-i GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOO 16163 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DOOR GOUD VERBLIND. Het Enpelsche mijnconflict. FEUILLETON. ©DUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 2 Maandag bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, r NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCH(>)NHOVEN, SÏOLWJJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. wétteq. 1&432, 154», '1TW 1400-540 ÉÜtiÉ aal 76. 183, 203. 230. .V tSa/bjma'h.’OOn 60. 1563 1581’ 15»?. 17. 1840 18» 1014 02. 2487 2456 T>20 88. 2000. 2030 W7 28 3564 3617 366T 31.4273. 43.3R. W60 Ü5. 4724 4828 48**' W ïltti fM Ï914 WT1 36a0). 54ft/h 75n0> b, 140n/h. IWMwfo. Tb, 253a/h, 270a/b. /h. 314a/b. .347«A>. /h 475a/b, 477a/b. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BiRADDON. vodr intrekking Ijetregeeïing, en in de voorwaarden tekl, dat niet'at en waterwerken* i, maar eveneens belasting 10 miillioety,' der I^o^ftienb^lastW tinj w< BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIë. De broodprijs. De prijs van het brood, die den laatsten tydi was gestegen bot fr. 2.60 p. ko. werd heden teruggébracht op fr. 2.45 p. ko. AZIë. Een Cycloon bij Burma teistert dorpen. Door een cycloon, welke dezer dagen, volgens een Reuter-telgram, de kust van Arakan (Burma) heeft geteisterd, is enor me schade aangericht. De cycloon ging ver gezeld van een vloedgolf, welke een groot gebied overstroomde, en vele dorpen ver woestte. Er zyn honderden slachtoffers; sommige berichten spreken zelfs van 1200 dooden, doch de juiste cyfers zijn nog niet beend. Er is slechts zeer weinig vee overge bleven, en het getroffen gebied is zoo goed als verstoken van voedingsmiddelen. HONGARIJE. Dr. Wilhelm Vaszonyi. In een sanatorium te Baden bij Weenen is de bekende leider van de Hongaarsche de mocratie dr. Wilhelm Vaszonyi 58 jaar oud overleden. Vasaonyi, de oprichter van de Hongaar sche democratische partij, is gedurende 25 jaar lid van het Hongaarsche parlement ge weest. Gedurende den oorlog werd hij tot nomen, stemden 2.4514 van de erkenning der S< 225X100 voor herziening 5 dier erkenning. Het congres heeft vettj sultaat van deze sterna sche regeering medé te leggend op den wensch vi ders terug te keeren tot als die bestond voor de De onderwerping van Krim. Ruslands schulden. Doch als de regeering een’ nationale ramp en de tragedie van een uitputtingsoorlog niet tracht 1 moeten (betalen, waarvan zij niet heeft ge droomd, uitslag smith. Het ziet er evenwel niet naar uit, dat zijn waarschuwing doel zal treffen. WQ. M11.564-’ W1 79R2 8072 8308 0898. H/l) 950a/h 1249a0i 30.137 308.313. 798,3441. W, 640. 6681 7W 9K* 7,50,54,59. 63, 68. 136, 140. 157, 161, 208, 211, 221, 223. 282. 265, 266. 287. 378, 378. 880 885. 432, 444. 459. 496, 595. 598. 601. 609 718, 720, 736. 731. 855, 860. 865. 872 8. 1033. 1042. 1976. 53, 1228. 1238. 1267. U. 1454. 1472. 1494, 51. 1581 1621, 1644, 73 1774. 1800. 1801, 21 2052, 2120 2132. 37. 2200, 2223. 2237. 74. 2375. 2381 2382. 15, 2519. 2538 2548. 58, 2665 2676 2699 82. 2792. 2818 2R32 42. 2951. 2962. 2967. 54, 3064, 3070 3074. 55, 3174 3230. 3247. 21. .3428. 3441 3448 89. 3595 3613 3620. 60, 3761, 3774 3779 79, 3904 3917 3929 70, 4092 4097 4112, 14. 4241. 4246 4260 42, 4346, 4363 4366 99. 4505 4509 4516 03. 4608. 4613 4617. SB. 4755 4766 4782, 06, 4910 4912 4917 04, 5012 5033 5045 25. 5130. 5136. 5168 02, 5309, 5312. 