r NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWÏJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ------ -1L-- SB» Jaargang Donderdag Mei 1926 «o. 16160 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Groot. DE MAANSTEEN. FEUILLETON - rzleken n steun litién rijzen 1355 128 gezocht 111 •r»a. 6630 Rechtbank gisteren Het verhaal van den heer Murthwai’te (Slot volgt). OUDA. staan regee- roRs zw jneiut navas, familie en bezittingen frankrijk. Vooraf p, Spaansche en n teruggezonden, worden overge- fetruclies van den zal worden ge- Spannend romantisch verhaal van WILKIE COLLINS. aan gouverneur- an de inhoud ge- n schrijven dat aindigd aan den mmissaris in Ma rgo, is door den ld1 onvoldoend)© het spreekt van- (In een brief aaii mijnbeer Bruff). Herinnert gij u nog waarde heen, een soort van half-wilde. dien gij bij een diner hebt ontmoet in den herfst, van ’48 Veroorloof mij, u te zeggen, .dat de naam van dien persoon Murth- waite was en dat gij en hij een lang gesprek had' over een Indischen dia mant, bekend onder den naam van Maansteen, ep over een samenzwering BUITENUANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. Een relletje voor de Are de Triomphe. iDe Italiaansche minister van justitie, Al fredo Rocco, die op het oogenblik in Parys vertoeft, heeft eergisteren een krans ge legd op het graf van den Onbekenden Sol daat, ter herdenking van het feit, dat Italië in 1915 zich in den wereldoorlog mengde. De minister was vergezeld door den Ita- liaanschen gezant en een honderdtal Ita liaansche fascisten. Tijdens de plechtigheid begonnen onge veer zestig Italiaansche communisten tegen hun landgenooten te betoogen. Er ontstond een botsing, waarbij eenige stokslagen vie len. T>e politie moest de manifestanten op hardhandige wjjze uiteenjagen. RUSLAND. Hittegolf te St. Petersburg. Volgens berichten uit St. Petersburg heerscht daar op het oogenblik een hitte golf. Verschillende gevallen van zonnesteek hebben zich voorgedaan. ITALIë. Het a.s. „Keizerrijk." De toenadering tot het Vatikaan. Telkeumttier wordt de verwachting gewit, dat 1926 voor Mussolini het Napoleontische jaar” zal worden e<i dat voor December het herboren Ita- liaansdie Keizerrijk zal zijn uitgeroe pen. Men kent de berichten over de zaakt was, de waarschuwing tog dat het heel gevaarlijk is, na een maal te baden, hetzij in zee of in eigen huis. De grootste zeekabel. Bjj Landseno is heden de grootste zeeka bel der wereld gelegd. iDeae loopt over New Foundland naar New York en is in het ge heel 4000 mylen lang; hjj is bestemd voor de Western Uunion Tel egraafmaat schappij en kan 500 woorden per minuut overbren ger c|ief der Hongaar- Nadotwy, en prins Windiscihgrütz werden elk veroordeeld tot 4 jaar tuchthuisstraf, 10 millioen kronen boete en 3 jaar ambtsverlies. Voor den commandant van het car tografisch instituut, Haits, luidde het vonnis 1 jaar kerkerstraf en 2 milli- oen kronen boete. De tweede commandant van het car tografisch instituut, Von Gerö, kreeg eveneens 1 jaar kerkerstraf en 2 mil lioen kronen boete. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per wedt 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging pier looper geschiedt. Franco per post pet kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. vier of vijf kleinere veranderd, asan de markt te brengen. Bij het eindigen van dit verslag moet ik u er alleen nog op wijzen, dat er kans bestaat de Indiërs in han den te krijgen. Zij zijn op het oiogen- blik op weg naar Bombay aan boord van een mailboot. Het schip zal geen andere havens aendoen en de over heid teMlombtiy is verwittigd door middel van een schrijven, dat overland verzonden is. rug, Godfrey, naar uw vaders Bank zeide gij. „Daar is hij