UT ding :ijn JT :on- r infabriek THOF eweg 19 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, t GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT^ MOERCAPELLE, T, enz. 0. 16158 Dinsdag 68* Jaargang bergambacht, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- eh Feestdagen UDA T voor JDA .ten dier uit ooken N K.-K. Kerk FEUILLETON. DE MAAN8TEEÏ# IEN BRIL 1ERDER" NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, >i 1926 tot 1348-30 her- ide J Oi Redt ctelarei aan 1 dat deze vlag, die wy thans inwijden slechts tijden van macht en roemrijke deugden zal kennen. 1BIELEN, HAR- Gouda en Ometr. f f 75 en hooger. Rijwielen. MD. “W JNE Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. naar den man op hel bed keek. Er was iets zoo afsohuwelijks in zijn opgetogenheid over hei akelige tooneel, dat ik hem bij de schouders nam en buiten de deur zette. Toen ik weer büureu kwuau, w Cuff mij naar den kant van het Mijnheer Blake”, zeide hij. eens naar het gelaat van dien bO 50 gram' voor de e bijslag, welke ionen frwnkeerze- faan, wordt ten Gemeld wordt voorts dat Smith, de voor zitter van den mjjnwerkersbond, een belang rijke rede heeft gehouden, waarin hy heeft verklaard dat hy ’t niet eens was met ver plichte arbitrage of met een uitbreiding van den werktijd. Sluit de oneconomische mynen, aldus Smith, stel uw verkoopprijs van binnenlandsche steenkool zoo vast, dat er een economisch loon door kan worden betaaid, laten de eigenaars, de arbeiders en het publiek een stem hebben in het vaststel len van dien verkoopsprijs en dan zal ik als er een loonsverlaging moet zijn, den toe stand onder de oogen zien. EGYPTE. De verkiezingen in Egypte. .De verkiezingen voor de Kamer van Af gevaardigden heeft in het geheele land zon der ordeverstoringen plaats gehad, behalve in Boven-Egypte waar ongeregeldheden plaats hadden en een man werd gedood. NOORD-AFRIKA. De oorlog in Marokko. Targuist genomen. Fransche partijgangers hebben gisteren, zoo wordt uit Fez gemeld, Targuist en de omgeving er van bezet. Het geheele, zeer bevolkte gebied van Targuist is thans door de Franschen bedekt. De Fransche en Spaansche troepen dalei, thans de helling aan den kant der Middel- landsche Zee af. (T&rguist ligt in Sgaansch Marokko ten Z. W. van Ajdir, aan den bovenloop van de rivier de Ghis.) Een brief van Krim voor Steeg. In officieels kringen wordt bevestigd het bericht dat de heer Parent, die zich in hot Riffgebied bevond met de sanitaire missie te Fez is aangekomen een mededeeling van Abd el Krim voor Generaal Steeg overge bracht. De ministerraad zal zich vandaag met deze zaak bezig houden. CHINA. Een Britsoh-Chineesch incident. Uit Peking wordt gemeld dat zeven pos ten den Britschen consul te Swatow aange vallen zyn, tenwyl deze bezig was met het verwijderen van communistische plakkaten van de muren van het consulaat. De concul, die aich met een stok verdedig de trok zich in een bijgebouw terug, van waar hy een gewapende macht ontbood van een Britsche kanonneerboot in de haven en meldde den Chineeschen commissaris van buitenlandsche zaken dat de wacht zou blij ven tot voldoening is geschonken en waar borgen zyn gegeven tegen herhaling. De consul werd niet ernstig gewond. sering Klokken, Optiek. - Le- aratie-Inrichting ADVERTENTIE 15 regels f 1.30, élke J - T—-----s 1—5 regels f 165, elke regel meer MO. Advertentiën in het Zaterdagnummw 20 bijslag op den pry's. