raak erd E it|Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ro. 18150 Woensdag Mei ISM 05* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen «f FEUILLETON. Jong t dustrle Maat'1. DEN HAAG Drosristen. DE MAANSTEEN. 3 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN," BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. G I lijit één stuk, waardoor I >f en vuil buitengesloten 1 irden. „Duotone Duco I twee aantrekkelijke I I turen verhoogt het nzien van den wagen. etten 5 a 10 390 160 .00. BINNENLAND. het A De taal der waarheid is eenvoudig. tch, die. wt <1 itrlctsdealer LEN NEEMT U U GEVOELT U Ook waren er diet geiux gekomen, om de zwaar porteeren. Eerst na gtn de een tweede hulptrei| raten vöof het openfenyd g afge- Regee- che be- Godfrt stel a< jn van dankbare ?EN. maanden tjjd in 0 15 0 15 1 uur MMOONHCtD aizoNDHii* 'puistje» r HuiOEtCKTM meend, dat de geheele aangelegenheid ver jaard is en dat bovendien de nationaliteit van de prinses niet vast staat, aangezien de vroegere Montenegrjjnsche dynastie is af gezet. volgende 5 Minuten winifl i-lM Een groot aaiUal hunn gevaar. Uit het onder de bestuurder van de heid van 60 K.M. cp is gereden en het sigfl Alle slachtoffers wool omstreken. Te München hangt de openbare gebouwd en bioscopen in de sta teeken van rouw geslol redacteur van Zeitung”, die in IKjk na de ramp een gesprek met den met# ill verkeert in levens- ek is gebleken, dat trein met een snel- i stil staand en trein J. niet heeft gezien, m te München en Vlaamsche woorden, die op vrijspraak neer kwamen, niet begrepen, en hij pleitte... hü pleitte de verzachtende omstandigheden!” Vlaamsche menschen, raadpleegt Vlaam sche advocaten en eischt een Vlaamsche pleitrede, aldus de „Standaard." De tijden waar een Vlaamsch pleidooi de rechters misnoegde zijn voorbij, geloof me. Vlaamsch sprekende menschen steunen Vlaamschsprekende advocaten, uit belang en uit waardigheid. JAPAN. Een vloedgolf in Japan. Ongeveer 1000 personen vermist. Uit Tokio wordt gemeld dat ten gevolge van een uitbarsting van de vulkaan Tokathi een vloedgolf ontzettende schade heeft aan gericht. Naar schatting zyn 100 personen verdronken. Ongeveer 1000 personen wor den vermist. Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. 60UDSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goud* en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 fi bijslag op den prijs. Ldefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0.50. O» k de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduoeer- den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moéten daags vóór de piaatmng aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. üen morgen van a-en 27 en, verlieten drie mannen, beantwoordende aan de beschrijving der drie Indiërs, Londen met de boot naar Rotterdam. Hier is het zedelijk, zoo niet het wettelijk bewijs geleverd, dat de moord bedreven werd door de drie fndiërs. Of de werkmaifl Aun medeplichtige was, kan niet uilgemaakt worden; alle nasporingen om hem1 te vinden, zijn vergeefsdh geweest. Wat de /mogelijk heid betreft, de hand te leggen Op de drie Indiërs, daarover heb ik nog een woord te zeggen, voor ik dit rapport eindig. Middelerwijl ietp over het le ven vpn Godfrey Ablewhite voor, ge durende en na den tij(f, dat gij hem in liet huis van mevrouw Verander ontmoet hebt. Dat leven bad twee kanten. liet publiek kende hem' ais ’n heer, die zich een grooten njaami had ver werven door zijn spreken op vergade ringen Van liefdadige dameskransjes en die al rijn bekwaamheden aan wendde tot heil jrijner medtemenschen Inderdaad echter was hij iemand, die een los leventje leidde en aanzienlijke soirmen besteedde aan doeleinden, welke hét niet noodig is te noemen Mijn onderzoek heeft mij het volgende tef weten doen komen.. x '.Mijnheer Godfrey Ablewhite had onfter rijn berusting een bedrag van 20.000 mond, in hoedanigheid vAn een up uen avond, van oen verjaardag ia de toestand dus als volgt Mijnheer Godfrey Ablewhite moet den 24en;>300 pond