veilig, hier niet. Gij ging in een armstoel zitten, uw höofd viel op de rugleuning en weldra waart gij ingeslapen. Godfrey Ablewhite nam den diamant medenaar Zijn eigen kamer. Des morgens droeg uw geheele houding de blijken, dat gij u niets herinnerde van hetgeen er ’s nachts waö voorgevallen. Tevens was er uit het gedrag van juffrouw Verinder op te maken, dat zij, om u te speren, niets aan het licht zou bren gen. Indien G’odfrey Ablewhite den diamant wilde houden, kon hij zulks ongestraft doen. De Maansteen stond tusschen hemt en den ondergang hij stak den Maansteen in zijn zak. Nu was het de vraag, wat mijnheer Lu ker wilde doen. Deze stélde het vol gende voor Hij zou de somt van 2000 pond voorschieten op dien Maansteen als onderpand. Indien Ablewhite na een jaar 3000 pond terugbetahlde. zou de diamant weer in zijn bezit over gaan zoo niet, dan was de steen het eigendom van Luker, die hem daarbij nog eenige schuldbekentenissen zou Wte werkelijk uw vriend is, zal u ook in nood helpen. geven, welke onder zijn berusting wa ren. Het is onnoodig te zeggen, uat Godfrey Ablewhite weigerde, zulk een monsterachtige voorwaarde aan te ne men. Maar het was de 23e Juni en den volgenden dag moest hij 300 pond uitkeeren aan het jongemensch, wienS* voogd hij was. Hij had naar Amsterdam kunnen gaan, den steen doen kloven en er een goeden prijs voor maken. Gelijk het nu stond, moest hij wel toegeven en had hij een jaar tot zijn beschikking om' zich de 3000 pond te verschaffen. Zijn huwelijksplannen zijn u bekend ook. hoe hij in het bezit kwam van 5000 pond, hem door een zijner bewonderaarsters nagelaten. Dat legaat voerde hem naar rijn dood. Met dat geld ging hij naar Amsterdam en trof er alle noodage schikkingen om den diamant te doen kloven. Hij kwam vermomd t<ug en loste den Maan steen op den bepaalden dag. Indien hij er veilig mee te Amsterdam ware gekomen, zou hij tusschen Juli 1849 en Februari ’50 (het tijdstip, dat zijn pup4] meerderjarig werd) juist den tijd gehad hebben om den steen, in AUSTRALIA Een spoorwegongeluk. Twee electrische treinen zyn in het sta tion Caulfield met elkaar in botsing geko men. Verscheiden wagons werden verbrij zeld. Er zjjn vele dooden en gewonden. JAPAN. Weer een ramp. Een reservoir bezweken. Vele gebouwen verwoeot. Een Reutertelegram uit Akita meldt, dat het waterreservoir van Mayana Noord- Japan)* ia ingestort. Het water stroomde met krabht in het stadje Kitaura en verniel de het bank- en schouwburgigebouw, als mede vele andere huizen, in totaal 114 hui zen. Het stadje telt zevenduizend inwoners. Nader wordt nog gemeld dat men vreest dat 400 personen bjj het bezwijken van de irrigatiemuren in het dorp Akita het leven hebben verloren. De helft van de stad Kitau ra, die 7000 inwoners telt, ia door het wa- |er verwoest. Ook het stadhuis is geheel vernield. Bijzonderheden ontbreken, daar de verbindingen verbroken zjjn. De laatste Berichten melden, dat 114 lyken gevonden zijn. De vulkaan werpt nog steeds asch uit en men vreest voor een nieuwe uitbarsting. OOSTENRIJK. De valsche munters veroordeeld. Nadoosy en Windiachgratx vier jaar tuchthuisstraf. In het Hongaarsche valsdie-muiUers- prooe» heeft de vonnis geveld1. De voormalige sche staatspolitie, BINNENLAND. Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Na de openingsrede van den voor zitter kwam liet jaarverslag van het Hoofdbestuur in behandeling. Uit dit verslag blijkt allereerst, dat in het afgeloopen jaar drie nieu we departementen zijn toegetreden, n.l. Boekelo, Haamstede en Harden- berg. Daartegenover werd! opgehevên het departement Bussum. Opgericht werd het district' Oostelijk-Geidérland mer 14 aangesloten deportementen en gie, neerslachtigheid, inden, hypochondrie, ratia brochure van Frankenstruat 79, 1158 19 I i i Naschrift. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—-5 regels j 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 94 bjjslag op den prjja Lief da<ligheids-adv er ten tien de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewong advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer geredueser- den prjjs? Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled» Book han - del aren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de^ plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. De crisis in de mijnindustrie. Asquith en Lloyd Gorge. Abd el Krim geeft zich over. Ofschoon de algemeene staking iq Engeland alweer lot het verleden be hoort heeft ze nog een heel en nasleep van onaangenaamheden. Zoo b.v. liet conflict tusschen Asquith, dien leidet der liberale partij en Lloyd George, den liberalen woordvoerder in het La gerhuis. Men zal rich herinneren dat Lloyd George tijdens de algemeenq staking in het parlement een geheej eigen standpunt heeft ingeuomen eq het optreden der regeering heeft ah gekeurd, wijl deze pas ter elfder urq zich met het mijnconflict was gaan bei moeien en naar de meening van Lloya George door haar plotseling afbrékei| van de onderhandelingen met het T| U. C. op den 3en Mei het bestaand^ conflict had verscherpt en daardoor mede aanleiding was geweest tot he uitbreken der algemeene staking. Dez« houding van Lloyd George heeft zelfs aanleiding gegeven tot berichten als zou hij overgaan naar dé Labour-parti Iets wat van dezen Britschen staats man op zichzelf niet zou behoeven t< verwonderen. Maar ook Minister Baldwin is aar hes. napleiten, en heeft het zelfs noo dig geacht een beroep op de kiezer^ te dloen in verband met eene tus- schentijdsche verkiering die staat ge. bonden te worden in bet district North Hammersmith^ hij heeft rich ineens ge terechtwijzende brieven geright toj de mijnwerkers, waarin hij hunne af| wijzendie houding ten opzichte van conl tessies op het gebied van loon en arj Wdstijd qualifideert als de op ne| ogenblik voornaamste hinderpaal die een oplossing van het conflict in dein weg staat. Zoolang die mijnwerkers iq deze houding blijven volharden, zegt Baldwin, is allo verdere discussie hun* nerrijds met de regeering nutteloos. Bovendien stelt Baldwin in zijn brief niet meer of minder dan een ultima- tunn. gelijk de Morning Post het noemt, van acht dagen aan de mijnwerkers döor te verklaren dat. wanneer binnen dézen termijn hunne afwijzende hou ding ten opzichte van loonsverminde ring en werktijdvermeerdering niet wordt herzien, de regeering zich niet verplicht acht, haar aanbod van een lijdelijke* verlenging van de regee- ringssubsidie aan de mijnen na afloop dezer maand nog langer te handhaven en zich alle vrijheid tot verdere maat regelen voorbehoudt. Dit bet eek ent. volgens het commentaar dat de Man chester Guardian1 hieraan vastknoopt, dnt de regeering a.s. Maandag zich niet gebonden acht de door dekolen- ownlmissie voorgesteldé reorganisabe- TOaatregelen uit te voeren. De situatiq is imnididels nog verscherpt, door een polemiek over de redenen, waarop de regeering eigenlijk niet de bemidde lingsvoorstellen van Sr Herbert Sa-, wool, dear voorzitter dier kolencommis- sie, heeft aangenomen, op grond waar- van de algem*eenei raad1 van het Vak- draadlooze ons Bemuorgen te 5 uur te Tarquist is aangekomen, na in 134) Door de reet tusschen de deur en wt korijn zag hij u den diamant weg- nwen en bemerkte tevens juffrouw i' ^nder, die de oogen onafgewend -OP u gericht hield. Voor het vertreK verlaten, bleef gij even aarzelend "JJJ. Ablewhite maakte, daarvan ge- om terug te keeren eer gij Hem 'Mekken mocht. Gij zag hem' echter juist, zoo