ng arijs ►p NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrijdag 66» Jaargang mi 1986 der Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen erschillende nz. enz. uur. s avonds. IS AMAR. FEUILLETON. DOOR GOOD VERBLIND. ia ireld BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP; GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ids, ren boven het de overgroote Een verblijven MMMRMH Eerlijkheid vreest het zonlicht nooit. .000 zullen te 10 u. ’s avonds. Brazilië uit dan Raad van den Valkanband. De Rijkskanselier over de regeling met de Vorstenhuizen. De daling van België hebben an zooals .*«0 t ver- >p de i dan e be- zult ;»tige s ge- kink- inia JEN, Tabak- en 1476 300 Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mies E. BiRADDON. tot 7 uur nam. L.50. ing. Een Fransch voorstel tot het treffen van ktemationale maatregelen tot het on- brdrukken van de valsche munterij is door den Raad van den Volkenbond in behande ling genomen en zal eerstdaags een onder werp van studie uitmaken. Paul Boncour lette redenen uiteen voor het Fransche ini tiatief. Hy herinnerde aan de opschudding, die door dte Hongaarsche valschemunters- zaak werd veroorzaakt, en zeide, dat de pu blieke opinie niet voldoende was gerust ge steld door de wijze, waarop deze zaak werd geïnstrueerd en berecht. De Fransche rege ling stelde daarom de uitwerking voor van een internationale conventie, waarvan het Internationale Hof van Justitie te 'Den Haag de toepassing zou moeten verzekeren. Benesj ondersteunde het Fransche voor stel en Chamberlain volgde het voorbeeld van zijn Tsjechisch-Slowaakschen collega. BUITENUANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Baron von Lutzow vrijgesproken. Baron von Lutzow, de gewezen directeur van een kostschool, in de omstreken van Berlijn, die beschuldigd was van strafbare feiten te hebben gepleegd met aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen, is door de Bertyn- sche rechtbank vrijgesproken. ENGELAND. Het invoerverbod van versch vleesch. Ten gevolge wan het invoerverbod van versch vleesch wegens het heerschen van mond- en klauwzeer op het Continent zijn te Londen de vleeschprjjzen gestegen. In het Lagerhuis is de minister van landbouw, de heer Guinness, daarover gisteren geïnter pelleerd. Hij erkende, dat het uitvaardigen van het veFbod gevolgd was door een stij ging der vleeschprijzen te Londen, maar meende, dat daar door het verbod slechts rende den oorlog; na den wapenstilstand was hij voorzitter der commissie voor de mobilisatie en herstel. VEREBNIGDE STATER. Het Wille Hele. Het Congres te Washington is verzocht een bedrag van 350.000 dollarte voteeren voor herstellingen, in het bijzonder van het dak, van het Witte Huis* en voorts een be drag van 350.000 voor een tijdelijk verblijf van president Coolidge. (lOlliSUIE COURANT de franc. veroorzaakt door het verliezen van den oor log en de inflatie. De regeering is, zoo zei hij, van oordeel, dat het wetsontwerp een bevredigende op lossing aan de hand doet, welke opvatting ook door de regeeringen der landen, die in de eerste plaats by de oplossing betrokken zijn, in het bij®onder door Pruisen en Thu- ringen, wordt, gedeeld. Marx wees er op, dat volgens de opvat ting der rijksregeering de meerderheid van het Duitsche volk dringend wenscht, dat de rijksdag een bevredigende wettelijke oplos sing van het vraagstuk zal vinden. Hij drong er op aan, dat de wet, over welker by zonderheden reeds maanden lang is be raadslaagd, thans met allen mogelijken spoed zal worden afgedaan. De rykskanse- lier herhaalde onder sterk protest der iink- sche partijen ,dat de regeering het ontwerp betreffende een onteigening zonder schade loosstelling, dat aan een plebisciet onder worpen zal worden, als een schending van het recht beschouwt. Maar ook bij het mis lukken van het plebisciet moet de regeering een wettige regeling verlangen. Mocht de rijksdag de wet verwerpen, dan zou de