Adverteert in dit Blad. en Verfraait erd Kmh (StpsïantêiWcd^ &n nieuwe uitvinding H bot H AnHnum Balsem SANGÜIN08E op de wonde ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. NIEUI KLOOSTERBALSEM MANTELS ■o. 1616 Dit blad vei Suikerziekte WWW FEUH WIEW7BFT WE ROEMT L. van Zevenhoven de Jong Spoorstraat - Gouda. 20.75 BERGAMB/ NIEUWERE AKKER'S TE HUUR DOOR G0U1 JkJïwma Al mag men ook misschien Om'd Erdal rijmpjes kijven. De Erdal crème zal zelf Toch steeds de beste blijven osBBaaa Nerveuzen en Zenuwzieken die Lijden aan prikkelbaarheid en wilszwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levemmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure van Dr. WELSE, over zenuwziekten. Dr GEBHARiD Frankanstmat EEN VERRASSING *1 *U mr 0 tot «mte k»f je katte HAG xU«. Oak U vereaieratelt ■atuurHJk, «at eea coffeïnenije koffie ■M lekker kaa xlfr. Het aroma vai de koffie ontstaat echter earet bij het brandea, terwijl do coffelne ia ruwen toestand aan de koffieboonea wordt onttrokkoa. Ba coffeïnerrije koffie BAG wordt toto do oadergaae bewerklag w> edald, ta overheerlijk raa aaaak oa oMchMelUk. I JÜÜ^I Abonneert U op 't Een Mede fl. beroemd bij brand- en «nij- Vraagt inlichtingen bij Uw dichtstbijzijnden distnctsdealer S i e r 1 ij k D e g e 1 ij k Zuin gr. ƒ1.75. Overal Den Haag. CENTS Miss E. 2288 138 k Vraagt kosteloos proefabonnement voor een week, bij de Administratie - N.Z. Voorburgwal - Amsterdam. voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. MET ALGEMEENS GROOTE DAGBLAD DER BESCHAAFDE KRINGEN. Prima wollen Ribstof moderne kleuren 1415 |{60 Verheug u in an niemand. PRIJZEN» Touring f 1950.- Coach f2405.- Sedan f 2650.- Inclusief 5e band. f. o. b. Amsterdam De levensduur van dezen wagen wordt bovendien verlengd door vele tech nische verbeteringen, zooals: lichte Skelet- zuigers waardoor hij soepeler loopt, een lucht filter en een kleppendek- Ziet Etalage* Paaaaga I aan den buitenkant der stad groots Gapage 175 M2. oppervlakte. Brieven onder nummer 1414 bureau Goudsche Crt. Markt 31- n Erdal -overal bekend en bemind. heerlijk verzachtend en pijnstillend, mits het de echte Akker*» KLOOSTERBALSEM U, Een veel h Roman uit Speciaal voordeelige Aanbieding Geen ander is zoo wonden, builen, ontvellingen, maar tevens ook voor kloven, ruwe handen, schraalheid en wintervoeten. Een huisapotheek op zich «elf mag dan ook nergens ontbreken Eischt de nieuwe verpakking in cartons: 20gr. ƒ0.50: 50 gr. I.— 100 gr. ƒ1.75. Overal verkrijgbaar I c 1413 5 SPOEDIGE, RADICALE GENEZING, laliohtingan V. d. WATEB, Bladel. Zij bezit meer soepelheid, grooter acceleratievermo gen, een fraaier uiterlijk en is buitengewoon com fortabel. Een betere wa gen isnimmer tevoren door de Chevrolet-fabrieken vervaardigd. Lj SVMttS steJt ons\in staat de IJOVDBAARMEIDCy fdeas Esperanto -Wafels, TE GARANQEEREN QSdltffdverschQryyjuonf, ’Voedzaam (SdeLvan smaak .Hygiënisch verpakt ABONNEMEh per kwartaal 2 Franco per post Abonnementen bij onze agenten Onze bureaux Redactie Telef. I versterkt, verrijkt en zuivert uw bloed. Zy geeft u daardoor een fzis- sche gelaatskleur, een helderen oog opslag en die aantrekkelijke schoon heid die onafscheidelijk van eene krachtige goede gezondheid is. De SANGUINOSE kost per fl- 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. 21 Verkrijgbaar bij de meeste apothe kers en goede drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. ROTTERDAM auscowis STUKS J)E LINDEBOM (Wed.B.v, Doesburg) Amsterdam. l"'\e verbeterde Chevro- Lz Jet bezit eigenschap pen die men tevergeefs in andere goedkoope wagens zou zoeken. Den Haag. zlfiS 18 De i Bij de bespreking sie van den Volkei gevallen van smokk fine en andere verd men langdurig ges den der Rotterdams lukt was een ernst regelmatiger morfii Bazel en het ven waaraan zich voorn; firma had schuldig Tijdens de discuss gedelegeerde Dinicl sche politie haar schen bodem had v< ren de toestemming toiten daarvoor te v Dinichert het verti Van Wettum de Ned dacht der Nederland tigen op het ongebn lijk optreden. De heer Van We' zijds niet te kunnen terdamsche politie kennis der Zwitse onderzoek in Zwits< steld en hij vroeg d< zeker wist, dat dit ii De Zwitsersch g geen zekerheid hi Daar het «eer in van de Rotterdams over contact met d» ten zegt, meende hi derstellen. De heer Van W verbazing, dat de feitelijke kennis der tegen de Nederland geuit had1 en verzoc onderzoeken, of vx ©enige reden besta van Dinichert, dat laten nagaan en de openbaar maken, wa gelegd. Intusschen cnengd Delevingue in de gedachtenwisseling hij jn geen geval ee gens de Rotterdai vond, daar het integ waardige activiteit tie te danken is, ds aan ’t dicht zyn gekt vingue uitte zijn vol daensche politie niet op Zwitsersch gror voort te zetten, on den dan ook. Hierop volgde een woord, doordat Din- de vraag stelde even men in Engeland 6) - Het zou een gi Hedingham. De k den onthaald op tulband, en eenij in den boomgaarc ling, een van de rondom Hedinghai lijksch feest, maa diaarvan verminde dige genoegen, f iets meer zijn da ken van de kind bouw van Geding bouwvallig, en k< hersteljd', en mijr demand, deed' zijn oen te zamelen, I nieuw gebouw in waren dan ook i «tappen gedaan t doel, en nu had* court en hare tal sel uit één stuk, waardoor stof en vuil buitengesloten worden. „Duotone Duco" in twee aantrekkelijke kleuren verhoogt het aanzien van den wagen, Wanneer U in deze ge perfectioneerde Chevrolet rijdt zult U verbaasd staan dat men zulk een goede kwaliteit, zulk een fraaien lijn, zulk een groot comfort en zulke schitte rende prestaties in dezen wagen vindt; eigenschap pen die men dikwijls te vergeefs in een veel duurderen wagen zoekt. Vraagt Uw dealer de gemak- kelijke betalingsconditiën det General Motors Acceptance Corporation. 1C44 64 "JCT GENERAL MOTORS

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3