Ziekle-, Ongevallen-, tal- h Bedrijlsierzekeriiig. Adverteert in dit Blad. Zeeuwsch Hollandsche Verzekeringsbank Chevrolet k De Goudsche Melkinrichting ff O ibonneerl II op lil Blad ïoorlrtllilijh Milk. J.F. W. TURION, Lange Tiendeweg 24 en Middag- en Avonddemonstraties in „Ons Genoegen” Bezoekt Stand No. 26 DE HOLLANDSCHE HUISVROUW NiEUW Hoe de meest economische Truck werd verkregen* Het beste niet te goed. TENTOONSTELLING Hoofdagent voor GoudaW. H. VAN WEELDE, Spoorstraat 33 35. PRODUCT motors •s FEUILL Telefoon No. 21. Turf singel 25-27 F LAGEN I 1 Rechtszaken A. J. de Groot. TELEFUNKEN radio apparaten en aan verwante artikelen. Huishoudelijke Electrische Apparaten, van de allerbeste kwaliteit. go. 18144 s. WEIJL, Proveniersplein 10b. Dienstbode bergambac NIEUWERKE Schuurpoeder „SCHURA" Onmisbaar in elke keuken PAK INH.’4KllO8Ct.,>zKILO 14tt. FRAAIE STROOIBUS INH.'/zKILO 0.25 DE MAAI STAND No. 9 W Heden nog en morgenll ~W| Bezoekt de Notaris J. v. Kranenburg te Gouda, 8 Dit blad verse Abonneert U op *t Oe al 3. 1*44 64 11M W 1137 9 Prjjs per flacon 2.- Den Haag De Riemeraraat 2c/4. GENERAL 9 605 36 billijken prijs het beste te verkrijgen, dat bereikbaar, is. Vraagt kosteloos proefabonnement voor een week, bij de Administratie N.Z, Voorburgwal Amsterdam. MET ALGEMEENE GROOTEDAGBLAD DER BESCHAAFDE KRINGEN. Geïllustreerd Weekblad GEVESTIGD Zenuwarts, ROTTERDAM. Spreekuur: 1—2 Particulier. BEVRAAGD voor Ie kl. Weekblad COLPORTEUR V.»t. v.rao.di.g. Br. Mo. 1167, bur. eoud.oh. C.ur.nt, Markt SI. Pletterijkade DEN HAAG. BIEDT ZICH AAN liefst met huiselijk ver keer. Adret A. G. PRINS, Benedenkerk E 25, Bergambacht. 1165 6 Vraagt inlichtingen bij Uw dichtst bij zijnden dutrictsdcater van Zevenhoven de Jong SPOORSTRAAT - GOUDA <o PRIMA KWALITEIT iJfciatNaaBHa»im i ABONNEMENT» per kwartaal f 2.90, Franco per poet per Abanaamenten wc b<j ohm agenten an Onxa bureaux zjj Redactie, Tel. 83. Vrijgevige voorwaarden, coulante schaderegeling. l,“ Talrijke dankbetuigingen, ook uit Gouda, ter inzage. By de«e betuig ik voorloopig myn inni- gen dank aan allen, zoowel van binnen als buiten de stad, voor de zoo vele bewijzen van harte!yke belangstelling en vriend- f#hap, die ik mocht ondervinden bij myn ondervinden bij myn 35-jarig jubileum als Directrice van het Hoffmans Gesticht. Het ligt in myn voornemen mijn dank persoonlijk te herhalen. M. E. HAJiDENBERG, Directrice van het Hoff manege sticht. Gouda, 5 Mei 1926. 1169 15 Rhaumatiak Ischias, Zenuwpijnen, Maagziekten, Hard- hoong'heid te genezen door Magnetisme. LOUIS VAN DEN BROEK, TH linger straat 67b, Rotterdam. 1126 8 Voor onze gezondheid is het beste niet te goed; want onze gezondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gy, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lyden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleek® kleur; hoofdpyn, hartkloppin gen, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, cniaselykheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslapipingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radi- kaal als de SANG'UINOSE. Want de Sanguinose versterkt en verrykt het bloed; wekt de eetlust op; bevordert een algemeene levensopgewekthedd en tast met vas te hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogisten. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. 6 fl. 11.—, 12 fl. 21r— VAN DAM Co. Gevestigd «adert 1900. ƒ18) - Mijnheer Biake, ,M)8 niet is apgeheb vragen, hoe gij wee vindt 00^en^)li j. had aan mijl vraag gestf Spannend romai - van WILKIE C 5” staat op op de TENTOONSTELLING van de NEDERL. VER. VAN HUISVROUWEN, Afdeeling GOUDA, op 4, B on S MKI in de SOCIËTEIT - „ONS GENOEGEN”. VERZUIM NIET DEZE TENTOONSTELLING TE BEZOEKEN In den toestand der andering gekomen, openbare diensten zyn het resultaat der noodci dert gisteren eenige ve terwijl het publiek zich handigheden aanpast, gemak hebben veroorza men stilstand van he veroorzaakt. Berichter lands melden, dat er v kers of hun volgelingen weid zyn gepleegd en toestand met kalmte a kersbed rijf werd giste stilstand gebracht door paalde bonden in het werk hebben moeten st is de staiking niet uitgei de moeilijkheden zyn dt sche en provinciale bis