Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. Dit snoezige Japonnetje 975 nen), oontróle-comrru aaien, party ganoo ten, (tie eenige economische functie vervullen enz. worden uitgenoodigd zuinigheid te be trachten. Men bedenke, dat Stalin officieel niets met de regeering van de Unie heeft uit te staan, dat hij geen enkele staatsbe trekking bekleedt, dat hü slechts de secre taris-generaal van da communistische partij ia. Hiermede is het sprookje van de volko men onafhankelijkheid van de staatsorga nen van dde der communistische partij wei weerlegd. 1 Om de noodzakelijkheid van bezuiniging aan te toonen worden in de circulaire eeni ge feiten genoemd, die een eigenaardig licht op de sovjet-organLsat'ie werpen. Een paar greepn uit deze voorbeelden. In het afgeloo- pen jaar hebben de sovjetfabrielcen niet minder dan 21 millioen roebel uitgegeven voor reclame en dat terwijl er nijpend ge brek aan waren heerscht en reclame dus volkomen overbodig is en geen zin heeft. Als er waren zijn, dan worden zij zonder reclame in een minimum van tijd uitver kocht. Er wordt bijna in het geheel nie^s ge bouwd en toch bestaan er verschillende staatsbureaux met tientallen afdteelingen voor „de leiding van de bouwwerken." Enz. enz. Het decreet edscht, dat er bezuinigd zal worden, dat overbodige ambtenaren zullen worden ontjagen, dat er een einde zal ge maakt worden aan de voortdurende opvoe ring van do salarissen enz. BINNENLAND. Murine, nadut de Dienstplichtwet zal zijn gewijzigd, worden verminderd met circa 750 man. ZoodTa omtrent de reorganisatie der Marine beslist saai zijn, kan de vex- mindèring van het Europeesoh beroeps [M'Tsoneel in Holland verder worden voortgezet, naar mate de ervaring gun stig is, met het Europeesdhe personeel dat meer In het bijzonder bestemd is voor dienst op de vloot in Indiö, en met de aanneming en het gebruik van Inlamdsche schepelingen. Ten slotte merkt do minister op, dat, wanneer de te zijner tijd in te dienen voorstellen nopens de- reorga nisatie der Marine wordien goedge keurd. het z.i. niet noodig is een af zonderlijk korps officieren van gezond heid dor Marine te behouden. Voorts ligt het in het voornemen, de sterkte van het korps Mariniers ongeveer lot de heilft terug te brenaen. Minister Kan naar Boskoop. De minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw, mr. Kan, bracht gisteren een bezoek aan Boskoop ter bezichtiging van de kweekerijen al daar. ONOWWUS. STADSNIEUWS. GHMENGDE BERICHTEN. Minister Lambooy's plannen. Meer dienstplichtigen en voorloopig 750 man beroepspersoneel minder. Naar opheffing van het korps officieren van Gezondheid. De minister van Marine a.i. heeft aan dei Tweede Kamer een tweetal memoriën doeii\t oekiomen in zake het Marine-beleid. Ten eerste een beknopt overzicht van de opmerkingen, waartoe de be studeering v in Ie Hf.-c'ioi.-.v iaën en Conclusion wit de plannen tot reor ganisatie van het beheer der Marine uitgebracht! door d© Vlootcommisste hem aanleiding geeft, en 'en tweede een uiteenzetting nopens de wijze, waarop hij zich voorstelt, de organi- van liet personeel der Marine to versob&risn, zonder evenwol vooruit te loopen oijit het oordeel der volksverte genwoordiging, nopens do meer onn cipieele reorganisatie der Marine Overleg met de Indische Regee ring. Alvorens een en ander volledig kan worden uitgevoerd, moet oveneg wor den gepleegd met de Indische regee ring. Dit overleg kaïn nog verscheidene 'wijzigingen mogelijk maken in de hui dige plannen vam den minister. Aan de eerste memorie is voorts het volgend© ontleend Het ligt niet in de bedoeling, hei begrip één onverdeeld© Nederland sehe Marine los te laten. Het ligt in het voornemen in het al gemeen den duur van het verblijf in Indiö te brengen op drie jaar zonder en vier jaar met gezin, met gelegen heid zich vrijwillig te verbinden voor een langer verblijf. Met de Vloot commissie is de regee ring van oordeel, dat de opleiding der Inlanders voor de verschUlende diensten bij de Marine krachtig moet worden voortgezet. Bij een vlootsterkte, zooals die voor de commissie-SIuys en ook voor de Vlootoamtmissie tot grondslag diende, zal onvermijdelijk belangrijk overcom pleet aan beroeps personeel in Neder land moeten aanwezig blijven. De op lossing der commissie kan derhalve, zegt de minister, zeker niet de meest economische zijn. Samenvoeging der Departemen ten. Samenvoegen van d van Oorlog en Marine acht ter in elk geval (zeer gewenscht, oo« afgescheiden vaai de voorgenomen re- orgamisatie. Die samenvoeging bevor dert in hoogo mate een zoo econo- misdi mogelijke oplossing van het de fensievraagstuk in zijn geheel.' Van de grondgedachte is uitgegaan, <la; zooilang het overleg met d© Indi sche regeering nopens de personeels organisatie nog niet is beëindigd, en de volksvertegenwoordiging zich niet heeft uitgesproken betreffende de re organisatie der Marine, geen perso neel «splitsing zal geschieden. De reorganisatie kan voor de eerst komende jaren aldus worden voltrok- Een Amsterdamschen zwerm in den Haagschen Bijenkorf. Om tien uur Zondagmorgen is op het Station der H. S. M. in den tlaag een ex tra-trein uil Amsterdam aange- komen met alle chefs en het geheeie personeel van den Amsterdanischen Bijepikorf. De wederhelften van de ge huwd© leden waren eveneens uitge- noodigd. Het gezelschap was daardoor riiilgedijd! tol 1200 reizigers. De extra- trein hadi voorop de Bijetnkorfvlag. Verscheidene wagons warem aardig versierd. De stemming in den trein was alleTgenoegelijkst. Op het siation stond de Haagsche directie, ter ont vangst gereed. De Amsterdiimsche reis commissie had de reis keurig georga niseerd'. Alle afdeelingen zaten bij el kaar. Elk lid zat dus mtidden tusschen de kennissen. In Langen opiocht werd' naar de Wa genstraat gewandeld. De spits was ai bij den Bijenkorf, toen d© achterhoe de nog op de* Wagenbrug stond. Eerst is het gebouw van buiten bezichtigd. Daarna werden allen met de liften naar het dak gebracht en vandaar men het gebouw rondgegaan. Om uur 's avonds kwamen allen in het Kurhaus weer bijeen Daar bood de directie een diner aan. Vermoedelijk uit den trein gevallen. Een bakker ernstig gewond aangetroffen. Gistermorgen is op de spoorbaan ter hoogte van R'jswijk de 28-jarige bak ker A. A. uit Delft in een ellendigen toestand' aangetroffen. D© man werd door den geneeskundigen dienst naar het gemeenteziekenhuis aan den Zuid wal gebracht, wafar bleek, dat hij een schedel fractuur en een groote hoofd wonde bekomen had. Het vermoeden bestaat, dat Z. ge vallen is uit den trein, die om 10.40 uit Delft vertrekt en om' 10.53 aan het station Den Haag H IJ S M. aankomt Katherine Tingley. Kat her ine Tingley, Leidsvrouw van de Universeel© Broederschap en het Theosophisch Genootschap over de ge heel© wereld, spreekt a.s. Donderdag 13 Mei, in Pulchrd Studio. Het onder werp van haar rede is „De Goden' Wachten", dat ook de titel is van haar laatst èerschenen boek. Behalve dat zij wereldvermaard als schrijfster, spreekster, werkster voor den vrede en filantroop, heeft Kplherine Tingley paarn verworven door haar oorspronkelijk en ongeëven aard opvoedingsstelsel, dat zij ..Ra ja' Yoga" noemt. doolt haar gevestigd te Point Lorna, Califofnië, V. 9. A., het Internationaal Hoofdkwartier van do Universeele Broederschap en het The- osophisch Genootschap. Het over- en weerdieUen in Neder land! en in indiö. wordt voorloopig behouden, voor zoover dat mogelijk is, zonder dat een overcompleet ontstaat het verblijf hier te lande zal telkens niet korter duren dam drie jaar, eo in Indiö voor oogohuwden drie jaar en voor gehuwden twee jaar. indien zij niet. en vier jaar indien zij wel d'oor hun gezin zijn ver Daarnaast wordt dig, een deel van het Europeesoh be roepsper soneel bestemd onv meer in het bijzonder dienst .te doen op de vloot in-Indiö. be- vooruöt te loopen op de beslissing om trent de voorgestelde reorganisatie der Een ontslagkweatie. in een gistermicwiag gehouden open bare vergadering van de God. Staten van Zuid-Hodlunü heeft een punt van behandeling uitgemaakt het ongevraagd eervol ontslag van W. J. de K., on derwijzer aan de o.l.s. te Alphen aan den Rijn. Rapporteur was de heer Th. ,Heu- kels. Deze deelde mede dat het school hoofd en d© betrokken inspecteur ge adviseerd hadden, niet dezen onder wijzer doch een anderen manneiijken onderwijzer, den heer v. B., aan be doelde school te ontslaan. De gemeen teraad heeft d© K. ontslagen wijl v. B. meer akten van bekwaamheid be zit. De hoofdinspecteur acht niet aan toonbaar dat door de beslissing van den Raad onderwijs- en persoonlijke belangen zijn geschaad. é»De heer mr. A. J. Fokker, advocaat te Leiden, heeft namens appellant de K. een uitvoerig© memorie bij Gedep. Staten ingediend en gaf daarvan mon deling een korte toelichting. Uit de stukken is gebleken dat d© onderwij- dien" nfoen wensdhte te behouden, nog al hardhandig' is. Het is beden kelijk dat vanwege het gemeentebe is gerapporteerd dat er slecins één geval van mishandeling bekend was. De hoofdvraag is echter of de ontslagene niet in het belang van net onderwijs hadl moeten zijn gehand haafd. De hoofdinspecteur is voorts in zijn adviezen niet juist geweest. Meer waard© hecht spr aan het oordeel dier ouders die zich aan de Leerplicht wet hebben te houden, en hun kind, ook al is het op school mishandeld, opnieuw naar -school hebben te zen den. Ook in gemeenten, waar v. B. vroeger onderwijzer was, in Rujjrlo en Oud© Tonge, is' geklaagd ovter diens hardhandigheidIn het belang van het onderw'js moet gehandhaafd de onderwijzer, in de rapporten om schreven als een flink onderwijzer, die tevens niet hardhandig optreedt. Spr. verzoekt Gedep. Staten, in dezen geest te beslissen. De heer H. Salverda, secretaris van de gemeente Alphen aan den Kijn, beriep zich voor zijn