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduoeer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. A<lvertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhaa- ren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatoiag het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Aan mijnheer Franklin Blake. Mijnheer. Ik verzoek u, mijn ver ontschuldigingen aan te nemen voor de late toezending van het rapport, dat ik op mij heb genomen, u te doen geworden. Om het zoo volledig moge lijk te maken, he/b ik allerlei berich ten moeten inwtanen, wier verkrijging tijd en moeite vorderde. In deze bladzijden zult gij het ant woord vinden op de meeste, zoo met alle vragen, betreffende den overle den Godfrey Ablewhite. welke gij mij gesteld hebt, toen ik de laatste maal Des middags begaf Doumergue zich naar <te kathedraal, waar hij verwelkomd werd door den bisschop, in gezelschap van wien hij het gebouw bezichtigde. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent,>^veral waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post pen kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; lactie Telef. 83. De voorbereidende ontwapeningsconferentie. Het geschil in de Britsche mijnindustrie. President Doumergue over de veiligheid van den franc. den algemeenen raad van het Vakveibond) heeft verklaard dat tusschen Baldwin en hem geen mededeelingen waren gewisseld over de bewoordingen van het bekende me morandum. Hy legt er den nadruk op, dat hy het by zyn conferenties met vertegen woordigers van den raad herhaaldelyk dui delijk heeft gemaakt, dat hij op geeneriei wyze namens de regeering optrad en daar de regeering had verklaard, dat zy weiger de in eenigerlei onderhandeling te treden zoolang de algemeene staking voortduurde was hy niet in staat geweest zich te verge wissen van haar standpunt ten aanzien van een der punten van het memorandum. Voor- zoover hem bekend waren de leden der re geering zich geheel onbewust van den in houd van het memorandum of zelfs van het feit dat een dergelijk memorandum bespro ken werd vóór hy een afschrift ervan aan bood aan Baldwin in den morgen van 12 (Mei toen de Raad van het Vakverbond reedt doende was de beëindiging der staking aai» te kondigen. BINNENLAND. Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck. De oud-minister-president, Jbr. Mr. Ch. 'Ruys de Beerenbrouck, gaat den Haag metterwoon verlaten en zal ziet» vestigen ten kasteeie Wolf rath, van wijlen zijn vader, te Holtum-Born. Reeds heeft hij zich als inwoner van Bom doen inschrijven. Watersnood. De 56ste verantwoording van de al- gerreene vereenigde commissie ter le niging van rampen door watersnood m Nederland bedraagt f 30.695, totaal met de vorige verantwoordingen f 4.424.997. heio op zijn stoel op en neer. „Klom eens kijken, mijnheer. Hij wascht hem' de kleur van ’t gezicht. Cuff drong eensklaps door de men- schen, die om hem1 heen stonden, en trad met ontsteld gelaat op de plaats toe, waar ik mij bevond. „Ga mee naar het bed mijnheer”, zoo begon hij. „Neen”, onderbrak hij zichzelf „open eerst den verzegelden brief, dien ik u vandaag gegeven-heb.” Ik deed het. „Lees den naam, mijnheer Blake, die er in staat.” Ik las wat hij geschreven had „Godfrey Ablewhite.” „Ga nu moe naar het bed en naar den man, die er opligt.” Ik vodgde hem en sloeg «en blik op den doode. GODFREY ABLEWHITE. lel. a-dekblad. L. Het woord voerend na afloop van een feestmaal, hem door de stad Metz aangebo den, constateerde president Doumergue het zeer groote pacifisme van Frankryk, maai’, zoo liet hjj e r op volgen ,wy weten dat de handhaving van den vrede precair zou zyn als onze veiligheid onvoldoende gewaar borgd was. Om haar op doeltreffende wyze te waarborgen, is het derhalve noodzakelyk, dat Frankryk sterk blijft en zich op geener iei wyze laat verzwakken. Het zou slechts aan kracht kunnen verliezen indien de crisis der wisselkoersen voortging de koopkracht van zyn geld te verminderen. Indien onze pogingen ijdel zouden worden gemaakt door crises zouden wy niet de eenige zyn, die er de gevaarlyke gevolgen, van zouden onder vinden. De heele wereldeconomie zou er ern stig onder te lyden hebben. Laat ons ho pen, dat de verstandige