Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. inertia tneid or. 0. tiërmaaSBon Uit Zweden rij» rteieraat over de Christe lijk© jeugd en de sport. Na atloop werdi de referent aan Hare Majesteit voorgesteld. De Konin gin-Moeder o«derhi©l)tii zich eenige oogemblikaem met hem en met prof, dr.. R. Seeberg en dr. G. Fullfcrug, beideat uit Berlijn. Tegen drie uur verliet Hare Majes teit het oongree, wedieromi toegezongen door de aanwezigen. Zij begaf zich vandaar naar het Scheepvaart Museum in de Lairresse- straat ter bezielt liging van de tentoon stelling „Onze MaTine in delüeoeuw. Da ma koerde H. M. naar Soestdijk terug. Een avondfeest ten paleice. De burgerzaal van het Kon. Ral ets bood gisteravond als,, uniner een luis terrijken aanblik. Zeer groot was het getal genoodigden, vooral dat der da mes. Kr waren verschillendle Eerste en 'IWepde Kamerleden, woonachtig te Amsterdam, Gedeputeerde en Provin ciale Staten van Noord-Holland en ,d© leden van het gemeentebestuur van Amsterdam, benevens de burgemees' ters van tal van Noord<-Hol 1 amdsohe ge meenten. Voorts verschillend© hoofd- ambtenaren der gemeente Amsterdam, de belangrijkste vertegenwoordigers van handel, nijverheid en scheepvaart kunst en wetenschappen, kerkgenoot schappen, rechterlijke macht, land- en zeemacht, liet consulaire korps, enz. Voorts was er de état majoor van de beide Zweedsche oorlogsschepen Manligheten en Tapperheten, die gis teren in de Amsterdamse!*© haven zijn aangekomen. De Koningin, die vooraf degenen had ontvangen, die haar voor eene onderscheiding wilden dankzeg gen, trad tegen lialf tien de groote zaal binnen, in gezelschap van haar gemaal. Harte Majesteit droeg e»en avomdkleed van ivoire satijn, met een capesleep van zalmkleurig fluweel; op het hoofd en om den hals dien tooi van het nationaal huldeblijk. Prins Hendrik was in admiraalsuniform. Den geheplen avond, tot bij half twaalf, hield de Koningin öerole, terwijl de Prins zich onder de aanwezigen be woog. Als gewoonlijk waren in de naastbijgelegen zalen rijk met bloe men getooide buffetten aangericht. De Koningin is hedenmorgen te U uur uitgereden tot het maken van een wandelrit, daarna bracht zij een be zoek aan het Hoogoveobedrijf te IJ mui - den. De geheele groep van hoogovens met bijbehoorende toestellen werd bezich tigd Ook weTd' een blik geworpen tn de giethal. waar ijzer werd gegoten en daarna werd ten aansohouwe van Hare Majesteit eene gieting verricht. Na een bezoek aan ,de centrale, werd de tocht vervolgd naar de cokes- ovens, waar in tegenwoordigheid van Hare Majesteit één van die ovens werd udtgestooten. De geheele gloeiende massa viel in een wagen en werd daarna gebluscht. Na afloop van het hooge bezoek be gaf de Koninklijke familie zich naar het voorplein van' dé fabriek aan de landzijde, waar de hof auto's gereed stonden. Langs den. Nieuwen Schulpenweg, den Groeten Houtweg, de Corverslaan en den Rijksstraatweg werd naar het Noordzeekahael gereden, waar dicht bij -de pont de Koninklijke salonboot gereed lag en vanwaar de terugtocht naar Amsterdam werd ondernomen, na eerst nog een bezoek gebracht te heb ben aan de nieuwe sluizen. Tandheelkundige quaeatie. Een nieuw ontwerp. Naar het Ned. Corr. Bur. verneemt heeft, naar aanleiding van de bespre kingen in de Tweede Kamer betref fende de uitvoering van de wet van 29 Juni 1925 intake de bevoegdheid van de voor 10 Juni 1913 gevestigde tandifechnici, een wetsontwerp het de partement van Arbeid, H. en N. ver laten. De Bioscoopwet. Naar wij vernemen wacht de invoe ring van de Bioscoopwet nog op twee vast te stellen Algemeene Maatregelen van Bestuur, waaromtrent de minister van Binnenlandsche Zaken, mr. Kan, in overleg is getredetn met de nog niet ontbonden Staatscommissie betref fende het bioscoopgevaar. Rijkscommissie van advies voor werkverruiming. Bij Kon. besluit is, uit overweging, dat liet wens chei ijk is gebleken, in dc plaats van de bij Kon. besluit van 19 DecMnber 1922 no. 67 ingestelde rijkscommissie vairi advies voor werk verschaffing een nieuiWe commissie in te sfelien, welke de regeering van ad vies dient met betrekking tot de maat regelen ter verruiming van werkgele genheid en bijstand verleent en de uitvoering daarvan, bepaalt dnt de in gestelde commissie is ontbonden en benoemd in de nieuwe commissie a. tot lid en voorzitter dr. A. H. Nolens, lid vain de Tweede Kamer voorzitter van den Nederlandschen werkloosheidsraadl b. tot leden de heeureu dr. L. G Kortenhorst eni M. Triebeis, leden werkgevers van den N ederj amds oh en Werktaosheidsraad J. Th. Nijknmp en F. van der Walle, leden-werkne mers van don Nederlandschen Werk loosheids raad A nth. Fokner, direc teur van den rijksdienst der werkloos heid^ verzekering en arbeidsbemidde ling mr. A. Harders, administrateur bij het departement van binnenland sche zaken en landbouw mr. A. van Doorniock, thesaurier-generaal bij het departement van financiën C. Zaal berg, directeur-generaal van den ar beid, en dj-. I- H. J. Vos, wethouder der gemeente Amsterdam1 c. tot le, respectievelijk 2e secreta ris de heeren J. Gerritsz, secretaris van dien Nedierlandsdhem werkloos- heidsraad, en M. de Vries, hoofdcom mies bij den rijksdienst der werkloos heidsverzekering en arbeidsbemidde ling. Vreemdelingenverkeer en de O. S.-1928. Het a.s. congres der A. N. V. V. te Z andvoort. Op de algemeene vergadering der Algemeen® Ned. Vereeniging voor V. V., die, gelijk bekend, Donderdag 17 dezer te Zand voort wordt gehouden, komit o.m. aan de ordie de verkiezing van drie H. B.-leden, wegens perio- diieke aftreding van den heeren J. Ph Stom, Amsterdam, mr. J. P. Bosman, Alkmaar en Th. Dorren, Valkenburg (L.). Door de plaatselijke V. V.'s zijn 12 caudidaten gesteld, waarvan door het dag. bestuur worden aanbevolen voor de vac. - Dorren 1. H. Ubaghs, Val kenburg 2. T. A. J. W. Kom, Maas tricht ;f voor de vac.