EN! stten I F NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, enz. No. 16166 Dondert i 3 Juni 1926 66* Jaargang eer eeuw. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Q DOOR GOUD VERBLIND. Middel D.DJ>. K' a 10 880 ISO 00. Edmund Standen. (Wordt vervolgd). je met lustris Mist11. DEN HAAG Drogisten. Een zelfvoldane wereld zou de armste wereld zijn om in te leven. ehandeling. GD, DAT HET KELEN KAN VING’S GIST- XIMUM AAN I GIST EN LEND IN DE EN NEEMT U J GEVOELT U ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, j X__l J! OAA AK j waai n van dankbare EN. naanden tijd in 15 15 uur Boekhan- plaatsing KMOONHUO Mxotumia 'WllTJU MUIOZII» volgende 5 Minuten ontegenzegige- Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelseh van Miss E. BiRADDON. worden dagelijks aangenomen aan ”A”*rT ZZ 1 en de postkantoren. 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; deze hulde van het goedbewapende vredelievende Amerika wees de P>te- er op dat sedert den wereldoorlog maar geheele bundels welriekend gras hingen nog hier en daar aan de tak ken der wilde rozen, op de smalle paden waar de wagens zich met groo- te moeite een weg hadden gebaand tusschen dicht begroeide heggen van wilde pruimen en zwarte bessen, wil dé rozen en kamperfoelie. Deze bui tengewone Julimaand had zic|h bijkans tropische vruchtbaarheid opend. De thermometer (er het liberale lid, commandant Ken worthy maakte melding van het uitstekende gedrag van allen, diie tjjdens de algemeene staking al dan niet dienst hebben gedaan. Hij maakte van de gelegenheid gebruik, om hulde te brengen aan den minister van binnenlandsche zaken, aan wien hij voor een niet gering gedeelte het succes toeschreef van de pogingen, om de orde te bewaren. De minister van binnenlandsche zaken zei- de, dat hij zich gaarne aansloot bij de getui genis, welke de leiders der arbeiderspartij en der liberalen over het gedrag van het Engelsche volk tijdens de staking hebben gegeven. De bevolking -telt ongeveer 40 mil- lioen zielen en een zeer klein gedeelte van Het begint thans tyd te worden voor on- derhandelingen tusschen Frankrijk eh Span je over het toekomstige régime in het Rif gebied. Terwijl generaal Simon, gelijk reeds gemeld is, in opdracht der Fransche regee- ring naar Marokko is vertrokken, teneinde ter plaatse zelf met de Spaansche autoritei ten tot een accoord te komen over de verde re pacificatie van het Rif, zal generaal Jor- dana, die in Madrid de leiding heeft van de Marokkaansche aangelegenheden, naar Pa rijs komen. De moeilijkheden welke op te lossen zijn bestaan niet zoozeer in Fransch- Spaansche meeningsverschillen, doch vloei en voort uit den toestand in het Rif zelf. Het Rif, waarin tijdelijk door Abd el Krim eenheid gebracht was, dreigt n.l. na diens capitulatie weer uiteen te vallen en zulk een anarchie zou een voortdurend gevaar voor den vrede beteekenen. Reeds thans be ginnen de onder Abd el Krim werkzaam geweest zijnde hoofdlieden der stammen zich te weren. Ze hebben zich naar de stam men begeven, welke zich nog niet overge geven hebben, teneinde de leiding van het verzet tegen de Franschen en Spanjaarden op zich te nemen. Speciaal aan het Spaan sche front by Tetuan is de gevechtsactie al weer begonnen. De vraag rijst nu, op welke wijze de eenheid van het Rif, eventueel on- dit aantal is in conflict met de wet geko men, zelfs onder de bepalingen van de nood wetten. De minister van binnenlandsche zaken gaf toe, dat de redenen voor de noodverordenin gen feitelijk vervallen zijn, sedert de alge meene staking is ineengestort, doch het voortduren van de kolenstaking maakte het volgens zijn meening gewenscht, dat de re- geering deze verordeningen bfj wijze van voorzorg handhaaft. Het rantsoeneeren der kolen is op het oogenblik een der belangrijkste maatrege len welke de regeering volgens de noodbe voegdheden heeft kunnen nemen. M. G. Singer; derde was de favoriet Colora do van Lord Derby. RUSLAND. Een Europeesche Jaarbeurs te