re-» geering niet schroomen om de consequen ties te trekken. Deze verklaring werd door den rijksdag algemeen als een bedreiging met een rijks- degontbinding beschouwd, voor het geval het ontwerp werd verworpen. t Het aanvankelijke succes der voor veer tien dagen door de Fransche regeering on dernomen actie tot steun van den franc heeft niet lang geduurd; deze is opnieuw begonnen onrustbarend te dalen. Nadat het de vorige week door sterke interventie-aan - koopen door de bankgroep welke de regee ring daarmede belast had, gelukt was de koers der Engelsche deviezen tydelijk van 176 tot 145 te doen dalen, is, juist nadat Briand zijn overwinning in de Kamer had behaald, een nieuwe baisse van den franc ingetreden. iDe sterke uitgifte van buitenlandsche deviezen door bepaalde bankgroepen moet buitengewoon kostbaar geweest zijn, al wordt dan ook tegengesproken hetgeen door een deel der Parysche pers was be weerd dat de op 90 millioen dollars be cijferde „manoeuivreer-reserve”, waarover de Fransche regeering kon beschikken krachtens het crediet door het Amerikaan- sche bankiershuis Morgan, haar in 1924 verleend tot steun van den franc, al heele- maal in rook zou zijn opgegaan. Wat niet wegneemt dat in goed op die hoogte zijnde Fransche beurskringen het bedrag dat de interventie heeft opgeslokt wordt geraamd op tusschen de 30 40 millioen dollars. (Daar, zooals vanaelf spreekt, de resulta ten die door maatregelen als de bovenge- geten, gingen de jonge levenmakers dadelijk over tot de gewone kinder spelen, en toen zij goed1 aan den gang waretn, hadden zij niet veel meer noo- dig dan een algemeen toezicht, totdat het tijd zon zijn om thee te drinken, welk feesitelijk oogenblik echter nog drie uren ver verwijderd! was. Sylvia merkte op dat de dames die den dominé vergezelden zich hielden, alsof zij onbewust waren van hare te genwoordigheid, hetgeen zij kortelings ook bij andere dames had bespeurd in één woord het was duidelijk dat dit opzettelijk geschiedde. De dominé, een goed1, lief mensch, sprak haar met zijn gewpne vriendelijkheid! aan. De kwaadsprekende tongen drongen zel den door tot zijn ooren. Zij voelde de vernedering vari die koele, afgetrokken blikken, hoewel rij vroe ger een afkeer had gehad van de ne- derbuigende en beschermende vrien delijkheid. die dezelfde menschen haar nog onlangs hadden betoond. Het was wel wat hard zoo beoordeeld en ver oordeeld te worden, alleen omdat haar vader arm1 was. het was zeker hard dat geheel Hedingham van meening was dat Edmund' Standen onmogelijk •goede bedoelingen met haar kon heb ben. „Edmund heeft gelijk”, dacht zij. ,,’t zou beter zijn dat wij onze veria ving maar oabPek maakten.” „Maar zal hij ooit den moed heb- geval is de toestand van Frankrijk op het oogenblik van dien aard dat Briand uit Ge nève teruggekomen is teneinde de bespre kingen in den ministerraad, o-a over nood- zakelyke beperkingen van invoer en ver bruik, mee te maken. ben om mij tegenover allen als zijn aanstaande te erkennen dacht zij later, toen zij stilletjes van de kinde ren en hunne patronessen was weggé- slopen naar een eenzaam hoekje van den groeten dicfntbeplanten boomgaard, een plek waar eeuwenoude met mos bedekte pruimenboomen, stonden. ,.Het was zeker heel mooi van hem den vo- rigen avond zoo moedig te praten, toen we alleen waren onder den kas tanjeboom, en er geen wereld buiten ons scheen te liggenmaar zal hij werkelijk zijn moeder weerstreven en afstand doen van zijn fortuin om' mij nentwil, en deo dochter, van een on derwijzer als zijn verloofde erkennen voor die opgepronkte, trotsche men- schen, daarmee hij zijn geheele leven omgang heeft gehad?” Dit gedeelte van den boomgaard' was hooger gelegen dan mijnheer Harper s weiland, en Sylvia kon dien bazar over zien zonder veel gevaar te loopen van zelf gezien te worden, of iémand1 moest toevallig naar boven kijken naar de plaats waar zij stond, tusschen het ge bladerte verscholen. achter de