 1600 m.) zendt uit: 9 u. 50. Tijdsein en weeibericht; 10 u. 20. Quartet en zang; 12 u. 20 tot '1 n- 20 en 2 u. 35 tot 5 u. 20 programma nj Londen; 5 u. 20. Dansmuziek; 6 u. 20Aflt u. 20. Londenach programme; 10 u. H.P131* STADSNIEUWS. I, eerste dag der tentoonstelling is een „g,succes geworden. Bedden vele dames .Heren gevolg gegeven aan de uitnoodi- rignn iet bestuur der Vereen, van Huis Seen om- de officieele opening bij te wo- ia,joodra de tentoonstelling voor het pu- gdc was opengesteld, zijn geleidelijk de be- jdarststers) gekomen en in de avonduren i M aantal beduidend toegenomen, zoodat «fca als de zooveelste 'bezoeker gelukkig |b jemaakt met geschenken, die het be duur voor eiken honderdsten bezoeker (ster) uitgeloofd. En daar waren heel mooie kjjl MB ganschen avond is het dan ook een liael gezellige drukte geweest in de tentoon- "igszalen, waar de exposanten zekér met over gebrek aan belangstelling hebben dagen. Maar hoe zou het ook anders kun- i! Immers, die exposanten zjjn zoo gul royaal met het aanbieden van allerlei heerlijkheden en delicatessen, dat dit op zichzelf al een heele attractie is om het pu- te trekken. Maar ook de demonstratie, die gisteravond in de serre door de Maat- schappij ter vervaardiging van Gasmeters werd gegeven, mocht zich in groote belang stelling verheugen. Daar vertelde de ver tegenwoordiger dier Maatschappij dat deze fabriek de eenige Hollandsche fabriek is, die gasfornuizen, meters, ovens enz. maakt en dat deze er waarlijk mogen zjjn, wjjl ze in de pract(jk uitnemend voldoen. Op het podium werd op een Dordrecht-gasfor- nuis met assistentie van een keukenmeisje een geheele maaltijd bereid, bestaande uit soep, aardappelen, vleesch en groenten, een nagerecht en cake, waarbij de vertegenwoor diger de bereidingswijze verklaarde en over het gasgebruik allerlei mededeefingen deed. Het spreekt vanzelf dat deze maaltijd bij het groot» gezelschap van dames en heeren (er waren ook veel heeren bijwerd rond gediend als proeve van bereiding. De aar dige causeur dezer fabriek vond 't wat aan genaam dat er zooveel heeren waren, omdat hij nu deze zelf eens kon overtuigen van de practische waarde van zijn fabrikaten. De demonstratie heeft c.a. 1M, uur geduurd en het publiek was daarover zeer voldaan. In de zaal was er een vroolyke stemming; de Yazz-band had de plaats ingenomen van het strijkje van 's middags en de vroolyke muziek bracht levendigheid overal. Tegen negen uur kwamen de aangekon digde Hollandsche zangers Tholen en van Lier op het podium om hun liedje» ten bes te te geven. Zoodra ze verschenen stroomde het publiek van alle kanten toe en in 't midden der zaal was het ineens propvol om d« jolige zangers te hooren. Het was de eerste maal dat Tholen en van Lier hier op traden. Wat zij te hooren hebben gegeven heeft alle verwachtingen overtroffen. Werd hun optreden elders zeer geroemd, ook hier lijn zij er in geslaagd om in een uur met een korte tusschenpooze een repertoire af te werken zoo uitgebreid en daarbij zoo al leraardigst, geestig en fijn, als maar hoogst telden wordt gehoord. Toen dan ook als laatste het „Stotterliedje" werd gezongen, was er een geweldig applaus, dat den jeug- èiaen zangers voor hun uitnemende praes- tatks dankbaar beloonde. Dat laatste en ook h* imltatie-Hawaian vooral had een reus- wótil succes. We mogen hopen dat Tholen en w* Lier, die een nog veel uitgebreider repertoire hebben, hier nog eens weer op de pUnkai zullen verschijnen. Na hun vertrek kwam de Yazz-band weer in actie en toen is er menig dansje gedaan tof het sluitingsuur