>52. z dies NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapeu^, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ro. 18147 Maandag 10 Mei^lOZB 85»Jaargang Dit blad verschijnt dugelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. h. DE MAANSTEEN. 1 1205-240 1201 90 BUITENLANDSCII NIBUWS. RBiHiimiiiiHfflffliHmifflHiei minder 1C44 64 mijnheer Blake week, dam. Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. DUITSCHLAND. Een „Eenheidsvlag” in Duitschland. Pres. Hindenburg grijpt in. President Hindenburg zal morgen een schrijven tot de ryksregeering richten, waarin hy deze zal verzoeken, een grond wettige oplossing in de vlaggenkiwestie door de samenstelling van een eenheidsvlag voor te beluiden. Deze eenheidsvlag is gedacht als een ver- eeniging van de ryksvlag en de handeLsvlag. Over dezen uitweg udt den in verband met de nieuwe vlaggenverordening ontstanen moeilijken politieken toestand schijnt heden in den boezem van het kabfnet overeenstem ming bereikt te zijn. geven. Men heeft mij achttien maanden ge leden het gezag in handen gegeven; dit ge schiedde met de grootste parlementaire meerderheid, in vele, vele jaren door eenige party bereik.t Heb ik iets gedaan, dat ik uw vertrouwen niet zou verdienen? Kan men niet veilig aannemen, dat bij my een rechtvaardige be handeling van beide partijen verzekerd is, dat een overeenkomst, met my gesloten, er een is van man tot man Deze boodschap van Baldwin,**Is zonder twyfel op gematigden toon gesteld, maar een stap in de richting van een oplossing van het conflict kan zy moeilyk genoemd worden. Baldwin, en met hem <ie geheele regeering, blyft op het standpunt staan, dat de algemeene staking eerst moet worden op geheven, voordat aan nieuwe onderhandelin- gen ter bylegging van het kolenconflict kan worden gedacht. Dit is de deur, die Baldwin open acht, maar het is nagenoeg onmoge- lyk, dat de Trade Unions door die deur zul len binnengaan, tenzy een verloop der sta king of 'n uitputting der geldmiddelen haar daartoe zou dwingen, als zy niet tevoren tot de overtuiging gekomen zyn, dat in de raad zaal waartoe die deur toegang geeft, con- ce&ries wachten en niet gedicteerde vredes voorwaarden. Het Deensche Vakverbond besloot zich in principe bereid te verklaren tot het procla- meeren dei^ sympathie staking voor de Brit- sche arbeiders welke echter niet binnen twee weken zal aanvangen. Te Ostende vergaderde Zondag de trans- portarbeidersintemationale en de mynwer- kersinternationale eerst afzonderlyk, later gezamenlijk. De transportinternationale besloot de re solutie te handhaven volgens welke het ko- lenvervoer van 't vasteland naar Engeland wordt stopgezet. Zy onderzoekt de moge- slag. De dag der proehiefning. Het is vijf uur in den nanwtMag en wij zijn juist in het huis aangekomen. De algemeene staking in Engeland. Een verklaring van Baldwin. Stopzetting van het kolenvervoer. De Britsche premier, Baldwin, heeft draadloos een verklaring laten publiceeren, waaraan het volgende ontleend is: „De algemeene staking heeft thans by na een week geduurd en ik meen, dat het myn taak als premier is, de natie nogmaals uit een te zetten, wat er in dezen bet reu ren s- waardigen stryd op het spel staat. Er zyn twee geheel afgescheiden kwes ties. de stopzetting der kolenindustrie en de algemeene staking. De algemeene raad van het vakvereeni- gmgscongres verklaart, dat dit slechts een industrieel geschil is. Het blykt evenwel niets minder te zyn dan een aanslag