-mr. Bosman 1 P. J. Aliens, Hilversum 2. D. G. G Margaéant. Alkmaar en voor de vao. Stom 1. L. C. Steffelaar, Den Haag; 2. Th. Corbel ijn, Tied. Verder komt in behandeling het voorstel, dat de Vereen, voor V. V. te Utrecht verleden jaar heeft inge diend en waarover door een commis sie, bestaande uit de heeren A. Ro bertson W.Azn.. mr. E. H. von Baum hauer, W. P. F. van Deventer, mr. J. F. Hijmans en jhr. A. H. Op ten Noort thans een prae-advies is uitgebracht Het voorstel-Utrecht hield in lo. dat de A. N. V. V., in verband met de ó.s. Olympische Spelen, de hui- tenialndsche propaganda voor V. V, kradlnig ter hand zou nemen 2o. dat de AN. V. V. voor dat doel de beschikking zou krijgen over rui me geldmiddelen 3o. dat de plaatselijke vereenigin- gen deze* buiienl^ndschie propaganda zouden steunen, en dat omgekeerd de A. N. V. V. een gedeelte harer mid delen aan de V. V.'s, die zulks de den, ter beschikking zou stellen. De oommissie kan rich met deze voorsteilen, vereeaugen, behalve met het denkbeeld, dat de A. N. V. V. verplicht zou worden plaatselijke ver- eenigingen financieel te steunen, om de eenvoudige reden, dfat haar dit on mogelijk1 is. Het lid der commissie, jhr. Op ten Noort (Utrecht) heeft zich met deze beslissing niet kunnen ver eenigen en heeft in een afzonderlijke nota dit gedeelte van het voorstei- Utrecht nog eens uitvoerig toegelicht. Utrecht wil, dat de A. N. V. V. een krachtige, wijdvertakte, landelijke or ganisatie zal worden met volledige sa- memerking der plaatselijke V. V.'s. Ter nagedachtenis van luitenant-generaal J. B. van Beutx. De voorbereidende arbeid van net Comité tot huldiging van de nagedach tenis van Luitenant-generaal J. B. van Heutz, is thans zoover gevorderd', dat de overbrenging van het stoffelijk overschot uit Zwitserlang naar Amster dam in het begin van het najaar zal kunnen geschieden. Het ligt in de bedoeling der regee ring do overbrenging van het stoffe lijk overschot van het Centraal Station te Amsterdam naar de Oosterbegraef- plaaits, waar het in een grafmonument zal worden bijgezet, met militaire eer en op 's Rijks kosten te doen gesohie- den. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 1 Juni. Zonder slag of staat heeft de Kamer het verdrag Belgiö—Nederland naar oe afdeelingen verwezen. Nog is het laatste bedrijf van net Naarder kweekersdrama niet afge- speel Minister Lambooy wil nog na dere inlichtingen inwinnen en vroeg en verkreeg deswege uitstel, maar zonder eemig debat kwanv de Kamer er niet af. De heer van Dijk vond na melijk in den brief van overste Hack- stnon aanleiding om even te doen uit komen, dat hij zich niet aan het pro- duoeeren van valsche cijfers had schul dig gemaakt de gegevens had de oud-Minister op juiste wijze weergege ven en het onderzoek zou nu wel uit wijzen of deze gegevens den toets der eritiek kunnen doorstaan. Het autobuswetje en het wetsont werp ter voorkoming van dubbele be lasting voor het scheepvaartbedrijf wer den zonder stemming! aangenomen, evenals het oonveirsiewetje voor som mige Indische leeningen, waarvan de hooge-rentegevende looming en van 1919 1921 A en B. tezamen tot een bedrag van 263 millioen, het eerst voor con versie in aanmerking komen. Lang heeft de Kamer zich bezig ge houden met een wetje, waarbij aan de bezittingen vnfci het (opgeheven) Kon. Nat. Steuncomité een nadere be- stemming wordt gegeven. Bedeelde be zittingen, tezamen pi n*. 9% ton, zul len in een stichting worden ingebracht en daardoor zullen de tot dusver door het Steuncomité betaalde bijslagen op de renten der Rijksverzekeringsbank doorbetaald' kunnen worden. Boven dien wilde de Regeering uit deze mid delen op gelijken! voet udtkeeringen van soortgelijken aard mogelijk ma ken, welke door overeenkomstige oor zaken iKXxiig zijn geworden, waarbij aan de z.g. oud-gepensioneerden ge- dacfr wordt. Door een amendement- van Gijn rijn die oud-gepensioneerden (voor zoover rij behoeftig rijn) nu ook in het ontwerp opgenomen, waartegen de Regeering geen bezwaar had. De Kamer was begrijpelijkerwijze weinig enthousiast over dit wetje. Was dit nu de toegezegde hulp voor „een deel" der oudi-gepeneioneerden? Moes ten die allen hun bijslag krijgen uit dit kleine millioen, terwijl voor de oude rente-trekkers alleen reeds f 180 000 's jaarp noodig is V De stichting zal nu een of twee jaar moeten werken om te kunnen beoor- dealeu wat men zal moeten' doen om de beschikbare fondsen aan te vullen. Ten slotte behandelde de Kamer de interpellatie van Mr. van Rappard, die in het belang van do paardenfokkerij een eind wilde maken aan het totali- satorverbod, dat vijftien jaar geleden met 36 stemmen tegen 34 in het Straf wetboek werdi opgenomen. Het succes was voor den interpel- lant niet groot. Hoe hij ook wees op de nadeeleu van het verbod, hoe hij o.a. toezegde, dat herstel van den be trekkelijk! onsdhuldigen totaiisator de besturen er toe zou brengen de veel gevaarlijker bookmakers van de ren nen en harddraverijen te weren, hoe hij bepleitte een deel van de op brengst van dOh totaiisator voor de fokkerij te bestemmen, het baatte alles niets. Minister Donner nam een streng af keurende houding aan, waarna het voorstel werd1 verworpen, in Nederland mag dus niet op de concours gegokt worden. i De Kamer ging daarop voor 14 da gen huistoe. GEMENGDE BERICHTEN, Besmette VarkenacArcassen? Dr. Ten Sande naar Engeland. In aansluiting aan het vorige bericht meldt men thans nog het volgende: De vleesehlading op het schip, waar mede de besmette geslachte varkens te Leith zouden zijn aangevoerd, be stond uit 963 varkens. Hiervan waren 108 varkens van Nederlandsche her komst waaronder 87 „haar-varkens". Overigens 855 in Belgiö geslachte en gekeurde varkens» in gesloten wagens doorgevoerd naar potterdam' en aldaar in het schip overgeladen. Het ingestelde onderzoek heeft reeds aangetoond, dat met nagenoeg volle dige zekerheid aangenomen kan wor den, dat de 