aanbrak. Vanavond komt Ord Hamilton, ook een van Tuschinsky's beste krachten en morgen avond Margie Morris. Het koffie- en theesalon van de Erven Wed. J. van Nelle dat op het tooneel is in gericht, mag zich in groote belangstelling verheugen. Het tooneel is herschapen in een alleraardigst zitje; de bloemen op tafel ge ven er een frisch vroolyk aspect aan. Vrien delijke meisjes brengen daar ieder, die daar bmnemkomt, een heerlijk kopje koffie of thee, want ieder is daar te gast. Het groote buffet is onuitputtelijk. In de zaal „Kunstmin" heeft de Handel- Maatschappy P. S. Stokvis Zonen een rui- men stand ingericht. Daar staat een ver scheidenheid van gascomforen en fornuizen, zoodat ieder zich daar kan voq^zien. De N.V. Gautzsch Industrieele Maatschap pij exposeert daar eveneens gascomforen, fornuizen en ovens, Alsmede badkamer-in stallaties. Donderdagavond zal deze firma demonstraties geven bestaande uit koken en braden, om de voordeelige toepassingen te doen zien van het gebruik van gas in de maaltijd worden bereid. De Eerste Rotterdamsche Meetinstrumen ten- en Apparaterifabriek v.h. Els ter Co. heeft met verschillende andere voorwerpen eèn gasdompelbrander geëxposeerd, waar mede heel gemakkelijk en goedkoop water warm kan worden gemaakt. Ook is daar het gepatenteerde gas-stoom-waschapparaat Urahl, waarmede in 'n minimum van tijd een groote wasch kan worden gewasschen. Met deze beide voorwerpen werden hedennamid- dag demonstraties gehouden om de .vrou wen daarvan de practische werking te too- nen. De directie dezer fabriek stelde ter beschikking Van het bestuur der tentoon stelling zulk een Urahl waschapparaat, ten einde dit aan den zooveelsten bezoeker uit te reiken. De firma Polenz Co te Nijmegen heeft eveneens een heele collectie gasfornuizen, comforen enz. bijeengebracht van de fabriek E. G. A. Gaggenau. Deze firma geeft he- deavond 7 uur een demonstratie, waarbij ook een maaltijd zal worden bereid. Met het oog op de groote belangstelling is het zeker aan bevolen op tyd te komen. De firma T. van Vliet, van wie we al een en ander meldden, heeft gisteren aan tal vam bezoekers proeven van fijne vleeschwa- ren uitgereikt. De N.V. v.h. J. Wolff Co. heeft een zeer ruimen stand van electriciteitsartike- len ingericht. Daar ziet men in werking een electnache naaimachine, een elect riache dompelaar, een stofzuiger1, ventilators, strijkijzers en lampen niet te vergeti» in alle mogelijke verscheidenheid. De firma A. Brinkman Zoon exposeert haar weekblad „De Hollandsche Huisvrouw", waarvan proefnummers en prospecti wor den verstrekt. Ter opluistering staat op de zen stand een kleine collectie Beiersch ko perwerk, fraai handwerk, dat zeker de aan dacht verdient. In de tentoonstellingszaal heeft dok de heer T. Verkaaik een aardige stand inge richt. Daar is een keurcollectie van de huis houdelijke voorwerpen uit het bekende ma gazijn aan de Oosthaven, terwyl daar ook de Hoover stofzuiger wordt gedemonstreerd. De Plusette-Import exposeert verschillen de patronen, van deze nieuwe methode van versieren van stoffen. Dan is er de N.V. Brovedo uit Dordrecht met haar kleine practische oventje, dat op elk vuur: kolen, petroleumstel of gas kan worden verhit en waarin gebak uitnemend kan worden gereedgemaakt. Ln een geheel apartje staat de' stand van Mevr. Bonneur. Dat is een salon geworden, waarin naast een keur van fraaie handwer ken, Waarbij een en ander van leden der ver- eeniging en deels ook werk van Arbeid Adelt, is geëxposeerd. Ter opluistering van dezen aantrekkelijken stand heeft Mej. Nel- Jy Goedewaagen een aantal