r Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. i 1; gaven de hoog© gasten zacfa naar de Synagoge, waar voor die Heilige Arke opgesteld! stond het koor der Groote Synagoge, onder leiding van zijn diri gent, den heer H. J. England er. Bij Haar binnenkomst zong het koor de Koningin toe psalm 11$:26' en ps. 115 Gezegend Gij, die komt in naam des Eeuwigen...." De vroegere oppetrvoorzatoger uit Arnhem, de heer Joseph Braun wis- $eld© het gezang vtftn het koor met solozang af. 'De geestelijke adviseur rabbijn dr. M. de Hond, spraak vervolgens voor de geopende Heilige Arke het gebed voor het Koninklijk Huis uit. Toen die Koningin die a.uagoge ver liet zong net koo^, afgewisseld door solozang van d'en lieer Braun psalm 21:911 ..Voorwaar Gij, die belijdt, de Eeuwige Ss mijn. toeverlaat...." Hare Majesteit begaf zich nu eerst naar de conversatietaal, waar Haar door het echtpaar Piller (de 92-jarige man en de 94-jarige vrouw hepen in Juli hunne 70-jarig© echtvereeniging te herdenken) oen bouqet werd aangebo den. Daarna werd het gebouw be zichtigd. De Koninklijke familie werd rondgeleid door den voorzitter, den heer A. van Daimi Jr„ den directeur den heer I. Gans en den secretaris, den heer L. Snapper. Verschillende ziekenzalen werden in oogenechouw genomen. In de zieken zaal voor jonge invaliden richtte de heer L. Snapper, sinds de oprichting secretaris der Vereeniging in opdracht van zijn bestuur tot Hare Majesteit het verzoek een marmeren steen le willen onthullen, waarop het volgen de te lezen staat Ter herinnering aan het bezoek van H. M. Koningin Wilhelmina aan ..De Joodsch© Invalide" gebracht op 3 Juni 1926 21 Siw» 5686 werd dwe Baal opgedragen aan H. K. H. Prinses Juliana. Nadat de Koningin, die steen had onthuld verliet mien deze zaal, die voortaan de Juliana zaai] zal heet eg. Daarop werden de andere ziekenzalen waar de verpleegden bijeen waren, bezichtigd. Hare Majesteit getuigde bij Haar afscheid van Hare groote waardeering voor het werk van het bestuur dat deze nuttige instelling voer de onge lukkige ouden van dagen heeft weten tot stand te brengen rjdems den rijtoer die vooraf ging en volgde op het bezoek van de Koninklijke familie aan het gebouw van de Joodsche invalide, aan de Nieuwe Achtergracht werden de Ko- ninklijke bezoekers overal hartelijk toegejuicht. Hoewel die regen dreigde, hield het weer zich vrij gunstig. In het gebouw van de Joodsche invalide, vertoefde de Koningin, de Prinses en de Prins, langer dan in die bedoeling lag Zoowel de Koningin als de Prin ses onderhielden zich elk met de 135 invaliden, die daar verpleegd worden. Op de ziekenzalen verdoelde H M de bloemen van de bouquet, die haar was aangeboden, onder die te bed liggen de zieke vrouwtjes. De Prinses volg de het voorbeeld van haar moeder. De oude verpleegden waren zichtbaar aangedaan, toen z5j uit de handen van pnze landsvrouwe een roos of van on ze Prinses een anjer kregen. Toen de Kon. familie in de vestibu le van het gebouw was teruggekeerd, zette de Koningin, Prins en Prinses hun h and toeken i ng onder een oorkon- de. welke ter gelegenheid van het be zoek was vervaardigd. Toen de Koninklijke familie naar buiten was gekomen op de Nieuwe Achtergracht, en het Koninklijk rijtuig bestegen had. zag zij in hare nabij heid1 opgesteld een koor van 350 kin deren (jongeps en meisjes) van de Jeugd-Vereeniging ..Jong Betsalel". Een op de muziek van het WUhel mus gecomponeerd KpoonJipd', waarvan de woorden door rabbijn dr. M. de Hond en de muziek door den musicus de heer Jacob Hamel waren geschre ven. werd door dit koor gezongen. Nadat Hare Majesteit den dirigent dank had gebracht voor deze zanghul- de werd langs een omweg de terug tocht naar bet. Paleis aanvaard, waar de Koninklijke stoet om. kwart voor twaalf aankwam. De Koninfrin-Moeder op het Paleis, Omstreeks half één arriveerde de Koningin-Moeder ten Paleize, om met het Koninklijk gezin de lunch te ge bruiken. Bezoek aah ie conferentie voor In wendige Zending. Tegen tien minuten voer twee uur verliet de Koninklijke familie, waarbij zich nu ook de KoninginrMoeder had aangesloten, het Paleis, om1 zich te be. geven naar de .Keizersgracht 676 lot het bijwonen van een gedeelte der middagzitting van de Conferentie voor Inwendige Zending. De hooge* gasten werden door het Congresbestuur ontvangen en daarna onmiddellijk naar hunne plaatsen be geleid. De conferentie ging toen met hare werkzaamheden voort. Het woord was aan de heer ds. E. Rene van Ouwen- aller. die een referaat hield over den „Arbeid onder de gevangenen." Bezoek aan de School voor Maat schappelijk Werk. Na een verblijf van circa dirie kwar tier in de zendingekapel vertrok HaTe Miajesteit, na van Hare Moeder af scheid te hebben genomen naar de Schooi voor Maatschappelijk Werk aan de Pieter de Hoochs>traat 78. Ter ontvangst van de Koninklijke gasten waren daar in die vestibule aan wezig de directrice, mejuffrouw E. C. Knappert en het bestuur der school. Hare Majesteit had den wensch te kennen gegeven dat in de verschillen de lokalen alles ongewijzigd' zou blij ven en dat de lessen gewoon zouden doorgaan. Een uitzondering was echter gemaakt. De tentoonstelling van door leerlingen vervaardigd werk, die in vorige jaren aan het eindi van Juni plaats vond, was, in verband' met het Koninklijk bezoek, reeds thans geor ganiseerd. Hare Majesteit gaf in de lokalitei ten, waarheen directrice en bestuur Haar leidde», blijk van Haar groote belangstelling in de lessen, waar de I leerlingen zelf haar uitlegging gaven van de verschillende werkzaamheden. Hare Majesteit nam alles in oogen- schouw, wat deel uitmaakt van de op- leiding tot Kinderzorg, Volkshuis en I Jeugdwerk. Voorail1 in de tentoonstellingszaal trokken de geëxposeerde handwerken en de verschillende voorwerpen uit eenvoudige grondstoffen vervaardigd, de belangstelling van de hooge gasten. In de oonversatiekamer der leerlin gen werd' thee gedronken. Bij Haar vertrek werd door een der leerlingen Hare Majesteit aangeboden een in groen loeren ribbenband ge bonden boekje, waarin door de direc trice de geschiedenis van de school is beschreven. Na Hare voldoening te hebben geuit over het interessante werk, dat in de school verricht wordt, nam Hare Majesteit afscheid van net bestuur en leerlingen, die bij het ver trek1 van de Koninklijke stoet luide hoera's aanhieven. Na een rijtuoer door de stad kwam de Koningin omstreeks half vijf weer in het Paleis terug. Het Ned.