5316 te vermijden, zal zy een prijs' Garvin herinnert hierbij aan den van de verkiezingen in Hammer- Op het congres van de Fransche houders van Russische obligaties, Zondagmiddag te Parys gehouden, werd het resultaat mede gedeeld, van het referendum, dat gehouden is teneinde de meening der Fransche obli- gafiehouders vast te stellen ten opzichte van de 'erkenning door Frankryk van de Sovjet- regeering. Van de 2.676.000. obligatiehou- ders die aan het referendum hebben deelge- worut bevorderd. Het denkbeeld, dat aan de aanvul ling der Zegelwet ten grondslag ligt, zou hij dan ook willen handhaven. Het te dien aanzien aanhangige ont- w erp wortft thans vervengen door een tweetal nieuwe ontwerpen, waarvan het eene een aanvulling der Zegelwet beoogt, en het andere het in het leven roepen van een afzonderlijke „Weel- de'verteringsbelasting Aan verschillende bedenkingen, uit die belanghebbende kringen geuit, wordt bij deze nieuwe ontwerpen tegemoet gekomen. De raming van de opbrengst van het nieuwe tweetal taal, in ver band met de aangebrachte wijzigingen aanvankelijk lager gesteld werden dap van het oorspronkelijke één© wet son t werp. Werd de opbrengst van dit laatAto op f 38 millioen geédhat en na eeniga gertahe concessies, op ongeveer t 34 millioen, op veel meer dan f 20 mil- lioen durft de minister als opbrengst van de beide thans ingediende wets ontwerpen niet te rekenen. Herziening der Inkomstenbelasting. Tegemoetkoming aan de groote gezinnen. Een andere wijziging, welke de mi- sr beslotbn-het re ling aan dfe F eden, den nadra^ a de obligatie-*’"*'- den toestand, fkenning. Haar vader stond naast haar aan het houten hek met een nieuwsblad in de hand. Er bestond weinig gelijkenis tusschen hen, en men kon zien dat, als Sylvia haar schoonheid1 van iemand geërfd had, het van haar moeders kant moest zijn. Meneer Carew had een Ba/b. 4<wtn. 78BaA>, 83Wb. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Laat schrapen wie dat wil, Maar gij, gedraag U wijzer! Want leven voor het goud Dat geeft een ziel van ijzer. 6, 4828, 4829. «31, 4, 4873. 4874 487C, 5.4927 4928.4929, 4972. 4975, 4981. 5. !®4, SM7 5229. 5490. 5496. 5502, Abd-el-Krim heeft zich te Taza formeel onderworpen, aan generaal Boichut, den op perbevelhebber van het Fransche léger in Marokko. Deze onderwerping heeft plaats gehad zonder eenig© ceremonie. De Rif-lei- der zal als gewoon krijgsgevangene behan deld worden. Hij is onder bewaking gesteld1 van kolonel Huot, den commandant Van het Twza-district, en zal in die stad bljjven, tot dat over zijn toekomst is beslist. In het manifest dat de resident-generaal Steeg tot de stammen heeft gericht, ver klaarde hy o.a., dat over het lot van Abd-el- Krim zal worden beslist door Moeley Joes- sef, den sultan van Marokko. 'Dit is strikt in overeenstemming met de wettelijke bepalin gen, daar Abd-el-Krim in opstand is tegen den sultan, die, hoewel hij onder ‘het protec toraat van Frankrijk staat, souvereiniteit uitoefent over geheel Marokko. De leider der Fransche vredesdelegatie te Oedjda generaal Simon js naar Marokko te ruggekeerd, teneinde in samenwerking met de Spaansche autoriteiten de situatie te on derzoeken^ die in het Rifgebied geschapen Zyn eerste streven zal zijn maatregelen te treffen voor de pacificatie der stammen, daar het program van actie, dat verleden jaar te Madrid’ tusschen de Fransche en Spaansche regeeringen werd vastgelegd, thans voltooid is. De resident-generaal van Marokko, Steeg, heeft Zaoranyot, een van de voornaamste centra der Beni Zeroeal 'bezocht, waar zich vele onderdeel en van dezen stam aan hem hebben onderworpen. Ongeveer 10.000 stam leden hebben hem daar begroet. Nog dien zelfden morgen onderwierp zich ongeveer de helft van hen. Dit beteekent een groote stap naar de volledige pacificatie van de Fransche zone. Steeg’s activiteit is, naar thans bekend wordt, van groote beteekenis geweest in de .politieke campagne onder de Marokkaansche stammen gedurende de laatste twee maanden. 