Rjluis Veerkades Beschuit^ Milliocrvert fe fe;-- CEREBOS ZOUT Itamerl II op dil DW OingtMsdt Ïerzekeriug-Maalscliappij (geen Levensverzekering) zoekt voor GOUDA een actief floofi- Vertegenwoordigef in staat zelfstandig te werken en met voldoende vakkennis der meest voorkomende branches als Brand, Inbreak, Glas, Onge vallen, enz. Bij gebleken ge schiktheid zeer gunstige voor waarden o. a. bestaande porte feuille beschikbaar. M 2^1 GIST IS LEVEN! DE HOLLANDSCHE HUISVROUW de maai V nu ARNHEM m NI1MEGEN op ZONDAG 16 MEI 1926 Zie aanplak- en strooibiljetten. NÏEU^ fó.' JÜT VERKU Lbeschl M,k Het beste niet te goed. Be- Ne. 18148 HUISVROUWEN, GOEDKOOPE TREIN adverteert in dit Blad ZENUWLIJDEN Assurantiekantoor LM a Irving’s Gist Taminen Tabletten! ADERVERKALKING ZENU V GOUDA, die de Tentoonstelling hebt bezocht, verzuimt niet U te abonneeren op Dit blad verst 1215 14 Geïllustreerd Weekblad De abonnementsprijs bedraagt f 1.25 per kwartaal franco per post. Verdeeldheid Proefnummer en Prospectus gratis op aanvrage 5 Minuten in bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON. 5 a 10 ling, doch het houdt on tegen ze gge- dankbare 380 150 het busje in het zoutvaatje stort 1217-25 1166 50 ‘■V De Riecner straat 2c/4. Den Haag-, FEUELL A- i»KI ■er- •CHOONHtiD aczoNOHiiB 'evisrjtt HUlOXItKTt* 10 15 10 15 24 uur Spannend roma vai WILKIE C Vwi «mpvb: Fa. RENEMAN V. d. HEIJDEN, G»UDA. ongevraagde getuigschriften binnen P. SLUIS' OPFOKVOER ia het resultaat” tan 30 jaar wetenschap ex^ecTariog en wordt dan ook door de meeat vooraanstaande Pluimvee- deskundigen en Hoender- parkhouder» gevoederd. ABONNEMENT per kwartaal ƒ2.90 Franco per poet pe Abonnementen w hjj onze agenten a Onze bureaux z Redactie, Tel. 83. van ROTTERDAM t/m VLEUTEN BEKGAMBAC NIEUWERE! Getrouwd ARNOLD F. J. BLOEMEN en CECILIA H. BOSHUIJER die ook namens wederzijdsche familie har te! ijk dank zeggen voor de vele bewijzen van belangstelling hun huwelijk onder vonden. SNEEK, 10 Mei 1926. ronde voor de ontbijt- en koffietafel, kleine ronde voor dessert, bouillon en thee, lange beschuitjes met suiker en kaneel om bij cacao te gebruiken. Ze vinden alle hun weg naar grage monden. Proef ze zelf en ge wilt geen Infcj andere meer. te Rotterdam BIJKANTOOR 1ste KLASSE MAATSCHAPPIJEN wenscht in relatie te treden met actief Heer of Firma voor de afsluiting van „ASSURANTIEZAKEN” (Brand-, Transport-, Auto-, Ongeval lenverzekering, enz) eventueele vorming Hoofdagentuur. Zaakkundige medewerking wordt verleend. Aanbiedingen met opgave van referentiën in te zenden onder letter RD V Adv.-Bureau Keuzenkamp, Rotterdam. 1219-20 -^4 omdat^ kuikens m enkele maanden «uk wassen zijn en in deze korte groeiperiode het- voedsel voos een groot gedeelte beslist over de gezondheid en toekomstige eierproductie, is de voeding van overwegend belang. Bv-'iv- 1 Haat en liefde kot dat voor beiden geen is. Grootste Medische ontdekking dezer eeuw. Een snel werkend middel. Nieuwe wondervolle Gist-Vitaminen behandeling WETENSCHAPPELIJK IS THANS VASTGELEGD, DAT HET VERSTAND NOCH HET LICHAAM ZICH ONTWIKKELEN KAN ZONDER VITAMINEN IN HET VOEDSEL. IRVING’S GIST- TAMINE TABLETTEN BEVATTEN HET MAXIMUM AAN VITAMINEN IN VERBINDING MET ZUIVERE (96 GIST EN ZIJN HET MEEST KRACHTIGSTE MIDDEL BEKEND IN DE MEDISCHE WETENSCHAP. BIJ NIET WEL ZIJN OF VERMOEID GEVOELEN NEEMT U EEN OF TWEE GIST-TAMINE TABLETTEN EN U GEVOELT U FRISCH EN OPGEWEKT NA EENIGE MINUTEN. Irving’s Gist-Tamine Tabletten helpen U b(j het vol^rn<i^:nii)on Hoofpijn, neuralgie (zenuwstoringen) etc Indigestie, slechte spijsvertering, gassen, zuren etc Galaandoeningen, Depressie (Neerslachtig