Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. f van in staaf vfln verdediging brengen, van Belgisoh en Nederl andsch Limburg. Do afgevaardigde Fischer, meer de politieke zijde van het aoooord be sprekend', heeft de voldoening uitge sproken, met welke alle Belgen d.e ondubbelzinnige verklaring van Neder- landBche rijde hebben begroet, dat het als cpsus belli iyderel opzet tel ijke schennis der grenzen, anversohillig van welke zijde dit plaats vindt, zal be schouwen. W eeldeverterin gabelast ing. Bruine schoenen vrijgesteld. B'j nota van wijziging op het ont- werp tot heffing eener Weeldeverte- ringsbolasting, heeft de minister vatn Financiënandere redactie vastge- steld vo&t' 'tién post schoeisel, aange zien gebleken is;1 dttt de grens tus schen belast en 'dnliblast schoeisel naar de strekking der wet, niet zoo 'juist wordt getrokken, als dat wensohelijk was. De post komt daardoor te luiden: Schoenen, laarzen, muilen en pan toffels, waarvan de buitpnrijd© der schacht (de schoenen niet mede gere kend) geheel of grootendleels is ver vaardigd' uit ledier van krokodillen, hagedissen, slangen, of andere repli- liën, uit verguld of verzilverd leder, uit lakledier. uiAzijd'e of uit satijn." Volgens deze nieuwe lezing zullerf, zoo merkt de Tel. op, schoenen, ver vaardigd uit ander dan zwart gekleurd leder, zooals bijv. bruin enlgeel schoei sel, niet worden belast. De Rijksverzekeringsbank. Voordat de Amstetrdiainteche burge meester en wethouder Ter Haar *bij den minister waren geweest orm te pleiten voor hét behoud' van de Rijks verzekeringsbank door Amsterdam nad, aldus de Delftsdhe Crt., dePhurgemees- ter van Delft eenzelfde stap gedaan en een particuliere audiëntie bij mi nister Sloteinaker de Bruine aange vraagd on/ te bepleiten van hoeveel belang do overbrenging naar Delft zou zijn en ook hot recht van Delft op eenigo vergoeding voor alles wat het rijk ons ontnomen heeft. Amsterdam' heeft nu, aldus het blad, het hoofd in den schoot gelegd, heeft al zijn vroegere eisohen van noodzaak opgegeven- en teröggenomen al hetgeen het genwseïUebestuur bepaald' had no pens dte gebouwen der R. V. B. Of met andere woorden het gemeente bestuur van Amisterdiaim heeft aange- bodfen, de R. V. B. te laten blijven in de gebouwen waarin zij nu Is ge huisvest. Daarmede vervalt natuurlijk de kans voor Delft geheel, IJlt aan bod van Amsterdam' maakt aan alle kostenberekening oen einde en zal dus ook wel worden geaccepteerd. In strijd met de wet. Een raadsbesluit door Ged. Staten niet goedgekeurd. De Minister van Binnenlamdsche Za ken hoeft than» aan burgemeester Do Viugt meegedeeld, dat de vraag of het Amsrerdainscti© raadsbesluit, be treffende een medetellen van den diensttijd bij de zoogenaamde g©con cession eerde bedrijven voor de- pensi oenen van ambtenaren, die in gemeen tedienst zijn overgegaan, in de eerste plaats staat ter beoordeeling van Ge deputeerde Staten van Noordl-Holland. Zooals men weet had de burgemees ter dit raadsbésluit, genomen tegen het advier van B. en W., aan de Kroon ,-ter vernietiging voorgedragen. Burg. en wethouders hebben nu het raadsbesluit ter goedkeuring ingezon-^ den aan Gedeputeerde Staten. Dit col lege heeft, naar wij vernemen, goed- 1 keuring aan de regeling onthoiien, als zijnde in strijdt m«et die wet. De Ver. van Huisvrouwen op audiepie by de Ministers. MevrouKv J. MjarcusN ijland' en me vrouw mr. D. OppenJheimer—Betinfan te, hoofdbestuursleden van de Neder- landsciie Vereeauging van Huisvrou wen, zijn gisteren in audiëntie ontvan gen door den. minister vau onderwijs, kunsten en wetenschappen en door den minister van arbeidt, nijverheid en handel, bij eerstgenoemden minister ter bespreking van het nijverheidson. derwijs voor mei» jee on bij laatstge noemden minister over hot ^ontwerp Ziekte- en Ongevallenverzekering en over de IJkwet, in verband met die afschaffing van de elle-maat. Ned. Reiavereeniging. Het verslag over 1925. Aan het jaarverslag van de Nwler- landsohe Reisvereeniging, is het vol gende ontleend v Het ledental bedroeg op 1 Januari 1925 34.273 etutoaLiaar 19'26 werd in gegaan met 39.77,0 hleden, wat betee- kent een ,,n9oruitgang, d>ie aanleiding geeft lot vol vertrouwen op de toe komst. Het aantal afdeelingen, dat bij den aanvang van het jaar 19 bedroog, ver meerderd© met 4 door de oprichting der afdeel ing en Apeldotom. Bussum, Zutfen en Hilversum. Slechts 3457 le den wonen op plaatsen, waar geen afdeelingen zijn gevestigd. In 1925 namen 8200 personen aan de reizen deel. De totale reissommen bedroegen f 867.029.01. Het aantal dier reizen bedroeg 262. Was de laatste jaren voor nieuwe riohtingspunten onzer reizen het oog gericht op Zuid-Frankrijk1 en Afrika's Noordkust aldus het verslag verder 1925 zal in de geschiedenis van onze Vereeniging voortleven als het jaar, waarin de eerste stappen werden gedaan, die konden leiden tot een be zoek aan de Vereen. Staten van Noord- Amerikau Het doorgaan van deze reis is verzekerd. In dit verband wordt hulde gebracht aan dr. J. J. Hallo, die als pen twee de Columbus naar Amerika is getogen om de reis naar de nieuwe woreld op grondige wijze voor te bereiden. Uit het vergelijkend' overzicht van die resultaten van het werk fier Ned Reistvereeniging blijkt, dat van haar oprichting in 1900 af, door het hoofd bestuur zijn georganiseerd 1323 reizen met 41042 deelnemers en 339.113 reis dagen. Het exploitatie-saldo bedraagt thans f 1992.58. Samenwerking tusschen scheepvaart en luchtvaart. Uit kringen, d'ie belang hebben bij den Nederlaaidsch-Jlndlischen handel schrijft men aan het Haagsche Aneta- kantoor Nu die verzending per vliegtuig van de mail naar en van Marseille zulk een succes is gebleken, en nu sinds l