hebben en 20.000 in Februari, 1850. Zoo hij op gedoemde datums deze simmen niet in handen heeft, ia hij een verloren man. W<at gebeurt er nu Gij jaagt dokter Candy tegen u jn het harnas en hij* speelt u een poets/ door u een dosis opiufn in te geven. Hij draagt het toedienen van het mid del op aan Godfrey Ablewhite, die, gelijk gij later zult hooren, zelf be kend heelt, de hand in de zaak te höbben gehad. Hij helpt Betteredge, die t> voorstelt een weinig cognac en water te drinken. vo0r gij naar bed gaait, en dóet heimelijk het slaagmid- del, dat' hij in een fleschje bij zich heeft, in den kouden grog.* Laten wij nu het toonee-fc verplaat sen naar het huis van mijnheer Luker. En veroorloof mij. u fe doen opmer- ken. dat mijnheer Bruff en ik den geldschieter er toe gebracht* hebben, alleg bekend te maken. Laat in den avond van Vrijdag 23 Juni 1848. werd mijnheer Luker var rast door een bezoekvan den heer Godfrey Ablewhite., Zijn verwondering nam nog toe. toen de laatste den Maansteen voor den dag haalde. Zulk een diamant was er geen tweede m It ontegenzegge- ENGELAND. Dreigende scheuring in’‘de Engeteche liberale partij. In politieke ringen is volgens een Reuter- telegram sensatie verwekt door een brief van lord Oxford and Asquith, het hoofd van de liberale party, aan Lloyd George, den leider der liberalen in het Lagerhuis, waar in hjj zich erover beklaagt dat Lloyd George absoluut ontoereikende redenen heeft opge geven voor zijn afwezigheid op de vergade ring van liberale leiders op 10 Mei Lloyd George’s voornaamste reden was immers, dat het hem niet mogelyk was „zich aan te sluiten bij de veridaringen, waarin de alge- meene staking werd af gekeurd, hoewel hij zich onthield van kritiek op de regeering, Tie evenzeer, zoo niet meer, verantwoorde lijk iz”. Asquith beschouwt het wegblijven van Lloyd George op die vergadering als „een zeer ernstig feit.” w Lloyd George antwoordde, dat hij ten volle den ernst van den brief van lord Ox ford and Asquith, die zonder weerga is, be sefte. In zijn antwoord, dat in gematigden toon is vervat, verdedigt Lloyd George zjjn houding tijdens de algemeene staking. Het geschil in de mijnindustrie. Nog voor twee maanden steenkool. iVolgena berichten uit Londen ia «r geen wijziging in het geschil in het mijnbedrijf. De vertegenwoordigers der mijnwerkers en mijneigenaars zijn uitgegaan. Het wordt als ónwaarschijnlijk beschouwd, dat er zich iets nieuws voordoet vóór het parlement de volgende week weer bijeenkomt. s Vernomen wordt, dat bij een behoorlijke distributie en gekortwiekte Hgpoorweg- en andere diensten de kolenTSfiorraden voor twe/maanden toereikend zjjn. De regee ring rekent niet op belangrijke hoeveelhe den uit het buitenland. BELGIë. 4 Ongewenschte bijstand. Het komt bij de Belgische rechtbanken nog herhaaldelijk voor, dat «an eenl Vlaamsch beklaagde een advocaat wordt} toegevoegd, die geen woord Vlaamsch spreekt en ter nauwernood verstaat. Dat dit niet tot "het voordeel van den beklaagde kan zijn, is wel duidelijk. De „Standaard” geeft weer eens een mooi staaltje van dqpn wantoestand en schrift: „Een Vlaamsch onkundige advocaat stond een arme stakkerd by. 'De ondervraging van den betichte ging vlug. In ’t Vlaamsch werd te kennen gege ven dat de betichting niet aws. bewezen. De vrijlating zou volgen. Nu kwam de Fran- sche verdediging aan de beurt. Wanhoop! De Vlaamsche onkundige advocaat had de 'anneer U in deze 9e'. rfectioneerde Chevrolet! it zult U verbaasd lan dat men zulk een ede kwaliteit, zulk laien lijn, zulk eejflrod mfort en zulke ide prestaties in de» igen vindteigenschr n die men. dikwijls p rgeefs in een vp urderen wagen zw* aagt Uw dealer'de ijke betalingsconditi&fM neral Motors Accept** Corporation- BÜITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het spoorwegongeluk te München. 