fraaie doeken en aquarellen afgestaan, die de wanden .sieren. Ook is er fraai snijwerk van den heer Riesz. Een belangrijke stand is ook die van Le- wenstein's Naaimachinehandel. Op diverse machines wordt daar borduren en stoppen sik fijn «werk deze machines kun- De Goudsche Melkinrichting heeft een keurige stand van haar bedrijf met de ge- reede producten daarvan. Wit nu getoond wordt is weer iets heel anders dan op de vorige expositie. En dé directie kent de smaak van zyn publiek door het aanbieden van delicatessen van fijnen aard, die het ca chet van prima kwaliteit op de zaak druk ken. Welke vrouw kan ook de verleiding van aardbeien met slagroom weerstaan? Ten Hope's Handel-Maatschappij biedt op de Tentoonstelling de bekende Liébig's pro ducten, vleeschextracten en extracten van soep en Maggi's Fabriek van Voedingsmid delen vraagt mede de belangstelling van het publiek op voor de Maggi-producten. De be zoekers moeten de bouillon maar eens ter dege proeven om hun keuze te vestigen. Droste's Cacao- en Chocolaadfabrieken heb ben er een exquise collectie chocolaad en bonbons geëtaleerd in fraaie verpakking. Die stand is waarlijk een lust om te zien. Dan exposeeren nog de Umonadefabriek C. Polak Gzn. met de bekende Ranja en an dere dranken waarvan men ook gaarne een proefje kan krijgen, dan is er ook Nutrifcia uit Zoetermeer, welks filiaal hier de beken de melkproducten en fijne vleeschwaren voert en ten slotte Mevr. Martens van Bal- gooy uit Haarlem, die een fraaie collectie kleedjès, kussens etc. heeft bijeengebracht. 7Am\aay de tentoonstelling! Ze is zeer <Ie moeite waard, zooals we reeds schreven. Wie ze nog niet bezocht, uucn zien van net georuiK van gas ui uc o*»»»o huighouding. Daarvoor zal dan ook een moet zeker beden of morgen nog gaan zien. Het gillen van een versterker. Wat is de oorzaak? Sommige radio-vrienden ondervinden overlast van een voortdurend sulzen of pie pen, soms gillen, wanneer hun toestel in be- <M|f is gezet Wanneer dit geluid niet verdwijnt door de terugkoppeling losser te maken en wanneer het hoorbaar blijft als de antenne van het tMstel Is afgenomen, zelfs wanneer men de drtectorlamp uitdraait, kan men ervan ver weerd zyn, dat de fout in dqn laag-frequen- tie-versterker schuilt. Gewoonlijk is een magnetische of capacitieve koppeling tus- 86hen de energie, welke in den versterker w°rdt gebracht en die, welke den versterker verlaat, hiervan de oorzaak. Indien de transformatoren zeer dicht bij elkaar staan en hun ijzerkernen niet haaks geplaatst zyn, kan dit euvel optreden. Soms ■an het door een enkelen verbindingsdraad Weggebracht worden, n.I. wanneer een Plaat en een roosterverbinding over eenige 'togte, vrij dicht evenwijdig aan elkaar loo- PBL Er zijn vele gevallen bekend, waar het verleggen van één zoo'n draad verbetering macht. "ven andere bron van storing, waarekxn stabiliteit van een versterker in het nauw gebracht wordt, is een hooge weerstand, die ra«t een uitgeputte anodebatterij in de ke lens der versterkerlampen optreedt. De spanningsvariaties, welke aan de uiteinden optreden, hebben tot gevolg dat de plaat singen onderling gekoppeld worden en de versterker gaat gillen. Verbetering kan be reikt worden door een condensator van 2 M ttweben plus en minpool van de batterij te schakelen, doch beter is het, om een plaatsspanningsapparaat, waarmee men ten een en male deze storingsoorzaak wegneemt, te bezigen. Indien voor twee laagfrequentie-verster- kerlampen één batterij gebezigd wordt voor negatieve roosterspanning, kan ook deze batterij een oorzaak van gillen zijn, indien