gemeentebestuur op de ndviezflfti vam den hoofdinspec teur en den Onderwijsraad. Het punt der hardhandigheid van den heer v. B. is aanvankelijk niet, doch eerst la ter te berde gebracht. Tevoren was er over hardhandigheid van v. B. nog nooit een klacht ingekomen. De late re klachten zijn nog in onderzoek en hebben met dit ontslag niets uit te staan. i De heer Ten Ca te Brouwer, een der oudeTs van leerteigen aan de o. 1. s. kweetie, zei (te dlat de entourage van deze zaak van vtejeL belang is voor hare beoordeeling. Spr. herin nerde aan een vergadering van de ouder-oommissie, waarin over het a.s. ontslag van een der te omtslane on derwijzers werd gespreken. Algemeen waren de oudere van oordeel dat, moest een der onderwijzers worden ontslagen, het B. meest zijn. De heer W. Goedhart, ook een der bedoelde ouders, klaagde over zijn zoontje door v B. aangedane mishan delingen. Mr Fokker verzocht Gedep. Staten, het besluit van den gemeenteraad in kwestie ongedaan te maken. 9pr. be twijfeld© of de basis, waarop het raadsbesluit rust, zuiver is. Spr. drong op een nader onderzoek in Al phen van Gedep. Staten. Desgevraagd deelde het hoofd der school, de heer J. de Groot, nog bi- zonderheden m©d© betreffende het op vatten van diens taak door den heer v. B. Gedep. Staten zullen later hun be slissing la'eu volgen. GOUDA, 11 Mei. Beroep ontvangen. Onze oud-stadgenoot Da. J. L. v. d. Wolf, Geref. Predikant te Kratingen, heeft een be roep ontvangen naar de Geref. Kerk te Zeist 4n de vacature ontstaan door het vertrek van Ds. Siertueuna. Antwoord op een felicitatie-telegram. Tijdens den door de afd. Gouda van den Bijzo mieren Vryrwilligen Landstorm g©or- ganiaeerden Prinses Jifliana-avond op 30 April j.l. Is door genoemde organisatie aan Prinses Juliana een felicitatie-telegram 'ge zonden met haar verjaardag. Naar aanleiding van dit telegram ontving de waarnemend voorzitter van den Bijzonde ren Vrijwiligen Landstorm van dien adju dant van Dienst van H. M. de Koningin den ordonnance-officler van Dienst Jhr. Surtema van Gravestein een dankbetuiging namens H. M. de Koningin. Uitslag verkooping onroerende goederen, gehouden door Notaris van Kranenburg. By de gisterenavond, door Notaris J. van Kranenburg in „De Zalm" gehouden ver kooping, zijn fcoopens geworden van: a. Het woonhuis aan de W iAhelnunastraat No. 1, de heer I. van Dantzig q.q. voor 1225.—; h. iHet woonhuis aan het Verloren Kost No. 3, de heer A. van den Hondel, voor 1046.-; c. Het woonhuis in het Klooster aan de Nieuwe Haven No. 97, de heer D. G. Kloos terman voor 270. d Het woonhuis aan de Heerenstraat No. 66, de heer D. G. Kloosterman, voor 1200.-; e. Het woonhuis aan de Heerenstraat No. 173, de hear A. Th. Polet, voor I 1460.—; f. De woonhuizen aan den Boschweg, Nos. 16 en 17, de heer G. van HoJwegen, voor f I860— en g. Het woonh 3, de heer Th. D. Boot, h. Het winkel- en woonhuis aan de Stoof steeg No. 11, de heer J. van Kranenburg. Het winkel- en woonhuis aan de Karne nde lksloot No. 141 en 'het woonhuis aan de Heerenstraat No. 114 zijn uit de hand ver kocht. Uitvoering van de Invaliditeitswet. Men deelt ons de volgende byzonderhe- m mede over den Raad van Arbeid te Utrecht cnet inbegrip van den voormaligen Raad van Ambeid te Gouda. Tot op 1 April 1926 werden toegekend: 658 invaiiditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van 108.486,04 2928 ouderdioms- inten tot een totaal jaarbedrag van 436214.364 wedluwerenten tot een to taal jaarbedrag van 646.746,30 452 we© «renten tot een totaal jaarbedrag van 83170,88. Ger ;of) verpleging werd toegestaan in 891 ge vallen, observatie in 35 gevallen. e alle Raden van Arbeid teaa- 'an Horwegen, v. i di Nobdstraat 1 ™5r 620—; Tot op 1 A-pri 1926 werden 12496 invaiiditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van 2088149,96 60487 I nten tot een tot 7610860.6138 w totaal jaarbedrag van 1087567,98 7781 ennenten tot een totaal jaarbedrag van 1426309,60—. Uitkeering aan van in verpleging opgenomen plaats in '10 gevallen tot een oedrag van 1228,25. behandeling en (of) verpleging werd toege staan in 16504 gevallen, observatie in 1148 MARKTBBRICHTBN, RADIONIEUWS. Programma van heden. 6.45 Londeu. Schumann-concert voor piano. 7.20 Oslo 382 M. Concert. Brus sel. Gala-concert. Newcastle. Ge- I mengd muziek'prograimimai. Hamburg I Voordracht Frida Schanz. Londen. Populair programma. Berlijn. Ope ra ,,Die verkaufte Bram" 7 35 Bournemouth. Populair sympho- nie-concert. 7.50 Zirrich 513 M. Humoristische poëzie. Parijs 1750 M. Concert. Wunster. Operette ..Der Bettelsludent 8 10 Hilversum. Uiteendavond Kath. Radio-omroep Spr. J. Th. Nijkamp, voorzitter R.4K. Werkliedenverbond tn Nederland. Declamatie mtej. Cor de Wind en de heeren W. Janse en A F. J. van Gessel. Solisten.Prins, te nor, D. Roest, begeleiding. 8.30 Parijs 2740 M. Concert. 9i20 Hamburg. Dansmuziek. Frank fort Gramophoon-condert. 