Juni een directe luchtverbinding be staat tusschen Amsterdam'Rotterdam —Marseille (do NederlandsChe lijn der K.L.M. sluit te Parijs aan op de Fran- schei van de. Air Union naar Marseil le), ware het toch wensctielijk, dat de booten van de Rotterdamsche Lloyd en de vliegtuigen beter op elkaar aan sloten. De mail uit Nederland', die om 7.45 te Marseille aankomt, zal de aan sluiting altijd halen, daar de booten pas hm 12 uur 's midddgs den vol genden dag vertrekken. Indien nu de booten echter ook zorgden Vrijdags- morgens altijd» met het krieken van den dag te Marseille binnen te zijn, dan zou de mail aan het postvliegtuig van 10 uur 15 kunnen worden mede gegeven, 's avondte om 8 uur 50 te Rotterdam) en om1 9 uur 40 teAmeter- d mi aankomen en 's Zaterdagsmor gens reeds worden besteld. Dit zou, be teekenen, da| het antwoord' reetas Zaterdagmorgen weg zou gaan in plaats van Maandagmorgen. In ^elk govai wordt een belangrijke tijdwinst ver kregen, diaar de Indische mail ge woonlijk pas Maandagmorgen in han den komt. I Het vliegtuig dat de mail van de Patria naar Nederland' bracht, moest Zaterdagmorgen twee uur in Marseille hierop wachten en kwami dus pas des avonds laat in Amsterdam aan. Ware de Patria Vrijdagmorgen omstreeks 7 uur te Marseille binnengeloopen, dan ware de tijdwinst veel groote>r> ge weest? Wanneer straks in "Nederlandsöh-ln- dië vliegdiensten tusschen Sabang-Sln- gapore en Batavia-Soerabaja worden ingericht, zal ook daar de aansluiting moeten kloppen. Kortom, een betere samenwerking tusschen scheepvaart en luchtvaart waT© hier gewensdht en wair dfe luchtvaart nog rekening heeft te [houden met daglicht en dus aan bepaalde uren van vertrek en aan komst is gebonden, zal de scheepvaart zich het meest moeten schikken. Be spoediging van het mailverkeer tus schen Nederland en Koloniën, is een aangelegenheid van groot belang voor onze handel, hier en ginds. Het nieuwe gebouw van de A. M. J. V. Een grootsch opgezet plan. De gemeenteraad van Amsterdam heeft een voordracht goedgekeurd om garant te staan voor een leening van f 500.000 ten behoeve van het gebouw dat de Amst. Maatschappij voor Jon gemannen zal doen verrijzen op net oude Atlanta-terrein op den hoek van Stadhouderskade en Vondel straat. u Tengevolge van het aannemen van deze voordrvfcht is het tot stand Ko men van den bouw verzekerd. Dit nieuwe gebouw is ontworpen door den architect Fooke Kuipers. Het zal zes verdiepingen hoog worden «en voor een drietal hoofddoeleinden wor den ingericht, n.l. voor het vereni gingsleven van de A.M.J.V. als wbon- huis der leden en als hotel. Aan net gebouw zal mede verbonden zijn, be halve een hotelrcsiaurant, oen bad- ent zweminrichting ook gymnastiek- en schermtzalen. Zalen voor vergaderingen zullen ter beschikking zijn. Aan het hoted-restaurant zullen ook biljartzalen ver bondien worden. Aan de zijde vaa de Stadhouderskade komen de hotel kamers, aan de zijde van de Vondel straat de kahiers voor d'e inwonende jongemannen, wier hieftijd' zal vari- eeren van 17 tot 30 jaar. He gebouw zal gemiddeld 24 meter hoog worden en in hoofdzaak uit baksteen worden opgetrokken alleen de onderpui zal bestaan uit graniet. De aanbesteding vanl het fundee- ringswerk zal reeds 21 Juni geschie den. Nederl. Genootschap tot zedeiyke verbetering ijer gevangenen. Behandeling der praeadviezen over de Jeugdgevangenis. Onder voorzitterschap van Mr. C. T. J. de Jongh hield het Nederl. Genoot schap tot zedelijke verbetering der ge vangenen zijn algemeen© vergadering in het American Hotel te Amsterdam. De vergadering werd bijgewoond door Mr. Foenptra, ais vertegenwoordiger van den minister van justitie. Het jaar verslag en de rekening en verantwoor ding van den algemeen©» penning meester werden goedgekeurd. Het bleek, dat 1925 een voordeeiig jaar geweest was. Een, voorstel van die aid. Haarlem bevattende maatregelen te treffen ten einde het verlies oip het landbouw- en veeteeltbedrijf zooveel mogelijk te be perken., werd verworpen. Tot buitengewone hoofdbestuursleden werden gekozen mevr. Mr. IA. van Woudenberg Hamstra— Pouw, Mej. Mr. Frida Katz en de hoeren Mr. G. T. J. de Jong, Mr. M. Polak, H. C. Franok, Th. van der Wouden, L. H. Sarlouis en Jan van Zutphen. De na1 de pauze voortgezette verga dering—werd geopend met een rede van mf: G. T. J. de Jong. Toen wij, aldus spr., indertijd be raadslaagden over de vraag welk on derwerp wij aan de ordie zouden stel len, ging de keuze tusschen het vraag stuk der langdurige en onbeperkte straffen der onverbeterlijke veroor deelden, en dat van het zoogenaamde Borsital-stelsel. Wij hebben toen het laatste gekozen, omdat wij van mee ning waren dat de langdurige bestraf fing van onverbeterlijke» langzamer hand! vele voorstanders heeft gekregen. Altijd! is echter de vraag blijVen be staan Is het wel gerechtvaardigd de ze lieden zoo te straffen, indien niet gezegd kan worden dat do staat, met of zonder hulp uit do vrije samenle ving. te voren menschel ijkerwijs ge sproken alle middelen heeft aange vend, die toegeppst kunnen worden om deze persfonen af te brengen van hun onmaatschappelijk leven en te leiden op betere paden En. zoo lang de staat niet kan zeg gen ik heb in dait opzicht mijn plicht verVuld, ik heb alles wat van mij ge vergd kan worden, in het werk gesteld om deze menschen van den slechten, weggaf te brengen, maalr zij hebben niet gewild, zoolang is spr. er van overtuigd dlat het gebruiken van an dere bestiraffiingisimnaf regelen niet al leen gewensdht maar zelfs noodzake lijk is. En tot diep maatregelen behoort volgens spr. op de eerste plaats het Bortstalstelsel of met andere woorden het stelsel der jeugdgevangenissen. Het is voorts van het \piootste be lang dlat de