/EN! VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLA Ro. 18153 85»Jaargang iletten Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen QG FEUILLETON. GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELIJi, lOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. HE MAANSTEEN. I vzleken irgie, neerslachtigheid, banden, hypochondrie, gratis brochure van Frankenst-iat 79, *153 18 Dinsdag IB Mei I82B BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOI NlEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, S i 5 a 10 I «ft» .131 „laat dat ik (Wordt vervolgd). GOUDA. nduitrla Maat''. DEN HAAG n Drogisten. Wat men schijnt, daarover oordeeten allen, over hetgeen men is, geen rhensch. Slechts weinig woorden zijn er van mijn kant noodig. om het dagboek van Ezra Jennings aan te vullen. Ik ont waakte in den ochtend van den zes- en-twintigsten. zonder de minste her innering aan hetgeen ik gezegd' of ge daan had onder den invloed van he* slaapmiddel. Van hetgeen na mijn ont- op den zomer lazer eeuw, el. behandeling. LEGD, DAT HET IKKELEN KAN IRVING’S GIST- IAXIMUM AAN (96 GIST EN EKEND IN DE Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. 10 15 10 15 24 uur .4 ecHooNHtiO OIZOMOHCMl 'ruisTje» HUIDZlCKTl* nen van dankbare 'TEN. 3 maanden tijd in B.OO. Elf uur. Zij hebben alles onder el kander geschikt zij zijn naar Londen gegaan met den trein van tien uur. Mijn korte droom' van geluk is voor bij. ïk ben ontwaakt tot de werkelijk heid van mijn eenzaam leven. Ik durf mij zei! niet vertrouwen, de vriendelijke woorden neer te schrij ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an on»cr«k«n (bchoorvoda tot den bezorgkrin»); 1—5 regels ƒ1.30, elke regal maar ƒ9.26. Van buiten Gouda en dan bezorgfcring 15 regels ƒ155, elke regel meer ƒ0.80. Advertentite in bat Zatardagnummer M bijslag op dan prijs. Uefdadigheids-advertantiin da helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regd mMr /KM. O> do voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiln en ingezonden medodaalingen bfl contract tot soer geredacoor- den prfjs. Groots lottere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentüm kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliodo Boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingokomen, taneind van opname verzekerd ta zjjn. idt ontegenzegge- Voor het voorzitterschap van de voorbe reidende ontwapeningsconferentie die heden zou aanvangen, worden in Genève de namen genoemd van jhr. Loudon, De Brouckhére of een Zuid-Amerikaan. De quaaatie dar raadszatala'. De voorbereidende ontwapeningsconferentie. De staatsgreep van Pilsoedski. Amundsen’s tocht. In Warschau is de rust weergekeerd, een opmarsch van generaal Haller met ongeveer 10.000 man schijnt onjuist te zijn. Pilsoedski tracht, zoo verluidt, ook met generaal Haller tot overeenstemming te komen. Hoe sterk Pilsoedski zich voelt, moge blij ken uit het feit, dat hij alle leden van het vorig kabinet in vrijheid heeft gesteld en den staat van beleg in Warschau heeft op geheven. Het spoorweg-, telefoon- en tele- graafivereker functionneert in het geheele land weer volkomen normaal en nu ook ge neraal Sikorski zich met 't garnizoen Lem berg ter beschikking van Pilsoedski heeft gesteld, heeft deze het geheele leger achter zich met uitzondering alleen van de troepen van generaal Haller. ROEMENIE. Chemische fabriek in de lucht gevlogen. 42 arbeiders bedolven. Volgens een bericht uit Boekarest is Zon dagnacht door oververhitting van een ketel een chemische fabriek bij Clausenburg in de lucht gevlogen. Van de arbeiders werden er 42 onder de puinhoopen bedolven van wie er zes zijn gedood. ITALIë. Ned. Pelgrims te Rome. Onder leiding van den Zeereerw. heer L. Offermans, Pastoor te Lierop (NjBr.) i» een kleine groep bedevaartgangers (26 in getal), van de R. K. Reiavereeniging te Ro me aangekomen, na eerst de heiligdommen van St Franciscus te Assdsië bezocht te heb- ben. De groep is van 14 tot '10 Mei te Rome en zou Zondag 15 dezer de zaligverklaring van André Tdumet bjjwonen en dan