Blad. 7 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBU IVOOR GOUDA EN OMSTREKEN ;G0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIJE, ÉtOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Mo. 16150 lei 1926 66"Jaargang Groot. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. DE MAANSTEEN. sieken neerslachtigheid, - Vrijdag lij BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKO NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, t z«cht 1 1 60 365 te een n’et DA. licht (Wordt vervolgd). FTi', r Beleefdheid is het ornament van de maatschappij, conventionaliteit is slaver nij. et? f Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. binet ateh in zulk eè| rie solidair zoudeitfj had intusséhen gM party tegemoet te I tred i ng der vlaag gen tot 1 Augwfl zou naar de regeefl der vlaggenkwestM constitutioneelen zijl strekking van een a Hindenburg dezer fl selier heeft geriohq Maar dit schrijve!» van Dr. Luther dat] gehouden met den M die in het buitenlai publieke betoogingi blijdschap hun a „Deuschtum” te kei Luther het struikel Ook de DuitschèiM.in het buitenland moe- l zich rekenschap geven hans is een zwart-rood- ge republiek, en dat ze Bit zondigen, wanneer »r het nieuwe Duitsch- n ook thana nog te Wjj- jm het ziwart-wit-roode heengestorte keizerrijk, [Ondervond al weer dat t|er naar den zin te ma- jdat Dr. Luther de ver- nn, President Hinden- fdeWerken, en zou zeg- iiet bedoeld, ik héb den I twist.” Maar de ryks- det aan, noemde „een [ewenscht. Bk geweest-dat wel geval met het ministe- •rklaren. 'De regeering ieend de democratische men door de inwerking htverondening te verda- L In dien tusschentijd g hoopte, een oplossing*1 Worden verkregen in iDit laatste was ook de lef welke rykspresident Jgen aan den rykskan- Onmiddellijk nadat de uitslag der stem ming bekend was kwam het kabinet byeen. Na een korte beraadslaging, waarin alle mi nisters zich met den Rykskanselier solidair verklaarden, besloot de regeering haar ont slag by president Hindenburg in te dienen. Nadat dit besluit Was igenomen, begaf Lu ther zich direct naar den president,- tenein de hem van deze beslissing in kennis te stel len. De rijkspresident heeft het ontslag van den rykskanselier dr. Luther aanvaard en tot zijn plaatsvervanger den rijksweermims- ter, dr. Gessler benoemd. Het officieele communiqué verklaart dat dr. Gessler als oudste in dienst zijnde ryksminister de lei ding op zich heeft genomen van het kabinet, Venals de motiveeriing ekëning moest worden nsch van de Duitschers vertoeven, om die by in staat te Stellen vol hankelijkheid aan het 6n te geven, is voor 'Dr ok geworden. Het Engolsohe conflict. De onderhandelingen hervat. Aftreden van Minister Luther. Revolutie in Polen. De bemiddeling van Sir Herbert Samuel heeft, we meldden het Woensdag reeds, ge leid tot opheffing van de algemeene staking in Engeland. Wie de overwinning heeft behaald, moet in het midden worden gelaten. Het beste zeker de woorden van Baldwin te onder schrijven, die het oplheffen van de algemee- ne staking een overwinning van de „com mon sence” noemde en daarmede zéker het woord voor de situatie heeft gevonden. Van het gezond verstand, getuigt de op heffing van de algemeene staking zeker, vooral nu tot op het «ogenblik geen noemens waardig verloop te constateeren viel. De ar beiders, aangesloten bij 't VakjvereenigingA- congres, hébben inderdaad een bewonderens- waardig voorbeeld gegeven van solidariteit- Dat men niettemin de algemeene staking onvoonwpardelyk heeft opgegeven, toen de Algemeene Raad van het T. U. C. het me morandum van sir Herbert Samuel, die 'bui tengewone lof verdient voor zyn bemidde ling, ontving, wekt den indruk, dat er nu voldoende garanties voor een vrede en een blijkenden vrede in de mijnindustrie zijn verkregen. Dit aflbreken der algemeene staking w een daad, welke de valpvereenigingen tot eer strekt en zal toch zeker