Petersburg. Malysjew, de tegenwoordige leider van da jaarmarkt te Nizjniej-Nowgorod, heeft het plan opgevat te Petersburg een jaarbeurs voor geheel Europa te onganiseeren. Een dergelijke jaarmarkt zou, naar Malysjew denkt, er toe leiden, dat de leiders van de grootste Europeesche en Amerikaanscha firma’s naar Petersburg zouden koenen. Bo vendien zou zijn voorstel het monopolie van den buitenlandschen handel versterken. Hoe dat laatste mogeiijk is, vertelt Malysjew niet. Hetbeurscomité te Petersburg heeft het plan van Malysjew goedgekeurd .zoodat er kans bestaat, dat er in deze richting wat gedaan zal worden. De verbrokkeling van den landbouw. De „Ekonomitsjeakaja Zjiznj” ia veront rust door de steeds toenemende verbrokke ling van de boerderijen in Rusland. Het aantal afzonderlijke bedrijven neemt zelfs sterker toe dan de groei van de bevolking. Dat wil dus zeggen ,dat verschillende gezin nen, die tot nu toe één boerderij bestuurden (dit was vroeger, toen de macht der ouders nog sterk was, een algemeen verspreid ver schijnsel), nu zelfstandig willen worden, waardoor het aantal der kleine bedrijven steeds toeneemt. "Welke gevolgen heeft deze verbrokkeling? Hierop geeft het .bolsjewis tische blad het volgende antwoord: „De ver brokkeling heeft tengevolge, dat de groote van de akkers steeds kleiner .wordt, hetgeen tot een achteruitgang van de productie leidt, de invoering van nieuwe methodes van be werking en bemesting onmogelijk maakt en de prijzen der landbouwproducten opdrijft.’’ Dit proces voltrekt zich over het geheele grondgebied van de Unie. De president van de Oekrajine, Petrowsky, heeft kort geleden er op gewezen, dat ook in het Zuiden de ver brokkeling steeds toeneemt en dat dit elke kans voor rationalisatie van den landbouw uitsluit. BINNENLAND. Het Koninklijk bezoek aan Amsterdam. Bezoek aan „De Joodsche Invalide'’. Om 10 uur is d*e Koningin •vanmor gen uitgereden tot het brengen van een bezoek aan het gebouw van „De Joodsche Invalide”. Hare Majesteit werd in de vestibulo van het onlangs in gebruik genomen nieuwe gebouw verwelkomd) door den voorzitter der Vereeniging, den heer A. van Dam Jr., die aam Hare Majes teit voorstelde de heeren rabdjn dr. M de Hond, geestelijk adviseur, l. Gans, directeur, L. Snapper. secreta ris, K. Rozenberg, penningmeester en de bestuursleden Mr. Jules Keizer, dr. A. Keesing. M. Bolle. M. Bakker en L. Levisson. Na de verwelkoming be- Wat de conferentie te Genève betreft, in de militaire subcommissie onthield Amerika zich van stemming bij een Fransch voorstel, volgens welke de ontwapening zich alleen over het vredeseffectief zou uitstrekken en de reserves zou buitensluiten, waaruit volgt dat de beperking niet van toepassing is op de reserveweeirnacht. Voor beperking van bewapening komt dus alleen in aanmerking de directe weermacht. Tegen stemden Duitschland, Engeland en de Ver. Staten onthielden zich> voor stemden Italië, Japan en de kleine Entente. iDoor deze definitie is Frankrijk in een bevoorrechte positie ten opzichte v»n Duitschland dat geen reservetroepen heeft. Do voorbereidende ontwapeningsconferentie. De reserve buiten de ontwapening. De noodwet in Engeland.Nieuwe wetsontwerpen in België. Het toekomstig régime in het Rifgebied. perking der bewapening noodig hebben. Wij zullen hun by de oplossing hunner proble men allen mogelyken bijstand verleenen. Wij namen in goed vertrouwen aan de con ferentie deel en verwachten, dat de confe rentie ook harerzijds het goede vertrouwen vertegenwoordigt. Wij wenschen dat de pro blemen der conferentie zullen worden opge lost zoo, dat practrische resultaten worden verkregen. Elk streven in deze richting zyn wy bereid te steunen.” ’t Wag in *t nWdtn van den zomer, b» de rijke, weelderige Julimaand Het laötste hooi wae binnengewaaid, wetsontwerpen in België. President Coolidge heeft bij een herden kingsplechtigheid voor de gesneuvelden op het kerkhof te Arlington een rede gehou den, waarin hij op Europa een gunstig be