nog door den Paus in audiëntie ontvangen worden. De pelgrims zjjn afgestapt in hotel Mila no en zyn terstond na aankomst met de be zichtiging der heiligdommen en beziens waardigheden begonnen. nog uit boven die van i vlieger Byrd die met jkkertoestel slechts den n—4*ool vice versa gemaakt zü* eens in de herinnering ontzettende moeilijkheden aftnen als Peary en Nan- anen getroosten voor hun K;en hoe langzaam deze door den tocht van de lidelyk mogelijk aange- Zal Pilsoedski het presidentschap op zich nemen Men weet het niet. Volgens berich ten uit Warschau komen ertwee Candida ten in aanmerking voor het presidentschap, n.l. Pilsoedski, die zelf minister van oorlog wil bljjven, maar die door zyn ■omgeving- wordt aangespoord het staatspresidentschap nog maals te aanvaarden; en verder de voorzit ter van den Landdag Rataj, vroeger lid van de parttf-Witos, maar thans boven de par tijen staande. De verkiezing moet binnen echt dagen plaats hebben, waarna de voorloopige re- geering haar ontslag zal aanbieden en defi nitief gereconstrueerd wordt. Pilsoedski. De Commissie voor de reorganisatie van den Raad van den Volkenbond nam met al- gemeene stemmen in eerste lezing de vol gende voorstellen aan, die zjj aan den Raad zal doen tot ayn hervorming. De niet-permanente leden van den Raad zullen voor den duur van drie jaren worden gekozen met onmiddellyke aanvaarding van hun functie en jaarlyksche vernieuwing voor een derde gedeelte. Een aftreilend iid is voor een periode van drie jaar, te re kenen van het einde van zjjn mandaat af, niet herkiesbaar, tenzy de Assemblee met een meerderheid van tweederde anders be sluit. Het aantal op deze wijze herkozen leden zal een derde van het totaal aantal permanente leden niet overschrijden. De Assemblee zal echter met een meerderheid van tweederde steeds kunnen besluiten, dat zal worden overgegaan tot een nieuwe ver kiezing van alle niet-permanente leden. Het aantal te kiezen leden zal op negen worden gebracht. De Assemblee zal daarvan zoodra dit mogelijlk is, drie voor drie jhren, drie voor twee jaren en drie voor één jaar be noemen. Uruguay, Argentinië, Brazilië en Spanje onthielden tzich van stemming ten aanzien van het eerste dezer voorstellen. Zweden onthield zieh van stemming nopens 't voor stel om het aantal verkiesbare zetels op negen te brengen. De quaestie der permanente zetels werd in haar geheel aangehouden. Daarvan zal geen gewag worden gemaakt in het rapport aan den Raad, om later onderhandelingen met de staten, die candidaat zjjn voor per manente zetels, mogelijk te maken. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2^5, per weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal f 8.16 wet Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopeud van 9—6 uur. Administratie Tel. Int. 82; Redactie, Tel. 88. iDat de staatsgreep van Pilsoedski niet, zooftls werd gevreesd, tot buitenlandsch- politieke verwikkelingen aanleiding zal ge ven, mag men concludeeren uit het feit, dat tal van buitenlandsche diplomaten, .oa. de ambassadeurs van Amerika, Engeland en Sovjet-Rusland, gisteren hun opwachting bjj Pilsoedski hebben gemaakt. In parle mentaire kringen beschouwt men dit niet alleen als een daad van internationale hoffe lijkheid, maar ook als een voorlooper van de officieele erkenning van het nieuwe regiem. „Teruggekomen of niet teruggekomen?” was de verontrustende vraag die enkele dagen de wereld in spanning heeft gehou den ten aanzien van de expeditie-Amundsen Elsworth-Nobile naar de Noordpool. De ongerustheid is geweken, de Norge is in het kleine plaatsje Teller in Aladka ge daald. Amundsen die eenmaal, wedijverende met den tragisch omgekomen kapitein Scott, het eerst de Zuidpool bereikt heeft, heeft met z(jn kruistocht over de Noordpool een pres tatie geleverd, die niet zóóveel physiek vol hardingsvermogen heeft geëischt doch even zeer van de allereerste beteekenis is. Hij heeft van Spitsbergen naar Alaska een tra ject gemaakt van ruim 3200 K..M. Zijn pres ven, welke tot mij zijn gericht, vooral door juffrouw Verinder en mijnheer