geesten in de groo- te productielanden dit evenals wy zullen be grijpen ,maar laten wy, om onszelf en an deren te redden, in de eerste plaats op ons zelf rekenen. qe eer hadi u te ontmoeten. In de eerste plaats dan over zijn dood. Het komt mij. voor boven allen twijfel ver heven te zijn dat hij in den slaap ver moord werd door verstikking met een kussen, dat de sdhuMigen do drie In diërs zijn en dat de misdaad werd be gaan toet het doel, zich in het bent te stellen van den diamant, genaamd ,,de Maansteen" Toen de deur van het vertrek was opengemaakt, werd hij dood op zijn bed gevonden met een kussen over net gezicht. Op een tafel stond een kistje, waar naast een ge scheurd papier lag met zegel en op schrift, Mijnheer Luker's verklaring luidt, dat dit kistje inderdaad den Maansteen had bevat en door hem was ter hand gesteld aan mijnheer Godfrey Ablewhite, die zich vermomd bij hem had gevoegd. Bij bet onderzoeken der kamer, die slechts zeven voet hoog is. werd een open valluik in den zolder ontdekt, dat toegang verleende naar het dak-. De korte ladder, welke ge woonlijk onder het bed werd gebor gen, stond tegen de opening. In het luik zeif werd een groot ^erkant gat gevonden, blijkbaar met Rn scherp werktuig gemaakt, juist achter den grendel, die het van binnen sloot. ■”<'uv -» (Wordt vervolgd) De twee hoofddenkbeelden van het Fran sche memorandum nopens de ontwapening, welke in overweging wonden genomen, het oorlogspotentieel en het verband tusschen de waarborgen voor de veiligheid en de ont wapening, worden nader toegelicht in twee voorstellen, waarvan het eerste, hetwelk het oorlogspotentieel betreft, door de conferen tie te Genève is gangen omen in den volgen den vorm. Daar overwegingen van mathematischeij aard niet voldoende zijn ter bepaling var» de geheele bewapening van een land en ten einde een vruchtbaar onderzoek mogelyk te maken van de mogelijkheden inzake de vermindering en de beperking der bewape ning, stelt het comité van redactie voor aan de beide subcommissies op te dragen nader te preciseeren welken invloed op de bewa pening in het algemeen de punten 1, 2, 3, 4, 5 en 7 van vraag 5 oefenen en aan de mi litaire subcommissie hetzelfde op te dragen nopens punt 6. (De punten 1. 2. 8, 4 en 5 betreffen het aantal inwoners, de hulpmid delen, de geografische ligging, lengte eh aard der verbindingen ter zee, de dichtheid en den aard der spoorwegen, punt ses b$ treft de kwetsbaarheid der grenzen en pun| zeven den tyd, die noodig is om de vredesj bewapening op oorlogssterkte te brengen. Het Fransche voorstel behelst bovendien nog de volgende paragraaf: Het comité van redactie is van oordeel ,dat elke regeering by de voorgenomen conferentie met het oog op de samenstelling van een ontwapenings- verdrag juist omschreven en quantitatievé voorstellen zou moeten indienen, met rede nen omkleed, gebaseerd op de veiligheid, welke bestaat tijdens de byeenroeping der conferentie. Frankryk heeft zich dus door het thans genomen initiatief bereid verklaard scherp omlijnde ontwapeningsvoorstellen te doen. Het tweede Fransche voorstel betreffende het verband tusschen de veiligheidswaar borgen en de ontwapening heeft slechts het onderwerp eener eerste gedachtenwisseling uitgemaakt. Dit voorstel was gegrond op het denk beeld, dat de omvang van de vermindering der bewapening, waarin een staat kan toe stemmen, afhangt van de mate van snel heid, waarmee de hulpactie in werking zou worden gesteld ten behoeve van dezen staat, indien hy aangevallen werd. Voorgesteld wordt den Raad in overweging te geven in geval van oorlog of oorlogsbedreiging den Raad op zeer korten termyn by'een te roe pen en uitwerking der beslissingen door den raad te nemen om gevolg te geven aan de verplichtingen van het pact te bespoedigen. Inzake het geschil in de mijnindustrie wordt gemeld dat Sir Herbert Samuel (in antwoord op de desbetreffende vraag van De eerlijke menschen hebben een af-> keer van vleierij. 