veronderstelt bij, ter-, 1J hij door de tusschendOur wilde Ten minste gij riep hem met ’IJ»nde, slaperige stem'. Hij kwam terug. Gij gaf hem den 01a®ant in de hand. „Breng hem te- buitenlands toegezefdei Abd el K»im’s‘b?R generaal Steeg, waafrva lijkluidend is aan pen namens hem is ovqrha Spaanschen hoogen con rokko, generaal Sunjuiri Eranschen ministeB^wu van inhoud geacht, én _r zelf dat dit in Spa^jo nog sterker mate het geval rad i wezen. Want de Marokkaansche aanvoerder bood geen onderwerping doch Rechts wapenstil stand aan, en het valt te begrijpen, dat noch Franscheji, noch Spanjaar den, nu hunne krijgsoperaties zoo voorspoedig gaan, hiervan weten wil len, gezien ook de moeilijkheden die zich een maand geleden bij de wapen stilstand»- en vned^ondierhanjdelingen in Oedöjai hebben voorgedaan. Mag men de beriehten gelooven, dat zou Abdi el Krimi thans op weg rijn naar de Fransche Knies, met de be doeling zich over té geven. Abd el Krim1, zoo;meldt Havas, stelt rich met zijn - onder protectie van heeft hij alle Frana Inlandsehe govansea Krim zal naar Taai bracht, waar op de resident-ïgeneraal SM wacht. Zoo juist meldt 4 dat Abd el KriMj Uur ie Tarqui»! i» aranigtTKiMiiiCTi, »i« m dén afgeloopen nacht de Fransche li nies te zijn gepasseerd. welke was opgezet, om in het bezit van dat juweel te geraken. Sinds heb ik overal rondgezwarven Een veertien dagen geleden ongeveer ISevond ik nrij in een provincie, ge naamd Kattiawar. Daar gebeurde iets, hetwelk u (ongelooflijk als het schij nen mag), persoonlijk aangaat. In de wilde streken van Kattiawar is de- bevolking dweepzuchtig gehecht aan do oude Hindoesche godsver ering, aan Brahmah en Vishu. Bin nen de palen van het gebied liggen t twee voorname bedevaartplaatsen. De een is Wwarka, de geboorteplaats van den god Krishna de andere de hei lige stad Somnauth. ingenomen en verwoest door den Mohammedaanschen veroveraar Mahmond- Ghizni, in de elfde eeuw. Daar ik mij vodr de twee de maal in deze romantische omgeving bevond, besloot ik Kattiawar niet »e verlaten, voor ik nogmaals het ver woeste Somnauth aanschouwd had. Ik ging dus op weg daarheen. vereenigingsoongres in goed vertrou wen op een fair play der regeering en hierop, dal de regeering eveneens de voorstellen van Samuel als grond slag der onderhandelingen zou aan vaarden, de algeineene staking onvoor waardelijk aliaste. Drie leden van den vooraoemden raad verklaarden nu, dat ze in verband met hunne verantwoor. delijkhedd als lid eens precies wenscji- ten te weien, hoe het met deze voor stellen gesteld is, welke het T. U. C. beeft aangenomen op grond van da verzekering dat ze door de regeering als grondslag der onderhandelingea zouden worden overgenomen. Samuel beeft in zijn antwoord medegedeeld, dat de regeering voor de opheffing der algemeene staking den inhoud vai rijn memorandum', niet heeft gekend. Zijn voorstellen hadden echter in lor gisöh verband gestaan met het kol ent rapport, dat reeds door de regeering in haar geheel was geaccepteerd, op grond waarvan Sir Samuel reden had om aan te nemen dat de regeering zijn memorandum eveneens zou accep- teeren. Iq wezen noemt Samuel zij» memorandum dan ooit met de tegen woordige regeiertngsvoorstellen iden-t tiekj. Daar de mijnwerkers de voorstelled van Samuel evenmin als de huidigd regeeringsvoocstellen. wenschen aan te nemen, is deze kwestie intusschen nie| van zoo groote beteekenis. De ophel dering ervan kan intusschen dienen toj rechtvaardiging van het optreden van den algemeenen vakvereenigingsraad, die door Cook, den secretaris-generaal der mijnwerkersfederatie, in een rede in het kolendistrict Wales op de felste wijze is aangevallen. Cook zeide daar bij o.m'. dat dien arbeid*ers nooit zulk een slag