9.50 Londen. Dansmuzaejc. MUn ster. Uitzending van bniteolaHdsche stations. Het station Daventry 5XX 1600 M. ae*dt uit 9.50 Tijdsein en weerbe richt. 10.20 Quartet en soli. 12.20— 1.20 ©n 2 35—7.20 Londensch program ma. 7.20 Bal lade-concert. 8.20—11.20 Londensch programma. Rotterdamache Veemarkt. 11 Mei. Aanvoer 350 paarden, 14 veulens, 999 magere runderen, 712 vette run deren, 602 vette kalveren, 1162 nuch teT© kalveren, 218 schapen of lamme ren, 194 biggen, 10 bokken en geiten 1 ezel', 80 graskalveren, 22 overloopere Prijzen Vette koeien le kw. f 0.55 —0.57#, '2e kw. f 0.47%3e kw f 0.32% Ossen le kw. f 0.53, 2e Kw f 0.47, 3e kw. f 0.42% Stieren 1^ kw. f 0.48, 2e kw. f 0.43, 3e kw f 0.39; Kalveren le kw. f 0.77*42e kw- f 0.65. 3e kw. f 0.47*4 Melkkoeien f 300475, Kalfkoeien f 300—475, Stieren f 140—520, Pinteen f 100—175, Graskalveren f 90—150. Vaarzen f 190—250, Werkpaarden f 200 350, Slacht paarden f 100185, Hit ten f 100—175, Fokkalveren f 20—35, Biggen f 18r-33, Overloopers f 25—40, Veulens f 65—110, SIachtkalveren f 16 22, Biggen p. w. f 3.503.75. Kaasmarkt Bodegraven. Mei. Aanvoer 413 partijen, waarvan 370 m. r.m., 17928 stuks, 143424 K G Prijzen le kw. m. r.m. f 5054, f 44—48, zwaardere f 58%, z. r.m f 43—53. Handel matig. Gemeentelijke Viachmarkt Gouda. 11 Mei. Aangevoerd! 2 manden vers che schol verdeeld in 45 partijtjes van 10—15 stuks. De prijzen varieerden van f 0.35 -0.65. Vereeniging van Jongeren in den Vrijheidsbond te Gouda. [De Vereeniging van Jongeren in dien Vry- Gouda houdt op Zaterdag 15 a.s. des avonds 8 uur in de «aal „Cen tral" (ingang Zeugestraat) een bijeenkomst waarin de heer A. Scheprand, Wol. cand. een korte voordracht zal houden over „E r- f el ij k h e i d". Behandeld zal worden de hoofdtrekken der algemeene erfelijkheids leer, waarbij echter den nadruk gelegd «al worden op de verschijnselen, die rich bij den mensch voordoen. Na afloop der voordracht is er gezellig samenzijn met dansen, waarvoor het strijk je der vereeniging haar medewerking zal verleenen. 'Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle leden van de afdeeling Gouda van den Vrijheidsbond en and* Goed afgeloopen. Gisteravond is de melkwagen van den landbouwer uit Haastrecht, op weg naar de F. W. Reitzstraat, in de nabijheid van de Cromjéstroat en komende van de Goejan- verwellendijk, omgeslagen. De boer kwam er met den schrik af, zag alleen heel wat kostbare melk verloren gaan. Een hondenkar, die zich juist op dien weg bevond, ging mee onderste boven, maar kreeg ook wonder boven wonder gegn noe menswaardige schade. Geringe druk van de waterleiding. De Directie van de Goudsche Waterleiding Mij- deelt mede dat de druk van het lei dingwater wegens werkzaamheden, na mor genavond 9 uur en ook op Hemelvaartsdag in een groot gedeelte der stad veel gerin ger zal zijn dan anders. Het nieuwe ontwerp op de Naamlooze Vennootschappen. Het Bestuur van het Departement Gouda van de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel heeft de volgende be schouwing over het ontwerp van wet op de Naaonlooze Vennootscheppen ter kennis van het Hoofdbestuur gebracht, dat de daarin genoemde beswaren in den Nijverheidsraad zal ter sprake brengen: De wettelijke bepalingen betreffende de Naamlooze Vennootschappen, zooals die thans gelden, dateeren uit een tijd, toen aan een uitgebreide regeling geen behoefte was. Zij munten uit door beknoptheid en helder heid. Door de veie voordooien, die deze be drijfsvorm bood boVfen andere, terwijl te ven» de wettelijke regeling zeer eenvoudig was, heeft de Naamlooze Vennootschap, vooral de laatste tientallen jaren, zich in 'een groote populariteit mogen verheugen. Door het groote gebruik, dat er van (Bezen bedrijfsvorm: de Naacnlooae Vennootschap, den laatsten tijd, is gemaakt, kon het niet uitblijven, dat ook misbruiken ervan werden geconstateerd, waarvan meestal d© aandeel houders, maar ook wel derden de dupe wer den. IHet ware wenechelyk geweest, indien die Wetgever met zijn tyid was meegegaan en in den Loop der jaren, al naar gelang de be hoeft© rich deed gevoelen, met partieele Wij zigingen was gekomen. Eenige verandering en uitbreiding der gel dende regeling is wel gewenscht; imet de voorgestelde regelen wordt echter het doe' voorbijgestreefd. De wetgever schijnt van het standpunt uit te gaan, dat iedere Ddrec- teuir of Commissaris als een vyand van de aandeelhouders der door hem bestuurde NaamLooze Vennootschap moet beschouwd worden, tegen wien niet te qtreng kan wor den opgetreden. Het ontwerp behelst tenminste zulke „Maazregeln", dat iemand ®ich wel eens grondig mag bedenken, voor hij zich in de toekomst als Directeur of GommisaariB be- sahikbaar stelt. De positie van Ditrectedr wordt verre van benijdenswaardig, immers hij heeft groote kans privé aansprakelijk te worden gesteld voor daden, welke achteraf (misschien na jaren) zullen 'blijken beter niet bedreven