i EN! Omstreken s rva NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR1 GOUDA EN OMSTR 11-i- 4 -L Dinsdag II Mei 1826 Me. 16148 66* Jaargang itten De staking in Engeland. FEUILLETON. lustris Maat0. den haag Drogisten. MOERCAPELLE, ZEVENHUIZEN, enz. i Jcrt.A ■jingé DE MAANSTEEN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK,j HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOEI NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN^ STOLWIJK, WADDlNXVEEN, ZEVENHL buitenlandsch niéuws. APPIJEN wenscht zer eeuw. ,6 4- M I nluAasa. MAwd TA.. JI a nn». !B a 10 Si «en ris pei 880 150 .00. zoo dal om met «JDA. ehandeling GD, DAT HET KELEN KAN V ING'S GIST XIMUM AAN I GIST EN LEND IN DE ,EN NEEMT U J GEVOELT U volgende 5 Minuten ik geeft leid woi de eejste vlucht nakr,^ hats rt’ -x pnda jlede ml H khedq «n w len aan a genwe- Zondjag- idey’l 15 15 uur Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. onvoorwé i. Hij spi mol Rol óm m i •CHOONHClO atzoMOHiiO '.VI.TJU mu.OZI.KTUI> ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoor«ode tot den bexorgkrin>; r 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring ƒ0.80. Advertentie» in het Zater^zgnummer 20 rwde l van met uden Peary’s waarnemingen in die streken als in zal mijn >ort-. Auto-, Ongeval- undige medewerking zenden onder letter 1219-20 ontegenzegige- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2J15, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15 vet Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT SI, GOUDA, ttie Tal. Int 82; Haat en liefde komen hierin overeen, dat voor beiden geen opoffering te groot is. 5’de achterbuurten jiborkruist. dngen geleden nog onveilig jfrol- auto's en fietsen w( pöwde, id van Mnietl iie hu, FM IImei, wviueil Viisugcuwiw»!. xiij apccdk Zich uit voor uitbreiding mot met meer dan .tweoj of drie zetels. De Spaansche gedelegeerde Palacios wees eveneens op de beteekeniis van de eenstem migheid. Guano (Uruguay) verklaarde dat de A.merikaatasche ptaten vftn den aanvang af tegen het verschil van permanente en niet- permanente leden zij geweest. Desondanks was hij evenwel niet voor afschaffing op dit oogenblik. bjj onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Adminiatrat Redactie, Tel. 83. F jj ÜOIIWHE COURANT PV* L.1—J I 1 1 K? Au4ikirX).. -!|l AHVICRTRNTIRPRUHi IJit Qniid« mi nmicr*ir»n /IwkhnnrMiH. tnt 0—5 regels 1.80, elke regel meer Ui5 regels ƒ155, «Ike regel meer bijslag op den prijs. Ueftlad’gheidB-adTertentiën do helft van den prtfe. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels /2.05, elke tegel moer ƒ1.60. O» j’lie voorpagina 59 booger. r Gewone advertantiën en ingezonden modedeelingen bfl contract tot zeer geredueoer^ i yien prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. IAdvertentihn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van Bollede Boekhan delaren, Advertentiebureau! en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing iA*n het Bureau zijn ingekomen, taneinrf Van opname verzekerd te zijn. >rdt onder- ju de Fok- fe met drie ^rvan twee In de lucht jomnwxler lennett, (jtie Mao-i^tflldb dpoofvlieg- leen (Jerde t er pjede, h K o dings V dat) clan s$*p langstelling uat bij haar boven anes ging, de belangstelling in mijnheer Blake. „Wat doet hij? Heelt hij over mij gesproken is hij opgeruimd Wanneer geelt gij hem hel slaapmiddel in Mag ik er bij zijn, wanneer gij hel klaar maakt Ik ben zoo opgewonden, dat Ik niet weel wat eerst te zeggen, en, ik heb u zooveel te vragen. Verwon dert u dat niet ..Neen”, zeide ik. .,lk geloot, ik Jiet heel goed begrijp. Zij was ver veerheven boven de ai led aiagscllie zwakheid van zich verle gen te toonen. Zij antwoordde mij, gelijk xij het een broeder of een va der zou gedaan hebben. ,,Gij hebt mij uil een ellendigen toestand' verlost en mij een nieuw le ven geschonken. Hoe zou ik zoo on dankbaar kunnen zijn, iets voor u te willen verbergen r Ik hem hem Eet” ging zij voort op ongekunatelden. na tuurlijken loon. ,,Ik heb hem altijd lief gehad, zelfs toen ik hem' in mijn gedachten ongelijk aawdeed. Zelfs toen ik hem de hardste en wreedste woor den toevoegde. Is er eenige verschoo- ning voor mnj Wanneer het morgen ochtend is en hij weet, dot ik m»j hier bevind- Zij hield op en zag mij aan ernstig en blik. Wanneer het morgenochtend is onderbrak ik haar, behoeft gij hem Gistermorgen fslk deering van de s5n* van stel tingen a 'nbaar de eèi igens :g »rt Ce® Groov.E è.saJé) Óen VokenboTH^bijeengcroepen. Op van Lord Rdfac vita de codhi rT? I eerstjfe opera! ‘èudeiUl ï|uns]H Annie 1 (eildng*| 1 iA is-hÉr' zullen i )ijke w^jzi^ngail kloja, de Itali Iflhrde dat er aai ktaiente en niftt4| getornd moet wordef dat aan het be^inséll der besluiten van den moet worden valtgeh zoo gaat de corr. Yard de alge- middelenvoorziemng land voldoende. Berichten over wanordelijkheden te Huil Bchjjnenxsterk overdreven te zijn. Zoowel in de groote steden van Schotland ■mr het nog al rumoeiig is, ais te Edin- buig vindt men nu weer goede tram- en bus diensten. Te Swansea is de levensmiddelen toevoer stopgezet. De bond van loodsen heeft besloten de re- geering te steunen en de gemeenschap van dienst te zijn. In Londens dokken, die geheel door mili tairen bezet zijn, voeren de vrijwilligers het lossen snel uit, ongeveer tweemaal zoo snel als gewone dokwerkers. Daarna worden de voorraden met een gewapend convooi naar Hyde Park gebracht. Gistermiddag zag ik, zoo schrijft de corr. van het Hbld., zulk een convooi door de City trekken. Het duur de wel een half uur voor het voorbij was. want de stoet was drie kilometer lang en wend begeleid door een overvloed van cava lerie en van gepantserde auto's. Het straat publiek juichte luid, doch bezadigde men- schen achtten zulk een Bannen Bailey vertooning geheel overbodig. De heer Francis Hurst vertelt mij, zoo gaat hjj voort, dat Churchill voor deze thea trale zet verantwoordelijk is. Misschien helpt zulk imponeerden wel bij het handha ven der rust. Deze rust was gisteren merk waardig diep. Ik had' in Noord, Zuid en te houden, mijnheer gaf de. rechts geleerde op ongediuldligem todn ten antwoord. ,,En daar ik gewook ben te zwijgen over alles, wat de Vmen schel ijke dwaasheid zoo al verziffl, zat het mij niet moeilijk vallen, daaraan te voldoen. Is u dat genoeg Ik boog en liet Bettoredge hem zijn kamer wijzen. Thans moest ik de da mes to woord staan. Ik ging de trap af en ontmoette de vrouw van den tuinier, die met het in orde maken der kamers was belast, in de gang. Ik wildo haar juist vragen naar juf frouw Verinder. toen deoe zelf de deur van haar zitvertrek opendeed. ..Is dat mijnheer Jennings?” vroeg zij. Voor ik kon antwoorden, was zij reeds op mij toe getreden. Zij zag mij in het licht vim een lamp tegen den muur. Ln het eerste oogenblik bleef zij staan en scheen te aarzelen Zij herstelde zich echter dadelijk, kleurde even en gaf mij toen met in nemende vriendelijkheid haar hand. ..Ik kan u niet behandelen als een vtreejndei. miinheer Jenningis”. zeide zij. „O. als gij wist hoe gelukkig nw brieven mij gemaakt