raait Blad. erd VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD HO. 16186 Vrijdag 1*1*28 68* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Jong FEUILLETON. rOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, •ONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DE MAANSTEEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP,' NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEI WUK, SCI ontploffingen rictsdealer BINNENLAND. andere delé buiten- en (Wordt vervolgd). GOUDA. iVrfT De zorgeloosheid van den bezitter, is de vrijbrief van den roover. of een van uchtdruk is niet al- fok in de omliggen- kantal vensterruiten op 4 K.M. afstand p aantal ruiten ge- Spannend romantisch verhaal - van WILKIE COLLINS. GOHMIIE <01 KANT concern der „Pfal- Er werden patro- vervaardigd. ontploffing had plaats, toen in alle «...n /L» -fnKma.tr /hof harlmif in VrJlan Z uini 1289 164 t <fer fabriek iq Ten slotte vatten rechter *eenige‘ onver schrokken brandweerlieden moed en werden de slachtoffers zooveel mogelijk van onder de puinhoopen te voorschijn gehaald. De dooden werden op een nabijgelegen akker in een lange, droeve rij naast elkan der neergelegd, terwijl de gewonden per au- tobrancards naar het ziekenhuis te Wert heim werden getransporteerd. Al spoedig kwam men autobrancards te kort, zoodat de overige gewonden op'ladderwagens moes ten worden vervoerd. i De plek des onheils werd door gendarmes en politiebeambten af gezet. Spoedig* had zich een groote menigte ver zameld' en die in het onzekere verkeeretide familieleden der arbeiders smeekten, om tot de puinhoopen te worden toegelaten. Ter wille hunner eigen veiligheid kon aan dit verzoek echter niet worden voldaan Onder de gewonden bevonden zich ook vele vrouwen, die in de fabriek arbeidden. BELGIS. Een 70-jarig huwelijksfeest te Burger hout. De zoon des huizes zelf vader van 22 kinderen. Te Burgerhout ('België) zal op den tweeden Pinksterdag het 70-jarig huwelyks- feest gevierd worden door het echtpaar mate bezwaarlijk, daar voortdurend Frans Verest en Anna AUrecht. De oudjes De Belgische kabinetscrisis is thans in derdaad tot oplossing gekomen, officieel is de samenstelling van het kabinet bekend ge maakt, dat er als volgt uitziet: Jaspar (cons, kath.): min.-preaident en minister van binnenlandsdhe zaken. Francqui (lib.): minister zonder porte feuille. Vandervelde (soc.): minister van landsche zaken. Hou tart (cons, kath.): minister van fi- Da voorbereidends ontwapeningsconferentie. Het nieuwe Belgische kabinet. De resolutie van ’t mijnwerkerscongres. nantiën en koloniën. Hymans (lib.): minister van justitie. Huysmans (soc.): minister van kunsten en wetenschappen. Anseele (soc.): minister van spoorwegen. Wauters (soc.): minister van arbeid en nijverheid. De Broqueville (cons. dem. kath.): minis ter van landsverdediing. Boels (Vlaamsch dem. kath.): minister van landbouw en openbare werken. Aan den Koning zal het voorstel worden gedaan om Arnold, directeur-generaal van Koloniën aan baron Houtart als onder-ad- ministrateur van Koloniën toe te voegen. FRANKRIJK. Een berooving. Aan de Gare de Lyon te Parijs is weder om een reizigster van haar juweeieu be roofd. Zy stond vóór het vertrek van den nachttrein naar Monte-Carlo in het gange tje met familieleden t^ prate» had slaapcompartlment afgesloten, doch een der ramen opengezet. Op de bank lag haar tasch met juweelen ter waarde van 800.000 frcs. en een bedrag van 15.000 frcs. aan bankbil jetten. Toen de trein zich in beweging zette be merkte zjj dat haar tasch verdwenen was. Waarschijnlijk is iemand van een er naast staande trein op den express overgegaan en heeft deze de tasch weggenomen. De tasch werd later leeg in een der toiletten terug- gevonden. ZWITSERLAND. Het drama in den Berenkuil. iDe „N. Ziirch. Z.” vertelt van een vreese- lijk drama dat zich gisteren heeft af ge speeld in den Bernschen berenkuil. De toe dracht