geworden te zijn, maar welke handelingen op het moment, dat zy werden bedreven, algemeen als gerechtvaardigd zouden worden beschouwd. Het ontwerp zal ook de reden zijn, dat verschillende instellingen uit lijfsbehoud" weerhouden worden om den bedryfavomft van N. V. aan te nemen, of hadden zij di«n reeds aangenomen, een anderen bedrijfs vorm (b.v. commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma) te kiezen. Im mers door de groote openbaarheid, welke in alles zal moeten worden betracht, waardoor een zuster-instelling prachtige gegevens ver krijgt om met vrucht te kunnen concurree- ren, zal het dn de toekomst voor een N. V. een halUe dobber zijn om zich een bestaans mogelijkheid te scheppen. Speciaal wordt er in het adres er oa. op gewezen dat het zeer ongewenocht as te 'be velen, dat op alle geschriften, gedrukte stuk ken en aankondigingen de volledige naam d©r vennootschap moet zyn vermeld; uitson deringen op dezen regel zijn noodzakelijk, speciaal voor reclame-biljetten, annonces enz.; dat tegen het geven van stemrecht aan een „onderaandeel" principieel geen be zwaar bestaat, hoewel de naam „onderaan- ig genoemd dat het ontwerp door geen beperking te stellen aan het aantal door een aandeel hou- uit te brengen stemmen, een einde jt aan het misbmik der ,/sbroonuumen", waartoe de thans geldende verbodAepalin- gen aanleiding geven; het openen der moge lijkheid het aantal stemmen ook naar den aard der aandeden te doen bepalen, kan zyn nut hebben voor het weren van voor de ven- ongunstige van buiten komende dat het ongewenscht voorkomt, dat alle overeenkomsten, betreffende verkrijging van eigendom of eenig ander recht door de vennootschap tegen een prijs, dde 1/10 van het geplaatste kapitaal te boven gaat, moe ten worden openbaar gemaakt en de inhoud ervan worden medegeedeld, dus aan vreem den, w.o. weer den concurrent, hetgeen wel getuigt van volslagen gebrek aan practi- schen kijk op het bedrijfsleven; dat de bepaling, dat de balans en winst en verliesrekening, benevens toelichting, voor i e d e,r ter inzage moet liggen, het meest funeste voorschrift kan genoemd worden, dat men zich maar denken kan. Voor concurrenten, der vennootschap vijan dige personen, eventueel ontslagen perso neel, willekeurige agitatoren, imoet men dan steeds op de onmogelijkste tijden en uren klaar staan om nog inlichtingen te ge ven bovendien; dat als criterium 'b.v. zou ibunnen gelden het feit of de aandeelen of obligaties al of niet in de Officaeele Noteering in de Rrys- c ou rant van de Vereeniging voor den Eff«* tenhadtel te Amsterdam Zijn opgenomen; dat het voorschrift, dat de aankondiging van de eventueel e) nederlegging óer be scheiden, in de Staatscourant moet worden gepubliceerd, te kostbaar en bovendien over bodig moet worden beschouwd'; dat het veel te ver gaat, dat iedere aan deelhouder of iedere derde belanghebbende het recht krygt om de nietigheid: van «en besluit der Algemeene Vergadering bij den Rechter in te roepen. dat de bepalingen betreffende de aan^)»- kelykheid der bestuurderen veel te riraf zijn en het beoogde effect met zullen sortee- ren; de meest geschokte personen zullenincn niet meer voor directeursplaatsen beschik' baar willen stellen, vermits de financieel© strafrechtelijke aansprakelijkheid als een zwaard van Damocles boven hun hoofd z*1 hangen. Ry kspost spaarbank. Aan het postkantoor Gouda en zijne bij] en hulpkantoren werd gedurende de ina*'\ April op spaarbankboekjes ingelegd 59.132,36*) en terugbetaald 72.843,80. Derhalve minder ingelegd dan terugbe taald 13.711,44. Het aantal nieuw uitgegeven spaart»1**' boekje bedroeg 74. Door tusschenkomst dezer kantoren werd ter Directie op staataschuldboekjes wgw schreven noem naai 2200.en afgeschre ven nihil. .Derhalve meer in- don afgesriuwv* 2200.—. 1 IHet aantal nieuw uitgegeven staatsschuld boijae bedroeg 1. 12 formulieren ad 1.— in i van 5 cent en 151 fonmu- l£ïên ad 1— in spaatihankzegels van 1 cent (Schoolaparen). Wedvlucht van Postduiven. De Postdiuivenvereeiuging „De Rlauw«e poffer" hield Zondag een wedvlucht vanuit Noyon (Frankrijk), afstand 292,7 KjM. De duiven werden gelost te 7 uur van. Aankomst le duif 11-53-55 u. Aankomst laatste duif 12-29-7 u. J)e prijzen werden aLs volgt behaald: 0. L. Hacnmer le, 6e, 9e en 21e prijs; A. v, Leeuwen 2e, 4e, 13e en 22e prijs; S. de Lange 3e, 18e en 19e prijs; D. C. Brem 6e, 7«, 40e, He en 17e prys; G. M. .HoltlhuSzen ge en 14e prys; J. Groeaedaal 12e prys; W. P. H. Jansen 15e prys; C. de Waal 16e prys; F. de Bruin 20e prijs; J. Scharieman 23e prijs. Donderdag 13 Mei (Hemelvaartsdag) kan men «fuiven inkorven voor Greil (Frankrijk) des middags van 2 tpt 3 uur. Alle Goudsche Postduivenliefhebbars nemen goede nota daarvan. Voor de tussohenvlucht van oude duiven vanuit Roosendaal is het inkorven bepaald op Zaterdag 15 Mei van 3 tot 4 uur. Burgerlijke Stand. GEBOREN: 7 Mei: Jacobus, z. v. W. Boon en P .de Korte, Boomg.str. 41. 