hebben.” Zij sloeg haar oogen op mijn leelijk gerimpeld gezicht met een uitdrukking van dankbaarheid, zoo nieuw voor mij. dat ik niet wist hoe haar te ant woorden. ..Waar is hij nu?” ging rij voort U’ting gevende aan het gevoel van be slechts te zeggen, wat gij mij daar even verteld hebt.'1 Haar gelaat helderde op. Zij kwam dichter bij mij staan. ,,Gij hebt hem in den laatsten tijd nog al veel gezien zeide zij. „Hebt gij dat inderdaad bespeurd?” ..Zeer zeker antwoordde ik. „Ik twijfel niet aan hetgeen morgen ge beuren zal. Ik wilde, dat ik zoo ge rust v as op de proefneming van dezen avond.” Hier werden wij onderbroken door de komt-t van Betteredge, die mij ver zocht hem in een andere kamer te vol gen. Daar vonden wij een kleine oude dame, zee.- netjes gekleed en bez:g met een borduurwerkje. Zij liet het in tiaar schoot vallen en uitte een gilletje bij het gezicht van mijn ge laatskleur en mijn ongewoon haar ..M-e)vtouIw* Merridew", zeide juf frouw Verinder ..dat is mijnheer Jennings.” ..Ik vraag mijnheer Jennings verschooning”. -prak de oude dame ..Het reizen maakt mij altijd zenuw- achtig. Als hij er niet tegen heeft, zou ik hem' we' een gunst willen verzoe ken. Er wordt gesproken van een weien- schappelijke proefneming. Ik heb zul ke dingen wel eens bijgewoond, toen ik nog op school ging, en rij eindig- den altijd met een ontploffing. (Wordt vervolgd). VEREENIGDE STATEN. De vermetele Amerikaansche vliegen. Byrd. Omtrent Byrd', den man die zijn mededin gers Amundsen c. b- eüi'Wilikiins c. s. een vlieg heeft af gevangen, verteld de N. R. Ct. de volgende bijzonderheden Commander Richard G. Byrd, de chef van het marinewezen in Washington, die verle den jaar als vlieger deel uit maakte van de Mac Millan expeditie, is een man van om streeks 40 jaar. Zijn plan was, met 'n Fok- kermachine van Koningsbaai in Spitsber gen naar Kaap Morris Jesup, de noordelijk ste punt van Peary-Land te vliegen, en van daar naar de Noordpool; daar <le Aimeri- kaansche vlag te doen neerdalen, eventueel te landen, en vervolgens wanneer het mo- gel jjk is, over een deel van het onbekende Poolgebied te vliegen, en daar naar land te zoeken. De „Chantier”, die 5 April uit New York vertrok, zou te Drontheiim den journalist William Bird en dien bekenden Noorschen ijsloods Isaak Isaksen uit Tromsö aan boord nemen, met nog een deel dier uitrusting, en direct naar Koningsbani vertrekken, waar het schip 2930 April .verwacht wend. De Chantier had 2 vlieg tuigen aan boord: een Fokkervliegtuig en een Curtis, welke laatste eigenlijk meer as sistentie zal verleenen tot het aanleggen van depots o.a. ook van benzine op Kaap Morris-Jesup. Het plan toch is tweemaal naar Kaap Morris-Jesup heen en weer te vliegen, voor de eigenlijke vliegtocht van commissie ter bestu-H istjelling van den Raad voorn rt Oecil tullen de zitj? riasie in het algiecnee^1'H Are zitting, die* detj vAxl, verklaarde Lx>rU’ (M) Britsche retaeerinw ln, radiicale wtazigingl MN den Raad Mwits bescheiden, jfe- jÖMgebra^ht kunnen I HM oMera^ai Mttnanente led^ $brdie&| >beto4^ en liciiaamskracht had gesteld om Van het voortdurende levensgevaar nog niet eeng te gewagen. Thans vliegt een Amerikaan er in een Fokker betrekkelijk op zijn gemakken zonder overgToote inspanning naar txje,ian weer terug naar zijn basis van vertrek. 