opleiding der veroordeel den worde geïndividualiseerd, en ied©T naar zijn eigen aard behandeld. Daar om moet hun geen, celstraf worden op gelegd, daar de cel niet de geschikte plaats is om hun te geven wat zij noo- dig hebben. Ik zou, aldus spr-, hun straf willen laten beginnen met celstraf, waardoor hun geest een schok krijgt en waar door misschien de Jpetn' tot het goed© gelegd zal worden, War nai dien for ten tijd zou ik heir willeri brengen op een andere plaats, men noem© het een gesticht en, omdat de veroordeelden daar 'n ambacht moeten leeren zou ik het een amb&chtsgesticht willen noe- mdh. Tot deze korte Cel- en de lan gere gestichtsstraf moeten zij worden veroordeeld, bij een uitspraak, die vooral rekening houdt met het indivi du en zijn antecedenten, terwijl het voorwaardelijk ontslag de prikke^ tot goed gedrag en Ijver zal versoherpen. Mr. 9imonse heeft in de vorige ja ren reeds verschillende landen afge reisd om daar "^et gevangeniswezen, en in 't bijzonder de jeugdgevange nissen te beetudeeren. De conclusies waartoe hij gekomen is wijzen uit dat het genootschap zich thans op den goe den weg bevindt om tot een geleide lijke verbetering in het gevangeniswe zen te geraken. Daarna werd het wraeadvies behan deld van Dr. Curt Bondy en dat van- wego het hoofdbestuur. Een onderzoek naar het Ziekenfondswezen. Do hoofdinspectie van het Staatstoe zicht op de volksgezondheid afd. be smettelijke ziekten heeft een, circulai re gericht aan de Gezondheidscommis sies, waarin oen beroep wordt gedaan op die commissies tot het verkrijgen van eeai zoo volledig mogelijk onder zoek naar het zieken fondswezen in Nederland. In de betreffende circu laire wordt, meldt het V. D.-bureau, verwezep naar een ongeveer 20 jaar geleden gehouden onderzoek door de Nederlandpche Maatschappij tot bevor dering der geneeskunst, ten opzichte van deze materie, de resultaten waar van in een uitvoerig rapport werden neergelegd. Daar intusschen belang rijke hervormingen op dit gebied tot stand zijn gekomen, meent de hoofdin spectie, dat het uitgebrachte rapport goen zuiver beeld meer geeft van den huidige» toestand, waaromi opnieuw gegevens verzameld zullen worden voor het verkrijgen van een goed' overzicht van de werkzaamheden van de thans bestaande fondsen. Verwezen wordt naar de van Regeeringswege beraam de plannen oen te komen tot een doel matige en economische regeling van de geneeskundige verzorging der be volking door middbi van ziekenfond sen Inmiddels is reeds, zoo vermeldt de circulaire verder, door de genees kundige inspecteurs der volksgezond heid aan de hand aan de opgaven, voorkomend® in bovenbedoeld rapport, nagegaan of de daarin vermelde zie kenfondsen nog waren opgericht. Ken vrij volledig overzicht is daardoor reeds verkregen, van de thans bestaande zie- kenfondöen en van het gedeelte der bevolking, dat doot middel van deze ziekenfondsen van geneeskundige hulp wordt voorzien. Het wordt echter van groot© beteekenis geacht, het onder zoek uit te breid»» en te verdiepen, omdat reeds nu te voorschijn was ge komen, dat in vela deelen van ona land nog groote lagen van de bevol king van zdeikenfondshjulp verstoken zijn en dat jen opzichte van, andere deelen, waar deze hulp in groote mate gebodetn wqrdt niet de zekerheid be staat, kan ent op doelmatige en econo mische wijze geschiedt. Op den voor grond wordt gesteld, dat het instellen van dit onderzoek door de G. C. Mat geschiedt met machtiging van den Mi nister van Arbeid!, Handel en Nijver heid, in geen enkel opzicht vooruit loopt op een (eventueel© beslissing ten, opzichte van de"*Vraag, of bij het tot stand komen van een wettelijke rege ling van het ziekenfondswezen er ook voor de Gezondheidsooanmiiasiee op dit gebied een taak is weggelegd. Mede gedeeld wordt verder, dat de zooge naamde) dokters fonds en om bepaalde redenen buiten enquête blijven. GEMENGDE BERICHTEN. Weer twee slachtoffers van een onbewaakten overweg. Een motorrijder gedooa, één levensgevaarlijk gewond. De onoewaaate overwegen hebben weeir twee slachtoffers geëischt. He denmorgen omstreeks 7 uur gingen dq Kooplieden S. Polak en G. I. Gazan uit Goor per motorfiets naar de land bouwer te Wiene. Op weg -daartieen moesten zij een onbewaakten overweg langs de lijn Dolden—Goor passeeren. Vermoedelijk hebben zij tengevolge van het struikgewas, waardoor het uit zicht belemmerd was, den sneltrein niet zien aankomen. Toen zij langs den overweg kwamen werden tij door de trein gegrepen. De bestuurder de neer S. Polak werd op slag gedood'. De duozitter, Gerard Gazan werd levens-, gevaarlijk gewond. Hij werd per trein naar Goor vervoerd, va'gwaar hij toen bleek dot de levensgeesten nog nieü$ naren geweken naar het ziekenhuis te Hengelo werd overgebracht. Men vreest voor zijn leven. Het Ijjk van kapitein Slot gevonden? Men zal zich herinneren, hoe vorig jaar tijdens een hevig©)» storm ,,de Nijverheid) I" op de Zuiderzee ver ging. Vier menscheulevens waren, daar bij" te betreureh. De lijken van de drie Rotterdammers werden kort na de ramp drijvende in zee gevonden het lijk van kapitein Slot uit Zwolle bleek onvindbaar. j Thans vermoedt men liet lijk te hebben gevonden. Tenminste gchiper Veldikamp van da „Johanna II" uit Zwolle heeCc een in verregaanden staat van ontbinding ver hoerend lijk van een manspersoon in de Zuiderzee gevonden en vervolgens naar Zwartsluis overgebracht. Het is niet zeker, al bestaat ©enig vermoeden daartoe, dat het de onherkenbare stof. fel'jke overblijfselen zijn van kapitein Slot van de „Nijverheid/ I". Liquidatie-verkoop van Grootes' Cacao fabrieken. Voortzetting van het bedrijf op kleiner schaal? De door de makelaars W. C. Dee- nik Z.zn. eai W. C. Deenik Jr. eu Corn, de