roep deed om tot vermindering van de be wapening te land en ter zee over te gaan. Men moest het wantrouwen laten varen en tot overeenstemming trachten te komen over een verlichting van de door legers en vloten opgelegde zware lasten. Eenigszins zonderling klonk het in deze rede, dat Coolidge er op wees, dat leger £n vloot der Vereenigde Staten thans beter zijn toegenust dan ooit eerder het geval was. Maar hij verklaarde natuurlijk, dat voor Amerika leger en vloot slechts instrumen ten van den vrede z(jn. De militaire opera tion van de Unie hadden nimmer een ander doel dan de zaak van de cnenschheid te die nen. Na maar sident wordt gestreefd naar den duurzamen vrede en dat Amerika en de Amerikanen van harte aan dit streven meedoen en het steu nen. En daarop ging hij voort: Niemand kan betwijfelen, dat het voornamelijk de econo mische toestanden jn Europa waren die de overbeladen landen in den wereldoorlog de den storten. Zij hielden een waren wedstrijd in bewapening. Geheele volken waren ge wapend en geoefend ten nadeele van hun in dustrieel leven, z(j waren zwaar belast, tot teff Motte de drtik onduldbaar werd eh de ha ties een uitweg zochten door elkander aan te valien en op elkaar los te slaan. Om e^n herhaling van zulk een ramp te vermijden, stelde de regeering der Vereenigde Staten de ontwapeningsconferentie van Washing ton voor. De Amerikaansche regeering was verlangend dat beginsel van ontwapening verdere toepassing te geven. Daarom zon den we onze gedelegeerden naar Genève ter voorbereidende conferentie voor de bewape- ningsbeperkiing. Van deze conferentie verwachten we prac- tische resultaten. Wy zijn van meening, dat andere volken zich met ons moeten aaneen sluiten om te kunnen komen tot een ver zachting van de noodzakelijkheid om een groote weermacht te onderhouden. Wan trouwen en wederzijdsche haat moeten wor den opgegeven. Europa heeft een Volken bond, die in staat moet zyn den landen de politieke waarborgen te geven, welke de Vereenigde Staten niet behoeven. Boven dien is er nog het Wereldhof, dat zou kun nen worden gebruikt om alle geschillen tot oplossing te brengen. „Wy mogen de moeilijkheden van de Eu ropeesche naties niet ondarschatten en moe ten geduld hebben en consideraties. Maar wy mogen niet nalaten onze overtuiging te uiten, dat de naties dringend ’n verdere be- 'i's S) - Wel wa« men 't er over eens dat hij, ondanks zijn onbeleefdheid echter ’t voorkomen en de manieren had van een heer, en dat zijn onbeleefdheid dikwijls alleen ’t gefvolg scheen te zijn van afgetrokkenheid. Hij had betere dagen gekend, zeiden de dorpbewoners en zijn karakter was verbitterd1 door tegenspoeden. En nadat zijne goedhar tige buren tot die slotsom' waren ge- komien, beklaagden zij hem,, en bewe zen zijne mooie dochter de meest mo gelijke vriendschap. ..Komi Sylvia,” zeide Alice Cook, n’t wordt donker eer we onze wan deling hebben gedttah.” BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Geen eeredoctoraat voor MacDonald. By den senaat van de universiteit van Cambridge was een verzoek ingekomen om Ramsay MacDonald den titel van doctor in de rechten honoris causa te verleenen. Over dit voorstel zou Zaterdag van gedachten ge wisseld worden. Inmiddels is bekend gewor den, dat het niet zonder oppositie aangeno men zal worden. MacDonald heeft nu giste ren aan den president van den senaat laten weten dat hy óp die wijze geen prijs stelde op verleening van het eeredoctoraat, wes halve het voorstel Zaterdag niet verder in behandeling zal komen. De Derby. Overwinning van Coronach. Gisteren 'is op de mooie renbaan te Epsom by Londen de Derby geloopen. Het weer was zeer slecht: het regende haast den hee- len dag. De uitslag was, dat Coronach van Lord Woolavington gereden door J. Childs als eerste aankwam. Favoriet was Colorado van lord Derby, terwijl ook Swift and Sure van Lord Astor en War Mist van A. K. Macomlber een goede kpns gegeven werd. Merkwaardig genoeg is deze grootste aller wedstrijden