1 kort zal het ipisschien duren, voor er d jesmenschen per Cook-vlieg-jwriinibufe Ji de Pool gaan dm er elkaar te kieken o» ijsblok! InmiiWels blijft Het van belang te ten dp nader bericht oentrent hetgeen onderweg heeft waargenomen. j|V DENEMARKEN. SpiritusaniokkeHrti. Zaterdagnacht,bespeurde een douanekrtu ser ten Z4 van Drager een motorboot, «en bekend smokkel^ichip, dat in razende anel- hfi|dliiaar de kust voer. De smokkelaars be gonnen, toen zjj bemerkten dat men hen V»r- yojgde, bussen pjet spiritus van boord te ivei-pen, doch ten slotte haalde het douane- i^aartuig het smokkelschip in. De beide uch aan boord bevindende personen, een Deensch zeeman en een mntsch machiist, werden ge arresteerd. Er konden 41 bussen met spiri tus worden opgevischt. Uit Oslo wordt toevallig eveneens een ar restatie van een Duitscher en een Noor ge meld, wegens spiritussfnokkelarjj. De poli tie aldaar arresteerde den Duitschen spiri- tushandelaar Böhme uit Hamburg, die rich in het gezelschap van een bekenden Noor schen smokkelaar bevond. Uit de by Böhme gevonden papieren bleek, dat hij zich met spiritussmokkelarij bezighield. DUITSCHLAND. De brand in een pianofahriek. In verband met het onlange vermelde be richt aangaande een grooten brand in de pianofabriek van de fa. Grotrian-Steinweg te Brunswjjk, wordt ons cneegedeeld, dat ongeveer een derde deel van de fabriek is uitgebrand. Vijfhonderd instrumenten zjjn geheel of gedeeltelijk verbrand, in elk geval geheel als verloren te beschouwen. Van de zich in de fabriek bevindende acht groot» droogkamers is er slechts een vernield. De hout voorraden buiten de fabriek, ip totaal pl.m. 4000 kub. m. voldoende voor ongeveer 12 tot 14000 instrumenten hebben niets ge leden Verzekering dekt de schade. Het be drijf hetwelk inmiddels den arbeid heeft hervat, kan de fabrikatie zonder noennens- w aardige onderbreking voortzetten. RUSLAND. Een decreet over bezuiniging. De noodzakelijkheid de tering meer naai de nering te regelen heeft de regeering van de Sovjet-Unle gedwongen tx>t speciale maatregelen over te gaan. De negeering, overtuigd dat de bevelen, die van het be stuur der bolsjewistische partjj komen, het stiptst worden opgevolgd, heeft rich nu tot dat bestuur gewend met het verzoek een vermaning tot de ambtenaren te richten. Het gevolg hiervan is, dat Stalin een de creet heeft uitgevaardigd, waarin alle pur- tijorganisaties (d.WJZ. bolsjewistische orga- ti van dankbare EN. naanden tijd in Oost-Londen die e^n paar den en ww gevallen. Allies echter was er eW gelijk- Er hflarschte een gezelligy stemming. Kiaderen en voiwasseften speel den op straat'met de^bal, voor Zfxiver het drukke motorverkeer zulks toeliet. Op Par liament Hill zaten de menschen in het groe ne gras en yoeixlen de duiven,' em het uit zicht, dit cneh van die plaats ovw' Londen heeft, toonde dat er nog Jniet op steen kool bezuinigd j-wordt. All le schoorsteenen rooktetffi4ljstig. Een bemoedigend verschijn sel is u(et, dat er al mee^jen meer mannen uit hej, drukkersvak he^ staken opgeven, want iflUjen de pers weer werken kan, zou het bezadigde deel dfr publieke opinie beter aan het woord kunnèn komen. Hiérvan kan Labour nog voordeel! trekken, indien ’t niet reeds te laat is, doordat de extremisten zoo lang gelegenheid heibben gehad) de publieke opinie te bewerken. In elk geval is ook een radicale pacifist als de hee>r Francis Hurst vian opinie, dat het mogeljjk zal zijn voort aan aan de vakbeweging een vrijheid van beweging te laten, welke zij voortdurend in anti-aocialen zin misbruikt door op de ma nier van het oude gildeleven de economische ontwikkeling te belemmeren. Daarmede zal Labour straks te rekenen hebben. Overigens is er in Labour-kringen reeds een zeer pijnlijke spanning ontstaan tus- schen de Cook’s