Vlaming en L. Backer ge houden liquidatieverkooip der cacao- en chocoladefabriek Gebr. D. en M. Groo tes op 8, 9 en 10 Juni, heeft in totaal f 97.242 opgebracht. I)e combinatie gebouwen, terreinen en machinerieën werd niet afgemijnd. Opgemerkt kan warden, dat de fa brieksgebouwen miet uitzondering van het ketel- en schuiten/huis, de garage, het kantoorgebouw en eenige houten pakhuizen werd aangekoebft door den heer C. de Jong te Westzaan, die ook de vorige dagen belangrijke koopen heeft gedaan bij de machinerieën-vei lingen. Het vermoeden is gewettigd dat de heer De Jong ln dezen optrad voor een combinatie welke ten doell heeft de oude firma op bescheidener schaal voort te zetten. „De lachende Cavalier." In beslag genomen. In kunstkringen in Amsterdam en Den Haag is mom/ent oei een strijd gaande over de echtheid! van een „krans Hals", „De lachende cava lier Het bewuste sohjlderij, eigen dom van Dr. Hofstede de Groot is door de Justitie in beslag genomen. De Redactie van de Haagsche Cou rant heeft, na ontvangst van het be- rient over de inbeslagname van de be twiste krans Hal» een onderzoek, in gesteld, en zij vertelt vani haar be vindingen thans het volgende Eegagen tijd geleden heeft Mr. van Biederlaok, raadsman der Firma Fred. Muller Co., ©en anoniem schrijven ontvangen, waarin de nomen genoemd weiden van diverse personal in de Residentie (waaronder ©en bekende Haagsche kunstschilder) die betrokken zouden zijn bij de nabootsing vun, on den zwendel in oude schilderijen. Mr Hiederlack heeft zich daarop tot dé Haagsche Justitie gewend, met het ver- zoek, te willen ingrijpen in dezen kunstzwendel. Naar Fred. Muller Sc Co verklaren, was dit optreden (üet speciaal gericht tegen de heeren üe Haas en Van Wijngaarden. Volgen» de firmd zou de geboete handel in werken van oude meester* tegenover binnen- en biriteailandsohe koopers in dtiscrediet dreigen te komen door het geknoei van een groep Haag. sche nabootsers. Zelf ia zij daar o. dupe van geworden, en nu wil trachten daar een edud aan te maken. De Haagsche Justitie heeft zich, al- dus do Haagsche Courant, ii»geiyoige dit vonaoek tot de Arasterdtamsche Juj. titie gewend en verzocht, de leide«d9 person©!* en personeel van de firma Muller Co. te hooren. Uit dit verhoor, dat half Mei pUati had, ia toen de nader gepreciseerde aanklacht tegen de thamB verdachten voortgekomen, daar de Justitie vooc haar ingrijpen natuurlijk een bepaald geval bij don kop noest nemen. Tevens bleek, dat een Hagenaar jlch reeds voor den aaniMamg der civiele procedure, tot Fred. Muller Ce. ge- wend had, met de mededeel ing, dat hij onder eed© kon getuigen gezien te hebben, dot de restaurateur van Wijn. gauTdeai het betwiste stuk eigenhandig geschilderd' heeft. Van Wijngaarden zou zich daarbij van een spiegel be d'iend en zichzelf min or meer tot mo del genomen hebben, hetgeen dan ook de oorzaak zou zijn, van de door som- neigen beweerde gelijkenis tusschen den „Vroolijken Man" en Van Wijn gaarden. De firma is óp deze aanbie ding niet ingegaan, daar de bedoelde Hagenaar, wieais naai» met het oog op het verdere onderzoek niet kon worden medegedeeld, voor zijn ver klaring geld1 vroeg. Toen de zaak echter zoo liep dat de firma van De Haas het geld1 terug kreeg, eischte onze ongenoemde stad- genoot toch een deed daarvan op. Fred. Muller, weigerde, waarop de groote on bekende tegen haar een vordering la diende bij de Haerleimsch© Rechtbank v Desio heeft den eisch piet ontvankelijk verklaard1, maar de procedure- braohf mee, dat hij rijn verklaring omtrent de valschhedd' van heb schilderij onder eed© moest bevestigen. Het spreekt van zelf, dot deze verklaring van groot belang is, in de zaak, die nu tegen Van W. aanhangig gemaakt is. De desbetreffende stukken zijn dan ook reeds bij de papieren der Amsterdam- sche 'Justitie gevoegd. Voor Dr. Hofstede de Groot, wieo* naapi als expert met de echtheid van het schilderij zoo nauw samenhangt, was' het natuurlijk zeer onaangenaam dat het door hem1 in te stellen onder zoek - tot de bijwoning waarvan llij verschillende kenners en belangstel lenden uitgenood igd had', niet door kon gaan. Te meer, waar het schilde rij zijn ^>ersoonlijk eigendom! is. An derzijds is het editor volkomen begrij pelijk, dat Mr. Massink. de substituut- officier te Amsterdam, uit de couran ten vernemende, dat de van varval- sching verdachte Van W. zelf bet voornaamste bewijsstuk zou gaan „rei nigen" dit heeft willen voorkomen. Het stuk is gisteren naar de hoofd stad overgebracht, en wordt daar door de Justitie bewaard1. Ook de destijds door Dr. Hofstede de Groot afgegeven expertise is door de Justitie in beslag genomen. De redactie van die Haagsche Cou rant schrijft voorts, dlat bovenstaande mededeel ingen omtrent de mogelijke toedracht van de zaak, slechts berus ten op de aanklacht en het voodoo- pig onderzoek. De rechtbank zal de zaak thans tot klaarheid brengen. De Tel. wendde zich tot Dr. Hob stede de Groot die de volgend© lezing van het geval geeft Naar men zich herinneren zal, werd het schilderij eenige jaren geleden door den heer De Haas, in combinatie met den heer Van Wijngaarden, aan de firm» Fred. Muller Co. verkocht. Deze gaf, nadat zij het eenige maan den in huis had gehad, ais haar mee- ning te kennen dat het doek niet echt was. Een procqp volgde en door eeni ge deskundigen werd inderdaad voor de rechtbank verklaard', dat het schil derij niet van Hal» afkomstig kon rijn De Haas moest het doek terugnemen, waarna dr. Hofstede de Groot het van hem kocht. De firma Muller dreigde nog nuot een aanklacht wegens oplich ting, maar voerde dit dreigement nooit uit. „Thans", aldus d»r. Hofstede de Gróót, „nu ik, die nog steeds ten vol le overtuigd