33 Dooden, 80 gewonden. Bij het spoorwegongeluk aan het Ost- bahnhof te München zijn volgens de laatste mededeelingen 33 personen om het leven ge komen. Het aantal gewonden bedraagt 80. De Nederlandsche Gezant by het Vaticaan. Jhr. van Nispen tot Sevenaer gaat binnan eenige dagen Rome verlaten. De N«4Wia»uschö Gênant bij Vaticaan, Jhr. Mr. 0. F. A. van Nis- pen tot tyovemer, zal, volgens de Maasbode, binnen adit dagen Home verlaten en ziuh naar Weenen bege ven, om aldaar als Nederlandsch Ge zant op te treden. Mr. J. L. F. Böthlingk. t Zandtafel oveflecti) onverwachts te Zwolle, in den ouderdom van 61 jaar, de heer J. L. F. Böthiinck, officier van Justitie aldaar. Jongeren Vredesactie. De Jongeren Vredesactie heelt het plan opg&vat. van 27 tot 31 Aug. te Boent er berg een conferentie te houden ter bespreking van de verschillende factoren, die een bedreiging iniiouden vopr dten vrede, b.v. rassen-quaeetie, gasoisme, imperialistische tendenzen van ’t bolsjewisme ena. Landdag van „Mereuriun.” De Ned. Bond van Jdandels- en Kan toorbedienden ,,#ertyti'us” heeft Maan dag in het wandelpark „Velserbeek' te Velsen een landdag gehouden. De voorzitter, van den Bond, de heer Jac. Bakker, hiefd een inleidende re de, waarna de vioe-voorzitter, de heer W. Ch. vaii Daalen>de actie besprak. Ne een wandeling door Yelserbeek, werd de dag verder in <Kt park en te IJmuiden doorgebracht Verlaging vag, gemeenteloonen. Voordellen van B. en W. van Arnhen& In de Arnhemsche gemeenteraad van 31 Mei a.s. komen ué voorstellen vRi B. en W. aan de orde tot verla^Jg der looiihn en salarissen van het ge. ineen te/persbneel B. en W. stellen voor om' in alge- zer eeut l. ■ehandelini :gd, dat HE' □CELEN KAT IVING’S GIST .XIMUM AAN 6 GIST EN KEND IN DE De voorbereidende ontwapeningsconferentie. Duitschljind tegen volledige ontwapening. De Belgische Regeerings- t verklaring. Als gevolg van de te Londen bereikte overeenstemming ti/schen de ministers van arbeid Van Duitschland, België, Frankryk, Engeland en Italië, zal de regeering aan de Kamer voorstellen de desbetreffende con ventie goed te keuren. Wat het binnenland betreft is de regee ring, afgescheiden van eenige wetten, die geen aanleiding geven tot principieel© dis cussie, voornemens zich geheel wijden aan den, arbeid Van het herstel, ’die haar reden van bestaan is. Zij ia bovenal vastbe sloten, de uitgaven, welke deze ook zyn, voor de ppenbare besturen tot het strikte minimum te beperken. Zjj z^al alle besluiten nemen, die noodig zyn om een volkomen vertrouwen te doen heerschen en zal er naar streven aan nijverheid, handel en landbouw groote'r ontwikkelingsmogelijkheden te ver leunen. Zy zal voortgaan met alle middelen waarover zij beschikt de uitbreiding van transacties zoowel in het binnenland als mjt het buitenland te vergemakkelijken en aldus aan allen de rechtmatige vrucht van hun arbeid doen toekomen, die in gevaar zou zjjn indien de munteenheid nog fanger be dreigd zou bleven. Het lot van den franc zal het essentieele doel 'der regeeringabe- moeiïngen zijn. Om dit lot te verzekeren zal de regeering met kracht het herstel van het openbare crediet ter hand nemén en daar voor zal zy by het parlement belangrijke financieele voorstellen aanhangig maken. Reeds de volgende week zal. zjj 'o.a- de in-* riaQig voorstellen van een garantie- en amortisatiefonds, dat voor alles zal dienen om de inflatie van het papieren geld te ver-i minderen en aan de houders van staatsstuk! ken de betaling te waarborgen van de op kórten termijn geleende gelden. De regeering verklaart dat alle buiten- landsche en binnenlandsche verbintenissen, die de Belgisdie staat op zich heeft geno men, algeheel zullen worden rtqgekomen op den vervaldatum, zjj zal er «aar streven den spaarder te beschermen en zal met spoed ©vergaan tot een herziening van het belas tingstelsel om dit eenvoudiger te maken. Zy doet een beroep op het vertrouwen der natie en op den onverzettelijken wil der bur- gers^om Je buitensporige en stuitende uit gaven voor weelde en genoegen te vermin- vuerujg ue geven. Aroivrageveruragen, uvut l deren. Het land moet opnieüw aAn de we- dezelfde 'beginselen ing^geven, ^taan op hei* leld het wonderbaarlijke schouwspel bieden van tydens de bezetting. 