ze een hooge inwendige weerstand bezit. Het verdient daarom aanbeveling om deze bat- tery van tyd tot tyd te contyoleeren. KERKNIEUWS. De zaak-Geelkerken. In de gisteravond in Amsterdam in de Parkkerk gehouden vergadering van de mannelijke lidmaten der gereformeerde kerk van Amsterdam-Zuid buiten het kerk verband is op voorstel van den kerke raad met vrijwel algemeene stemmen beroepen als tweede predikant dier gemeente ds J. J- Buskes, prediikant der geref. kerk van Gos- terend (Texel). Het weer in April. Het Kon. Ned. Instituut van de Bilt pu bliceert het volgende voorioopige overzicht van het weer in April Gemiddeld over de 5 hoofdstations was de temperatuur 1 gr. 2 gr. te hoog. De eerste iSekade was meer dan 3 gr. te warm; de tweede en derde weken weinig *an de nor- maal af. De dagelijkscbe maxima waren bijna 3, de minima ruhn 2 gr. boven normaal. De regen was boven normaal in het Wes ten en Noorden en nam rtaar het Zuiden,— Oosten af de meeste regen viel in de tweede helft. GOUDA, 5 Mei. Rijnland. Door liykgraaf en hoogheemraden van Rijnland is aan de vereemgde vergadering van dat hoogheemraadschap aangeboden de rekening en verantwoording wan Rjjnland over 1925. Zij bedraagt ia ontvangst 623.105.29, in uitgaaf 505.480.18, sluiten de alzoo met 'n batig saldo van 117.625.31. De kosten van openbare werken beliepen 328.315.80, van huishoudelijk bestuur 87.044.72, de inkomsten van omslagen der landerijen in Rijnland bedroegen 31L335.40.* De behandeling der rekening tot vaststel ling zal plaats hebben in egUe apenbare vergadering op Woensdag 2 Juni a.s. in het gemeentelandshuis van Rijnland. Rapport van het onderzoek vm het water der Goudsche Waterleiding Mij. door Prof. Dr. L. E. Goefter. Datum van monstername: 26 .April 1926. Kleur: volkomen helder, zeer licht geel. Reuk: reukeloos, ook by verwaren. Smaak smakeloos. Reactie: neutraaltegen pbe- noüphthaleïne, zak alkalisch tegen neutraalrH rood. Chloorion#8,9 milligr. p. L. Sulfaa tion: spoor aanwezig. Nitrietien; 0,9 milligr. p. L. Nitraation: minder dan 1 milligr. p. L. Aanmonimion: 1Q,3 milligr. p, L. Yzerion: minder dan 0,1 milligr. p. L. Mangaanion: 018 millagr. p. L. Hardheid (Wartha-Pfeaf- fer) 13,2 graden. Permanganaatverbruik 28,0 miUigr. p. L. Coliproef van Eykman: geheel negatief. Conclusie: Het mangaangehalte, hoewel blijveilde beneden de in de concpssie gestel de grens, is hooger dan in langen tyd het geval is geweest. Vermoedelijk is dat aan toevallige omstandigheden te wijten, daar de ervaring leerde, dat by eèn ontharding tot '13 graden, zooals nu het geval was, het mangaan vrijwel totaal verwijderd wordt. Bij (het volgend onderzoek zal hierop speci aal «ijn te letten. 's Gravenhagé, 1 Mei 1926. (w. g.) L. E. GöESTER. Wedvlucht Poutduiven. De Postduivenvereen. de „Gevleugelde Vrienden" hield op Zondag 2 Üflei een wed vlucht vanuit Mons afstand 181.9 KM. De pryzen werden behaald als volgt: J. v. Loon le prijs; Joh. Boer 2e, 5e, 6e, 8e, 14e, 15e, '18e, 21e, 23e' 2Ue, 23e, 26e, 27e, 29e, 30e, 31e, 82e en 33e prijs; W. Weriohoven 3e prijs; P. Kersbergen 7e en 22e prys; J. Aret He, 24e en 25e prijs; G. Grandia 12e, 17e en 20e prijs; C. de Brutjn 13e prijs; J. A. v. d. Valk 16e en 28e prijs; A. J. Koemans 19e prijs; C. v. ScheOven 34e prijs. De duiven werden gelost op Maandag 3 Med om 645 uur. 5 De eerste duif ^wam aan om 10-54-18, de laatste om 1-39-60. Agenda. 5 en 6 Mei Sociëteit ,jOjis Gertoegen". -2-J6* 7—11 en DonderdagtMwk Van 5912, Huisvrouwen.'mi' Tentoonstelling 4 Mei 8 uur. Ledenvergadering AftL Gouda van „Mercurius." 