-Belgische verdrag. De opheffing der waarborgrerdra gen van 1839. Gistermiddag heeft, naar een Belga- telegram uit Brussel meldt, minister Vandervolde bij de Kamer het wets ontwerp tot goedkeuring van het col lectief verdrag, gesloten te Parijs op 22 Med j.l. betreffende de opheffing van de waarborgverdragen van 1839, ingediend. Volgens de ,,N. Rott. Ct." luidt de memorie van toelichting om. De schending van heit internationaal statuut van België in 1914 had immers ons land ontheven van zijn verplich tingen en spoedig daarop had het blijk gegeven van zijn wil zich geen nieu we en nuttelooze belemmeringen op te leggen. Overigens bevatten artikel 31 van het Verdrag van Versailles, arti kel 83 van het vredesverdrag van St. Germain en artikel 67 van het ver drag van Trianon reeds de toestem ming van Duitschland, Oostenrijk on Hongarije tot de opheffing der verdra gen van 1839. Wat de andere belang hebbende partijen betreft, zij hebben, herhaalde malen, reeds stilzwijgend of uitdrukkelijk erkend, dat de Belgische neutraliteit opgeheven was en dat ons land de volle souvereiniteit zonder eenige beperking genoot. Nochtans is de Belgische regeering het niet eens geweest met de regeeringen van Frank rijk, Groot-Brittannië en Nederland om aan te nemen dat het wenschelijk was een plechtigen vorm te geven aan de bevestiging der opheffing van de plech tige waaTborgsiverdragep van 1839. Vandaar het sluifen van het hierbij gevoegd collectief verdrag, waarvan de vorm in ziin groote trekken reeds vast gesteld werd tijdens de besprekingen, die in 1919 en 1929 plaats hadden. Verbranding geen begrafenis. Op 31 Mei heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke beslissing genomen, meldt het Centrum. Een arbeider was overleden ten ge volge van een ongeval met doodelij ken afloop. Zijn lijk was niet begra ven. maar verbrand. De weduwe vroeg nu aam de Rijksverzekeringsbank uit- keering van f 240 begrafenisgeld. De Raad vam Beroep had dezen eisoh in- ge willigt*. Deze beslissing is thans door den Centralen Raad van Beroep vernietigd, op grond dat verbranden iets anders is dam begraven, en er du- geen koeten voor de begrafenis zijn gemaakt, en rtiet-gemaakte kosten niet behooren te worden vergoed. Verplicht gebruik van de arbeidsbeurzen. Moet het bij coll. contract worden voorgeschreven? Meeningen van voor- en tegenstanders. Verdient het aanbeveling, in collec tieve contracten een bepaling op te ne men. waarbij de partijen zich verplich ten, gebruik te maken van de open bare arbeidsbeurzen Zoo ja, boever zou zich die verpiiriiting dan moeten uitstrekken In de vergadering van de Ned. Ver een'ging van Arbeidsbeurzen, op 23 Jund a.s. te Maastricht te houden, zal deze vraag, ingeleid dioor praeadvie- zen van de heereo H. Amelink, A. C. de Bruyn, Mr. dr. A. A. van Rhijn, mr. A. Molenaar on E. Kupers, wor den behandeld1. De heer Amelink wijst er op, dat de arbeidi bemiddeling is een instituut dat bij de gecompliceerdheid der hui dige arbeidsmarkt, lokaal nationaal en internationaal, onmisbaar ia. De ar beidsbeurs zal haar taak des t© beter kunnen vervullen, indien zij heel de arbeidsmarkt zou kunnen beheerschen, indien elke plaatsing door haar be middeling gesöhiedid©. Het overzicht over vraag en aanbod werd' dan op d"e meest volkomen wijzie verkregen. Zoo bezien moet de vraag, of het aanbeveling verdient, in) collectieve contracten een bepaling op te nemen, waarbij partijen, hun leden verplich ten, gebruik te maken van de open bare of daarmee gelijkgestelde arbeids beurzen, bevestigend worden beant woord. Indien toch belangrijke groe pen van werkgevers em werknemers zich verplichten, bij aanbieding van, ©em vraag naar arbeidskrachtende ar beidsbeurs niet to passeeren, maar deze zooveel mogelijk te benutten, zal dit den arbeidsbeurzen in de- gelegen heid- stellen haar belangrijke sociale taak diés te beter te kunnen vervullen. Dit zou voor werkgevers en werkne mers en voor het geheel e bedrijf van groote beteekenis zijn. Mr. dr. A. A. van Rhijni daarente gen verklaarde zich tegen een derge lijke bepaling. Voor den patroon, al dus concludeert lyj, is de regeling niet te aanvaarden, omdat het principieel niet juist is, den bedrijfsleider een be paalden arbeider op te dringen, ter wijl het practisch niet mogelijk is uit tc maken, wanneer de patroon buiten dé beurs om moet kunnen gaan we gens het niet voldoende bekwaam zijn der ingeschrevenen; en omdat in som mige gevallen oen zekere zij het net bedoelde drang wordt uitge oefend: om bij voorkeur met georgani seerd! personeel te werken, heigeen de beurs in diskrediet moet brengen. Bovendien zouden tegen overtredin gen geen behoorlijk» maatregelen zijn to nemen zonder eep sterken afkeer van de C. A. 0. zelve te wekken. Al evenrJn acht deze praeadViseur de bedoelde verplichting voor de ar beiders aannemelijk. Immers de bepa ling zou het initiatief van den arbei der om- werk te zoeken afsnijden, wel- ke oneooial© vrijheidsbeperking ten gevolge heeft, dat de patroon iets min der spoedig een, nieuiwen arbeider aan stelt, terwijl de bekwame arbeider minder kans krijgt spoedig een plaats te vinden. Voorts zou men consequent zijnde, den ongeorganiseerde®' arbeider in sommige gevallen, moeten bevoorrech ten boven den georganiseerde, n.l. wanneer de georganiseerde arbeider moet wachten of hij geen plaats door middel van de beurs kan krijgen, ter wijl de ongeorganiseerde zich onmid dellijk, nadat hij zich heeft laten in. schrijven, bij ongeorganiseerde patroons kan aanbieden. Mr. Molenaar