en de Whitley’s eenerzijds en anderzijds de MacDonald’s en Snowden’s en Thomassen, die steeds gewaarschuwd hebben tegen de onzinnigheid eener algemee ne werkstaking en die nu op zulk een vree set ijke wijze gelijk krijgen. Een splijting der Labour Plarty is dan ook niet onwaarschijn lijk. Naar ik verneem, voort, geeft Scotland meene staking nog een week den tijd tot zij ineenstort. De heer Francis Hurst was zeer verontwaardigd over het hoofdartikel van de anders zoo verstandige en gematig de „New Statesman", waarin met verdraai ing van feiten, geheel in den geest van het Trade Union Congress gezegd werd, dat de schuld der staking geheel wordt geworpen op het kabinet, dat door toe te geven, gelijk het be hoorde, binnen 24 uur aan <]e economische ramp een einde kon maken. Dit artikel is dan ook geschreven onder T. U. C.-pressie, daa,r anders de „New Statesman” evenmin gedrukt had kunnen worden als de andere tijdschriften. Aan de ramp is overigens geen twijfel. De heer Hurst noemde voorbeelden van de geweldige handel sverliezen die geleden wor de .Churchill’s budget is dan ook heelemaal naar de maan, zeide hg, en wjj kunnen zeer zware extra-belastingen tegemoet zien. het middel tal innemen, daardoor reeds (zonder het zelf te vermoeden) een zekere geschiktheid bezit er de wer king van te weerstaan. De getuigen of de gasten, (hoe zal ik hen noemen), rijn een uur geleden aangekomen. Even voor negen haalde ik mijnheer Blake over om naar zijn slaapkamer te gaan. Ik had met Bet teredge afgesproken, dat het vertrek, hetwelk voor mijnheer Bruff in ge reedlheid zou worden gebracht, naast dat van den heer Blake zou zijn, en dut ik van de komst van den advocaat onderricht zou worden door een klop op de deur. Vijf minuten, nadat de klok in de gang had geslagen, hoor de ik kloppen. Naar buiten gaande, zag ik mijnheer Bruff daar staan wach ten. Zijn uiterlijk (gelijk altijd!), sprak tegen mij. Ik las wantrouwen in de oogen van mijnheer Bruff. Ik stoorde mij daar echter niet aan en richtte dadelijk het woord1 tot hem. ..Gij hebt, geloof ik. gereisd in ge zelschap van mevrouw Merridew en juffrouw Verinder?” zeide ik. ..Ja”, antwoordde mijnheer Brutf zoo droog hij kon. ..Juffrouw Verinder heeft u zeker gezegd, dat ik haar tegenwoordigheid in het huis, zoowel als die van me vrouw Merridew. een geheim wensch te döen blijven' voor mijnheer Blake. ..Men heeft mij gevtjaagd mijn mond Verdeeldheid in de Labour-party. De studiecommisie voor Volkén bondsraad. Ondanks de geruchten, dBe hebben geloo- pen, dat de vakyereenigingsraad èet| ophef fing der staking zou overwegen, is de toe stand in Engeland) op het oogenbli^j nog vrijwel ongewijzigd. De positie dér regeering wondt sterker tengevolge vooral van de consolidatie dei\ Looddieraten. Ook het aantal stakers, dat naar heiwerk terugkeert, wordt grooter. Niettemin «n de staking nog ten volle al gemeen genoOTl^worden. Tot sommige groepen arbeidiens schijnt het door te dringen, dat het neerleggen vap den arbeid een schenden was van hun arbeids overeenkomst en dat hun staken onwettig is. E>it is vooral het geval bij de eimiployé’s der drukpers en dagbJadbeda-jjven. Bjj Daily Express kwamen zich zoo’n gropt deel van het personeel melden, dat men over dacht weer in normalen vorm te ver schijnen. Ook bij de provinciale pers kom«$ zich groote groepen aanmeldien. Bij de spoorwegen is de toestand zea- verbeterd. Bij een groote maatschappij 1/5 gedeelte van het vaste personeel aan het werk gegaan. Gisteren hebben 4000 trei nen geloopen. Drie spoorwegongevallen