8. 229, 256. 262. 375 58, 1608 1083 1090, -r .|A. wv* w-v t T "f ^TTWTTTT IAWT der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 tot herziening der Vordedigingsbelas- ting II en tot wijziging van de Lee- ningwet 1914. Het ontwerp tot herziening van d« Verdedigingsbelasting II werdi 19 Oc tober 1925 ingetrokken, nadat 14 Oc tober te voren een ontwerp was aan hangig gemaakt, waarbij de Verdedi gingsbelasting II geheel werd' afge- Vchaft. Omtrent laatstgenoemd ontwerp is 18 December 1925 Voorloopig Ver slag uitgebracht, welk verslag door de inmiddels ingetreden Kabinetscrisis tot dusver onbeantwoord! is gebleven. Ter wille van d© duidelijkheid, re sumeert de minister hier nog even de voorstellen van zijn ambtsvoorganger, in cijfers uitgedirukt. Bij aanneming dier ontwerpen zou het Leeningfonds derven wegens op centen op de Personeele belasting f 0.2 millioen; wegens opcenten oip de Rijks inkomstenbelasting f 2 millioen en we gens afschaffing der Verdedlgingsbe lasting II f 26.5 millioen, totaal rond f 29 millioen. Het Leeningfonds beeft voor 1926 een batig saildo van f 20 millioen er zou dus te kort komen f 9 millioen'. Volffens het plan van de commissie- Trrtl 19*6 MbibUf Hfhl* vAn Tritulftc ril fb laatst© soort och nlleen hascWk osban* stukken •e 7n<;haro sfiiklo*- k Jdhi. die: B. HOORWEG. De Raad van Rusaii rissen waarin zooalg reeds voongesteld werd, aan talisten herstel t dat u er zoo oud uiiziet?” vroeg het meisje op een toon, alsof het een vraagstuk nopens de natuurlijke his torie gold. Vergelijk mijn leVen gedurende de laatste vijftien jaren met dat van andere menschen en ge zult zoo dwaas niet meer zijn die vraag te herhalen, Sylvia. Ik zou me jeugdiger voelen en er jeugdiger uitzien, dat verzeker ik u, als ik zoo rijk was als Sir Aubrey Perriam.’’ De vader zudhtto en de dochter her haalde dien zuoht, alsof de naam al leen van den landheer voldoende was om treurig© gedachten op te wekken. ..Ja, 't moet heerlijk wezen, rijk te zijn, zei Sylvia ..voorail voor men sdien dje weten wat armoede is. De menschen die rijk geboren worden schijnen een zeer flauw denkbeeld la hebben van de genoegens die zij zich voor geld kunnen aanachaffen. Zij le ven in een soort van droomenden toe stand voort, en versnipperen hun gpld aan een troep dienstboden! en een groot leelijk huis, waarin ze zich op sluiten en vermuffen. Nu, als ik rijk was, z»u d© wereld nauwelijks groot genoeg voor me zijn. Ik zou alle lan den moeten zien. Ik zou bergen be klimmen, die niemand! ooit vroeger bad beklommen. Ik zou mijn naam be roemd maken op verschillende manie ren. Ik zal eensklaps met een zwaren zucht afbrekend© ..maar ik Krommen neus, een eenigszins inge vallen kin en fletsche grijze oogen, die misschien eenmaal fraai waren ge weest. Hij zag er afgemat, vroeg ver ouderd uit, en men kon nog aan de slecht onderhouden overblijfselen be speuren, dat hij er in ziju tijd goed moest hebben uitgezien. Zijn kleeding was