8 Mei: Genrit, z. v. G. Hameren A. Harm- sen, Gr. van iBloisstraat 69. 9 Mei: Antoom, z. v. D. Kraayenbrink en A. W. van dier Ree, W. Toenlbergstraat 2. Cornells Wilhelmus, z. v. C. W. de Vroom en C. W. Nieuwenhuijzen, v. Heusdenstr. 37. Jacobus BernanlUs, z v. C. W. de Vroom en C. W. Nieuwenhuijzen, idiöm. OVERLEDEN: 8Mei: Joannes Pieete, 66 jaar. 9 Mei: Jacobus Havezand, 85 jaar. Agenda. •12 Mei 8 Mi uur. Bovenzaal Schaakbord. Alg. Ledenvergadering van deelhebbers van de onderlinge Brandverzekering MjJ. „Gouda." 15 Mei. 8 uur. Zaal Oenfaral. Bijeenkomst Jongeren in den Vrijheidsbond. Goudsche Padvindersvereeniging. 11 Mei, Welpen, half 7, Clubhuis. 12 Mei, 's avonds half 11 Clubhuis. Nacht- tocht voor Padvinders per fiets. De apotheek van de firma E. Grendel, Tiendeweg, is deze week tot en met 14 Mei, benevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur des avonds (des nachts ech ter alleen voor recepten.) UIT DEN OMTREK. BERKENWOUDE. De Rijksontvanger zal op Zaterdag 22 Mei a.s. van v.m. 10 tot n.m. 1 uur ten ge- meentehuize alhier zitting houden voor het innen van belastinggelden. .iBurgerlijke Stand GETROUWD: W. de Jong 24 j. en B. Har kus 23 j. GEBOREN: Jacob, z. v. Jac. Buyense en S. Nomen. Cornedis, z. v. G. Both en G. v. d. Heuvel. Voor den in de maand J is het houden ba- voor Volks- Id als onderwijs volgt: Mevr. J. Bruins, presidente mevr. J. Blaauw, vice-presidente, mevr. J. L. v. Dyke mevr. H. Boer, penningmees Aan het postkantoor alhier werd gedu rende de maand April ingelegd 5061.87 en terugbetaald 7394.10. Het laatste dbor het kantoor uitgegeven boekje draagt het num mer 4606. „Trio", zal een over Waddóngsveen naar jen naar Lei- Burgerlijke Stand. ONDERTROUWDE. Hagen en J. Bo taards. GETROUWD: J. v. Bemmel 22 j. en W. D. Hooyberg 21 j. GEBOREN: Jrihanna Jacoba Maria, d. v. J. J. Rosbergen en M. J. Isaren. Sander Evers, z. v S. E. Dortland en H. Oammeraat GOUDERAK. Zondag 9 Mei hield de Postduivenvereen. »de Wötpen" een onderling concours vanuit Noyon in Frankrijk, afstand 292 KjM. (De prijzen weiden behaald als volgt: C. de Braber le, 8e, 18e, 28e, 31e en 32e prijs; G. Palsgraaf 2e prijs; T. D. Both 3e, 9e, 12e, 15e, 17e, 21e en 25e prijs; A. de Groot 4e, 6e, 14e en 29e prijs; F. van Vliet 5e prys; P. v. d. Berg 10e, 20e, 22e en 2«« prys; L. Boers lie prys; L. de Bode 13e Vtije-, F. Donk 16e, 24e en 33e prijs; P. v. d. binden 19e en 27e prys; C. Loendersloot 23e 30e prys; J .Baas 34e prijs; C. v. Kersen 35e prys. Aankomst eerste duif 11-46^14, laatste duif 12-18-08. De pryzen zyn als volgt behaald: C. de Braber le pr., G. Palsgraaf 2e pr., T. O. Both 3e pr., A. de Groot 4e pr., F. v. VÜet 5e pr., P. v. d. 'Berg 6e pr., L. Boers 7e pr., L. de Bode 8e pr., F. Donk 9e pr., P. d. Linden 10e pr., C Loendersloot 11e pr., Baas 12e pr., C. v. Kersen 13e pr., J. N. T- Leeuwen 14e pr., P. Mudde 15e pr. RKBUWIJK. Na den watersnood. Een ldein-comité gevormd uit het Waters- "•od-Oomité Reeuwijk-Zwammerdam houdt J*rti druk bezig met onder leiding van deh "e*p J. Geeaink, inspecteur bij het Alge- "fcen Watersnood-Comité gevestigd te Am- j*«rdam, de schadeloosstelling vaat te stel- woor de getroffenen in den ondergelo pen polder „de Broefcvelden eh Vfetten- hroek." Als regel is hierby aangenomen, dat de uitkeeringen zullen geschieden naar den maatstaf van het inkomen, dat de getroffe ne geniet. Uitgekeerd zal worden bij een inkomen vap beneden de 1200 dte geheele toegeken de schade; bij een inkomen van 1200 tot 1800 de helft; by een inkomen van 1800 tot 2400 het derde deel en inkomens daar boven ontvangen niets. Alleen in zeer bij zondere gevallen kan boven deze uitkeering nog vergoeding worden gegeven. Vermoedelijk zullen er vyf nieuwe huizen gebouwd worden; dé overige zullen gerepa reerd worden. Geld voor nieuwen opbouiw of reparatie wtondft in geen geval in handen der getroffe nen gegeven. Het 5-jarig zoontje van zekeren A. de Jong in dten Tempel kroop in een aldaar staande leege melkbus van den veehouder W. v. Os, Aildé pogingen faalden om hem er uit te halen. Tenslotte werd er een smid bij gehaaid, die niet anders wist te doen dan de bus door te zagen. STOLWIJK. Burgerlijke Stand. GETROUWD: A. A. v. d. Graaf 27 j. en A. C. P. Both 25 j. W. Both 28 j. en J- C. Kool 23 j. -7 A. de Mik 25 j. en G. v. Wijngaarden 22 j. P. v. Dam 22 j; en W. Bebtirik 23 j. GEBOREN: Cornells, z. v. D. Vonk en H. C. v. Dam. Leendeirt Teunis, z. v. G. Ver- kaaik en J. Baais. Jan, z. v. P. Honkoop en G. de Jong. OVERLEDEN: A. Noomen 24 j. z. v. J. Noopten en C. v. Weelde. J. Both 65 j. WADDINXVEEN. Na een vacature van een maand is 1 Mei het nieuw-benoemde hoofd van de O. L. school, de heer E. R. Meiburg, in functie getreden, nadat hij officieel door den burge meester was 'geïnstalleerd. Dinsdag 18 Mei a.s. zal een vergadering worden gehouden van de stemgerechtigde ingelanden van den Oostpolder in Schieland, gedeeltelijk liggende onder deze gemeente. De begrooting vertoont in ontvangst en uit gaaf 11.023.13 tegen 10.986.62 Mi in '25. De rekening over 1925 vertoont een cyfer in ontvangst van 8144.75*4 en in uitgaaf van 6798.33Mi. KERKNIEUWS. Verdeeling der Amsterdam-Zuid. Dr. Geelkerken blyft in de Parkkerk. Naar de TeL verneemii heelt Mr. H. A. Grosheide, tie advocaat der sy nodale kerk van Amsterdam-Zuid, zich tot mr. A. C. U. vain Proosdij, advo caat der G oei k ark taa nsche kerk gericht met een voor.