108 Nederlandsche var kens der lading geen verschijnselen van mend- en klauwzeer vertoonden. Ten einde te traichten, deze voor on zen handel zeer ernstige aangelegen heid) op te helderen, zal de inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst in alg. dienst, dr. Ten Bande, zich heden naar Engeland begeven, oor met de betreffende autoriteiten te spreken, zoo nolodig ter plaatse een onderzoek in te stellen. De familietwist. De 50-jarige man uit de Soendastr. in Amsterdam*, die verleden week met messteken op bed' was gevonden, is aan de gevolgen «verleden. De 21-jarige zoon heeft bekend de steklen te hebben toegebracht om het gezin tegen den dranken vader te be schermen. De jongeling is op vrije voeten gesteld. Van het dak gevallen en overleden. De timmerman D. int Assen, die gis teren in de Agricolastraat van een dak was gevallen, ia aan de bekomen ver wondingen overleden. Een tegenvaller. Volgens „De Rpb." heeft de gemeen te Rotterdam, dezer dagen de mede- deel ing van de Regeering gekregen, dat van de opcenten, welke door de gemeente op de personeel© belasting worden geheven, een bedrag van on geveer zeven ton zal worden, ingehou den wegens oninbare posten op de aanslageni der p|»reanetele bel asti no voor 1926. Centr. Ned. Atobtenaarsbond. In die te 's-Gfaiveniiage gjehjouden aigecieene vergadering van den Cen- traleti Ned. Amixeaiaaisbond) werd de vóórzatter de heer F. S. Noordhoff bij acclamatie herkozenevenzoo resp. als secretaris en penningmeester de heeren P. Lub en B. J. van Stapele. De heer Noordihoff hield' daarna een inle'ding over: „De salarispoeitie der ambtenaren". Spr. bepleitte de noodzaak van stre ven van eensgezindheid] onder de amb tenaren. Spr. stelde ten slotte een re solutie voor, waarin het congres zich op het standpunt stelt, dat er, zoolang niet de koopkracht van de salarissen der ambtenaren in. redelijke mate is versterkt, geen sprake zal mogen zijn van „rust in de salaris-regeling", zoo als de regeering ze blijkbaar wenscht; zijn sympathie uitspreekt voor het sa- larisadtos, dat 24 April j.l. dloor het A.C.O.P. aan de regeering is gericht en het hoofdbestuur opdraagt, rich ie weer te blijven stellen tegen eventu- eele verdere aantasting van het sala rispeil dter ambtenaren. Na eenig debat werd' de resolutie bij acclamatie aangenomen. Benige voorstellen, betreffende wij ziging van 't Bezoldigingsbesluit, kwa men niet aan de orde. Besloten werd, dat de Bond1, bij zijn salarisactie zal ijveren voor vemvindiefring van het aantal salarisschalen, verhooging van minima en vroeger bereiken van het maximum'. Aan het hoofdbestuur werd opgedragen, te ijveren voor een her ziening van heit Salarisbesluit-1925, in het bijzonder van het bepaalde art. 8 sub III, alsmede, in dien geept te werken', dat er een nieuw Bezoldi gingsbesluit kome, gelijk aan dat van 1920 waaronder ook vallen die groe pen, welke er in 1925 uitgelicht rijn. Alg. Ned. Typografenbond. Het zestigjarig bestaan. In. die feestelijk versierde Konings zaal van „Artis" in Amsterdam', hield de Alg. Ned. Typografenbond) gister middag receptie, ter gelegenheid van rijn zestigjhrig bestaan. Do voorzitter, de heer F. van der Wal, opende de receptie met een rede waarin hij er op wees, dat de oprich ting van den A. N. T. B. samen viel met de geboorte van de Ned. Vakbe weging, waarvan, zei hij, wij dus hier eigenlijk het „Wiegenïest" vieren. Reeds in 1869 hebben' de georgani seerde typografen gepoogd door net vormen van een tariefsgemeenschap te komen tot een bedrijf, dat economisch zoodanig was ingericht, dat het aan de looneischen kon voldoen. Het was dus niet een verrassing, zei spr., toen wij in 1914 tot een tariefsgemeenschap kwamen, die ons een maite van mede zeggenschap verschafte, die in sommi ge oprichten uitgaat boven de mede zeggenschap, die door velen als goed wordt beschreven. De secretaris, de heer Van Haaien, deed daarna mededeeling van een groot aantal ingekomen felicitatietelegram men em brieven. Vervolgens sprak de voorzitter van het N.V.V., de heer R. Stenhuis, een felicatatierede uit, waarin hij den A. N.T.B. den pionier deir Ned. Vakbe weging noemde en vaststelde, dat deze organisatie thans nog pioniersarbeid verricht Spr. doelde op het coll. con tract, dat voorbeeldig is, maar moet worden uitgebreid' in socialistische rich ting. Spr. bood namens het N. V. V. f 1000 voor de inrichting van 'n nieuw bureau aan. Ook heeft gesproken de heer Kort- huis, voorzitter van de Federatie van Boekdrukkerspetroonsvereenigimgen 0e in antwoord) op de reder van den' heer Steohuis zeide, dat de C.A.O. reeds sociaal genoeg is. Juni of zomermaand. Juni is een der meest aangename, zoo niet de mooiste maand' van net. jaar. De dagen zijn het langst, de zon schijnt veel, de temperatuur is niet le hoog en de regenval doorgaans nog niet zoo groot. De gemiddeld» temperatuur van Juni bedraagt 16.4 gr. C. (in Maastricht 17.7 gr. C. en te Heider 14.7 gr. C.), terwijl gemiddeld vier dagen voorko men met een temperatuur van boven de 25 gr. C. De hoogst waargenomen temperatuur bedraagt 36.1 gr. C. (in 1915 te Oudenbosch), de laagste —1 gr. C. (in 1924 te Winterswijk). De koudste Junimaa'ndl hebben we in 1923 gehad, toen de temperatuur gemiddeld 13 gr. C. bedroeg. Het grasland on dervond daarvan echter weinig nadeel, maar de akkerbouwgewassen groeiden over het algemeen slecht. Nachtvorst kan vrij veel voorkomen op 6 Jun» 1924 werd te Grosthudzen zelfs ijs in een sloot gevonden. Boekweit en stam- boonen hebben van nachtvorst soms zeer te lijden. Juni is voor dien boer en tuinder een drukke maand!. In dien moestuin zaöit men in begin Juni nog zomer-andijvie en poot de planten later uit. Winter-amdijvie wordt van '-iiide Juni tot einde Juli aan de aarde toevertrouwd!. Het uitplamten kan later zeer geschikt plaats hebben op de bedden waar peulen, erwten of tuinboonen gestaan hebben. Deese ko men