geloopen zonder dat de beroemde jockey Donoghue een der deelne mende paarden reed. Donoghue behoort als het ware bij de Deriiy-race, omdat hy die zesmaal gewonnen heeft. Maar hy kon geen paard vinden, goed genoeg om in dezen strijd te ryden. En hjj dacht er niet aan het publiek teleur te stelden door een paard te ryden dat menéchelykerwyze gesproken, geen schijn van kans had. Dus heeft Donoghue de race mee aange zien en niet meegereden. Maar hy had van te voren wel als zyn vaste meening gege ven, dat Colorado winnen moest, wat on- midldellyk van invloed was op de wedden schappen, die op Colorado werden afgeslo ten. Maandag stonden die al 13 tegen 8. Tweede aankomende was Lancegaye van der een nieuw hoofd, tot stand te brengen is, zonder dat <leze zich tegen Frankrijk of Spanje keert, of dat zulk een eenheid van het Rif te bereiken is door de bezetting van het Rif door de Spanjaarden. In Parijs is men er levendig voor geïnteresseerd, dat een besluit over deze kwestie spoedig zal genomen worden en wel door directe bespre kingen. Intusschen wyzen de jongste be richten uit Marokko erop, dat de toestand in het gebied van Tetuan critieker wordt. Niet minder dan de broeder van Abd el Krim moet zich aan het hoofd der Riffynen hebben gesteld en de voorsteden van Tetuan moeten al zyn ingenomen. Hun tegenstan ders mogen dus wel bedenken dat de huid van een beer niet kan worden verdeeld, al vorens ze geschoren is. met ge was er maar één in 't geheele dorp, bij den poetdireeteur-apotheker) stondr in den afgeloopen week op tachtig, en zelfs na zonsondergang was er een druk kende hitte, evenals de atmosfeer in een broeikas. De zomerlucht was be zwangerd met den aronuatischen reuk van dé pijnboomen, den sterken geur der anjelieren, dé zoete lucht van de met hoornen beplante velden en heg gen van doperwten, die men overal in de tuinen dep bóbrenwoningen aan trof. Voor hen die niets te doen had den zooals bijvoorbeeld het vee. dart zoo lang het was, op het gras voor hert hek der boerderij lag uitgestrekt was Hedingham' in een warmen zo mer een overheerlijke plaats, een on uitputtelijke bron van zinsgenot. Maar voor de meesten, die hard' moesten werken, was dit weer wel wat al te warm. De boeren aanschouwden de velden met goudgele korenaren en dankten God voor den weldadigen zon neschijn. De boerenknechts wischten zich de zweetdroppels van hun door de zon verbrand voorhoofd, en smach ten naar een dubbele poirtie appel drank. Gelukkig zij, die boven op de heuvelen hunne werkzaamheden had den, van waar zij de uitgestrekte, koe le zee konden zien. Maar nog geluk kiger, zoo dachten de landbewoners ei- ten minste over, de visschers daar ginder op het blaiuwe water, wier scheepjes met bruine zeilen zich slechts flauw bewogen in het zachte zomer koeltje. De drie meisjes vollgden een der paden, totdat zij aan een weide kw.a- mén aan den voet van den heuvel een weide, waarop eenige van de fraaiste hoornen stonden, die men in geheel Hedingham aantrof. Daar zet ten zij zich neder op een zodenbank, ondjer een reusachtigen wilden kas tanjeboom, een plek; beroemd otn haar ma4|deliefjes in de lente niet zonder eenige schertsende zinspelingen van Sylvia’s gezellinnen. ..Wij weten wel waarom Sylvia zoo gesteld is op die plek, niet waar Ali ce?” zei Mary lachend!, waarop Altoe, die niet zoo welbespraakt was, knikte en verwezen grinnikte. ,,Ik we^t niet dat ik er meer van houd dan Amn een andere plek”, ant woordde Sylvia op onverschilligen toon, ..arts ik? er al de voorkeur aatn geef, dan is ’t om de schaduw van dezen kastanjeboom, en omdat we van hier ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, élke regel meer 025. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduoeer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. uit over de drie gindsche heuveltop pen een blik op de zee kunnen wer pen.” ,,lk dacht dat je niet gaf om hoo rnen of om de zee, of om iets dat He- dingham oplevert”, zei Mary. „Veel geef ik er ook niet om. Ik heb ’t al te dikwijls gezien txxxnen en bloemen die ieder jaar hetzelfde zijn, en bosschen en de zee, die geen verandering hebben ondiergaan sedert Willem den Veroveraar. Maar als we wandelen, moeten we toch ergens heen gaan, en deze weide is even goed als iedere andere piek. ,,En wij welen wie ons altijd nier kan vinden”, zei Mary, na welke op merking de beide gezedlinnen van miss Carew ’t uitproestten van lachen. Zij gevoelde dat haar vader gelijk had en dat ze geen kennis moest hou den met deze meisjes. „Ik wou dat je niet zoo gemeen was, Mary Perter riep ze driftig. „Ik weet, heel goed wien je bedoelt, na tuurlijk mijnheer Standen, omdat hij de eenige persoon is, dien we hier ontmoeten.” ..Ik wist niet dat t gemeen wag om van den minnaar van iemands vrien din te soreken”, zei Marv. diep ge krenkt. maar je heb* zulke verheven denkbeelden, miss Carew. Ik heb er soms ai over gedacht of t eigenlijk geen schande voor je is dat je met mij en Alice omgaat.” ---per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel J- Onze bureaux zyn dagelylcs geopend van 1 Redactie Telef. 83. e teo einde raad wdfl* D DD. reeds mlt erbMi bij v>noe» M „Dat heb ik ook al eens gedacht antwoordde Sylvia zeer onverschillig. Het zou haar zeer weinig hebben ge kost om met deze vriendinnen van haar jeugd te breken. Haar gevoelens nopens vriendsohajp tusschen vrouwen waren niet zeer diep. Zij had een manier om' de grootste onbeschoftheden tegen die meisjes te zeggen, en daarna luchtig over de zaak heen te stappen, alsof zij ’t recht had om zoo grof te zijn als zij maar wilde, en haar vriendinnetjes, onder den invloed van Sylvia’s buitengewo ne schoonheid en meerdere bescha ving zij had zich voor ’t grootste gedeelte zelve gevormd, maar bezat veel meer kundigheden dan menig meisje van haar leeftijd dat een be tere opvoeding heeft genoten ver droegen haar nukken en grillen met verwonderlijke lijdzaamheid1. Sylvia was in gezelschap van hare vriendin nen nooit opgewekt of spraakzaam, hetgeen volstrtfrt niet vteiend was voor haar eigenliefde. Zij leunde te gen den breeden stam van den kas tanjeboom met half gesloten, slaperige oogen. en antwoordde slechts nu en dan met een paar lustelooze woorden, terwijl haar vriendinnen hert program ma voor de feestviering op morgen bespraken. Het Britsche lagerhuis heeft .gisteren be raadslaagd over het voortduren van den noodtoestand, die na afkondiging van de al gemeene staking op 30 April is geprocla meerd. 'Ramsay Mac Donald, de leider der airbei- dersparty, verzette zich tegen het voortdu ren van de bepalingen van den noodtoe stand, aangezien dit niet cneer noodig was. Hij zeide, dat het hem zeer goed bekend was, dat toen de regeering voor een toe stand kwam te staan als 2 weken geleden het geval was, zij verplicht was om buiten gewone bevoegdheden aan te vragen. Wat ook gezegd moge worden omtrent de wijze, waarop de algemeene staking is gevoerd, moet toch erkend worden, dat de geheele wereld getuige is geweest van het goede humeur en het geduld van het Engelsche volk. Ook De Beflg. min. van financiën heeft in de Kamer de wetsontwerpen ingediend, waair- bjj de belastingen worden gewijzigd. Ei' wordt in gezegd, dat de regeering krachtig zal strijden tegen de inflatie, met volko men nakoming barer verplichtingen. De maatregelen, welke hij wil nemen, zullen snel worden toegepast. Teneinde uit de moeilijkheden te geraken stelt de minister voor een acnortisatiefonds te vormen, dat eerst het bedrag van de uit gifte papiergeld door de Bank van België en daarna de vlottende schuld zal vermin deren. De regeering wil de luxe-uitgaven zwaar der treffen Voor alles wat van openbaar nut kan zjjn zal gedeeltelijke vrijstelling worden gegeven. De nieuw op te leggen lasten zullen een tijdelijk karakter dragen. De Kamer heeft de financieele ontwerpen naar de commisA van financiën verwezen voor een snel ondeftjoek. (iOtnSCHE COURANT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1