132; s Mane donker gelaat stond strak «n effen. Zijn haar en baard waren slechts weinig in de war. Zijn oogen waren wijd open, glazig en starend naar den zolder gericht. Een rilling ging mij door de leden, toen ik er naar keek. Ik keerde nrij om en ging “ar het open venster. De anderen bleven bij het bed'. ..Hij ligt in een flauwte”, zeide de botedhouder. ..Hij is dood”, sprak Cuff. Zend om dokter en om» de politie." hen bediende nam beide boodschap pen op zich. Een vreemde betoovering sdheen Cuff an het bed gekluisterd te houden. ®en onweerstaanbare nieuwsgierigheid *ed de anderen blijven, om te zien, 7J hij verder zou doen. Ih ging weer naar het venster. Een ogenblik later trok er iemand aan jas en fluisterde een stem BUITENLANPSCH NIEUWS. BELGIë. Autobus-ongeluk. Negen personen gewond, waar onder een doodelijk. Een autobus met een aantal personen uH Hasselt, Maaseyck en Tongeren ,die een uit stapje maakten naar Luxemburg is tus schen Durbuy en Barvoux in een kromming op een dalenden weg tegen een muur opge reden doordat een band sprong en de rem men daardoor niet normaal werkten. Negen personen zijn gewond, waaronder een doo- delijk. „Kijk eens hier mijnheer.” De knaap was ons in het vertrek gevolgd. Zijn oogen rolden hem' in tiet hoofd, niet van schrik, maar van op gewondenheid. Hij had een ontdek king gedaan op eigen houtje. „Kijk eens hier, mijnheer”, haalde hij, terwijl hij mij naar een tafel in den hoek van de kamer leid de. Daar stond een klein houten kistje geopend en ledig. -Er naast lage)i eenage whtten en een stqk wit papier met een zegel er op, gedeeltelijk verscheurd en met een opschrift, dat nog zeer goed leesbaar wa$. Het luidde „In bewaring gegeven aan de hee- ren Bus he, Lysaught en Bashe door Septimius Luker van Middelsex Place, Lambeth een houten kistje, bevatten de een juweel van groote waarde. Het kistje zal alleen afgegeven worden op persoonlijke aanvraag van den heer Luker." Deze regelen maakten aan eiken twijfel een einde. De zeeman was in bezit geweest van den Maansteen, toen hij d$n vorigen dag de Bank verbet. Ik voelde weer aan mijn jas trekken. De Kruisbes, liet mij nog Iniet los. „Diefstal", fluisterde die jongen, naar het ledige kistje wijzend. „Men heeft u gezegd beneden te wachten. Ga heen.” „En moord", hernam hij. terwijl hij FRANKRIJK De nieuwe Nuntius. Mgr. Maglione, nuntius te Bern, is nuntius te Parjjs benoemd. Het congres der socialisten. Het congres der socialisten te Clermont- Ferrand is gistermorgen geopend. Verschei den buitenlandsche partijen waren verte genwoordigd o.a. België en iDuitschland. Bij de debatten oefende Zymoreski, spre kende over den Volkenbond beftige critiek op de aanwezigheid by die instelling van Paul Boncour als vertegenwoordiger der ïransche regeering. By de bespreking van de algemeene poli tiek der party betoogde! Compère Morel dat de socialistische party pet bang moet zijn voor tijdelyke, toevallige en exceptioneelé acties in het belang der zaak, die zy ver* dedigt, met haar linker- of rechterburen, maar zy mag er in geen geval mee samenr gesmolten worden. ITAUfe. Italië ontw/pent zich. Op de luchtvaartbegrooting voor 19425— 1927 van Italië komt voor aan uitgaven een bedrag van 700 millioen, waarvan 6.300.000 lire voor de civiele luchtvaart. De begroe ting voorziet in de krachtige voortzetting der uitvoering van het program omvatten de voor den vredestyd 182 escadrilles vlieg tuigen, zes bestuurbare luchtschepen en acht ballons. Het personeel zal bestaan uit 2310 offi cieren, 3850 onder-officieren en 24.126 man schappen. Een lofzang van Mussolini op Genua. Mussolini heeft in het stadhuis in Genua de plechtigheid