bon van de echtheid, het doek voor eigen rekening wil laten schoonmaken, om eindelijk de waar heid aan het licht te brengen, dient de firma Muller haar aanklacht in, om mij zooveel mogelijk in mijn' werk le bemoeilijken. Inmiddels is echter door den heer Van Wijngaarden reeds een tegenalanklacht tegen de firmai Fred. Muller Co. Ingediend, wegens vaM- scho beschuldiging." Verwoesting van Mn barbierswinkel. De scheersalon van H. v. D. in de Korte Ka/mperstraat te Zwolle genoot dezer dagen des óchtems bizondere be langstelling. Het was dftn ook wel de moeite waard om' een blik te werpen in het interieurhet was een schogwi spel van ontzettende vernieling, d»® door geen aardbeving zou kunnen ver beterd worden. H. v. D. wa» met ©enige zijner ken nissen, n.l. den, vischverater B. H-, dea fruithandelaar J. B., beiden wonende te Zwolle, en H. 8., lectuuroolporteur Veecatem, Woensdagavond) op stap geweest. Verschillende café'a werden ingedaan, en toen bet sluitingsuur geslagen was verkeerde het viertal min of meer in beschonken toestand. Zij vanden het blijkbaar erg jammer, dat nu reeds de café's gesloten wer den. Daarom werd besloten de jool voort te zetten bij H. v. D. in de Korte KamperstTaat, waar nog een hal ve liter drank zou worde» aangespro ken. 'Eenigen tijd later hoorden omwo nenden een helsoh lawaai, doch daar zulks meer voorkwam, bleven rij rus tig binnen. Wat toen binnen de salon zich heeft afgespeeld, herinnert zich geen van vieren meer. Doch het feit is, dat één •of twee hunner, beneveld door den ^drank, alles kort on klein sloegen. Scheerspiegels, talels, stoelen, aarde werk, kastjes, en alles wat tot den inventaris van een barbier behoort, was moedwillig vernield. Zelfs het be hang was vernield, de kachel lag in vele stukken verspreid' door de kamer en die kroon werd ten slotte op het vernielingswerk gezet, toen de kop van een kachel met kracht door het ven ster werd gesmeten. Van de acht rui ten waren er zeven vernield. Geen van vieren zegt te weten wie het gedaan heeft. De politie heeft den vischventer H. aangehouden. Zorgen van een ataatahoofd. Men vertelt in Berlijn, dat toen de nieuwe staatspresident van Polen on middellijk na zijn verkiezing, die door de weigering van Pilsoedski noodig was geworden, moeet worden beöedigd dez© geleerde in uiterste verwarring meedeelde, dat hij per telegram' uit Kattowitz naar Warschau was geroe pen en inderhaast de reis in een licht colbertje had gemaakt, zonder andere bagage dan de beroemde tandenbor stel meo te nemen. Dus haid1 hij naar Kattowitz geschreven om hem per om gaand© rak en witte das te zenden. Dat zou de reden zijn waatrom Mas- cicki eerst Vrijdag 4 Juni kon be- eedigd worden. Dr. Gustav Stresemann heeft een dergelijk geval beleefd. Toen de mi nister eenigen tijd geleden in Locar no aankwam, waar hij zich een we- reldlreputatie v toverde, bleiek hem dat hij evenmin aan alle toiletbenoo- digdheden had gedacht. „Toen mijn koffers uitgepakt wa ren", aldus vertelde dr. Stresemann in vertrouwelijke» kring, bleek, dat mijn zwarte das voor mijn smoking niet meegekomen was. Ik seinde da delijk aan mijn vrouw stuur mijn zwarte smokingdas. Waarop mijn vrouw jsompt antwoordde rijn ©r don in Locarno geen smokingdasjes te koop? - Had ze niet gelijk Zoo verstrooid zijn wij, staatslui., Natuurlij kwam een van mijn medewerkers een kwar tier later met een prachtige das aan dragen." De geest van Locarno was door het nuchter verstand van een vrouw ge red. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 6 u. 20. Londen. Dansmuziek. Berlijn. Muziek. 7 u. 35. Mtinchen. De opera „Tannhau- ser." 7 u. 10. Berlijn. Lezing. 7 u. 20. Londen. Tijdsein en muziek-cri- tiric. 7 u. 40. Berljjn. Lezing. 7" u. 45. Londen. Pianoconcert Haydn. 8 u. Londen. Lezing. 8 u. 20. Berlijn. BreidschneidePs operette „Die beiden Nachtigallen". Brussel (486 m.) Trio; Beethoven-programma. Lon den. Gemengd programma. Hamburg. Muziek en declamatie. 8 u. 35. Zürich. Voordrachten. Stock holm. (430 m). Opera-concert. 8 u. 50. Parjjs. Concert. Zürich. Voor dracht, zang; kamermuziek. Londen- Concert. 9 u. 50. Londen. Weer- en nieuwsberich ten; causerie. 10 u. 20. Londen. „Straatscenes in Lon den". Hamburg. Concert. Het station Hilversum (1050 m.) zendt uit: 7 u. politiebericht; 7 u. 45 nieuwsbe richten, koersen; 8 u. 10 militaire taptoe door de Kon. Marinekapel onder leiding aan den heer J. Leistikow; ±9u. lezing door den heer Fred Try; 10 u. berichten. Het station Königswusterhausen (1300 m.) zendt uit: 8 u. 50 progr. van Berlyn. 'Daventry (5 XX 1600 m.) zendt uit: 11 u. 2012 u. 20 dansmuziek. MARKTBERICHTEN. Gemeentelijke Visch markt Gouda. 11 Juni. Aangevoerd 2 manden ver- sc^e schol, verdeeld in 44 partytjes van 10/15 stuks, de pry zen varieerden van 0.30 —1.00 Kaasmarkt Alphen aan den Ryn. 10 Juni. Aangevoerd 71 wagens, le «>ort met Rüksmerk 5357, 2e soort met Rijksmerk 46—52. Ongest. 46—60. Zwa re 68. Leidsche 44—47. Handel flauw. Veemarkt Leeuwarden. 