wel het laatste restje verdenking wegnemen, dat zij «e*1 aanslag op de bestaande regeering of de huidige oude van zalmen wilden plegen. VjmdMe rentie der mijnwerkers byeen, d)ie het kolen probleem in verband met de gezichtspunten die Samuel geopend heeft, en die voor de mijnwerkers zeker veel waardevols bevat ten, onder de oogen zal zien en misschien een besluit zal nemen overeenkomstig de meening der executieve, misschien ook de kwestie aan een stemming onder de mijn werkers zal willen onderwerpen. Afgewacht dient natuurlijk wat de werk gevers zullen doen ten aanzien van de stakers die vandaag en volgende dagen voor 'n groot deel weer aan den arbeid zullen willen gaan. Baldwin wiens prestige door den loop der zaken volgens de algemeene opinie zeer is vergroot, kan geen garantie geven, wat be treft de houding der werkgevers. Hij kan ze niet dwingen alle stakers zon der meer weer in dienst terug te nemen- Maar de aandacht valt daarnaast op Bald win’s aansporing, in het Lagerhuis geuit: „Wy moeten het werk weer beginnen in een geest van samenwerking en al'le kwaadwil ligheid en weerwraak achter ons laten.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt- Franco per post per kwartaal f 8.16 vet Zondagsblad f 8.80. Abennementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, hij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Tal. Int. 82; Redactie, Tel. 83. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den beeoxgkrir^) 1—5 regels /IJO, elke regel meer f025. Van buiten Gouda en dan bezorgkring: 15 regels ƒ155, elke regal meer ƒ0.80. Advertentiün in bot Zatardagnummer 2B bijslag op den prijs. Liefdadigheide-advertentün do helft van den prils. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke n«al «Mor ƒ1.51. O> do voorpagina 50 booger. Gewone advortentün en ingezonden mededoelingen bQ contract tot soar gereduceer- den prijs. Groots letton an randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiün kunn*n worden ingezonden door tuaschenkomst van «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten on moeten daags vóór do plaatsing aan hot Bureau zijn ingwkomen, taneind van opname verzekerd te zijn. Van de Poolsche grens wordt gemeld, dat het in Warschau tot ernstige onlusten is ge komen. Naar verluidt zyn de regimenten, die te Kielce en te Siedilice in garnizoen liggen, tegen Warschau opgerukt, en hebben zij Praga reeds bereikt. De bruggen tusschen Praga en Warschau zyn echter door troe pen, die aan de regeering trouw bleven, be zet. Een bende heeft een aanval gedaan op de villa van maarschalk Pilsoedsld te Soeljoe- wek. Er werden militairen ontboden, wien het na een, schietpartij gelukte de bende te rug te drijven. Uit 'Dantzig wordt gemeld, dat alle ver bindingen met Warséhau sedert gistermid dag onderbroken zyn. Er gaan gerechten, dat Pilsoedaki met een gedeelte van het leger op Warschau aanrukt, om zich van het staatsgezag mees ter te maken. Volgens andere geruchten is het echter niet zéker, dat Pilsoedski zidh thans reeds aan het hoofd van de troepen heeft gesteld. Latere berichten melden dat het incident weer bijgelegd is. Wéér andere"berfdhtén zegge" van een bylegging van het incident geen sprake is. 124) - „O, zeer goed’ zeide mijnheer Bruff >>Mijn kamer, of een andere, dat staat gelijk wanneer ik mijn papieren maar mee mag nemen. Daar is toch niets tegen Voor ik kon antwoorden, klonk de stem van. mijnheer Blake van hfet bed. mMeent gij het werkelijk, dat gij geen belakig stelt in hetgeen wij doen adieu” vroeg hij. ..Mijnheer Brult, gij hebt niet meer verbeelding dan een koe.” „Een koe is een zeer nuttig dier, mijnheer Blake”, gaf hij tot bescheid, en daarmee volgde hij mij uit het ver trek, zijn papieren nog steeds in de hand. Juffrouw Verinder, bleek en gejaagd liep rusteloos haar zitkamer op en neer van het eene eind' tot het andere Bij een tafel in een hoek stond Bet toredge, die de wacht