Voor de tuinen. A. C. COSIJN Verzekering op reisbagage. Chevrolet 4» l KHEÜMATIEK JOB. DESSINS Co. ■rssbf Abonneert U op dit Blad. DE HOLLANDSCHE HUISVROUW 25 Hoe de meest economische Truck werd verkregen* NIEUW! MAGERHEID -overal bekend en.bemind. GOUDA. HUISVROUWEN, FEUILLE I Grind Grindzand Scherpzand Schelpen Al mag men ook misschien Omd Erdal rijmpjes kijven. De Erdal crème zal zelf Toch steeds de beste blijven BERGAMBACB nieuwerkeb TELEF. No. 81 DE MAAN! van Zevenhoven de Jong Het beste niet te goed. 1 Nerveuzen en Zenuwzieken die lijden aan prikkelbaarheid en wüsxwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaandoeningen vragei de uitvoerige gratia brochure van Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co., Frankenstniat 79, T>n Hw. 11M M Huwelijk. INI 00 PRODUCT GENERAL MOTORS Dit blad Versch IN ASSURANTIËN die de Tentoonstelling hebt bezocht, verzuimt niet U te abonneeren op Geïllustreerd Weekblad f 1.25 per kwarta: post. Proefnummer en Prospectus gratis op aanvrage LAGEN PRIJS bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON. 1168 50 ons X Den Haag. De Riomersraat 2c/4. CENTS De abonnementsprijs bedraagt franco per Morgen, Hei NIET verschijn Te Goud» b|j: ANT. COOPS, Wijdstraut, Mej. VAN LOON, M»Htt; Fa. J. C. LAN- GERAAR. Bung. Martenssingel. zeer ideeën 0 Niets, niets, hoe tutti Of 't kan een nutte l Niets zoo gering, zoo Of 't heeft veel voorde 1190 50 Spannend romanti - van WILKIE CO1 Kantoor. OOSTHAVEN 24 1118 25 Vraagt Inlichtingen bij Uw nichtstbijzijnden districtsdealer SPOORSTRAAT - GOUDA lange reeks van jaren, bereikten de Chevrolet- fabrieken uit alle deelen der wereld aanwijzingen, aan welke mshscó, Qroguant, 'Voedzaam smaak .Hygiënisch verpakt ALLE RATTEN, en MUIZEN TER DOOD VEROORDEELD! “RODENT" roeit die ziekte- verspreidende plaag vlug, finaal en goedkoop uit. Het is het be- tooverende en doodelijke mid del dat ratten en muizen uitroeit. wordt veel in Nederland ge bruikt en honderden nemen dagelijks de bewijzen waar van de doodelijke resultaten van "Rodent". Het faalt nooit en veroorzaakt geen last of moeite. Koopt thans ten doosje van 45 en 90 ct. UW DROGIST VERKOOPT ‘RODENT’. laportora, Fin». B. Mrl.dn-», Dm Ha». Febr.t Tb. Apotb, ftttth (SchotlaU) Overigens is het alg» achter de schermen wol komen tot bijleggiing vai zijn toch aanwijzingen ds vredesbesprekingen aan d aan de adbeidersleiders IV mas, en Sir Herbert San der Koninklijke kolencom er. men zegt dat het voc Voor onze gezondheid is het beste niet te goed; want onze geoondhedd is kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. En nu kunt gij, «onder een bepaalde kwaal, toch aan algemeene zwakte lijden, die het leven dikwijls tot een last maakt. Zulke slapte gaat dikwijls samen met een bleeke kleur; hoofdpjjn, hartkloppin gen, gedurige vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geen enkel middel zoo radi- kaal als de SANGUINOSE. Want de Sanguinose versterkt en verrijkt het bloed; wekt de eetlust op; bevordert een algemeene levensopgewektheid en tast met vas te hand de oorzaak aan van die algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. Sanguinose wordt verkocht in alle apotheken en by alle voorname drogisten. Tweemaal daags een eetlepel is voldoende. WACHT U VOOR NAMAAK. Prijs per flacon 2.6 fl. 11.12 fl. 21. VAN DAM Co. Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr. STEINER’s OOSTERSCHE KRACHTPIL LEN voor Dames. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden medailles en eere-diploma’s. In 68 weken tot 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelyk. Door Artsen aanbe volen. Streng reëel. Vele dankbetuigingen. Prys per doos van 100 stuks 3.50, 200 stuks 5.50, franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL GUR&KI, Zeestr. 