7 Mei 10 uur Haastrecht .Gemeenteraad. Goudsche Padvindereverfjentging. Agenda van 39 M«'. Woensdag Patrouille-avond Otters 8 uur Clubhuis. Zaterdag half 2 Kop school. 3 uur Stadeerf Bestuur, Padvinders en Welpen voor het maken van een foto. In uniform. De apotheek van den heer F. A. Dee, Westhaven, is deze week tot en met 7 Mei, benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uyr des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten.) HAASTRECHT. De Raad dezer gemeente is in openbare vergadering bijeengeroepen tegen Vrijdag 7 Mei 1926, v.m. 10 uur, ter behandeling van de volgende onderwerpen Vaststelling vermenigvuldigingscijfer voor de plaatselijke inkomstenbelasting voor het dienstjaar 1926/1927. Burgemeester «n Wethouders stellen voor dit te bepalen op 1.7. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot wyziging der Bouwverordening. Voorstel van Burgemeester en Wethou ders tot wijziging van artikel 11 der Ver ordening regelende de tarieven en voorwaar den voor de levering van drinkwater. Conversie 6 Vo geldleeningen. OUDEWATER. Ds. Plontinga te El burg heeft bedankt voor het beroep by de Ned. Herv. Kerk al hier. RECHTZAKEN. UIT DEN OMTREK. BOSKOOP. Bij de te Leiden gehouden' examens voor de vereeniging van directeuren van Pont's schólen in Nederland zijn geslaagd voor ty piste, de dames J. M. F. Lünnemann en M. N. v. Gelderen, beiden alhier. Burgemeester en Wethouders dezer ge meente hebben besloten dat aan arbeiders die niet bij een werkloozenkas zijn aange sloten, van gemeentewege hier ter plaatse in den vervolge noch werk zal worden ver schaft, noch steun worden verleend. De Vereeniging voor Boekoopsche cultu ren raadt belanghebbenden aan thans de Buxus bladvloo in te spuiten. Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD: Th. d« Wit eti C. J. Klaverveld. P. K. Blootshoofd en B. van Gooswilligen. GETROUWD: J. Ntfssdn' in J. Middet- kdop. GE JEBORBNo Jan, z. v. D. Radder en.W- Kóozen-boom. Wijntje Jah^ppa, d- v. A. J. v.» Pelt en A. Huizer. OVERLEDEN: C. M. Voordendag, echtg. van J. K. W. Klaassen, 51 j. GOUDERA*. Maandag 3 Mei hield de P. V. de „Witpen" een onderling concours van uit Mons (iBel- giië), afstand 181-7 KM. De prijzen werden behaald als volgt: fj. Pal8graaf le prys; L. Boers 2e, 16e, 19e en 42e prijs; T. D Both 3e, 4e, 5e, 10e, He, 21e, 22e en 23e prij»; P- V. d. Berg 6e, 9e, 14e, 27e en 38e prijs; F. v. Vliet 7e en 12e prijs; J. N. v. Leeuwen 8e en 30e pr.; C. de Braber 13e, 24e, 26e, 28e en 40e prys; P. v. d. Linden 15e, 18©» 25e, 32e en 39e prijs; A. de Groot 17e, 20e, 81e, 36e en 43e prija; C. Lloendersloot 29e, 33e, 34e en 87e prijs; F. Donk 35e en 41e prijs. Aankomst eerste duif 10-34-23 uur, laatste doif 12-43-15 uur. In het bericht over het biljprtconcours, gisteren in oh8 blad opgenomen stond dat deze wedstrijd plaats vond' in het Oafé van den heer Bouwman, dit moest zijn van den heer J. Ba— De zaak Muylwyk. Naar het Hbid. verneemt, zal d» behande ling van de bekende zaak Muylwijk voor den Hoogen Raad hoogstwaarschijnlijk worden bepaald op Dinsdag 25 Mei. De Glindhorstzaak. Naar wy vernemen, zal het hooger beroep tegen den oud-directeur vpn de Glindhorst ds. V. en het hooger beroep van den be klaagde zelf niet voor September, dus na de vacantie, voor het Amstenlamsahe ge- rechitehof in behandeling komen. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Woerden. 5 Mei. Aangevoerd 488 partyen. Prys oGudsche kaas le soort 45-50, 2e soort 4044. Met ryksm. lte soort 48—^63, 2e soort 4246. Zware 56. Handel matig. Gemeentelijke Vischmarkt Gouda. 