-.tel tot verdeel ing der Het oude voorstel van Mr. Ij, waarbij aan de synoda- len één der twee kerkgebouwen werd afgestaan, terwijl dozen zich verplich ten een gedeelte der schuld, evenre dig met het aantal leden hunner ge meente over te nemern, is dus 'blijk baar afgewezen. Het nieuwe voorstel is om één dei geboliwen, de Schinkelkerit, aftesfaai te-wijl de anti-synodalen de Perkkerk behouden en f 50.000 ontvangen t< delging van de schuld'. Dit voopeteil zal, naar het blad als zeker ka mededeel en. door de Geel- kerkianen worden geaccepteerd'. Het ligt in hun bedoeling terstond' na de over dracht van de Schinkelkerk1 over le gaan tot het bouiwen van een nieuwe kerk. Een rusthuis voor ouden van dagen blijft in het bezit der anti-synodalen. ONZE KOLONIëN. Dr. N. Adriani. t De blekende taalgeleerd© Dr. N. Adriani, is den len Mei te uosso overleden. Dr. Adriani was afgevaardigde (voor den taalarbeid) vian het Nederland- sche Bijbel Genootschap te Amster dam, voor Taripa (Mididen-Celebes), en correspondent in Ned.-Indië der af deeling voor de Geschied- en Letter kundige Wetenschappen van de Ko ninklijke Academie voor Wetenschap pen te Amsterdam'. Meer dan 30 jaar verrichtte Dr. N. Adriani met zijn echtgenoot©, mevr. Adriani-Gturning, zijn wetenschappelij- ken en zendingsarbeid in Ned.-Ind»ë. RECHTZAKEN. Overtreding Arbeidmret. Voor het kantongerecht te Deventer heeft gisteren terecht gestaan d© beer H. V., directeur der N.V. Biscudtfa brieken v. Sluis en Zn. te Deventer, wegens overtreding der Arbeidswet. Hij had op verschillende tijdstippen overwerk doert verrichten door 14 jeugdige arbeidsters, zonder daartoe vergunning te hebben. Een gevolmach tigd© van verdachte, die het feit er kende, verklaard© dat door die drukte, die aan de fabriek heers elite. De ambtenaar van het 0. M. ver klaard© in zijn requisitoir, dat de meisjes op een geraffineerde en dik wijls misleidende manier tot overwer ken werden gedwongen. Hij achtte hiér een strenge straf op haar plaats en eisctote tegen verdachte een bech- tenis van dagen. DRAADLOOZE DIENST. De staking in Engeland. LONDEN, 11 Mei. De gedetailleerde >richtem uit Londen en alle provin ciale gebieden wijzen er op dat hel geheel© land rustig is. De verbetering het vervoerwezen houdt aan. Hel ntal vrijwilligere dat zich aangemeld heeft, overschrijdt het vereisohle aan tal, en hier en daar hervatten de ar beiders het werk. Het aantal dat het werk hervat blijft echter klein. Het uitbreken van relletjes is zetd zaam. Vele valsehe geruchten worden ver spreid, zij spreken over muiterij in het legeir, dat Baldwin ziek is en dat de postspaarbanken hunne betalingen heb ben gestaakt. T© Liverpool en Southampton komen en gaan de oceaanschepen op de vast gestelde tijden. Vrijwilligere zijn èr voldoende. De Pari. medewerker van de Times meldt heden, dat het noodzake lijk kan worden, indien de staking voortduurt, om' een noodwetgeving in te dienen. J>a Regeering heqft., niet het voornemen, eenig vtfcrstel in te die- nen, dat een inbreuk zou maken <-p Het recht der vafcvèreenigingen om wettige actie te voeren voor haar le den. De eenige kwestie's welke do Regeering onderzoekt, zijn gevaren door d© algemeene staking welke vol gens de Regeering in, striid' is met het geheele principe, van het colltectief Contract. Beperking van het kolen gebruik. LISÖABON, 11 Mei. In verband met de staking in Engeland heeft de Ké- goering een decreet uitgevaardigd, waarin orderwordt gegeven het ko- lengebruik te beperken. Een IJmuidensche kolenhandelaar geboycot. 1.JMU1DEN, tl Mei. De Federatie van Transportarbeiders meldt ons dat heden te IJnnuid«n getracht werd met ongeorganiseerden de Engelsche trawler Arai'lewis te bunkerpn. Het bestuu der federatie begaf zich erheen ei dteedl het werk stoppejn. De betrokken kolen leverancier Moons Jr. zal nu ge boycot worden. Een proclamatie te wachten van het I. V. V. AMSTERDAM, 11 Mei. Gasteren in verbaaid met de Engelsche staking een bijeenkomst gehouden van het bu- reau van hot I.V.V. Besloten is een proclamatie uit te vaardigen, aan ai te aangesloten arbeiders, waarin deze worden opgewekt de Engelsche sta kers moreel eu finantieel te steunen. De overwinning, van het Engelsche proletariaat, zal doori het aanwenden van alle hulpmiddeiat, der georgani seerde arbeiders in 'de verschillende landen verzekerd' zijh. Hedenmorgen heeft in het gebouw van het I.V.V. een conferentie pluata gehad, tuHechcm het bureuu van het I.V.V. en dat der Sop. Internationale Het Int. Im.