op de gemeenschap. Is er een rechtstreekscher aanslag denkbaar, dan dat een lichaam, niet gekozen door de kiezers van het land, zon der het volk te raadplegen, zelfs zonder de aangesloten leden te raadplegen, op derge lijke wijze het leven der natie 'bedreigt ter wille van voorwaarden, die zelfs nog niet eens bekend zyn gemaakt? Wie bedreigt den levensstandaard van het volk? Doet de regeering dit, die slechts ge tracht heeft, een tóllyke regeling in ’t myn- confMct tot stand te brengen, of doet de al gemeene raad van het vakvereenigingscon- gres het door het afkondigen van deze sta king, die, als zy voortduurt, de werkloosheid zal doen toenemen, de belastingen zal doen stygen, en het geheele levenspeil van het volk zal doen dalen Ik wensch het nogmaals duidelijk te ma ken, dat de regeering niet strydt tegen de mijnwerkers of tegen eenige greep arbei ders; dat is niet waar. Ik geloof niet, dat een eerlyk man er aan kan twyfelen, dat het wjn eenige wensch is, den levensstandaard un, ieder onzer te handhaven en dat ik be reid ten, de werkgevers aan te sporen tot bet brengen van offers ten bate van de in- «tandhouding der industrie. De^regeering is gaarne bereid, en dit is zy altijd geweest, het rapport, het g eh e e 1 e rapport, te accepteeren, wanneer de andere betrokken partyen dat ook doen. Ik heb reeds eerder gezegd en herhaal thans, dat de regeering bereid is tot het nemen van al le maatregelen ter verwezeniyking van de reorganisatievoorstellen, in het rapport ver vat De regeering blyft er van overtuigd, dat deze reorganisatie het land kan behoe den voor een herhaling van geschillen in de kolenindustrie als het onderhavige. Wy zyn bereid om, wanneer de omstandigheden het toelaten, opnieuw te zamen met mijnwer kers en mijneigenaars te onderzoeken, op welke wyze deze verwezeniyking het beste kan geschieden en de natie kan eiyvan over tuigd zyn, dat, als de tyd tot onderhande len aangebroken is, de regeering voorstellen i*i gereedheid zal hebben. Ik ben een man des vredes. Ik verlang en streef slechts naar vrede. Doch ik zal de veiligheid der Britsche constitutie niet prys Hoe gemakkelijk is 't wonden te slaan, hoe moeilijk ze te genezen. „Laat Baldwin bewijzen wat hij zegt”, zoo riep men in het hoofdkwartier van het vak- veneenigingscongres uit en 'Baldwin schijnt het inderdaad te willen bewyzen, want het gerucht loopt, dat de eerste minister op nieuw pogingen doet, om de mijneigenaars tot het brengen van een offer te bewegen, waarbij dan de regeering wellicht opnieuw zou overwegen, in eenigen vorm de subsidie te verlengen, al kan er niet aan gedacht worden, op denzelfden voet als negen maan den lang geschied is voort te gaan. Het Vakvereenigingscongres is bereid, de onderhandelingen op te neenen op het punt en in den toestand waarin zy 30 April ein digden, d.w.z. op den grondslag van de ver zoeningsformule van Thomas, die door de regeering verworpen is, omdat zy haar niet bevredigend leek en vooral omdat de regee ring niet wenschte te onderhandelen met de revolver op de slaap. Zy heeft er Thomas een verwyt van gemaakt, dat hy zyn ver zoeningsformule opstelde, terwyl hy met de order voor de algemeene staking in den zak liep; maar treft dit verwijt wel doel vraagt men. Thomas had zich ten vrede en ten oorlog tegelyk voor te bereiden. Dit deed ook trouwens de regeering, wier hulp organisatie reeds maanden geleden in elkaa1' getimmerd werd, toen de staking in het mijnbedrijf en zeker de algemeene