verstaat onder het ver plicht gebruik maken van de arbeids beurs, dat een werkgever, die aan nieuwe arbeidskrachten behoefte heelt, zich tot de beurs wendt met de vraag hem een geschikter! arbeider ter ken nismaking te zenden. Kan de werkge ver evenwel dezen arbeider niet ge bruiken, dan is hij volkomen vrij hem niet aan ïe nemen. Met den arbeider is het evenzoo gesteld. Wel kan hij het toejuichen, dat in een collectief contract de 'bepaling wordt opgeno men. dat een arbeider, ingeval van werkloosheid zidh bij een openbare 1 arbeidsbeurs moet doen inschrijven en dat een weck gever zich bij gebrek aan arbeidskrachten in de eerste plaats tot de organen der openbare arbeidsbe middeling zal wenden, ten einde te vernemen of bij deze een arbeider die aan de vereischten door den werk gever gesteld voldoet, slaat ingeschre ven, doch verder mag men z.i. ni,et gaan. en mr. Molenaar besluit zijn prae-advies dan ook met de opmer king, dat hij aan het verwijzen naar de organen der openbare arbeidsbe middeling in een collectief contract niet veel meer praotische beteekenis toekent (tan die van een op zichzelf zeker niet onbelangrijke propaganda voor het instituut der openbare ar beidsbeurzen. De heer Kupers' ten slotte beant woordt de gestelde vraag bevestigend. Doch zoo schrijft hij de ver plichting blijve voorloopig beperkt tot die gemeenten, waarin naalr het oor deel van partijen een goed functionee- rende arbeidsbeurs bestaat. De moge lijkheid worde opengelaten tijdens den duur van het collectief contract deze verplichting tot meerdere plaatsen uit te strekken. Vereenipin* TUi Nederl. Gemeenten. Verf adering der afdeel in f Zuid-Holland. Gisteren vergaderde de afdeeling Zuid-Holland der Vereeniging van Ne- derlandsdh© gemeenten in den Dieren- tu'n te 's-G^avenihage onder voorzit terschap van den heer E. Vernède, burgemeester van Voorschoten. Het jaarverslag en die rekening en verantwoording werden goedgekeurd Er bleek uit, dat op 311 December 50 gemeenten waren aangesloten. De heer mr. A. Jonker, directeur van de Ver. v. Ned. gemeenten deed eenige mededeel ingen omtrent het ge bruik van den destructor in Friesland, die daar zeer goed1 voldoet. Na Fries land is Noord-Hol land bezuiden het V aan de beurt benevens Zuid-Holland en Utrecht. Het aantal gemeenten dat vereisoht is voor den bouw van een destructor is echter nog niet bereikt. Daarvoor zijn n.l. nooddg 90 pet. der gemeenten boven 40.000 inwoners ct» 75 pet. der overige gemeenten. Van eerstgenoemde gemeenten hebben slechts den Haag en Dorcïrecht tot nu toe gecontracteerd, van de andere, wier aantal in genoemde districten 264 bedraagt, zoodat 75 pet. 198 gemeenten omvat, hebben 80 gemeenten gecon tracteerd. De destrucitor-maatschappi] kan tot den bouw niet overgaan voör- dat het vereischte aantal bereikt is. De heer P. J. de Kanter, directeur der Bank voor Ned'. gemeenten, hield vervolgens een inleiding over deze bank. De voorzitter vroeg of in de toe komst de gelegenheid ook geopend zal v orden om vaste leeningen te sluiten bij de Bank, hetgeen tot nog toe niet het geval is. De heer de Kanter durfde1 hierom trent geen voorspellingen te doen. De 2 millioen, die het vorige jaar zijn op penomen. zullen ook nu wei worden oogenomen, naar een sterke uitbrei ding verwacht spr. niet. Vervolgens hield dr. L. Heyertnans. directeur van den geneeskund. dienst fe Amsterdam, een inleiding over het ceneeskimdtg schooltoezicht. GEMENGDE BERICHTEN. Collectief Contract in de Typografie. De Alg. Ned. Bond tegen opzegging. Naar wij vernemen heeft het giste ren te Amsterdam' gehouden congres van den Algemeen© Nederlandsohe Ty pografenbond besloten, het voorstel van het hoofdbestuur om het collectief contract in dei typografie niet op 'e zeggen, wanneer ook die andlere orga nisaties zulks niet zuilen doen. te aan vaarden. Wanneer zal het eens ophouden? Weer op een on be waakten overweg een doode. Gisterochtend is door den trein uit Vlmnlingen, die te elf uur te Schie dam moet aankomen, op den onbe- waakten overweg op den weg naar Kethel een man overreden en gedood. Het lijk is iroet den trein' meegebracht en a'ldaer naar de al gemeen© begraaf plaat^ vervoerd. Het slachtoffer is dei 29-jarige J. A. J. V., gewoond hebbende in d© Boom- gaarde t naat te Rotterdam. Dit is het vierde dOodelijk ongeluk, dat deze be ruchte overweg op rijn geweten heeft. Een anderhalfjarig meisje overreden. Een tragisch ongeval heeft gister middag omi 4X/K uur op den Nieuwen Crooewijksehenweg te Rotterdam' plaats gehad. Het anderhalf jarig meisje T. M. 0., is door eon groen ten wag en, be spannen met een paard, overreden en gedoo-1 Het meisje werd een oogen- blik door halar moeder los gelaten en stak plotseling voordat de moeder het kon verhinderen, de straat over, met het gemelde gevolg. Viaaeberavaartuig bij Enkhuizen gezonken. Gistermiddag is onder oen zware bui het motorvisscfiersvaiartuig„Ierseke IX", schipper BoogeTd, bij den vuur toren van Enkhuizen gezonken. De uit drie personen bestaand© bemanning wist zich zwemmende boven te houden en is ongeveer een kwartier later door de ,,E. H. 10" gered en behouden daar aan wal gebracht. Een dame verdronken. Gisteravond omstreeks elf uur is de heer A O Vogels, directeur van de t'oöp. Stoomsüuivelfabriek ,,l)e Maas kant" te Lith (N.