-congres uitgesteld. AMSTERDAM. 11 M©L Het I.V.V, deelt ons mede Het Int. Immigratie- congres samengeroopeai dooor het l.V V. en het S.A.Y, dat van 18 tot '21 Mei te Lenden zou plaats liebben, ia verdaagd tot '22 Juni. De plaats van samenkomst wordt nader bekend. Surcéance van betaling aangevraagd. HAARLEM, 11 Mei. De Gebroeders Grootes Chocoladefabrieken te West- aaun liebbeo lieden suroeanoe van be taling aangevraagd. De Theol. School der Geref. gemeenten. Naar Do Stand, verneemt, aal de le openen* Theol. School der Geref. ge meenten in ons vaderland;, gevestigd worden in de oude pastorie der Ge- rel. gemeente vaai Rotterdam, waarin hel 'tweede Kamerlid, ds. G 11. Ker sten, woonde toom hij duar Ier stede voor de eerste maal predikant was. Zeventig duizend gulden verduisterd. AMSTERDAM, 11 Mei. Bij een groo te Industrieel Handels Mij. op de Hee rengracht bij het Koningsplein is oen bedrag van f 70.000 verduisterd. Een kasbeaimbte van dieae instelling, was voor f 4000 borg gebleven voor aajn broer, welke een zaak in automobie len drijft. Deze zaak ging niet al te best, en over net geld werd1 een paar maanden geleden beschikt. De kasbe- amble had dit bedrag niet, en nam het uit #d© kas. Om dit tijdelijk ge leende geld terug te kunnen storten *n d© kas, zag hij geen kans. Hij ging daarop speouleeren op de Beurs, waarbij hij verloor, ten slotte durfde hij dit niet nreer te doen op eigen naam en haalde er een collega in. Deze was niet minder ongelukii^eii deed heel dwaze dingen. Zoo/schortte hij aan zijn moeder oen bedrag van t 9000, eenzei Me bedrag aan een vriendin. Het gat dat gestopt moest worden, werd mef den dag grooter en ten slot te kwam d© zaak aan het licht. Een accountantsonderzoek wees uit dat op deze wijze c.a. 70 mille ver duisterd! is. De beide bedienden meen den aanvankelijk nog. dat bij hun ma kelaar nog c a. f 35000 aanwezig moest zijn. het was echter slechts f 3000. De f 9000 die de jongste trad go- schonken aan zijn moeder, ipi «reer terug gekomen, de 2e f 9000 waren intuHschen aan de vriendin onuuofm De twee bedienden zijn gtrarreweero e» aan d© Justitie overgeleverd. W1SSKLK0EH8&N. 10 Mei. 11 U*L OffkieaL Lundeo 12.08 12.08* Berlijn 59.24* 59.21 Parijs 7.77* 7M Brussel 7.66 7.92 Zwitserland 48.16 48.18 Weenen 35.19 36.20 Kop on tuigen 65.66.06 Stockholm 66.62* 66.66 Oslo 68.76 63.86 New-York 2.48% 2.48% Niet officieel. Praag; 7.88 7.37 Madrid 35.80 36.77* Milaan 9,96 9.96 Beuraoversicht. Ter beurze werd heden een groote executie gehouden dde een groot ge deelte van de belangstelling vöor zion opeischto. De> handel was dan ook zeer bescheiden. Op de olie-afdeeling ontwikkelde zich eenige beweging in Koninklijke, die een vaste houding aan den dag legden in veFband nuet d© prijsstijging van somimigo p©i rolonmproducten in Ame rika. Rubberfondsen in veile gevallen iets lager afgedaan. Later op den middag trad een verbetering in die vooral tot uitdrukking kwam in Amsterdam rub bere. Tabakken maar wein'g veranderd, doch aanvankelijk hier en daar eerder iets lager. Bij kleine omtaetteu waren de sui- k erom zot ten prijshoudend. Scheepvaarten trokken weer de aan dacht. Van de Ned. Ind. warén de gewone aandeelen Jurgens aan den syasten kant. Amierikanen in enkele gevallen iets lager. Prolongatie 3 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand1 768.1 te Var do. Laagste stand 739.6 te Starnowa^. Verwachting Matige zuid-westen lot westelijke wind. Aanvankelijk tijdelijk opklarayd'. Later weer toenemende be wolking, met watarschijinilijk1 regen buien. Weinig verandering in tempe ratuur. De Waterleiding maakt bekend dat wegens werkzaamheden de druk van het leidingwater van aanstaanden WOENSDAG AVOND 9 uur en mogelijk ook op Hemelvaartsdag de druk van het leidingwater in een groot gedeelte der stad geringer dan anders zal zijn. v. j22440 van prima rips popeline, bijzondérjfraai „deujo 1. voor« rose, erica, lavendel ;en^ marine* ren' leces «model, met gephsseerdenrrok; is voor pieces «moaei, met ge handen in cle modekleuren: boii'de ïse, erica, lavendel ;en^marine,* kost slechts, kant en 'klaar Kunt U het voor defen 'prijs' maken? "Onder# zoek, voor U aan eenrjapon begint.Yeerst eens of C- A. het niet reeds voor U' gemaakt? heeft U behoeft dan *niets anders4 meer t» doen dan te passen enreen kleur uit,fe zoeken' die U staat. Zulk een Toversteipende verschel» denheid van modellen fals C./6 A biedt vindt IT to k I.. »1 U niet in modeplaten.v C. A. kan U geld,1 moeite en teleurstelling besparen Wij willen' U gaarne helpen bij Uw,keuze.'en dringen niet aan als. U niets naar ,UWfsmaak .kuntl'vindenV Onze mkgazijnon zijn WOENSDAG (voor Hemelvaartsdag) savondsgeopend

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2