geleid der inwyding van de nieuwe gemeentelijke vlag. De .burgemeester hield een lofrede op den arbeid van Musso lini voor het herstel van het vaderland. Mussolini verklaarde Genua te beschouwen als een der steden die de hoogste verwach tingen vertegenwoordigen van het vader land. Ik ben er zeker van, aldus Mussolini, vLi2111115ZYV/Tl 1DlblUkibli W VUUlb, jDWlbvxJvA V JCjIN 9 IJVOIkWr, VV U L/JblvAH., JtlAAö 1 IvJDvn 1lil a. lEFRUS: Uit Gouda en omstreken (beboerende tot den bezorgkring) 30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: G01DSQIE COIRANT. Luchtpost naar Marseille. En verder per ^ladrapoera'' naar Ned.-Indië. De Directeot-Generaal der Poste rijen en Teloggaphie maakt bekend- dat het comité Vliegtocht Nederlaud- Lndië op Vrijdag 28 Mei a s. een vlieg tocht Rotterdam-Marseille zal doen uit voeren in aansluiting op het dien dag van laatstgenoemde plaats naar Indao vertrekkende motorschip „Indrapoera van den Rotierdamschên Lloyd. Het vliegtuig stal te 3.30 s nachts van Rot terdam Waalhaven vertrekken eo «al, t onvoorziene omstandigheden voorbe houden, te 10.15 ’s morgens te Mar seille aankomen. De gelegenheid; wordt opengesteld om met het vliegtuig gewone en aan getekende correspondentie (met uit zondering van stukken met aangegeven waarde) voor Ned.-Indiö te verzenden. De daarvoor boven de gewone porten en rechten verschuldigde bijslag be draagt 15 cent per 20 gram of ge^ deefl;te van 20 gram voor brieven 15 cent per briefkaart. 10 cent per gram of gedeelte van overige stukken. Del door middel van gej gel kan worden voM bate van het comité geheven. Het adlres van de correspondentie moet een duiddHjke aanduiding „Per luchtpost” dragen. Het vliegtuig zal van Marseille naar Nederland (Rotterdam en Amsterdam) terugkeeren na aankomst van het b.s. ..Pajtria” dat 12 Mei van Batavia is vertrokken en 5 Juni te Marseille wordt verwacht. Blijkens vain die Indische postadml nistratie ontvangen telegrafische mede deel ing bevindt zich post aan boort, bestemd is om1 met het vliegtuig naar Nederland te worden vervoerd. Ontslag gemeente-ontvzDger Leimuidea. Gea. Stalen van Zuid-Holland heb ben het besluit van den Raad der ge meente Leimuid|u, waarbij den heer C. vaa| Heijnjngen ongevraagd ontslag is verleend als gemeente-ontvanger, goedgekeurd. Het bestuur van de aid. Zuid-Holland van den Ned. Bond van Gemeente ambtenaren heeft thans een adres over deze aangelegenheid tot de Kroon gericht. Zooals bekend, is hier geen fraude in bet spel. Bij een groot aantal inwoners van Leimuiden schijnt het ontslag nogal ontstemming te heb ben gewekt. De benoeming van den directeur-geneeafeeer van het ziekenhuis te Dordrecht. De vijf niet anti-revoiutionaire re genten van het gast- of ziekenhuis te Dordrecht, de heeren mr. J. C. Stoop, J H. Reinhardt, mr. 0. L. N. Zillin- Toen ik weer binnen kwam, wenkte bed. „Zie o____ man Het is vermoord; daar is het befwijs.” Hij wees naar een dunne witte lijn, die van het voorhoofd van den doode liep naar het dikke zwarte haar. „Laten wij eens zien, wat hier on der zit”, ging hij voort, eensklaps een lok met vaste hand aangrijpend. Mijn zenuwen waren niet bestand tegen dit tooneel. Ik keerde toij om. Het eerste, wat ik zag aan den ande ren kant van het vertrek was de Kruisbes, schrijlings over een stoel gezeten en met alle aandacht toekij kende naar hetgeeU Cuff deed. „Hij trekt hem zijn pruik af”, fluis terde de jongen. 9f Er volgde een poos van stilMLafge- broken door een kreet van vesting, geuit door de lieden, die om bed stonden. JLJ „Hij heeft hem rijn baard afgetrok ken”, riep de knaap uit. Cuff vroeg om» iets. De hotelhouder ging naar een nachttafeltje en keerde terug met een lampetkom vol water en een handdoek. De Kruisbes danste van opgetogen-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1