armoedig, maar oe fijne blanke hand, de spitse vingers, de smalle voet, het voorkomen en de houding in ’t algemeen, verrieden een man die, wat hij nu ook wezen mocht, vroeger een heer moest zijn geweest. „Waar gaat ge heen, kind?” vroeg hij op een toon, die als een verwijl klonk, ,,’t Is vreemd dat ge juist al tijd uit moet als ik een vrij uurtje heb.” ,,U schijnt toch niet zoo bijzonder op mijn gezelschap gesteld te zijn papa, als ik thuis blijt”, antwoordde Sylvia koel. Vader en diochter waren geen voorbeeld van toegenegenheid. ..En ’t is zoo bedompt in huis op zulk een mooien avond. Men zou zich even goed in dien met klimop begroeiden grafkelder1 kunnen opsluiten' en het leven voor altijd vaarwel zeggen.” ,,Gij zoudt mij toch ten minste de courant kunnen voorlezen omi mijn ar me oud© oog en een weinig te sparen. Ik moet ze den heelen dag genoeg in spannen.” ..Andere menschen zijn nog jong op vijftigjarige!! leeftijd, papa. Hoe komt 324*lb, 362a/b, u, ,iou(u. 423afb. lb, 451a/b. 453afb, b 47?afb 481a/b, 492a/b. 496a/b, t), 512afo. 514a/b, !5afb, 4'ia/b, 48a/b, 3a/b, 89aZb, 96afb. J3a/b. 139a/b, 143a, I, rraafb, 185a/b, h, 215afb MTafr. b. 273a/b. 278alb, 316a/b b. 358afb b. 418a/b. VolksconuniMa- heeft het lange Rapport besproken, piet kort gemefd, jitenlandsche kapir. concessies te ferléenen voou.het: van gebouwen in. Rusland, die. al lengs overal in zeer sleohten toestand zijn gekomen. In het rapportwordt gei leen woonhuizen, fabriel® in vervallen staat verkeert de wegen én tramlijnen. r Besloten is, aan buitenlfcndsch© flma’s toe te staan, de herstelwerkzaamheden uit te voeren en zelfs nieuwe getouwen <op te trek ken, waarby' special© prwtileges en facilitei ten zullen worden veriéelH. Zoo zullen ma chinerieën, instrumenten en materialen vry van invoerrechten mogenvworden ingevoerd. Voorts zal vermindering op de belastingen worden toegestaan, terWyl vele’ïïan de tot- nu foe bestaande, beperkende bepalingen ztftlen worden ingetrokken? 5. Buitenlandsche contra^ lof krygen, een zeker-J landsche arbeiders te Hedennacht loopt de termyn af van het aanbod der Britsche regeering, om met een subsidie van 3.000.000 pond sterling voor de „arme mynen” de moeilijkheden voor de hervatting der werkzaamheden in dé mijn industrie, te verlichten, en nog steeds is geen enkele stap gedaan, om het conflict tot een oplossing te brengen. Uit niets blijkt, dat de regeering voorne mens zou zyn, weer in te grypen. Integen deel doet een bericht van de „Sunday News” vermoeden, dat de regeering rekening houdt met een voortduring van den strijd. De po litieke correspondent van dit blad deelt na melijk mede, dat de regeering stappen zal doen, om uit het buitenland steenkool te verkrijgen en dat zy maatregelen neemt, teneinde de dreigende verlamming der in dustrie door gebrek aan steenkool te voor komen. Volgens den correspondent wordt niet ver wacht, dat de spoorwegarbeiders moeilijk heden in den weg zullen leggen by de distri- bueering der geïmporteerde steenkool, daar de overeenkomst die de spoorwegarbeiders by het einde van de algemeene staking heb ben moeten teekenen, in deze kwestie voor ziet. Een eerste cargo steenkool van 1350 ton is reeds te Grimsby gelost uit de „Gaaster end”, die deze kolen van Rotterdam heeft ongevoerd. Een tweede grootere lading is onderweg. Garvin, een van Engelanda meest gezag- tobbende publicisten deed gistermorgen in h ^Observer” nog weer een dringf injBtn1- wep op de fegeering