juist van het veld, als de winter- andijvie van de eerste zaaiing uitge- plant moet worden. Daar andijvie groote behoefte aan stikstof heeft, rijn de genoemde gewassen dus ook om die reden een' goede voorvrucht. Tot ongeveer St. Jan, (24 Juni) kan men diaorgaan met het leggen van snij- en spersieboonenverdeelt men den t itzaai over eenige weken, dan lean mien tot in October boontjes oog sten Zoowel stam- ais stokboomen lee- nen zich uitstekend voor de inmaak, voo- welk doel men ze echter niet te rijp moet laten worden. Op den zoo juist genoemden datum staakt men ook het steken van asperges, tenzij men de bedden opruimt. Op konden grond kan men met het steken nog een week langer doorgaan. Op dte vrijgekomen bedden, waar bijv. spinazie, raapstelen of snijsla heeft gestaan, kunnen jonge koolplan- ten wonden gezet. De vruchtboomeni zuivert men van rupsen, vlindereitjes en andere insec ten. Mochten de appel- en pereboom en te zwaar beladen rijn, dan verdiep het aanbeveling, tijdig de kleinste, minst gave vruchten te verwijderen men verkrijgt dan een gering aantal mooie vruchten. Bij pyramid en, struik- vormiboomen, snoeren en leiboomen zal dit in den regel wel geen moeilijkhe- den opleveren. Aardbeien worden deze maand rijp. In dien bloementuin kan men weldra de bollen van hyacinthen en tulpen verwijderen ze worden goed' schoon- gen aakt en daarna1 op een droge plaats bewaard. De vrijkomende perken kun. nen door blad1- en knolbegonia's, ge. ramiume, asters en andere bloemplan ten worden ingenomen. Zownepitten, thans uitgezaaid, geven in den nazo mer nog mooie bloemen. H|et laten uitbloeien der bloemen verdient geen aanbeveling, daar op die wijze te veel voedbel aan de plan- ten wordt onttrokken. De reeds ge- bloeid hebbende sierheesters»! neemt men onder de schaar, terwijl ook door nen- en beukenhagen deze maand moe ten worden gesnoeid. Ook knipt men Voorzichtig de vruchtbeginselen der uitgebloeide azaliats en rhododendrons af men verkrijgt dan. meer en mooier bloemen het volgende jaar. Het ver potten van samimdge kamerplanten ver dient alle aanbeveling. Juni-kevertjes in de rozen kan men 's mbrgens vroeg wegvangen door op dte struiken te tik- ken de ins oefen laten zich dan val- len. De hooi-oogst neemt gewoonlijk in deze n «and een aanvang. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 6.35 Frankfort. Lezingen. 7.10 Berlijn. Lezingen. 7.20 Londen. Tijdsein, voordrachten pianomuziek, Mozart. 7.45 en 10 u. Hilversum. Nieuwsbe- richten. 8-1Ö Hilversum. Concert, solisten da heeren L. Klein, fluit, en E. Veen, piano lezing mevr. M. L. Mispeibiom Beyer—'Theamissen, over de verplich ting van1 den mensch aan het dier in het algemeen, in het bijzonder aan zijn huisdier. 8.20 Brussel 487 M. Fragmenten God- nod's „Faust". Londen. Zang, mu- üek, voordracht. Zürich. Voordracht concert. Münster. Concert (sprook jes). Oslo 382 M. Concert, daarna lezing. Stockholm' 430 M. Concert. 8.35 Frankfort. Orkest, declamatie. 8.50 Berlijn. Voordracht daarna muziek. Parijs 1750 M. Concert. 10.20 Hamburg,. Orkest. Londen. Thomas Hardy programma. •11.20 Londen1. Dansmuziek. Het station Königswustenhaiusen 1300 H. zendt uK* 8.90-5.30 Lezingen en cursussen. 8.50 Progr. van Berlijn. Het station Daiventry 5XX 1600 M. zendt uit 1.20—2.20 en 3.35—8 uur. Programma van Londen. 8 u. Lezing (Manchester). 8.20—12.20 progr. van Londen. ONZE KOLONIëN. Eene noodlottige vergissing. De verkeerde medicijnflesch gegrepen. In de Lavolettê-Kiiniek te Malang overleed de heer J. C. G. van Vlier- den, administrateur dier sf. PangQOO- gredjo, een te Malamg bekende en ge ziene persoonlijkheid. De heer Van Vlierdeu. was voorzit ter van de groe/p Malaaig van het Al gemeen» Sui k ersyjidi oaatbestuurslid van die Lavalette-Klimiek en, vervulde nog andere bestuursfuncties, welke hem in de samenleving een vooraanstaan de plaats deden innemen. Door een even droevige als noodlot tige vergissing werd dit werkzame le ven plotseling afgesneden. Zooalp een telegram reeds meldde, gevoelde de heer van V li enden zich een weinig onwel en besloot wat koolzure sodain te nemen. Hij nami, zoo meldt de Ind. Ct„ eigenhandig uit zijn medicijnkast de flesoh, die het verlangde middel moest bevatten, doch greep abusieve lijk1 een andere, welke salpeter inhield en nam. hiervan een flinke dosis in. Deze vergissing kostte den heer Van Vlierden het leven. Kerst drie dagen na het innemen van het schadelijke poeder deden zich abnormale verschijnselen voor en de ontslapene kwam eerst bij het inge stelde onderzoek tot het besef, dat hij zich vergist had. Prof. Leber deed wat in rijn macht was omi het leven van d'en heer Van Vlierdjem te redden, dtoch medische hulp mocht niet meer batep. Een hevige nieraandoeming met daarmede gepaard gaainde verlamming en hartzwakte maakten een eind aan een nuttig leven. Kwaadwillige Atjeher neergelegd. Een AnetaHelegrami uit Bandoeng ireldt, dat het legerbestuur oen tele gram uit Atjeh ontving, waarin wordt medegedeeld, dat te Pintoerimboe (Bo ven Troemen) een kwaadwillige ia neergelegd. Aan onze rijde werd een Menadoneeeclh sergeant licht gewond. Ir. Muller vermoord. Een paardenjongen de dader. Volgens Anetai is de heer Mullfih Ing. bij het Gouvememets Krachtsta tion von Torn bang SaWah (Bemkoelen)( door een onhebbelijke^ paarden jonge» dien de heer M. te voren had gesla gen, met mepstekeo gedood. 441 >te NEDERL. STAATSLOTERIJ. Trekking van Woensdag 2 Juni. 5e Klasse. Hooge prijzen: 25.000.5299 15.000.—: 17155 1000.—: 1300 3020 9641 13539 16904 J 400.—: 5140 13392 200.—: 3930 43887 f 100.4158 5936 6301 9249 11366 14575 17304 17736 18490 Prijzen van 70. 18 139 385 627 636 675 716 892 913 977 1020 1030 1100 1197 1231 1289 1326 1527 1548 1552 1650 1704 1719 1805 183? 