11 Juni. 51 enterstieren 125—275; 78 stieren 275—450; 876 vette koeien 180— 420; 0.80-1.05 per K.G.; 440 melk- en Inrffkoeien 160—440; 30 plnkeh 70—140; 104 vette kalveren 80—80; 212 nuchtere Mveian 6—12; 96 vette schapen 28— 45; 160 weide8chapen 20—60; 802 lamme ren 11—17, 380 vette varkens f 00166; 90 magere varkens 8065; 844 kleine big gen 1819; 38 bokken en geiten; 66 paar den totaal 6665. SmDSNIEUWS. GOUDA, 11 Juni. Gymnasium te Gouda. Na verlengd exaxhen ryn nog geslaagd: C. A. Roos, H. Nort en K. A. J. de Vries, zoodat van de 8 candidaten 7 tot de Univer siteit werden toegelaten. Examens acte L. G. De Minister van Onderwys, Kunsten en Wetenschappen heeft benoemd de commis sies, welke in 1926 belast zyn met het af nemen van de akte van (bekwaamheid, be doeld in art. 77A der Wet tot regeling van het L. O., van 17 Aug. 1878 te 's-Graven- hage tot lid en onder-voorzitter den heer H. de Blouw, inspecteur van het L. O. te Gouda, tot leden de heeren J. Postma oud schoolopziener in het Arondissement Gouda en C. J. de Ruwe, hoofd O. L. S. Gouda; te 'Rotterdam als lid de heer P. de Vos, hoofd O. L .S. te Gouda en te Arnhem als lid onze oud-stadgenoot den heer H. J. Bitter, hoofd O. L. S. te Arnhem. Rykskweekschool tc Schoonhoven. Het schrifteiyk gedeelte van de eind- examefig aan de Rykskweekschool voor On- derwyzers en Onderwyzeressen te Schoon hoven is vastgesteld op Maandag 21 en Dinsdag 22 Juni a.s. Het mondeling exa men vangt aan 24 Juni do.v. Acte lichamelyke oefening. By beschikking van den Minister van On derwys, Kunsten en Wetenschappen is be noemd in de commissie, die is opgedragen het examinee ren van hen die een acte van bekwaamheid wenschen te verkrijgen tot het geven van middelbaar of lager onder wijs in de lichamelyke oefening onze oud stadgenoot Dr. H. Berkelbach van der SprenkeJ te Bilthoven. Caiid.-examen Geneeskunde. Hedenmiddag slaagden aan de Ryksuni- versiteit te Utrecht voor het candidaatsexa- men geneeskunde onze stadgenoot de heer L. Muller en onze oud-stadgenoot de heer W. van Bissen. Reis School no. 7. De Openbare Lagere School no. 7 (hoofd de heer C. J. de Ruwe) maakte gisteren een reisje naar Amsterdam, waarop o.a. „Artis" werd bezocht en de havens werden bekeken. Het Circus-Amar. Het Circus-Amar geeft vanavond te Lei den zyn afscheidsvoorsteliing, waarna het terstond wondt afgebroken en op de speciale treinen wordt geladen, die het gedurende den nacht naar Gouda zullen transjpfertee- ren. Morgenochtend vroeg komen die trei nen hier aan en dan begint direct de ontla ding van het materiaal. Een klein leger van monteurs begint dan direct de tenten op te slaan, hetgeen altyd een interessant schouw spel is, om de verbazende snelheid, waarme de wordt gewerkt. Zoodra de zeilen worden geheschen worden de stallen in orde ge bracht om de dieren te plaatsen. Dan volgt het gereedmaken der manege en het stellen der tribunes. Successievelyk ryden de vele wagens aan met de wilde dieren, die daarin behoorlyk zyn afgesloten, wat voor die ge vaarlijke bewoners ook noodig is. Het wordt dus morgen een heele drukte op de markt. De openingsvoorstelling blyft, ongeacht het uur van aankomst van het circus, be paald. op 8 uur. Concert Echtpaar Rotowsky. iDe heer en mevrouw Rotowsky, die sinds twintig jaren per woonschuit half Europa rondtrekken en dan plaatselyk, waar zy aankomen viool-piano concerten geven, zyn wederom te Gouda aangeland. Het kleine woonschuitje ligt over de „Roode Brug" voor de fabriek van de fa. Goedewaagen. Het duo Rotowsky dat hier reeds eerder optrad, zal nu Zondagavond a.s. een muzi kale soiree geven in de groote zaal van „On3 Huis" a. d. Turfmarkt. Tot het programma zullen o.m. behooren nummers van Beetho ven, Gounod, Grieg, Aan het Postkantoor werd! in den loop der maand, op spaarbankboekjes ingelegd 65.797,37*) en terugbetaald 74.750,99. Derhalve minder ingelegd dan terugbetaald 8.953,62. Het aantal nieuw uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 75. Door tusschenkomst dezer kantoren werd ter Directie op staatsschuldboekjes inge schreven nominaal 300.— en afgeschreven nominaal nihil. Derhalve meer in- dan afge schreven 300.—. Het aantal nieuw uitge- 1. Tot ten behoeve inleggers werden uitgevoerd 1 order, tot een nominaal bedrag van 1000.—. Hieronder 8 formulieren ad 1.in spaarbankzegels van 5 cent en 132 formu lieren ad 1.in spaarbankzegels van 1 cent (Schoolsparen). Temperatuur van het water. De temperatuur van het water in de Sted. Zweminrichting was hedenmiddag 61 gr. de lucht was 62 gr. Agenda. 11 Juni 8 uur, Groote Schouwburg, Concert, Jaap Spaanderman en Gerard Heldring. 12, 13, 14 en 15 Juni, Markt, Circus Amar. 13 Juni. Soc. Ons Genoegen. Concert Sted. Muziekkorps, directepr Joh. Fabriaan. 20 Juni Boottocht voor do leden van Roei- en Zeilvereeniging naar de Zeilwed strijden van de „Maas" met de „IJssel I". 22 Juni, 7% u. Groote Kerk. Orgelconcert onder leiding van den heer H. C, J de Man Goudache Padvinder*. Vrijdag 11 Juni. Welpen 6% uur Clubhuis. Vervolgcursus E. H. b. O. Zaterdag 12 Juni. Kopschool lft uur. De apotheek van den heer E. Grendel, L. Tiendeweg, ia deze week tot en cnet 11 Juni, benevens den daarop voigsnden nacht ge opend na 8 uiur des avonds (dea nachts ech ter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. BERKEN W O (IDE. Donderdagmiddag werd in het Westeinde dezer gemeente dooy den dertienjarige D. Boelhouwer een portefeuille gevonden inhoudende een som van acht honderd zeven en vyftig gulden. Onmiddellijk werd de portefeuille ter hand gesteld aan den Burgemeester. Eenigen tyd later vervoegde zich reeds de eigenaar, een handelsreizi ger ter Secretarie en werd het gevondene hem ter hand gesteld. De eerlyke -vinder kreeg een goede belooning. HAASTRECHT. Burgerlyke Stand. GBBQRiEN: Helena Johanna, d. v. L. de Hey en A. M. van Lynden. Anna Maria, d. v. A. Bas en A. F. Hendriks. GETROUWD: Willem Reichard en Elie- zabeth Lammerts. V. Een rund van M. Klever werd voor de consumptie afgekeurd en onder politietoe zicht begraven. Het mond- en klauwzeer onder het vee van M. de Gier is geweken verklaard. Door Burgemeester en Wethouders is ver gunning verleend aan Th. Raateland tot het bouwen van 2 schuurtjes en aan N.V. Stoom W*sch- en Strykinrichting v/h J. van Leeuwen tot het bouwen van een schuur. De groot-verlofgangers J. M. Spruit, J. A. Schoonderwoerd, P. van Dam, J. Buite laar en J. den Hartog zyn opgeroepen om voor