-B.), met zijn auto bij het oprijden van de pont van het Litsche veer t© water gereden. Hij zelf kon nog bijtijds uit den auto sprin gen, doch zijn vrouw is helaas ver dronken. Vermoedelijk hebben de rem men niet gewerkt. Voor geen kleintje vervaard. Uit een pakhuis in dé Utrechtsche- straat ziijn ontvreemd een buffet en een dressoir. Van dievenstamdpunt beschouwd kranig. Zuid-Holland sche Bond van Veehandelaren. De Zuid-Hollandsche Bond van Vee handelaren hield gistermorgen haar jaarvergadering in de Diergaarde te Rotterdam1. Aan het jaarverslag, uitgebracht dOor den secretaris, den heer H. J. Sterner ontleenen wij het volgendle Economisch gesproken is het jaar 1925 voor de veehandel aren even on gunstig als zijn voorgangers. Gebrek aan uitvoer en ondernemingslust bij de boeren en het heersctien van mond en klauwzeer bielden den, handel te gen. De uitvoer was wel ongeveer ge lijk aan die in het voorgaande jaar ruim 7000 kalf- en melkkoeien doch dit is ver beneden het normale. Bel gië betrok het overgroot© deel; de uit voer naar Spanje en Italië is van kor ten duur geweest. Jong vee werd er meer uitgevoerd, doch de cijfers van djpzen -uitvoer bleven bescheiden: ruim 3000 stuks beneden het jaar. Door de groote concurrentie van het buiten- landöch vleesch werden dei prijzen der mindere soorten steeds lager. De beste slachtbeesten bleven goedf te verkoo- pen. Onoourant vee was er steeds veel aan de merkt, waardoor dit steeds in prijs terug liep en maar slecht te plaatsen was. H-°t ledental bedraagt momenteel 186 Aan reductie van de Reederij op de lek en van de R.T.M. ontving de ver eeniging ruim f 4500. Het jaarverslag memoreert verder de groote verdiensten van den afge. treden directeur van de veemarkt »e Rotterdam, dr. Dhont. Het financieel verslag sluit roet een batig saldo van f 111.31. De voorzitters van de markt-commis. sies Rotterdam, Leiden, Gorinchemen Gouda, brachten verslag uit over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. Bij acclamatie werdi de aftredende bondsvoorzitter, de heer A Trompet ter, weer oandidaat gesteld voor deze functie. Daarna hield de heer Ed. G. Schur- ma-mn, voorzitter van den Nederland' gchen Middenstandsbond', een rede over De beteekenis van organisatie. Spr. zette uiteen, dat organisatie, ter behartiging van de belangen van bet vak, noodig is, ook vooral tegenover de sociaal-democratische pogingen tot uitschakeling 'van het vrije bedrijf. De Staat steunt op den middenstand. in dit veTband herinnerd© spr. aan de geschiedenis van Frankrijk. De mid denstander is iemand die uit een be drijf in zijn onderhoud voorziet en iets tracht over te sparen, teneinde op zijn ouden dag niet ten laste van den Staat te komen. Hij moet dus winst maken en iets meer verdienen dan hij noodig heeft. De prikkel van het eigen belang en de zorg voor de toekomst ontbreken den ambtenaar. De Staat is gebaat bij den particulieren onderne mer Winkelier en koopmam kan men niet als Staat of als ambtenaar gaan spelen. Spr. wees in dit verband op het warenhuis, opgericht in verband met de 1 oenen der havenarbeiders, en op de Handelskamer, en op de slechte resultaten daarvan. Hij herinnerde voorts aan het nieu we ontwerpweeldeibelasting, waartegen de middenstand ziflh weer krachtig zal moeten verzetten. Verderfelijk is ech ter in den Nederlandsdhen midden stand' de laksheid! eai onverschilligheid Het belang van den ondernemer is gebaat bij een goeden gang van zake/i van het vak, hetwelk hij beoefent. Da veehandelaar staat of valt met het be drijf. Gaat het dit niet goed. dan gaal heft ook hem niet goed. Met eiken an deren middenstander loopt hij het ge vaar, uitgesloten te worden, zooa's wethouder de Miranda, die niets van het vak wist, de bakkers te Amster dam wilde uitschakelen. De bewindslieden hebber» voottieft- ting noodig en het maakt verschil, hoe veel miemschen mem achter zich heeft. Tal van vakbonden «rijn reedB bijdto Middenstandsbond aangesloten Komt de veehandelaar niet voor zijn brita- ge op, dan ondermijnt hij zijn eigen bestaan, en riet hij tevens het beiaug dor natie voorbij. Do plicht van den Nederlandschen veehandelaar i# dus, zich aan te sluiten bij dien bom* van veehandelarei. De he*fr Trompette* sprak de hoop uit. dat het hoofdbestuur van deoNed. bond eenmaal tot het besluit zal kun nen korren, zich te scharen onder de vanen van den middenstand. Daartoe zullen financieel© moeilijkheden moe ten worden overwonnen. Ze vertrouwden hem, niet. De gportlievende veldwachter. iMen schrijft uit Lonneker aan de Ct.": 't Was in het speelkwartier besloten tu«- schen de jongens van de 4e klas: ze «m®" een voetbalclub oprichten. Gy'g werd voor zibter, Derk zou secretaris zijn en Jaap P«n' ningmeester. Over den naam van de ckb konden ze 't nog niet eens worden en hoewel ,ze reed» een poosje lang als jonge mensche" door elkaar hadden getierd, niemand kreeg toch den jvisten id val. Enfin, dan zouen ze 't maar zonder na*"1 doen. Hoofdzaak was toch maar de bal, en daarvoor had je centen noodig, en die den ten kon je krjjgen ais je met een lijst de buurt inging. Werkelijk hadden ze gek» binnen een week tjjds hadden ze de f t** by elkaar, waaronder een gulden van een sportvriend. Maar toen kwam de ellende. Op een morgen kwam d'r een paar kleir ters op klompen bij de politie: meneer, de penningmeester wou d'r met de kas vanA»r gaan! De politie, zooals dat nu eenmaal »r plicht is, zelfs als ze door kleuters g®*7" meerd wordt, trok op onderzoek uk01 kwam terecht bij onzen Jaap. Na een strenf verhoor kwamen de ware feiten aan h» licht. Ze hadden 'm wei penningmeester I* maakt, en dat wou die ook wel zijn oot" maar ze vertrouwdep 'm zeker niet en kwamen Gy« en Deric en nog twee cOB&j* sarissen eiken dag de kas nakijken, of geld d'r nog wel was. En dat wou zijn u"* der met langer hebben, en nou wou die zoo'n „rotckib" ook niet langer lid bUb* Maar de andere jongens, ook verhop (verklaarden, dat Jaap naar een andere*'! wou overloopen en de kas meenemen, daarom hadden ze de politie maar g«W*,r' schuwd. a (De veldwachter, een man niet eanecb®* sportoog, zag in de jongens een toetooö** kamrpioenselftal van Lonneker, en uit li«* voor de sport, bracht hij de partijen tot mekaar. In het vervolg zal de has meer eiken dag, maar «ens per week g**®* treleerd worden, en den mocht 1 be* gfciur meekomen. En de naam van da club 0] zijn: V. V. M. (Voetbalclub Vertrouwt Kekaar). Het weer in Met Mededeel ing van het Kon. Meteor. Insti- tozt: Voorloopig overzicht van het weer in Mei: gemiddeld over de 5 hoofdstations was de ochtendtemperatuur 1°.5, te Maastricht evenwel bijna 3° te laag. In de eerste deka- de was de gemiddelde afwijking bijna 2°, in de laatste slechts enkele tienden te laag, yoor Maastricht echter nog -bijna 2". De ge middelde maxima waren, 2°.5, de gemiddel de minima bijna 1° onder normaal. De re genval was in het Westen onder, in het Oosten boven normaal. In Zuid-Limburg en Twente viel meer dan de dubbele normaal- gom. In De Bilt werden 145 uren zonneschijn geregistreerd, tegen 204 normaal. RADIO-NIEUWS. Programma van héden. 