heid) etc Maagstoornisen Influenza, Gevatte Koude, Koorts Een voortreffelijk middel bij Het brengt natuurlijk geen gen lij k het proces tegen. Dagelijks komen ongevraagde getuigschriften binnen van gebruikers van IRVING’S GIST TAMINE TABLETTEN. Meer dan 20.000 getuigschriften kwamen in 18 maanden tijd in ons bezit. Prijs f 0.75, f 1.50, f 2.50, f 0.00. Eenige Importeurs: NV. Algtrnme HollindMha Handals- en Induetrle Maat1. DENNEWEG140 „AFD. YEAST VITE” DEN HAAG I Verkrijgbaar bij de voornaamste Apothekers en Drogisten. UutZ'W tCHOONH*'" vt - OtIONO"... 'öuianM MuiOXICKtt* WEGGEVLOGENi N lontje Postduiven. Bondsringen 3 26 C. 18514 3 26 C. 18507 Terug te bezorgen Turfmarkt 117. 1218 8 Br. onder No. 1216 bureau Goudsche Courant, Markt 31. 152, Wanneer ik zijn j vereisolito riotltir alles gedaan heb macht staat, voor d oni hem de tweede Thans heb ik eer om in het mei! Dflar den voorraad i dokter Candy het v< nijnheer Blake had B®tteredge bracht ■w, waar het bew: ■k vond het Hesel een glazen stop overtrekken. He Mwht had. g«wc Daar de fla, besloot ik er liever dan vai ^«Paraten, welke i gracht Ik heb mi J08!» bijna te verdu «oer Blake vooruit Ondanks de gerucht pen, dat de vakyereeni fing der staking zou stand in Engeland vrijwel ongewijzigd. De positie dér rej, tengevolge vooral va r.ooddienfcen. Ook he naar het&werk terug' Niettemin ton <le stak gemeen genoenfe\word Tot sommige groepen door te dringen, dat he arbeid een schenden overeenkomst en dat is. Dit is vooral het g der drilkpers en <laj Daily Express kwac deel van het. personeel over dacht weer in nc schjjnen. Ook bjj de pi zich groote groepen a Bij de spoorweger verbeterd. Bij een gr 1/5 gedeelte van het het werk gegaan. Giste nen geloopen. Drie spo den gecneld o.a. een te drie personen werden j Het verkeer is over dan de eerste dagen w tal vrijwilligers groeit micidelenvoorziemng j land voldoende. Berichten over wan< schijn en \sterk overdrew Zoowel in de groote «ar het nog al rum< buig vindt men nu wee diensten. Te Swansea toevoer stopgezet. De bond van loodsen geering te steunen en dienst te zijn. In Londens dokken, tairen bezet zijn, voere lossen snel uit, ongave als gewone dokwerkers voorraden met een ge’ Hyde Park gebracht. 1 zoo schrijft de corr. een convooi door de Cii de wel een half uur v want dé stoet was di wend beigeleid door eer lerie en van gepantsen publiek juichte luid, schen achtten zulk e vertooning geheel overt De heer Francis H gaat hjj voort, dat Chu trale zet verantwoorc helpt zulk icnponeeren ven der rust. Deze rus waardig diep. Ik ha U** - Verloofd QOISE WERNINK en W. C. VAN HAEFTEN 2e Commies ter Secretarie. Bleekerssingel 18. Fluweelensingel 104. Ontvangdag Zondag 16 Mei 34.30 uur. 1214 13 Voor onze geaondheid is het beste niet te goed; want onze gezondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gij, zonder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleur; hoofdpjjn, hartkloppin gen, gedwige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeen^ verslapipingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radi- kaal als de SANGUIN£«SE. Want de Sanguinbse versterkt en verrijkt het bloed; wekt de eetlust op; bevordert een algemeene levensopgewekthedd en tast met vds- te hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en bij alle voorname drogisten. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. Prys per flacon 2.—, 6 fl. 11.12 fl. 21. VAN DAM Co. beschuiten verlaten jaar- SrJW lijks onze fabriek. Groote --1--J-- U te laten Vraag Uw winkelier toch om xien de practlsche gepatenteerde zoutvuller

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3