Blaike. Het is onnoodig ook. Die woor den zullen in miijn herinnering terug komen in mijn uren van verlatenheid en mij helpen te verduren, wat mij nog te lijden is opgelegd in mijn laat ste levensdagen. Mijnheer Blake zal mij schrijven, wat er in Londen ge beurt. Juffrouw Verinder keert in den herfst naar Yorkshire terug voor haar huwelijk zander twijfel en ik moet een tijdüang als gast in haar huis ko men. Het is mij ónmogelijk uit te drukken, hoe aangedaan ik was, toen zij mij met haar oogen vol dankbaar heid aanzag en' mij del hand drukte zeggend e ..Dit is uw werk.” Mijn arme patiënten wachten mij Terug naar mijn werk. Terug naar de verschrikkelijke keus tussehen de pijn en den opium. God zij geloofd Ik heb een weinig zonneschijn gezien. Ik hób een geluk kigen tijd doorleefd watten gebeurde, behoef ik den lezer geen rekenschap te geven. Alleen dit nog Mevrouw Merridew zou ons bij na overvallen hebben, zonder Rachel s tegenwoordigheid van geest. Zij hoor de de oude dame komen en liep haar in de gang te getnoet „Wat is er hoorde ik mevrouw zeggen, en Rachel antwoordde ..de ontploffing.” Mevrouw Merridiew liet zich dadelijk naar den tuin leiden. Bij haar terug keer kwam zij mij tegen en weide breed uit over den vooruitgang in de wetenschappen, sedert zij een kind was. ..Ontploffingen, mijnheer, zijn veel n inder schrikaanjagend dan vroe ger. Ik verzeker u, dat ik die van mijnheer Jennings in den tuin nauwe lijks gehoord heb. En volstrekt geen reuk ’n het huis, nu het gedaan is. Ik moet watarlijk uw vriend mijn ver ontsöhuldigingen aanbieden. Dus. na mijnheer Bruff en Betteredge met zich verzoend te hebben, behaalde Ezra Jennings nog een overwinning op me vrouw Merridew zeif. Mijnheer Bruff s voorstel, om hem naar Londen te vet- gezellen. werd gretig door mij aange nomen, en Rachel's belangstelling was in genoegzame mate opgewekt, dat zij besloot om van de partij te zijn. ELEN NEEMT U I U GEVOELT U et volgende i 5 Minuten Nadat enkele filmopnamen waren ge maakt, liet men het gas uitstroomen waar mede dertig minuten verliep, en daarna werd het luchtschip onder leiding van com mandant Nobile gedemonteerd. De afzon derlijke deelen bltfiven bewaard om 't lucht schip later weer in elkaar te kunnen zetten Luitenant Omdal, die van plan is nog met de motorboot naar Teller terug te keeren, verklaarde dat de machines van het lucht schip in uitstekenden staat waren, en hun taak schitterend hebben volbracht. Amund sen deelde nog mede, dat hjj gedurende de geheele vaart steeds nauwkeurig heeft ge weten waar de Norge zich bevond. BF.LGIë. De gevangenschap van dr. Borms. Lodewyk Borms, de tachtigjarige vader van den te Leuven opgesloten Vlaamsch-na- tionalistischen leider, dr. August Borms, die, naar men weet, in September j.l. tot zjjn gevangen zoon niet werd toegelaten omdat zijn kleinzoon, die een uittreksel van een brief van dr. Borms in een Vlaamsch weekblad had gepubliceerd, hem vergezelde, bracht dezer dagen, naar men uit Brussel aan de N. R. Ct. meldt, een nieuw bezoek aan de gevangenis en werd ditmaal wè| toe gelaten. In een brief aan de Vlaamsch-natio- nalistische pers verhaalt de oude man nu hoe zjjn zoon, door huiduitslag op voorhoofd en hals geplaagd, lichamelijk, meer en meer onder het reeds zeven jaar lange kerker le ven gebukt gaat; geestelijk echter is hjj niet geknakt en even beslist als vroeger zeide hjj ook ditmaal: „Vader, ik zal stand houden tot het einde, tot het biltere eipde ala 't moet. Mijn lot heb ik volkomen In de han den van Onzen Lieven Heer gelegd. Dat Zjjn Wil geschiedde”. Wanordelijkheden bjj de onthulling van een grafmonument. Bjj de onthulling van een monument ter herinnering aan de tjjdens den oorlog ge sneuvelde of bij de beschieting der stad ge- doode inwoners van Poperinghe, in West- Vlaanderen, hebben zich, naar men uit Brussel meldt, wanordelijkheden voorge daan. Daar ook buitenlandsche gedelegeer den aan de plechtigheid deelnamen (luite- nant-kolonel Danhay van de Fransche am bassade, kapitein de la Forest Divonne, van de Fransche ambassade, de