hield over de >n, hypochondrie. s brochure van rankenst’-fiat 79, xl68 18 ten, zoo meende mèl van het feit dat er: gouden vlag der jol tegen hun national, ze zich hun liefde 1 land voorbehouden*! ven vasthouden j symbool van het* en de Rykskanselid het moeilijk is' het I ken. Men verwachtj ordening zou intrél buiig hiertoe zou 0 gen „zoo heb ik hei vrede gewild en gej kanselier dacht hij algemeene re sociaal-democratische motie van wantrouwen in zake de vlagigenkwestie door den Ry’ks- dag werd verworpen, maar ’n democratische motie van wantrouwen tegen Luther met 176 tegen 146 stemmen en 103 onthoudin gen werd aangenomen. Deze motie keürt de houding van den Rykskanselier af, die door zyn optreden in de vliaggenlowestie een definitieve oplossing dezer aangelegenheid heeft bemoeilijkt en in een moeilijken tyd zonder noodzaak een, nieuw conflict heeft uitgelokt. Èoo joist, meldt ons de draadlooze dat hedenmwgen tusschen de Spoorwegmaat schappijen en de vakvereenigingen een be vredigende oplossing van de na de algemee ne staking ontstane geschillen is tot stand «i - **■-*' Verwacht wordt dat de normale diensten op de spoorwegen morgen zullen zyn her vat. nog wel tot een onbepaalde periode voort duren. De leider der mijnwerkers, Cook, verklaar de dat het besluit van den Algemeenen Raad van het T. U. C. om de algemeene staking op te heffen, genomen is, zonder de myn- werkersfederatie te raadplegen, die aap de besprekingen ook geen deel heeft genomen en'uit den tekst der resoluties door het be1 stuur van de mijnwerker «federatie aangeno men, blijkt, dat het de voorstellen heeft ver worpen die door den Raad van het T. U .C- zyn voor gelegd als basis van het stopzetten van de algemeene staking als „op z’n best leidende tot een loonsvermindering voor een groot aantal mijnwerkers.” Voorts meldt Reuter dat sommige werk gevers hun arfbeiders nieuwe contracten wil len laten teekenen, waardoor weer een ern stige toestand is geschapen. De spoorwegarbeiders willen het werk niet hervatten, omdat huns inziens eerst be vredigende toezeggingen moéten worden ge daan, hun vakvereeniging gaf hen evenals die der havenarbeiders order, de staking voort te zetten, totdat er overeenstemming is bereikt inzake de wederaaimeming van al' le stakers. irinister bij den l’auselijken Stud»r te. noomd tot buitengewoon gezant en ge- voimachtigd! minister te Weenou. Ophooging der djjken. Een bijdrage van het Rijk. Naar het Huisgezin’ uit betrouw bare bron verneemt, heeft heit Hijk f 1.600.000 beschikbaar gesteld tot her stel en versterking der dijken in N. Brabant en Oelderland. De kruin van de dijken zal gebracht worden op een hoogte van een halten toeter boven den hoogsten wateraiana in Januari 1.1. Op verzoek der waterschappen zal de provincie voor de uitvoering zorg dragen. Het wetaontwerp tot opheffing van 33 kantongerechten. De Vereeniging van griflier» substituut-gnffiera bij de kantongerech ten in Nederland heeft zich tot Ja Tweede Kamer gewend met het ver zoek spoedig over te gaan tot betftau- diebng van het wetsontwerp inzake d» opheffing van 33 kantongerechten, welk ontwerp reeds 2 jaren geledeu is in- gediend. Adressanten verzoeken het onderha vige wetsontwerp ten spoedigste in openbare behandeling te willen nemen opdat aan den bestaanden toestand van onzekerheid een einde kome, en dit ontwerp wel te willen verwerpen, voorts, voor het geval de> Kamer van oordeel mocht zijn, dat bezuiniging op de rechterlijk macht dringend noodza kelijk ia, een wijziging van art. 38 van d» wet op de rechterlijke organi satie en een daarmede gepaard gaan de inkrimping van het aantal rechters in arnondiasenientsrecihtba'niken wel in ernstige overweging te willen nemen, en ten slotte, mocht do aanneming van dit ontwerp onverhoopt toch geschie den, hiermede een verfiooging van de salarieering van de griffiers en substi- tuut-griffiers bij d'e kantongerechten in elk geval