schijnt zoo geweest te zijn, dat twee jongens van 10 en 14 jaar op een rijwiel (de een wellicht achter op het stepje staande) in razende vaart tegen den muur van den berenkuil zijn gereden. Door den schok en de vaart zijn de beide kinderen over de ba lustrade in den kuil geslingerd, waarin zich twee jonge beren bevonden (zooals men weet, onderhoudt Bern in dien kuil het le vende stadswapen, hetgeen een der beziens waardigheden van de Zwitsersche hoofd stad is). Een beer sleepte dadelijk een der knapen naar zyn in den wand uitgébouwd hol, terwijl de andere jongen met behulp ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad, per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82^ Redactie Telef. 83. tuig aan te Reuben gjeloopeu.” „Nu, de cab glug van Lombard Slreet naar de Tower-Wharf. De man slapte uit en sprak met den hofmees ter van een Rotterdiamsche boot, wel ke den volgenden morgen zou vertrek ken Hij vroeg, of hij dadelijk aan boord kon gaan. Op het ontkennend antwoord, dat hij ontving, keerde hij zich om en verliet die werf. Toen hij weer in de straat kwam, zag de jon gen iemand, als een fatsoenlijk werk man gekleed, die aan den overkant liep en den zeeman in het oog scheen te houden. Deze ging een eethuis in de buurt binnen. De jongen bleef voor het venster staan kijken. De werkman was er ook nog maar altijd aan de andere zijde van de straat. Een mi nuut later kwam er langzaam een cab aanrijden en hield stil bij den werk man. Er zat slechts één persoon in, die uit het portier leunde en met den ander sprak. De knaap beschrijft hem als iemand met een bruin gezicht, als van een. Indiër.” Het was thans duidelijk, dat mijn heer Bruff en ik one wederom, vergist hadden. De zeeman met den zwarten baard was niet in verstandhouding met de Indiërs. Was hij misschien degene, die den diamant in berit had? ,,Even daarna”, zoo hervatte Cuff „vertrok de cab en ging de werkman het eethuis binnen. De jongen kreeg Niet wetende, wat verder te doen, was de knaap zoo wijs geweest te wach ten. Weldra gebeurde er iets, dat we der zijn opmerkzaamheid trok. De Ho telhouder werd geroepen. Boven-klon ken driftige stemmen. De werkman verscheen eensklaps wederom op het tooneei, bij den kraag vastgehouden door den eigenaar en, tot groote ver bazing van den jongen, alle kentee- kenen vertoonend van beschonken te zijn. De hoftelhoudw wierp hem de deur uit en dreigde met de politie, zoo hij zich andermaal mocht verton nen. Het bleek, dart de man ontdekt was in nummer tien, welke kamer hij hardnekkig volhield besproken te heb ben. De Kruisbes was zoo getroffen door de plotselinge dronkenschap van iemand die een oogenblik te voren nog volko men nuchter scheen, dat hij de straat opliep, den werkman achterna. Zoo lang dero in het gezicht van de her berg was. zwaaide hij op echte dron- kenmansmanier van den eenen naar den anderen kant. Om den hoek geko men echter herkreeg hij zijn evenwicht en was er niets meer aan hem zien. Kruisbes ging terug naar de her berg, maar er gebeurde verder niets, waarom hij besloot te vertrekken. De bespreking van de laatste punten der door den Volkerenbond opgestelde vragen lijst voor de commissie van voorbereiding der ontwapeningsconferentie heeft nog aan leiding gegeven tot een hervatting der al- gemeene beschouwingen, die Dinsdag zoo onverwacht spoedig waren afgeloopen. Met uitzondering van de gedelegeerden van Bulgarije, Japan, Spanje en Uruguay hebben alle delegaties haar standpunt -uit eengezet. Het hoofdpunt van geschil was natuurlijk weder de oude strijdvraag, of men reeds met bewapeningsvermindering kan beginnen, ook wanneer nog geen volstrekte veiligheid bestaat. Nieuwe gezichtspunten werden door de zestien redenaars eigenlijk niet naar voren gebracht. Toch had enen den indruk, dat dé partij, die op onmiddellijke bewapeningsver- mindering aandringt, onder het motto dat internationale bewapeningsvermindering op