1875 1948 2052 2065 2314 2331 2334 2497 2633 2733 2890 2964 2968 3224 3384 3490 3550 8555 3556 3698 3708 3831 4063 4225 4264 4340 4460 4573 4692 4601 4607 4642 4931 4960 5082 5120 5204 5231 5237 5284 5289 5332 5343 5439 5460 5491 5556 5566 5628 5642 5700 5869 6038 6079 6104 6122 6263 6774 6787 6822 6902 6930 6983 7016 7018 7058 7095 7108 7126 7176 7200 7583 7711 7854 7881 7916 7963 8018 8051 8093 8112 8187 8195 8376 8412 8419 8474 8484 8547 8586 8896 8 900 8927 9065 9099 '9242 9253 9278 9292 9463 9654 9667 9785 9846 9904 9972 10040 10045 10054 1O180 10807 10858 10902 11061 11174 11285 11300 11552 11593 11751 11798 11805 11862 11885 11969 11978 12056 12081 12203 12394 12408 12430 12783 12822 13098 13156 13293 13334 13363 13387 13450 13470 13487 13531 13666 13676 13728 13747 13898 13054 13992 14024 14071 14112 14193 14108 14226 14254 14322 14360 14508 14622 14601 14624 14627 14629 14635 14708 14785 14786 14823 16052 15165 15169 15191 15400 15401 16420 15445 15511 16643 15723 15748 15825 16075 16223 16440 16454 16490 16834 16865 16916 16933 17053 17076 17139 17311 17429 17486 17660 17843 18000 18028 18041 18098 18376 18483 18505 18583 18631 18635 18820 18865 18889 19039 19119 19187 19216 19340 19390 19450 19457 19505 19609 19713 19795 19888 20090 20116 20230 20300 20403 20426 20482 20561 20629 20633 20875 20935 20951 20995 Nieten: 19 20 57 109 119 177 229 264 299 300 304 366 411 424 491 466 480 516 535 633 658 709 721 760 775 799 915 930 988 993 1026 1036 1070 1087 1088 1091 1114 1118 1132 1162 1165 1221 1260 1265 1271 1279 1299 1309 1333 1348 1364 1367 1396 1403 1441 1448 1463 1579 1691'1647 1654 1697 1700 1749 1756 1817 1837 1871 1901 1968 1962 1971 1981 2033 2061 2073 2124 2181 2186 2190 2202 2212 2231 2288 2302 2344 2377 2431 2445 2568 2592 2615 2677 2694 2793 2799 2830 2866 2886 2907 2917 2923 2934 2936 2956 2967 2976 3038 3058 3229 3234 3271 3314 3384 3358 3368 3401 3430 3456 3463 3495 3496 3548 3558 3568 3627 3659 3684 3696 3715 3738 3771 3783 3818 3848 3849 3858 3863 3870 3898 3910 3911 4001 4033 4034 4044 4101 4149 4248 4265 4268 4276 4277 4290 4291 4293 4359 4407 4411 4465 4488 4519 4541 4551 4557 4658 4591 4596 4697 4620 4634 4645 4647 4648 4656 4691 4718 4723 4779 4780 4789 4812 4825 4829 4850 4856 4861 4949 4967 5019 5022 5042 5069 5083 5122 5165 5196 5209 5342 5363 6366 5372 5381 5387 5410 6434 5463 5476 6483 5496 5683 5649 572» 5728 6744 6760 6766 5801 8831 5858 5859 5910 5928 5951 m 6041 6601 6054 6091 6112 6137 6177 4181 6185 6216 6220 6309 6336 6343 6375 883 6394 6492 6627 6618 6661 6680 6771 m 6811 6896 6909 6916 6920 6942 7020 "WS 7073 7106 7130 7136 7199 7205 7228 128 7327 7371 7428 7510 7583 7586 7622 1# 7669 7689 7704 7808 7884 7891 7935 J3 8030 8050 8061 8102 8153 8163 8196 83 8234 8256 8259 8261 8271 8325 8382 8423 8437 8444 8485 8508 8536 8583 «25 8652 866il 8723 8734 8752 8753 8787 m 8859 8872 8879 8999 9003 9024 9028 9096 9145 9181 9187 9194 9211 9248 9256 9269 9375 9402 9466 9609 9531 9560 9598 9653 9714 9725 9741 9763 9802 9818 9838 9839 9864 9865 9878 9890 9895 9901 9917 9927 9960 9984 10000 10026 10115 10185 10199 10229 10259 10276 10286 10296 10300 10310 10434 10444 10473 10503 10519 10534 10564 10601 10670 10692 10700 10722 10818 10803 10926 11027 11035 11056 11067 11161 11173 11176 11217 11258 11270 11281 11321 11454 11460 11476 11510 11532 11539 11540 11565 11627 11643 11668 11674 11691 11712 11737 11752 11778 11856 11870 11917 11934 11954 11967 11998 12048 12078 12086 12089 12105 12142 12157 12169 12172 12180 12238 12264 12344 '12460 12505 12540 12554 12613 12627 12663 12666 12678 12709 12722 12723 12725 12727 12834 12847 12878 12994 12979 13009 13014 13032 13035 13043 13086 18131 13144 13161 13202 13218 13232 13272 13281 13284 13816 13338 13345 13365 13372 13435 13440 13454 13556 13671 13725 13751 18804 13890 13912 13982 14000 14012 14042 14133 14148 14151 14225 14244 14274 14296 14353 14858 14385 14472 14475 14495 14509 14680 14713 14821 14831 14834 14851 14898 14903 14927 14928 14952 15069 15060 15134 16157 16185 16265 15275 15310 15314 15332 15351 15417 15498 16509 15542 15594 15598 15607 15641 15667 16668 15677 16697 15701 16737 15770 15792 15824 15916 15966 15988 16025 16030 16037 16069 10116 16130 16132 16192 16199 16209 16226 16228 16246 16259 16279 16340 16341 16361 16445 16524 16526 16554 16573 16684 16700 16716 16817 16869 16870 16922 16925 16981 16999 17013 17037 17070 17079 17103 17Ü40 17180 17208 17247 17329 "367 17367 17878 17407 17408 17431 17468 17652 17560 17673 17579 17665 17668 17677 17710 17711 17730 17811 17875 17951 17986 18090 18115 18119 18180 18195 18238 18327 «386 18433 18434 18458 18466 18547 18563 593 18603 18667 18661 18667 18728 18737 «776 18830 18907 18909 18910 18974 18994 «019 19046 19051 19067 19087 19100 19207 «248 19275 19277 19314 19364 19435 19488 ««2 19536 19647 19668 19708 19780 19838 2J67 19898 19931 19944 19966 20006 20057 2*1 20161 20325 20360 20448 20463 20516 20532 20543 20630 20648 20655 20677 20762 20766 20778 20804 20826 20830 20907 20926 20927 20936 20938 TELEGRAFISCH WEERBERICHT 2 Juni %ste stand 762,5 te Memel. standi 746 te Rennee. Jjwachting: Matige wind uit Westelijke Gedeeltelijk bewolkt. Kans op re- ^'en. Zelfde temperatuur. 2-S Juni U<9^9P'a.m.—4.14 v.m. STADSNIEUWS. GOUDA, 2 Juni. Hinderwet. Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van dte Sinclait Union Petroleum Company te Amsterdam, om vergunning tot het op richten van een benzine-eneetpomp met -tank voor de perceel(en) gelegen Wachtel straat, kadastraal bekend Sectie E No. 136, 767, 2496. Dat op Dinsdag den 15 Juni 1926 des na middags ten 2 ure op het Raadhuis gelegen heid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secre tarie der Gemeente van de ter zake ingeko men schrifturen kan worden kennis geno men. 