133) - is verder uitgeiniaakt, dat men gemiakkeilijk van' het belendende huis, Mwelk onbewoond was en verbouwd *era, op het dak van het logement kon kjomen door middiel van een lad- ~er> die den volgenden morgen door werklieden werd vermist. En nu wat betrett den persoon' of personen, die de misdaad bedre- M>ben. Het is bekend, dat de» “Wiérs belang hebben bij het terug- van den diamant. Het is *®ars<#hjnlijk,dat de man, die door 7«vius Guy in het rijtuig werd get sprekend tot 'den werkqjan, een drie Hindoesche samenzweerders JJ- Het is zeker, dat dkülfde werk S den gohoelen avond Godfrey Able- ’n het; oog heeft gehouden. In ^slaapkamer werd een stukje ge- ’7a®d goudgalon gevonden, hetwelk, JJJJ’ bevoegde personen uitgemaakt van Indisch maaksel is. Oo -t <)e vlag halfstok van zem Alle schouwburgen »d zullen vandaag ten otèn zyn. da „Müncfaener Allge- meiA Zeitung”, die in trein 814 zat, had on- midifcwyk na de ramp een gesprek met den machinist van dezen trein. De man, die na- tuurlijk geheel overstuur* was, vertelde snik-, kend, dat hy ten gevolge van de bocht het traject uiet had kunnen overzien. Beide sig nalen hidden op veilig gestaan, zoodat de trein met volle vaart door de bocht was ge reden. Zoodra de machinist weer vry uit zicht had, zag hy de Sehten van den stil- staanden trein. Vol ontzetting had hyfta| ^1C alle macht geremd ma*r het was reedswlBJ^ laat geweest. pil1 Volgens mededeel in g«n van denzelfden redacteur zyn ook de reddingsmaatregelen van de directie der spoorwegen absoluut onvoldoende geweest, ©heerste huLptrein, di© bovendien nog nieit 4oldoende was uit gerust, arriveerde eerst oen uur na het on geluk. Er bleken daarin toen niet eens ge noeg lantarens aanwezig te zyn om het ter rein van den ramp eenigsxins te verlichten. ’jaagbaren mee winden te trans pa tyd arriveer- B zuurstofappa- der wagons met steekvlammen aanbracht, maar toén was er weer geen personeel, dat met deze appara ten Icon omgaan. Al dezen tyd hadden de ongelukkige passagiers in de sainengekne- pen wagons vastgekneld gezeten. Een nieuw bergspoor. De nieuwe spoorweg naar de Zugspitze in Beieren den hoogsten berg van Duitsch- lahd, wordt '14 Juni geopend. Een eisch tegen den Medclenburgschen Prinses Jutta van Mecklenburg-Strelitz, die de echtgenoote is van prins Danilo van Montenegro en in Montenegro officieel prinses Militza heet, heeft bij het Duitsch- Zuid Slavisch scheidsgerecht een eisch. te gen den Mecklenburgschen staat ingediend tot betaliiu; van de 14 Va millioen mark, waarop zij’aanspraak meent te hébben als op haar aandeel in de nalatenschap van den r laatsten groothertog van Mecklenburg- Strelitz die, naar men weet, zelfmoord heeft gepleegd. Zy beroept zich op art. 297e van het verdrag van Versailles en heeft haar belangen toevertrouwd aan den beken- den Franschen politicus Paul Boncour. De prinses is van meening, dat hiët niet- uitbetalen van haar aandeel in de erfenis een oorlogsmaatregel van Duitschland is. Van Duitsche zijde^wordt daartegen ge- i uer -voogden Van een^jo in 1848 nog niind'erjarig- in Februari 1850 zóu. de voogdij schap rijn afgeloopen. Tot dien |ijd meest aan den minderjarige een inko- l men van 600 pond in haifjaarNjkscbe termijnen worden uitbétaald, hetwelk geweonlijk /door den ,heer ^bl^white geschiedde. De fondsen, waatuit deze interest getrokken word', waren op ver schillende tijdstippen, rijgende het laatst van ,4847,vérkocht, terwijl^ de lastgevingen daar toe welke door beide voogden moest borden gegeten, aljeen door Godfrey Ablewhite ^raren geteekend, die daarbij 'niet schroomde gebruik te mnkbn van den' naam> van rijn medevoogd, een geipensionneerd officier, die buiten /Londen woonde. Thans komen wij tot1 den^ datum van juffrouw VerindeFs verjaardag. 