herhalingsoefeningen onder de wape nen te komen. Aan den dienstplichtige M. Kortleven, is met ingang van 21 Juli a.s. wederom voor één jaar vry stelling van den dienstplicht verleend wegens kostwinnerschap. De kermis belooft dit jaar weer byzon- der druk te worden; niet minder dan 3 zweefmolens, een carrousel, een Turksche molen, benevens de noodige schiettenten, werptenten, slagmachines zyn reeds ge plaatst, terwyl een aantal poffertjes-, olie- bollenkramen en ververschingstenten den inwendigen mensch zullen versterken. NLEUWERKERK a. <L IJ6SEL. Benoeming raadslid. In de vacature van wylen M. van der Have is als lid van den gemeenteraad voor Nieuwerkerk benoemd verklaard de heer D. M. Boot. OUDEWATER. Burgerlijk. Stud. GEBOREN: Adri Maria Johanna d. v. A. Cornelisse en J. v. Djjk. Tymen, z. v. J. H. v. Heiningen en M. Hijwegen. ONDIERTROnjWD: G. L. Winkelman, 26 j. te Schiedam knlangs alhier en K. C. Ver wol 25 j. te Schiedam. J. P. van Dam 31 j. te Utrecht enlG. van Achthoven 25 j. te Linschoten, onlahgs alhier. GETROUWD* D. C. Kasteleyn te Ben schop en hL/van Viegen, alhier. Een kaaf van J. Boere werd voor de con sumptie Afgekeurd en onder politietoezicht begraven! De groot-verlofganger G. H. Houweling is opgeroepen voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te komen. Door Burgemeester en Wethouders is aan het Leidsch Universiteitsfonds vergunning verleend tot het bouwen eener schuur en hooitas. WADDIMXV11N. By het maken vah een nieuwe fundee ring onder de Hervormde kerk komt het voor, dat zoodra de fundeering is blootge legd, zich scheuren in het kerkgebouw ver- toonen. Vooral de toren schynt van het werk veel te lyden. Met het oog op moge- lyk gevaar is bekend gemaakt, dat de klok gedurende eenige weken niet geluid zal wor den. Naar wy vernemen zullen by den Raad dezer gemeente binnenkort wederom voor stellen worden behandeld betreffende het 'instituut schoolarts. Naar wy vernemen zul len de scholen welke onder het instituut val len, maandelyks worden geïnspecteerd en de kinderen aan een geneeskundig onderzoek worden onderworpen. Burgerlyke Stand. ONDERTROUWD: W. Burger e» T4J. Alblas. GETROUWD: J. Hoogerbrug en C. Ver- wey. P. M. de Jong en C. Buurman. GEBOREN: Cornelia, z. v. G. Kool en J. den Breeyen. Bastiaantje, d. v. J. de Gel der en A. J. de Graaff. OVERLEDEN: L. Visser, 75 j. M. C. v. Beekum, 59 j. WOERDEN. Tot predikant by de Geref. Kerk is be roepen Ds. B. van Halsema te Ermelo. Aanbesteding verbouw Politiebureau. Donderdagmorgen had plaats de nieuwe aanbesteding voor den verbouw van het po litiebureau met architectenlokaal en brand weerkazerne, volgens 2 plannen, A en B. Ingeschreven werd door: P. v. d. Voorn, Woerden, A. 10.000. B. 10,400.T. Merbis, Nieuwerkerk a.d. IJ., A.. 10,333.B. 10.538.—; J. B. Scholten, Woerden, A. 10,278.B. 9944.—; fa. A. J. v. d. Heyden, Woerden, A. 9397.—, B. 10,220.W. W. Boumon, A. 9224.—, B. 9524.—; Griffioen en He- delkamp, A. 9110.— B. 9510.—; fa. Sla ger, A. 10,020.—, B. 10,345. Voor het verfwerk werd ingeschreven door: J. Schippers, A. 321.—, B. 886.—; fa. Siro, A. 448.—, B. 448.—; W. Gestel, A. 498.—, B. 498.—; H. Henniun, A. 276.-, B. 280.—. Waar de Raad zich de gunning heeft voor behouden, zal hieromtrent in de raadsverga dering van 16 Juni a.s. bealist iworden. SPORT EN WfiQSTRIlDEN. WATERPOLO. Het komende watérpoloeeizoen. Wat zal de G. Z. C. presteeren?, Al i» het don nog geen zomerweer, de zomersporten vragen toch onze aan dacht eu voor Gouda zal de zoo po pulair© zwemuport, mede door de groo te feesten van de Ü.Z.C., in het brand punt van de belangstelling staan. Wat zal de G.Z.C. er dit jaar in de oomipetitie van den N.Z.B. van terecht brengen Zooals men men weet is de Goudache ploeg ingedeeld in de z.g. provincialo of niet-Amsterdainsche, af- deeling t.w. met de Utreciitaoh© Zwem- rlub, de Maas en de Leidsohe Zwem- club, dezelfde clubs dus als verleden jaar. Het is bekend) dat deze 3 olubs niet tot de ailersterksten gerekend worden eai zeker niet tot de klasse van Het Y, G.Z.C. of Dolfijn. Maar... I raoiiilsverhoudiiingen wijzigen rioh en men behoeft geen aartè-pessimist to zijn om in te kunnen zien dat dit jaar de Goattisuhe Zwenuclub meer moeite zal hebben 01» succesvol uit den strijd te komen dan vorige jaren. De voornaamste oorzaak hiervan »s dat de Gouwenaars door het slechte weer en het koude water veel minder gelegenheid tot oefenen luidden dan tn vorige jaren en ten tweede is het ze vental zoo gedecentraliseerd! dat enke le spelers in t geheet nog niet 'un t wa ter geweest zijn. Van een geoefend geheel is dius nog geen sprake. Wij weten wel dat hoe verder het in het seizoen komt, hoe beter liet gaat maar men vergete niet dat vaak eerste klappen hei hardste aankomen. In een kleine competitie van. zes wedstrijden zijn b.v. vaak 2 nederlagen fnuikend. Daarom zullen de Gouwenaars vooral in de eerste wedstrijden danig op dun tellen moeten passen want anders zou angetraindiheid van IJsselstijn of Bok hoven wel eens oorzaak kunnen zijn vqn weinig productiviteit. Wat de ooncurreeronde zeventallen betreft, ze verschillen weinig met die van verleden jaar. De Maas komt weer uit met de 3 gebroeders Van Senus, geflankeerd door de 2 heeren Pot, de Leidenaars hebben hetzelfde zevental ais verleden jaar Goekoop, Groen, Delaoourt, Van Ingen Sohzenau, Buys van Helvert en Van Leeuwen, terwijl alleen de U.Z.C. iets versterkt is ëoor de opneming in haar gelederen van den Weespenaalr Leenheer, die een zeer verdienstelijke partij polo kan spelen. Overigens hebben de Domste- delingen nog steeds d'e twee Minnes- sen, Tetenburg, v. Leeuwen, v. Dijk en Roei van Sen/us. Wij voorspellen een vrij spannende competitie en de G.Z.C. za] haar uiter ste best moeten doen om er zonder kleerscheuren af te komen. VOETBAL. Zomeravond-competitie. 