te doen gepaard gaan. Nederl. Vereeniging tot afschaffing van Alcoholh. dranken. Het jaarverslag 1925 van de Neder- la'ndsche Vereeniging tot afschaffino van alcoholhoudende dranken meldt, dat het aantal afdeelingen van 361 tot 358 verminderde en het ledental van 20.788 tot 19.936 terug liep. Op de agenda van de algemeene vergadering, welke 2 Augustus te Utrecht wordt gehouden, komeh o m de volgende voorstellen van het hoofd bestuur voor a. de algemeene verga dering, kennis genomen, hebbende van de mondelinge en scihriftelijke behan deling van het stelsel van drankrant- soeneering, zooals dit is voorgedragen door de Staatscommissie-van der Lan- meunajnen.. Mijnheer Bruit het zien op den eersten den besten stoel neerval len eri verdiepte zich dadelijk weer in zijn papieren. Juffrouw Verinder trok mij ter zijde. ,,Hoe is het met hem dl vroeg zij. ,,Is hij zenuwachtig Is hij niet uit zijn humeur Zal het goed gaan? Zijt gij zeker, dat het hem' geen kwaad zal doen ,,Zeer zeker. Gij moogt er bij zijn, terwijl ik hel gereed maak.” ..Wacht even. Het is nu over elven. Hoe lang zal het duren, voor er iets gebeurt „Dat is niet gemakkelijk te zeggen. Een uur wellicht.” .,Ik veronderstel, dat de kamerdon ker moet zijn, gelijk verleden jaar.” „Zeker.” ,,IK zal blijven wachten in mijn slaapkamer, juist gelijk toen. Lk zal de deur een weinig open laten staan; zxiodra ik ze hoor bewegen, blaas ik het licht uit. Zoo is het op den avond van mijn verjaardag gegaan. En het moet, nu weer zoo gebeuren,' waar?” „Zijt gij zeker, meester te kunnen blijven van u zelf juffrouw Verinder? „In zijn belang kan ik alles ant woordde zij met warmte. Een blik op haar overtuigde mij, dat ilt haar vertrouwen kon. Ik wendde mij weder tot den heer Bruff. Betteredge- en ik begaven ons naar mijnheer Blake. Hij lag rusteloos in Zijn bed' te woelen. Ik gaf hem Je dosis in, schudde zijn kussens wat op en beval hem1 stil te gaan liggen en Ie wadden. Zijn bed. met lichte gordijnen om geven, was met het hoofdeinde tegen den muur geplaatst, zoodat er aan beide zijden een open ruimte bleef. Aan den eenen kant trok ik de gor dijnen geheel dicht, en in het gedeel te van de kamer, aldus in de scha duw gelaten, plaatstcfTff^iHijnheer Bruff en Betteredge. Ik ging a¥n het voe teneind zitten. Daar ik wiSl. dat hij altijd met licht in zijn vertrek sliep, zette ik een kaars op een Rafeltje, waar het schijnsel niet in zijn oogen kon vallen de andere gaf ik aan mijnheer Bruff. Het venster was van boven open, voor de firissdie lucht. Het regende zachtjes, het hufs was rustig. Het was twintig minuten over elf, toen al deze toebereidselen vol tooid waren en ik mijn plaats innam bij het bed. Miinheer Bruff nam zijn papieren weer ter hand, alsof hij ner gens anders belang in stelde. Maar terwijl ik zoo nu en dan naar hem keek, bespeurde ik toch wel eenige verandering in he». De toestand, waar in wij ons bevonden, beqon langza merhand invloed' uit te oefenen, zelfs Het feit dat de Duitsche rjjksregeering een .verordening heeft uitgevaardigd die tot strekking heeft om naast de tzwart-rood- gouden rijksvlag, welke op de nationals ver gadering van Weimar van 1919 en als de vlag der Dtiitsche republiek is vastgesteld, ook de zwart-rood-handelsvlag, die alleen in een klein hoekje de nieuwe rykskleuren ver toont, tot officieele vlag te proclaaneeren, zoodat de diplotnateike vertegenwoordigin gen in het buitenland opdracht «ouden krij gen, beide vlaggen terzelfder tyd uit te ste ken dit feit heeft in .Ihiitschïand, met na me onder de democratische partijen (demo craten, sociaal-democraten en centrum) igroote opschudding gewekt, een opschud ding welke de proporties is gaan aanne men van een politieke kwestie, welke aan het bestaan van het ryks-kaibinet wel geen einde heeft 'gemaakt, maar wel aan het mi nistries! leven van Minister Luther. Door de soriaal-democratische fractie van den rijks dag was