'De aandacht wordt er op gevestigd, dat volgens debestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen komstig artikel 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of en eer zijner le den zijn verschenen ten einde hunne bezwa ren mondeling toe te lichten. Vereeniging van Huiseigenaren „Volksbelang". In de Maandag j.l. gehouden openbare vergadering is door een honderdtal Huis eigenaren uit het Stadsdeel „De Korte Ak keren" bovengenoemde vereeniging opge richt. iLid dezer vereeniging kunnen worden alle huiseigenaren uit dit Stadsdeel en zij die aldaar eigendommen bezitten. iDe contributie werd bepaald op 5 ct. per week, per lid en per woning. Het Bestuur werd samengesteld als volgt: T. van Vliet, le Voorz.; T. de Bruyn, 2e Voora.; W. J. Imholz, le Secr. Pr. Juliana- straat 10; A. Jansen, 2e Secr.; A v. d. Voo- ren, le Penningmeester; G. A. v. Kooten, 2e Penningmeester; J. Schouten, Commissa ris. Uitvoering Invaliditeitswet. Men verzoekt ons het volgende over den Raad van Arbeid te Utrecht met inbegrip van den voormaligen Raad van Arbeid te Gouda mede te deelen: Tot op 1 Mei 1926 werden toegekend: 675 invaliddteitsrenten tot een totaal jaarbedrag van 110968,52 2956 ouderdomsrenten tot een totaal jaarbedrag van 439426; 371 we duwerenten tot een totaal jaarbedrag van 65986,96; 454 weezenrenten iet een totaal jaarbedrag van 83666,18; geneeskundige behandeling en (of) verpleging werd toege staan in 906 gevallen, observatie had plaats ih 35 gevallen. Betreffende alle Raden van Arbeid teza men: Tot op 1 Mei 1926 werden toegekend: 12772 invaliditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van 2133477,84; 51119 ouderdoms renten tot een totaal jaarbedrag van 7609128; 6280 weduwerenten tot een totaal jaarbedrag van 1113448,70; 7886 weezen renten tot een totaal jaarbedrag van 1444706,38; Uitkeering aan gezinsleden van in verpleging opgenomen verzekerden had plaats in 9 gevallen tot een totaal jaar bedrag van 1113,15; Geneeskundige be handeling en (of) verpleging werd toege staan in 16784 gevallen, observatie had plaats in 1153 gevallen. Concert Jaap Spaanderman en H. Hekking. Op Vrijdag 11 Juni a.s. zullen de heeren Jaap Spaanderman (piano) en H. Hekking (cel) een concert geven in den Grooten Schouwburg alhier. Het Bestuur der Sociëteit is zoo gelukkig geweest zich van de welwillende medewer king dezer heeren te verzekeren hetgeen des te meer waarde heeft omdat een- zoo zeld zaam schitterend concert thans aan de leden en hunne huisgenooten tegen een billijk en tree kan worden aangeboden. le Orgelbespeling in de St. Janskerk. Voor de eerste orgelbespeling in dit sei zoen, gisteravond gegeven door den heer Henri C. J. de Man, met medewerking van Mej. Willy Gaemers, sopraan, den Haag, en den heer J. J. Jager, viool kon de belang stelling grooter zyn geweest. Het gebodene was een gang naar de kerk alleszins waard. De heer de Man gaf het concerto in C dur van J. S. Bach, Sonate no. 2 van F. Men- delssohn-Bartholdy, Prière et Berceuse van I Alex Guilmans en Nuptial Postlude van Williarii Faulkes. In deze nummers had de heer de Man opnieuw volop de gelegenheid, zjjn uitnemende kwaliteiten als organist te laten hooren. Het is een genot, te luisteren naar zqn warm, gevoelvol en technisch vol maakt spel. Mejuffrouw Willy Gaemers bleek ons te beschikken over een helder, aangenaam klinkend sopraangeluid, dat ons in het eer ste nummer wat zwak leek om het geheele kerkgebouw te vullen, doch zich later her stelde. Hare voordracht is natuurlijk en zij zingt met veel gevoel. Zij gaf: Jesus unser Trost und Leben, van J. S. Bach, de aria uit Cantate no. 21, eveneens van J. -S. Bach en „Er werdet seine Heerde" van G. F. Handel. (De heer Jager gaf twee nummers, Sonata (a-moll) van G. Sammartini en Canzonetta van P. Tschaukowsky. Het eerste nummer, dat eenigazins onrus tig aandeed, gaf o.a. den heer Jager niet de volle gelegenheid, al zijn goede spel kwalitei ten als violist naar voren te brengen, in het warm van toon gespeelde, meer gedragen Canzonetta handhaafde de heer Jager ech ter zijn naam als uitstekend violist. De zang- en vioolmumoiers worden door den heer de Man op uitstekende wijze bege leid. Verkeer over de wegen van den Zuydplas- polder in Schieland. Een voorstel tot tolheffing. Dijkgraaf en heemraden van den Zuyd- plaspolder in Schieland schrijven aan de vergadering van stemgerechtigde ingelan den van dien polder: Het onderhoud van de wegen In onzen polder vraagt de laatste jaren zulke enor me 'bedragen, dat het grootste deel der pol- derlasten daarvoor moet worden disponibel gesteld. Aanvankelijk hebben wij gedacht, dat drt maar van korten duur zou zijn, wijl de pro vincie zich bijzonder interesseerde voor de hoofd verbindingswegen en diverse cocnmis- siön benoemde om een eventueele overne ming voor te bereiden, doch die gedachte hebben wij laten varen, sinds 't rijk zich is gaan bezighouden met een gelijksoortig on derzoek. Wel is waar hebben wij eens nauwkeurig geïnformeerd by Zy'ne Excellentie den mi nister van waterstaat naar den stand van zaken, maar wy meenen reden te hebben Oen te vermoeden, dat de oplossing van het wegen-vraagstuk, meer speciaal om finan- cieele redenen, nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten. Intusschen breidt het verkeer zich gaan deweg uit en worden steeds hoogere eischen gesteld aan de wegen, met het gevolg, dat men voortdurend meent t« moeten aandrin gen op een beter onderhoud van de wegen, die er voor het algemeen verkeer liggen. En al is het waai-, «lat de klachten in hoofdzaak komen van hen, die zich wel 'beijveren om de wegen stuk te ryden ,maar, geen inge- land van den polder zynde en alleen om die reden, geen cent in de kosten van onderhoud bijdragen, het neemt toch niet weg, dat J de klachten veelal gegrond zyn. Toch willen wy er aanstonds op laten vol gen, dat wy er niet aan denken by uw ver gadering te komen met voorstellen, nog meer aan de openbare wegen ten koste te leggen, tenzij^, er kans bestaat, dat de ndet- ingelanden aan de buitensporige kosten hel pen betalen. Daarom hebben wy overwogen, deee per sonen op eenigerlei