5 Mei. Aangevoerd 4 manden verache schol, verdeeld in 79 partijtjes van 10/20 stuks. De prijzen varieerden van f 0150.40 DRAADUOOZË DIENST. De toestand. LPNi ilA, Mfc'j. to~» and s o.i veranderd' gebleven. Verscheidene za ken zdjn eenter ontwricht, uócti ais gevolg van de noodmaatregelen is eeni ge verbetering sedert gisteren ingetre den- en het publiek past rich aan de omstandigheden aan. De zaken konden tot difcver voortgang hebben. Uit alle deeien van het land worJi gemeld dat het publiek den toestand kolim opneemt. De meeste bladen zijn hedenmorgen weer in zeer verklein den vorm uitgekomen. Het aantal tremen dat door vrijwil ligers bestuurd wordt, is grooter ge worden. Ook het aantal autobussen breidt zich uit. Het aantal machinisten staal ter beschikking van de spoor wegmaatschappijen, 'zioodat d© voor- Ie treinen kunnen rijden. Ult de meeste districten wordt ge meld dat de staking niet volledig De laatst© berichten melden dat de Centrale Londensdie ondergrond) naar verwaeh^ wordt, hedenavond of mor genochtend een volledigen treindienst zal kunnen instellen In verschillende deelen van het land stellen de tram wegen weer vaste diene|en in. 3100 geschoolde vrijwilligers hebben zich hiervoor opgegeven. Overal wordt de orde gehandhaafd. LONDEN, 5 Mei. Eea torpedojager en on derzeeboot z(jn in de Tyne gearriveerd. Zij liggen gemeerd in de rivier. Het verkeer te Londen is thans evenals gisteren. De mijn werkers in Zuid-Wales brengen den dag door met golfspelea otf .tuinieren. De Western Mail te Cardiff is hedenmorgen met 4 pa gina's verschenen. Een ander blad in Car diff kwam niet uit. De vischmarkt Lowerst%ff ging door. De pryzen waren 2 maal zoo hoog. Verschillen de yischladingen zyn naar Londen en andere groote steden vervoerd. De Financial News en Financial Times hebben een klein blad uitgegeven met de koersen en beurs notee ringen. Te Nottingham loopt de ^ee-voorziening gevaar. De militaire autoriteiten zyn van meening dat de lorries in de Londen sche dokken met een politieagent moeten ryden, aangezien anders relletjes onvermijdelijk zyn. Sympathiebetuigingen in Frankryk met de Britse he staking. PARUS, u Mèi tweeduizend arbei diers in d© autofa'briek te rit. Queai zijn in sympathiestaking gegaan voor de Rritsch© arbeiders. PARIJS, 5 'Mei. De stakingsbewe* ging onder de Franscbe beambten is toegenomen. In Lyon, Nants en Keimé hebben d© belastingambtenaren hun bureaux gesloten. Ook. de beambten van het Dep. Rhone hebben besloten in staking te gaan. Sympathiebetuigingen uit Ooatenrijk. WEENEN, 5 Mei. Het bestuur van den Oostenrijkschen Met a al bewerkers- bond besloot gisteren de ingelsche stakers volledig te steuen Overal in Oostenrijk worden sym|wi| hi evergade- tingen georganiseerd Sympathiebetuigingen uit Tsjecho- Slowakije. PRAAG. 5 Mei. De Tsjechische mijn werkers in vergadering bijeen beslo ten de Britsche arbeiders te steunen door alle export naar Engeland te ver hinderen Mobilisatie van alle weerbare mannen in het Riff gebied. BERLIJN, 5 Mei. V.D. Volgens een uit Tamger ontvangen telegram heeft Abd el Krim. de mobilisatie van atie weeTbaire mannen iu het Hiftgebied ge- laat. (Wijl dit bericht biet direct uit Pa rijs maar vla Berlijn is gekomen ge ven wij het onder voorbehoud Red. V.D.) Internationale bewprekhijt. AMSTERDAM5 Mei. Tegétt ZTORag 8 ei is door de ,1. T. F. aen bijeenkomst; van het bestuur dezer Intertiauóhaal1 Ttiet ver tegenwoordigers der meest belangrijke or ganisaties van havenarbeWétfl^rfpèfpeo r - wegpersoneel byeengeroepéh. Anfc*«bz*>ver gadering welke te Ostend© zal,wordan ge houden, zullen ook verte gen woonkprea der Engetoche organisatie deetneawaji tefifiryl vermoedelijk terzelfder tyd conferentie van het bestuur vafed* rmjjWf1" kers Internationale zal plaats hebben, 'p. De „Norgen" naar Spitl«Nk#ea.w h LENINGRAD. 