had kunnen rijn toegebracht als door de eigen stakingsleiding en door eenige rechts staande vakvereem- gingsleiders. Zel/s de regeering erkent immers de goede diensten die de al gemeene raad tijdens de algemeen© staking beeft bewezen. De mijnwer kers vechten, aldius Cook, voor hun brood, maar op een goeden dag zul len ze voor de verandering in den constitutie des lands moeten vechten. Zo zijn tot volhouden der staking be sloten. Men herkent in deze laatste zinsne de den jman, die meer aan de rijde staat van Sovjet-Rusland, welke roe bels voor de mijnwerkers hij met vol- I doening incasseert, dan aan de rijde der ordelievende Trades Unions. Er is, zooels men heeft kunnen le zen, op het oogenblik in Engeland nog voor twee maamden kolenvoorraad. Zul len dé mijnwericers zoollang nog hun strijd kunnen volhouden en zullen hon ger. armoede en ontbering hen niet dwingen tot capitulatie? En wat zal er terechtkomen van den hun voor het prooi ameer en der mtijnwerkersstaking uit de vakvereienigingen binnen- en expansie-begeerten van het nieuwe Italië, en thans verluidt zelft, dat de Italiaansche officieren een miniatuur- kaartje bij zich dragen, waarop Nice en Malta als Italiaanecti bezit aangeduid. De „Irnpero”, bet ringsblad, pchreef onlangs, dat Frank rijk eenige zijner koloniën zal moeten afgeven, daar Italië anders zich zelf zal hehpen. Intusséhen wordt met eenige span ning de verklaring verwacht, welke de Paus de volgende maand in het Con sistorie over de betrekkingen tusscheq het Vatikaan en dén Staat zal afleg gen. Mussolini geeft herhaaldelijk blij ken van toenadering tot den Heiligen Stoel en hij zou zelfs in het geheim onderhandel ingen voeren. Mussolini zou hopen profijt te trekken uit de moeilijkheden, welke er bestaan tus schen het Vatikaan en de verschillen de staten met belangen in de nabij heid, vooral wat het geschil met Frankrijk over het clerical isme in Sy rië betreft, teneinde het Italiaansche streven naar een event, mandaat te bevorderen Ook zou hij voornemens rijn de „Romeinsche quaestie” (de we. reldiHjke macht van den Paus) te re gelen door den Paus gebied te ver schaffen aan de rijde van de Tiber, waar het Vatikaan zich bevindt. VEREENIGDE STATEN. De „Master Sheik." Iemand die niet minder dan 50 vrou wen trouwde. De „Master Sheik” van Amerika, die in de afgeloopen twee jaren niet minder dan 50 rijke vrouwen in even zooveel steden trouwde, is te Phila delphia gearresteerd. Hij stelde zich steeds met een anderen naam en an der beroep voor en slaagde er zoo in steeds opnieuw te trouwen om zich van het geld van rijn slachtoffers meester te maken. ENGELAND. De gevolgen van een te warm bad. Gisteren is te Londen het lijk geschouwd van mevrouw Rhona Margaret Ada Smith, vrouw van een bekend bankier en dochter van Lord Sudeley, die dood in haar bad was gevonden. Uit de ondervraging door den lykschou- wcr van het gerecht bleek dat de vrouw na een operatie voor appendicitis te hebben on dergaan, haar vroegere kracht niet meer terug had gekregen en gêwoon was, zeer heete baden te nemen. Vroeger had zy ai eens een flauwte in een heet bad gehad. De dokter van Let gerecht was van ooi- deel dat de doodsoorzaak bloedeloosheid van de hersenen was, die weer het gevolg was van de te hooge temperatuur van het bad water. Toen de deur van de badkamer den volgenden ochtend open werd >gebroicen, om dat de vrouw niet in bed bleek te zijn, was het water, ofschoon het toen tien uur lang in het bad moest gestaan hebben, nog lauw. Voorts verklaarde de kamenier dat de vrouw ’s avonds een licht souper had ge bruikt. De lykschouwer voegde aan zyn beslis sing, dat de dood door een ongeluk veroor- GUI IISCIIE101 iu\r.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1