zichzelf reeds is een methode tot verster king der veiligheid zooals de Amerikaan Gibson zeide, gaandeweg sterker is gewor den en dat men meer algemeen de nood- zakelijkheid gevoelt, dat althans een eerste bescheiden stap binnenkort zal moeten ge schieden. Lord Robert Cecil, die in deze weken we der de groote drijfkracht in de goede rich ting is, zooals in de eerste jaren van zyp volkenbondswerkzaamheid, krijgt bij zjjn pogen, deze voorbereidingscommissie tot eenig tastbaar eindresultaat in staat te stel len, de oprechte medewerking va» tal van In de zitting van gisteren, drong hij bij-- londer aan op het formuleeren van concrete voorstellen. De algemeene discussies over de zeven vraagpunten zyn geëindigd, zoo meen de hy, thans moet het redactie-comité een schifting maken tusschen politieke, economi sche en militaire aspecten en concrete voor stellen aan de plenaire commissie voorleg gen, die deze na bespreking zal verwijzen naar de 2 groote sub-commisaies, een voor militaire-, marine- en luchtvaart-aangele genheden en een voor politieke quaesties. Deze laatste kan het advies inwinnen van de door den Raad benoemde gemengde com missie, waarin de heeren Kröller en Oude- geest zitting hebben, en ook van particulie re deskundigen. op straat was gekonuen?” „Hij riep een rijtuig aan, „En gij „Ik hield mij er achter aan vast en liep mee.” Op dit oogenblik werd een andere bezoeker aangokondigd, die eerste klerk van mijnlieer Bruff. De advocaat had plotseling een aanval van jicht gekre gen en moest zijn kamer houden. Daar hij mij onder de gegeven om standigheden niet zonder hulp wilde laten, zond hij een vertrouwd persoon, om zijn plaats te vervangen. Ik schreef een briefje aan mijn vriend, hem mel dend, dat Cuff was aangekomen en thans bezig was met den kleinen jon gen te ondervragen. Later zou ik hem op de hoogte atollen van hetgeen er verdier zooal gebeurde. Daflrna keer de ik naar de kamer terug. „Mijnheer Blflfce”, zide Cuff, „er is voor mij geen twijfel aan, dat deze jongen den rechten man heeft gevolgd. Er is een kostbare tijd verloren ge gaan, doordat gij gisteren niet thuis waart. Het eerste, wat wij nu doen moeten is, om een rijtuig te zenden.” Vijf minuten daarna! waren wij op weg naar de City. „Ik zal u vertellen”, zoo begon Cuff ..wat die knaap, (tusschen twee haak jes hert knapste kereltje, dat ik ooit ontmoet heb), mij heeft medegedeeld tijdens ,uwe afwezigheid. Gij waart er nog bij, toen hij zeide achter het yii- van ylings door het toegeschoten publiek neergelaten touwen gered kon worden. On der dit reddingswerk hoorde men den in het hol gesleepte jongen voortdurend? „Moeder, moeder, help!” roepen. De beide dieren, wel ker instincten waren wakker geworden door het bloed, dat zy roken, waren half dol. Tot tweemaal toe gelukte het zelfs een hunner zich tegen de wanden op te werken en op de borstwering te komen, waarvan hy ech ter door een krachtigen straal van een brandslang telkens weer werd afgeworpen. Ten slotte sprong de verzorger der dieren, gewapend met een mestvork, in den kuil, waarop een gevecht op leven en dood ont stond tusschen den moedigen man en den •beer, die reeds bezig was het kind te ver scheuren. Het gelukte den man eindelek het razende dier van zyn slachtoffer te schei den, dat geheel met bloed bedekt was en welks kleeren van het lichaam waren ge scheurd. Hij wist het kind naar boven te brengen, waarna men de dieren met behulp van waterstralen in hun hok dreef, dat werd afgesloten. De jongen werd in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis gebracht. Naar aanleiding van het weigerend' ant woord van de Brjtsche mijnwerkers, is gis teravond opnieuw een kabinetsraad gehou den, die anderhalf uur heeft geduurd. Een nieuwe ontmoeting tusschen de ver tegenwoordigers van de eigenaars en de werklieden wordt voor Pinksteren niet meer verwacht. Nog wordt geméld dat Richardson, de al- gemeene penningmeester