5 Meid Hafftft'Aottiad son's PoolsChip ..Norge frgnkMÉtiu- morgem uit hot Trotsky hUVaJaaaié naar Spitsbergen vertrokken. JiafivqoOffo De start geschiedde on9<0 Slk99s] Wouden-aankoop in Tajec^j^W^a. PRAAG, 5 Mei. Naar eeü ^^u^eii blad verneemt, dat eet* Engelsen-HolI fihancieele groep onderhandelingen voert over belangrijke aaukoopen van wouden in Tsjeoho-Siowakije voorna mei ijk in Karpathen-KusUrM. De daling van den Franc. PAKIJS, Mei t>© Minister van Fifiauairfi die zich te Poiheq*, lipvqna zal heden naar Parijs terutK*#rww «h erbaud met de nieuwe diuj*tR 'Jeu trnnckoers liriiwd heeft tegen'nj org en een speciale kabinetsraad1 bijetwgrro pen teneinde de maairegeten te over wegen om de abnormale koersdaling van den franc tegen te gaan Twee Belgische ministers afgetreden. BRUSSEL. 5 Mei. Rollen Jaoquèmijn, mi nister van binnejdandsch© zaken en Carton, minister van Koloniën zijn afgetreden. Staking aan Burgerhout's Machinefabrieken. ROTTERDAM, 5 Mei. Hedenmorgen is by Burgerhout's Machinefabrieken een staking uitgebroken. 60 man hebben het werk neer gelegd, omdat een arbeider ontslagen w. Da Moderne Bond zal trachten bet confhot by te leggen. Brand in een aigarenwinkel. ROTTERDAM, o Mei. Vajuiacfit is brand uitgebroken in een sigarenwin kel vm aen lieer H. U. De riitwaieu vonden gretig voedsel in deu voorraad sigaren, hr ontstond gevaar voor de bewoners der bovenverdiepingen, die over den zolder vluchtten. Langs dan trap, die brandvrij gehoudeg^ou wor den, werden zij gered. „Qy L De winkel brandde geheel uit. Brandstichting.'»'"^ ir LEEUWARDEN, 5 MW'Lé>b reed bank alhier veroordeelde'vtGifW}e B. ta HLinugetiag<e-in WéöeitkfcWn i- s'fiexiting in haar woning'jaar gevangenisstraf -dPipwea ftav qragpckii D® overval op het stsHtoafAIuqw#. ■BUSSUM, 5 Mei. Naar ^((vqjWftnen zijn in verband met den .,g,#§^eegden overval op het station te Bussum twee rechercheurs naar Brussel vertrokken. Redjang Lebong. AjMSTEREXAjM, 5 Mei. In d© heden ge houden jaarlysche vergadering van aandeel houders van de Redjang Lebong is bet divi dend op 16 vastgesteld. WISSELKOEBSKN. Londen 4 Mea. 6 Mei. 12.08% 12.08% Berlyn 69.27 59.34 Parys 8.18 7B8 Brussel 8.98 7.62 Zwitserland 48.16% 48.lT Weenen 35.15 35.16 Stockholm 66.67% 66.66 Kopenhagen 65 .'10 66.10 Oslo 54.12% 58.90 New-York 2.4» 2.48% Niet ofifwtoel. Praag 7.37% 1 rfi7»38 Madrid 36.96 «t ibiri8§»76 Milaan 9.99 9.99 Beurso verzicht. Bet publiek betoond© zich heden' uiterst gereserveerd en dientengevolge was de han del van gering© afmetingen. Het algemeens beurspeil was evenwel niet slecht. Van de rubberfondsen gaven A'daea-Eubber een kleine avans te zien, w&arby dé Londenschs rubbernoteenng vry stationjpyjg. bakken' prijshoudend, doe^i scheiden voet verhandeld, ling ging alleen ieta om zich enkele procenten slotkoersen stelden, te markt en niet den eerder een neiging achjjnltyk in verband metjj der Amerik. suikerprijzen^, der Industr. bleven de Jurgens tamelijk goed ap^ ten bijna geheel verlaten Prolongatie 3 RADIO-TELEGRAFI WSJjA*tB,CBT 5 Mei/ finho1 Hoogste stand 7W.5»te- ygftaanoer. Laagste statui 7.r,5 i.n»e iJlslK^Mes. Verwachting ZwaldWo «it ma ige, veranderlijke, later noordelijk totwes- tetijke wind. Zwaar bewolkt tot be trokken. Waarschijnlijk eenige regen. Iets kouder.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2