wor den gameid o.a. een te Edingburg, waarbij drie personen werden gedood. Het verkeer is over het algemeen beter dan de eerste dagen van de staking, 't aan tal vrijwilligers groent sterk aan. De levens is over het geheele /MdingM (Idle fPjjst&sti 1, en on|lan| he 122; Wanneer ik zijn gedachten aldus yé vereisalite richting heb geleid. alles gedaan hebben, wat in 1 macht staat, voor de tijd is gekomen ^le*n de tweede dosis te geven. Phans heb ik eerst den tijd gevon den om in het medicijnkistje te zien daar dén voorraad laudanum, waarvan dokter Candy het vorige jaar iets aan ““^eer Blake had ingegeven. Betteredge bracht mij naar de ka- waar het bewaard werd- Ik vond het flesdhje. goed gesloten •ot een glazen stop en dezen met le- Het bevatte, gelijk ik jedMit had. gewone tinctuur van ^um. Daar de flacon nog bijna vol s- besloot ik er gebruik van te ma- liever dan van een der beide welke ik zelf had mede- Ik heb mij voorgenomen de bijna te verdubbelen, wijl mijn- Blake vooruit wetend, dat hij .ren, Advertenti^bureaux «n onze j hat Bureau zijn) ingakomen, tanaind •ze laap naar xle aïoordpool vA>i nneh. Voor dezen $rljegtocht irifu pimachine gebruikt worden, O rightmotors voorzin*1 is» wWtl jldoende zym^m he|t vliegtuigen kpnnen houden. Behalve 4^( j,rdh neemt (l^jvlieker1 FknjjdjBe verleden laar) aan dpi^M ^cc*na([n> 4en 'QhtHeel, en .-nogetfykjaou mw/- an |R'n vergezéllep. Men relarat ,.^'t dttvliegtuigen c.a. hklf Md®11 (ipiii y jeiponieenJI kunnefl| z(n,^D zal kunnejp hej fthks de dpclep jji jaar vaiLl Heeft opgedaan dn, dde daarmede vo< Ater gepaard ging inder Byrd op dfe mededt Henry? I die groote uitgestrel, nieuw ajs en open water aantnif. Z( 1 juist >bLvoiMlen worden, dan bewijst dit slechts dat de ijstoestanden in het Noorden niet overal dezelfdb zijn. Byrd’s doel is Pea ry's waarnemingen te controleeren, eh zoo- als gezegd over een deel van het onbekende Poolgebied te vliegen en daar naar land te zoeken. Daar naar alle waarschijnlijkheid, wanneer Byrd zijn vliegtocht onderneemt, Amundsen wanneer alles goed gaat reeds over het onbekende Poolgebied gevlogen zal zijn, kan déze, zoo be rekende enen, zijn ontdekkingen (h aadloos aan Byrd modedeelen, die ze dan nader kan controleeren; wel te verstaan, wanneer hij daartoe de gelegenheid heeft De Byrd expeditie moet daarom niet als concurrentie met die van Amundsen be schouwd worden, en Amundsen heeft aan ook Byrd alle mogeflyke assistentie toege zegd, wanneer deze in Koningsbaan aan komt. De expeditie wordt door bekende financi eel sterke Amerikanen gesteund o.a. door Fords’ zoon Edsel Ford, John D. Rockefeller Jr., Thomas Fortune -Ryan, Richard Hoyt van New-York, Trothingham ea. Er schijnt in de plannen van Byrd' echter groote wijziging te zjjn gebracht. Van een vliegtocht over Kaap Morris Jesup vermelde het telegram van Reuter vooralsnog niets. Waarschijnlijk is Byrd, door de aankomst van de Norge opgesahrikt en heeft hy er de voorkeur aan gegeven om, vóór Amundsen’s luchtschip voor den grooten tqcht van Spits bergen naar Point Bar row gereed kon zyn, zelf een spoedpoging te wagen. Byrd is de tweede blanke die de Noord pool bereikte. In April 1909 beieikte Peary na een leven van harden arbeid en ontbering geheel gewyd aan dit doel, de Pool, verge zeld van zijn negerbediende en eenige eski mo’s. Den Brit Bartlett, had hy eenige sle- dedagreizen van de Pool achtergelaten. Het was een tocht over het ys die maanden ge duurd had en ontzaglijke eischen aan geest-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1