der mynwerkers- bonden, heeft meegedeeld, dat de steun van alle kanten bleef toevloeien. Hij had zoo juist een telegram ontvangen van de Duit- sche mijnwerkers, waarin financieele steun toegezegd werd en de beste wenschen voor het slagen der arbeiders bij hun poging om de loonen op peil te houden werden uitge sproken. Hy deelde voorts nog mee, dat uit alls districten antwoorden binnengekomen wa ren waaruit bleek, dat de stakers het be sluit van het congres goedkeurden. Men wag zijns inziens weer vólkomen op het doode punt aangeland, maar hy hoopte, dat Bald win de eigenaars ertoe zou kunnen brengen, de 10 loonsvermindering zonder verlen ging van werktijd te doen vervallen, in welk geval de andere geschilpunten wel zouden blyken te kunnen worden opgelost, BUÏTENLANDSCH NIEUWS. DÜITSCHLAND. De geweldige ontploffing in Wertheim a.<L Main. Zooals in het kort gemeld, heeft in het op •4 KjM. van Wertheim a.d. Main gelegen plaatsje Hassloch gjstervooimiddag ’n ont zettende ontploffing in een kruitfabriek plaats gehad, waardoor de geheele fabriek is verwoest. In de fabriek werkten 90 arbeiders, doch het aantal by de ramp om het leven geko men slachtoffers staat nog niet vast. Tot dusverre zijn echter reeds 20 lyken gebor gen, terwijl 31 gewonden naar het zieken huis te Wertheim zijn overgebracht. Drie hunner zyn inmiddels reeds overleden. De bergingswerkzaamheden zyn in hoó- ge honger, en daar hij nog een shilling ui dien zak had, volgde hij het voor beeld van dezen laatste en dineerde heerlijk, naar hij mij verzekerde, mei pudding, palingpastei en een fleech gemberbier.” „Wat zag hij vroeg ik. ..Hij zag den zeeman, die de krant las, aan een tafeltje zitten en den werkman met een nieuwsblad in de hand aan een ander tafeltje. Het be gon donker te worden, eer de eerste opstond en naar buiten ging. Hij keek onderzoekend om zich heen, zoodra hij in de straat kwam. De knaap werd niet opgemerkt. De werkman was nog binnen gebleven. De zeeman liep voort al rondziende en schijnbaar in twijfel waarheen zich te begöven. De werk man verscheen weer en hield den an deren kant van de straat. De zeeman vervolgd'e rijn weg tot Shore Lane Daar bleef hij staan voor een her berg, „het Rad van Fortuin” genaamd waar hij na eenige aarzeling binnen stapte. Er was veel volk. De zeeman vroeg, of hij een bed kon krijgen De eigenaar zei van neen, daar alles vol was. De buffetjuffrouw kwam er tus schen met de opmerking, dat nummer tien niet was bezet. Een bediende kwam om den vreemde de kamer te wijzen. Even te voren had Kruisbes den werkman onder hert volk aan het buffet gezien. Thans verdween hij. De zeeman werd naar boven gébracht. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrinc) 15 regels 1.30, élke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgicring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdaghununer 20 by slag op den prys. Liefdadigheids-advertentian de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0£0. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst ven «oliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. zyn reap. 94 en 93 jaar oud. Zy zullen dan omringd zyu door een nakroost van 5 ge slachten waaronder hun zoo Felix, die zelf vader is van een gezin van 22 kinderen. HONGARIJE. Opzienbarende arrestatie te Boedapest. Ra kof ski weigert te getuigen. In het Hongaarsche valsche-munterspro- ces zou gisteren de minister van Binnen- landsche Zaken, Rakofski, als getuige wor den gehoord. Deze weigerde evenwel getui genis af te leggen, waarbij hy zich op zijn ambtsgeheim beriep. Hedenmorgen om zes uür is, kort voor het vertrek van het vliegtuig van Boeda pest naar Constantinopel, de advocaat van professor Messaros, Bulissa, gearresteerd, juist op het oogenblik toen hy wilde instap pen. De detectives ontnamen hem alle in zyn bezit zijnde documenten en 'beletten hem te vertrekken. Onder de in beslag genomen documenten