6 u. 30. Hilversum. Fransche les door den beer Ch. Miche. 7 u. 20. Londen. Berichten, lezing; Mo- «srt, pianosonate. 7 u. 50. Stockholm. (430 m.) Het graf van een Noorschen Vikingkoning. 7 u. 30. Hilversum. Orgelbespeling St. Bavokerk te Haarlem. Organist G. Robert. 8 iu. 10. Hilversum. Ned. Chr. Radio-Ver- eeniging. Bijeenkomst van het Continentaal Congres voor Inwendige Zending in 't Con certgebouw te Amsterdam. Toespraken van afgevaardigden uit verschillende landen. Liederen door het koor „Studium Oantus"; orgelspel F. Hasselaar; het „Kuhio Horn Sextett". 8 u. 20. Brussel. (486 m.) Orkest. Lon den. Concert. Münster. Lezing over Spanje. Oslo. (382 m.) Orkest, daarna le zingen. Stockholm. Concert. 8 u. 35. Zii-rich. Vroolijke voordracht; mu ziek. 8 u. 50. Berlijn. Liederen; daarna kamer muziek. Parijs. (1750 m.) Concert. 9 u. 35. Frankfort. Nieuwe kamermuziek voor blazers. 9 u. 50. Londen. Voordracht, nieuws. 10 u. Hilversum. Berichten. 10 u. 20. Hamburg. Dansmuziek. 10 u. 50. Beirlijn. Dansmuziek. Londen. Dansmuziek. Het station Königswusterhausen (1300 m.) zendt uit 3 u. 305 u. 30 lezingen een cursussen; 8 u. 50 progr. van (Berlijn. Het station Daventry (5 XX 1600 m.) zendt uit: 1 u. 20 to 2 u. 20 en 3 u. 35 tot 8 u. Londensch programma; 8 u. tot 9 u. 50 gemengd programma uit Manchester, or kest zang, enz.; 9 u. 50 tot 12 u. 20. progr. van Londen. Vocht in radio-toesteilen. De grootste vijand. VoölU i|4 oem groote vijfimd van iede re eleotriscthe installatie en vele instal laties gawi daui ook door toedoen daar van op dien duur ten gronde. Speciaal in de radio- on teleifoomeohniek ia vodht een van tk- meest gevreesde gtoringebronnen. federe telefoon-abon- ué aal wel eens otndiervwiden hebben boe slecht in vochtige tijden de tele fooncentrales kunnen functionneeren. Tijdens zulke vochtperioden stelt de .telefoondienst dan ook alles in net werk om te voorkomen dlat de vochti ge lueht. de hoofdvemdeelers en eind sluitingem kan, aantasten, door flink te stoken. Dikwijls riet men onder in le lefoonpalen licht sqhijnen. Dat is af komstig van koaldraadlaittpen, welke daar voortdurend branden, teneinde de kabel einden droog te houden. Ook onze radio-ontvangers zijn bui tengewoon gevoelig voor vocht, want bijna alle onderdeelen van een ont vangtoestel kunnen vocht absorbeeren. n.l. het eboniet, dus ook condensators, de lek weer stand (silietstaafjes) en voor al die spoelen. De hoeveelheid voent, welke een spoel kan opnemen, grenst aan het ongelooflijke. Dit o.a. tenge volge van de hygroscopisciie omspin ning en cantonnen ring. Impregnatie blijkt in de practijk al zeer weinig voordeel op te leveren, terwijl electri- sche eigenschappen van d© spoel er door geschaad worden. De aanwezig heid' van vocht in antvangspoelen ver ooraaakt een aanrienlijke daling van zelf industrie, terwijl de verliezeii enorm stijgen. In vele gevallen Is een slechte ontvangst terug te voeren tot vochtige spoelen. Het verdient aanbeveling de spoelen steeds in drogen toestand te houden en minstens éénmaal per week te dro gen (men denk© aan ons vochtig Kli- maatf). Dit drogen kan het beste ge schieden door middel van een electri- schen stroom1 Men kan b.v. een groot type söh el transformator met d© secun daine (laagspamnings) rijd© op de spoel aansluiten, waardoor dieee warm1 wordt. Dé* spoel mag niet warmer worden dan 75 gr. Door de warme spoel togen oen kouden spiegel te» houden zal men. indien do spoel vochtig is, een waas zien' neerslaan. Met zet het drogen zoolang voort, tot geen waas meer verschijnt. Is dit het genval, dan brengt de afgekoelde spoel, indien toen erin knijpt, een knapperend ge luid voort.'Zij, die een Philips' gloei- draad-gjelijkriditer bij do hand hebben ktmnen deze zander moer voor het bovenomschreven doel bezigen. Om de joelen steeds droog te bewaren, kan Won een kastje vervaardigen met een Wbbelen bodem', waartusschén zich een tinken bakje bevindt, d»t geduld moet worden me<t ruwe chloornatrium (bij k&reu drogist verkrijgbaar). Hierdoor zai men de lucht in het kastje steeus droog kunnen houden. De radio-aöia- icur kan hierin tevens rijn sigaren voor vocht vrijwaren. Het verdient tei\ slotte aanbeveling om alle tot het ont vangtoestel behooreude onderdeelen en snoeren zooveel mogelijk in drogen toestand te houden. Dit komt de ont vangst ten goede. 441ste NEDERL. STAATSLOTERIJ. Trekking van Donderdag 3 Juni. 5e Klasse. Hooge prijzen: 10.000.12995 1500.—: 14690 lOOO.^r: 2030 4266 6179 13375 200.—: 8826 10025 11163 12780 16576 100.—: 2432 2994 3451 3788 3814 8648 10042 15062 17143 20077 Prijzen van 70. 78 186 219 415 430 528 557 566 606 666 749 868 926 978 1004 1072 1120 1149 1254 1369 1574 1624 1928 1956 2021 2060 2203 2241 2253 2339 2379 2440 2451 2524 2547 2588 2726 2904 3204 3270 3311 3326 3366 3473 3549 3667 3616 3793 3988 4016 4091 4123 4127 4182 4194 4459 4576 4689 4728 4732 5075 5094 5123 5038 6418 5451 5515 6531 5721 5723 5746 6048 6114 6251 6389 6429 6462 6478 6506 6567 6570 6667 6707 6995 7003 7208 7280 7368 7436 7505 7544 7547 7682 7658 7704 7759 7875 7883 7977 8046 8083 8098 8199 8266 8306 8312 8551 9009 9014 9082 9238 9344 9349 9380 9447 9451 9467 9663 9666 9671 9715 9773 9804 9842 9963 10016 10023 10061 10146 10148 10157 10239 10242 10293 10333 10339 10367 10535 10787 10800 10809 10853 11256 11483 11493 11545 11660 11775 11897 11919 12020 12042 12045 12047 12095 12146 12202 12206 12225 12382 12507 12561 12652 12765 12790 12809 12816 13138 13147 13176 13184 13301 13399 13533 13623 13629 13721 13796 13970 14128 14210 14302 14461 14482 14526 