wijze te doen bijdragen in deze algemeene kosten, «n wij hebben na ampele bespreking besloten, uw vergade ring voor te stellen, ons te machtigen tot de aanvrage van een concessie tot heffing van tolgeldten op de wegen dea polders. Of deze aanvraag een gunstig onthaal zal vinden by dp hooge regeering, wy weten het niet, maar wy hopen, dat zij tevens een aanspo ring moge zijn voor het rijk, zich de zorg voor de wegen, waarop een groot doorgaand verkeer is, aan te trekken. Het wil ons toeschijnen, dat wjj reeds het doel bereiken, waaneer de motorrijwielen en ae motorrijtuigen worden belast. Blyven deze den polder passeeren ,dan dragen zij ook in de kosten van wegenonderhoud bij en mijden zy den polder ,dan hebben wy kans, dat de wegen weder in den toestand van vroeger terugkeeren, zoodat zy weer kun nen wedijveren met bijvoorbeeld den Bloe- mendaalschen weg, die ook niet wordt bere den met motorrijtuigen. (Ondanks het vrij belangrijke verkeer over deeen weg, ver keert hy, dank zij het verbod voor motor rijtuigen, in uitstekenden staat. In verband daarmede zOuden wij aan Hare Majesteit de Koningin willen verzoe ken, aan ons concessie te verleenen tot tol heffing op dè polderwegen Jn dier voege, dat bij het binnenkomen van d'en polder een tolgeld zal .worden .geheven naar onder staand tarief: voor een motorrijwiel 10 cent, voor een motorrijtuig vooi) ten hoogste zes personen 30 cent, voor een vrachtauto 40 cent en voor een auto voor meer dan zes personen 50 cent. Aan de hand van het vorenstaande hebben wy de eer uw vergadering te adviseeren, ons te machtigen, in den aangegeven zin stappen te doen en by aldjen de concessie wordt verleend, de heffing van die tolgelden in het openbaar by inschrijving te verpach ten op de wijze als ons goeddunkt. Agenda. 3 Juni, 8% u. Soc. „Vredebest". Ledenver gadering. 4 Juni 8 uur, Soc. de Réunie bovenzaal, Jaarljjksche Alg. Ledenveragdering van het Dep. Gouda van het Ned. Dep. van Nijverheid en Handel. 6 Juni, 46 u. Houtmansplantsoen. Concert van de Pionier. Goud ache Padvinders. Woensdag: Padvinders, Patrouilleavond 8 u. Vrijdag: Welpen vervolgcursus E. H. b. O., 6% u. Zaterdag: Kopschool, 1% uur. UIT DEN OMTREK. GOUDERAJL Zondag 30 Mei hield de Postduivenveree- niging „de Witpen" een onderling concours vanuit Orleans, afstand 489-4 KM. 'De pryzen werden 'behaald als volgt: T. D. Böth le, 12e, 17e, 25e en 27e pry's; C .de Braber 2e, 7e, 21e en 29e*prys; F. v. Vliet 3e, 8e en 9e prys; A. de Groot 4e, 14e en 19e prijs; P. v. d. Linden' 5e en 23e prys; J. Baas 6e prijs; L. Boers 10e prys; P. v. d. Berg 11e, 13e, 24« en 26e Prijs; C. Loender- sloot 15e, 16e en 18e pry's; J. N. v. Leeu wen 20e prijs; L. Boers 22e prijs; G. Pals- graaf 27e prys. Aankomst eerste duif 2-10-32, laatste duif 4-04-54. De door de Dir. Miss Blanchefabriek te Rotterdam geschonken wisselbelrer, werd gewonnen door T. D. Both met eersten prys. HAASTRECHT. Door de landbouwers C. Spruit, D. de Jong en A. Anker is aangjfte gedaan van het voorkomen van mond- en klauwzeer on der hun vee. By de Gemeente-pol itie zijn inlichtingen te 'bekomen omtrent een gevonden gabardi ne-regenjas. - TUMT. Door de landbouwers Gebr. Blonk en A. Vermeulen is aangifte gedaan van het voor komen van monid- en klauwzeer onder hun j l '•••-■«_ MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Woerden. 2 Juni. Aangevoerd 583 partijen. Prijzen le kw. f 52-56, 2e kw. f 46-50, met r.m. f 5459, f 48—53, zware I 60. Handel matig. KERKNIEUWS. Remonstrantsche Broederachap. In de voortgezette algemeen© verga dering Kwam aan de orde het voorstel over net toegankelijk stellen der al gemeen© vergadering voor atgevaar- dagden van, uemonstranitsohe vereeni- gingen eai voor liuippredikers. Up voorstel van den heer Van Stolk uit Katterdami werd besloten de ge heele zaak van erkenning en afvaar diging van de „kringen" aan te hou den tot het volgend jaar. Aangenomen werd de toelating van hulppredikers, voorloopig nog met ad viseer eaide stem. De uitslag der versohilleaide stem mingen is, dat benoemd zijn: tot voor zitter der vergadering in. 1927 ds. W. J. Wegerif van Utrecht, tot ondervoor zitter dierzeifde vergadering dr. L. J. van Hoik van Utrecht tot le secre taris dr. C. D. Sax vain Oude Wete ring tot 2e secretaris dir. L. B. Hout- gast van Boekoop tot leden der com missie tot de zaken dier Remonstrant sche Broederschap mr. A. J. v. Ray en te Amsterdam en de heer W. J. For- tu(n\ Droogleever te Utrechttot cu ratoren van het Seminarium dr. G. E. W. van Hitte te s-Gravenhage en dr. C. E. liooykaas te Rotterdam tot lid van de commissie voor de Remon stranten in de verstrooiing ds. J. Bey- ermian te Meppel. De Oekozenen namen, voor zoover aanwezig, allen hun benoeming aan. Na den koffiemaaltijd kwaim aqn de orde het voorstel tot regeling der pen- sionneering der predikanten. De botKhoiuder der Broederschap, de heer J. van Hoboken Azai., te Rot terdam», deelde mee, dat thans, nadat nog ©enige giften van gemeenten en particulieren, rijn ingekomen, in totaal van het benoodigde bedrag voor dq voorgestelde pensionneering aanwezig is de som van f 115.000. Het nog ie vinden bedrag is dns thans reeds ge daald tot ongeveer f 35.000. Er rijn nog wel verschillende moei lijkheden, b.v. in veTband met vroe ger gegeven legaten aan de bestaande weduwen- en weezenbeurs. Ook zijn er verschillende gemeenten, die de VA bijdragen, behalve hetgeen reedp aan de Broederschap wordt af gedragen, zeer hoog vipden- Ook zi jn er gemeenten, die reeds voor haar predikanten met levensver zekeringsmaatschappijen een overeen komst hebben gesloten. Moeten deze polissen gecontinueerd worden Zoo komen er moeilijkheden en be zwaren, ook van administratieve!