staking een verwyderde mogelykheid leek. En het is zeker, zegt men in stakerskrin gen, dat Thomas zyn verzoeningsformule liever aanvaard had gezien dan verworpen, De eerste vraag is nu hoe staal het met mijnheer Blake’s ge/.ondhpid? Voor zoover ik .er over kan oordeu- len, za'l het toedienen van opium- op hem ongeveer denzelfden invloed heb ben, als een jaar geleden. Hij ver keert in een toestand, welke grenst aan dien van zenuwadftige overprik- keling. Hij verandert telkens van kleur zijn hand is min of meer beverig en hij schrikt op bij elk geluid of bij de verschijning van een vreemde Dit alles is het gevolg van slape loosheid1, welke voortkomt uit het plot selinge breken met de gewoonte van rooken, nadat deze tot het uiterste is opgetvoerd. Hier zijn derhalve dezelf de oorzaken wer zaam van verleden jaar en wij kunnen nu ook met grond hopen op denzelfden uitslag? Zal onze verwaditing verwezenlijkt worden? De rebeurtenissen van dezen avond zullen het beslissen. Terwijl, ik detze regelen neefsohrijf, is mi'.niheer Blake bezig met zidh te oefenen op het biljart. Ik heb mijn dagboek medegebracht, eens deels om de ledige uren te vullen, welke 'ik zeker tot morgenochtend zal moeten door brengen, ten andere m de hoop, dat er iets zal voorvallen, het welk de moeite waard is om aange- teekend te worden. Héb ik soms iets vergeten Ja. Ik heb gisteren een schrijven ontvangen van juffrouw Ve- rinder, waarin, zij meldt, voornemens ie zujti mee oen namiddagtrein te Ko men, gelijk ik heb voorgeeteld. Me vrouw Merridew zal haar vergezellen. Mijnheer Blake heeft ook antwoord ontvangen van eten rechtsgeleerde. Hij neemt de urtnxxxjiging aan, doch on der protest. Volgens zijn meening is het hoogst noodig, dat iemand, die nog in het bezit is van zijn gezond ver stand, juffrouw Veruuder vergezelt naar het tooneed. van wat hij noemt een ongehoorde kunstenmakerij. Van Cuff geen tijding. Wij kunnen niet verwaditen hem dezen avond hier te zien. Betteredge komt juist binnen, om te zeggen, dat mijnheer Blake naar mij heeft gevraagd Ik leg dus voor net oogienblik de pen neder. Zeven uur- Wij zijn de kamers nog eens poor geweest en hebten pen whndeling ge daan in het dennenbowhje Op deze wijze hoop ik de oude indrukken weer te verlevendigen ift den geest van mijnheer BJake. Wij gaian wflu eten, juist op hetzelfde uur. waarop een iaar geleden het verjaringediner plaats had. Te^ gelegener tijd zal ik het ge sprak. zoo natuurlijk als het mij mo gelijk is. terugbrengen op den Indi- schen diamant en de samenspanning der Oosterlingen om hem1 te stelen. (Wordt vervolgd). ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal £26, per waak 17 cent, mat Zondagsblad per kwartaal 2.90, par waak 22 cent, overal waar de bezorging P«r looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15 wet Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageiyiu aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux «tJn dagelijks geopend vaa 9—6 uur, Administratie Tal. lat 82; Redactie, Tel. 83. aan te raden, Cuff op de hoogte te brengen van alles, wat er in het laat ste jaar was voorgevallen, en het aan hem over te laten zijn gevolgtrekkin gen te maken, hem daarbij uitnoodi- gend bij de proefneming tegenwoordig te zijn, daar zijn getuigenis van. veel waarde kon wezen. De werkzaamheden in het huis gin gen onder Betteredge’s toezicht goed vooruit. De oudé man echter keek mij nog met geen goed’ oog aan en richtte niet meer dan noodig was het