21, Den Haag. Bezoekt op de Feestdagen: 11 ROÏTERDIIMSCHE DIERGURBE. i ZEELEEUWEN en ZEEHONDEN; CHIMPANSÉ’S, ORANG-OETAN EN ANDERE MERK WAARDIGE APEN. OLIFANTEN. TIJGERS, LEEUWEN, LUIPAARDEN. KANGOEROES- ZEBRA’S. KARBOUWEN, PELIKANEN, FLAMINGO'S, KROKODILLEN, waaronder één van 3'/, Mr- PRACHTVOLLE ORCHIDEEËN, CACTUSSEN. PALMEN, RHODODENDRONS ENZ. ’s Morgens Muziek in de Serre. Middegoonoerlen in den Tuin. PRIMA KWALITEIT V/, X met natuurboter suiker en kaneel J £en nieuwe uitvinding r stelt ons m staat de noudbaarheidQJ der* Esperanto-Wafels TE GARANDEEREN Een fatsoenlijk goed geplaatst burger- .man, P.G., Wedn. £4) jaar, met een goede zaak en eenig vermogen, op een der schoon ste dorpen in de Provincie Utrecht w&nscht in kennis te komen met een degelijk burger Wed. z. k. of jonge dochter 45 60 jaar, om na kennismaking een huwelijk aan te gaan, liefst het dorpsleven gewend. Brieven onder No. 1222 bureau Goudschu Courant, Markt 31. 15 r 4 Oe sta De kabinetsciisit (De gedetailleerde beric ten uit Londen en alle p wjjaen erop, dat het geh De bevolking past zich f omstandigheden aan en verbetering in het verve moeilijkheden der eerste doen vergeten. Het aan speciale conetaibels dat g< het beroep der regeerip vereischte aantal en in v< ten worden de eersten gt ders die het werk hervat! tal dat het werk hervat 1 king met het aantal l|a geen teekenen bestaan ting der staking, zijn de arbeiders toch van veel v ken van relletjes is aeldfc wapenen behoefde in ge bruik gemaakt te wordei ache correspondenten heb aan het optreden der pol ste van de stakers moet j hun leiders de orde wetei hun volgers. De daden va ten blijven beperkt en vt ten wonden verspreid. Zi muiterij in het leger, dat til dat de postspaarbank© tobben gestaakt. Dit zi, tefcsche verzinsels. De bladen moeten nog 1 maat uitkomen, hoewel ii bladen in gewonen vorm scheidene provinciale bla te Londen verkocht. Het is onmogelijk het kers op te geven. Hoewe oen arbeiders zijn opger wonden, dat een vijfde ders aan het werk is ge groot? r wondend aantal b ge gevallen het gevolg van het werk door de stal De Oceaanschepen zyn betrokken. Te Laverpoc komen en gaan de schepe de tjjden. Vrijwilligers mate aanwezig. AB0NNEMENT8P per kwartaal 2.90, p Franco per post por k Abonnementen won hjj onze agenten an 1< Onze bureaux zfin Redactie, Tel. 83. Jjflht, spit in den rag, rtfive en stramme ledematen, rugpijn, verstuikingen, spier pijn, kneuzingen, zenuwpijn, lendenpijn, upiêrVèrrWkkingen en verder alle rheuma- tische aandoeningen en pijnen die ontstaan ijjn teagavolge van gevatte koude geneest man met het heerlijke wrijfinidde! Wortel- boer'i Olie van Jacbba Maria Wortelboer. V«taigWar fl— P« flac®» bö vAvVnRnSrx van Wortelboer’a Artikel*». 22M 113 Z^edurende een vJ f eischen de ideale en meest economische Truck zou moeten voldoen. Na zeer zorgvuldige studie werden deze naar voren gebrachte aan de praktijk getoetst, waarna de ingenieurs van de Chevrolet tegen den laagst mogelijken prijs een truck vervaardigden, die dus geheel beantwoordde aan den wensch van een zeer groot aantal gebruikers. Deze Truèk wordt U thans aangeboden voor den prijs van f 1965-f. j». b. Amsterdam. Vraagt ilu> dealer de gemakkelijke betalingsconditiën der General Motors Acceptance Corporation, BISCUITS STUKS ,DE LINDEBOOM (Wed.B.v Doesburg) Amsterdam 123) Mijnheer Jennings zou u ten, als hij mij liet w die ontplolfing. alleen te-n weinig op streek v°0r ik naar bed ga.' Zij had wel het wc richt, doch aldoor juf aangekeken. Ik tradhtt verstand te brengen, ontploffing op stond. ..Neen’ zoo viel aj zie wel. dnt mfijnih< *11 misleiden om mijt zou echter wenseb teeht voor uit kwam. Wrekt niet tegen ve maar gedaan is. v ga.” De deur ging open. liet wederonr ee

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3