ineen- geslingerdo heg va» wilde appelen, eikenloof en kamperfoelie. Zij had rich veel genoegen voorge- steid van dit feest want de dominé had haar een toegangskaart gegeven voor den .bazar, en rij en -Alice Cook en .Mary Peter zonden samen naar de wet gaan, We bezioekets aanschouwen en orstelling dus GEBROEDERS iDe Raad van den Volkenbond, werd giste ren verrast met de mededeeling van den vertegenwoordiger van Brazilië, Mello Franco, dat Brazilië ontslag neemt als lid van den Raad. De vertegenwoordiger van Spanje deelde mede dat zyn land zich afzydig «al houden van alle verkiezingen voop den Raad, zoo lang Spanje geen permanenten zetel zal hebben gekregen. De Raad weigerde het ontslag van Brazi lië te aanvaarden, en de Pres, was van oor deel dat het aan de Assemblee zal staan zich uit te spreken. Onder algemeene betuigin gen van sympathie deelde de Braziliaansche gedelegeerde mede, dat hij de meening en den wensch van den Raad van den Volken bond aan den president der Braziliaansche republiek zou overbrengen. Chamberlain, Boncour, Scialoja, Benesj, Ishii en Guani betuigden hun leedwezen over Brazilië’» besduit, waarbij Scialoja, Boncour en Benesj betoogden ,dat Brazilië niet eenzijdig zyn ontslag als raadslid ne men kan, doch dat dit ontslag door de alge meene Volkenbondsvergadering moet wor den goedgekeurd. Nog werd door den Belgischen Minister v. d. Velde uiteengezet het Belgische stand punt, België verlangt geen permanenten ze" tie. De beweerde oppositie van België ten opzichte van een permanenten zetel voor Spanje is uitsluitend een quaestie van prin- cpe; België wenscht vurig dat Spanje blijft ■fictiewerken aan het kostbare werk van den Volkenbond. een klein deel van den totalen vleeschinvoer werd getroffen er geen reden was om aan te nemen dat het tekort van andere zyde niet binnen redelijken tyd zou worden aan gevuld. Zoolang (aldus liet de minister er op volgen) het mond- en klauwzeer op het Continent blijft heerschen levert geenerlei stelsel van vleeschonderzoek óf op het Con tinent óf in Engeland zelf een voldoende bescherming op tegen het risico van het in voeren van ziek vleesch daar er dieren by kunnen zyn, geslacht in het incubatie-tijd- perk der ziekte vóór deze uiterlyk zicht baar is. De minister betreurde het, dat hy het abattoir van Zeebrugge niet v»n het verbod kon uitsluiten omdat het gelegen ia in een land, waar mond- en "klauwzeer heerscht en het abattoir dus hetzelfde risi co van infectie loopt als eenjge andere plaats op het Continent. :De minister legde er voorts nog eens den r.adruk op, dat hy geen reden* had- te ge- looven ,dat de stijging der p¥yzen anders dlan van tydelyken aard was. Ook voor Noord-Ierland is een invoerver bod uitgevaardigd. 4 RUSLAND. Ontzettend noodweer te Odessa. Woensdagavond, zoo meldt men uit Riga, heeft boven Odessa een verschrikkelijk on weer, vergezeld van hagel en regen, gewoed. Officieele berichten zeggen, dat de hagel steenen zoo groot waren als kippeneieren en dat byna alle ruiten in de stad zijn verbrij zeld. Gelukkig waren er «naar weinig men- schen op straat; eenige van dezen zijn ge wond. AUa telegrafische verbindingen rond om Odessa zyn door het breken der draden gestoord. In vele straten is het plaveisel evenals de rails van de tram weggespoeld. De bewoners van benedenhuizen hebben veel schade geleden; hetzelfde is het geval met de in pakhuizen opgeslagen voorraden sui ker, graan, e.d. De belasting op het wedddn. In het Lagerhuis is de bespreking begon nen van het wetsontwerp over de belasting op het wedden. Snowden van de arbeiders partij verklaarde zich tegen het wetsont werp, dat volgens hem een zekere officieele sanctie geeft aan het wedden, hetwelk even veel kwaad sticht als de drank. Lord Stevenson overleden. Lord Stevenson, de voornaamste organi sator der Britsche rykstentoonstelling te Wembley, is heden overleden. Hy was de meest vooraanstaande der personen, die aandeel hebben gehad aan het ontwerpen en ten uitvoer brengen der tentoonstelling, en ter erkenning zijner verdiensten in verband hiermede werd hem zyn adellijke titel ver leend Hij was de ontwerper van het plan tot beperking der rubber-productie in de Ma- lakka-staten pn Ceylon, waardoor deze kwij nende industrie weder herleefde. Lord Ste venson had verder een groot aandeel in het organiseeren' der munitie-voorraden gedu- ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. 