Britsche gene raal Hughe en pastoor Lemire) hadden de plaatselijke autoriteiten gemeend de Vlaam- sche oud-strijders niet te moeten uitnoodi- gen. Toen echter, ttfdens de plechtigheid, door de regimentskapel van het le regiment bereden gidsen, de Braban^onne werd Uit- gevoerd, ging van uit de menigte, waaron der zich zeer vele gewezen frontsoldaten be vonden, een langdurig aanhoudend gejouw op. Ook moest generaal Moulin, sprekend uit naam van het Belgische leger, zjjn rede afbreken. Tussehen de gendarmerie en de oud-strijders die het lied van den Vlaam- schen Leeuw hadden ingezet kwam het tot een botsing; een twintigtal gewezen front- (iOIIMHE(PIRAXT Het is acht uur. Hij begint zich voor het eerst te bewegen. Juffrouw Verin der ligt neergeknield bij de sofa. Zij heeft zoo plaats genomen, dat zijn oogen het eerst haar gelaat moeten zien, wanneer hij ze opent. ..Zal ik hen alléén laten?-’ „Ja. waarsonuwing, welke mij zeide, dat mijn pijnen terugkeerden. Ik was ge noodzaakt mij even te verwijderen, nam het voorwendsel te baat, nog een kussen voor hem uit zijn kamer le willen halen. De aamval duurde dit maal niet lang. Na een korte poos kon ik tot juffrouw Verinder terugkeeren. Zij stond over de sofa heengebogen. toen ik binnentrad, en raakte zacht zijn voorhoofd met haar hand aan. Ik schudde het hoofd en wees naar een stoel. Zij keek mij aan met een glimlach van geluk en een gelaat, dat kleurde van opgetogenheid. ..In mijn plaats zoudt gij zoo eveneens gedaan hebben fluisterde zij. In een interview heeft lord OeciJ zjjn groote tevredenheid te kennen gegeven over het werk der Commissie tot reorganisatie van den Raad. Hjj wees op de uitstekende verstandhouding waarin de besprekingen hebben plaatsgehad, die voor een groot deel te danken was aan de (bekwame en tactvolle leiding van Zwitserlands minister van bui tenlandsche zaken. Sprekende over de voorbereiding der ont wapening, zei lord Cecil, in overhaasting van de werkzaamheden een zeer ernstig ge vaar te zien. Hjj heeft den indruk dat de publieke opinie algemeen voor ontwapening is. Echter bestaat nog veel twjjfel aan de mogelijkheid. Daarom moet tot allen prijs vermeden worden, dat de conferentie wordt bijeengeroepen voor dat suces zoo goed als zeker is. soldaten werden gearresteerd maar avonds weer op vrjje voeten gesteld. FRANKRIJK. „De wreker van Guynemer”. De Parjjsche politie heeft dezer dagen een 23-jarig jongmensch aangehouden, die zich aan tal van gevallen van oplichting heeft schuldig gemaakt. Om zjjn oplichte rijen te kunnen plegen had hjj de uniform van kapitein-vlieger aangetrokken en droeg hij het legioen van eer, de militaire medaille en het oorlogskruis, op het lint waarvan niet minder dan 21 palmen en 3 sterren gespeld waren. Bovendien tooide hjj zich met namen van bekende vliegers: Pelletier d’Oisy, Ar- rachart, Marinowitsj. Hjj 'beroemde zich er op, dat hij tjjdens den oorlog allerlei helden daden had bedreven; zoo zou hjj in «ijn eentje een Zeppelin hebben neergeschoten benevens een groot aantal vliegtuigen en ballons. Ook beweerde hjj, dat hjj den Fran- schen vlieger Guynemer gewroken had. De oplichter bleek een zeldaamen kijk te hebben op de goedgeloovigheid van het pu bliek, want bij het bedrjjven zijner helden daden moet hjj die er volgens de portret ten in de Fransche bladen ook jong uit zag ten hoogste... zestien jaar geweest «jjn! Van die goedgeloovigheid maakte hjj mis bruik om verschillende meisjes en vrouwen met geld het hof te maken en er dan met de contanten vandoor te gaan. Zjjn laatste slachtoffer Was de vrouiw van een industrieel uit het Noorden die met hem meeging naar Parijs, waar de echtgenoot het paartje aan trof. Na den pseudo-Mieger een aframme ling te hebben toegediend, leverde de in dustrieel hem aan de politie over. Het Heek, dat de oplichter al vroeger veroordeeld was. „Sla mij een gunst toe' zeide zii; „laat mdj met u de wacht houden.’ Ik aarzelde. ..Ik kan niet slapen”, hervatte zij .,Ik ka zelfs niet stil zitten in mijn kaïner. O, mijnheer Jennings, als gij in mijn plaats waart, zoiidt gij dan ook niet wenschen. hier te mogen zit ten en naar hem1 te kijken? Zeg ja Toe!” Is het noodig te zeggen, geen weerstand meer bood Zij trok een stoel dicht bij de sota en blikte op* hem neder in stille ge lukzaligheid. daar tranen haar in de oogen welden. Zij droogde ze af en zei. dat zij haar werk zou gaan ha len. Dat deed zij. maar zij voerde niets uit Zij gunde zich zelfs den lijd niet die oogen van hem af te wenden, om een draad in haar naald te ste ken. Ik dacht aan mi jn eigen jeugd ik herinnerde mij de lieve oogen. die mij eens zoo hadden aangezien. En ik nam met een overkropt hart mijn dagboek ter hand, om neer te- schrijven, wat gij hier leest. Zoo hiel den wij te zamen zwi.gend de wacht, ik druk bezig met schrijven, zij op gaande in de alles overweldigende ge dachte hater liefde. Uur na uur ging voorbij. Het licht van den nieuwen dag vulde reeds de kamer, en nog altijd had hij zich met bewogen. Tegen zee uur kreeg ik een tatie gaat daardooj den Aanerikaansché z’n driemotorig 1 tocht Spitsbergen heeft. Wanneer men i_, terugroept welke d en opofferingen ma sen zich hebben mol NoordpoolexpeditSoi verderden, dan is Norge wel zoo dui toond. Ontdekkingen vanj tot dusver onbekend land heeft de expeditie van de Norge niet gedaan doch het is ftiet onmogelijk dat wan neer eens een nieuwe tocht mocht worden ondernomen resultaten zullen worden 'bereikt die zoowel geograiiW||i h als meteorologisch wel van belang zjjn.1 BÜITENL.AN0SCH NIEUWS. NOORD-AMERIKA. De Noordpooltocilt van „de Norge". Volgens een b rieht van de Associated Press moest de motwboot, welke de beamn- ning van de Norge ^gaar Nome bracht, 14 mjjl over het jjs in de Point Clarence baai worden gesleept, vóórdat open water werd bereikt, en de vaairt naar Nome kon begin nen Aan den mond van de Slangcnrivier, 7 myl ten Westen van Jfame, had zich een groep Eskimo’s en blanken opgesteld, om de bemanning van de Norge te begroeten. Te Nome zelf waren vdl® inwoners ontstemd omdat Amundslen, ifikltegenataande hjj den vice-consul van Noorwegen uitgenoodigd had 100 man bjjeen te brengen om hulp bjj de lading te verleenen, het luchtschip niet naar Nome had gebracht. iDe tweede stuurman van de Norge, lui tenant Ryser Larssen, verklaarde, dat men bjj de Noordpool ys en open water heeft ge vonden, doch geen land heeft kunnen ont dekken. De Norge heeft vrij lang aan de Noordpool vertoefd, om daar wetenschappe lijke waarnemingen te doen. Het luchtachip daalde daarbij tot 600 voet boven de ijsvlak te en steeg vervolgens weer tot 4000 voet. Toen men boven Point Barrow vloog, had zich een ijslaag op den uitersten propeller gevormd, welke laag dr op een gegeven oogenblik afbrak, en een gat in een groote gascel maakte, zoodat door het verlies van waterstof het luchtschip zwaar werd. Op den weg van Barrow naar Teller werd de vaart echter door den wind begunstigd. In het geheel heeft de bemanning 72 uur onafgebroken in de lucht doorgebracht. Zij was zeer vermoeid, doch overigens in uit stekende conditie. Voor de landing werd het anker uitgeworpen en de tweede mecha- nicien Arduino begaf zich naar beneden ten einde de leiding by de manoeuvres voor het landen te nemen. De landing had bij tame lijk hevigen wind plaats, doch verliep overi gens zonder eenig incident. 127) - „Ik ga morgen met den tienuurs- trein naar Landen terug”, hernam da reditsgeleierde ..Het is magelijk, dat ik bij mijn aankomst iets hoor, en het kan van groot aanbelang zijn, dat mijnheer Blake in mijn nabijheid is. Ik wil hem daarom, zoodra hij wak ker wordt, vrager, mij naar de stad te vergezellen. Mag ik er op rekenen. gij mijn verzoek zult ondersten nen ..Zeker”, zeide ik. Mijnheer Bruff gaf mij de hand en verliet de kamer. Betteredge volgde hem. Ik ging naar de sofa, om naar mijn heer Blake te zien. Hij lag in een diepen en genisten slaap. Terwijl ik nog naar hem keek, hoorde ik de deur van de slaapkamer zachtjes open gaan. Juffrouw Verinder verscheen drempel, in haar lichtkleurig kleedje gehuld.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1