14689 14727 14731 14780 14973 15234 15072 15523 16552 15645 15848 15867 15937 16085 16229 16271 16381 16447 16603 16713 16760 16877 16940 17142 17181 17801 17473 17492 17550 17612 17691 17780 17B03 17837 17889 1Ü080 18061 18279 18372 18880 18383 18416 18422 18617 18758 18796 18802 19002 19028 19121 19196 19311 19354 19687 19691 19836 19985 19986 20023 20140 20171 20227 20234 20276 20392 20394 20641 20584 20704 20725 20916 Nieten: 3 8 79 116 138 176 216 251 271 469 302 482 329 488 336 489 379 580 375 640 383 696 394 723 727 734 761 835 873 901 909 922 925 935 964 973 986 1074 1107 1153 1172 1200 1205 1217 1294 1303 1313 1881 1385 1.405 1417 1423 1461 1473 1475 1698 1600 1623 1676 1684 1694 1695 1717 1786 1890 1940 2058 2105 2129 2139 2175 2176 2179 2213 2261 2280 2296 2338 2367 2422 2430 2448 2465 2483 2490 2503 '2505 2520 2573 Ü042 8220 2609 3061 3247 2645 3066 3257 2711 3095 3336 2757 3109 3344 2795 3128 3090 2805 3187 3391 2966 3209 3429 3447 3461 3524 3665 3665 3687 3768 3812 3851 3835 3867 3887 3908 3921 3934 4057 4178 4211 4261 4302 4319 4343 4386 4413. 4422 4444 4560 4671 4685 4*96 4765 4810 4831 4890 4894 4901 4938 4997 5072 5129 6172 6188 6222 5230 5240 5249 5293 5319 5644 5887 5558 5346 6573 5349 6577 5378 5655 5385 5594 5445 5598 5470 5639 5652 5743 5777 5778 5780 5828 5916 6020 6047 6334 6061 6338 6076 6344 6139 6447 6165 6441 6207 6490 6305 6526 6312 6645 6554 6577 6587 6633 6678 6689 6712 6726 6780 6785 6821 6828 6898 6906 6981 6988 6997 7009 7019 7021 7088 7104 7113 7120 7219 7237 7250 7359 7364 7382 7383 7388 7404 7558 7566 7608 7615 7639 7708 7709 7774 7827 7881 7838 7846 7851 7915 7918 7931 8068 7938 8088 7939 8089 7946 8090 7990 8086 8003 8106 8005 8170 8037 8192 8217 8446 8686 8219 8448 8248 8506 8783 8340 8506 8790 8344* 8528 8835 8353 8578 8836 8361 8585 8850 8403 8665 8910 8918 8921 8928 8953 9037 9104 9160 9167 9171 9699 9243 9740 9271 9821 9304 9320 9841 9365 9911 9390 9923 9424 10002 10014 10020 10028 10048 10078 10104 10137 10141 10165 10179 10205 10211 10220 10228 10249 10301 10816 10430 10441 10500 10551 10557 10596 10631 10644 10662 10764 10849 10856 10896 10923 11038 11040 11057 11071 11157 11198 11250 11253 1)1283 11319 11331 11355 11392 '11896 11430 11442 11634 11567 1158JL 11610 11632 11635 11653 '11659 11721 11722 11726 11754 11807 11808 11912 11849 11860 11879 11889 11918 11949 11964 11988 12001 12007 12027 12032 12036 12121 12125 12144 12182 12221 12296 12296 12328 12345 12376 '12391 12512 12526 12564 12580 12590 12645 12676 12716 12728 12749 12799 12817 12826 12853 12858 12862 12883 12900 12926 12950 12970 '13018 13064 33089 13093 13099 13132 13160 13197 13205 13266 13309 13315 13321 13379 13518 13621 13566 13578 13644 13678 13690 13765 13775 13786 13788 13789 13834 13851 13892 13903 '13025 13949 13975 13999 14011 14051 14065 14141 14144 14243 14275 '14293 14357 14382 14387 14434 14440 14456 14463 14478 14486 14518 14636 14542 14543 14593 14621 14628 14639 14660 14706 14845 14882'14893 14901 14983 14998 15048 15080 16163 16181 15224 15317 15346 15365 15369 15437 15447 15502 15513 15548 15549 15589 15604 15647 16675 15725 15733 15743 15764 15765 15816 15923 15982 15984 15965 15996 16020 16022 16062 16073 16124 16174 16149 16157 16244 16246 16260 16265 16289 16294 16323 16513 16544 16561 16604 16614 16691 16719 16792 16837 16867 16989 16943 17028 17024 17036 17054 17066 17080 17122 171^1 17150 17219 17226 17244 17238 17255 17256 17313 17346 17359 17375 17391 171399 17412 17422 '17438 17456 17467 17482 17618 17523 17537 17592 17601 17602 17603 17654 17688 17722 17772 17777 17784 17802 17847 '17918 17948 17953 18066 18079 18084 18124 18128 18147 18198 18204 18207 18214 18219 18232 18253 18265 18311 '18326 18344 18382 18471 18532 18657 18626 18642 18675 18694 18749 18811 '18822 18883 18893 18962 19003 19004 19014 19091 19118 19270 19332 19333 19319 19368 19381 19402 19413 19562 19593 19640 19656 19660 19688 19699 19705 19755 19763 19774 19831 19869 19891 19910 19969 19975 20014 20021 20038 20056 20069 20088 20094 20125 20149 20228 20246 20256 20292 20303 20410 20416 20443 20481 20497 20539 20565 20657 20558 20664 20671 20604 20617 20627 20666 20667 20688 20721 20749 20769 20789 20814 20820 20831 20839 20866 20908 20987 20974 STADSNIEUWS. GOUDA, 3 Juni. Vergunning verleend. Burgemeester en Wethouders der ge meente Gouda brengen ter algecneene ken nis, dat door hen ia ontvangen eene kennis geving van het Gemeentebestuur van Gou derak, d.d. 15 Mei 1926, inhoudende, dat het verzoek van de Pure Oil Company of Hol land te Rotterdam om op het perceel ka dastraal bekend in Sectie C no. 1109 hare petroleum-ibewaarplaats te mogen uitbrei den door hen is ingewilligd. Begrafenis F. Boot. Onder groote belangstelling is hedenmor gen het stoffeljjk overschot ivan den op zoo jeugdigen leeftijd overleden zwemmeester Frans Boot op de Algemeene Begraafplaats ter ruste gelegd. Aan het graf werd gesproken door de heeren A. D. van Vreumingen, J. A. P. van Catz, J. C. den Boer, naanens het bestuur van de SJJ.A.P. en den heer de Gruyi- Zeven kransen w.o. van de Commissie van Toezicht op de Sfced. Zweminrichting, het Badpersoneel, de heeren-leden der G.Z.C., de dames-leden der G.Z.C., de gemeente lichtfabrieken en de SjD.A.P. dekten de baar. Een zwager van den overledene, den heer de Jong, dankte allien Voor de betoonde deel neming en de eer aan den zoo jong gestor vene bewezen. Hoogheemraadschap Rijnland. In de gistermiddag gehouden vereenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft het bestuur nog mede deel ing gedaan van een wijziging in de sein- geving voor eenige polders onder Hazers- woudé. Besloten werd tot wijziging van de veror dening tot regeling der jaarwedden van jaarwedden van Rijnlands beambten in dien zin, dat de daarin vervatte financieeie rege ling en ook de bepaling omtrent het gebruik der dienstwoning na het overlijden van een beambte, ten behoeve der weduwe en min derjarige kinderen, meer in overeenstem ming worden gebracht met de na de tot standkoming van die verordening in wer king getreden Pensioenwet 1922, welke thans ook aan de weduwen en weezen van overleden beambten van het hoogheemraad schap en pensioen verzekert. Voorts werd besloten tot verkoop aan de gemeente Spaarndam van een stukje water van het Spaarne In het belang eener verbe tering van een daarlangs gelegen weg. Aanbesteding. Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap Noordhollands Noor derkwartier hebben gisteren te Amsterdam aanbesteed het verhoogen en verzwaren van de Zuiderzeedijken, met bijkomende werken in 5 perceelen. De laagste inschrijvingen waren: perc. 1 en 2 samen H. van Seventer te Vught, 82.900; perc. 1, 2 en 3 samen N.V. Aanne- mersmaafcschappjj nhrheen Zanen en Ver stoep te Gouda 128.093 en voor de massa 367.192, perct 1 en 4 samen W. v. 't Hoen te Albla8serdam 105.000; perc. 3 en 4 sa men J. "W. Roeloffs te Papendrecht 79.900 perc. 5 W. Aafjes te Assendelft 144.000. De gunrting wordt later bekend gemaakt. De fusie van den Nationalen Woningraad met den Bond van Arbeiders-Woning bouw vereen i gin gen. In de „Volkshuisvesting", het maandblad van den Bond van Arbeiderswoningbouw- vereenigdngen, komt van de hand van dein heer K. R. van Staal een artikel voor, waar in uiteengezet wordt waarom de Bond van Arbeiders-Woningboowvereenigingen in Ne derland destijds tot stand is gekomen, en de beteekenis van de fusie van dezen Bond met den Nationalen Woningraad. Men heeft dit reeds uitvoerig kunnen le zen in het op 9 Mei in ons blad gepubli ceerde verslag van de vergadering welke op 8 Mei in Amsterdam werd gehouden, wij kunnen dus thans met dit korte bericht vol staan. De redactie van het blad brengt in een naschrift hulde en dank aan den heer van Staad voor alles wat hy voor de vereeni ging deed. k Naar men weet is als voorzitter van de gecombineerde vereeniging „de Nationale Woningraad" opgetreden Mr. G. v. d. Bergh, lid van de Tweede Kamer en voordien reeds voorzitter van de Nat. Woningraad. Het blad is verlucht met een groote foto van het Hoofdbestüur van den Raad. Een serie preeken van Ds. Borger. Bij de drukkerij Loosduinsche weg, den Haag, zal verschijnen een serie preeken van Ds. J. Borger, door ,hem uitgesproken in zijn gemeente. Reeds is de eerste aflevering verschenen, iedere aflevering zal een geheel vormen. De Regenval. Voor hen, die by den land- en tuinbouw betrokken zyn, is het zeer zeker van belang te weten hoeveel regen er op bepaalde tij den gevallen ie. Het Metereologisch Instituut te de Bilt geeft slechts aan het eind van den maand een overzicht van den neerslag. Dat js wel wat te laat. Door vriendelijke bemiddeling zyn wy thans in staat oen, voorloopig al thans, dagelijks een opgaaf te doen over de afgeloopen 24 uur. Van Z—S Juni bedroeg de neerslag 6Vi mAf. Temperatuur van bet water. De temperatuur van h«t water was he denmiddag 62, de lucht was eveneens 62. Kantongerecht. In de zitting van 22 Juni weiden veroor deeld: Wegens overtr. W. van S.: J. A. te Am sterdam 25 subs. 5 d. gen eesmiddel v.v. Wegens overtr. pol. veroid. Waddinxveen: J. H. te Wadd'tnxveen f 8 subs. 1 d. Wegens overtr. vissohertfwet: J. J. H. to Gouda 2 subs. 1 d. schepnet v. v. H. H. en J. H. te Gouda ieder 8 subs. 4 d visch- tuig v. v. 1 Wegens overtr. motorwet: M. A. W, te Reeuwyk 8 subs. 1 d., H. E. T. te Bodegra ven 4 subs. 2 d., H. V. te Nieuwenhoorn 4 subs. 2 d., W. T. te Woerden 3 suba. 1 <L, J. J. V. te Schoonhoven, K. O. te Roe- lofaarlandsveen, A. J. v. d. B. te Amster dam, J. P. F. te Naaldwijk, ieder 4 subs 2 d. Wegens openbare dronkenschap: G. S. te Gouda 5 subs. 2 d. h. Wegens fietsen zonder licht: J. J. v. D. te Reeuwyk, A. W. te Zegwaard, J. de V. te Bodegraven, A. W. te Bleiswjjk, 3 subs. 1 d. h. Wegens fietsen zonder licht en niet stil houden op bevel van beambte: P. J. V. te Bleiswijk 3 subs. 1 d. h. en 8 subs. 4 d. h. Agenda. 3 Juni, 8% u. Soc. „Vredebest". Ledenver gadering. 4 Juni 8 uur, Soc. de Réunie bovenzaal, Jaarlyksche Alg. Ledenveragdering van het Dep.' Gouda van het Ned. Dep. van Nijverheid en Handel. 6 Juni, 46 u. Houtmansplantsoen. Concert van de Pionier. Goud sche Padvinders. Vrijdag: Welpen vervolgcursus E. H. b. O., 6% u. Zaterdag: Kopsohool, 1% uur. iDe apotheek van de heer F. A. Dee, West haven, is deze week tot en met 4 Juni, be nevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds (des nachts echter al leen voor recepten.) UIT DEN OMTREK» ZEVENHUIZEN. De heer S. Paul alhier is op de ingelanden vergadering van den Zuidplaspolder met groote meerderheid van stemmen als dijk graaf herkozen. KERKNIEUWS. Christelijk Nationaal Zendingsfeest. Op den vooravond van het Chr. Nat. Zen dingsfeest, dat Woensdag 7 Juli op ,3®®" ckesteyn" by Velsen gehouden wordt, zal een bidstond gehouden worden op Spreek plaats II, waarby zullen voorgaan Ds. H. J. He nes van Landsmeer en Ds. W. S. van Leeuwen van Velsen. Op de sprekerslijst, die reeds vroeger ge publiceerd werd, kwam nog niet voor de naam van Ds. H. Thomas, Gereformeerd Predikant te Leiden, die spreken zal over „Aanpakken." Er ryden twee feesttreinen, één van Dordrecht over Rotterdam, Den Haag, Lei den en Haarlem, en één van Utrecht over Hilversum, Bussum, Amsterdam, Zaandam naar Velsen. De )rAlkmaar-packet" laat een speciale boot varen va nAmsterdam naar Velsen, voor aanmerkelijk verminderd ta rief. Men verwacht tenminste 8000 feest gangers. MARKTBERICHTEN. Graanmarkt Gouda. GOUDA, 3 Juni 1926. Granen, vaster. Tar we 16—18; Rogge 10—10.60; Gerst 10 —10.26; id. chev. 13.2&—14.26; Haver 1112.50; Erwten 1317; Bruine boo- nen 15-J9 per 100 K.G. Goudsche Veemarkt. 3 Juni. Aangevoerd in totaal 2281 stius waarvan: 81 vette varkens, prijzen van 0.40—0.42% per K.G. 684 magere var kens, prijzen van 0.380.50 per stuk. 1287 biggen, prijzen van 2030 per stuk. 12 runderen, prijzen van 220—340 per stuk. 115 nuchtere kalveren, prijzen van 1014 per stuk. 6 schapen, prijzen van 2535 per stuk. 80 lammeren, prijzen van 1520 per stuk. 6 paarden, prijzen van 150—250 per stuk. 13 bokken en geiten, pryzen van 518 per stuk. Handel: Vette varkens vlug, magere var kens matig. Biggen matig. Runderen matig. Nuchtere kalveren matig. Graskalveren geen handel. Schapen matig. Bokken en gei ten vlug. Lammeren vlug. Kaasmarkt Gouda. 