12) - Ey acxxloende werd de taak om zich wet de kinderen bezig te houden over- gelnien aan Silvia, Mary Peter, Alice Cook, en al degenen die zich met dat liefdadige werk wilden belasten. De joqge levenmakers kwamen reeds hijgende en joelende aanloopen. Een paar jonge dames vergezelden voorafgegaan Boor den .predikant. Zijn dodhters hadden een tent in den en waren due, aooal» rij zedven aeiden, van het schoolfeest-uitgesloten. De feestelijkheden namen een aan- VW. zooals de verslaggever van het dagblad van Monkhampton later be richtte, met Me uitdeeHng van versche wots-koekjes. als eene kleine verfris- ’chinp geschikt voor zulk een warmen dag. Buiten den boomgaard! liep een O’irie man rond, die zondier vergunning ^monade en gemberbier te koop aan- wod. Nadat de koekjes waren opge- eohigenoot Ik kan me ai voorstellen hoe medelijdend ze zullen neerrien op den armen Edmund Standen, die zoo ver beneden zijn stand trouwde en tegen den wil van rijn moeder. En hoe zullen wij zonder geld kunnen leven Zal Edmund rich genoodzaakt zien om, evenals vader, dorpsonder wijzer te warden Hij sprak er van om in de stad klerk te gorden; maar dat is niet veel beter. Ik zie niets anders dan armoede voor ons beiden tegemoet. Maar hij is toch zoo goed en trouw, en ik moest hem eigenlijk veel hartelijker liefhebben.” Bij die gedachte ontspanden zich haar gelaatstrekken, en een lievei glim lach plooide den kleinen mond. Haar schoone trekken die zoodven nog zoo koud en stroef snaren toen rij dacht aan die kleine wereld, die haar vij andig was, werden plotseling als door een zonnestraal verhelderd toen zij aan haar minnaar dacht. Het gelaat ontspande en werd weer jeugdig en onschuldig, bijkans kinderlijk, met een uitdrukking van kindierlijke trouw hartigheid. „Ik heb hem toch zoo innig lief”, zeide rij bij zich zelve. ,.Het geluid van rijn stem, als wij elkander na de korste scheiding weer ontmoeten, doei mij ontroeren. De minste aanraking van rijn hand doet imj idles vergeten, behalve dat ik hem bemin. (Wordt vervolgd). In den Duitschen rijksdag heeft rijkskan- selier Marx het wetsontwerp betreffende de regeling met de vroegere vorstenhuizen uit voerig toegelicht, en er op gewezen, dat dit wetsontwerp rekening houdt met de alge- I meene verarming van het Duitsche volk, I BINNENLAND. NederlandschBelgisch verdrag. Met vrijwel al ge meene stemmen goedgekeurd. De Belgische Kamer heelt gistermid dag in de akteeliiigen heit ontwerp verdrag tot herziening van het ver drag van 1830 tusschen Nederland ep Belgic onderzocht, en het ontwerp in vier afdeeiingen met algemieene stem men goedgekeurd, in een met zeven s.enunep tegen, één onthouding, en in een met twaalf tegen twee onthoudin gen- i i I i I H Een centrale afdeeling is samenge steld om nader de opmerkingen, waar toe het ontwerp aanleiding heeft ge geven, te onderzoeken. Gebleken is, dat er op is aangedrongen, een kanaal naar den Moerdijk te graven, ten 'etu de de verbinding van België met deu Rijn te verzekeren. De centrale commissie bestaat uit oud-mioister Vandevijvere, Tibbaut Raehidnnck, Pussemier (kath.), Pié- rard (soc.) en. Pécher (lib.). Zeer waarschijnlijk zal Vandtevijvere als rapporteur optreden. Van andere zijde sprak men er leed wezen over uit, dat Beïgië’s veiligheid aan de rijde van Nederland'soh-Lim burg niet gewaarborgd is, editor be schouwde men het als een vooruit gang, dat als casus belli iedere schep- nis van Nerf', grondgebied zal worden beschouwd. In de afdeeling, waarvan