8 Juni GSVr-ONA 0—5 10 Juni Olympian-Gouda 1—2 441ste NEDERL. STAATSLOTERIJ. Trekking van Vrydag 11 Juni. 5e Klasse. 17e Lyst. Hooge pryzen: No. 539 met premie van 3000. Pry zen van 70.—: 722 1485 2158 2295 4193 4347 4466 5031 5436 7286 7987 8417 91 10065 10282 10605 11947 13495 13805 14286 14891 14899 16167 16322 17799 19859 19370 19745 20876 Nieten: 213 646 864 918 1389 1643 288i 3115 3288 4015 4218 4548 5977 7117 7153 7214 7810 8009 8186 9260 10295 10784 10981 11399 12544 13510 13520 13529 13563 13582 13999 14069 14291 14344 14695 14811 14962 15094 15588 15721 15929 16038 16615 16866 16953 17243 17800 18468 18988 19210 19365 19634 19894 19926 20507 20748 20948 20959 Vorige lyst stond 4243 m. z. 4242. 14035 18609 2770 5306 8048 12520 138*9 14954 16268 18607 20149 RECHTZAKEN. Radio-berichten verzonden zonder toestemming. Tegen een medisch student te Utrecht eischte de ambtenaar van het O. M. 10 boete wegens het zonder vergunning uit zenden van radio-berichten. De student verdedigde zich door een be roep te doen op de wet waarin een ver bodsartikel is opgenomen hetgeen hinder- lyk seinen strafbaar stelt. De berichten die door hem in den nacht «yn uitgezonden wa ren niet hinderlyk. Bovendien spreekt de wet van het langs radio-grafischen weg uit zenden van telegrammen. Ook dat was vol gens hem rtiet gebeurd. Hy had slechts ge wone berichten verzonden om zich te oefe nen. De kantonrechter meende evenwel dat hy zich dan maar in het daarvoor beschik baar gestelde lokaal aan den Jutfaascheweg had moeten oefenen inplaats van seinen vanuit zyn woonhuis te geven, waarvoor hy geen toestemming had. Uitspraak 16 dezer. KUNST. Kunaalbe richten. Het programma van het openingsconcert der Kurzaal, te geven op 15 Juni a.s. onder leiding van prof. Georg Schnéevoigt, is als volgt samengesteldWeber, ouverture Frel- schüt*; Arenaky, Variations sur un théme de Tsehaikowakyj Wogner, Wotan» Ab- schied von BrünhiU^e und Feuerxauber uit AVallcüre; Tschaikowaky, Romeo et Juliette; Alfven, Midsommajyaka en Berlioi, Marche Hongroise uit La Damnation de Faust. Geiyk gemeld, zal op het eerste solisten concert onder leiding (van Schnéevoigt Woensdag 16 Juni Carl Flesoh het vioolcon cert van Beethoven spelen. De Haagsche Orkestvereniging Musica onder leiding van F. E. A. Kpqberg zal op Donderdagavond 17 dezer in disiKutzaal een ooncert geven, waarfyjj, al$ solist de violist Fernando Zepparoni zal- optreden. Het orkest speelt p.a. de 2e symphonie van Beethoven en de Serenade voor strykor- kest van Tschaikowaky. De heer Zepparoni zal het vioolconcert in.d-djur van Mozart voordragen. DRAADLOOZE DIENST. De voorraad broodgraan in Frankrijk. PARIJS, 11 Juni. Het Ministerie van Landbouw houdt zich beadg met de kwestie van vérruiming van den voorraad brood graan' in verband met het feit, dat de b»n- nenlAdache oogst niet byzonder groot is, en «tracht zal worden, den invoer uit het buitenland zoo gering mogelyk te doen zyn. Er worden proeven genomen met het men gen van het meel met rijst en andere levens middelen. Chileesche schepen wrsk geslagen. LONDEN, 11 Juni. Uit Valparaiso wordt gemeld dat in een hevigen storm, die giste ren gewoed heeft, 4 Chileesche schepen zyn wrak geslagen. Er zyn verscheidene slacht offers. De belasting op het wedden. LONDEN, 11 Jum. Hel door Philips Snowdon ingediend© amendement on* de belasting op het wedden voor »es maanden uit te steilep is vorweYpen met 231 tegen 115 stemmen. De nieuwèiGouverneur-Generaal van NedVndië in Arnhem. Naar wij vernemen vefblijït tijdelijk in Arnhem, de nieuwe Gouverneur- Generaal van Ned.-Indië, Jhr. Mr. A. C. D. d)e Graef, dfie rijn intrek heelt genomen in huize ,,Heijenoord" vau de familie Tlutein Noltheniup. De G.-G. is voornemens tot aan rijn vertrek naar Indië, in Augustus, te Arnhem te vertoeven. WISSELKOERSEN. IQ Juni. 11 Juni. Officieel. Londen 12.10% 12.11% Berlyn 59.26 59.26 Parijs 7.43 j, 7.23% Brussel 7.481 f 1 7.36 Zwitserland 48.2» '48.20 Weenen 35.20 36.20 Kopenhageni 65.95 66.10 Stockholm 66.65 ,yÖ6.65 55.36 56.— Oslo New York 2.48% 2.49 Niet officieel. Praag 7#87 7.37% Madrid 38.02% 38.50 Milaan 9.05 9.— Beuno verzicht. In de situatie ter Amsterdamscho beurze was niet veel verandering ge komen, en een groot gebrek aan af faire deed) rich voor. Van de rubber- aandeden gaven Amsterdam' rubbers evenwol flinke anuoettan te aanschou wen en bewoog dit fonds rich bijna voortdurend omstreeks 300 /f. De tabakken werden meerendeels op ongeveer de vorige slotkoersen in gezet, waarna rij een neiging tot rea- geeron aan den dög legden. Oliefoaidsen werden op kleine schaal verhandeld. Koninklijken kwamen in doorsnee iets lager te liggen. Goheepvaarten bijna) geheel veron achtzaamd. 9uike rtfond'sen a lsmede aand eel en in- disahe cultuurbanken waren maar wei nig veranderd. Ned. Industrieelen niets bijzonders. Op de Yankeemarkt verkeerden In- Cont. rubbers in reactie. Prolongatie 2 3 Ned'. Werk1 Sdhuld; 74 3/8. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 11 Juni. Hoogste stand 700.2 te Haparanda. Laagste stand 703.8 te Malinhead. Verwachting Krrkfttige tot matige zuidelijk tot zuidwestelijke wind. Zwaar bewolkt of betrokkén." Waar schijnlijk regenbuien. Weinig verande ring in temperatuur. De neerslag bedroeg van gistermor gen 9 uur tot hedenmorgen 9 uur 1% m.M. AD' Hiermede betuig ik my» Tiartelijken dank mede namens de Familie, voor de vele Wij ken van deelneming by het overly den van myn geliefden Man, den Heer F. K. BOOT ondervonden. Wed. C. M. BOOT —DOELAND. GOUDA, 11 Juni 1926. ltó8 lt

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2