woord tot mij. Mijiiiieer ,B|nke heeft, een naoht doorgébracht zoo slecht, als nog geen te voren. Ik heb mij genoodzaakt ge zien, hem iet*? voor te schrijven. Men- schen van zijn gevoelig zenuwgestel ondervinden gewoonlijk spoedig de uit werking van geneesmiddelen anders zou ik vree&enhem1 totaal ongeschikt te bevinden voor d© proefneming, wan neer dé tijd daarvoor gekomen is. Wat mij zelf betreft, na een paar dagen bevrijd te zijn gebleven vart pijn, heb ik dezen morgen wederom eep aanval gehad', die mij heeft doen besluiten tot den opium terug te keer en. Ik sluit dit boek en neem mijn vallen dosis in vijfhonderd druppels. Beter vooruitzicht vandaag. Mijnheer Blake’s toestand ia gunstiger. Hij heeft een weinig geslapen. Ik heb den naoht doorgebracht in een. toestand1 van ver- liddel riekte geneien, die U at een last maakt. Die j jeuken dat branden- pat verdwijnen, vele ten einde raad waren, .D.K reeds tu«W H er baat Ml ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda aa oxmawkan (beboerende tot den benorgkiiag) 1—5 regela ƒ1.30, elke regel moer /OJifi. Van buiten Gouda en den bezorgkring 1—5 regete 1 55, elke regel meer ƒ0.80. Advertentiüu in bot Zaterdagnummer 28 byriag op den prtja. Licfdadigbeido-advertantiln do helft van don prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regela ƒ2.05, elke regel meer ƒM O> do voorpagina 58 booger. Gewone advertentita en ingezonden medadoeHagon btf contract tot Mor geredueoor- den prijs- Groots lottere on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advortentün kunnen worden ingezonden door tuMchenkomet van ooliodo Boekhan del aren, Advertentiebureaux on onze Agenten on moeten daags vóér do plaatsing tan het Bureau zfjn ingokomon, teneind van opname verzekerd te ztfn. BELGIë. Geen levensmiddelen uit België naar Nederland? De commissie voor den export keent mor gen te Brussel bijeen om te overwegen, of het niet noodzakelyk wordt den export van levensmiddelen near Nederland stop te zet ten, in verband met de styging der kosten van levensonderhoud in België. De exporthandel aan de Hollandache grens heeft <len laateten tyd groeten omvang aan genomen. Dagelyks passeeren zee? veel Nederland- sche auto’s de grens, oen 's avonds volgela den met levensmiddelen terug te keeren. Vrydagnacht werden driehonderd stuks vee nabij Mollenbeersch op Nederlandsch gebied geslecht. Dit vee was afkomstig uit België. HONGARIJE. Het valschemunteraproces. Voortzetting van de verhoeren. Het proces werd Zaterdagochtend om W uur hervat. Eerst werd <ie ontslagen vroe gere leider van het Carthografisch Instituut kolonel Kurtz, gehoord, die verklaarde, dat hy niet schuldig was. Daarna volgde het verhoor van majoor Geroe, (ten leider van het instituut. Majoor Geroe, de leider van het cartogra fisch instituut, verklaarde niet schuldig te zyn. In het najaar van 1928, zeide hy, ontbood generaal Hajts my. Hy verklaarde, dat het een patriottische actie op groote schaal bs- trof. Streng vertrouweiyk zou hy de eerst volgende dagen mededeelingen doen nopens technische quaesties, waarby ik al het ove rige «oü vernemen. Hajts zou de zaak niet alleen steunen, maar er ook peraooniyk aan deelpemen. Na afloop van het onderhoud vroeg hy, of ik voor het vaderland tot alles bereid was. Als Hongaar antwoordde »k „ja!” Ik vernam toen, dat bet de verval- sching van buitenlandsche bankbiljetten ba trof en nam afscheid met de woorden: „in naam des vaderlands." Een week late? ontbood graaf Paul