21 Juni 1848. Den dag té vorej had Godfrey Ablewhite rijn vader .gevraagd, h$m 300 pond te leenen. Lét wel op ae som en herinner u. dèt de halfjaar- lijksche uitbétaling aan dén mjndetjh- rige verviel ,op den 24 der ma^nd. terwijLhet geheele kapitaal reeds was. verduisterd Jegen het eind van het vorige jaqr. Des i andéren daagsdeed mijnheer Atilewhite een huwelijksvoor- i Ra«*T Verinder, ge lijk gij mi] 21elf hebt medegedeeld. Hij wordt 'ftWwmm. in europa, naar hij dacht. Mijnheer Luloer woog den steen toetste hem en schafte de waarde op 30.000 pond. Hei voorstel van ’rijn beaoeker om h.et ju weel te koopen, beantwoordde hij met de vraag, hoe hij er aan was geko men. Godfrey Ablewhite begon een geschiedenis te verhalen. Luker onder brak hem, zeggende, dat hij er niets Kvan geloofde. Kortom na veel omwo gen en allerlei draaierijen verhaalde Ablewhite eindeAijk de toedracht der zaak, gelijk rij wel is aan te nemen. Na het slaapmiddel in uw grog te hebben gedaan, wenachte hij u goeden nacht en ging naar rijn kamer. Dio lag naast de uwe met een deur tus- schen beide. Hij begaf rich niet da delijk te bed. maar bleef, in zijn ka merjapon en met pantoffels aan, na- denÖeiwover rijn geidelijke omstandig heden. Juist toen hij wilde gaan sla pen, hoorde hij u in u zalven «praten. ,,Wie kan het weten De Indiërs kun nen in het huis verborgen rijn”, wa ren de woorden, die zijn oor troffen.- Eensklaps viel het hen» in, dat de opium, dien hij u had ingegeven mfs- schfen wel een and^reWtwerking kon hebben, dan de dokteilr ’zelf verwacht had, en ujt vrees véor ongelukken volgde hij u. Hij zag u binnengaan in juffrouw Verinder’s zitkamer. Gij liet de deur open. i (Wordt varvolgd). De voorbereidende ontwapeningscommis sie te G^nève begon gisteren met de bespre king van het rapiport van de Brouckére over den arbeid van het redactie-comité. In dat comité heeft graaf Bernstorff het-Duitsche standpunt uiteengezet. Duitschland meent, dat de ontwapening zoo moet zyn ingericht, dat de strijdlcrachten van geen staat groo- ter kunnen zyn dan die, welke den Volken- jApnd in geval van een conflict ter beschik- Üng staan. Iedere staat moet zooveel bewa pening handhaven dat de vereenigde strijd krachten van leden van den Bond voldoende waarborg bieden voor de uitvoering der be sluiten van den Bond. Een aantal Europee- sche staten hebben hun 'bewapening reeds in eenigen omvang beperkt. Willen die staten in de gelegenheid zyn een door een sterken staat aangevallen staat doeltreffend te hel pen, dan moeten hun gezamelyke bewape ningen sterker zyn dan de strijdkrachten van een eventueelen aanvaller. By de beoor- deeling vwh de hulp die een aangevallen staat kan Jw^angen, dient men zich niet te baseeren den huidigen toestand der (be wapeningen, dia* voorbij gaand is. Dit onder zoek moet uitgaan van den toeltand van ontwapening, die het resultaat der confe rentie moet zyn. Uit bovenstaande volgt, dat Duitschland tegen volledige ontwapening is zooals in Denemarken, aangezien de staten dan niet meer in slaat zyn hun Volkenbondsverplich- tingen na te komen. Nog wordt gemeld dat de Amerikaansche delegatie uitdrukkelijk heeft verklaard, niet te kunnen deelnemen aan een disèusaie ove» ie voorstellen, verband höudende met de xrpHchtingen, door de-leden van den Vol- «iibond op zich genomen. wj Het nieuwe Belgische Kabinet heeft gis teren by monde van Minister Jlaspar voor i de Kamer de Regeeringsverklki legd, i^aann1 wordt gezegd, dat M ring op het gebied der buitenland trekkingen het vredeswerk harer voorgang sters aan de zy’de der groote mogendheden zal “voortzetten, tot waarborging det onaf- hankelykheid. België zal er naar «reven om aan de verdragen van Locarno binnen het-kader van den Volkenbond volledige uit voering te geven. Arbitrageverdragen, door punt, gesloten te worden, met name met Zwitserland, Zweden, Finland en Denemar- ,ken. De regeering zal onverwyld' wetsontwer-- pen indienen, waarby de opheffing der ver dragen van 19 April 1839 wordt geconsta teerd en waarby aan de vriendschappelijke betrekkingen met Nederland een economi sche grondslag wordt gegeven, die gunstig is voor beide landen. Dé regeering hoopt ze in den Ipop ider huidige zitting bekrach tigd te zien.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1