de burge meester van Antwerpen, Van Couwe- laert. (tee! uilumakt, heeft hij zijn leedlwezen er over uitgesproken, dat het nieuwe arcoord niet vier jaar ge- leden'-'tot stand is gekomen hierdoor zouden ongetwijfeld bittere polemie ken als nu in Nederland tegen het verdrag zijn gevoerd, en ten gevolge waarvan België verschillende conces sies heeft moeten doen, vermeden zijn Mr Troolet heeft voorts er den na druk op gelegd, dat het ontworpen ka naal Antwerpen»— Maas—Rijn, de in dustriegebieden van de Kempen en het land' van Luik benadeelt, hetgwsn niet het geval wa« in het oorspronke lijke ontwerp De afgevaardigde voor Luik wees verder op de mogelijkheid tie verleidelijke kunstmiddelen bewon deren, waarmee de jonge dames de welgevulde zakken der heeren bestor men en zie, daar stond ze nu, en gluurde vanuit haar schuilhoek naar liet fraaie tooneel, en had den moed niet zien onder hen allen »e vcrtoonen, en zich opuieuw aan de minachtende blieken bloot te stellen, die zij reeds had moeten verduren. Zij gevoelde wel dat men haar on rechtvaardig behandelde, en zij had een afkeer en minachting voor dat volk maar rij, kon die blikken toch niet verdragen, zij ko-n niet geheel al leen staan tegenover dio kleine wereld in den bloei barer jeugd en bevallig heid. „Als ik haar ooit hare onbeschaamd heid kan betaald zetten, zal de beta- ling tienvoudig rijn, zeide rij bij zich zelve, terwijl rij neerzag op de onnoozel glimlachende dames, die hare waren uitstalden, en haar best deden oir de sjonge heeren met hunne han den in de zakken, of de knoppen hun ner rottingen in den mond, tot het aankóppen van kinderschoen!jes of ge borduurde sigarenkokers over te halen. ,.Maar die gelegenheid zal zich nooit voor mij opdoen’ dacht rij. „Welkq, eer is er in gelegen een onterfden man te trouwen? Het klinkt heel ro mantisch. als eene geschiedenis die men in de boeken leestmeer wat zullen de mensdien zeggen van mijn ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorckring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel «heer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummar 20 bijslag op den prijs. Liefdadlgheids-advertentlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel in gen by contract tot zeer geredueeer- den prys. Groote letters en randen .worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. schetste -verkregen wouden slechts van voor bygaanden aard zijn, moet de Bank van Frenkryk nadrukkelyk hebben geprotes teerd tegen de voortzetting der politiek van interventie. Verder heeft ze met be slistheid het Van velschillende kanten te berde gebrachte denkbeeld van de hand ge wezen de goudvoorraden der bank aan te spreken ten bate van de stabiliseering van den franc, waarvoor de bank eenerzyds als argument moet hebben aangevoerd dat de requisitie der goudvoorraden op het huidige oogenblik ontijdig «ou zyn en alleen dan raison zou kunnen hebben, wanneer door beperking der staatsuitgaven en daadwer kelijke stabiliseering van die begrooting een absolute waarborg zou worden verschaft tegen de mogelijkheid van nieuwe bankbil jettenemissies. Anderzijds wordt ook gewag gemaakt van politieke beweegredenen by de Bank. De kringen der „haute finance” die achter de directie der bank staan zouden n.l. liever vandaag nog dan morgen *t kab.-Briand ver vangen -zien door een ,<con«entratiekabinet" d.w.z. door een ministerie met het uitge sproken karakter van nationaal bloc, waar in de rechtsche partyen behoorlijk vertegen woordigd zijn. Vandaar dan -ook de berichten die dezer dagen telkens in de pers opduiken over re constructie van het kabinet en het aftreden van Péret, dien minister van financiën, die tegenover de pers steeds optimistisch is doch volgens sommigen die_p ontmoedigd moet wezen, geruchten die wel worden t doch hardnekkig aanhou- neaaüiUen bewijs is dat ze niet heelemaal «onder grond zyn. In ieder

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1