niet toe te staan, dat tot steenkool-conflict een uitputtingsoorlog wdt, welke tot groote verbittering zou Mei, n welke het volk de regjeering óijou vergeven. i natie, onafhankelijk van partyen, zegt twin, vraagt nu van de regeering, na 18 Widen van ministerieele zwakheid en teders in de steenkoolkwestie, een promp- ien competente daad. In de eerste plaats Met Baldwin den termyn voor zyn subsi- (to-aanbod verlengen. Verder zal hij overleg moeten plegen met Varley en Hodges: om dan n eigen regeling voor te stellen en duraan vast te houden, of er mede te val len. Over de eventueele verlenging van den «beidsdag zou desnoods een stemming on- hr de mijnwerkers uitgeschreven kunnen •orden. Bovenal zal de regeering direct de •ettelijke maatregelen voor de reorganisa tie moeten uitvoeren, al zouden daardoor de Pttlementszitingen tot diep dn den zomer moeten duren. iDe regeering zal daarbij op algemeenen steun van het publiek kunnen rekenen en, meent Garvin, de mijnwerkers zullen dan den geest waarin Cook en Smith hen voor gaan, opgeven terwille van de geestesge steldheid, die Varley en Hodges vertegen woordigen. Wijziging van TersAiHen4e lyelastingwy fteff Verlaging van de meest drukkende lieffingen. Aanvuljjng der zegelwet. Weel- deverteringsbelastinfi Herzie ning der Ibkomstenbelaeting en VerdedigingabelMting. Wtjzi«i to» der Leeningwet 1914 en der Personeele Belasting. idgedie^d' 21 jn webontwerpen tot ng van vertdUillemde belasting* Meunlorie van Toelichting wordt dat «Pt, 13 Februari /vijftal wetsontwerpen wetd dMMUj onderscheidenlijk tot aan- Van Vüflren krijgt het Leeningfonds in 1926 een bidrage uit het vroegere saldo van 5 millioen^ eoodat uit de aanvulling der Zegelwet te dekken zpji blijven 4 millioen. De gewon© ^aatsdienst .zou derven: door de vennindering, der Succeesie- “Tlioett, door wijaiging Idkom^enb0asti!ng 8 millioen en Wijziging dw Personeel e belas- mg |.5 ijnllioen, totaal 19.5 millioen, reik© «vcnzeép door de opbrengst vpn de a'anvuljing der Zegelwet gouden moeten worefcn gedokt, terwijl daji het meerdere, ,da\ deze laatste zou ople- Veren boven fe 4 en f 19.5 millioc gou besteed woiMjen voor bintengew né- aflossing der crisisscbulji. Aanvulling der Agelwet.*- Een weeldeverteringsbelssti^f. l)e tyiiüs-ter is van meemiig, dat, nu cte zware urak der belgstnigea oen erï^ige belenwnering vormt VOQT de wederopleving der algemeen ^oÖtewel vaart', die regeering in de eersitf plaats op een verlaging van de meest druk kend© heffingen bedacht moet zijn; En eveneens is hij van meenjng, daft in zoover de- staijd van het bud get belastingverlaging neg *niet moge lijk maakt, het aanbeveling veedtenL, den huidsjcen druk, voor zoover dteal te oneconomisch werkt," te vervangen door een heffing op jrieteteodMkeUjke - 2) grootste aantrekkelijkheid' van haar 8®oonheid is wedlicht daarin gelegen, 7..^ zoo geheel van ’t alledaagsche •'Wijkt. Zij gelijkt op geen ander van kennissen, maar als ge haar aan- 2 hebt ge een flauwe herinnering 2 80 dat gelaat op de eene of an- 2® Venetiaansche schilderij hebt g& 2* De trekken hebben de strenge ^Mklatigheid an een1 grieksch beeld. kk!.1* .is rec*lt 011 besneden, ijJfodip kort, de mond klein en ^Wormd, maar de lippen de kleine fout wel iets dunner moesten zijn om1 volmaakt te de kin klein, rond en met een <fe V(x>ril<x>fd laag en breed, S van het &elaat ovaal- Dit wat die uiterlijk’ aangaat, '®*genz)eggelijk schoon zijn. ben er bijkans zeker van dat