3 Juni. Aanvoer: 360 partijen. Prijzen: le kw. 50—64, 2e kw. 46—49 met Rijks- meric le kw. 5358, 2e kw. 4762. BOTER: Aanvoer: 186 pond. Goeboter 90—95, Weiboter 80—85. EIEREN: Aanvoer: 367 partyen. Prijs: Kipeieren 5.205.50. Eendeieren 5.10 5.75 per 100 stuks. Eeierenveiling Cobp. Tuiniersvereeniginr Gouda en Omstreken. Eeierenveiling. GOUDA, 8 Juni 1926. Kipeieren 5.10 6.30; id. klein 4.80; Eendeieren 5.40 per 100 stuks. Coöperatieve Tuiniersvereeniging „Gouda en Omstreken". Veiling van 2 Juni 1926. Komkommers le soort 10.20—14.00; 2e soort 7.109,30; 3e soort 3.806.80; Bloemkool le soort 17.0030.00; 2e soort 10.00—18.00; 3e soort 6.00—12.00; uit schot 2.00—9.00; Spitskool 18.00—25.00; Kropsla per 100 stuks f 0.502.60; Worte len 14.00—24.00; id. sprot 3.00—12.00; Rabarber 3.10—17.30; Radijs 2.30-4.90; Sjalotten 1.70—1.90; Peterselie 2.90— 5.60 per 100 bos; Peulen 30.00—40.00; Doperwten 59.00—; Postelein 8.00 17.00; Spinazi« 11.0015.00; Komkom mer stek 4.00<10.00 per 100 K.G.; Slavel- len f 0.060.30; Zuring per ksit 0.340.41; Aardbeien per pond 0.70—0.94; Eeieren per 100 stuks 5.60—5.80. Veiligheid en Volksgezondheid. Smeert ge op Uw ladder groen, grijs, wit. Dan riet ge nooit, wat daaronder rit. De veiligheid eischt het monopolie. Voor 't smeren met vernis of olie. DRAADLOOZE DIENST. Nieuwe steun uit Rusland. Het Sovjet-telograafagontsdiap meldt, dat heit mvtraal comité dor Russische vakbonden opnieuw een bedrog van 400 0u0 roebel aan don Eiigelschen mijnwerkersbond beeft doen toekomen voor steun aan de stakers. Veroordeeld wegens dienstweigering. AMSTERDAM, 3 Juni. De 4e Kamer der Rechtbank deed heden uitspraak in de zaak, tegen de 10 opvarenden van bet s.s. „Gel- ria" van de Kon. Hoil. Lloyd, die hadden terechtgestaan wegens het te La« Primas schuldig maken van dienstweigering. De rechtbank veroordeelde 3 hunner tot 3 maanden en de 7 anderen tot ieder 1 maand gevangenisstraf. De eisch luidde 2 maanden tegen tedtór. Een scheepsramp op de Zuidenee. Vader en zoon verdronken. ENKHUIZEN, 3 Juni. Gisteravond heeft schipper Pieter van dor Heyden van de Enkhuiaen 21 alhier binnen gebracht den 21-jarigen J. van Gilrt. Schip per Van der Heyden rapporteert, deze dren keling in de Zuiderzee te hebben opgepikt. Hy werd op een plank aangetroffen, waarop hy reeds meer don 2 uren op zee had rond gedreven. De drenkeling deelde mede, dat zijn schip „Bru 24" urit Bruinisse, geladen met mosselzaad, onder de vuurtoren van Enkhuizen door een storm is overvallen. Door het plotseling overslaan van den wind, sloegen de golven over het scheepje, dat on middellijk zonk. De schipper de 56-jarige A. J. van Gilst stond aan het roer en werd door de golven van dek geslagen. Hij is nog eenmaal boven water geweest, daarna door zijn zoon niet meer gezien. Een andere zoon Jan van Gilst 18 jaar oud, was in fc®t vooronder toen de ramp plaats had. Hij wilde nog naar boven snellen, doch werd door het water terugge slagen, en is met het scheepje in de diepte verdwenen. De 21-jarige Johannes wist een ■plank te grijpen waardoor hij rich drijvende kon houden. Hy werd opgemerkt door de Enkhuizer schipper Karei Bijl die hem ech ter niet kon bereiken. Schipper v. d. Heyden zette een vlet uit en wiet den drenkeling op te pikken. Van Gilst is door de zorgen van de Vereen, tot redding van schipbreukelin gen naar het Hotel de West-Friesche Munt overgebracht. De Centr. Bood van Post- Tslef.- m Telegr. personeel. Verschillende bestuursleden nemen ontslag. In verband met gareusen verschil len in den CetUralen Bond' vain Post-, Tes]©graaf- en Teletoaü-peiribiïeel, heb ben de bpndsbestuuirders J. G. d. Ja&t, voorzitter, A. v. dL Raan, pen ningmeester, H. H. Roos, 2e voorzit ter, en D. Stoffels, redacteur, hupne functies ter beschikking gesteld. Een smokkelaar aangeschoten en gsdood. KERKRADE, 3 Juni. Eon 19-jarig© workedoozo arbeider uit Barbenberg word naai d© Hollandfech© grens te Strazs te Kerkrad©, toen hij smokkel waar vervoerde, door Duitgohe be ambten aangegrepen. Do smokkelaar sloeg op d© vludht, en de ambtenaren losten veTschii lende revolverschoten. Een der schotten' trof hem in de buik. Levenegevaarlijk gewond' vied d© man in de handen der Duitsdhe douanen, die hem naar hot hospitaal l© Aken brachten, waar hij is overleden. WISSELKOERSEN. 1 Juni. 2 Juni. Officieel. Landen 12.10% 12.10% Berlijn 59.23 59.25 Parjjs 8.13 7.94 Brussel 7.85 7.93 Zwitserland 48.19 48.20 Weenen 35.20 85.20 Kopenhagen 65.60 66.75 Stockholm 66.62% 66.66 Oslo 54.55 54.84 New-York 2.48% 2.48% Niet officieel. Madrid 87.55 37.40 Milaan 9.46 9.55 Praag 7.37 7.37% Beuraoverricht. De beurs een kalm verloop, doch do algemeen© stemming Was nog niet verbeterd1. Op do rub- berafdoelimg waren vraag et» aanbod ongeveer gelijk, zood&t grooie koers- variatieg uitbleven. De Londeneche rub- bernoteeringen waren in den loop van den morgen lichtelijk aangetrokken en dit werkte eenigszins stimuleere>nd. La ter op don middag had echter eeq koers inzinking plaats. Op de olie-afdeeling ontwikkelde zich een kleine affaire in Koninklijke die prijshoudend .maar niet veel ver anderd waren. fn suikeraamdeelea ging weinig om en deze bewogen zich op d© koersen van gisteren. In tabak kon, die een ongeanimeerd verloop hadden, ging weinig om. Do scheep vaart markt trok geringe belangstelling. Nederl. Ind. Weven meerendoels op peil. Prolongatie 2 RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting: Matige Noordelijk tot W«- telyke wind, meest zwaar bewolkt, nog kans op regenbuien. Weinig verandering in temperatuur. Geseind van de Rilt te 10.10 hedenmor gen aan alfa pesten: Attentie sein neer.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2