Teteki my. Hy deelde mede, dat er ten behoeve van een patriottische actie op groote schaal reproductiewerkzaamheden moesten worden uitgevoerd en dat Windisch -Grata in bizonderheden zou mededeelen waarom het ging. Nadosy kwam. Ik ging cnet hem mee. Ik herinner my niet precies s of Nadosy by het geheele gesprek over da francsvervalachingen tegenwoordig was, maar in ieder geval wel by een gedeelte. De president stelde de vraag, of Windisch- Gratz dan wel Nadosy hem, Geroe, tot deel neming aan de verval sch in gen had overge haald, waarop majoor Gerö antwoordde, dat hy had gehandeld op last van zün superieur generaal Hajts en alles met Nados, had be sproken. Officieel was hem, opgedragen naar Duitschland een studiereis te maken, wat hy deed in de veronderstelling in het belang en voor de redding van het vaderland te hande len .Hy bezocht Keulen voor het doen van GOVDSCHE COURANT. dooving. Ik kan niet zeggen, dat ik deaen morgen ontwaakte: ik kreeg mijn bewustzijn terug, dat zou een oa- tere uitdrukking zijn. Wij reden naar het huis om té zien, of men vorderde met het plaatsen der meubelen enz. in den vereischten toe stand. Morgen Zaterdag zal al les in orde zijn. Betferjedge bradlit geen tegenwerpingen weer te bende. Zijn beleefdheid en zijn stilzwijgen waren veelbeteekenend. Mijn medi- schei onderneming, gelijk Betteredge ze noemt, moet tot Maandag uitgesleld worden. Mijnheer Bruff en Cuff zijn uitgenoodigd om tegenwoordig te zijn; op die wijze zullen wij getuigen ge noeg hebben voor ons doel. Mijnheer Blake is vandaag wel. Hij bekent, ’s nacht om 2 uur een lade te hebben geopend, waarin hij zijn sigaren bewaart en er slechts ,nret dé grootste moeite in geslaagd te zijn,' den lust tot rooken te bedwin gen Hij‘ gééft mij den sleutel van de ladé. dien ik tot Dinèdag bij mij zal houden. Mijnheer Blake en <k hebben een r geddan in een open rijtuig. Na het diner heeft hij twee uur geslapen. Ik heb vertrouwen op den goeden uit en deze gematigde leider verklaarde Zater dag nog in een rede te Hammersmith, dat hy nooit in principe jroor een algemeene sta king ig geweest. De arbeiders, aldus Thomas, hebben niet het recht tot hun werkgevers te zeggen: Gy moet met ons onderhandelen, onder bedrei ging met staking. Maar evenzeer is het bil- lyk en rechtvaardig, dat de arbeiders niet kunnen onderhandelen onder bedreiging met uitsluiting. Ondelfte alles wat gezegd is, ging Thomas voort, herhaal ik, dat het de plicht van beide partyen is, de deur open te houden. Wat ook het, resultaat van den strijd moge zyn, hy beteeltont geen uitdaging aan de grondwet. Zelfs als de vakvereenigdngen op alle punten in den jgtrijd voor de mynwer- kers de overwinning! behalen, zal geen lid van den algemeenen raad het wagen te zeg gen, dat het doel van het vakvereenigings- congres was, de regeering te overheerschen. Hy, die over oorlog «preekt, eindigde Tho mas, speelt met vuur. De arbeiders doen voor niemand onder wat loyaliteit en liefde voor het vaderland betreft. Myn taak is een moeilyke en de zwaar, maar zwaard lykheid van de 1 oogenblik te beseff* overeenkomst kan oogenblik moet wordenbenut. Zoowel Baldwin als Thomas gewagen dus keerste moet de myn- jjoor binnen te g’San, lykheid om aan Engelsche schepen geen bunkerkolen te leveren en levensmiddelen transporten naar Engeland te beletten. Bo vendien zal zy trachten, het monsteren van matrozen aan boord van Engelsche schepen tegen te gaan. 