ik nooit iets anders zal zijn dan de dochter van een dorpsonderwijzer, of eene dorpsonderwijzeres, en dus is het meer dan dwaasheid om van rijkdom of geluk te spreken.” De bruine oogen hadden geschitterd tdrw^l zij sprak over al wat zij doen Ixni als ze rijk was nu werden zij beneveld en zij keek naar het roode licht achter de donkere heg van «ly- pressen, met een gelaat vol van som- bére gedachten ongemeen schoon zelfs nu ’t zoo somber was, inaar een onheilspellende schoonheid. ,,Go behoeft geen dorpsonderwij- zeres te worden, of ge moest nog een onnoozeler gansje zijn dan waarvoor ik je aanzie”, hernam1 haar vader, die volstrekt niet naar haar overpeinzin gen had geluisterd. Hij had, terwijl zij sprak, zijn courant opengeslagen een Londen&ch blad, dat tegen den avond dien achterhoek bereikte. ,,Ge ziet er veel te goed1 uit om' geen goed huwelijk te doen.” ..Wat, te Hedinghamiriep Sylvia met pijnlijken glimlach. ,,En wie is de dolende Prins die mij in Hedingham komt zoeken Ik vrees dat zulk soort van prinsen alleen in tooververhalen bestaan.” eniftister van justitie befibemd, hetgeen des tijds zeer veel opzien ibaarde, aangezien hij de berate Jood was, die in Hongarije minis ter werd. - In den daatstter tijd' ia Vaazony 1 sterk op den. vóórgrond getreden door sdjni Fran-,1 campagne tegen miètetet-premdent Beth- len, dien hy ih woord en geschrift van me- J- deplichtigheid aan de valschemuntereaffture »- beschuldigde. Op 'initiatief van Vaazonyi r werd de parlementai» commissie v& on derzoek in het leven geroepen en hjf was het ook, die in deze cccnmiseie het bekende Hiiaderheidsrappprt jndiende, waarin' de re- ^eéring-Bethlen ernstig wet;d ijet>chnl<bgd. ?$aszonyi was reeds ‘lang lijdende aan aderverkalking. BINNENLAND. GOlhSUIE ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bexorgfcrinc) 1-—5 regels 1-30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an den basorgkring: 1—regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdag-nummer 20 fk by slag op den prijs. Liefdadig heids- advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meefr tU>0. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceer- prijs. Gepote letters en randen worden betekend naar plaatsruimte. dvertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan- .ren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekierd te zjjn.rt y Maar de gelaatskleur is neg opmer kelijker. Sylvia is bijzonder blank dip albasten blankheid met niet m©er kleur dan het hart van een wit te roos, die reeds voldoende is om schoion genoemd to worden. Maar die tint, die anders onopgemerkt zou blij- veh, wordt verlevendigd door donkere diepe kastanjebruine oogen; dat door schijnende bruin, dat de oude Itali- aansche meesters zioo goed' wijten weer te geven oogen van ongemee- ne zachtheid, van onvergelijkelijke schoonheid. Haar haar is veel lichter, maar toch van dezelfde kleur. Hier heeft echter het zwaren glanzende bruin een roodachtigen. gouden tint, en haar vrouwelijke benijders verze keren dat Sylvia1 rood, haar heeft. Zij ontkennen niet dat Sylvia mooi is; dat is boven allen twijfel verheven. Zij zeggen eenvoudig dat Sylvia rood haar heeft. „Miss Carew is heel lief en in nemend1 in haar spreken”zegt miss Bordock, de dochter van den bakker, „maar ik heb nooit veel vertrouwen in iemand met rood haar. Zulke men schen zijn gewoonlijk dubbelhartig.' (Wordt vervolgd).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1