bevinden zich verscheidene brieven van per soonlijkheden uit Boedapest aan professor Me^saros. O.a. een schrijven uit politieke kringen en een schrijven van Windisch- gijatz, waarin laatstgenoemde professor ffessaros verzoekt, alles mede te deelen, wSt hem omtrent de valschemuntersaffaire bekend is. 1 uit één stuk, waardoor >f etj vuil buitengesloten jrden. „Duotone Duco" twee aantrekkelijke ïuren verhoogt het nzien van den wagen, anneer U in deze ge- rfectioneerde Chevrolet it zult U verbaasd an dat men zulk een ede kwaliteit, zulk een aien lijn, zulk een groot mfort en zulke schitte- ide prestaties in dezen gen vindt; eigenschap- i die men dikwijls te- rgeefs in een veel ■irderen wagen zoekt, •apt Utv dealer de gemak- jke betalingsconditiën der teral Motors Acceptance Corporation. 130) Cuff sloeg er niet veel acht op ging voort met vragen. „En waarom rijt gij dien zeeman gevolgd?” Mijnheer Bruff wilde weten, heer Luker ook iets overgaf aan ander, toen hij uil het gebouw <te Bank ging. Ik heb mijnheer Luker ieis aan den zeeman miet den zwarten baard in de hand zien stoppen.” „Waarom- hebt gij dat niet aan mijn heer Bruff gezegd „Ik had er den tijd1 niet voor. De veeman ging zoo haastig weg.” >,En liep gij hem na-?” >»Ja, mijnheer.” „Kruisbes”, zeidte Cuff, hem op het hoofd kloppend1, „er rit wat in dien bol van jou, en het rijn, geen watteft. °VeT J€l tevTe,llen-” De jongen kreeg een kleur van plei ner. Cuff hernam' „En wat deed' die zeeman, toen hij k groot gevaar voorJ bestaat. Door den geweldige^ leen te Hassloch, cnaM de plaatsen een groM verbrijzeld. Zelfs in hl gelegen Wertheim is I sprongen. De in de negentiger j#en ongerichte kruit fabriek behoorde tot zische Pulverfabriek* nen en roekeloos kn De c gebouwen der fabriek het bedryf in vollen gang was. De explosie is te wjjten aan zelfontbran ding van het kruit ilj.een der lokaliteiten. Na deze eerste ontploffing vond een groot aantal verdere explosiefs plaats, welker uit werking catastrophaaljwas. -l-jj a]s het ware van lagd. Op de plaats, werd eén reusach- van eenige metprS slagen. Werktuigen Koninklijk bezoek aan de hoofdatad. Audiëntiea en avondfeest. Naar wij vernemen, ia hert de be- doèling vaa de Koaiogin om^ geduren de Hr.Ms aanstaand verblijf in da boofdstad, op 3U Mei' op 1 Jpni sudiaitiej. an op een avondfeest ten paledze te geven. Zij, die door de Koningin in audiën tie worden ontvangen, zullen,met ver melding van dag en uur, daartoe na der persoonlijk worden opgeroepen. Voor het avondfeest zullen tijdig persoonlijke uitnoodagingen worden vernondeai. De eerate vrouweljjke makelaar. Tot de makelaars, die de eerste kanjer der Rechtbank in Amsterdam gisteren beëedigde, behoorde eon da me. mej. M. E. Lagaay. Zij is de eerste vrouwelijke make laar in onroerend. Leening van 15 millioen voor Amsterdam. Goedgekeurd door den Raad. be An.sieroianisuhe' geme^i^eraad, onder voorzitterschap van den burge meester den neer W. de Vlugt, heeft Woensdag z.h.s. aangenomen een voor stel van B. en W. tot heit aangaan van een geldleening groot f 15.000.000. (.moniddeljijk is na dit besluit een bode met dit besluit naar Haarlem getogen en hebben Gedeputeerde Sta ten, die des Woensdags vergaoeren. nog denzeifden middag aan het Raads besluit him goedkeuring verleend. De geheele fabriek den aardbodem wegg waar zy heeft gesta: tig trechtervormig g. diepte in den bodem w en machinedeelen werden door de lucht ge slingerd en kwamen v<zrScheldene kilometers ver neer. De slag der ontploffing was zóó hevig, dat hy in een groot deel van het Rijnland werd gehoord. Van alle zijden sneidjin ten spoedigste brandweerlieden en tedwingsmanschappen toe, maar de meesten taaiden toet niet, de bergingswerkzaamheileniajflÉ ve vangen»- wegens het groote, dadplsp verbonden ge vaar, daar de puinh<“_ lichtelaaie stonden. - Ten slotte vattenr eenige metpi

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1