'Desbetreffende regelmgen zullen in de verschillende landen getroffen worden in volle overeenstemming met het bestuur der vakbonden en de aangesloten vereenigingen, die over een eventueele uit voering der regeling moeten besliasen. Reeds tevoren was opgemerkt, dat in Frankryk en Nederland het vervoer van le vensmiddelen belemmerd wordt. Volkomen eenstemmigheid werd bereikt tusachen alle aan deze bespreking deelnemende afgevaar digden. Men achtte echter speciale maatregelen noodig betreffende het transport van steen kool op den Ryn. Derhalve zullen Neder- landsche en Duitsche transportgedelegeer- den a.s. Woensdag te Duisburg byeengeko men, om de kwestie van het vervoer der Roerkolen te onderzoeken. De beide internationales namen met alge meene stemmen een resolutie aan, voorge steld door Hodges, waarin wordt geconsta teerd dat overal maatregelen zyn genomen om de resolutie van Brussel d.d. 16 April na te levendat met de hulp der transport- arbeidersinternationale het geheele kolen vervoer naar Engeland is stopgezet en ovev- al een steunactie is georganiseerd. Men verklaarde zich solidair en bereid, om eventueel in overeenstemming met de star kers verdere maatregelen te nemen. In den loop van de conferentie der myn- werkersafgevaardigden deelde de Neder- landsche gedelegeerde Van der Bilt criede, dat Nederland als kolenproduceerend land weinig beteekent, daar de totale jaarproduc tie niet meer dan 7% millioen ton bedraagt, warvan 3 millioen ton wordt uitgevoerd. Als uitvoerland is Nederland echter wel belangrijk, doch de bond van transportar beiders treft alle maatregelen om den uit voer te beletten. Eerstdaags wordt te Rot terdam een groote meeting gehouden om het solidariteitsgevoel te versterken. 121) Dezen morgen, toen wij op weg wa- uren naar het huis raadpleegde hij ®ij met tenuwachlige opgewondenheid over een brief, hem uit Londen toe- Eezonden dpor Cuff.. Cuff schrijft uit Ierland. Hij meldt dé ontvangst van ^en kaartje en een boodschap, welke mijnheer Blake in zijn huis te Dorking teeft achtergelaten, en zegt, dat hij binnen een week naar Efigeland zal terugkeeren. Middelerwijl wenscht hij m ,re^'en te weten, waarom' mijnheer lake heet over den Maansteen spre1- Kw wil. Indien mijnheer Blake hem overtuigen, eenigen emstigenmis- begaan te hebben bij zijn onder- /■y* van verleden jaar, zal hij het jn plicht rekenen, zich nogmaals te ■iner beschikking te stellen. Zoo niet, vraagt hij verlof in zijn afzonde- yg te mogen blijven, omringd door tijn bloem»,, Ds aarzeldé niet. raartwoordelykheid is zal de verantwoorde- !ty zyn, die faalt het 1 waarop een eervolle rorden bereikt. Dat Zoowel Baldwin als Thomas gewagen dus van een open deur. eigenaars dwingen, de tweede de mynw Er zyn wyd-versprilde geruchten, en de vastelands-editie vanfc de „Daily Mail” maakt er omstandMj melding van, dat groepen Trade UniorOSeh het werk wilden hervatten en hun' lidmaatschap der vakver- eenigingen opzeggen. In hoeverre deze geruchten gegrond zyn, is moeilyk te zeggen. Wellicht vinden zy hun oorsprong in het feit, dat de geestdrift voor de staking by de stakers ontbreekt. Dit is echter een verschynsel /lat reeds op den eersten stakingsdag te constateeren viel. De verliezen, door de mynwerkers in Yorkshire in de eerste stakingsweek gele den door loonondervinding, beloopen, zoo zegt een bericht «it Leeds, bijna 350.000 pond, terwyl de verliezen door het stopzet ten der productie meer dan 550.000 pond be dragen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1