epn motie van wantrouwen Inge- GOUD» COURANT Van een algemeene hervatting van hét werk kan ondanks dit alles nog niet gespro- diend, waaraan aanvankelijk ook de steun 2_r-, 2; 'v ’"’"s der democratische party was toegezegd, of- kan het stilliggen van het werk der mijnen schoon de democratische ministers in 't ka- BINNENLAND. Ontwapeningsconferentie. i De Nederlandsche vertegenwoordi gers in de voorbereidende commis sie. i l'e Nedcrlaaidsche regeering zal in i de voorbereidende commissie van de ontwapeningsconferentie, welke com missie op 18 dezer te Genève zal bij eenkomen, vertegenwoordigd zijn door jbr. dr. J. Loudon, buitengewoon ge zant en gevolmachtigd minister te Pa rijs, ouidLminister van buitenlandsehe zaken, oud-luitenant-generaal S. van Tuinen en oudi-schout-bij-nacht H. G Surie. Als tecjinisdie deskundigen zijn aan gewezen kapitein van den generate!) siaf J. J. G baron van Voorst tot 1 Voorst en luitenant ter zee le klasse 1 D. Vreede. Het gezantschap te Weenen. i Bij Kon. besluit is jhr. mr I*' A- M. van Nispeni tot Sevenaer, bui- tengewoon gezant en gevolma'litigd 4 i ,'1k moet u veraoetkeai «en oogen- blik uwe papieren ter zijde te leg gen,” zeide ik. ,,O zeker.” Hij stond op met een gezicht alsof hij juist op een belang rijke plaats gestoord was geworden en volgde nrij naar het medicijnkist je Juf frouw Verinder voegde zich bij mij met een karaf koud water. Ik druppelde het laudanum in glas en reikte het haar over. ,Vul het tot op drie vierdè met wa ler”, zeide ik. Toen zij het gedaan hajd, nam ik het stuk kristal, hetwelk de diamant moest voorstellen, uit mijn zak. „Leg dit neer, waar gij den Maan steen verleden jaar geborgen hebt”, zeide ik. Mijnheer Bruff keek met spotachlige onverschilligheid toe, terwijl zij aan mijn verzoek voldeed'. Betteredge ech ter begon voor het eerst iets van zijn bedaardheid te verliezen. Zijn hand beefde, terwijl hij de kaars vasthield, en hij fluisterde „Zijt gij zeker, dat bet de rechte lade is, juffrouw Ik ging de andere weer voor met het glas in de hand' en richtte, bij de deur gekomeil, voor het laatst het woord tot juffrouw Verinder. Wacht niet te lang met het uit te doen”, zeide ik. Zij beloofde het, en mijnheer Bruff, op zijn praotischen geeet. Wat Bette- dat belast is met de afdoening der «aken. Hoewel dus in elk geval geen officieele opdracht tot kabinetsformatie is gegeven, heeft dr Gessler reeds een aantal personen ontvangen en met ‘hen besprekingen ge voerd. Het waren de 'leiders der vier par tijen, die tot dusver de regeeringspartijen vormden. Reeds daaruit blykt, dat vooreerst geda^tït wordt aan de vorming van 'n ryks- kabinet op de huidige basis. redge betreft, die luid al* lang zijn waardigheid en onverstoorbare kalmte verloren.. Hij vergat, dat ik een goo cheltoer verrichtte, waarvan mijnheer Blake het voorwerp was hij vergat, dat ik het geheele huis onderste bo ven had gezet. „Om h hemels wil, mijnheer”, duis terde hij, ,,zeg mij, wanneer het be gint te werken.” „Niet voor middernacht. Spreek niet en blijf stil zitten.” Mijnheer Blake was nog altijd rus teloos. Ik knoopte een gesprek met hem aan, hetwelk ik aldra* op het on derwerp van den Maansteen bracht, langzamerhand geraakte» hij, door mijn vragen er toe geleid, zoo verdiept in dé uitlegging van alles, wat er met betrekking tot dat juweel gebeurd was dat hij vergat in zijn bod rond le woeien. Zijn geest was vèr verwijderd van eenige gedachte aan den opium op het belangrijke tijdstip, dat zijn oogen mij zeiden, dat het middel be gon te werken. Ik rag op mijn horlo-**' ge. Het was vijf minuten voor twaalf. Allengs begonnen de teekenen merk baarder te worden. Zijn oogen glin sterden een zachte uitwaseming ver toonde zich O[> zijn voorhoofd. Weldra begon hij minder sairenhatngend te spreken. algemeene hervatting van ken wonden, en naar de berichten melden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1