Ideine nieuwsveHen ven overzicht van de gebeu regeeringsorgaan „Th dat vandaag slechts in is gedrukt zal zoolang dag verschijnen, waarbi nemen ligt, onbeperkte len worden aangewent dag tot dag te vergroot kere en afdoende iniii gids voitnt voor de Brit Van de opstopping, d der voornaamste strata ke uren kon worden I <andaag niets te bespe vhikkingen functions I tthoon het aantal parti< nn, waarvan de mees voetbeden aan voer, i Root was. De druk op I worden verlicht door c I Oodagrondsche en <j voorsteden zyn georga vm deze diensten, die geschoolde vrijwilliger groote aantal aan par I Pijen toebehoorende or I ren op de wegen reed, van de London Genera sterkt, die door vryv stuurd, bekend met het Vrachtauto’s. Verscheid nen ondergaan een in te busdepots en worden zoodra zij de noodige pr heid hebben afgelegd. Een aantal machinist* spoorwegmaatscAappyei wijl op de hoofdlijnen tl den zullen ryden. Elf di dington uit langs de Western georganiseerd, schappijen de andere g> zijn ook in staat naar 1 kemtremdiensten te vc D<%>r kleinigheden hge gemoederen voor Op de TENTOONSTEL LING van de Nederig Ver. van Huisvrouwen brengt de G. M. I. in haar stand naar voren de groote zorg, die moet worden besteed aan uitstekende melkwinning. Zij toont aan, hoe door dagelijksche coptróle en sa menwerking met den produ cent kan worden verkregen een Melk van Modelstallen van 50 cent per Liter, is voor slechts weinigen bereikbaar. Maar door afnemer te worden van de G. M. I. werkt men mede, om voor billijken prijs het beste te verkrijgen, dat bereikbaarJs. 1145 150 gedurende een lange reeks van jaren, bereikten de Chevrolet- vJ fabrieken uit alle deelen der wereld aanwijzingen, aan welke eischen de ideale en meest economische Truck zou moeten voldoen. Na zeer zorgvuldige studie werden deze naar voren gebrachte ideeën aan de praktijk getoetst, waarna de ingenieurs van de Chevrolet tegen den laagst mogelijken prijs een truck vervaardigden, die dus geheel beantwoordde aan den wensch van een zeer groot aantal gebruikers. Deze Truck wordt U thans aangeboden voor den prijs van f 1965.f. o. b. Amsterdam. Vraagt Uw dealer de gemakkelijke betalingscondHiin der General Motor» Acceptance Muziek - Cabaret - Dansen ■V Hedenavond optreden: ORD HAMILTON -: Verwacht morgen: MARGIE MORRIS ES* De eerste dag was een groot succes!! “^rl ^gj BEOPEND 2—5 en 7—11 Donderdag ook 10—12 r.m. ALG. ADVIES EN ADM. BUREAU NImmw* Schoolatraat 6 DEN HAAG. Tel. 14080 Waarom is bovenstaand kantoor zoo gszooht 111 Omdat vrij het maaat* inoooi habbaa. a a ome oliaataa billijk badiaaan. H n alle raohtaaakan bahaadelen op wia an waar ook. a op speciale voordeeltje condities vorderingen Inoaeaeeren. „op gebied van informatie het beat georionteord wijn. Daarom ia hot aaak U tot ona te wondoa. Eenmaal client blijft aliont. Op aanrr. oendon wij U gaarne onao vertegenwoordiger. dezelfde4 thane, wat ik gehoo mond van den rechl Hij toonde zich v< dean, met mijn antw .Niettegenstaande daar zegt”, hernam mijn meeiiing. Zij slechts op een vero» oorloof mij u te dot uw opinie ook alïet gissing berust.” ,Ik moet bekennef lijk in hebt”, zeide iets tegen, (Jat ik a» schrijf en hem alles verhandeld hebben?’ zal op Maandag 10 Mei 1926, des avonds half acht, in hotel de Zalm a/d. Markt aldaar, publiek verkoopen de volgende, alle te Gouda gelegen onroerende goederen: WINKELHUIS, Kamemelksloot 141., Ontruimd te aanvaarden. WOONHUIS, Wilhelminastraat 1. Verhuurd voor 2.60 p. w. WOONHUIS, Verloren Kost Verhuurd voor 2.50 p. w. WOONHUIS, Klooster a/d. Nieu we Haven 97. Verhuurd voor 1.65 p. w. DRIE WOONHUIZEN. Heerenstr. 66114 en 173. Verhuurd voor 2.50 f 2.50 en 2.75 p. w. TWEE WOONHUIZEN, Boschweg 15 en 17. Verhuurd voor 2.30 en 2.20 p. w. WOONHUIS, Nobelstraat 3. Ver huurd voor 1.90 p. w. WINKELHUIS, Stoofsteeg 11. Verhuurd voor 43.35 per mnd. tot 31 Oct. 1927. De perc. zyn .te bezichtigen de laat ste 3 werkdagen vóór en op den ver- koopdag van 10/12 en 2/4 uur, zij zijn te aanv. op den betaaldag der koopp. 9 Juni a.s. Breeder bij notities, welke tijdig gratis ten kantore van den notaris verkrijgbaar zijn, evenals alle verdere inlichtingen. 1084 51

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3