* aard. Het voorstel werd echter warm ver dedigd door de pensioencomhiissie. Het geld|t hier een ©erezaak voor de Broe derschap. Als de naam' van onze kerk iets beteekent, dan mogen wij onze predikanten niet, na een leven van harden en zwaren arbeid, pensionnee- ren met een bedrag van f 1500. Het geheele voorstel werd nu in be ginsel in stemming gebracht on met algemeene stemmen aangenomen. De vergadering betuigde haar hartelijk en dank aan de heeren Lange en Heyde- man, die deze zaak met zooveel toe wijding hebben voorbereid. Een dit jaar te houden tweede alge meene vergadering zal een en ander uitwerken en reglement eer en. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Seriewedstrijden op het G. S. V.-terrein. Op 6 en 13 Juni a.a. zullen op het G. S. V.- terrein aan de Nieuwe Vaart seriewedstry- den gehouden worden, die georganiseerd zyn door het Weekblad „Groot Rotterdam". De volgende vereenigingen zullen er aan deelnemen: Olympia II, Moordrecht 1, Stol wijk I, Waddinxveen I, G. S. V. II en O. N. A. II. De loting was als volgt: 6 Juni: A 121 uur: Oilympia IIMoordrecht I- B 1.30-2.30 uur: Stolwyk IWaddinx veen I,- C 9—4 uur: G. S. V. IIO. N. A. II. 13 Juni: D 1112 uur: Winnaar A—Winnaar B. E 12.30il.30 uur: Winnaar C—iBy te lo ten verliezen van A, B en C. 23 uur: Verliezer DVerliezer E. 3.305 uur: Winnaar D'Winnaar E. ZWEMMEN. P. Ooms als oefenmeester. Naar de „N. R. Crt." verneemt heeft op een daartoe door het 'bestuur der zwem ver eeniging Het Y, gedaan verzoek, de oud- kampioenzwemmer de heer P. L. Ooms, be langeloos op zich genomen oen de zwem mers, vooral die op de lagere afstanden, te trainen. Het zwemfeest van Het Y. Blijkens een bij het bestuur van Het Y ingekomen brief, staat het thans vast, dat de wereldrecordhouder op de schoolsl&gboan de Belgische zwemmer van Parijs, zal deel nemen aan de internationale wedstrijden, die Het Y Zondag 26 Juli in het Badhuis te Amsterdam zal houden. DRAADLOOZE DIENST. Nieuwe belastingplan nen voor België. BRUSSEL, 2 Juni. De nieuwe be lastingvoorstellen welke de Belgische regeeriwg heden zal indienen, bevat ten een heffing op dte overdracht van onroerende goederen en verhoog ing van de douanerechten. De grondbelas ting zal niet verhoogd worden, doch voor de tweede keer worden geheven. Een luxe belasting waarvan de op brengst op 250 mölUoen trames wordt aangenomen, zai eveneens worden ge heven. Koffie en petroleum zuilen niet word'en belast. Do totale opbrengst van 1500 milli oen francs zal worden gestort is oen amortisatiekas, tenr behoeve van de vlottende schuld. Een vliegtuig van den dienst LondenParijs zoek. LONDEN, 2 Juni. Een vliegtuig van den dienst Parijs—Londendat gister middag js vertrokken is i»ie<t te Croy don aangekomen. Men heeft niets meer van het vliegtuig vernomen en men vreest dat bot in het Kanaal neerge stort en gezonken is. De breuk tusschen Lloyd George en Lord Oxford volkomen. LONDEN, 2 «Juni. De breuk tusschen Lord Oxford en Lloyd George is he den voiledig geworden, door de publi catie der verdere correspondentie. Deze correspondentie omvat een briet van Lord Oxford aan Sir Godfrey Collins een der liberale» whipe waarin den toestand nog eens wordt, uiteen gezet, en een gemeenschappelijke verklaring van 12 leaders van de liberale partij aan het hoofd1 waarvan Lord! Grey staat die het standpunt van Lord' Oxford sleunen en verklaren dat Lioyd Geor ge de partij in moeilijkheden heeft ge bracht. Lord Oxlord verklaart nogmaals, dat de algemeene staking een schending beteekent van een dter voornaamst» principes van het liberalisme, en dit was de eensgezinde meening van de liberale leiders die op 3 Mei bijeen kwamen Lloyd George verklaüTde do bijeenkomst van het kabinet een week later te zullen bijwonen en in een brief verklaardei hij, dat hij afweek van de verklaringen die door Oxford en Lord' Grey waren afgelegd, ter on dersteuning van dte bevoegdheid der regeer ing tijdens de staking. Dit aldus Ierd Oxfard', stond' gelijk met een aftreden en hij beschouwde dit ook zoo. liordi George werd' niet uitwezen, zoo zegt hij, hij weigerde te komen. De redevoeringen die Lloydl George* en Lord Asquith ln heit openbflör de zen week zullen houden, zuilen- een ve-rder licht werpen op deze kwestie. Het mynconflict in Engeland. LONDEN, 2 Juni. De regeering staat in voortdurend' contact met de partijen in het majnconflict. Mem gelooft dat de besprekingen der laatste dagen, ten, slotte toch zullen leidien tot een ner- opening der onderhandel mg en Schade voor de bollenlcweekera. LEIDEN, 2 Juni. Er wordt in den laats ten tijd door de bloembollenkwee- kers ernstig geklaagd over den on rustbarenden omvang die" dte nieuwe bloembollenziekte, het zoogenaamde zAvamrand aanneemt. Vooral sedert den zwaren regenval van Zondag j.l. worden de bollen in groote hoevee:, heden aangetast. Het eenige afdoende middel om' verdere uitbreiding te voor komen is afschoffelen en rooien. Bij sommige hyacinthen-kweekers be loopt de schade vele duizenden gul dens. WISSELKOERSEN. 1 Juni. 2 Juni. Officieel. 12.1014 12.10% 59.23 59.23 8.18 8.16 7.85 8.07 48.19 48.18% 35.20 35.20 65.60 65.63 66.62% 66.65 54.65 54.62% 2.48% 2.48% Niet officieel. 87.75 37.36 9.40 9.40 7.37 7.87 BewMverzicht. De effectenbeurs had: heden een kallm voorkomen. Het publiek blijft zich gereserveerd betoenen, en ook Je beroeps handelaren wemschen niet veel te ondernemen, zoodat dte affaire wei nig te bet eek enen heeft. De rubberprijzen te Londen hadden een kleine verlaging ondergaan, waar door ook de rubberwandeelen over het algemeen iets lager kwamen te liggen. Suik#rwaarden werden) eenigszins beneden de koersen van gisteren ge noteerd!. Waarschijnlijk! naar aanlei ding van den lichten teruggang der suikertermijmxrteering in Amerika. Tabakken gaven een geringe affaire te rien. De Sumatrasoorteo waren eer der aan den zwakken kant. Van de olie-waarden waren Konink lijken weinig veranderd. Prolcngatie 2% Londen Berlyn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York Madrid Milaan Praag

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1